Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar august Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget Budget , kommunens samlede budget Høring fra SKAT, Spillemyndigheden, om tilladelse til opstilling af spilleautomater Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab Boligselskabet Midtvests årsregnskab for Struer Boligselskab søger om nedsættelse af beboerbetalingen på støttede lån Høringssvar i forbindelse med ændring af styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner i Struer Kommune Konstituering af direktør på børne- og uddannelsesområdet 203

2 Indholdsfortegnelse 156 Digitaliseringsstrategi Orientering Lukket punkt: Salg af ejendom 204 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 2

3 G Program for budgetseminar august 2009 Der er udarbejdet udkast til program for Byrådets budgetseminar den august Bilagsliste Udkast til program for Struer Byråd til Administrationen indstiller, at programmet godkendes at invitationen udsendes til Byrådets medlemmer. Programmet godkendt som indstillet. Udvalgene anmodes om at prioritere deres forslag til såvel udvidelser som reduktioner S Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget På dette møde behandles følgende elementer af budgettet: Bilag 1, Udvidelser og reduktioner Bilag 2, Strukturelle ændringer 1. Udvidelser og reduktioner Udvalget beslutter, hvilke af de fremsendte forslag der ønskes sendt videre til prioritering i Byrådet. De forslag der ønskes videre til Byrådet bedes prioriteret. 2. Strukturelle ændringer Udvalget skal fremkomme med forslag til strukturelle ændringer på 1 % af serviceudgifterne i 2010 stigende til 1½ % fra 2011 og hvert år fremover. For Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedkommende drejer det sig om kr. i 2010 og kr. fra 2011 og fremover. De forslag der ønskes videre til Byrådet bedes prioriteret. Bilagsliste Bilag 1, forslag til udvidelser ØEU forslag til strukturelle ændringer fra 2010 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 190

4 Økonomiafdelingen anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om stillingtagen til det fremsendte - herunder en prioritering af forslagene. Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget gennemgået. Forslag til udvidelser på drift og anlæg prioriteret S Budget , kommunens samlede budget Økonomiafdelingen anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om at tage stilling til hver enkelt af efterfølgende underpunkter vedrørende Budget Bilagene vil først være klar på fredag hvor de udsendes med post til udvalgets medlemmer. A. Kommunens aktuelle økonomiske situation A.1 Forventet resultat Bilag A.1, aktuel resultatopgørelse baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2010 vedlægges til orientering. Der gøres opmærksom på, at der stadig er budgetmæssige hængepartier som ikke er på plads endnu. Endvidere skal nævnes: 1. At resultatet af budgetopfølgning pr. 1. august ikke er indregnet. 2. At strukturelle ændringer (mindreudgifter), som udgør 8,6 mio. kr. i 2010 og 12,9 mio. kr. i 2011 og hvert år derefter, er indregnet i forventet resultat. Det er sket med udgangspunkt i Budgetdirektiv Heri står: Beløbet indarbejdes forlods på én konto pr. udvalg modpost er kommunekassen. Alternativt kunne beløbene hensættes til brug for kommende udviklingstiltag mv. Kassebeholdningen i de enkelte år ville så udgøre: o 2010: 11,5 mio. kr. o 2011: 11,4 mio. kr. o 2012: 9,3 mio. kr. o 2013: -5,2 mio. kr. Til gengæld vil der være en hensættelse/reserve på en udviklingskonto set over de fire budgetår på 49,8 mio. kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om stillingtagen til hvordan mindreudgiften ved strukturelle ændringer ønskes håndteret. Såfremt der inden mødet konstateres større afvigelser i forhold til den her vedlagte resultatopgørelse - udleveres en ny på mødet. A.2 Skatter og generelle tilskud Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 191

5 På nuværende tidspunkt indregnes skatter og generelle tilskud med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Provenuet af skatter og generelle tilskud skal ses i sammenhæng. Stiger skatteindtægterne, modregnes ca. 91% i de generelle tilskud. Det skal herudover nævnes, at Struer Kommune i 2010 vil modtage et ekstraordinært stort beløb i selskabsskat for nemlig 29,765 mio. kr. I 2009 modtager kommunen 5,039 mio. kr. i selskabsskat. Se bilag A.2.1, beregning af skatter og bilag A.2.2, generelle tilskud. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. A.3 Investeringsoversigt Bilag A.3. er en aktuel investeringsoversigt. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. I efterfølgende pkt. B. redegøres der nærmere for Kvalitetsfondstilskuddet. B. Kvalitetsfondstilskud Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskoleog ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge, er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Der udmøntes 9 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i perioden I lyset af den aktuelle konjunktursituation er regeringen og KL enige om, at der i 2010 udmøntes i alt 4 mio. kr. af kvalitetsfonden Det bemærkes, at der sidste år blev udmeldt en vejledende fordeling af kvalitetsfonden for årene med 2 mia. kr. årligt i disse år. Fremrykningen betyder, at den forudsatte udmøntning af 2 mia. kr. i 2013 fremrykkes til Struer Kommunes andel af kvalitetsfondstilskuddet udgør: kr kr kr *) kr. *) KL har beløbet med i 2013 uanset at der sker en fremrykning fra 2013 til Spørgsmålet undersøges nærmere. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og Socialministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation til investeringer på kvalitetsfondsområderne inden for en ramme på 800 mio. kr. i Lånemuligheden målrettes kommuner med en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 192

6 Kvalitetsfondstilskuddet er indregnet i budgettets indtægtsside (under generelle tilskud). For så vidt angår udgiftssiden er der p.t. indarbejdet følgende anlægsbudgetter på de fire områder: Kr. Dagtilbud Folkeskoler Ældreområdet Idrætsfaciliteter I alt Set over de fire år er der således afsat mere end krævet. C. Spildevand overgår til selskabsdrift fra 2010 Som en konsekvens af, at spildevandsområdet selskabsgøres fra 2010, er drifts- og anlægsbudgetterne nulstillet fra Med udgangen af 2009 forventes det, at Struer Kommune har 6 mio. kr. tilgode hos spildevandsområdet (kloakfonden). Miljøministeriet vil fastsætte nærmere regler om afvikling af mellemværendet mellem kommunen og spildevandsområdet over en 10-årig periode. D. Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv. Til orientering vedlægges bilag D, oversigt over indarbejdede ændringer af budgettet på de udgiftsområder der er defineret som Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv.. I henhold til budgetdirektivet betragtes disse som en teknisk budgetkorrektion udenfor rammen. De fremsendte ændringer giver totalt set følgende beløb i de enkelte år: 2010 merudgift Kr merudgift Kr merudgift Kr merudgift kr. I alt for alle fire år en netto merudgift på kr. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. E. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter dækker over områder, hvor kommunen har hel eller delvis frihed til at fastlægge serviceniveauet. Budgetrammen for dette område er som udgangspunkt det i 2009-budgettet opførte 2010-budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger samt omplaceringer siden vedtagelsen af budget Bilag E viser i oversigtsform hvad der er indarbejdet i budgetforslaget - udvalg for udvalg. Flere detaljer om de foretagne ændringer kan rekvireres i Økonomiafdelingen. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 193

7 F. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Budgettet for dette område er som udgangspunkt det i 2009-budgettet opførte budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger samt omplaceringer siden vedtagelsen af budget De enkelte udvalg udarbejder og vedtager budgetter for de brugerbetalte og fælleskommunale områder. Bilag F. viser i oversigtsform de vedtagne ændringer. Flere detaljer om de foretagne ændringer kan rekvireres i Økonomiafdelingen. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. G. Konsekvens af forventede ændringer i folketallet I henhold til Budgetdirektiv 2010 fremskrives udgifterne på de tre store områder fra 2010 til 2013 med den i henhold til Struer Kommunes befolkningsprognose forventede befolkningsudvikling. Den/det ved fremskrivningen beregnede stigning/fald i udgifterne optages i budgettet på en særskilt konto - benævnt: Økonomisk konsekvens af forventede ændringer i folketallet. Efterfølgende omplacering af de her optagne beløb besluttes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Efter indarbejdelse af de beregnede ændringer vil der i budgettet være indarbejdet følgende beløb: kr Folkeskoler Børnepasning Ældreområdet I alt Negative beløb er mindreudgifter - positive beløb er merudgifter De forventede stigninger/fald i udgifterne kan ses i vedlagte Bilag G. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om stillingtagen til, om ovennævnte beløb skal forblive i budgetforslag H. Servicerammen i 2010 Servicerammeberegningen er ikke klar endnu da en del ting ikke er på plads endnu. Såfremt beregningen er klar til mødet vil den blive uddelt. I. Forslag til prioritering Udvalgenes forslag til udvidelses- og reduktionsblokke sendes til behandling i Økonomiog Erhvervsudvalget. Se: Bilag I.1 Økonomi og Erhvervsudvalgets forslag Bilag I.2 Teknik- og Miljøudvalgets forslag Bilag I.3 Socialudvalgets forslag Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 194

8 Bilag I.4 Børne- og Uddannelsesudvalgets forslag Bilag I.5 Sundhedsudvalgets forslag Bilag I.6 Kultur- og Fritidsudvalgets forslag Bilag I.7 Beskæftigelsesudvalgets forslag Beløbene er ikke indarbejdet i budgetforslaget. J. Lånemuligheder Indenrigs- og Socialministeriet har i brev af 30. juni 2009 udmeldt forskellige lånemuligheder: 1. En særlig lånepulje på 800 mio. kr. til anlægsinvesteringer på folkeskoleområdet. Der kan søges om lånedispensation på op til 50% af anlægsudgifterne. Som udgangspunkt er lånepuljen forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at tilvejebringe finansiering via frigivelse af deponeret overskudslikviditet. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 4. august. 2. En særlig lånepulje på 800 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne, målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 4. august. 3. En ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 4. august. 4. En særlig lånepulje på 100 mio. kr. til fremme af offentlige-private samarbejdsprojekter. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 14. august. 5. En særlig lånepulje på 500 mio. kr. over årene til medfinansiering af større infrastrukturprojekter. Lånepuljen kan søges til udgifter der ligger udover kr. pr. indbygger altså i Struer investeringer udover 22,7 mio. kr. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 15. september. 6. En særlig bloktilskudsfordelt lånepulje på 1,0 mia. kr. til øvrige investeringer, herunder veje og effektiviseringer. Struer Kommune har fået udmeldt en andel af puljen på kr. som er indarbejdet i budgettet. Bilag J. viser Struer Kommunes lånerammeberegning. Beløb omfattet af lånerammen er indarbejdet i budgetforslaget. K. Særtilskud Indenrigs- og Socialministeriet har i brev af 30. juni 2009 udmeldt forskellige muligheder for ansøgning om særtilskud: 1. Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. Ansøgning skal så fyldestgørende som muligt beskrive kommunens forventede økonomiske situation med fokus på, i hvilken henseende kommunen opfattes som vanskeligt stillet. Ansøgningsfrist er 4. august. 2. Tilskud til medfinansiering af EU-projekter. Ansøgningsfrist er 1. oktober. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 195

9 L. Strukturelle ændringer De enkelte udvalg har arbejdet med forslag til strukturelle ændringer, således at disse forslag kan foreligge i prioriteret form til Byrådets budgetseminar den august. Arbejdet er i gang, men ikke afsluttet. Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om stillingtagen til de enkelte punkter. Ad A) Til efterretning. Strukturelle ændringer på 1% i 2010 i reduktion fastholdes, således det er indregnet i resultatopgørelsen. Ad B - L) Til efterretning. Ad J) Der ansøges om div. lånemuligheder jf. oplæg. Ad K) Der ansøges om særtilskud G Høring fra SKAT, Spillemyndigheden, om tilladelse til opstilling af spilleautomater Høring fra SKAT, Spillemyndigheden, om tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i Spillehallen Struer, Kildegården 10, 7600 Struer. Spilleautomaterne flyttes fra eksisterende spillehal Det Lille Apotek, beliggende Vestergade 17, 7600 Struer, såfremt der opnåes tilladelse på ansøgningen. Spillemyndigheden anmoder om Struer Kommunes indstilling til tilladelse. Bilagsliste Høring fra SKAT - Spillemyndigheden Økonomiafdelingen sender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen. Der er ikke bemærkninger til det fremlagte forslag. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 196

10 S Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab 2008 Holstebro-Struer Lystbådehavns bestyrelse har 8. juni 2009 godkendt årsregnskab 2008 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. Havnebestyrelsen sender årsregnskabet via Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse i Byrådet. Lystbådehavnen styres af Holstebro og Struer Kommuner i et kommunalt fællesskab, jf. 60 i Lov om kommunernes styrelse. Årsregnskabet indeholder resultatopgørelse, status og noter og udarbejdes og aflægges for Holstebro og Struer Byråd i overensstemmelse med 9 i Bestyrelsesvedtægt for det kommunale fællesskab, Holstebro-Struer Lystbådehavn. Deloitte har revideret årsregnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsregnskabet ligger på sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtal fra regnskab Til sammenligning vises tilsvarende tal fra regnskab Regnskab 2008 Regnskab 2007 Driftsindtægter kr kr. Driftsudgifter kr kr. Renter kr kr. Resultat før afskrivninger kr kr. Afskrivninger Avance ved salg havnetrekanten kr. 0 kr kr kr. Årets resultat kr kr. Når der ses bort fra den ekstraordinære post vedrørende salg af landareal i 2007, blev resultatet i 2008 noget bedre end året før. Fremgangen skyldes især stigende indtægter fra lystbådepladsleje, mens udgifterne har været forholdsvis konstante. Resultatet blev godt kr. bedre end budgetteret, og må anses for meget tilfredsstillende. Årets overskud henføres til Holstebro-Struer Lystbådehavns egenkapital, der herefter udgør kr. pr. 31. december Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 197

11 Økonomiafdelingen fremsender sagen til Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at regnskabet godkendes. Fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse S Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab 2008 Holstebro-Struer Havnebestyrelse har 8. juni 2009 godkendt årsrapport 2008 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. Havnebestyrelsen sender årsrapport 2008 via Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse i Byrådet. Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, status og noter og udarbejdes og aflægges for Holstebro og Struer Byråd i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven, jævnfør Havnelovens 9, stk. 8 og 7 i vedtægterne for Holstebro- Struer Havn. Deloitte har revideret årsrapporten. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsrapporten ligger i sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Til sammenligning er vist tilsvarende tal fra regnskab Regnskab 2008 Regnskab 2007 Nettoomsætning kr kr. Andre driftsindtægter (tankanlæg) kr kr. Andre eksterne omkostninger kr kr. Personaleudgifter kr kr. Afskrivninger kr kr. Andre driftsomkostninger (tankanlæg) kr kr. Resultat før finansielle poster kr kr. Finansielle indtægter kr kr. Finansielle udgifter 0 kr. -0 kr. Årets resultat kr kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 198

12 Årets overskud henføres til: Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital Holstebro-Struer Tankanlægs egenkapital kr kr. Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital udgør pr. 31. december kr. Som følge af aftalen om drift af Haahr Benzins tankanlæg har der været en kraftig stigning i omsætningen på tanklageret, mens der har været en faldende omsætning på trafikhavnen som følge af den generelle økonomiske afmatning. Årets resultat blev ca kr. dårligere end budgetteret, men må anses for tilfredsstillende markedssituationen taget i betragtning. Økonomiafdelingen fremsender sagen til Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at regnskabet godkendes. Fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse S Boligselskabet Midtvests årsregnskab for 2008 Boligselskabet Midtvest har fremsendt sit årsregnskab for 2008 til kommunens godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede (12. august 2008, sag nr. 146), at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt, medmindre boligorganisationens eller enkeltafdelingers regnskaber udviser underskud, eller der er taget forbehold i revisionspåtegningen. Boligselskabet Midtvests regnskab fremsendes til politiske godkendelse, da to afdelinger udviser underskud. Regnskabet omfattet Boligorganisationen og 3 afdelinger i Struer Kommune. Boligselskabet har endvidere afdelinger i en række andre kommuner. Regnskabet er revideret af et statsautoriseret revisionsselskab. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskaberne, der udviser følgende resultater: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 199

13 Afdeling Antal lejemålsenheder Resultat 2008 Resultat kr kr ) kr kr. 0 kr. Boligorganisationen kr kr. 1: Afd. 350 er dannet pr. 1/ ved en sammenlægning af et antal mindre afdelinger, jfr. Byrådets godkendelse fra den 20/ (sag nr. 191). Underskuddet i afd. 301 og 368 hænger sammen med en omlægning af administrationsbidraget, som betyder, at de små afdelinger belastes relativt hårdere. Endvidere er der afholdt flere omkostninger til almindelig vedligeholdelse i afd. 301 end budgetteret, mens der er afholdt ikke-budgetterede afskrivninger på forbedringsarbejder i afd Pr. 31/ havde afdelingerne følgende henlæggelser: Afdeling Vedligeholdelse Istandsættelse Tab ved fraflytning I alt pr. lejemål kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Revisionen påpeger, at der kan være risiko for, at der ikke er henlagt tilstrækkeligt til tab på fraflytninger i afd Økonomiafdelingen finder ikke forholdet problematisk. Ved godkendelsen af regnskabet for 2007 udgjorde den disponible del af boligorganisationens dispositionsfond kr. pr. lejemålsenhed, hvor minimumskravet er kr. Samtidig var der frygt for et yderligere fald som følge af lejetab. Situationen har imidlertid stabiliseret sig i løbet af 2008, så dispositionsfonden ved regnskabsårets afslutning udgjorde kr. pr. lejemålsenhed. Regnskaberne findes i deres helhed i Økonomiafdelingen, hvorfra de kan rekvireres. Økonomiafdelingen indstiller, at Boligselskabet Midtvests årsregnskab for 2008 godkendes Fremsendes til Byrådet med anbefaling om at årsregnskabet godkendes Ø Struer Boligselskab søger om nedsættelse af beboerbetalingen på støttede lån Med henblik på at forbedre forholdene i den almene boligsektor har Folketinget vedtaget Lov nr. 490 af 12/6/2009, Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 200

14 Et element i lovændringen er, at beboerbetalingen til realkreditbelåningen af alment boligbyggeri reduceres fra 3,4 % årligt til 2,8 % årligt. Til gengæld hæves indekseringen fra 75 % af udviklingen i nettoprisindekset til 100 % de første 20 år. Differencen op til den fulde ydelse på lånet finansieres af statslig ydelsesstøtte. Ordningen indebærer en huslejereduktion på % de første år. Afhængig af udviklingen i nettoprisindekset indsnævres reduktionen de følgende år, men med den nuværende prisudvikling vil der være en besparelse i hele løbetiden. For at undgå for stort spænd i lejebetalingen i forhold til alment byggeri med tilsagn de seneste år er der etableret en frivillig overgangsordning, så byggeri med skæringsdato efter den 30. juni 2007 kan blive omfattet af ordningen. Ansøgning herom skal indsendes til kommunens godkendelse senest den 1. oktober Struer Boligselskab har fremsendt ansøgning om at få de relevante nybyggerier med under ordningen. Det drejer sig om: 6 almene familieboliger, Majasvej 2A-6B, Humlum 6 almene familieboliger, Majasvej 8A-12B, Humlum 8 almene familieboliger, Skolevej 8B-8I, Hjerm En imødekommelse af ansøgningen har ingen direkte kommunaløkonomiske konsekvenser, men kan have en afledt effekt i form af reduceret boligstøtte til beboerne som følge af det lavere huslejeniveau. Det forudsættes, at den reducerede beboerbetaling på de støttede lån fuldt ud slår igennem på huslejen. Økonomiafdelingen indstiller, at det godkendes, at beboerbetalingen på de støttede lån nedsættes i de tre nybyggerier. Fremsendes til Byrådet med anbefaling at det godkendes, at beboerbetalingen på de støttede lån nedsættes i de tre nybyggerier P Høringssvar i forbindelse med ændring af styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner i Struer Kommune Resumé Udsat fra møde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. juni 2009 Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede (20. april 2009), at sende udkast til nye styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner i Struer Kommune i høring. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 201

15 Der er kommet 9 høringssvar. Heraf 1 fra Sektorudvalget for dagtilbud, 2 fra MEDudvalg (Fuglereden og Thyholm Børnehus), 5 fra forældrebestyrelser (Baunegården, Fuglereden, Krudtuglen, StruerSkolens Børnehave og Thyholm Børnehus) samt 1 samlet svar fra Bangsbo s MED-udvalg og forældrebestyrelse. Til spørgsmålet om suppleanter kan/ikke kan deltage i forældrebestyrelsens møder er vandende delt. Sektorudvalget og 4 forældrebestyrelser (Baunegården, Fuglereden, Krudtuglen og StruerSkolens Børnehave) anbefaler, at suppleanter kan deltage i forældrebestyrelsens møder og 3 MED-udvalg (Bangsbo, Fuglereden og Thyholm Børnehus) samt 2 forældrebestyrelser (Bangsbo og Thyholm Børnehus) anbefaler, at suppleanter ikke deltager i forældrebestyrelsens møder. I forbindelse med ændringsforslag til Byrådets, forældrebestyrelsens og lederens kompetence er der følgende bemærkninger: Thyholm Børnehus foreslår, at forældrebestyrelsen også har ret til at deltage ved ansættelse af personale. Øvrige ændringsforslag: Bangsbo foreslår, at souschefen ikke kan vælges som medarbejderrepræsentant. Forældrebestyrelsen kan træffe beslutning om, at souschefen kan deltage i forældrebestyrelsens møder. MED-udvalget ved Thyholm Børnehus foreslår, at "souschefen kun deltager i forældrebestyrelsens møder, hvis han/hun er valgt som medarbejderrepræsentant eller som sekretær ved lederens fravær". MED-udvalget ved Thyholm Børnehus foreslår, at "Institutioner med dagpleje og vuggestue skal sikre, at der er en forholdsmæssig fordeling mellem personale i dagpleje og personale i vuggestue/børnehave (set som én institution). forældrebestyrelsen i Thyholm Børnehus foreslår, at "Institutioner med vuggestue og/eller dagplejetilknytning skal sikre, at der er en forholdsmæssig fordeling mellem personale i vuggestuen, personale i dagplejen og personale i børnehaven. Jævnfør ovenstående ændringsforslag, er "Udkast til nye styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner i Struer Kommune" blevet tilrettet (ændringer står med blåt). Der er dog fortsat et hængeparti i forhold til om suppleanter skal deltage i forældrebestyrelsesmøderne. Sekretariatet indstiller at Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning, om suppleanter kan/ikke kan deltage i forældrebestyrelsens møder, samt fremsender de tilrettede styrelsesvedtægter med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Børne- og Uddannelsesudvalget udsatte (8. juni 2009, pkt. 73) sagen. Bilagsliste Udkast af 27. maj 2009 til nye Styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner Høringssvar fra Bangsbo Høringssvar fra Baunegården Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Fuglereden Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 202

16 Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Thyholm Børnehus Høringssvar fra Krudtuglen Høringssvar fra MED udvalget i Fuglereden Høringssvar fra MED udvalget i Thyholm Børnehus Høringssvar fra Sektorudvalget for dagtilbud Høringssvar fra StruerSkolens Børnehave Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede (29. juni 2009, pkt. 86) at suppleanter ikke må deltage i forældrebestyrelsesmøderne. Godkendt iøvrigt. Godkendt som indstillet G Konstituering af direktør på børne- og uddannelsesområdet I forbindelse med at direktør Anders Kjærulff fratræder pr. 31. juli 2009 har Direktionen drøftet arbejdsfordeling til ny direktør kan tiltræde. Af hensyn til entydighed i forhold til de store ansvars- og myndighedsområder vurderes et behov for en formaliseret konstituering på børne- og uddannelsesområdet. Kommunaldirektøren indstiller, at direktør Kjeld Berthelsen konstitueres som direktør for børne- og uddannelsesområdet fra 1. august 2009 indtil ny direktør tiltræder. Indstilles til Byrådet med anbefaling, at direktør Kjeld Berthelsen konstitueres som direktør for børne- og uddannelsesområdet fra 1. august 2009 indtil ny direktør tiltræder P Digitaliseringsstrategi Den 4. og 5. juni blev der afholdt workshop for kommunens administrative ledere på Tambohus Kro om udarbejdelse af input til Struer Kommunes nye digitaliseringsstrategi, som skal danne grundlag for det videre arbejde omkring digitalisering i Struer Kommune. Output fra workshopdagen er sammenskrevet til en digitaliseringsstrategi som blev godkendt den 2. juli 2009 på direktionsmødet. Digitaliseringsstrategien skal ses som et arbejdsredskab for ledelsen til det videre arbejde omkring digitalisering. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 203

17 Bilagsliste Digitaliseringsstrategi for Struer Kommune v 1.2 Overordnet Administrationen indstiller (HB), at digitaliseringsstrategien sendes til byrådet med anbefaling om godkendelse. Digitaliseringsstrategien sendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse A Orientering Ansættelse af ny direktør. Der er indgået aftale med KL om bistand. Politisk repræsentation drøftet. Der er tilslutning til at udpege 3 fra den borgerlige gruppe og 2 fra den socialdemokratiske gruppe til ansættelsesudvalg. Orientering om resultat ved licitation af 3 børnehaver. Der gives orientering på førstkommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 204

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00 Pkt. Tekst Side 123 Likviditet og Resultater pr. 31. maj 2008 148 124 Økonomi-

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Møde 24. juni 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 24. juni 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 24. juni 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech, Arne Thorgaard og Jesper Nielsen Mødet hævet kl.: 19.55 Pkt. Tekst Side 80 Den Selvejende institution

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2017-2020 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen

Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Afbud/fraværende: Ingen Indkaldt til ordinært møde: kl. 9.15 - Yvonne Villadsen vedr. punkt nr. 74 kl. 9.30 - Irene Kristensen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde

Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Struer Byråd Referat Møde 27. oktober 2009 kl. 18:00 i Folkets Hus - Ekstraordinært møde Afbud fra/fraværede: Ingen. Mødet hævet kl.: 19.45 Pkt. Tekst Side 155 Struer Forsyning - ejer strategi 1 156 Høring

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Budgetdirektiv 2015 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2014

Budgetdirektiv 2015 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2014 Budgetdirektiv 2015 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2014 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2015-2018 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Møde 18. august 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 18. august 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Sundhedsudvalg Referat Møde 18. august 2008 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.:14.00 Pkt. Tekst Side 52 Orientering 1 53 Kurser 1 54 Ungdomsfestival 2009 - Mod på Livet 1 55

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 20. august 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Martin Hulgaard deltog ikke i punkterne 116-118. Mødet hævet kl. 10.45 Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere