Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar august Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget Budget , kommunens samlede budget Høring fra SKAT, Spillemyndigheden, om tilladelse til opstilling af spilleautomater Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab Boligselskabet Midtvests årsregnskab for Struer Boligselskab søger om nedsættelse af beboerbetalingen på støttede lån Høringssvar i forbindelse med ændring af styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner i Struer Kommune Konstituering af direktør på børne- og uddannelsesområdet 203

2 Indholdsfortegnelse 156 Digitaliseringsstrategi Orientering Lukket punkt: Salg af ejendom 204 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 2

3 G Program for budgetseminar august 2009 Der er udarbejdet udkast til program for Byrådets budgetseminar den august Bilagsliste Udkast til program for Struer Byråd til Administrationen indstiller, at programmet godkendes at invitationen udsendes til Byrådets medlemmer. Programmet godkendt som indstillet. Udvalgene anmodes om at prioritere deres forslag til såvel udvidelser som reduktioner S Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget På dette møde behandles følgende elementer af budgettet: Bilag 1, Udvidelser og reduktioner Bilag 2, Strukturelle ændringer 1. Udvidelser og reduktioner Udvalget beslutter, hvilke af de fremsendte forslag der ønskes sendt videre til prioritering i Byrådet. De forslag der ønskes videre til Byrådet bedes prioriteret. 2. Strukturelle ændringer Udvalget skal fremkomme med forslag til strukturelle ændringer på 1 % af serviceudgifterne i 2010 stigende til 1½ % fra 2011 og hvert år fremover. For Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedkommende drejer det sig om kr. i 2010 og kr. fra 2011 og fremover. De forslag der ønskes videre til Byrådet bedes prioriteret. Bilagsliste Bilag 1, forslag til udvidelser ØEU forslag til strukturelle ændringer fra 2010 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 190

4 Økonomiafdelingen anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om stillingtagen til det fremsendte - herunder en prioritering af forslagene. Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget gennemgået. Forslag til udvidelser på drift og anlæg prioriteret S Budget , kommunens samlede budget Økonomiafdelingen anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om at tage stilling til hver enkelt af efterfølgende underpunkter vedrørende Budget Bilagene vil først være klar på fredag hvor de udsendes med post til udvalgets medlemmer. A. Kommunens aktuelle økonomiske situation A.1 Forventet resultat Bilag A.1, aktuel resultatopgørelse baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2010 vedlægges til orientering. Der gøres opmærksom på, at der stadig er budgetmæssige hængepartier som ikke er på plads endnu. Endvidere skal nævnes: 1. At resultatet af budgetopfølgning pr. 1. august ikke er indregnet. 2. At strukturelle ændringer (mindreudgifter), som udgør 8,6 mio. kr. i 2010 og 12,9 mio. kr. i 2011 og hvert år derefter, er indregnet i forventet resultat. Det er sket med udgangspunkt i Budgetdirektiv Heri står: Beløbet indarbejdes forlods på én konto pr. udvalg modpost er kommunekassen. Alternativt kunne beløbene hensættes til brug for kommende udviklingstiltag mv. Kassebeholdningen i de enkelte år ville så udgøre: o 2010: 11,5 mio. kr. o 2011: 11,4 mio. kr. o 2012: 9,3 mio. kr. o 2013: -5,2 mio. kr. Til gengæld vil der være en hensættelse/reserve på en udviklingskonto set over de fire budgetår på 49,8 mio. kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om stillingtagen til hvordan mindreudgiften ved strukturelle ændringer ønskes håndteret. Såfremt der inden mødet konstateres større afvigelser i forhold til den her vedlagte resultatopgørelse - udleveres en ny på mødet. A.2 Skatter og generelle tilskud Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 191

5 På nuværende tidspunkt indregnes skatter og generelle tilskud med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Provenuet af skatter og generelle tilskud skal ses i sammenhæng. Stiger skatteindtægterne, modregnes ca. 91% i de generelle tilskud. Det skal herudover nævnes, at Struer Kommune i 2010 vil modtage et ekstraordinært stort beløb i selskabsskat for nemlig 29,765 mio. kr. I 2009 modtager kommunen 5,039 mio. kr. i selskabsskat. Se bilag A.2.1, beregning af skatter og bilag A.2.2, generelle tilskud. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. A.3 Investeringsoversigt Bilag A.3. er en aktuel investeringsoversigt. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. I efterfølgende pkt. B. redegøres der nærmere for Kvalitetsfondstilskuddet. B. Kvalitetsfondstilskud Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskoleog ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge, er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Der udmøntes 9 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i perioden I lyset af den aktuelle konjunktursituation er regeringen og KL enige om, at der i 2010 udmøntes i alt 4 mio. kr. af kvalitetsfonden Det bemærkes, at der sidste år blev udmeldt en vejledende fordeling af kvalitetsfonden for årene med 2 mia. kr. årligt i disse år. Fremrykningen betyder, at den forudsatte udmøntning af 2 mia. kr. i 2013 fremrykkes til Struer Kommunes andel af kvalitetsfondstilskuddet udgør: kr kr kr *) kr. *) KL har beløbet med i 2013 uanset at der sker en fremrykning fra 2013 til Spørgsmålet undersøges nærmere. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og Socialministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation til investeringer på kvalitetsfondsområderne inden for en ramme på 800 mio. kr. i Lånemuligheden målrettes kommuner med en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 192

6 Kvalitetsfondstilskuddet er indregnet i budgettets indtægtsside (under generelle tilskud). For så vidt angår udgiftssiden er der p.t. indarbejdet følgende anlægsbudgetter på de fire områder: Kr. Dagtilbud Folkeskoler Ældreområdet Idrætsfaciliteter I alt Set over de fire år er der således afsat mere end krævet. C. Spildevand overgår til selskabsdrift fra 2010 Som en konsekvens af, at spildevandsområdet selskabsgøres fra 2010, er drifts- og anlægsbudgetterne nulstillet fra Med udgangen af 2009 forventes det, at Struer Kommune har 6 mio. kr. tilgode hos spildevandsområdet (kloakfonden). Miljøministeriet vil fastsætte nærmere regler om afvikling af mellemværendet mellem kommunen og spildevandsområdet over en 10-årig periode. D. Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv. Til orientering vedlægges bilag D, oversigt over indarbejdede ændringer af budgettet på de udgiftsområder der er defineret som Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv.. I henhold til budgetdirektivet betragtes disse som en teknisk budgetkorrektion udenfor rammen. De fremsendte ændringer giver totalt set følgende beløb i de enkelte år: 2010 merudgift Kr merudgift Kr merudgift Kr merudgift kr. I alt for alle fire år en netto merudgift på kr. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. E. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter dækker over områder, hvor kommunen har hel eller delvis frihed til at fastlægge serviceniveauet. Budgetrammen for dette område er som udgangspunkt det i 2009-budgettet opførte 2010-budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger samt omplaceringer siden vedtagelsen af budget Bilag E viser i oversigtsform hvad der er indarbejdet i budgetforslaget - udvalg for udvalg. Flere detaljer om de foretagne ændringer kan rekvireres i Økonomiafdelingen. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 193

7 F. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Budgettet for dette område er som udgangspunkt det i 2009-budgettet opførte budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger samt omplaceringer siden vedtagelsen af budget De enkelte udvalg udarbejder og vedtager budgetter for de brugerbetalte og fælleskommunale områder. Bilag F. viser i oversigtsform de vedtagne ændringer. Flere detaljer om de foretagne ændringer kan rekvireres i Økonomiafdelingen. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. G. Konsekvens af forventede ændringer i folketallet I henhold til Budgetdirektiv 2010 fremskrives udgifterne på de tre store områder fra 2010 til 2013 med den i henhold til Struer Kommunes befolkningsprognose forventede befolkningsudvikling. Den/det ved fremskrivningen beregnede stigning/fald i udgifterne optages i budgettet på en særskilt konto - benævnt: Økonomisk konsekvens af forventede ændringer i folketallet. Efterfølgende omplacering af de her optagne beløb besluttes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Efter indarbejdelse af de beregnede ændringer vil der i budgettet være indarbejdet følgende beløb: kr Folkeskoler Børnepasning Ældreområdet I alt Negative beløb er mindreudgifter - positive beløb er merudgifter De forventede stigninger/fald i udgifterne kan ses i vedlagte Bilag G. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om stillingtagen til, om ovennævnte beløb skal forblive i budgetforslag H. Servicerammen i 2010 Servicerammeberegningen er ikke klar endnu da en del ting ikke er på plads endnu. Såfremt beregningen er klar til mødet vil den blive uddelt. I. Forslag til prioritering Udvalgenes forslag til udvidelses- og reduktionsblokke sendes til behandling i Økonomiog Erhvervsudvalget. Se: Bilag I.1 Økonomi og Erhvervsudvalgets forslag Bilag I.2 Teknik- og Miljøudvalgets forslag Bilag I.3 Socialudvalgets forslag Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 194

8 Bilag I.4 Børne- og Uddannelsesudvalgets forslag Bilag I.5 Sundhedsudvalgets forslag Bilag I.6 Kultur- og Fritidsudvalgets forslag Bilag I.7 Beskæftigelsesudvalgets forslag Beløbene er ikke indarbejdet i budgetforslaget. J. Lånemuligheder Indenrigs- og Socialministeriet har i brev af 30. juni 2009 udmeldt forskellige lånemuligheder: 1. En særlig lånepulje på 800 mio. kr. til anlægsinvesteringer på folkeskoleområdet. Der kan søges om lånedispensation på op til 50% af anlægsudgifterne. Som udgangspunkt er lånepuljen forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at tilvejebringe finansiering via frigivelse af deponeret overskudslikviditet. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 4. august. 2. En særlig lånepulje på 800 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne, målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 4. august. 3. En ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 4. august. 4. En særlig lånepulje på 100 mio. kr. til fremme af offentlige-private samarbejdsprojekter. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 14. august. 5. En særlig lånepulje på 500 mio. kr. over årene til medfinansiering af større infrastrukturprojekter. Lånepuljen kan søges til udgifter der ligger udover kr. pr. indbygger altså i Struer investeringer udover 22,7 mio. kr. Ansøgning skal være Indenrigs- og Socialministeriet i hænde den 15. september. 6. En særlig bloktilskudsfordelt lånepulje på 1,0 mia. kr. til øvrige investeringer, herunder veje og effektiviseringer. Struer Kommune har fået udmeldt en andel af puljen på kr. som er indarbejdet i budgettet. Bilag J. viser Struer Kommunes lånerammeberegning. Beløb omfattet af lånerammen er indarbejdet i budgetforslaget. K. Særtilskud Indenrigs- og Socialministeriet har i brev af 30. juni 2009 udmeldt forskellige muligheder for ansøgning om særtilskud: 1. Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. Ansøgning skal så fyldestgørende som muligt beskrive kommunens forventede økonomiske situation med fokus på, i hvilken henseende kommunen opfattes som vanskeligt stillet. Ansøgningsfrist er 4. august. 2. Tilskud til medfinansiering af EU-projekter. Ansøgningsfrist er 1. oktober. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 195

9 L. Strukturelle ændringer De enkelte udvalg har arbejdet med forslag til strukturelle ændringer, således at disse forslag kan foreligge i prioriteret form til Byrådets budgetseminar den august. Arbejdet er i gang, men ikke afsluttet. Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om stillingtagen til de enkelte punkter. Ad A) Til efterretning. Strukturelle ændringer på 1% i 2010 i reduktion fastholdes, således det er indregnet i resultatopgørelsen. Ad B - L) Til efterretning. Ad J) Der ansøges om div. lånemuligheder jf. oplæg. Ad K) Der ansøges om særtilskud G Høring fra SKAT, Spillemyndigheden, om tilladelse til opstilling af spilleautomater Høring fra SKAT, Spillemyndigheden, om tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater i Spillehallen Struer, Kildegården 10, 7600 Struer. Spilleautomaterne flyttes fra eksisterende spillehal Det Lille Apotek, beliggende Vestergade 17, 7600 Struer, såfremt der opnåes tilladelse på ansøgningen. Spillemyndigheden anmoder om Struer Kommunes indstilling til tilladelse. Bilagsliste Høring fra SKAT - Spillemyndigheden Økonomiafdelingen sender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen. Der er ikke bemærkninger til det fremlagte forslag. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 196

10 S Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab 2008 Holstebro-Struer Lystbådehavns bestyrelse har 8. juni 2009 godkendt årsregnskab 2008 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. Havnebestyrelsen sender årsregnskabet via Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse i Byrådet. Lystbådehavnen styres af Holstebro og Struer Kommuner i et kommunalt fællesskab, jf. 60 i Lov om kommunernes styrelse. Årsregnskabet indeholder resultatopgørelse, status og noter og udarbejdes og aflægges for Holstebro og Struer Byråd i overensstemmelse med 9 i Bestyrelsesvedtægt for det kommunale fællesskab, Holstebro-Struer Lystbådehavn. Deloitte har revideret årsregnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsregnskabet ligger på sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtal fra regnskab Til sammenligning vises tilsvarende tal fra regnskab Regnskab 2008 Regnskab 2007 Driftsindtægter kr kr. Driftsudgifter kr kr. Renter kr kr. Resultat før afskrivninger kr kr. Afskrivninger Avance ved salg havnetrekanten kr. 0 kr kr kr. Årets resultat kr kr. Når der ses bort fra den ekstraordinære post vedrørende salg af landareal i 2007, blev resultatet i 2008 noget bedre end året før. Fremgangen skyldes især stigende indtægter fra lystbådepladsleje, mens udgifterne har været forholdsvis konstante. Resultatet blev godt kr. bedre end budgetteret, og må anses for meget tilfredsstillende. Årets overskud henføres til Holstebro-Struer Lystbådehavns egenkapital, der herefter udgør kr. pr. 31. december Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 197

11 Økonomiafdelingen fremsender sagen til Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at regnskabet godkendes. Fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse S Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab 2008 Holstebro-Struer Havnebestyrelse har 8. juni 2009 godkendt årsrapport 2008 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. Havnebestyrelsen sender årsrapport 2008 via Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse i Byrådet. Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, status og noter og udarbejdes og aflægges for Holstebro og Struer Byråd i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven, jævnfør Havnelovens 9, stk. 8 og 7 i vedtægterne for Holstebro- Struer Havn. Deloitte har revideret årsrapporten. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsrapporten ligger i sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Til sammenligning er vist tilsvarende tal fra regnskab Regnskab 2008 Regnskab 2007 Nettoomsætning kr kr. Andre driftsindtægter (tankanlæg) kr kr. Andre eksterne omkostninger kr kr. Personaleudgifter kr kr. Afskrivninger kr kr. Andre driftsomkostninger (tankanlæg) kr kr. Resultat før finansielle poster kr kr. Finansielle indtægter kr kr. Finansielle udgifter 0 kr. -0 kr. Årets resultat kr kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 198

12 Årets overskud henføres til: Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital Holstebro-Struer Tankanlægs egenkapital kr kr. Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital udgør pr. 31. december kr. Som følge af aftalen om drift af Haahr Benzins tankanlæg har der været en kraftig stigning i omsætningen på tanklageret, mens der har været en faldende omsætning på trafikhavnen som følge af den generelle økonomiske afmatning. Årets resultat blev ca kr. dårligere end budgetteret, men må anses for tilfredsstillende markedssituationen taget i betragtning. Økonomiafdelingen fremsender sagen til Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at regnskabet godkendes. Fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse S Boligselskabet Midtvests årsregnskab for 2008 Boligselskabet Midtvest har fremsendt sit årsregnskab for 2008 til kommunens godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede (12. august 2008, sag nr. 146), at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt, medmindre boligorganisationens eller enkeltafdelingers regnskaber udviser underskud, eller der er taget forbehold i revisionspåtegningen. Boligselskabet Midtvests regnskab fremsendes til politiske godkendelse, da to afdelinger udviser underskud. Regnskabet omfattet Boligorganisationen og 3 afdelinger i Struer Kommune. Boligselskabet har endvidere afdelinger i en række andre kommuner. Regnskabet er revideret af et statsautoriseret revisionsselskab. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskaberne, der udviser følgende resultater: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 199

13 Afdeling Antal lejemålsenheder Resultat 2008 Resultat kr kr ) kr kr. 0 kr. Boligorganisationen kr kr. 1: Afd. 350 er dannet pr. 1/ ved en sammenlægning af et antal mindre afdelinger, jfr. Byrådets godkendelse fra den 20/ (sag nr. 191). Underskuddet i afd. 301 og 368 hænger sammen med en omlægning af administrationsbidraget, som betyder, at de små afdelinger belastes relativt hårdere. Endvidere er der afholdt flere omkostninger til almindelig vedligeholdelse i afd. 301 end budgetteret, mens der er afholdt ikke-budgetterede afskrivninger på forbedringsarbejder i afd Pr. 31/ havde afdelingerne følgende henlæggelser: Afdeling Vedligeholdelse Istandsættelse Tab ved fraflytning I alt pr. lejemål kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Revisionen påpeger, at der kan være risiko for, at der ikke er henlagt tilstrækkeligt til tab på fraflytninger i afd Økonomiafdelingen finder ikke forholdet problematisk. Ved godkendelsen af regnskabet for 2007 udgjorde den disponible del af boligorganisationens dispositionsfond kr. pr. lejemålsenhed, hvor minimumskravet er kr. Samtidig var der frygt for et yderligere fald som følge af lejetab. Situationen har imidlertid stabiliseret sig i løbet af 2008, så dispositionsfonden ved regnskabsårets afslutning udgjorde kr. pr. lejemålsenhed. Regnskaberne findes i deres helhed i Økonomiafdelingen, hvorfra de kan rekvireres. Økonomiafdelingen indstiller, at Boligselskabet Midtvests årsregnskab for 2008 godkendes Fremsendes til Byrådet med anbefaling om at årsregnskabet godkendes Ø Struer Boligselskab søger om nedsættelse af beboerbetalingen på støttede lån Med henblik på at forbedre forholdene i den almene boligsektor har Folketinget vedtaget Lov nr. 490 af 12/6/2009, Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 200

14 Et element i lovændringen er, at beboerbetalingen til realkreditbelåningen af alment boligbyggeri reduceres fra 3,4 % årligt til 2,8 % årligt. Til gengæld hæves indekseringen fra 75 % af udviklingen i nettoprisindekset til 100 % de første 20 år. Differencen op til den fulde ydelse på lånet finansieres af statslig ydelsesstøtte. Ordningen indebærer en huslejereduktion på % de første år. Afhængig af udviklingen i nettoprisindekset indsnævres reduktionen de følgende år, men med den nuværende prisudvikling vil der være en besparelse i hele løbetiden. For at undgå for stort spænd i lejebetalingen i forhold til alment byggeri med tilsagn de seneste år er der etableret en frivillig overgangsordning, så byggeri med skæringsdato efter den 30. juni 2007 kan blive omfattet af ordningen. Ansøgning herom skal indsendes til kommunens godkendelse senest den 1. oktober Struer Boligselskab har fremsendt ansøgning om at få de relevante nybyggerier med under ordningen. Det drejer sig om: 6 almene familieboliger, Majasvej 2A-6B, Humlum 6 almene familieboliger, Majasvej 8A-12B, Humlum 8 almene familieboliger, Skolevej 8B-8I, Hjerm En imødekommelse af ansøgningen har ingen direkte kommunaløkonomiske konsekvenser, men kan have en afledt effekt i form af reduceret boligstøtte til beboerne som følge af det lavere huslejeniveau. Det forudsættes, at den reducerede beboerbetaling på de støttede lån fuldt ud slår igennem på huslejen. Økonomiafdelingen indstiller, at det godkendes, at beboerbetalingen på de støttede lån nedsættes i de tre nybyggerier. Fremsendes til Byrådet med anbefaling at det godkendes, at beboerbetalingen på de støttede lån nedsættes i de tre nybyggerier P Høringssvar i forbindelse med ændring af styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner i Struer Kommune Resumé Udsat fra møde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. juni 2009 Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede (20. april 2009), at sende udkast til nye styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner i Struer Kommune i høring. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 201

15 Der er kommet 9 høringssvar. Heraf 1 fra Sektorudvalget for dagtilbud, 2 fra MEDudvalg (Fuglereden og Thyholm Børnehus), 5 fra forældrebestyrelser (Baunegården, Fuglereden, Krudtuglen, StruerSkolens Børnehave og Thyholm Børnehus) samt 1 samlet svar fra Bangsbo s MED-udvalg og forældrebestyrelse. Til spørgsmålet om suppleanter kan/ikke kan deltage i forældrebestyrelsens møder er vandende delt. Sektorudvalget og 4 forældrebestyrelser (Baunegården, Fuglereden, Krudtuglen og StruerSkolens Børnehave) anbefaler, at suppleanter kan deltage i forældrebestyrelsens møder og 3 MED-udvalg (Bangsbo, Fuglereden og Thyholm Børnehus) samt 2 forældrebestyrelser (Bangsbo og Thyholm Børnehus) anbefaler, at suppleanter ikke deltager i forældrebestyrelsens møder. I forbindelse med ændringsforslag til Byrådets, forældrebestyrelsens og lederens kompetence er der følgende bemærkninger: Thyholm Børnehus foreslår, at forældrebestyrelsen også har ret til at deltage ved ansættelse af personale. Øvrige ændringsforslag: Bangsbo foreslår, at souschefen ikke kan vælges som medarbejderrepræsentant. Forældrebestyrelsen kan træffe beslutning om, at souschefen kan deltage i forældrebestyrelsens møder. MED-udvalget ved Thyholm Børnehus foreslår, at "souschefen kun deltager i forældrebestyrelsens møder, hvis han/hun er valgt som medarbejderrepræsentant eller som sekretær ved lederens fravær". MED-udvalget ved Thyholm Børnehus foreslår, at "Institutioner med dagpleje og vuggestue skal sikre, at der er en forholdsmæssig fordeling mellem personale i dagpleje og personale i vuggestue/børnehave (set som én institution). forældrebestyrelsen i Thyholm Børnehus foreslår, at "Institutioner med vuggestue og/eller dagplejetilknytning skal sikre, at der er en forholdsmæssig fordeling mellem personale i vuggestuen, personale i dagplejen og personale i børnehaven. Jævnfør ovenstående ændringsforslag, er "Udkast til nye styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner i Struer Kommune" blevet tilrettet (ændringer står med blåt). Der er dog fortsat et hængeparti i forhold til om suppleanter skal deltage i forældrebestyrelsesmøderne. Sekretariatet indstiller at Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning, om suppleanter kan/ikke kan deltage i forældrebestyrelsens møder, samt fremsender de tilrettede styrelsesvedtægter med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Børne- og Uddannelsesudvalget udsatte (8. juni 2009, pkt. 73) sagen. Bilagsliste Udkast af 27. maj 2009 til nye Styrelsesvedtægter for kommunale daginstitutioner Høringssvar fra Bangsbo Høringssvar fra Baunegården Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Fuglereden Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 202

16 Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Thyholm Børnehus Høringssvar fra Krudtuglen Høringssvar fra MED udvalget i Fuglereden Høringssvar fra MED udvalget i Thyholm Børnehus Høringssvar fra Sektorudvalget for dagtilbud Høringssvar fra StruerSkolens Børnehave Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede (29. juni 2009, pkt. 86) at suppleanter ikke må deltage i forældrebestyrelsesmøderne. Godkendt iøvrigt. Godkendt som indstillet G Konstituering af direktør på børne- og uddannelsesområdet I forbindelse med at direktør Anders Kjærulff fratræder pr. 31. juli 2009 har Direktionen drøftet arbejdsfordeling til ny direktør kan tiltræde. Af hensyn til entydighed i forhold til de store ansvars- og myndighedsområder vurderes et behov for en formaliseret konstituering på børne- og uddannelsesområdet. Kommunaldirektøren indstiller, at direktør Kjeld Berthelsen konstitueres som direktør for børne- og uddannelsesområdet fra 1. august 2009 indtil ny direktør tiltræder. Indstilles til Byrådet med anbefaling, at direktør Kjeld Berthelsen konstitueres som direktør for børne- og uddannelsesområdet fra 1. august 2009 indtil ny direktør tiltræder P Digitaliseringsstrategi Den 4. og 5. juni blev der afholdt workshop for kommunens administrative ledere på Tambohus Kro om udarbejdelse af input til Struer Kommunes nye digitaliseringsstrategi, som skal danne grundlag for det videre arbejde omkring digitalisering i Struer Kommune. Output fra workshopdagen er sammenskrevet til en digitaliseringsstrategi som blev godkendt den 2. juli 2009 på direktionsmødet. Digitaliseringsstrategien skal ses som et arbejdsredskab for ledelsen til det videre arbejde omkring digitalisering. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 203

17 Bilagsliste Digitaliseringsstrategi for Struer Kommune v 1.2 Overordnet Administrationen indstiller (HB), at digitaliseringsstrategien sendes til byrådet med anbefaling om godkendelse. Digitaliseringsstrategien sendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse A Orientering Ansættelse af ny direktør. Der er indgået aftale med KL om bistand. Politisk repræsentation drøftet. Der er tilslutning til at udpege 3 fra den borgerlige gruppe og 2 fra den socialdemokratiske gruppe til ansættelsesudvalg. Orientering om resultat ved licitation af 3 børnehaver. Der gives orientering på førstkommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 4. august 2009 Side 204

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere