DAGSORDEN 22. MAJ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN 22. MAJ 2014"

Transkript

1 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens Meilvang (I) Inger K. Andersen (O) Torben Jensen (L) Helle Plougmann (Ø) Benny Hammer (C) Jytte Schmidt (F) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen. Søren Mogensen deltog som suppleant. Inger K. Andersen Helle Plougmann Hans Erik Husum Deltagere fra Anholt Borgerforening: Liselotte Arentz Sørensen Poul Anker Boisen Sanne Klink Etly Steenberg Norddjurs Kommune

2 Dennis Oth Helle Rossen Birthe Bækgaard Kirsten Østergaard Rasmussen Signe Hylby

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Boligsituationen på Anholt Kystsikring - status og orientering Fibernet og mobilt netværk på Anholt Beskæring af bevoksning mod offentlig vej, privat som fælles Ønske om etablering af mindre hal/hangar på flyvepladsen til øens pt. to små fly Fredningssagen - status og orientering Hjemmeplejen - status og orientering Eventuelt Bilagsoversigt Norddjurs Kommune

4 1. Boligsituationen på Anholt P35 14/8806 Åben sag KA Sagsfremstilling Beboerne på Anholt har ved flere lejligheder sat emnet om boliger på dagsordenen, og Anholt Borgerforening har nedsat tre arbejdsgrupper på området, og ønsket at disse arbejdsgrupper deltager under behandlingen af punktet. Beboerne har rejst flere problemstillinger i forhold omkring boliger og beboelse. Det drejer sig bl.a. om adgangen til boliger i familiestørrelse og til korttidsansatte fx vikarer på Anholt Skole. Der er også bekymring i forhold til de mange sommerhuse i Anholt By, som medfører tomme huse uden for højsæsonen, og måske påvirker boligpriserne. Norddjurs Kommune er meget opmærksomme på disse forhold på Anholt, og har senest rejst dem over for ministeren for By, bolig og landdistrikter ved besøget på Anholt den 28. april Der er tale om komplekse og sammenhængende forhold. Følgende beskrivelse af punktet er modtaget af Kirsten Rasmussen: Vedr. Boliger, fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft og beboere til Anholt. Punktet var på sidste år til kontaktudvalgsmøde, fremlagt igen af Anholt skole og børnehaves bestyrelse d. 16/1-14 da borgmesteren var på Anholt for at hejse det grønne flag og blev diskuteret mandag d. 28/4-14 da by- og boligminister Carsten Hansen holdt møde på Anholt sammen med borgmester Jan Petersen, kommunaldirektør Jesper Kaas m.fl. Problematikken er derfor beskrevet og vi vil ikke uddybe det nærmere her, men vil gerne sikre, at det fortsat er et punkt, der er opmærksomhed omkring. Under Anholt borgerforening er nedsat tre grupper som arbejder med emnet. Formålet med grupperne er at undersøge for og imod forskellige løsningsmodeller: lokalplan, bopælspligt, mulighed for at bygge nye lejeboliger og at oprette en fond til opkøbning af huse i byen. Vi har bl.a. haft kontakt til ø-sammenslutningen og andre øer for at høre deres erfaringer med lokalplaner og bopælspligt. Der er forskellige erfaringer, men den generelle holdning er som beskrevet af Kjeld fra Strynø: 1

5 Telefonsamtale d. 7/3-14. På Strynø bor ca. 215 personer, de har skole og børnehave og 30 min med færge til fastlandet. Kjeld oplyste, at Strynøs erfaring med bopælspligt, var at det ikke havde gjort en forskel. I starten havde kommunen kontaktet boboergruppen, når der var et hus til salg, og spurgt beboergruppen om det havde sommerhusstatus eller helårsstatus. Ejere af husene havde fx sat husene til leje for ,- om måneden og når så huset ikke var lejet ud efter et halvt år, så havde kommunen fået fornøjelsen af at forsøge at leje huset ud, men til samme leje. Hvis disse høje lejepriser skal sænkes, skal vi være opmærksomme på at kommunen har en aftale med huslejenævnet. På Strynø havde de lavet statistik over antal fritidshuse / helårshuse over en årrække - de oplevede at antallet holdt sig konstant. De oplever at liebhavere køber gamle faldefærdige huse efter gamle beboere (Som ikke andre vil bo i eller leje), gør dem i stand og enten selv flytter ind eller efter en årrække sælger husene. Det opleves som meget positivt. Jeg vedhæfter en oversigt over hvor mange mørke huse, der er i Anholt by om vinteren. Vi kan ikke overskue konsekvenserne, men har talt om at signal værdien i at have helårsstatus på husene i byen kunne være god og sikre at husene fortsat har helårsstatus, hvis de bliver solgt, selvom de i en periode er blevet brugt som sommerhus. Vi har endvidere talt om muligheden af at udnytte elværkets bygninger og grund til opførelse af nye lejeboliger. Lejepriser skal dog kunne holdes på et niveau, så familier med kun en indtægt kan betale. Vi beder derfor kontaktudvalgt komme med konkrete løsningsforslag på ovenstående problemstillinger. Forvaltningen har opridset følgende relevante forhold til behandling af henvendelsen: Flexboliger Kommunalbestyrelsen traf den 22. oktober 2013 beslutning om administration af Boligreguleringsloven. Heri er behandlingen af tilføjelsen til 50 om såkaldte flexboliger, som betyder at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til at et helårshus benyttes som 2

6 fritidsbolig, samt at boligen efterfølgende af samme ejer kan tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning til kommunalbestyrelsen. En flexbolig giver således mulighed for at bo i et helårshus uden at være bundet af bopælspligt, samtidig med at boligen bevarer sin formelle status som helårsbolig. I kommunalbestyrelsens behandling er der anført at flexboligordningen kan være problematisk for Anholt. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at undgå, at helårsboligerne skifter anvendelse til fritidsboliger, kan man via lokalplanændringer bestemme, at et område kun må benyttes til helårsbeboelse. Sådanne lokalplansbestemmelser er der to af på Anholt via lokalplan 118 (boligområde ved Sønderstrandvej) og lokalplan 36 (boligområde sydvest for Mindesmærket). Der er ikke påbegyndt nogen proces om ændringer af lokalplaner på Anholt. Jf. beslutning i miljø- og teknikudvalget den 24. september 2013 skal beboerne på Anholt have mulighed for at udtale sig om en eventuel lokalplansændring. Regeringen har nu i maj 2014 lagt op til at gøre flexboligtilladelser permanente som et led af vækstplanen. Forslaget vil betyde, at tilladelsen fremover vil følge huset fremfor ejeren, så en køber af en flexbolig kan fortsætte med at benytte boligen til fritidsbolig. Mulighed for helårsbeboelse Naturstyrelsen har den 11. april 2014 sendt en orientering til kommunalbestyrelsen om lempeligere muligheder for dispensation fra helårsforbuddet for lejere af sommerhuse på små øer. Kommunalbestyrelsen han mulighed for at give dispensation til helårsbeboelse til ejere af sommerhuse i sommerhusområder på de små øer, såfremt tilladelsen kan anses for at medvirke til en gunstig udvikling på øen. En landdistriktsbestemmelse fra den 11. april 2013 giver mulighed for at tillade etablering af helårsboliger i overflødiggjorte bygninger. Der afventes nu en undersøgelse af dispensationsbestemmelsen i forhold til helårsforbuddet og en vejledning til landdistriktsbestemmelsen fra Naturstyrelsen. De oplyser at der er tale om en længere proces end først antaget, da der efter undersøgelsesfasen skal være høringer og 3

7 vurderinger, før et forslag kan forelægges ministeren og endelig behandles. Det samme gælder for vejledningen til landdistriktsbestemmelsen. Naturstyrelsen forsikrer at alle kommuner vil blive orienteret om høringsmulighederne når det bliver aktuelt i løbet af Norddjurs Kommunes udlejning af lejeboliger til medarbejdere ved Anholt Skole og Børnehave Norddjurs Kommune ved Anholt Skole har en aftale med det almene boligselskab B45 om lejeboligerne på adresserne Sønderstrandvej 39C og 39E på Anholt. Norddjurs Kommune har forpligtet sig til at leje de to lejemål. De fremlejes til medarbejdere på Anholt Skole og Børnehave. Medarbejderne betaler boligbidrag fastsat i henhold til cirkulære nr. 32 af 16. marts 1989 om tjeneste og lejeboliger. Boligbidraget er lavere end det, som Norddjurs Kommune betaler til B45 i husleje. Differencen afholdes decentralt af Anholt Skole, der har et budget til husleje og et indtægtsbudget til boligbidraget. Hvis lejeboligen ikke er fremlejet til medarbejdere fra Anholt Skole betales tomgangshuslejen af skolen. Dette er for øjeblikket tilfældet med lejligheden på Sønderstrandvej 39E. Der er blevet fremsendt ønske fra Kirsten Rasmussen fra Anholt Skole og Børnehave om, at udgifter til tomgangshusleje placeres centralt i stedet. Regler for tjeneste og lejeboliger Der er ikke tale om tjenesteboliger på Sønderstrandvej 39C og 39E, men lejeboliger. Der er kun tale om en tjenestebolig, når man ikke må bo andre steder, så længe man varetager sin stilling. Dette er ikke tilfældet for disse boliger, da medarbejderne tilknyttet Anholt Skole og Børnehave frit kan bo hvor de vil. Der er ikke mulighed for at lave deciderede ordninger med lejeboliger eller tjenesteboliger på anden måde end den som det eksisterende cirkulære på området regulerer. Ønsker man politisk at kompensere ansatte i Norddjurs Kommune på Anholt, skal man klargøre årsagen til at kompensation er nødvendig, og dernæst udforme fx et særligt tillæg. På den måde sikres lige vilkår, samtidig med at man imødekommer vanskeligheder ved rekruttering. 4

8 Grenaa-Anholt Færgefart har en aftale med sine ansatte om at stille boliger til rådighed. Der er ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at ansatte ved Anholt Skole eller øvrige ansatte i Norddjurs Kommune kan ansættes med lignende aftaler. Forvaltningen er i gang med at undersøge, hvorvidt aftalerne er i overensstemmelse med bl.a. reglerne for tjeneste- og lejeboliger. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, - At orienteringen om boligsituationen ved Anholt Borgerforening og arbejdsgrupper om beboelse tages til efterretning - At mulighederne for at undgå tomme huse herunder ændringer af lokalplan drøftes - At muligheden for at indtægter og udgifter for lejeboligerne ikke pålægges Anholt Skole decentralt drøftes Bilag: 1 Åben Bilag pkt. 1 - KB behandling om boligreguleringsloven.pdf 66921/14 2 Åben Bilag pkt. 1 - Brev til kommuner om helårsbeboelse på de små øer.pdf 66923/14 3 Åben Bilag pkt. 1 - Cirkulære om tjeneste- og lejeboliger.pdf 66924/14 Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Orienteringen om boligsituationen blev taget til efterretning. 2. Udvalget drøftede punktet. Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe mellem Anholt Borgerforening, Norddjurs Kommune og B Udvalget har drøftet placeringen af indtægter og udgifter til lejeboligerne. 5

9 Ad. 1 Bestyrelsen fra Anholt Borgerforening anførte, at der er flere forskellige problemstillinger omkring boliger på øen. Det gælder dels usikkerhed om boliger ved rekruttering, dels nedgangen af helårshuse i forhold til sommerhuse. Samtidig opleves usikkerhed i forhold til lånemuligheder på øen, selvom dette er vanskeligt at dokumentere. Ad. 2 Kirsten Rasmussen fra en arbejdsgruppe om beboelse under Anholt Borgerforening orienterede om deres undersøgelse af mulighederne for at sikre helårsbeboelse gennem lokalplaner. Arbejdsgruppen har indhentet erfaringer fra andre småøer om regulering på den måde. Det kan skabe problemer i forhold til huslejeniveauet, og der er risiko for omgåelse. Desuden kræver en sådan regulering enighed blandt boligejerne på Anholt. Udvalget betvivler hvorvidt lokalplansændringer vil have den ønskede prisdæmpende effekt, samtidig med at det ikke er en ændring der vil slå igennem på kortere sig. Det skal derfor undersøges hvilke andre muligheder der er for at imødekomme boligsituationen. Arbejdsgruppen skal bl.a. kortlægge boligforsyningsbehovet og undersøge mulighederne for og udgifterne ved at stille billigere boliger til rådighed ved at sænke omkostningerne på forskellige måder. Ad. 3 Punktet indgår i ønsket om at nedsætte en arbejdsgruppe, der hurtigt udreder hvilke realitetsmuligheder der er for at påvirke husleje og udbud af almene boliger. Der skal ske en hurtig afklaring i forhold til skolens situation. 6

10 2. Kystsikring - status og orientering P35 14/8806 Åben sag KA Sagsfremstilling Kystsikringen er central for beboere og erhverv på Anholt. Siden Kontaktudvalgets møde i 2013 er beskrivelsen og behandlingen af projektet skredet frem, men processen er stadig i gang i forhold til myndighedsbehandling og afsøgning af finansieringsmuligheder. Der gives derfor en orientering om status for projektet. Jens Schjøth Rosendal fra Anholt Camping har også ønsket at få punktet på dagsordenen. Hans henvendelse er vedlagt som bilag og besvarelserne indgår i sagsfremstillingen. Projektet for kystsikring ved Nordstrand udarbejdet af COWI blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. december 2013 efter behandling i miljø- og teknikudvalget samt økonomiudvalget. Projekteringen var finansieret af anlægsmidler i Norddjurs Kommunes budget i Projektet indebærer omkring 400 meter skråningsbeskyttelse, 3 store bølgebrydere og en lille strandhøfde, samt strandfodring i nødvendigt omfang. Den 18. februar 2014 indsendte COWI på vegne af Norddjurs Kommune ansøgning om tilladelse til etableringen af kystsikringen. Kystdirektoratet sendte den 16. april 2014 et tilsagn om tilskud til kystsikringsprojektet til Norddjurs Kommune. Der gives tilsagn om tilskud på 4 mio. kr. fra puljemidler i Finansloven 2012, samt omdisponerede midler på 2 mio. Dvs. at der er finansiering på 6 mio. kr. til projektet. Udbetaling af tilskuddet sker, når projektet er gennemført. Det er ikke realistisk at Norddjurs Kommune og lodsejerne (Grenaa Havn og Anholt Camping) kan finansiere de resterende ca. 7,6 mio. kr. til projektet. Norddjurs Kommune har derfor taget kontakt til Central Denmark, Midtjyllands EU-kontor, for at få bistand til at undersøge muligheden for EU midler til medfinansiering. 7

11 Status på sagen er nu, at myndighedsbehandlingen pågår i Kystdirektoratet vedrørende anlæg på søterritoriet. Der pågår også sagsbehandling om dispensationer vedrørende strandbeskyttelseslinjen i forhold til naturbeskyttelsesloven (ved Naturstyrelsen), fredningen på Anholt (ved Fredningsnævnet), og ved Norddjurs Kommune i forhold til Natura2000 vurdering og naturbeskyttelsesloven. Vurderingen af strandbeskyttelseslinjen i Naturstyrelen Norddjurs Kommune screener også kystsikringsprojektet i forhold til miljøvurderinger og VVM. Disse vurderinger er netop afsendt til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet afventer alle dispensationer og vurderinger, så de kan meddele den endelige tilladelse til projektet. Efter en tilladelse, kan der arbejdes videre med udbudsmateriale, hvorefter projektets endelige omkostningsniveau vil kunne estimeres. Status er derfor nu, at tilladelserne til projektet stadig afventes pga. deres kompleksitet, høringer, og mange berørte myndigheder. Forvaltningen i Norddjurs Kommune forventer den samlede myndighedsbehandling afsluttet sidst på sommeren Norddjurs Kommune er ved besøget af ministeren for By, bolig og landdistrikter på Anholt den 28. april 2014 blevet opmærksom på muligheden for at melde behovet for finansiering ind til KL og Sammenslutningen af Danske Småøer. Da der længe ikke er sket nyt omkring kystsikringsprojektet, og da opgaven har skiftet hænder i forvaltningen, har der desværre været en utilsigtet manglende tilbagemelding til følgegruppen vedrørende kystsikringen. På baggrund af mødet i Kontaktudvalget for Anholt vil medlemmerne af følgegruppen blive orienteret om den nuværende status og behandlingen på mødet, ligesom der vil blive orienteret løbende når der sker nyt, i overensstemmelse med Norddjurs Kommunes tidligere udmeldinger om følgegruppens rolle. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 8

12 Indstilling Det indstilles, - At orienteringen tages til efterretning - At finansieringsmulighederne for projektet drøftes Bilag: 1 Åben Bilag pkt. 2 - Revisionsinstruks pr Kystdirektoratet.pdf 66928/14 2 Åben Bilag pkt. 2 - Tilsagn om tilskud kystbeskyttelse Anholt.pdf 66927/14 3 Åben Bilag pkt. 2 - COWI Kystbeskyttelse på Nordstrand - Anholt.pdf 66926/14 4 Åben Bilag pkt. 2 - Henvendelse om kystsikring til kontaktudvalg.pdf 66925/14 Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Orienteringen blev taget til efterretning. 2. Udvalget drøftede mulighederne for finansiering. Ad. 2 Forvaltningen har kontaktet Midtjyllands EU kontor for at undersøge mulighederne for at søge EU midler. Efter besøget på Anholt den 28. april 2014 er det aftalt med ministeren for by, bolig og landdistrikter, at ministeriet kan være behjælpeligt med at sætte tryk bag Norddjurs Kommunes ansøgninger. Der skal fortsat afsøges muligheder for ekstern finansiering fx via fonde. 9

13 3. Fibernet og mobilt netværk på Anholt P35 14/8806 Åben sag KA Sagsfremstilling Anholt Borgerforening har ønsket dette punkt på dagsordenen. På mødet i kontaktudvalget for Anholt blev det i 2013 drøftet, hvordan man kunne sikre sig en god forbindelse til Anholt, da det er centralt for beboere og erhverv. Der ser nu ud til at være gode muligheder for, at denne forbindelse på længere sigt bliver etableret. Liselotte Arentz Sørensen har for nyligt kontaktet TDC, som har oplyst at der er planer om at anvende kablet fra Dong/NRGi til en fiberforbindelse ultimo 2014, og at mobilt 4G netværk etableres i september TDC forhandler med flere selskaber om i fællesskab at få dette realiseret. Forvaltningen har fået bekræftet, at TDC på nuværende tidspunkt har en dialog i gang med en anden virksomhed på markedet, om hvorvidt der kan etableres et samarbejde om at levere fibernet til Anholt. Der er dog stadig tale om begyndelsen på en proces, og derfor kan TDC ikke give mere detaljeret information på nuværende tidspunkt. TDC kan dog bekræfte, at de er i gang med udrulningen af et nyt mobilnetværk over hele landet, hvilket også vil dække Anholt fra september Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, - At orienteringen tages til efterretning 10

14 Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Orienteringen blev taget til efterretning. 11

15 4. Beskæring af bevoksning mod offentlig vej, privat som fælles P35 14/8806 Åben sag KA Sagsfremstilling Anholt Borgerforening har ønsket dette punkt på dagsordenen, og har indsendt følgende beskrivelse af sagen: I sommeren 2013 foretog kommunen en akut beskæring af udhængende træer og buske på foranledning af redningsstationen, som ikke kunne komme frem med ambulancen. Det er stadig et ønske, at kommunen gennemfører et beskæringspåbud, så bevoksningen skæres ind til skel, så øens køretøjer kan komme frem. Norddjurs Kommune følger op på sidste års akutte beskærings kampagne på Anholt. Forvaltningen meddeler, at en medarbejder i uge 22 vil bruge nogle dage på øen, for ved selvsyn at konstatere, hvor der er problemer. Det skal bemærkes at der findes flere vejstatus offentlig kommunevej, private fællesveje og private veje. Kommunen vil gennemgå de offentlige kommunale vejstrækninger og de private fællesveje for manglende beskæring. På baggrund af gennemgangen vil der blive afleveret/sendt breve til de berørte grundejere. Proceduren er først et påbud om varsel, herefter et varsel og følges dette ikke kan kommunen iværksætte beskæringen for ejers regning. Der vil i august blive et opfølgende besøg, for at se om de udsendte varsler er blevet efterlevet. Det er en tidsmæssig lang procedure som kommunen skal gennemføre for at sikre den nødvendige beskæring foretages. I mellemtiden kan det være nødvendigt at foretage nødbeskæringer for at sikre fremkommeligheden for redningskøretøjer -, dette er Anholt Vognmandsforretning instrueret i at vurdere og om nødvendigt gennemføre for Norddjurs Kommune. Redningstjenesten kan således anmode vognmanden direkte. 12

16 Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, - At orienteringen tages til efterretning Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Orienteringen blev taget til efterretning. 13

17 5. Ønske om etablering af mindre hal/hangar på flyvepladsen til øens pt. to små fly P35 14/8806 Åben sag KA Sagsfremstilling Poul Anker Boisen har ønsket følgende punkt om flyvepladsen på dagsordenen: På Anholt er vi i dag to personer der har vores eget fly, Carsten Brabrand og Poul Anker Boisen. Det er et stort problem at vores flyvere ikke kan komme ind i en hangar når de står ved banen. Det betyder noget for os fastboende at vi har den mulighed at få vores fly ind i en hangar. Da parkeringspladsen er fredet vil vi hermed bede Norddjurs kommune om at se positivet på en ansøgning om at opføre en hangar så vores flyvere kan komme under tag. Vi havde forestillet os en hangar der måler 18 meter lang, 9 meter bred og ca. 3 meter høj. Hangaren kunne bygges ind under den bakke der afgrænser parkeringspladsen i mod nord, og vil således kun være at se fra syd. Man kunne så også bruge hangarer til at opbevare noget af det andet udstyr der bare står frit ved parkeringspladsen, samt få ryddet op i nogle af de andre faldefærdige skure der står på pladsen. Det er jo fantastisk at man kan have en flyveplads uden mulighed for at flyverne kan komme ind i en hangar. Såfremt Norddjurs kommune ser positivt på vores forespørgsel vil vi naturligvis udarbejde en mere detaljeret plan over bygningen og dens placering. Jeg har skrevet til dommer Martin Møller-Heuer fra fredningsnævnet i Randers omkring problematikken med at opføre en hangar på en fredet parkeringsplads ved flyvepladsen, og har fået det svar at såfremt kommunen ser positivet på forespørgslen vil fredningsnævnet tage stilling til om der skal gives dispensation. 14

18 Det omtalte svar fra Martin Møller-Heuer fra Fredningsnævnet er således: Hvis du ønsker at bygge en hangar i et fredet område, må du på normal vis søge kommunen om byggetilladelse. Hvis kommunen er indstillet på at give byggetilladelse efter de regler, der administreres af kommunen, sender kommunen sagen videre til fredningsnævnet, så fredningsnævnet kan tage stilling til, om der kan meddeles dispensation fra fredningsreglerne. Forvaltningen har undersøgt sagen, og refererer til en tidligere behandlet ansøgning om en flyhangar på Anholt Flyveplads i Her gav Norddjurs Kommune afslag til ansøgningen om landzonetilladelse til etableringen. Afgørelsen blev påklaget, men stadfæstet af Naturklagenævnet. Afslaget er begrundet med at hangaren blev ønsket opført i en landzone, hvortil der derfor kræves landzonetilladelse jf. Planlovens 35, før kommunen kan meddele en byggetilladelse. Området er desuden et hedeareal beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Samtidig er området udpeget til habitatområde. Ørkenen er også beliggende i Ørkenen, som er fredet. Alle disse forhold betyder, at der skal der være tale om varetagelsen af almene interesser, hvis der skal gives tilladelse. Lighedsprincippet gælder, så hvis en privat får lov til at lave en hangar i ørkenen, skal alle andre private med fly også have lov. Man må derfor tage hensyn til, at man kan skabe præcedens, og dermed risikere at der etableres flere hangarer i den fredede natur på længere sigt. Det blev i forbindelse med sagen i 2010 også undersøgt om ruteflyet til Anholt har et behov for en hangar, hvilket ikke var tilfældet. Hvis man ønsker opførelse af en mindre flyhangar er man derfor nødt til at overveje andre konstruktioner. Man kan fx organisere sig, så der tages hensyn til almene interesser på øen med respekt for lighedsprincippet fx ved at alle private i dag og fremover vil kunne leje sig ind i hangaren. Hovedformålet med landzonebestemmelserne skal holdes for øje, dvs. hindre 15

19 uønskede og ukontrollerede bebyggelser og anlæg i det åbne land. En opførelse af en flyhangar vil skulle ske efter en samlet planlægning, og kræve at der udarbejdes og vedtages en lokalplan. En godkendelse af Fredningsnævnet er også nødvendig. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, - At sagen drøftes Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Udvalget drøftede sagen. Ad. 1. Udvalget opfordrer ansøgerne til at udforme en konkret ansøgning til Norddjurs Kommune, hvor de komplekse begrænsninger imødekommes ved at tilgodese den almene interesse i en flyhangar. 16

20 6. Fredningssagen - status og orientering P35 14/8806 Åben sag KA Sagsfremstilling Efter at Danmarks Naturfredningsforening på ny fremsatte forslag til ny fredning på Anholt den 17. januar 2013, afgav kommunalbestyrelsen den 25. maj 2013 høringssvar om fredningsforslaget. Norddjurs Kommunes holdning til fredningsforslaget er, at de eksisterende fredninger i områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg bør sammenlægges og moderniseres, men at det skal ske indenfor de eksisterende fredningsgrænser, bl.a. for at sikre campingpladsens mulighed for eventuelt at flytte til en anden placering. Den 28. januar 2014 blev Norddjurs Kommunes andet høringssvar behandlet i Miljø- og teknikudvalget, på baggrund af et revideret fredningsforslag fra Danmarks Naturfredningsforening. Norddjurs Kommune afventer nu sagens behandling. Det forventes at Fredningsnævnet afholder ny besigtigelse på Anholt den 2. juni. Når der foreligger en afgørelse fra Fredningsnævnet, vil Norddjurs Kommune ifølge naturbeskyttelsesloven være klageberettiget. Hvis afgørelsen betyder at fredningen ikke fredningsforslaget ikke skal gennemføres, kan det forventes at ske i sommeren Hvis en sådan afgørelse påklages af Danmarks Naturfredningsforening til Natur og Miljøklagenævnet, vil Norddjurs Kommune få mulighed for at afgive yderligere kommentarer, før Natur og Miljøklagenævnet træffer afgørelse. Hvis Fredningsnævnet i stedet vedtager det reviderede fredningsforslag, vil alle klageberettigede og berørte lodsejere få fremsendt en forventet fredningskendelse. Herefter vil der være to måneder til at fremkomme med bemærkninger og erstatningskrav. Det gælder de 25 % af lodsejererstatningerne, og en pris på de udviklingsmuligheder der mistes, hvis arealerne på Anholt havn bliver bundet af fredningen. Efter de to måneder, vil 17

21 Fredningsnævnet så træffe endelig afgørelse om gennemførelsen af fredningen, hvilket forventes at kunne ske ultimo Hvis erstatningssummen for hele fredningsforslaget overstiger kr. bliver Fredningsnævnets afgørelse automatisk behandlet i Natur og Miljøklagenævnet. Hvis nævnet stadfæster afgørelsen om at gennemføre fredningen, kan sagen indenfor seks måneder føre sagen for domstolene. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, - At orienteringen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Bilag pkt. 6 - Høringssvar til revideret fredningsforslag.pdf 66930/14 2 Åben Bilag pkt. 6 - MTU Revideret forslag til fredning Anholt.pdf 66931/14 3 Åben Bilag pkt. 6 - Revideret fredningsforslag Anholt 2012 justeret på 66929/14 baggrund af bemærkninger ved det offentlige møde i FN.pdf Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Orienteringen blev taget til efterretning. Ad. 1. Når der er truffet afgørelse i sagen, må situationen drøftes igen, så der kan træffes beslutning om det videre forløb. 18

22 7. Hjemmeplejen - status og orientering P35 14/8806 Åben sag KA Sagsfremstilling Anholt Borgerforening har ønsket at få en orientering om hjemmeplejen på øen på dagsordenen. Forvaltningen har taget kontakt til sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang for at skitsere om den nuværende status. I marts blev der afholdt møde mellem ledere fra Norddjurs Kommunes sundhed og omsorgsafdeling og bestyrelsesmedlemmer fra Anholt Borgerforening. Dagsordenen for mødet var at drøfte den nye ordning for hjemmeplejen på baggrund af det nye serviceniveau, der trådte i kraft fra januar Der er enighed om, at kommunens medarbejdere løser de nødvendige opgaver, og at der ikke er grund til at føle utryghed. Behov for hjælp vil blive imødekommet med de nødvendige personaleressourcer, uanset hvordan den specifikke situation forholder sig. Det er Norddjurs Kommunes ansvar. Hvordan den enkelte løsning vil se ud, afhænger af situationen. Det er vigtigt at Norddjurs Kommune som altid være opmærksom på dialogen og samarbejdet med det naturlige netværk omkring borgeren med henblik på at bevare trygheden. Ydelserne holdes som udgangspunkt inden for åbningstiden. Ved behov uden for åbningstid er der enighed om, hvor kommunens medarbejdere vil løse opgaven over for borgeren. Hvis der opstår varigt behov for hjælp af to medarbejdere, vil tilbuddet blive ydet på fastlandet. Sundhed og omsorg lægger vægt på, at der er enighed om at beboerne på Anholt vil blive hjulpet, også uden for normal åbningstid, både ved direkte hjælp i akutte situationer, men også ved øget personale på øen i andre situationer. Den 9. april afholdt sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang møde med interessenterne omkring sundhed på øen, nemlig hjemmesygeplejerske, praktiserende læge, beredskab og 19

23 brandvæsen. Der er en fælles forståelse for at hjælpe hinanden med at løse situationer, som ikke nødvendigvis kan forudses. Det er aftalt at afholde 1-2 årlige møder i dette forum. I øjeblikket arbejdes der således med forskellige praktiske løsninger for at sikre serviceniveauet på Anholt. Når der foreligger færdige aftaler på området, vil der komme et skriftligt nyhedsbrev fra Norddjurs Kommune. I september 2014 holdes et opfølgende møde på Anholt, og i slutningen af 2014 vil der være en formel evalueringsproces i forhold til uheld, nødkald mm. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling - At orienteringen tages til efterretning Bilag: 1 Åben Bilag pkt. 7 -Kvalitetsstandard-Personlig-hjaelp-og-pleje-praktiskbistand-Anholt-.pdf 66932/14 Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den Orienteringen blev taget til efterretning. Ad 1. Sygeplejerske Signe Hylby fra hjemmeplejen orienterede om de praktiske forhold ved bemandingen og om modtagelsen blandt hjemmeplejens brugere, hvor der er tryghed om ordningen. Når den færdige aftale er på plads, vil der blive orienteret om detaljerne. 20

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens Meilvang

Læs mere

Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSPROTOKOL

Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSPROTOKOL Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens Meilvang (I)

Læs mere

Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT

Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSREFERAT Sted: Anholt Kro Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Start kl.: 20:15 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Jan Petersen - formand (A) Jytte Schmidt (F) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSPROTOKOL

Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSPROTOKOL Kontaktudvalget for Anholt BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Anholt Dato: Torsdag den 5. november 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer : Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Til Skov- og Naturstyrelsen.

Til Skov- og Naturstyrelsen. Til Skov- og Naturstyrelsen. 6. dec. 2006 Indsigelse mod forslag til landsplandirektiv for 12 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland. Der foreslås i landsplandirektivet et nyt sommerhusområde

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Landinspektør Henning Elmstrøm Vestergade 34 9550 Mariager PLAN- OG BYGGEAFDELINGEN Dato: 29. oktober 2007 Reference: Kim Riishøj Direkte telefon: 89 59 40 64 E-mail: kimr@norddjurs.dk Journalnr.: 2007-0674

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Analyse om brugen af flexboligordningen i yder- og landkommuner

Analyse om brugen af flexboligordningen i yder- og landkommuner Analyse om brugen af flexboligordningen i yder- og landkommuner Anders Nedergaard Lassen & Niels Gadegaard Indledning: Denne analyse undersøger, hvor mange flexboligtilladelser der fra. maj til 3. december

Læs mere

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet.

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet. Referat af generalforsamlingen den 9. juni 2013 Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent Erik Søgaard takker for valget som dirigent. Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse af et stuehus på en ejendom ved Gurre i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse af et stuehus på en ejendom ved Gurre i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10. november 2015 J.nr.: NMK-31-01726 KlageID: 86487 Ref.: MTJ-NMKN AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde Dagsorden Dato: Torsdag den 06. august 2015 Mødetidspunkt: 08:00 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Ekstraordinært møde Hvidovreværelset Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Finn Gerdes, Niels Ulsing,

Læs mere

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 Allerød Kommune Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 3450 Allerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Landzonetilladelse Matr. nr. 2as Børstingerød

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Huset ønskes opført i ikke reflekterende materialer som skiffer, træ, tagpap, zink eller galvaniserede eller malede stålplader.

Huset ønskes opført i ikke reflekterende materialer som skiffer, træ, tagpap, zink eller galvaniserede eller malede stålplader. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Møller Nielsens Tegnestue Fælledvej 17 7600 Struer Att. Per B. Clausen Sendt pr. mail til:per@mntarkitekter.dk

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Anholt Dato : 8. maj 2008 Start kl. : 11.50 (mødested ved Anholtfærgen på Grenaa Havn, færgen sejler præcis kl. 12.00) Slut kl. : 19.15 Medlemmer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget. Regler for delegering af kompetence til forvaltningen Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget. Regler for delegering af kompetence til forvaltningen Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG Miljø-, Plan- og Teknikudvalget Regler for delegering af kompetence til forvaltningen 2014-2017 Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG 16. januar 2014 Regler for delegering 2014 2017 Plan-, bygge-

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Stevns Klint - forslag om fredning - Lukket

Stevns Klint - forslag om fredning - Lukket 1 - Dagsordenspunkt fra møde den 14-01-2015 i Kommunal Stevns Klint - forslag om fredning - Lukket Acadresag 15/46 - loneniel Resumé Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Stevns Kommune skal rejse fredningssag

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt MANDØ s FREMTID Turisme og Erhverv. 6. april 2009 Borgmester Johnny Søttrup Rådhuset Torvegade 74 6700 Esbjerg. Ang. Mandø s Fremtid

Læs mere

Planudvalget. Delegering af kompetence til forvaltningen februar 2010

Planudvalget. Delegering af kompetence til forvaltningen februar 2010 Planudvalget Delegering af kompetence til forvaltningen 2010-2013 2. februar 2010 REGLER FOR DELEGERING 2010-2013 Regler for delegering til forvaltningen af Planudvalgets kompetence til at træffe afgørelse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 14. november 2012 til dagsordenens pkt. 11: Akutjob i Aarhus Kommune

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 14. november 2012 til dagsordenens pkt. 11: Akutjob i Aarhus Kommune Notat Til: Til: Kopi til: Økonomiudvalget Orientering og drøftelse Den 15. november 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 14. november 2012 til dagsordenens

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1, Grenaa Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 15. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Johan Richardy (formand) Steen

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Notat om hjemmeplejens betjening af Anholt

Notat om hjemmeplejens betjening af Anholt Norddjurs Kommune 17. oktober 2012 Søs Fuglsang Notat om hjemmeplejens betjening af Anholt Ældreområdet har udarbejdet en kort redegørelse i forhold til serviceniveau og arbejdsvilkår for borgere og medarbejdere

Læs mere

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen.

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Vi var tilhørere til kommunalbestyrelsesmødet den 14.10.2013, hvor sagen om højvandssikring ved Hou Nordstrand (pkt 193)

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 11. august 2013 på Restaurant Søstjernen Introduktion Jakob Wandall (JW) bød velkommen til medlemmerne og vores gæst borgmester. Jan Ferdinandsen (JF) og

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Sted: andet Lundbergsvej 2, Ebeltoft, Syddjurs Kommune Dato: Torsdag den 27. juni 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Landzonetilladelse. Jesper Pedersen Slagstrupvej 38B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jesper Pedersen Slagstrupvej 38B 4200 Slagelse Jesper Pedersen Slagstrupvej 38B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse 8. januar 2014 Sagsid.: 2013-105543

Læs mere

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2533603 Ref. JNAL / 8LC 21. marts

Læs mere

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Indholdsfortegnelse 028. Årets Landsbypris 2012 50 029. Landsbyernes årsmøde 2012 52 030. NT-køreplan - Indkaldelse

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 08/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. juni 2011 Start kl. : Slut kl. : 16.00

DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 08/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. juni 2011 Start kl. : Slut kl. : 16.00 Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. juni 2011 Start kl. : 15.35 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Regnskab 2008...1. 2. Budget 2009 oliepris...2. 3. Lønsumsafgift...3. 4. Moms på persontransport...4. 5. Dokning af færge...

Indholdsfortegnelse. 1. Regnskab 2008...1. 2. Budget 2009 oliepris...2. 3. Lønsumsafgift...3. 4. Moms på persontransport...4. 5. Dokning af færge... Færgeudvalget Grenaa Anholt færgefart DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Anholt Færgen, Grenaa Havn Dato : 13. marts 2009 Start kl. : 11.30 Slut kl. : 13.00 Medlemmer Jens Johan Richardy (Formand) John

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 9.30-11.50. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Pedersen,

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Husbørsen ApS v/advokat Rikke Kampp Adelgade 89 5400 Bogense Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager, som følge

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Helårsbeboelse i Tversted?

Helårsbeboelse i Tversted? Helårsbeboelse i Tversted? Helårsbeboelse eller ej hvad er bedst for Tversted? Det er der givetvis mange holdninger til. Og det er fint! Men når Tversteds indbyggere og ikke mindst de ca. 250 husstande,

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere