Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning"

Transkript

1 Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

2 Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund Kommune, der udleder deres spildevand i en septiktank med forbindelse til søer og åer. Disse ejendomme overholder ikke de nyeste miljøkrav fra staten, og de vurderes at udgøre en tikkende bombe under vandmiljøet. Derfor skal alle ejendomme med septiktanke have forbedret deres rensning, og Guldborgsund Kommune har besluttet, at din ejendom skal tilsluttes et rensningsanlæg. I denne folder, kan du finde svar på en række spørgsmål om kloakering af din ejendom. Se video om kloakering i det åbne land. Scan denne kode med din smartphone. Kræver ScanLife, i-nigma eller lignende app, som kan hentes hos Apple Store, Android Market eller OVI. 2

3 Spørgsmål og svar Hvorfor skal der kloakeres? Fordi septiktanke overholder ikke de nye rensningskrav fra staten. Kan jeg få fritagelse? Som udgangspunkt nej. Der er dog få undtagelser. Hvad koster det, og hvem skal betale? Typisk mellem kr. Det er ejendommens ejer, som skal afholde hele omkostningen. Hvad nu hvis jeg ikke kan betale? Pensionister kan søge kommunen om indefrysning af betalingen, og i helt særlige tilfælde kan der eventuelt indgås en afdragsordning med Guldborgsund Forsyning. Hvilke arbejder udfører Guldborgsund Forsyning? Alt vedrørende etablering af ledningsnet samt montering og tilslutning af en pumpestation på din grund Hvor skal pumpen placeres? Der er flere hensyn at tage, så derfor har vi en dialog om placeringen, så det både kan fungere i praksis, og ikke generer dig mere end højest nødvendigt. Hvordan påvirker kloakeringsarbejdet mig? Vi tilstræber at undgå unødige gener. Hvad skal jeg selv sørge for? Omkobling af eksisterende afløb via rensebrønd, separering af afløb for regnvand, samt tømning og sløjfning af septiktank. Hvad sker der med den eksisterende tømningsordning? Du bliver automatisk afmeldt og får overskydende beløb igen. Hvem kan jeg henvende mig til? Guldborgsund Forsyning A/S, MSE A/S og Guldborgsund Kommune

4 Hvorfor skal der kloakeres? For at sikre vandmiljøet har Folketinget besluttet, at rensningen af spildevand skal forbedres. Den nye lovgivning betyder, at det fremover ikke vil være tilladt for dig at anvende septiktank, da de ikke renser spildevandet godt nok. På den baggrund har Guldborgsund kommune vedtaget en spildevandsplan, der medfører, at en lang række ejendomme fremover skal tilsluttes kloaknettet. Guldborgsund Forsyning ejer kloaknettet og har ansvaret for at rense spildevandet på rensningsanlæggene. Det er derfor Guldborgsund Forsyning, der har ansvaret for at lægge kloakledninger frem til din ejendom. 4

5 TIPS På Guldborgsund Forsynings hjemmeside har vi lavet en Spørgsmål og svar side, der giver hurtige svar på de oftest stillede spørgsmål om kloakering i åbent land. Siden opdateres løbende med nye spørgsmål, som vi bliver stillet over for. Du finder S&S-siden på spildevand 5

6 Kan jeg søge om fritagelse? Som udgangspunkt skal du tilsluttes Hvis din ejendom er optaget som en del af det såkaldte kloakopland i den godkendte spildevandsplan, er du forpligtet til at tilslutte dig kloaknettet. Som udgangspunkt er der ingen mulighed for at blive fritaget, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende på netop din ejendom. Det er uden betydning, om din ejendom bruges som helårsbeboelse eller har status som sommerhus eller erhverv, herunder landbrug. Undtagelsessituationer I ganske særlige tilfælde kan der gives fritagelse. Det gælder hvis: Der inden spildevandsplanens godkendelse er givet tilladelse til anden lokal rensning, der opfylder kravene. Ejendommen er under nedrivning, og der ikke skal opføres en ny. Ejeren i øvrigt kan godtgøre, at særlige forhold berettiger til en fritagelse (forudsætter udtrædelse af spildevandsplanen samt etablering af eget renseanlæg). Hvor søger jeg om fritagelse? Ønsker du at søge om fritagelse, skal du rette henvendelse til Guldborgsund Kommune. Kort om lovgrundlaget Grundlaget for at pålægge ejendommene tilslutningspligt til kloak er bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, samt den af byrådet vedtagne spildevandsplan. Kommunen skal som miljømyndighed oplyse hver enkelt ejendom om denne tilslutningspligt. Når der er etableret tilslutningsmulighed til kloak dvs. at ledningsnettet er etableret vil ejeren af ejendommen modtage et brev med varsel af påbud fra kommunen. Senest fire uge efter dette varsel sender kommunen et brev med påbud om tilslutningspligt. Af dette brev fremgår også tidsfristen for tilslutning, der er seks måneder efter, at påbuddet er meddelt. Påbuddet kan ikke påklages til anden myndighed. Enkelte steder vil kloakeringen ske uden pumpebrønd, og her skal ejendommen tilsluttes spildevandet til det nye stik, som er ført frem til ca. 1 m. inde på ejendommen. 6

7 OBS Alle anmodninger om fritagelse skal meddeles skriftligt til Guldborgsund Kommunes miljømyndighed, som træffer afgørelse i disse sager. Adressen er: Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Att.: Natur, Miljø & Plan TIPS Du kan se den aktuelle spildevandsplan på Guldborgsund Forsynings hjemmeside: Du kan stille spørgsmål til spildevandplanen til Guldborgsund Kommune på telefon

8 Hvad koster det, og hvem skal betale? Det koster typisk kr. at blive tilsluttet. Prisen for at kloakere din ejendom består af to omkostninger. Det er: Tilslutningsbidrag til Guldborgsund Forsyning. Prisen er fastsat ved lov, og er i 2013 ca kr. inkl. moms. Prisen for omlægning af ejendommens eksisterende kloakanlæg, herunder sløjfning af septiktank, samt etablering af et system til separering af regnvand og andre former for overfladevand, der skal afledes til dræn, faskine eller vandløb. Prisen for omlægning af det eksisterende kloakanlæg varierer fra ejendom til ejendom. Du skal selv indhente et konkret tilbud fra din lokale kloakmester. Men det vil for de fleste ejendomme formentlig ligge i størrelsesordenen fra kr. inkl. moms. 8

9 Hvornår skal pengene betales? Tilslutningsbidraget skal i flg. loven betales, når det er muligt at tilslutte sig kloakken. Betalingen forfalder altså, inden du er forpligtet til at tilslutte kloakken. Du skal også være opmærksom på, at arbejdet ikke nødvendigvis er endeligt afsluttet, når du betaler, da den sidste færdiggørelse ofte sker, efter at det er muligt at benytte kloakken. Betalingsfristen er løbende måned + 30 dage. Betaling til den lokale kloakmester sker efter aftale mellem kloakmesteren og grundejeren. Typisk forfalder denne del af regningen 1-6 måneder efter opkrævning af tilslutningsbidraget. Fremover skal du betale vandafledningsbidrag Efter tilslutningen skal du betale vandafledningsafgift for den mængde vand der leveres til ejendommen. Betalingen dækker de udgifter, vi har med at rense dit spildevand, herunder drift og vedligeholdelse af ledningsnettet og vore rensningsanlæg, samt afgift til staten. TIPS Oplysninger om vandafledningsafgiftens størrelse, samt de generelle betingelser for tilslutning og særlige regler for erhvervsejendomme, som er gældende helt aktuelt, fremgår af Guldborgsund Forsynings prisblad og vedtægter, som du kan se på vores hjemmeside: 9

10 Hvad nu hvis jeg ikke kan betale? Pensionister har mulighed for at søge om indefrysning af betaling. I henhold til Bekendtgørelse af lov nr af 26. oktober 2009 om lån til ejendomsskatter har visse grupper af borgere ret til kommunalt lån til såvel tilslutningsafgiften som hertil knyttede følgearbejder. Det gælder bl.a. pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. Henvendelse herom skal rettes til Guldborgsund Kommune. Henstand eller afdragsordning Som udgangspunkt er det IKKE muligt at få henstand eller afdragsordning, da tilslutningsbidraget i flg. loven skal betales kontant. Hvis du kan dokumentere, at du har forsøgt alle relevante lånemuligheder hos bl.a. bank og realkredit, kan Guldborgsund Forsyning i helt særlige tilfælde indgå en afdragsordning. Dette kræver bl.a.: At du kan dokumentere, at du har fået afslag på at låne i din bank og hos kreditforeningen. At du er i stand til at betale omkostningerne til kloakmesteren for tilslutningsarbejdet. At Guldborgsund Forsyning vurderer, at du er i stand til at overholde afviklingsaftalen. Henvendelser om henstand eller afdragsordninger skal ske til Guldborgsund Forsyning. Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler? Hvis du ikke betaler, vil kravet blive overdraget til SKAT til inddrivelse. SKAT har bl.a. mulighed for at holde penge tilbage i din løn, gøre udlæg i din ejendom og andre ejendele, og i sidste ende sende din ejendom på tvangsauktion. 10

11 OBS Hvis du ønsker henstand ved indefrysning skal du rette henvendelse til Guldborgsund Kommune. Hvis du ønsker at indgå en aftale om forlængelse af betalingsfrist på tilslutningsbidraget skal du henvende dig til Guldborgsund Forsyning. 11

12 Hvilke arbejder udfører Guldborgsund Forsyning? Guldborgsund Forsyning etablerer ledningsnettet frem til din ejendom, og sætter en pumpestation eller et stik på din grund, så du får mulighed for at tilslutte dig kloaknettet. Selve tilslutningen til brønden, har du selv ansvaret for at foretage. (Se side 18). Hvorfor skal der sættes en pumpestation på min ejendom? Ved kloakering i det åbne land anvender vi såkaldte tryksatte systemer. Det betyder, at der skal nedsættes en pumpebrønd ved hver enkelt ejendom. Hvor meget fylder pumpebrønden? Pumpen placeres i en mindre brønd, der graves ned på din ejendom, så den stort set ikke generer dig. Pumpen sætter kun i gang, når spildevandet i brønden når et vist niveau. I praksis kører pumpen typisk kun få minutter i døgnet, og den kan derfor holde i mange år. Pumpen arbejder endvidere næsten lydløst, og pumpestationen er konstrueret således, at lugtgener minimeres. Guldborgsund Forsyning ejer og servicerer pumpen! Brønden og pumpen er Guldborgsund Forsynings ejendom, og vi har ansvaret for, at installationen til stadighed virker og fungerer, som den skal. Derfor tinglyses en deklaration på din ejendom, som sikrer ret til etablering og drift af en offentligt ejet stikledning med pumpebrønd på din matrikel. Deklarationen bestemmer også, at din ejendoms el-installation benyttes til at forsyne pumpen med strøm. Til gengæld får du et fradrag i betaling for det faste bidrag. Strømforsyning tages fra husets el-installation, og der etableres særskilt HPFI afbryder. Ved siden af måleren placeres alarm til kontrol af driftssituationen. Eller der opsættes målerskab ved brønden. Hvem betaler for strømmen til pumpestationen? Strømmen til pumpestationen betales af dig. Til gengæld får du 20 % rabat på den faste afgift til dækning af omkostningerne. 12

13 TIPS Hvis der opstår en fejl i pumpestationen, så den ikke virker, får du en alarm. Du kan derefter tilkalde Guldborgsund Forsyning via vores vagttelefon på Vi rykker ud 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Uden omkostning for dig. 13

14 Hvor skal pumpebrønden placeres? Hvem bestemmer, hvor pumpebrønden skal placeres? Der er flere ting at tage hensyn til, når pumpestationen skal placeres, og derfor har vi en dialog om placeringen. På den ene side har du formentligt et ønske om, at brønden placeres så den generer og skæmmer mindst muligt. Det vil vi selvfølgelig tage hensyn til, så vidt det er muligt. På den anden side er der også en række praktiske hensyn at tage. Bl.a. er det vigtigt, at vi har fri adgang til brønden, hvis noget går i stykker, og når den i øvrigt skal serviceres. Derfor skal brønden placeres tæt på fast belægning, så slamsugere m.v. kan komme til. Ligeledes er det vigtigt, at brønden placeres, så der ikke kan løbe regnvand ned i den, da den derved vil blive overbelastet. Derfor har vi fastsat følgende regler for placering.: Tæt på fast belægning (maks. 4 m). Ikke i lavpunkt. Skal være hævet over terræn. Når blot dette kan overholdes, vil vi gå meget langt for at finde en tilfredsstillende løsning for dig. Hvem skal jeg tale med om placeringen? Vi har indgået en aftale med vores entreprenør om, at det er ham, der indgår alle formelle aftaler med den enkelte grundejer om kloakeringen, selvom din aftalepartner i sidste ende er Guldborgsund Forsyning. I god tid før arbejdets påbegyndelse vil du derfor blive kontaktet med henblik på at aftale, hvor brønden skal placeres, og hvordan stikledningen føres frem til pumpestationen. Og vi udarbejder efterfølgende tegninger, der viser den aftalte placering. 14

15 15

16 Hvordan påvirker kloakeringsarbejdet mig? Det kan desværre ikke helt undgås, at vi kommer til at genere dig, dine naboer og trafikken, når vi skal kloakere, men vi gør hvad vi kan for at tage hensyn. Vi passer på din have og din grund Vores gravemaskiner er små og smidige, så de ikke ødelægger græsplænen og andet på din grund mere end højest nødvendigt. Og der, hvor det er nødvendigt at grave inde på din matrikel, er vi omhyggelige med at reetablere græsplæne og andre arealer, som er påvirket af gravearbejdet. Det samme gælder gruslag og lignende i indkørsler. Der kan gå lidt tid, inden det sidste er på plads Du skal være opmærksom på, at der kan gå lidt tid, inden det sidste er på plads. Ofte vil den sidste reetablering af indkørslen, græsset eller hækken, først kunne afsluttes i foråret, og derfor kan der være lidt gener hen over vinteren. Men vi skal nok komme tilbage og ordne det sidste. Skulle dårligt vintervejr forhindre os i at gøre et arbejde færdigt med det samme, kommer vi tilbage, så snart det er muligt og afslutter arbejdet. Vi skåner markerne I åbent land bores eller pløjes spildevandsledningerne typisk ned ved hjælp af avancerede maskiner. Opstår der gener, får lodsejerne afgrødeerstatning efter de gældende aftaler mellem DANVA og landbrugsorganisationerne. Vi er særligt opmærksomme på trafikken Når vi skal krydse en vej, borer vi under vejen og undgår dermed at forstyrre trafikken med opgravninger. 16

17 17

18 Hvad skal jeg selv sørge for? Du har selv ansvaret for at få tilsluttet din eksisterende spildevandsledning til den pumpestation, vi sætter på din grund. Alle spildevandsafløb fra ejendommen skal via en rensebrønd ledes til pumpebrønden. Det gælder toiletter, håndvaske, køkkenvaske, indvendige gulvafløb samt vaske- og opvaskemaskiner. Du skal også selv sørge for, at den eksisterende septiktank/trixtank bliver sløjfet. Før tanken sløjfes, skal den tømmes. De gamle kloakledninger skal fjernes eller afproppes for at undgå problemer med rotter. Når alle arbejder er gennemført, kan ejendommen tilsluttes. Det sker ved, at du kontakter Guldborgsund Forsyning, som så kommer ud og tilslutter pumpen i den nye pumpebrønd, samtidig med at vi kontrollerer tilslutningen. Selve tilslutningen skal udføres af en autoriseret kloakmester, og det vil typisk også være ham, der står for at udføre arbejdet. Tegningen på modstående side viser en principskitse for en typisk installation på en tilfældig ejendom. Hvornår skal jeg gøre det? Når vi er nået så langt med arbejdet, at det er muligt for dig at tilslutte dit spildevand til kloaknettet, får du besked fra Guldborgsund Kommune. I brevet får du påbud om, at du skal sørge for at omkoble din eksisterende spildevandsledning fra den nuværende septiktank eller trixtank til Guldborgsund Forsynings stik eller pumpestation på din matrikel. Der vil typisk være et frist på 6 måneder, fra du modtager brevet. Hvad skal jeg gøre med regnvandet? Tilslutningen må alene lede ejendommens spildevand til stik eller pumpestationen. Regnvand og andet overfladevand skal ledes til dræn, faskine eller vandløb via afløb og ledninger, der er separerede fra spildevandssystemet. Afløb fra udendørs vaskepladser afledes efter nærmere anvisning fra Guldborgsund Kommune. 18

19 Løsning med pumpebrønd Elkabel Husspildevand tilsluttes pumpestation med ny ledning gennem rensebrønd Sikringsskab Forsynings-pumpestation Bolig Septiktank og ledninger der nedlægges Tagvand/ Overfladevand Til dræn, vandløb eller faskine Forsyningens anlæg tinglyses på ejendommen Forsynings-trykledning Skel Forsyningens trykledning OBS Kloakarbejdet på ejendommen må kun udføres af en autoriseret kloakmester. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over autoriserede kloakmestre. Bemærk: Det er grundejeren, som betaler for den sidste tømning af septiktank samt spuling af forbindelsesledning til pumpestationen. Det er en forudsætning for tilslutning, at: Ledningen mellem rensebrønd og ny pumpebrønd spules og evt. sten og byggeaffald suges op i overværelse af Guldborgsund Forsyning, og at... Kloakmesteren forinden har underskrevet og indsendt en erklæring til Guldborgsund Kommune vedhæftet en tegning af det nye anlæg til dokumentation af, at ejendommen er tilsluttet korrekt og at spildevandsforholdene på ejendommen er lovlige. Anlægget vil blive kontrolleret inden endelig ibrugtagning. 19

20 Hvad sker der med den eksisterende tømningsordning? Når du modtager opkrævning af tilslutningsbidrag, bliver du automatisk udtaget af den hidtidige tømningsordning. Guldborgsund Forsyning sørger for, at du afmeldes ordningen. Og i tilfælde af, at du allerede har indbetalt penge på forskud til tømningsordningen, modregnes disse i forbindelse med årsopgørelsen året efter. Du registreres nu som kunde på det offentlige kloaknet og modtager herefter årligt 4 á conto-opkrævninger. Herudover kommer en årlig slutafregning. Afregningen sker på baggrund af ejendommens vandforbrug. 20

21 TIPS: Du kan finde de aktuelle priser for vandafledning på vores hjemmeside: 21

22 Hvem kan jeg henvende mig til? Rettes til: Spørgsmål vedr. Guldborgsund Forsyning MSE A/S Guldborgsund Kommune Fritagelse for kloakering Indefrysning af betaling for pensionister Henstand med betaling Placering af pumpebrønd Arbejdets udførelse Projektets gennemførelse Spildevandsplanens krav Guldborgsund Forsyning Gaabensevej Nykøbing F Telefon: Hjemmeside: MSE A/S - Entreprenørfirma Alstrup Strandvej 2b 4840 Nørre Alslev Tlf: Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F Telefon: Hjemmeside: 22

23 23

24 Scan denne kode med din smartphone og kom direkte på vores hjemmeside. Kræver ScanLife, i-nigma eller lignende app, som kan hentes hos Apple Store, Android Market eller OVI.

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere