DAGSORDEN 22. MAJ 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN 22. MAJ 2014"

Transkript

1 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens Meilvang (I) Inger K. Andersen (O) Torben Jensen (L) Helle Plougmann (Ø) Benny Hammer (C) Jytte Schmidt (F) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen. Søren Mogensen deltog som suppleant. Inger K. Andersen Helle Plougmann Hans Erik Husum Deltagere fra Anholt Borgerforening: Liselotte Arentz Sørensen Poul Anker Boisen Sanne Klink Etly Steenberg Norddjurs Kommune

2 Dennis Oth Helle Rossen Birthe Bækgaard Kirsten Østergaard Rasmussen Signe Hylby

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Boligsituationen på Anholt Kystsikring - status og orientering Fibernet og mobilt netværk på Anholt Beskæring af bevoksning mod offentlig vej, privat som fælles Ønske om etablering af mindre hal/hangar på flyvepladsen til øens pt. to små fly Fredningssagen - status og orientering Hjemmeplejen - status og orientering Eventuelt Bilagsoversigt Norddjurs Kommune

4 1. Boligsituationen på Anholt P35 14/8806 Åben sag KA Sagsfremstilling Beboerne på Anholt har ved flere lejligheder sat emnet om boliger på dagsordenen, og Anholt Borgerforening har nedsat tre arbejdsgrupper på området, og ønsket at disse arbejdsgrupper deltager under behandlingen af punktet. Beboerne har rejst flere problemstillinger i forhold omkring boliger og beboelse. Det drejer sig bl.a. om adgangen til boliger i familiestørrelse og til korttidsansatte fx vikarer på Anholt Skole. Der er også bekymring i forhold til de mange sommerhuse i Anholt By, som medfører tomme huse uden for højsæsonen, og måske påvirker boligpriserne. Norddjurs Kommune er meget opmærksomme på disse forhold på Anholt, og har senest rejst dem over for ministeren for By, bolig og landdistrikter ved besøget på Anholt den 28. april Der er tale om komplekse og sammenhængende forhold. Følgende beskrivelse af punktet er modtaget af Kirsten Rasmussen: Vedr. Boliger, fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft og beboere til Anholt. Punktet var på sidste år til kontaktudvalgsmøde, fremlagt igen af Anholt skole og børnehaves bestyrelse d. 16/1-14 da borgmesteren var på Anholt for at hejse det grønne flag og blev diskuteret mandag d. 28/4-14 da by- og boligminister Carsten Hansen holdt møde på Anholt sammen med borgmester Jan Petersen, kommunaldirektør Jesper Kaas m.fl. Problematikken er derfor beskrevet og vi vil ikke uddybe det nærmere her, men vil gerne sikre, at det fortsat er et punkt, der er opmærksomhed omkring. Under Anholt borgerforening er nedsat tre grupper som arbejder med emnet. Formålet med grupperne er at undersøge for og imod forskellige løsningsmodeller: lokalplan, bopælspligt, mulighed for at bygge nye lejeboliger og at oprette en fond til opkøbning af huse i byen. Vi har bl.a. haft kontakt til ø-sammenslutningen og andre øer for at høre deres erfaringer med lokalplaner og bopælspligt. Der er forskellige erfaringer, men den generelle holdning er som beskrevet af Kjeld fra Strynø: 1

5 Telefonsamtale d. 7/3-14. På Strynø bor ca. 215 personer, de har skole og børnehave og 30 min med færge til fastlandet. Kjeld oplyste, at Strynøs erfaring med bopælspligt, var at det ikke havde gjort en forskel. I starten havde kommunen kontaktet boboergruppen, når der var et hus til salg, og spurgt beboergruppen om det havde sommerhusstatus eller helårsstatus. Ejere af husene havde fx sat husene til leje for ,- om måneden og når så huset ikke var lejet ud efter et halvt år, så havde kommunen fået fornøjelsen af at forsøge at leje huset ud, men til samme leje. Hvis disse høje lejepriser skal sænkes, skal vi være opmærksomme på at kommunen har en aftale med huslejenævnet. På Strynø havde de lavet statistik over antal fritidshuse / helårshuse over en årrække - de oplevede at antallet holdt sig konstant. De oplever at liebhavere køber gamle faldefærdige huse efter gamle beboere (Som ikke andre vil bo i eller leje), gør dem i stand og enten selv flytter ind eller efter en årrække sælger husene. Det opleves som meget positivt. Jeg vedhæfter en oversigt over hvor mange mørke huse, der er i Anholt by om vinteren. Vi kan ikke overskue konsekvenserne, men har talt om at signal værdien i at have helårsstatus på husene i byen kunne være god og sikre at husene fortsat har helårsstatus, hvis de bliver solgt, selvom de i en periode er blevet brugt som sommerhus. Vi har endvidere talt om muligheden af at udnytte elværkets bygninger og grund til opførelse af nye lejeboliger. Lejepriser skal dog kunne holdes på et niveau, så familier med kun en indtægt kan betale. Vi beder derfor kontaktudvalgt komme med konkrete løsningsforslag på ovenstående problemstillinger. Forvaltningen har opridset følgende relevante forhold til behandling af henvendelsen: Flexboliger Kommunalbestyrelsen traf den 22. oktober 2013 beslutning om administration af Boligreguleringsloven. Heri er behandlingen af tilføjelsen til 50 om såkaldte flexboliger, som betyder at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til at et helårshus benyttes som 2

6 fritidsbolig, samt at boligen efterfølgende af samme ejer kan tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning til kommunalbestyrelsen. En flexbolig giver således mulighed for at bo i et helårshus uden at være bundet af bopælspligt, samtidig med at boligen bevarer sin formelle status som helårsbolig. I kommunalbestyrelsens behandling er der anført at flexboligordningen kan være problematisk for Anholt. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at undgå, at helårsboligerne skifter anvendelse til fritidsboliger, kan man via lokalplanændringer bestemme, at et område kun må benyttes til helårsbeboelse. Sådanne lokalplansbestemmelser er der to af på Anholt via lokalplan 118 (boligområde ved Sønderstrandvej) og lokalplan 36 (boligområde sydvest for Mindesmærket). Der er ikke påbegyndt nogen proces om ændringer af lokalplaner på Anholt. Jf. beslutning i miljø- og teknikudvalget den 24. september 2013 skal beboerne på Anholt have mulighed for at udtale sig om en eventuel lokalplansændring. Regeringen har nu i maj 2014 lagt op til at gøre flexboligtilladelser permanente som et led af vækstplanen. Forslaget vil betyde, at tilladelsen fremover vil følge huset fremfor ejeren, så en køber af en flexbolig kan fortsætte med at benytte boligen til fritidsbolig. Mulighed for helårsbeboelse Naturstyrelsen har den 11. april 2014 sendt en orientering til kommunalbestyrelsen om lempeligere muligheder for dispensation fra helårsforbuddet for lejere af sommerhuse på små øer. Kommunalbestyrelsen han mulighed for at give dispensation til helårsbeboelse til ejere af sommerhuse i sommerhusområder på de små øer, såfremt tilladelsen kan anses for at medvirke til en gunstig udvikling på øen. En landdistriktsbestemmelse fra den 11. april 2013 giver mulighed for at tillade etablering af helårsboliger i overflødiggjorte bygninger. Der afventes nu en undersøgelse af dispensationsbestemmelsen i forhold til helårsforbuddet og en vejledning til landdistriktsbestemmelsen fra Naturstyrelsen. De oplyser at der er tale om en længere proces end først antaget, da der efter undersøgelsesfasen skal være høringer og 3

7 vurderinger, før et forslag kan forelægges ministeren og endelig behandles. Det samme gælder for vejledningen til landdistriktsbestemmelsen. Naturstyrelsen forsikrer at alle kommuner vil blive orienteret om høringsmulighederne når det bliver aktuelt i løbet af Norddjurs Kommunes udlejning af lejeboliger til medarbejdere ved Anholt Skole og Børnehave Norddjurs Kommune ved Anholt Skole har en aftale med det almene boligselskab B45 om lejeboligerne på adresserne Sønderstrandvej 39C og 39E på Anholt. Norddjurs Kommune har forpligtet sig til at leje de to lejemål. De fremlejes til medarbejdere på Anholt Skole og Børnehave. Medarbejderne betaler boligbidrag fastsat i henhold til cirkulære nr. 32 af 16. marts 1989 om tjeneste og lejeboliger. Boligbidraget er lavere end det, som Norddjurs Kommune betaler til B45 i husleje. Differencen afholdes decentralt af Anholt Skole, der har et budget til husleje og et indtægtsbudget til boligbidraget. Hvis lejeboligen ikke er fremlejet til medarbejdere fra Anholt Skole betales tomgangshuslejen af skolen. Dette er for øjeblikket tilfældet med lejligheden på Sønderstrandvej 39E. Der er blevet fremsendt ønske fra Kirsten Rasmussen fra Anholt Skole og Børnehave om, at udgifter til tomgangshusleje placeres centralt i stedet. Regler for tjeneste og lejeboliger Der er ikke tale om tjenesteboliger på Sønderstrandvej 39C og 39E, men lejeboliger. Der er kun tale om en tjenestebolig, når man ikke må bo andre steder, så længe man varetager sin stilling. Dette er ikke tilfældet for disse boliger, da medarbejderne tilknyttet Anholt Skole og Børnehave frit kan bo hvor de vil. Der er ikke mulighed for at lave deciderede ordninger med lejeboliger eller tjenesteboliger på anden måde end den som det eksisterende cirkulære på området regulerer. Ønsker man politisk at kompensere ansatte i Norddjurs Kommune på Anholt, skal man klargøre årsagen til at kompensation er nødvendig, og dernæst udforme fx et særligt tillæg. På den måde sikres lige vilkår, samtidig med at man imødekommer vanskeligheder ved rekruttering. 4

8 Grenaa-Anholt Færgefart har en aftale med sine ansatte om at stille boliger til rådighed. Der er ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at ansatte ved Anholt Skole eller øvrige ansatte i Norddjurs Kommune kan ansættes med lignende aftaler. Forvaltningen er i gang med at undersøge, hvorvidt aftalerne er i overensstemmelse med bl.a. reglerne for tjeneste- og lejeboliger. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, - At orienteringen om boligsituationen ved Anholt Borgerforening og arbejdsgrupper om beboelse tages til efterretning - At mulighederne for at undgå tomme huse herunder ændringer af lokalplan drøftes - At muligheden for at indtægter og udgifter for lejeboligerne ikke pålægges Anholt Skole decentralt drøftes Bilag: 1 Åben Bilag pkt. 1 - KB behandling om boligreguleringsloven.pdf 66921/14 2 Åben Bilag pkt. 1 - Brev til kommuner om helårsbeboelse på de små øer.pdf 66923/14 3 Åben Bilag pkt. 1 - Cirkulære om tjeneste- og lejeboliger.pdf 66924/14 Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Orienteringen om boligsituationen blev taget til efterretning. 2. Udvalget drøftede punktet. Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe mellem Anholt Borgerforening, Norddjurs Kommune og B Udvalget har drøftet placeringen af indtægter og udgifter til lejeboligerne. 5

9 Ad. 1 Bestyrelsen fra Anholt Borgerforening anførte, at der er flere forskellige problemstillinger omkring boliger på øen. Det gælder dels usikkerhed om boliger ved rekruttering, dels nedgangen af helårshuse i forhold til sommerhuse. Samtidig opleves usikkerhed i forhold til lånemuligheder på øen, selvom dette er vanskeligt at dokumentere. Ad. 2 Kirsten Rasmussen fra en arbejdsgruppe om beboelse under Anholt Borgerforening orienterede om deres undersøgelse af mulighederne for at sikre helårsbeboelse gennem lokalplaner. Arbejdsgruppen har indhentet erfaringer fra andre småøer om regulering på den måde. Det kan skabe problemer i forhold til huslejeniveauet, og der er risiko for omgåelse. Desuden kræver en sådan regulering enighed blandt boligejerne på Anholt. Udvalget betvivler hvorvidt lokalplansændringer vil have den ønskede prisdæmpende effekt, samtidig med at det ikke er en ændring der vil slå igennem på kortere sig. Det skal derfor undersøges hvilke andre muligheder der er for at imødekomme boligsituationen. Arbejdsgruppen skal bl.a. kortlægge boligforsyningsbehovet og undersøge mulighederne for og udgifterne ved at stille billigere boliger til rådighed ved at sænke omkostningerne på forskellige måder. Ad. 3 Punktet indgår i ønsket om at nedsætte en arbejdsgruppe, der hurtigt udreder hvilke realitetsmuligheder der er for at påvirke husleje og udbud af almene boliger. Der skal ske en hurtig afklaring i forhold til skolens situation. 6

10 2. Kystsikring - status og orientering P35 14/8806 Åben sag KA Sagsfremstilling Kystsikringen er central for beboere og erhverv på Anholt. Siden Kontaktudvalgets møde i 2013 er beskrivelsen og behandlingen af projektet skredet frem, men processen er stadig i gang i forhold til myndighedsbehandling og afsøgning af finansieringsmuligheder. Der gives derfor en orientering om status for projektet. Jens Schjøth Rosendal fra Anholt Camping har også ønsket at få punktet på dagsordenen. Hans henvendelse er vedlagt som bilag og besvarelserne indgår i sagsfremstillingen. Projektet for kystsikring ved Nordstrand udarbejdet af COWI blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. december 2013 efter behandling i miljø- og teknikudvalget samt økonomiudvalget. Projekteringen var finansieret af anlægsmidler i Norddjurs Kommunes budget i Projektet indebærer omkring 400 meter skråningsbeskyttelse, 3 store bølgebrydere og en lille strandhøfde, samt strandfodring i nødvendigt omfang. Den 18. februar 2014 indsendte COWI på vegne af Norddjurs Kommune ansøgning om tilladelse til etableringen af kystsikringen. Kystdirektoratet sendte den 16. april 2014 et tilsagn om tilskud til kystsikringsprojektet til Norddjurs Kommune. Der gives tilsagn om tilskud på 4 mio. kr. fra puljemidler i Finansloven 2012, samt omdisponerede midler på 2 mio. Dvs. at der er finansiering på 6 mio. kr. til projektet. Udbetaling af tilskuddet sker, når projektet er gennemført. Det er ikke realistisk at Norddjurs Kommune og lodsejerne (Grenaa Havn og Anholt Camping) kan finansiere de resterende ca. 7,6 mio. kr. til projektet. Norddjurs Kommune har derfor taget kontakt til Central Denmark, Midtjyllands EU-kontor, for at få bistand til at undersøge muligheden for EU midler til medfinansiering. 7

11 Status på sagen er nu, at myndighedsbehandlingen pågår i Kystdirektoratet vedrørende anlæg på søterritoriet. Der pågår også sagsbehandling om dispensationer vedrørende strandbeskyttelseslinjen i forhold til naturbeskyttelsesloven (ved Naturstyrelsen), fredningen på Anholt (ved Fredningsnævnet), og ved Norddjurs Kommune i forhold til Natura2000 vurdering og naturbeskyttelsesloven. Vurderingen af strandbeskyttelseslinjen i Naturstyrelen Norddjurs Kommune screener også kystsikringsprojektet i forhold til miljøvurderinger og VVM. Disse vurderinger er netop afsendt til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet afventer alle dispensationer og vurderinger, så de kan meddele den endelige tilladelse til projektet. Efter en tilladelse, kan der arbejdes videre med udbudsmateriale, hvorefter projektets endelige omkostningsniveau vil kunne estimeres. Status er derfor nu, at tilladelserne til projektet stadig afventes pga. deres kompleksitet, høringer, og mange berørte myndigheder. Forvaltningen i Norddjurs Kommune forventer den samlede myndighedsbehandling afsluttet sidst på sommeren Norddjurs Kommune er ved besøget af ministeren for By, bolig og landdistrikter på Anholt den 28. april 2014 blevet opmærksom på muligheden for at melde behovet for finansiering ind til KL og Sammenslutningen af Danske Småøer. Da der længe ikke er sket nyt omkring kystsikringsprojektet, og da opgaven har skiftet hænder i forvaltningen, har der desværre været en utilsigtet manglende tilbagemelding til følgegruppen vedrørende kystsikringen. På baggrund af mødet i Kontaktudvalget for Anholt vil medlemmerne af følgegruppen blive orienteret om den nuværende status og behandlingen på mødet, ligesom der vil blive orienteret løbende når der sker nyt, i overensstemmelse med Norddjurs Kommunes tidligere udmeldinger om følgegruppens rolle. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 8

12 Indstilling Det indstilles, - At orienteringen tages til efterretning - At finansieringsmulighederne for projektet drøftes Bilag: 1 Åben Bilag pkt. 2 - Revisionsinstruks pr Kystdirektoratet.pdf 66928/14 2 Åben Bilag pkt. 2 - Tilsagn om tilskud kystbeskyttelse Anholt.pdf 66927/14 3 Åben Bilag pkt. 2 - COWI Kystbeskyttelse på Nordstrand - Anholt.pdf 66926/14 4 Åben Bilag pkt. 2 - Henvendelse om kystsikring til kontaktudvalg.pdf 66925/14 Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Orienteringen blev taget til efterretning. 2. Udvalget drøftede mulighederne for finansiering. Ad. 2 Forvaltningen har kontaktet Midtjyllands EU kontor for at undersøge mulighederne for at søge EU midler. Efter besøget på Anholt den 28. april 2014 er det aftalt med ministeren for by, bolig og landdistrikter, at ministeriet kan være behjælpeligt med at sætte tryk bag Norddjurs Kommunes ansøgninger. Der skal fortsat afsøges muligheder for ekstern finansiering fx via fonde. 9

13 3. Fibernet og mobilt netværk på Anholt P35 14/8806 Åben sag KA Sagsfremstilling Anholt Borgerforening har ønsket dette punkt på dagsordenen. På mødet i kontaktudvalget for Anholt blev det i 2013 drøftet, hvordan man kunne sikre sig en god forbindelse til Anholt, da det er centralt for beboere og erhverv. Der ser nu ud til at være gode muligheder for, at denne forbindelse på længere sigt bliver etableret. Liselotte Arentz Sørensen har for nyligt kontaktet TDC, som har oplyst at der er planer om at anvende kablet fra Dong/NRGi til en fiberforbindelse ultimo 2014, og at mobilt 4G netværk etableres i september TDC forhandler med flere selskaber om i fællesskab at få dette realiseret. Forvaltningen har fået bekræftet, at TDC på nuværende tidspunkt har en dialog i gang med en anden virksomhed på markedet, om hvorvidt der kan etableres et samarbejde om at levere fibernet til Anholt. Der er dog stadig tale om begyndelsen på en proces, og derfor kan TDC ikke give mere detaljeret information på nuværende tidspunkt. TDC kan dog bekræfte, at de er i gang med udrulningen af et nyt mobilnetværk over hele landet, hvilket også vil dække Anholt fra september Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, - At orienteringen tages til efterretning 10

14 Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Orienteringen blev taget til efterretning. 11

15 4. Beskæring af bevoksning mod offentlig vej, privat som fælles P35 14/8806 Åben sag KA Sagsfremstilling Anholt Borgerforening har ønsket dette punkt på dagsordenen, og har indsendt følgende beskrivelse af sagen: I sommeren 2013 foretog kommunen en akut beskæring af udhængende træer og buske på foranledning af redningsstationen, som ikke kunne komme frem med ambulancen. Det er stadig et ønske, at kommunen gennemfører et beskæringspåbud, så bevoksningen skæres ind til skel, så øens køretøjer kan komme frem. Norddjurs Kommune følger op på sidste års akutte beskærings kampagne på Anholt. Forvaltningen meddeler, at en medarbejder i uge 22 vil bruge nogle dage på øen, for ved selvsyn at konstatere, hvor der er problemer. Det skal bemærkes at der findes flere vejstatus offentlig kommunevej, private fællesveje og private veje. Kommunen vil gennemgå de offentlige kommunale vejstrækninger og de private fællesveje for manglende beskæring. På baggrund af gennemgangen vil der blive afleveret/sendt breve til de berørte grundejere. Proceduren er først et påbud om varsel, herefter et varsel og følges dette ikke kan kommunen iværksætte beskæringen for ejers regning. Der vil i august blive et opfølgende besøg, for at se om de udsendte varsler er blevet efterlevet. Det er en tidsmæssig lang procedure som kommunen skal gennemføre for at sikre den nødvendige beskæring foretages. I mellemtiden kan det være nødvendigt at foretage nødbeskæringer for at sikre fremkommeligheden for redningskøretøjer -, dette er Anholt Vognmandsforretning instrueret i at vurdere og om nødvendigt gennemføre for Norddjurs Kommune. Redningstjenesten kan således anmode vognmanden direkte. 12

16 Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, - At orienteringen tages til efterretning Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Orienteringen blev taget til efterretning. 13

17 5. Ønske om etablering af mindre hal/hangar på flyvepladsen til øens pt. to små fly P35 14/8806 Åben sag KA Sagsfremstilling Poul Anker Boisen har ønsket følgende punkt om flyvepladsen på dagsordenen: På Anholt er vi i dag to personer der har vores eget fly, Carsten Brabrand og Poul Anker Boisen. Det er et stort problem at vores flyvere ikke kan komme ind i en hangar når de står ved banen. Det betyder noget for os fastboende at vi har den mulighed at få vores fly ind i en hangar. Da parkeringspladsen er fredet vil vi hermed bede Norddjurs kommune om at se positivet på en ansøgning om at opføre en hangar så vores flyvere kan komme under tag. Vi havde forestillet os en hangar der måler 18 meter lang, 9 meter bred og ca. 3 meter høj. Hangaren kunne bygges ind under den bakke der afgrænser parkeringspladsen i mod nord, og vil således kun være at se fra syd. Man kunne så også bruge hangarer til at opbevare noget af det andet udstyr der bare står frit ved parkeringspladsen, samt få ryddet op i nogle af de andre faldefærdige skure der står på pladsen. Det er jo fantastisk at man kan have en flyveplads uden mulighed for at flyverne kan komme ind i en hangar. Såfremt Norddjurs kommune ser positivt på vores forespørgsel vil vi naturligvis udarbejde en mere detaljeret plan over bygningen og dens placering. Jeg har skrevet til dommer Martin Møller-Heuer fra fredningsnævnet i Randers omkring problematikken med at opføre en hangar på en fredet parkeringsplads ved flyvepladsen, og har fået det svar at såfremt kommunen ser positivet på forespørgslen vil fredningsnævnet tage stilling til om der skal gives dispensation. 14

18 Det omtalte svar fra Martin Møller-Heuer fra Fredningsnævnet er således: Hvis du ønsker at bygge en hangar i et fredet område, må du på normal vis søge kommunen om byggetilladelse. Hvis kommunen er indstillet på at give byggetilladelse efter de regler, der administreres af kommunen, sender kommunen sagen videre til fredningsnævnet, så fredningsnævnet kan tage stilling til, om der kan meddeles dispensation fra fredningsreglerne. Forvaltningen har undersøgt sagen, og refererer til en tidligere behandlet ansøgning om en flyhangar på Anholt Flyveplads i Her gav Norddjurs Kommune afslag til ansøgningen om landzonetilladelse til etableringen. Afgørelsen blev påklaget, men stadfæstet af Naturklagenævnet. Afslaget er begrundet med at hangaren blev ønsket opført i en landzone, hvortil der derfor kræves landzonetilladelse jf. Planlovens 35, før kommunen kan meddele en byggetilladelse. Området er desuden et hedeareal beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Samtidig er området udpeget til habitatområde. Ørkenen er også beliggende i Ørkenen, som er fredet. Alle disse forhold betyder, at der skal der være tale om varetagelsen af almene interesser, hvis der skal gives tilladelse. Lighedsprincippet gælder, så hvis en privat får lov til at lave en hangar i ørkenen, skal alle andre private med fly også have lov. Man må derfor tage hensyn til, at man kan skabe præcedens, og dermed risikere at der etableres flere hangarer i den fredede natur på længere sigt. Det blev i forbindelse med sagen i 2010 også undersøgt om ruteflyet til Anholt har et behov for en hangar, hvilket ikke var tilfældet. Hvis man ønsker opførelse af en mindre flyhangar er man derfor nødt til at overveje andre konstruktioner. Man kan fx organisere sig, så der tages hensyn til almene interesser på øen med respekt for lighedsprincippet fx ved at alle private i dag og fremover vil kunne leje sig ind i hangaren. Hovedformålet med landzonebestemmelserne skal holdes for øje, dvs. hindre 15

19 uønskede og ukontrollerede bebyggelser og anlæg i det åbne land. En opførelse af en flyhangar vil skulle ske efter en samlet planlægning, og kræve at der udarbejdes og vedtages en lokalplan. En godkendelse af Fredningsnævnet er også nødvendig. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, - At sagen drøftes Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Udvalget drøftede sagen. Ad. 1. Udvalget opfordrer ansøgerne til at udforme en konkret ansøgning til Norddjurs Kommune, hvor de komplekse begrænsninger imødekommes ved at tilgodese den almene interesse i en flyhangar. 16

20 6. Fredningssagen - status og orientering P35 14/8806 Åben sag KA Sagsfremstilling Efter at Danmarks Naturfredningsforening på ny fremsatte forslag til ny fredning på Anholt den 17. januar 2013, afgav kommunalbestyrelsen den 25. maj 2013 høringssvar om fredningsforslaget. Norddjurs Kommunes holdning til fredningsforslaget er, at de eksisterende fredninger i områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg bør sammenlægges og moderniseres, men at det skal ske indenfor de eksisterende fredningsgrænser, bl.a. for at sikre campingpladsens mulighed for eventuelt at flytte til en anden placering. Den 28. januar 2014 blev Norddjurs Kommunes andet høringssvar behandlet i Miljø- og teknikudvalget, på baggrund af et revideret fredningsforslag fra Danmarks Naturfredningsforening. Norddjurs Kommune afventer nu sagens behandling. Det forventes at Fredningsnævnet afholder ny besigtigelse på Anholt den 2. juni. Når der foreligger en afgørelse fra Fredningsnævnet, vil Norddjurs Kommune ifølge naturbeskyttelsesloven være klageberettiget. Hvis afgørelsen betyder at fredningen ikke fredningsforslaget ikke skal gennemføres, kan det forventes at ske i sommeren Hvis en sådan afgørelse påklages af Danmarks Naturfredningsforening til Natur og Miljøklagenævnet, vil Norddjurs Kommune få mulighed for at afgive yderligere kommentarer, før Natur og Miljøklagenævnet træffer afgørelse. Hvis Fredningsnævnet i stedet vedtager det reviderede fredningsforslag, vil alle klageberettigede og berørte lodsejere få fremsendt en forventet fredningskendelse. Herefter vil der være to måneder til at fremkomme med bemærkninger og erstatningskrav. Det gælder de 25 % af lodsejererstatningerne, og en pris på de udviklingsmuligheder der mistes, hvis arealerne på Anholt havn bliver bundet af fredningen. Efter de to måneder, vil 17

21 Fredningsnævnet så træffe endelig afgørelse om gennemførelsen af fredningen, hvilket forventes at kunne ske ultimo Hvis erstatningssummen for hele fredningsforslaget overstiger kr. bliver Fredningsnævnets afgørelse automatisk behandlet i Natur og Miljøklagenævnet. Hvis nævnet stadfæster afgørelsen om at gennemføre fredningen, kan sagen indenfor seks måneder føre sagen for domstolene. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, - At orienteringen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Bilag pkt. 6 - Høringssvar til revideret fredningsforslag.pdf 66930/14 2 Åben Bilag pkt. 6 - MTU Revideret forslag til fredning Anholt.pdf 66931/14 3 Åben Bilag pkt. 6 - Revideret fredningsforslag Anholt 2012 justeret på 66929/14 baggrund af bemærkninger ved det offentlige møde i FN.pdf Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Orienteringen blev taget til efterretning. Ad. 1. Når der er truffet afgørelse i sagen, må situationen drøftes igen, så der kan træffes beslutning om det videre forløb. 18

22 7. Hjemmeplejen - status og orientering P35 14/8806 Åben sag KA Sagsfremstilling Anholt Borgerforening har ønsket at få en orientering om hjemmeplejen på øen på dagsordenen. Forvaltningen har taget kontakt til sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang for at skitsere om den nuværende status. I marts blev der afholdt møde mellem ledere fra Norddjurs Kommunes sundhed og omsorgsafdeling og bestyrelsesmedlemmer fra Anholt Borgerforening. Dagsordenen for mødet var at drøfte den nye ordning for hjemmeplejen på baggrund af det nye serviceniveau, der trådte i kraft fra januar Der er enighed om, at kommunens medarbejdere løser de nødvendige opgaver, og at der ikke er grund til at føle utryghed. Behov for hjælp vil blive imødekommet med de nødvendige personaleressourcer, uanset hvordan den specifikke situation forholder sig. Det er Norddjurs Kommunes ansvar. Hvordan den enkelte løsning vil se ud, afhænger af situationen. Det er vigtigt at Norddjurs Kommune som altid være opmærksom på dialogen og samarbejdet med det naturlige netværk omkring borgeren med henblik på at bevare trygheden. Ydelserne holdes som udgangspunkt inden for åbningstiden. Ved behov uden for åbningstid er der enighed om, hvor kommunens medarbejdere vil løse opgaven over for borgeren. Hvis der opstår varigt behov for hjælp af to medarbejdere, vil tilbuddet blive ydet på fastlandet. Sundhed og omsorg lægger vægt på, at der er enighed om at beboerne på Anholt vil blive hjulpet, også uden for normal åbningstid, både ved direkte hjælp i akutte situationer, men også ved øget personale på øen i andre situationer. Den 9. april afholdt sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang møde med interessenterne omkring sundhed på øen, nemlig hjemmesygeplejerske, praktiserende læge, beredskab og 19

23 brandvæsen. Der er en fælles forståelse for at hjælpe hinanden med at løse situationer, som ikke nødvendigvis kan forudses. Det er aftalt at afholde 1-2 årlige møder i dette forum. I øjeblikket arbejdes der således med forskellige praktiske løsninger for at sikre serviceniveauet på Anholt. Når der foreligger færdige aftaler på området, vil der komme et skriftligt nyhedsbrev fra Norddjurs Kommune. I september 2014 holdes et opfølgende møde på Anholt, og i slutningen af 2014 vil der være en formel evalueringsproces i forhold til uheld, nødkald mm. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling - At orienteringen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Bilag pkt. 7 -Kvalitetsstandard-Personlig-hjaelp-og-pleje-praktiskbistand-Anholt-.pdf 66932/14 Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Orienteringen blev taget til efterretning. Ad 1. Sygeplejerske Signe Hylby fra hjemmeplejen orienterede om de praktiske forhold ved bemandingen og om modtagelsen blandt hjemmeplejens brugere, hvor der er tryghed om ordningen. Når den færdige aftale er på plads, vil der blive orienteret om detaljerne. 20

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens Meilvang

Læs mere

Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT

Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT Sted: Anholt Kro Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Start kl.: 20:15 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Jan Petersen - formand (A) Jytte Schmidt (F) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Anholt Dato : 8. maj 2008 Start kl. : 11.50 (mødested ved Anholtfærgen på Grenaa Havn, færgen sejler præcis kl. 12.00) Slut kl. : 19.15 Medlemmer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM Valdemar Haumand side 1 d.1. oktober 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.30.9.2009 kl. 15.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters klubsekretariat,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Beskatning ved salg af flexboliger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Beskatning ved salg af flexboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste år særlige regler om flexboliger. Med en flexboligtilladelse fra kommunen er det muligt at

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.27. december 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat åben dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag d.17.12.2009 kl. 16.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere