1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi."

Transkript

1 1.0 Indledning Da finanskrisen ramte den vestlige verden i 2008, gik det hårdt ud over bankernes omdømme, da den generelle mening var, at bankerne bar en del af ansvaret for krisen (business.dk) i. Inden finanskrisen stod bankerne stærkt, og der var et generelt billede af bankerne som bund solide, succesfulde forretninger (business.dk) ii. Der herskede også en vis selvtilfredshed i branchen som bl.a. kom til udtryk gennem Danske Banks daværende slogan: Gør det du er bedst til. Det gør vi (information.dk) iii. Da finanskrisen ramte, begyndte bankernes velpolerede overflader at krakelere. Således dukkede den ene historie efter den anden frem om banker, der havde ført uansvarlig lånepolitik iv og foretaget risikable investeringer (finans.borsen.dk) v samt om bankrådgivere, der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi. Finanskrisen påvirkede bankernes økonomi meget negativt, og bl.a. gik Roskilde Bank konkurs under stor mediebevågenhed (nyhederne-dyn.tv2.dk) vii. For at begrænse antallet af banker der kollapsede og sikre finansiel stabilitet, måtte staten træde til med økonomisk hjælp i form af bankpakker, som flere af bankerne villigt tog i mod (information.dk) viii. Som følge af finanskrisen og de mange negative historier om bankverdenen, der fulgte i kølvandet, faldt bankernes image drastisk. Bankerne blev af omverdenen udpeget som uansvarlige og grådige syndebukke, der var medskyldige i det økonomiske kaos, der har præget verdenen siden finanskrisens start (business.dk) ix. Denne negative opfattelse gjaldt især Danske Bank, der som landets største bank var særlig kritiseret. Danske Banks image faldt i 2009 således fra en placering som nummer 6 i Berlingske Nyhedsmagasins imageundersøgelse til en 137. plads ud af 140 mulige placeringer (business.dk) x. Danske Bank har gennem de seneste år kæmpet for at styrke bankens image oven på finanskrisen gennem flere forskellige tiltag. Bl.a. droppede Danske Bank det kendte, men udskældte, slogan i 2009 med begrundelsen: "Vi føler, at det er et slogan, vi skal gøre os fortjent til, og der har været nogle sager, 1

2 der gør, at det er upassende at bruge for øjeblikket," fortalte Henrik Normann, der er direktør for Danske Bank i Danmark (borsen.dk) xi. Samtidig iværksatte Danske Bank kampagnen Din mening, hvor banken forsøgte at gå i dialog med kunderne. Her kunne kunderne udtrykke deres frustrationer, og banken kunne samtidig være lydhør over for nye forslag til forbedringer, som kunderne bidrog med. Kundernes input og bankens selvransagelse førte til en række interne ændringer i Danske Bank særligt inden for procedurerne for kundeservice. Ændringerne blev lanceret i den efterfølgende kampagne Bedre Bank. (danskebank.dk) xii De eksterne påvirkninger, Danske Bank har oplevet i forbindelse med finanskrisen, og de interne ændringer, som Danske Bank har foretaget, kan ikke undgå at have påvirket Danske Banks corporate brand 1, der netop består af sammenhængen mellem Danske Banks interne vision og kultur samt eksterne image (Hatch & Schultz, 2009 (a): 32). Det er vigtigt for en virksomhed som Danske Bank at have et stærkt corporate brand, da det er med til at differentiere Danske Bank fra dens konkurrenter og positionere banken strategisk på markedet. Samtidig knytter Danske Banks brand interessenterne til virksomheden hvis der altså er tale om et stærkt brand (Ibid.: 43). Set fra et brandmæssigt synspunkt er det interessant at undersøge, hvorvidt der er samhørighed eller kløfter i Danske Banks brand, eftersom banken har foretaget interne og eksterne ændringer. Det er netop en god sammenhæng mellem brandets tre dele vision, kultur og image der er forudsætningerne for at Danske Bank kan opnå et stærkt brand (Ibid.: 32). Danske Banks forsøg på at styrke sit image og brand er en proces, som banken stadig er i gang med bl.a. gennem en række tiltag. Et af disse nyere tiltag er oprettelsen af Danske Banks Facebook side i efteråret 2010 (facebook.com) xiii. Bankens oprettelse af Face- 1 Dette begreb vil blive uddybet i afsnittet 5.1 Corporate branding. 2

3 book siden kan anskues som en fortsættelse af kampagnerne Din mening og Bedre Bank, fordi Danske Bank på dens hjemmeside opfordrer kunderne til at fortsætte dialogen, som banken indledte under de førnævnte kampagner (danskebank.dk) xiv. Derfor er det interessant at undersøge, om Danske Banks Facebook side påvirker bankens brand og i så fald hvordan. Ovenstående problemfelt leder os frem til vores problemformulering: Hvordan er sammenhængen i Danske Banks corporate brand? Og hvordan påvirker Danske Banks brug af Facebook dette brand? I vores projekt ønsker vi således først at diagnosticere Danske Banks corporate brand ved at undersøge, hvordan sammenhængen er mellem bankens vision, kultur og image. Derefter vil vi undersøge, hvordan Danske Banks brug af Facebook påvirker bankens corporate brand, ved at se på om Facebook kan ændre ved nogle af de eventuelle svagheder, som vi finder frem til, at Danske Banks brand muligvis måtte have. 1.1 Emneafgrænsning I dette afsnit vil vi kort redegøre for, hvilke relevante emner vi afgrænser os fra at beskæftige os med i besvarelsen af vores problemformulering. Vores interessefelt indebærer Danske Bank i Danmark, og vi ser derfor ikke på hele Danske Bank koncernen, da koncernen også har finansielle aktiviteter i andre lande. Vi anvender dog Danske Bank koncernens formuleringer om deres kerneværdier. Vi har ikke haft mulighed for et samarbejde med Danske Bank og derfor ikke haft adgang til at undersøge Danske Bank indefra f.eks. gennem observationsstudier og interview med ledelsen. Gennem projektet vil vi til tider nævne Danske Opbakning, som er Danske Banks sponsorat af fodboldlandsholdet. Hertil skal det påpeges, at vi ikke beskæftiger os med forholdet mellem Danske Banks og dens sponsorater, og hvilken betydning det eventuelt har i forhold til bankens image. 3

4 I vores Facebook analyse bliver Danske Opbakning ofte nævnt, altså Danske Banks sponsorat til fodboldlandsholdet, fordi det er en del af Danske Banks hjemmeside, men vi beskæftiger os ellers ikke med dette sponsorat i opgaven. Danske Bank skriver i deres kerneværdier, at de ønsker ordentlighed i deres forretningsadfærd og som en del af samfundet. Derfor ville det være relevant at undersøge, hvordan Danske Bank udlever denne kerneværdi ved at se på bankens CSR-politik, da vi anerkender at CSR kan påvirke bankens position i samfundet og dens brand. Vi har dog valgt at afgrænse os fra Danske Banks CSR handlinger for at holde et skarpt fokus i projektet. Endnu et punkt i deres kerneværdier er værdiskabelse hvor de nævner interessentgrupperne kunder, medarbejdere og aktionærer. Her er det vigtigt at understrege, at vi ikke koncentrerer os om aktionærer eller andre ejerforhold, som kunne have været relevante for Danske Banks position i samfundet. Vi afgrænser os dermed fra at udarbejde en interessentanalyse, til trods for at alle Danske Banks interessenter, der er med til at skabe bankens image. Vi har dog valgt at fokusere på interessentgruppen privatkunder, da vi vurderer, at de er mest relevante i forhold til projektets problemstilling omkring Facebook, da bankens Facebook side primært henvender sig til privatkunder. Vi afgrænser os i projektet fra at lave en økonomisk analyse af Danske Bank, til trods for at Danske Banks økonomi har afgørende indflydelse på bankens handlinger. Vi undlader dog at foretage en økonomisk analyse, da vores branding teoretiske ramme, som ligger til grund for vores analyse, udelukkende beskæftiger sig med vision, kultur og image. 4

5 2.0 Projektdesign Projektets videnskabsteoretiske ståsted: I dette kapitel redegør vi for projektets videnskabsteori, socialkonstruktivisme, samt det virksomhedsperspektiv vi anskuer vores genstandsfelt ud fra. Metode: I dette kapitel redegør vi for vores overordnede metodiske ramme; casestudiet, samt vores valgte case Danske Bank. Vi vil endvidere redegøre for vores metodiske tilgang til indsamling af empiri samt validiteten af vores empiri. Teori: Vi vil i dette kapitel præsentere hovedtrækkene i de teorier vi anvender i analysen til at forstå vores empiri ud fra. Det drejer sig om de teoretiske tilgange: Corporate Branding, Strategisk Ledelseskommunikation, Legitimitetsteori og teoretiske perspektiver vedrørende Facebook. Analyse: Vi vil i dette kapitel forholde vores empiri til vores teori med det formål at komme nærmere en besvarelse af projektets problemformulering. Analysen består af to dele: Analysedel 1: I denne del analyserer vi problemformuleringens første led, hvor vi undersøger sammenhængen i Danske Banks corporate brand ud fra VKI-modellen. Analysedel 2: I denne del analyserer vi problemformuleringens andet led, hvor vi undersøger om Danske Banks Facebook side lever op til bankens formål med siden ifølge kundernes vurderinger. Diskuterende konklusion: I dette kapitel vil vi sammenholde pointerne fra de to analysedele med det formål at besvare projektets problemformulering. Perspektivering: Vi vil i dette kapitel diskutere fremtidsmæssige perspektiver for Danske Banks corporate brand. Efterrefleksion: I dette kapitel vil vi diskutere projektets validitet samt berøre metodiske tilgange, der kunne have styrket projektets validitet. 5

6 3.0 Projektets videnskabsteoretiske ståsted I dette afsnit vil vi redegøre for vores videnskabsteoretiske ståsted, og hvilken betydning vores videnskabsteoretiske udgangspunkt har for vores opgave. Efterfølgende vil vi redegøre for, hvilket perspektiv vi har valgt at anskue virksomheden Danske Bank ud fra, da dette har betydning for, hvordan vi vælger at gribe analysen an. 3.1 Socialkonstruktivisme Denne opgave bygger på et socialkonstruktivistisk grundlag på grund af vores opfattelse af genstandsfeltet; Danske Banks brand. Et brand udspringer af en virksomhedsidentitet, og denne er kontekstafhængig og skabes både socialt og individuelt (Heding et al., 2009: 53). En virksomheds corporate brand bliver således socialt konstrueret. Derfor er det også et dynamisk begreb, der skifter over tid, i takt med at virksomhedens position i samfundet ændrer sig. Virksomheden kan endvidere ses som en socialt konstrueret institution, der udvikles over tid og understøttes af skiftende forestillinger om forholdet mellem samfund og virksomhed (Holmström, 2010: 218). Denne tilgang til corporate branding ligger i tråd med socialkonstruktivismen, fordi det centrale i denne videnskabsteori er, at virkeligheden formes eller præges af vores erkendelse af den. Samfundsmæssige fænomener er ikke evige og foranderlige, men derimod er de blevet til via historiske og sociale fænomener (Rasborg, 2007: 349). Vi har derfor det ontologiske udgangspunkt, at sociale og samfundsmæssige fænomener såsom en virksomheds corporate brand er en konstruktion der sker gennem sproglig interaktion. Gennem sproget konstruerer og erkender vi sociale fænomener i samspil med andre (Ibid.: 250). Det er dog vigtigt at understrege, at vi mener, at der findes en verden uden for vores sproglige konstitution for eksempel naturgivne fænomener. Fordi vi ser vores genstandsfelt, Danske Banks corporate brand, som noget, der bliver konstrueret, har det betydning for den måde, vi vælger at besvare problemformuleringen på. Centralt for socialkonstruktivisme er, at man i analysen typisk vil fokusere på sociale dynamiske processer for at klarlægge, hvordan sociale fænomener bliver kon- 6

7 strueret (Ibid.:352). For at få en større forståelse for, hvordan Danske Banks corporate brand bliver konstrueret, og hvordan Facebook påvirker denne konstruktion, vil vi således i analysen fokusere på, hvordan kunder og medarbejdere tillægger symboler i Danske Bank forskellige betydninger jf. vores symbolsk fortolkende virksomhedsperspektiv som uddybes nedenfor. En socialkonstruktivistisk tilgang er også en ikke-realistisk tilgang. De konklusioner, vi når frem til i projektet, kan dermed ikke ses som en direkte afspejling af virkeligheden. Som forskere er vi heller ikke værdineutrale, og vores konklusion kan derfor forstås som en fortolkning af virkeligheden, der er præget af vores forforståelse og det teoretiske perspektiv, vi anskuer projektet ud fra (Rasborg, 2007: 351). 3.2 Projektets virksomhedsperspektiv Da projektets teoretiske omdrejningspunkt er Hatch og Schultz branding-teori, vælger vi at anskue Danske Bank ud fra Hatch og Schultz symbolsk fortolkende virksomhedsperspektiv. Vores symbolske tilgang til virksomheder ligger i tråd med vores socialkonstruktivistiske ståsted, da begge tilgange deler den antagelse, at virkeligheden konstrueres gennem vores erkendelse af den (Rasborg, 2007: 349; Hatch, 2006: 12). Det store debatemne, som forskellige virksomhedsperspektiver kredser om, er hvorvidt organisationens struktur eller menneskelig interaktion har størst betydning for forståelsen af organisationen. Det symbolsk fortolkende perspektiv tager udgangspunkt i den sidstnævnte antagelse (Hatch, 2006: 85). Det symbolsk fortolkende virksomhedsperspektiv har en antipositivistisk epistemologi, der har den antagelse, at man ikke kan opnå direkte viden om virkeligheden. Vi kan således kun opnå viden om, hvordan medarbejdere i Danske Bank og kunder fortolker deres oplevede virkelighed (Hatch, 2006: 13). Vores valgte virksomhedsperspektiv er bestemmende for vores ontologi antagelser om 7

8 det felt, vi undersøger (Hatch, 2006: 12). Symbolsk fortolkning har en subjektivistisk ontologi (Ibid.: 20). Det vil sige, at virkeligheden eksisterer i kraft af, at den bliver oplevet og givet mening. Symbolsk fortolkning anskuer virksomheden som et community af menneskelige interaktioner, som består af mange tråde af meninger som er forbundet, anerkendt og kommunikeret. Organisationer er ifølge den symbolske tilgang kontinuerligt konstrueret og rekonstrueret af organisationens medlemmer via symbolsk interaktion (Hatch, 2006: 20). Ud fra dette perspektiv vil Danske Banks medarbejdere og kunders fortolkninger og meningsskabelse blive set som virkelighedsskabende. Derfor vil respondenternes forståelser indgå i en teoretisk analyse for at komme frem til en større forståelse af, hvordan Danske Banks brand skabes gennem deres forskellige fortolkninger. I tråd med symbolsk fortolkning har Danske Banks brand således ændret sig i kraft af, at interne og eksterne interessenter har ændret opfattelse af virksomheden. Som symbolsk fortolkende forskere vil vi inddrage vores personlige erfaringer og tilgodese samt respektere andres forklaringer. Det er vigtigt at pointere, at vores forståelser af andres opfattelser er filtreret igennem vores egne erfaringer, og vi kan derfor aldrig være objektive i vores egne fortolkninger (Hatch 2006:13). For at sikre forskningen validitet, benytter symbolsk fortolkende forskere sig af begrebet verisimilitude som er forskerens ræsonnement over egne oplevelser i sammenligning med andres (Hatch 2006: 15). Igennem opgaven er vi således bevidste om, at vores egne erfaringer kan påvirke fortolkninger, men vi vil undervejs diskutere respondenternes udsagn for at reducere risikoen som dog aldrig kan være ikke-eksisterende. Som fortolkere forsøger vi netop at bygge bro mellem akademikerens erfaringer og erfaringerne fra respondenterne. 8

9 4.0 Metode I dette afsnit vil vi beskrive de metodiske tilgange, vi anvender til at opnå en besvarelse af vores problemformulering. Vores overordnede metodiske tilgang er kvalitativ, da vi gennem vores empiri ønsker at få en større forståelse af, hvordan Danske Banks brand og bankens Facebook side opfattes, og det kan vi bedst få et indblik i gennem respondenternes italesættelser og interaktion. Da den kvalitative metode desuden ligger i tråd med vores socialkonstruktivistiske ståsted. I afsnittet vil vi indlednings beskrive, hvordan vi anvender casestudiet til metode, og dernæst redegøre for vores valgte case. Herefter vil vi beskrive, hvordan vi anvender de kvalitative metoder; kvalitative interview og fokusgruppeinterview til indsamling af empiri. Afslutningsvis vil vi forholde os kritisk til vores respondenters validitet. 4.1 Casestudiet som metode Dette projekt er et casestudie i og med, at vi ønsker at undersøge, hvordan Danske Banks brug af Facebook påvirker bankens corporate brand. Vi anser et casestudie som oplagt, fordi det er en anvendelig metode til at undersøge forskellige problematikker inden for en konkret virksomhed og dermed opnå en dybere forståelse af virksomheden og dens kontekst. I dette afsnit vil vi derfor præsentere casestudiet som vores overordnede metodiske tilgang samt redegøre for, hvilken betydning et casestudie har for den viden, der produceres i dette projekt. Formålet med metoden er at give en konkret og praktisk illustration af nogle specifikke problematikker inden for studiet af virksomheder (Rendtorff, 2007: 242ff). Vi bruger altså Danske Bank som case til en illustration af, hvordan bankers brug af de sociale medier kan påvirke virksomhedens brand. I casestudiet er samspillet mellem praksis og teori centralt, og udgangspunktet for casestudiet er således, at virksomheden der undersøges, ses som et praktisk handlingsfelt, der afspejler og konkretiserer teoretiske problemstillinger. Ved at anskue vores genstandsfelt ud fra vores teori, kan vi dermed afdække virkeligheden og praksis i den pågældende virksomhed (Rendtorff, 2007: 246). Casestudiet er altså en metode, hvor teori 9

10 og praksis kombineres for at opnå håndterbar viden om en enkelt situation. Det tætte samspil mellem teori og praksis, der er centralt for casestudiet, ser vi som en fordel, da det giver os mulighed for at nå til en dybere erkendelse af, hvordan de sociale medier håndteres i virksomheden Danske Bank ud fra projektets teoretiske ramme (Rendtorff, 2007: 242f). Bent Flyvbjerg argumenterer for, at casestudiet kan bruges til en kritisk nuancering af viden vedrørende den kontekst, som et genstandsfelt er en del af. Casestudiets brugbarhed som metode hænger i høj grad sammen med valg af case. Ens case skal således ikke være for unik, hvis den skal kunne give en bredere forståelse af eksempelvis bankers mulighed for branding via de sociale medier (Ibid.: 250f). Vi mener, at vi med valget af Danske Bank som case, kan få en større forståelse for nogle generelle problemstillinger, som banker kan stå overfor. Flere og flere banker benytter sig af de sociale medier, og derfor er det et naturligt skridt at begynde at fokusere på, om brugen af de sociale medier kan styrke bankens brand. Ved at undersøge hvordan Danske Banks brug af Facebook påvirker bankens corporate brand, kan vi indsamle viden, der kan give os en forståelse af de udfordringer, som banker står overfor, når de vælger de sociale medier som kommunikationsplatform. Vi må dog også forholde os til det faktum, at de konklusioner vi når frem til ved, at bruge Danske Bank som case, er kontekstafhængige og afhænger af den branche Danske Bank er i, og de særlige karakteristika for Danske Bank som virksomhed. I det efterfølgende afsnit vil vi beskrive vores case Danske Bank med udgangspunkt i Danske Banks historie og den udvikling, som Danske Bank har været i gennem i de seneste par år. Da projektet har Danske Banks Facebook brug som omdrejningspunkt vil vi i casebeskrivelsen desuden gøre rede for indhold, udseende og brug m.m. af Danske Banks Facebook side. 10

11 4.2 Casebeskrivelse Danske Bank Danske Bank blev grundlagt i 1871, og er i dag den største aktør i den danske bankverden (danskebank.dk) xv. I 2011 var bankens resultat 1,7 mia. kr., og den havde en omsætning på 43,4 mia. kr. (danskebank.com) xvi. Banken er en koncern med aktiviteter i 15 lande og ansatte (danskebank.dk) xvii. Det er dog udelukkende Danske Bank i Danmark, der er en del af vores case jf. afsnittet emneafgrænsning 1.1. I Danmark har banken 300 afdelinger i hele landet, hvor 6000 medarbejdere betjener privatkunder og en væsentlig del af det danske erhvervsliv (danskebank.dk) xviii. I vores case er det privatkunderne i Danmark, vi fokuserer på. Finanskrisen, der startede i efteråret 2008, ramte bankverdenen hårdt i særdeleshed Danske Bank jf. afsnittet 1.0 Indledning (business.dk xix ). Finanskrisen blev et vendepunkt for Danske Banks kommunikation. Gennem de sidste par år har banken således forsøgt at genskabe tilliden til banken og styrke bankens brand gennem forskellige kommunikationstiltag. Et af disse tiltag var Sig din mening -kampagnen fra Danske Bank inviterede i Sig din mening kampagnen deres kunder til at indgå i dialog på bankens hjemmeside, om hvordan banken kunne forbedres. Det kom der 25 initiativer ud af, som Danske Bank lancerede i den opfølgende Bedre Bank -kampagne. Denne kampagne var præget af en stor ydmyghed. Banken erkendte, at de ikke havde været gode nok til at drive banken og med udgangspunkt i de 25 initiativer lovede de at arbejde på at blive en bedre bank. Disse kampagner er nu afsluttede, men på Danske Banks hjemmeside opfordrer banken deres kunder til fortsat at gå i dialog med banken på de sociale medier Facebook og Twitter (danskebank.dk) xx. I dag har Danske Bank lagt den meget ydmyge kommunikation til side fordel for sloganet Stå Stærkere. Banken kæmper dog fortsat med at styrke dens image (business.dk) xxi. Danske Banks nye adm. direktør Ejvind Kolding fremlagde d. 10. maj 2012 bankens nye strategi, som får stor betydning for hele organisationen internt såvel som eksternt. Dette vil bl.a. betyde lukninger af mange af bankens filialer rundt om i Danmark. 11

12 Det der specielt er interessant for vores projekt er, at banken vil styrke dens online kommunikation med bankens kunder. Ligeledes meldte Kolding ud, at banken vil satse mere på, at dens gode kunder, der vil få nogle flere tilbud (m.tv2.dk) xxii (borsen.dk) xxiii Danske Banks Facebook side Danske Bank kom på Facebook d. 13. september 2010 (facebook.com xxiv ). I en tale til kommunikationsforeningen fortalte Danske Banks daværende administrerende direktør Peter Straarup, hvordan banken ville styrke tilgængeligheden, og at de sociale medier i den forbindelse ville spille en stor rolle: Vi har også fortsat vores arbejde med sociale medier og bygger videre på de erfaringer, vi fik fra Mening og Bedre Bank. Her vil dialog på Facebook være en central del af aktiviteterne. (danskebank.dk) xxv Danske Banks brug af Facebook skal derfor ses, som et led i at forbedre omverdenens tillid til banken og på længere sigt styrke bankens brand. I det følgende afsnit vil vi beskrive udseende og indhold på Danske Banks Facebook side. Udseende Danske Banks profilbillede er med bankens skrevne logo i blå og hvide farver. Deres coverbillede er et billede med fodboldlandsholdsspilleren Christian Eriksen, der er en de store profiler på fodboldlandsholdet, som Danske Bank netop er hovedsponsor for ved det kommende EM. Midt på billedet står der Danske Opbakning, som er sloganet for deres sponsorat af det danske fodboldlandshold xxvi. Nedenfor coverbilledet er der oplyst, hvor mange brugere der har liket bankens side; bruger og 506 brugere taler om Danske Bank (Facebook.com xxvii ). Dette gør Danske Bank til den største Facebook bankside; den nærmeste konkurrent Nordea har blot 7325 likes (Facebook.com) xxviii. 12

13 Indhold Danske Bank omtaler selv bankens Facebook side som et forum, hvor banken kan uploade nyheder om banken og dens produkter, og informere dens kunder om, hvordan de skal forholde sig, og hvilke muligheder de har i forskellige situationer. Danske Bank postede f.eks. et indlæg d. 3. maj 2012, samme dag som Cimber Sterling gik konkurs, om nyttige oplysninger som omhandlede kundernes muligheder, såfremt de havde købt flybilletter hos det konkursramte flyselskab (Facebook.com) xxix. Brugerne har mulighed for at poste indlæg på siden, som banken eller andre brugere kan kommentere på. Derved er der lagt op til, at der kan foregå en åben dialog mellem banken og dens kunder. Danske bank gør dog opmærksom på, at siden ikke er en rådgivningsside, hvor brugerne kan diskutere deres private økonomi med banken. I stedet henviser Danske Bank til deres rådgivnings linje, der har døgnåbent. Ligeledes giver Danske Bank sig også ret til at slette ulovlige eller anstødelige indlæg for på den måde at bevare den gode tone. (facebook.com) xxx Danske Bank har valgt at kommunikere med et sprog, der ikke er alt for formelt, men et hverdagssprog, der ikke forsøger at lægge afstand til kunderne. I analysen om Danske Banks Facebook side vil vi analysere nærmere på, hvordan Danske Bank agerer inde på siden. 4.3 Empiri I det følgende afsnit vil vi redegøre for vores metodiske tilgange til empiriindsamling; fokusgruppeinterview, individuelle interviews samt validiteten af vores empiri Fokusgruppe som metode Til at opnå viden om Danske Banks image, og for at danne et indtryk af, hvordan Danske Banks kunder opfatter bankens Facebook side, har vi valgt at afholde en fokusgruppe. Vi har i den forbindelse valgt at tage udgangspunkt i Bente Halkiers forståelse af fo- 13

14 kusgruppeinterview i udarbejdelsen af metoden. Halkier definerer et fokusgruppeinterview således; (..) kombinationen af gruppeinteraktion og forsker-bestemt emne-fokus er fokusgruppens kendetegn. (Halkier, 2008: 9). Derved er fokusgrupper som metode, velegnet til at producere empiriske data om et særligt emne i dette tilfælde Danske Bank samt bankens Facebook side. Valget af fokusgruppeinterview som vores primære metodiske tilgang hænger sammen med projektets socialkonstruktivistiske udgangspunkt som forudsætter, at menneskers individuelle erkendelse konstrueres og rekonstrueres i det sociale spillerum (Halkier, 2008: 13). Vi vil dermed forsøge at belyse, hvordan kunder i Danske Bank opfatter banken og bankens Facebook side gennem de beretninger, oplevelser og vurderinger som fokusgruppedeltagerne konstruerer i interaktionen med hinanden. Udvælgelse af deltagere I fokusgruppeinterviewet er der fire deltagere, da vi vurderede, at det var det antal mennesker, der minimum skulle være til stede for at sikre en god interaktion. Af hensyn til projektets problemfelt er alle deltagerne kunder i Danske Bank. Grunden til, at vi især er interesserede i kundernes mening om bankens Facebook side, er fordi vi formoder, at Facebook siden er mere relevant for mennesker, der har en tilknytning til banken som for eksempel kunder. Deltagerne i fokusgruppen bor i det samme geografiske område, da det gjorde det lettere at samle fokusgruppen. I analysen vil deltagerne blive benævnt som deltager 1-4. Aldersmæssigt spænder deltagerne fra 24 år til 51 år. Strukturering af fokusgruppen Ved afholdelsen af fokusgruppen præsenterede vi kort emnet for diskussionen og forklarede, hvad et fokusgruppeinterview gik ud på. Vi lagde stor vægt på at forklare deltagerne, at de ikke kunne sige noget der var forkert, fordi vi var interesserede i at høre deres personlige oplevelser, holdninger og vurderinger. Det gjorde vi for at sikre, at deltagerne følte sig trygge til at tale frit i diskussionen. 14

15 Inden afholdelsen af fokusgruppen udarbejdede vi en række spørgsmål, der fungerede som en semi-struktureret interviewguide, som er vedlagt som bilag 9. Dette havde til formål, at fokusgruppen kom omkring alle de emner, som vi ønskede deltagerne skulle diskutere (Kvale & Brinkmann, 2008:154f). Vores problemformulering var styrende for indholdet af de enkelte spørgsmål, og vi spurgte særligt ind til emner, der vedrører Danske Banks image, fordi fokusgruppedeltagerne som kunder er med til at konstruere bankens image. Alle spørgsmål er formuleret åbent og med det formål for øje, at de skal fremme en udbytterig diskussion blandt deltagerne, der kan give os indsigt i deltagernes oplevelser og syn på Danske Bank. I den første del af fokusgruppeinterviewet spurgte vi ind til deltagernes opfattelse af Danske Bank, samt faktorer der kunne påvirke denne opfattelse, såsom mødet med personalet, indretning af filialer og kommunikation med banken. Deltagerne fik ved afholdelse af fokusgruppen udleveret et kort spørgeskema, som havde til formål at indhente faktuelle oplysninger om respondenterne, da spørgsmål af denne karakter ikke egner sig til at starte en dialog (se bilag 6). Databehandling Vi har valgt at videofilme fokusgruppeinterviewet, da dette gjorde det lettere at skelne de forskellige stemmer fra hinanden, når vi kan se, hvem der taler. Samtidig har det den fordel, at vi kan se deltagernes ansigtsudtryk og gestikulation, som bidrager til forståelsen af det sagte Individuelle interviews For at opnå større viden om vores genstandsfelt har vi desuden valgt at benytte os af metoden kvalitative interviews med henholdsvis en medarbejder fra Danske Bank samt to danske bank kunder, som vi undervejs vil betegne som respondenter. Vi har valgt, at kombinere individuelle interview med fokusgruppeinterview for at få en nuanceret em- 15

16 piri, da den tættere relation til respondenterne kan bidrage med andre perspektiver end den empiri, som er resultatet af vores fokusgruppeinterview. Udvælgelse af interviewpersoner Vores to valgte kunder til enkeltinterviewene er med vilje valgt på baggrund af forskellighed på både køn, alder, geografisk bopæl og uddannelse. Dette valgte vi, fordi Danske Banks image bliver formet af alle dens kunder og interessenter jf. afsnittet Fokusgruppe som metode. Derfor fandt vi det vigtigt, at der så vidt muligt skulle være diversitet mellem vores respondenter for at opnå et nuanceret indtryk af kundernes opfattelse af Danske Bank. For uddybelse af respondenterne se bilag 6. Vi har valgt at interviewe en medarbejder i Danske Bank til at få en indsigt i kulturen i banken, hvorfor vores analyse af Danske Banks kultur baserer sig på medarbejderens forståelse og syn på Danske Bank som arbejdsplads. Vi har brugt vores netværk til at få kontakt til denne medarbejder, Strukturering af interviews Vi har valgt at benytte os af det semistrukturerede forskningsinterview som interviewform, da det gav os mulighed for at udarbejde nogle spørgsmål på forhånd i en interviewguide, og undervejs i interviewet kunne vi samtidig holde os åbne overfor nye perspektiver, som interviewpersonerne bidrog med (Justesen et. al., 2010: 55). Inden interviewene udformede vi to forskellige interviewguides til henholdsvis medarbejderen og til kunderne (se bilag 7 og 8). Interviewguiden til de individuelle interviews er struktureret på samme vis som interviewguiden til fokusgruppeinterviewet. På denne måde kunne vi bedre sammenholde respondenternes forskellige oplevelser med Danske Banks image i analysen. Som nævnt ønskede vi via medarbejderen at få en indsigt i kulturen i Danske bank, og derfor lod vi interviewpersonen tale frit om andre emner, end dem vi havde forberedt, fordi det ofte drejede sig om nye perspektiver ved Danske Banks kultur. Vi anser både image og kultur som begreber, der konstrueres af henholdsvis medarbejderen og kundernes erkendelse og italesættelse af dem jf. afsnittet 2.0 Projektets viden- 16

17 skabsteoretiske ståsted. Derfor var vi i interviewene også interesserede i, hvordan vores interviewpersoner italesatte begreberne i forhold til Danske Bank. Da begreberne image og kultur kan virke meget diffuse og komplekse, spurgte vi dog ikke direkte ind til kulturen i interviewet med medarbejderen, men i højere grad ind til arbejdsrutiner, forholdet mellem medarbejdere og kunder, det sociale samvær og lignende. Ligeledes spurgte vi mere ind til faktorer, såsom oplevelser med personalet og deres opfattelse af Danske Banks omdømme, der kunne påvirke kundernes syn på Danske Bank og dermed deres image. Vores interviews blev optaget med diktafon, så vi under forløbet kunne koncentrere os om selve samtalen (Kvale, 1997: 161). Herefter transskriberede vi interviewene til skrevne tekster med henblik på en senere analyse. Transskriberingen bærer præg af, at vi for at lette forståelsen har ændret udtalelsernes ordlyd til skriftsprog (Ibid.: 167) Validitet af empiri Medarbejderen fra Danske Bank Som nævnt i det forrige afsnit er medarbejderen anvendelige til at give os en større forståelse af Danske Banks kultur, fordi medarbejderen indtil for cirka to år siden har arbejdet i en anden bank jf. bilag 3. Derfor er det lettere for respondenten at italesætte kulturen i Danske Bank, fordi vedkommende som ny i banken har bemærket særlige træk ved kulturen i Danske Bank, og samtidig kan respondenten sammenligne kulturen i Danske Bank med sin tidligere arbejdsplads. Dette kan være positivt for vores studie, da medarbejderens oplevelser stadig er forholdsvis nye og friske i erindringen. Ifølge Schein i Hatch og Schultz (2009 (a)) får medarbejdere først fuldt udbytte af kulturen, når vedkommende har været ansat gennem længere tid (Hatch & Schultz, 2009 (a): 168f). Derfor får vi måske ikke den samme indsigt i Danske Banks kultur, som vi havde fået gennem et interview med en medarbejder med længere ansættelse. Idet vi har valgt en medarbejder, som stadig arbejder i Danske Bank, er vi klar over, at medarbejderen kan have en vis loyalitet overfor sin arbejdsplads, og at hun muligvis omtaler Danske Bank meget positivt. Ligeledes kan medarbejderen have holdt oplys- 17

18 ninger tilbage i loyalitet overfor sin arbejdsplads. Dette kan være tilfældet, selvom vi gjorde medarbejderens fulde anonymitet klar fra starten for hende. Vi har kun en enkelt medarbejder til at fortælle om hendes oplevelser og erfaringer med Danske Banks kultur. Det ville have højnet validiteten af kulturanalysen, hvis vi havde empiri fra flere medarbejdere gerne nogle der er ansat i andre filialer, har andre jobfunktioner og som har været ansat i en længere periode i Danske Bank Kunderne Fællesnævneren for både vores fokusgruppeinterview og vores enkeltinterview er, at alle vores respondenter er kunder i Danske Bank. Vi er klar over, at det at være kunde i en bank er en meget privat sag, da det er banken, der varetager ens økonomi. Det kan derfor tænkes, at vores respondenter ikke ville føle sig trygge eller være lige så ærlige og kritiske, hvis deres fulde navne fremgik i projektet. Derfor valgte vi ligesom ved interviewet med vores medarbejder at anonymisere deres navne og bopæl med det formål, at få dem til at føle sig mere trygge til at tale åbent og frit. Vi har forsøgt at finde respondenter i forskellige aldersgrupper og med forskellige uddannelser for at sikre os en forskellighed blandt vores respondenter. Vi er nemlig klar over, at der er stor forskel på, om en person er studerende og måske kun har et enkelt lån i form af en kassekredit i forhold til en person, der er færdiguddannet, som måske har flere lån i form af huslån, billån m.m. Dette vil nemlig have indflydelse på respondentens forhold til sin bank. Vi vil uddybe projektets validitet i afsnittet 10.0 Efterrefleksion. 18

19 5.0 Præsentation af projektets teorivalg Før vi bevæger os nærmere en præsentation af, hvordan vi analytisk går til værks i projektet, vil vi i det følgende afsnit præsentere de teoretiske tilgange, som danner rammen for dette projekt, og som bidrager til at forstå og analysere projektets case Danske Bank på Facebook. Vi vil præsentere kernen i de anvendte teorier i dette afsnit, men vil desuden også præsentere teoretiske perspektiver og pointer løbende i en relevant analytisk kontekst. Først vil vi præsentere Mary Jo Hatch og Majken Scultz tilgang til branding, da denne tilgang skaber den overordnede analytiske ramme for projektet. Dernæst vil vi præsentere Anders Bordum og Jacob Hansen, da vi anvender perspektiver fra deres bog Strategisk ledelseskommunikation til at supplere Hatch og Scultz teori. For at forstå udviklingen af Danske Banks værdigrundlag anvender vi Susanne Holmströms legitimitetsteori, som vil blive beskrevet efter præsentation af Strategisk ledelseskommunikation. Slutteligt vil vi præsentere de teoretiske perspektiver, der ligger til grund for måden, hvorpå vi anskuer Danske Banks Facebook brug. Dette vil være med udgangspunkt i Anna Ebbensen og Astrid Haug og Clara Shih. 5.1 Corporate branding Brand management er et felt, der indeholder et bredt spektrum af teoretiske tilgange og måder at anskue brands og brand management på (Heding et al., 2009: 3). I bogen Brand Management research, theory and practice af Heding, Knudtzen og Bjerre har forfatterne samlet de forskellige forskere og tilgange til brand management. Vi bruger således deres præsentation af branding feltet til at få en større forståelse af vores valgte branding tilgang udarbejdet af Hatch og Schultz, som er en af de dominerende teorier inden for identitetstilgangen til branding (Ibid.: 48). Fokus indenfor identitetstilgangen til branding er, at kunder tilføjer identitets karakteristika til virksomheden, som skabes ud fra kundens totale oplevelse. Vigtigheden af den totale oplevelse betyder samtidig, at virksomheden og medarbejderne spiller en afgørende rolle i forhold til at skabe brand værdi. (Heding et al. 2009: 49). Ifølge Danske 19

20 Banks daværende administrerende direktør Peter Straarup var der tidligere ikke overensstemmelse mellem de kerneværdier, som ledelsen drev Danske Bank ud fra, og det billede som kunderne havde af banken (danskebank.com) xxxi. Danske Banks ledelse har derfor valgt at fokusere langt mere på kundeservice, hvilket dermed betyder, at medarbejderne har fået en central rolle i Danske Banks kerneværdier (Ibid.). Netop fordi Danske Bank har lavet ændringer i deres værdigrundlag som et led i at forbedre bankens image, er det relevant at anskue Danske Banks brand ud fra identitetstilgangen, da denne tilgang fokuserer på sammenhørighed mellem ledelsens strategiske visioner, virksomhedens kultur og virksomhedens image blandt interessenter. Disse tre dele illustreres i nedenstående VKI-model (Hatch & Schultz, 2009: 32). VKI-model (Hatch & Schultz 2009 (a):32) Organisationsidentiteten, som findes i midten af modellen, er summen af en virksomheds kultur, image og strategisk vision. Dermed skabes en organisations identitet i samspillet mellem organisationens selv og feedback fra dens omverden (Hatch & Schultz, 2009 (b):119). Corporate brands udspringer af organisationsidentitet, og ( )brands need to authentically express the identity of the firms they adorn. ( Hatch & Schultz, 2009 (b): 119; Hatch & Schultz, 2009 (a): 281). Derfor afhænger brandets styrke af 20

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION

DANMISSION. og den UNGE MÅLGRUPPE. - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION DANMISSION og den UNGE MÅLGRUPPE - en undersøgelse af VÆRDIGRUNDLAGETS BETYDNING for DANMISSIONS EKSTERNE KOMMUNIKATION Roskilde Universitet juni 2015 Speciale i Kommunikation Af: Merle Bang Mikelsen Karen-Sofie

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie E-branding og e-marketing af 3F et casestudie Astrid Isabella Brødsgaard Michelle Lyager Johansen Studienummer: 53178 Studienummer: 53179 e-mail: asisbr@ruc.dk e-mail: mlyager@ruc.dk Nagihan Celik Studienummer:

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev.

Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. Man tænker jo ikke yes, nu sender SKAT mig et brev. - En kvalitativ undersøgelse af et brev fra SKAT. Af Maryam Mirkhani Signe Holm Nielsen Rólant Waag Dam Freja Nissen Eilertzen Maya Krone Janne Flintholm

Læs mere

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1.0 PROBLEMFELT... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 5 1.1.1 Uddybning af problemformulering... 5 1.2 UDDYBNING AF PROBLEMSTILLINGEN... 6 1.3 BEGREBSAFKLARING...

Læs mere

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf Cand.merc.(kom.) 2014 Kandidatafhandling Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf English title: The Influence of Discursive Construction on the Organisation-Member Relationship

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Udarbejdet af: Charlotte Vig Rasmussen Jacob Degn Andersen Jakob Hein Mikkelsen Mick Jelsdal Jørgensen Vejleder: Poul Wolfsen Bachelorprojekt Maj 2009

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

Organisationsstrukturen i 3F... 33 Ligestilling i LO og 3F... 34 Idealet om ligestilling i 3F... 35 Analyse... 36 Bacchi analyse af guide...

Organisationsstrukturen i 3F... 33 Ligestilling i LO og 3F... 34 Idealet om ligestilling i 3F... 35 Analyse... 36 Bacchi analyse af guide... Indhold Problemfelt... 4 Problemformulering:... 5 Metode... 5 Videnskabsteoretisk perspektiv... 5 Normative standpunkter... 6 Fagforening og solidaritet... 6 Ligestilling... 6 Køn som konstruktion... 7

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Gældstiftelse i form af SU-lån

Gældstiftelse i form af SU-lån Gældstiftelse i form af SU-lån - blandt studerende i Region Hovedstaden Gruppe 12 Arnstein Niclasen Kathrine Friis-Holm Egfjord Martin Grønbæk Mathias Kappel Vejleder: Peter Skriver Roskilde Universitet

Læs mere