Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning"

Transkript

1 Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

2 Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund Kommune, der udleder deres spildevand i en septiktank med forbindelse til søer og åer. Disse ejendomme overholder ikke de nyeste miljøkrav fra staten, og de vurderes at udgøre en tikkende bombe under vandmiljøet. Derfor skal alle ejendomme med septiktanke have forbedret deres rensning, og Guldborgsund Kommune har besluttet, at din ejendom skal tilsluttes et rensningsanlæg. I denne folder, kan du finde svar på en række spørgsmål om kloakering af din ejendom. Se video om kloakering i det åbne land. Scan denne kode med din smartphone. Kræver ScanLife, i-nigma eller lignende app, som kan hentes hos Apple Store, Android Market eller OVI. 2

3 Spørgsmål og svar Hvorfor skal der kloakeres? Fordi septiktanke overholder ikke de nye rensningskrav fra staten. Kan jeg få fritagelse? Som udgangspunkt nej. Der er dog få undtagelser. Hvad koster det, og hvem skal betale? Typisk mellem kr. Det er ejendommens ejer, som skal afholde hele omkostningen. Hvad nu hvis jeg ikke kan betale? Pensionister kan søge kommunen om indefrysning af betalingen, og i helt særlige tilfælde kan der eventuelt indgås en afdragsordning med Guldborgsund Forsyning. Hvilke arbejder udfører Guldborgsund Forsyning? Alt vedrørende etablering af ledningsnet samt montering og tilslutning af en pumpestation på din grund Hvor skal pumpen placeres? Der er flere hensyn at tage, så derfor har vi en dialog om placeringen, så det både kan fungere i praksis, og ikke generer dig mere end højest nødvendigt. Hvordan påvirker kloakeringsarbejdet mig? Vi tilstræber at undgå unødige gener. Hvad skal jeg selv sørge for? Omkobling af eksisterende afløb via rensebrønd, separering af afløb for regnvand, samt tømning og sløjfning af septiktank. Hvad sker der med den eksisterende tømningsordning? Du bliver automatisk afmeldt og får overskydende beløb igen. Hvem kan jeg henvende mig til? Guldborgsund Forsyning A/S, MSE A/S og Guldborgsund Kommune

4 Hvorfor skal der kloakeres? For at sikre vandmiljøet har Folketinget besluttet, at rensningen af spildevand skal forbedres. Den nye lovgivning betyder, at det fremover ikke vil være tilladt for dig at anvende septiktank, da de ikke renser spildevandet godt nok. På den baggrund har Guldborgsund kommune vedtaget en spildevandsplan, der medfører, at en lang række ejendomme fremover skal tilsluttes kloaknettet. Guldborgsund Forsyning ejer kloaknettet og har ansvaret for at rense spildevandet på rensningsanlæggene. Det er derfor Guldborgsund Forsyning, der har ansvaret for at lægge kloakledninger frem til din ejendom. 4

5 TIPS På Guldborgsund Forsynings hjemmeside har vi lavet en Spørgsmål og svar side, der giver hurtige svar på de oftest stillede spørgsmål om kloakering i åbent land. Siden opdateres løbende med nye spørgsmål, som vi bliver stillet over for. Du finder S&S-siden på spildevand 5

6 Kan jeg søge om fritagelse? Som udgangspunkt skal du tilsluttes Hvis din ejendom er optaget som en del af det såkaldte kloakopland i den godkendte spildevandsplan, er du forpligtet til at tilslutte dig kloaknettet. Som udgangspunkt er der ingen mulighed for at blive fritaget, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende på netop din ejendom. Det er uden betydning, om din ejendom bruges som helårsbeboelse eller har status som sommerhus eller erhverv, herunder landbrug. Undtagelsessituationer I ganske særlige tilfælde kan der gives fritagelse. Det gælder hvis: Der inden spildevandsplanens godkendelse er givet tilladelse til anden lokal rensning, der opfylder kravene. Ejendommen er under nedrivning, og der ikke skal opføres en ny. Ejeren i øvrigt kan godtgøre, at særlige forhold berettiger til en fritagelse (forudsætter udtrædelse af spildevandsplanen samt etablering af eget renseanlæg). Hvor søger jeg om fritagelse? Ønsker du at søge om fritagelse, skal du rette henvendelse til Guldborgsund Kommune. Kort om lovgrundlaget Grundlaget for at pålægge ejendommene tilslutningspligt til kloak er bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, samt den af byrådet vedtagne spildevandsplan. Kommunen skal som miljømyndighed oplyse hver enkelt ejendom om denne tilslutningspligt. Når der er etableret tilslutningsmulighed til kloak dvs. at ledningsnettet er etableret vil ejeren af ejendommen modtage et brev med varsel af påbud fra kommunen. Senest fire uge efter dette varsel sender kommunen et brev med påbud om tilslutningspligt. Af dette brev fremgår også tidsfristen for tilslutning, der er seks måneder efter, at påbuddet er meddelt. Påbuddet kan ikke påklages til anden myndighed. Enkelte steder vil kloakeringen ske uden pumpebrønd, og her skal ejendommen tilsluttes spildevandet til det nye stik, som er ført frem til ca. 1 m. inde på ejendommen. 6

7 OBS Alle anmodninger om fritagelse skal meddeles skriftligt til Guldborgsund Kommunes miljømyndighed, som træffer afgørelse i disse sager. Adressen er: Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Att.: Natur, Miljø & Plan TIPS Du kan se den aktuelle spildevandsplan på Guldborgsund Forsynings hjemmeside: Du kan stille spørgsmål til spildevandplanen til Guldborgsund Kommune på telefon

8 Hvad koster det, og hvem skal betale? Det koster typisk kr. at blive tilsluttet. Prisen for at kloakere din ejendom består af to omkostninger. Det er: Tilslutningsbidrag til Guldborgsund Forsyning. Prisen er fastsat ved lov, og er i 2013 ca kr. inkl. moms. Prisen for omlægning af ejendommens eksisterende kloakanlæg, herunder sløjfning af septiktank, samt etablering af et system til separering af regnvand og andre former for overfladevand, der skal afledes til dræn, faskine eller vandløb. Prisen for omlægning af det eksisterende kloakanlæg varierer fra ejendom til ejendom. Du skal selv indhente et konkret tilbud fra din lokale kloakmester. Men det vil for de fleste ejendomme formentlig ligge i størrelsesordenen fra kr. inkl. moms. 8

9 Hvornår skal pengene betales? Tilslutningsbidraget skal i flg. loven betales, når det er muligt at tilslutte sig kloakken. Betalingen forfalder altså, inden du er forpligtet til at tilslutte kloakken. Du skal også være opmærksom på, at arbejdet ikke nødvendigvis er endeligt afsluttet, når du betaler, da den sidste færdiggørelse ofte sker, efter at det er muligt at benytte kloakken. Betalingsfristen er løbende måned + 30 dage. Betaling til den lokale kloakmester sker efter aftale mellem kloakmesteren og grundejeren. Typisk forfalder denne del af regningen 1-6 måneder efter opkrævning af tilslutningsbidraget. Fremover skal du betale vandafledningsbidrag Efter tilslutningen skal du betale vandafledningsafgift for den mængde vand der leveres til ejendommen. Betalingen dækker de udgifter, vi har med at rense dit spildevand, herunder drift og vedligeholdelse af ledningsnettet og vore rensningsanlæg, samt afgift til staten. TIPS Oplysninger om vandafledningsafgiftens størrelse, samt de generelle betingelser for tilslutning og særlige regler for erhvervsejendomme, som er gældende helt aktuelt, fremgår af Guldborgsund Forsynings prisblad og vedtægter, som du kan se på vores hjemmeside: 9

10 Hvad nu hvis jeg ikke kan betale? Pensionister har mulighed for at søge om indefrysning af betaling. I henhold til Bekendtgørelse af lov nr af 26. oktober 2009 om lån til ejendomsskatter har visse grupper af borgere ret til kommunalt lån til såvel tilslutningsafgiften som hertil knyttede følgearbejder. Det gælder bl.a. pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. Henvendelse herom skal rettes til Guldborgsund Kommune. Henstand eller afdragsordning Som udgangspunkt er det IKKE muligt at få henstand eller afdragsordning, da tilslutningsbidraget i flg. loven skal betales kontant. Hvis du kan dokumentere, at du har forsøgt alle relevante lånemuligheder hos bl.a. bank og realkredit, kan Guldborgsund Forsyning i helt særlige tilfælde indgå en afdragsordning. Dette kræver bl.a.: At du kan dokumentere, at du har fået afslag på at låne i din bank og hos kreditforeningen. At du er i stand til at betale omkostningerne til kloakmesteren for tilslutningsarbejdet. At Guldborgsund Forsyning vurderer, at du er i stand til at overholde afviklingsaftalen. Henvendelser om henstand eller afdragsordninger skal ske til Guldborgsund Forsyning. Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler? Hvis du ikke betaler, vil kravet blive overdraget til SKAT til inddrivelse. SKAT har bl.a. mulighed for at holde penge tilbage i din løn, gøre udlæg i din ejendom og andre ejendele, og i sidste ende sende din ejendom på tvangsauktion. 10

11 OBS Hvis du ønsker henstand ved indefrysning skal du rette henvendelse til Guldborgsund Kommune. Hvis du ønsker at indgå en aftale om forlængelse af betalingsfrist på tilslutningsbidraget skal du henvende dig til Guldborgsund Forsyning. 11

12 Hvilke arbejder udfører Guldborgsund Forsyning? Guldborgsund Forsyning etablerer ledningsnettet frem til din ejendom, og sætter en pumpestation eller et stik på din grund, så du får mulighed for at tilslutte dig kloaknettet. Selve tilslutningen til brønden, har du selv ansvaret for at foretage. (Se side 18). Hvorfor skal der sættes en pumpestation på min ejendom? Ved kloakering i det åbne land anvender vi såkaldte tryksatte systemer. Det betyder, at der skal nedsættes en pumpebrønd ved hver enkelt ejendom. Hvor meget fylder pumpebrønden? Pumpen placeres i en mindre brønd, der graves ned på din ejendom, så den stort set ikke generer dig. Pumpen sætter kun i gang, når spildevandet i brønden når et vist niveau. I praksis kører pumpen typisk kun få minutter i døgnet, og den kan derfor holde i mange år. Pumpen arbejder endvidere næsten lydløst, og pumpestationen er konstrueret således, at lugtgener minimeres. Guldborgsund Forsyning ejer og servicerer pumpen! Brønden og pumpen er Guldborgsund Forsynings ejendom, og vi har ansvaret for, at installationen til stadighed virker og fungerer, som den skal. Derfor tinglyses en deklaration på din ejendom, som sikrer ret til etablering og drift af en offentligt ejet stikledning med pumpebrønd på din matrikel. Deklarationen bestemmer også, at din ejendoms el-installation benyttes til at forsyne pumpen med strøm. Til gengæld får du et fradrag i betaling for det faste bidrag. Strømforsyning tages fra husets el-installation, og der etableres særskilt HPFI afbryder. Ved siden af måleren placeres alarm til kontrol af driftssituationen. Eller der opsættes målerskab ved brønden. Hvem betaler for strømmen til pumpestationen? Strømmen til pumpestationen betales af dig. Til gengæld får du 20 % rabat på den faste afgift til dækning af omkostningerne. 12

13 TIPS Hvis der opstår en fejl i pumpestationen, så den ikke virker, får du en alarm. Du kan derefter tilkalde Guldborgsund Forsyning via vores vagttelefon på Vi rykker ud 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Uden omkostning for dig. 13

14 Hvor skal pumpebrønden placeres? Hvem bestemmer, hvor pumpebrønden skal placeres? Der er flere ting at tage hensyn til, når pumpestationen skal placeres, og derfor har vi en dialog om placeringen. På den ene side har du formentligt et ønske om, at brønden placeres så den generer og skæmmer mindst muligt. Det vil vi selvfølgelig tage hensyn til, så vidt det er muligt. På den anden side er der også en række praktiske hensyn at tage. Bl.a. er det vigtigt, at vi har fri adgang til brønden, hvis noget går i stykker, og når den i øvrigt skal serviceres. Derfor skal brønden placeres tæt på fast belægning, så slamsugere m.v. kan komme til. Ligeledes er det vigtigt, at brønden placeres, så der ikke kan løbe regnvand ned i den, da den derved vil blive overbelastet. Derfor har vi fastsat følgende regler for placering.: Tæt på fast belægning (maks. 4 m). Ikke i lavpunkt. Skal være hævet over terræn. Når blot dette kan overholdes, vil vi gå meget langt for at finde en tilfredsstillende løsning for dig. Hvem skal jeg tale med om placeringen? Vi har indgået en aftale med vores entreprenør om, at det er ham, der indgår alle formelle aftaler med den enkelte grundejer om kloakeringen, selvom din aftalepartner i sidste ende er Guldborgsund Forsyning. I god tid før arbejdets påbegyndelse vil du derfor blive kontaktet med henblik på at aftale, hvor brønden skal placeres, og hvordan stikledningen føres frem til pumpestationen. Og vi udarbejder efterfølgende tegninger, der viser den aftalte placering. 14

15 15

16 Hvordan påvirker kloakeringsarbejdet mig? Det kan desværre ikke helt undgås, at vi kommer til at genere dig, dine naboer og trafikken, når vi skal kloakere, men vi gør hvad vi kan for at tage hensyn. Vi passer på din have og din grund Vores gravemaskiner er små og smidige, så de ikke ødelægger græsplænen og andet på din grund mere end højest nødvendigt. Og der, hvor det er nødvendigt at grave inde på din matrikel, er vi omhyggelige med at reetablere græsplæne og andre arealer, som er påvirket af gravearbejdet. Det samme gælder gruslag og lignende i indkørsler. Der kan gå lidt tid, inden det sidste er på plads Du skal være opmærksom på, at der kan gå lidt tid, inden det sidste er på plads. Ofte vil den sidste reetablering af indkørslen, græsset eller hækken, først kunne afsluttes i foråret, og derfor kan der være lidt gener hen over vinteren. Men vi skal nok komme tilbage og ordne det sidste. Skulle dårligt vintervejr forhindre os i at gøre et arbejde færdigt med det samme, kommer vi tilbage, så snart det er muligt og afslutter arbejdet. Vi skåner markerne I åbent land bores eller pløjes spildevandsledningerne typisk ned ved hjælp af avancerede maskiner. Opstår der gener, får lodsejerne afgrødeerstatning efter de gældende aftaler mellem DANVA og landbrugsorganisationerne. Vi er særligt opmærksomme på trafikken Når vi skal krydse en vej, borer vi under vejen og undgår dermed at forstyrre trafikken med opgravninger. 16

17 17

18 Hvad skal jeg selv sørge for? Du har selv ansvaret for at få tilsluttet din eksisterende spildevandsledning til den pumpestation, vi sætter på din grund. Alle spildevandsafløb fra ejendommen skal via en rensebrønd ledes til pumpebrønden. Det gælder toiletter, håndvaske, køkkenvaske, indvendige gulvafløb samt vaske- og opvaskemaskiner. Du skal også selv sørge for, at den eksisterende septiktank/trixtank bliver sløjfet. Før tanken sløjfes, skal den tømmes. De gamle kloakledninger skal fjernes eller afproppes for at undgå problemer med rotter. Når alle arbejder er gennemført, kan ejendommen tilsluttes. Det sker ved, at du kontakter Guldborgsund Forsyning, som så kommer ud og tilslutter pumpen i den nye pumpebrønd, samtidig med at vi kontrollerer tilslutningen. Selve tilslutningen skal udføres af en autoriseret kloakmester, og det vil typisk også være ham, der står for at udføre arbejdet. Tegningen på modstående side viser en principskitse for en typisk installation på en tilfældig ejendom. Hvornår skal jeg gøre det? Når vi er nået så langt med arbejdet, at det er muligt for dig at tilslutte dit spildevand til kloaknettet, får du besked fra Guldborgsund Kommune. I brevet får du påbud om, at du skal sørge for at omkoble din eksisterende spildevandsledning fra den nuværende septiktank eller trixtank til Guldborgsund Forsynings stik eller pumpestation på din matrikel. Der vil typisk være et frist på 6 måneder, fra du modtager brevet. Hvad skal jeg gøre med regnvandet? Tilslutningen må alene lede ejendommens spildevand til stik eller pumpestationen. Regnvand og andet overfladevand skal ledes til dræn, faskine eller vandløb via afløb og ledninger, der er separerede fra spildevandssystemet. Afløb fra udendørs vaskepladser afledes efter nærmere anvisning fra Guldborgsund Kommune. 18

19 Løsning med pumpebrønd Elkabel Husspildevand tilsluttes pumpestation med ny ledning gennem rensebrønd Sikringsskab Forsynings-pumpestation Bolig Septiktank og ledninger der nedlægges Tagvand/ Overfladevand Til dræn, vandløb eller faskine Forsyningens anlæg tinglyses på ejendommen Forsynings-trykledning Skel Forsyningens trykledning OBS Kloakarbejdet på ejendommen må kun udføres af en autoriseret kloakmester. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over autoriserede kloakmestre. Bemærk: Det er grundejeren, som betaler for den sidste tømning af septiktank samt spuling af forbindelsesledning til pumpestationen. Det er en forudsætning for tilslutning, at: Ledningen mellem rensebrønd og ny pumpebrønd spules og evt. sten og byggeaffald suges op i overværelse af Guldborgsund Forsyning, og at... Kloakmesteren forinden har underskrevet og indsendt en erklæring til Guldborgsund Kommune vedhæftet en tegning af det nye anlæg til dokumentation af, at ejendommen er tilsluttet korrekt og at spildevandsforholdene på ejendommen er lovlige. Anlægget vil blive kontrolleret inden endelig ibrugtagning. 19

20 Hvad sker der med den eksisterende tømningsordning? Når du modtager opkrævning af tilslutningsbidrag, bliver du automatisk udtaget af den hidtidige tømningsordning. Guldborgsund Forsyning sørger for, at du afmeldes ordningen. Og i tilfælde af, at du allerede har indbetalt penge på forskud til tømningsordningen, modregnes disse i forbindelse med årsopgørelsen året efter. Du registreres nu som kunde på det offentlige kloaknet og modtager herefter årligt 4 á conto-opkrævninger. Herudover kommer en årlig slutafregning. Afregningen sker på baggrund af ejendommens vandforbrug. 20

21 TIPS: Du kan finde de aktuelle priser for vandafledning på vores hjemmeside: 21

22 Hvem kan jeg henvende mig til? Rettes til: Spørgsmål vedr. Guldborgsund Forsyning MSE A/S Guldborgsund Kommune Fritagelse for kloakering Indefrysning af betaling for pensionister Henstand med betaling Placering af pumpebrønd Arbejdets udførelse Projektets gennemførelse Spildevandsplanens krav Guldborgsund Forsyning Gaabensevej Nykøbing F Telefon: Hjemmeside: MSE A/S - Entreprenørfirma Alstrup Strandvej 2b 4840 Nørre Alslev Tlf: Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F Telefon: Hjemmeside: 22

23 23

24 Scan denne kode med din smartphone og kom direkte på vores hjemmeside. Kræver ScanLife, i-nigma eller lignende app, som kan hentes hos Apple Store, Android Market eller OVI.

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Dagsorden: Kl. 19.00 Præsentation og baggrund for projektet Projektbeskrivelse Projektets udførelse Økonomi Kl. 19.30 Pause øl/vand

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program Program 1. Præsentation af AquaDjurs, EnviDan og Danjord. 2. Baggrunden for kloakering af Skovgårde 3. Arbejdets omfang 4. Konsekvenser for sommerhusejeren 5. Arbejdets forløb 6. Spørgsmål 22-06-2013 Dias

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Administration af Spildevandsplan og håndhævelse overfor lodsejer, der ikke følger påbud.

Administration af Spildevandsplan og håndhævelse overfor lodsejer, der ikke følger påbud. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik BV, den 06.11.2013, rev. 18.11.2013-2 Administration af Spildevandsplan og håndhævelse overfor lodsejer, der ikke følger påbud. Svendborg Kommune har i 2010 2013 udsendt

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 2. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 14. november 2014 kl. 14.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 2. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 14. november 2014 kl. 14.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 2 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 14. november 2014 kl. 14.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Ny renseanlægsstruktur 3. Spildevandsplan 4. Projektomfang

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Borgermøde om kloakering 10. januar 2012 Fredensborg Kommune: Dagsorden Hvorfor skal der kloakeres? Hvem bliver kloakeret? Myndighedsbehandling

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae.

Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae. Sag Brug af selvhjælpshandling og politianmeldelse ved manglende kloakering eller spildevandsrensning Sagsnr. 13/1539 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé En del af kommunes borgere skal i disse år enten

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Horslunde By 28. juni 2012 Ravnsborghallen, Horslunde Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord. 2013-7427. Forsyningsudvalget

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en tømningsordning i Aalborg Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere