Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011"

Transkript

1 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning

2 INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv økonomistyring 8 Befolkning 9 Udviklingstrategi 10 Brugertilfredshed 11 Løn og personale 11 Trivsel og fremmøde 12 Politikerne er blevet digitale 13 Selvforsikring 13 Kvalitetskontrakt 13 Borgerservice 13 Undervisning 14 Dagtilbud børn 16 Plan og kultur 19 Beskæftigelse og arbejdsmarked 21 Det specialiserede socialområde 23 Sundhed 24 Pleje og Omsorg 26 Teknik 28 Driftsregnskab på aftaleniveau 31 Driftsregnskab på udvalgsniveau 32 Balance Aktiver 33 Balance Passiver 34 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Skatter, tilskud og udligning 35 Note 2 Pleje og omsorg 35 Note 3 Social og arbejdsmarked 36 Note 4 Børn Dagtilbud 36 Note 5 Børn Undervisning 37 Note 6 Børn og Unge Rådgivning 37 Note 7 Plan og Kultur 38 Note 8 Teknik 39 Note 9 Borgerservice 40 Note 10 Sundhed og Handicap 40 Note 11 HR & Innovation 41 Note 12 Økonomistaben 41 Note 13 - Fællessekretariatet 41 Note 14 Personaleoversigt 42 Note 15 Anlægsudgifter 42 Note 16 Anlægsregnskaber for projekter på over 2 mio. kr. 43 Note 17 Jordforsyning 45 Note 18 Overførte bevillinger og rådighedsbeløb 46 Note 19 Anlægsoversigt 47 Note 20 Aktier, andelsbeviser og ejerandele 48 Note 21 Langfristede tilgodehavender 48 Årsberetning Side 2

3 Note 22 Kortfristede tilgodehavender 49 Note 23 Finansieringsoversigt 49 Note 24 Udvikling i egenkapital 50 Note 25 Hensatte forpligtelser og kommunens selvforsikringsordninger 50 Note 26 Langfristede gæld 51 Note 27 Kortfristet gæld 51 Note 28 Kautions- og garantiforpligtigelser 52 Note 29 SWAP-aftaler 53 Anvendt regnskabspraksis Generelt 54 Driftsregnskabet 54 Balancen 55 Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand samt madservice 58 Opgaver udført for andre myndigheder 59 Årsberetning Side 3

4 Borgmesterens forord Årsberetningen for sætter fokus på den overordnede udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune inden for områderne: Serviceniveau og rammevilkår Budget og regnskab Økonomiske målsætninger og økonomistyring Befolkning Udviklingsstrategi Brugertilfredshed Løn og personale Trivsel og fremmøde Kvalitetskontrakt Digitalisering og selvforsikring Det er min bedste overbevisning, at Faaborg- Midtfyn Kommune står godt rustet til fremtidens udfordringer med en aldrende befolkning, stadig færre indbyggere i den erhvervsaktive alder og en øget efterspørgsel efter kommunale serviceydelser af høj kvalitet. Der skal samtidig sættes massivt ind på at få vendt de senere års tilbagegang i indbyggertallet. Med kommunens udviklingsstrategi, masterplaner for Faaborg, Ringe og Årslev, en række nye udstykningsplaner samt et professionelt og serviceorienteret personale, er jeg sikker på det nok skal lykkes. Endvidere beskrives udviklingen inden for de enkelte sektorområder. Der er i sektorbeskrivelserne lagt særlig vægt på nye indsatsområder og særlige resultater. Som eksempel modtog Faaborg-Midtfyn Kommune i prisen som årets friluftskommune. Der har herudover været arbejdet målrettet på at gennemføre en række vigtige strukturelle ændringer på især daginstitutions- og skoleområdet med fokus på kvalitet, effektivitet og brugerinddragelse. Der er investeret massivt i kommunens bygninger og den kommunale infrastruktur, i byplanlægning og byforskønnelse, i erhvervsfremme, i velfærdsteknologi, i digitalisering og meget mere. Endelig har Faaborg-Midtfyn Kommune indfriet kommunalbestyrelsens målsætninger om en forbedret likviditet og ultimobeholdning. At det har været muligt at gennemføre alle disse tiltag midt i en krisetid, skyldes en effektiv økonomistyring og en bred politisk opbakning til at føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor nødvendige tillægsbevillinger er finansieret krone for krone. Siden 2010 har kommunalbestyrelsen vedtaget omstillings- og effektiviseringstiltag for 130 mio. kr. Størstedelen af tiltagene er nu gennemført og der er i taget initiativer til en øget åbenhed og medarbejderinvolvering. Der mangler nu kun 20 mio. kr. for at indfri målsætningerne i kommunalbestyrelsens strategi om at finde 150 mio. kr. via omstilling, effektivisering og innovation inden udgangen af Sideløbende med de mange nye tiltag er det lykkedes at knække udgiftskurven på det specialiserede socialområde. Socialministeriet har i den forbindelse inviteret kommunens børne-/ungerådgivning til at deltage i et udviklingsarbejde på forebyggelsesområdet. Faaborg-Midtfyn Kommune, den 29. april 2012 Borgmester Hans Jørgensen Årsberetning Side 4

5 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 4. juni 2012 aflagt årsregnskab for for Faaborg-Midtfyn Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Faaborg-Midtfyn Kommune, den 4. juni 2012 Borgmester Kommunaldirektør Årsberetning Side 5

6 Serviceniveau og rammevilkår Faaborg-Midtfyn Kommune har et lavt udskrivningsgrundlag pr. indbygger og et udgiftsbehov pr. indbygger under landsgennemsnittet. Udgiftsniveau på 12 udvalgte områder (hele landet = indeks 100) Sundhedsvæsen Børnepasning Folkeskolen 80 Kr. pr. indbygger Udskrivningsgrundlag Faaborg- Midtfyn Region SydDK Hele landet Udgiftsbehov Administration mv. Vejvæsen Tilbud til ældre/handicap. Kontanthjælp og arb.mrk. Kilde: ECO-nøgletal Fritid og kultur mv. Sygedagpenge Kommunernes og Regionernes Evaluerings Institut (KREVI) opgør hvert år den økonomiske basisbalance som udtryk for kommunernes rammevilkår. Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomiske basisbalance er opgjort til kr. pr. borger i 2010, hvilket er den fjerde laveste blandt landets 98 kommuner. Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune tilbød et gennemsnitligt serviceniveau, var gennemsnitlig effektiv og opkrævede en gennemsnitlig skatteprocent svarer det til, at kommunen har ca. 200 mio. kr. mindre til kommunal service end en gennemsnitskommune. En del af forklaringen på de vanskelige rammevilkår er, at det kommunale udligningssystem ikke kompenserer kommunerne tilstrækkeligt for forskelle i de sociale udgifter. Regeringen har nedsat en kommission, der i marts 2012 fremlagde et forslag til en justering af udligningssystemet. Forslaget er ikke endeligt vedtaget. En ændring af det mellemkommunale udligningssystem forventes at få virkning fra Voksne med særlige behov Børn og unge med særlige behov Faaborg-Midtfyn Kommune har budgetteret med et lavt udgiftsniveau på områderne børnepasning, folkeskole, ældre og handicap samt vejvæsen. Omvendt har kommunen et højt udgiftsniveau på områderne voksne med særlige behov, sygedagpenge og førtidspensioner, som delvist modsvares af mindreudgifter til kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Budget og regnskab Førtidspensioner Faab.Midtf. Kommune Smnl.gruppen Region Syddanm. Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune har i budgetteret med et positivt driftsresultat på kr. pr. indbygger. Der var samtidig vedtaget et omfattende anlægsprogram, ligesom der var afsat midler til køb af jord til bolig- og erhvervsformål. Som en konsekvens af vanskelige rammevilkår har Faaborg-Midtfyn Kommune et beskatningsniveau på 26,1 pct. mod 24,9 pct. på landsplan. Samtidig har Faaborg-Midtfyn Kommune et lavt udgiftsniveau inden for de store serviceområder. Kilde: Nøgletal for kommunernes styring, KREVI Årsberetning side 6

7 Det samlede resultat inkl. jordforsyning var budgetteret til et underskud på -966 kr. pr. indbygger, svarende til et samlet underskud på 50 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes driftsregnskab for viser et samlet forbrug på mio. kr. fordelt på service- og overførselsudgifter. Det samlede skattefinansierede resultat inkl. anlæg og jordpulje viser et samlet overskud på 18 mio. kr. Det positive resultat skyldes bl.a., at der har været afholdt færre udgifter til både drift og anlæg. Direktion og stabe Sundhed og Handicp Borgerservice Pleje og omsorg Social og arbejdsmarked Dagtilbud, børn Undervisning, børn Herunder vises forbruget fordelt på de politiske udvalg. Teknik Børn og Unge Rådgivning Nettodriftsudgifternes fordeling på udvalg Plan og Kultur Budgetoverholdelse Afvigelse i pct. (Opr. Budget) Afvigelse i pct. (Korr. Budget) Beskæftig. og Arbejsmark. 3% Social 44% Økonomi 11% Erhverv og Planlægning 0% Teknik og Miljø 4% Sundhed 7% Børn og Undervisning 29% Kultur og Fritid 2% Socialudvalget og Børn- og Undervisningsudvalget tegner sig for 73 pct. af det samlede forbrug. Faaborg-Midtfyn Kommunes servicedriftsramme er opgjort til mio. kr. i. Til sammenligning viser regnskabet et forbrug på mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 54 mio. kr. eller 2,6 pct. Det samlede mindreforbrug ligger på niveau med mindreforbruget i landets øvrige kommuner. Til trods for et betydeligt mindreforbrug er der områder, som har overskredet budgettet. Diagrammet på omstående side viser de procentvise budgetoverskridelser på 10 udvalgte driftsområder i forhold til de oprindelige og de korrigerede budgetter. Der har været et merforbrug inden for Teknik i forhold til det oprindelige budget på 7,5 mio. kr. eller 9,1 pct. Det skyldes først og fremmest overførsel af et større underskud fra 2010 som følge af en hård vinter. Merudgifter under Borgerservice udgør 10,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, svarende til 3,5 pct. Merforbruget skyldes primært flere tilkendte førtidspensioner end forventet. Social- og arbejdsmarkedsområdet adskiller sig ved, at have haft et betydeligt merforbrug i forhold til det oprindelige budget og et betydeligt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Der har generelt været stor usikkerhed på området. Bl.a. begrundet i en omfattende refusionsomlægning efter budgetvedtagelsen. Hertil kommer usikkerhed i forhold til afregning til staten for de forsikrede ledige. Områderne Plan og Kultur, direktion og stabe samt Børn- og Ungerådgivningen har alle haft et større mindreforbrug. Plan og Kultur fik overført et større mindreforbrug fra 2010 til på 9,7 mio. kr. Overførslerne vedrørte bl.a. den eksterne udviklingspulje, driftspuljen vedrørende udviklingsstrategien, breddeidrætskommuneprojektet samt tidsforskydninger i betalingerne til FynBus. Det samlede overskud i videreføres stort set uændret til Direktionens og stabenes mindre forbrug skyldes færre udgifter til diverse tværgående projekter for hele organisationen. Herudover har IT-staben et opsparet overskud, som vil blive anvendt i 2012 til teknologisikring. Endelig har direktionen et mindre forbrug under direktionens udviklingspulje. Årsberetning side 7

8 Børne-/Ungerådgivningens mindre forbrug skyldes en markant nedgang i antallet af anbragte børn og unge. Bl.a. som følge af tre velfungerende børnehuse og en øget kvalitet i det forebyggende arbejde. For en nærmere beskrivelse af afvigelser mellem regnskab og budget henvises til bemærkningerne i regnskabet. Anlægssiden viser et mindre forbrug på 15,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en forbrugsprocent på 92,2. Oversigt over anlægsbudget og forbrug fordelt på jordpulje, udviklingsstrategi og øvrige anlæg Økonomiske målsætninger Kommunalbestyrelsen har vedtaget fire økonomiske målsætninger for årene : Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen skal ved udgangen af 2014 være minimum 175 mio. kr. Kassebeholdningen ultimo året skal ved udgangen af 2014 udgøre 75 mio. kr. Kommunens langfristede gæld må maksimalt udgøre 500 mio. kr. Der skal afsættes en brutto anlægsramme på max 140 mio. kr. pr. år i 2010 priser (ekskl. overførsler og jordpulje). Mio. kr Jordpulje Udviklingsstrategi Øvrige anlæg Budget Korr. Budget Forbrug Budgetkorrektioner på anlægssiden skyldes dels overførsel af uforbrugte midler fra 2010, dels beslutning om at udskyde flere anlægsinvesteringer til Jordpuljen finansierer køb af arealer til byggemodning og erhverv. Jordpuljen skal finansiere sig selv over tid ved salg af byggegrunde. Siden finanskrisen har der dog været et begrænset salg og i er der reelt ikke solgt nogle. Der blev i anvendt 13,7 mio. kr. til byggemodning og renter og afdrag på lån, der har finansieret tidligere års jordkøb. Blandt de udskudte anlægsprojekter til 2012 var: Modernisering af aktivitetscentre Nyt indgangsparti Svanninge Skole Ændring af busterminal Faaborg Dele af Broskolens nye indskolingsfløj Ombygning af Pontoppidanskolen Renovering af Toftegårdsskolen Ombygning af Gislev Skole til aktiverings- og revacenter Kommunens gennemsnitlige likviditet er løbende forbedret gennem hele året og har sideb august levet op til kommunens målsætning. Målsætningen om en ultimo beholdning på 75 mio. kr. er ligeledes opfyldt ved årets udgang. Udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet og ultimo beholdning Mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Faktisk ultimo Målsætning ultimo Kommunens langfristede gæld ultimo (ekskl. ældreboliger) er opgjort til 346 mio. kr., hvilket svarer til ca kr. pr. indbygger. Til sammenligning udgør den langfristede gæld for kommunerne i hele landet ca kr. pr. indbygger. Der har været et samlet forbrug på anlægssiden på 172 mio. kr. (ekskl. jordpuljen). Til sammenligning blev der overført 80,8 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2010 til. Effektiv økonomistyring 12 mdr. gns. Målsætning 12 mdr. gns. Kommunalbestyrelsen har siden januar 2007 haft fokus på en effektiv økonomistyring. Der udarbejdes månedlige økonomioversigter og der gennemføres kvartalsvise budgetopfølgninger. Formålet er at registrere et forventet merforbrug Årsberetning side 8

9 tilpas tidligt, så der kan gives de nødvendige tillægsbevillinger finansieret via kompenserende besparelser på andre områder. Det er nu lykkedes for tredje år i træk. Som et vigtigt element i økonomistyringen har kommunens aftaleområder, dvs. daginstitutioner, skoler, fagsekretariater m.fl., mulighed for at overføre et merforbrug mellem årene på op til 4 pct., ligesom der kan overføres et ubegrænset overskud. Enkelte aftaleområder er kommet ud af med et merforbrug på over 4 pct. Der er godkendt handleplaner for de pågældende aftaleholdere, som skal sikre en fremtidig budgetoverholdelse. Generelt har flertallet af aftaleholderne haft en markant større opsparing i end i de foregående år. Udviklingen i de akkumulerede over- og underskud samt nettooverførsler for aftaleholderne under ét Mio. kr Der overføres 86,3 mio. kr. til 2012, svarende til 3,2 pct. af det oprindelige budget. Til sammenligning blev der overført 49,9 mio. kr. året før. Der er fortsat udfordringer med at anvende de afsatte anlægsmidler. Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2010 to køreplaner for anlægsprojekter. De nye køreplaner skal sikre en bedre planlægning og en større gennemførselsprocent. Samtidig har kommunens It-stab og Økonomistab udviklet en ny anlægsdatabase i sidste halvdel af, som skal sikre en mere effektiv anlægsstyring. Befolkning Underskud Overskud I alt Indbyggertallet pr. 1. januar var Faaborg-Midtfyn Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose for de kommende år. Samtidig følges den faktiske udvikling uge for uge. Prognosen for var vanskelig at udarbejde, på grund af finanskrisen og den usikkerhed som er en følge af den fastlåste situation på boligmarkedet. Der var derfor indlagt et konservativt skøn over antal nyopførte boliger. Den samlede forventning til befolkningsudviklingen var et fald på 172 indbyggere eller 0,3 pct. Pr udgjorde indbyggertallet svarende til et fald på 281 personer eller 0,6 pct. Faldet har dermed været større end forventet. Faktisk og prognosticeret befolkningsudvikling Faktisk befolkningsudvikling Det samlede fald fordeler sig på en fødselsbalance på -163 indbyggere og en flyttebalance på -90 indbyggere. Den negative fødselsbalance skyldes bl.a., at antal fødsler er faldet med 18 pct. i forhold til gennemsnittet for de seneste fire år. Der blev i alt født 410 børn i. Til sammenligning er 573 indbyggere afgået ved døden. Her ses flyttebalancen fordelt på kommuner og ind- og udland. Flyttebalancen Uge Befolkningsprognose Gns. Assens Kerteminde København Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Århus Øvrige kommuner Subtotal Ind- og udland I alt Årsberetning side 9

10 Den indenlandske flyttebalance har været negativ alle år. Der sker en naturlig fraflytning af unge som påbegynder en uddannelse i Odense, Århus og København. De seneste tre år er karakteriseret ved, at der ikke har været den samme tilgang af børnefamilier fra især Odense. Herudover har Faaborg-Midtfyn haft en netto fraflytning til flere omegnskommuner. Herunder Assens, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg og Svendborg Fraflytningen til andre kommuner opvejes delvist ved en positiv nettoindvandring fra udlandet. Udviklingsstrategi Kommunalbestyrelsen har i revideret kommunens overordnede udviklingsstrategi "Forestil dig et moderne dansk Toscana". Strategien indeholder en række overordnede mål og visioner for udviklingen af Faaborg-Midtfyn som en attraktiv egn for bosætning og erhverv. Ændringerne er sket på baggrund af en succesfuld evaluering af strategien for Mange udviklingsprojekter er gennemført eller igangsat og strategien har bl.a. resulteret i en omfattende ekstern medfinansiering fra statslige puljer, fonde m.v. Pr drejer det sig om mere end 168 mio. kr. På baggrund af den positive evaluering og behovet for at igangsætte nye udviklingstiltag, som kan positionere kommunen i konkurrencen om at tiltrække nye borgere og erhverv, har kommunalbestyrelsen fastholdt udviklingsstrategiens visioner og hovedmål. Tilsvarende er strategiens overordnede indsatsområder fastholdt for de kommende år. Et par af indsatsområderne er dog slået sammen. I lyset af ændringerne i de økonomiske vilkår er der tilføjet et nyt indsatsområde "Vækst i erhverv og turisme" med henblik på at understøtte udviklingen af fremtidens jobs. Eksempler på projekter inden for udviklingsstrategien Udarbejdelse af masterplaner for Faaborg, Ringe og Årslev/Sdr. Nærå. Nyt havnebad i Faaborg Byfornyelse i Ryslinge Nedrivning af faldefærdige bygninger Oprettelse af en filmuddannelse på Faaborg Gymnasium Understøttelse af kommunen som Science kommune Etablering af ny ungdomsklub i Ringe Modernisering af idrætsanlæg og fritidstilbud Det mobile sundhedscenter Ny sti på jernbanestrækningen Ringe Korinth Naturudbygning ved Bøjden Nor Årets friluftskommune Faaborg-Midtfyn har siden 2008 arbejdet målrettet med en særlig friluftsstrategi. Værdierne skal gøres bedre tilgængelige for oplevelser, og de særlige natur- og landskabsværdier skal beskyttes og udbygges. Denne indsats var baggrunden for, at Faaborg- Midtfyn i blev kåret til årets Friluftskommune med en pris på kr. Mange konkrete indsatser lå bag kåringen. Bl.a. indvielsen af en 75 km. ny riderute i det sydfynske skov- og bakkeland i sommeren. En unik rute etableret i tæt samarbejde med de store skovejere i området og med mulighed for at købe både dags- og ugekort til at benytte stien og skovene til ridning. Der vil ske en justering af de fastlagte indsatsområder, som vil blive fulgt op med nye projekter. Det forventes bl.a., at der vil komme mere fokus på klima, energiforbrug og erhvervsudvikling. Endelig skal der som en vigtig del af den fremtidige planlægning tages højde for det nye sygehusbyggeri i Odense SØ. Årsberetning side 10

11 Strategi for omstilling, effektivisering og innovation Kommunalbestyrelsen vedtog i 2010 en strategi for omstilling, effektivisering og innovation. Formålet er at skabe et økonomisk råderum på 150 mio. kr., uden at reducere serviceniveauet. Råderummet skal bl.a. skærme kommunens borgere for de besparelser, der er en følge af statens restriktive finanspolitik. Samtidig skal kommunens likviditet styrkes, og der skal investeres i energirigtige og digitale løsninger mv., der kan understøtte en effektiv drift Ved budgetforhandlingerne i vedtog kommunalbestyrelsen 39 konkrete omstillings- og effektiviseringsprojekter til en samlet værdi af 24 mio. kr. i Når alle tiltagene er realiseret fuldt ud vil de frigøre 45 mio. kr. Sammen med de omstillings- og effektiviseringsforslag der blev vedtaget det foregående år er der fundet 120 mio. kr. De resterende 30 mio. kr. forventes at blive vedtaget af kommunalbestyrelsen i oktober Brugertilfredshed Undersøgelser af den brugeroplevede kvalitet bygger på en grundlæggende præmis om, at dokumentation af indsatsen er en forudsætning for at kunne styre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Regeringen og KL anbefaler, at kommunerne hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet på de store serviceområder. Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke gennemført større og systematiske undersøgelser af den brugeroplevede kvalitet i. Kommunalbestyrelsen har imidlertid besluttet, at der skal gennemføreres brugertilfredshedsundersøgelser over en treårig periode inden for følgende områder: 2012: Folkeskoler, SFO og botilbud 2013: Dagtilbud, klubber, sårbare børn og unge 2014: Hjemmehjælp og plejeboliger til den brugeroplevede kvalitet på nationalt niveau, og som lever op til kommunens egne kvalitetsstandarder. Løn og personale Det fremgår af personaleoversigten, at Faaborg- Midtfyn Kommune i har ansatte inkl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Der er tale om et fald på 127 fuldtidsstillinger eller 3,4 pct. i forhold til året før. Hvis der alene fokuseres på de ordinært ansatte fås et fald på 3,7 pct. Herunder vises udviklingen i ordinært ansatte fra 2010 til opdelt på det administrative personale og øvrige medarbejdere. Det administrative personale er opgjort på baggrund af Kommunernes Landsforenings definition af administrative ansatte, som omfatter administrativt ACpersonale, kontor- og it-personale samt chefer. Ordinært ansatte 2010 Udvikling Adm. personale ,7 pct. Øvrigt personale ,8 pct. I alt ,7 pct. Kilde: Det fælleskommunale Løndatakontor, Lokale løndata KL og regeringen har aftalt, at kommunernes samlede udgifter til administration skal reduceres med 1½ mia. kr. i perioden Faaborg- Midtfyn Kommunes andel udgør 14,2 mio. kr. Med et fald på 2,7 pct. i, svarende til en gennemsnitlig besparelse på 4,6 mio. kr., er Faaborg- Midtfyn Kommune godt på vej. Det er for størstedelens vedkommende lykkedes at reducere personalet ved naturlig afgang. Dette har kunnet lade sig gøre via en omhyggelig planlægning og en høj personaleomsætning. Den eksterne personaleomsætning er opgjort til 17 pct. Her vises lønudviklingen i Faaborg-Midtfyn Kommune og i hele landet. Tidsangivelserne er vejledende. Alle områder skal dog have gennemført undersøgelserne ved udgangen af Målsætningen er, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal levere en brugeroplevet kvalitet, som svarer Årsberetning side 11

12 Lønudviklingen for ordinært ansatte i Faaborg- Midtfyn Kommune og for kommunerne under ét. En vigtig forudsætning for et højt fremmøde er et lavt fravær. Et lavt fravær er samtidig en god indikator for god trivsel og 2010 udgjorde det samlede fravær 6,9 pct. og 6,4 pct. I er det lykkedes at reducere det samlede fravær yderligere til 5,8 pct. Pct Sygefravær Andet fravær Kilde: Det fælleskommunale Løndatakontor Note 1. Ved ordinært ansatte forstås tjenestemænd og overenskomstansatte ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Note 2. Cirklernes centrum viser den gennemsnitlige bruttoløn i 2010 aflæst på x-aksen, og den gennemsnitlige bruttoløn i aflæst på y- aksen. Cirklernes diameter viser lønstigningen i kr. Faaborg-Midtfyn Kommune har i perioden 2010 til haft en beskeden lønstigning på 0,7 pct. mod 0,9 pct. blandt kommunerne i hele landet. Samtidig er lønniveauet marginalt lavere i Faaborg-Midtfyn Kommune end landsgennemsnittet. De kvindelige ansattes gennemsnitsløn er generelt lavere end mændenes gennemsnitsløn, hvilket bl.a. kan forklares ved kønnenes forskellige uddannelsesmæssige baggrund og overenskomstmæssige indplacering. Der er stor forskel på udviklingen det samlede fravær på de enkelte områder. I varierer det opgjorte fravær fra 7,5 pct. på social- og arbejdsmarkedsområdet til ca. 2,0 pct. blandt stabsmedarbejderne. I har der været iværksat en målrettet indsats inden for områderne Børne-/Ungerådgivningen samt Pleje og omsorg. De to områder har reduceret det samlede fravær med henholdsvis 2,7 og 1,3 procentpoint. Det er generelt vanskeligt at dokumentere årsags-/virkningssammenhænge på fraværsområdet. På det Fælleskommunale Løndatakontors hjemmeside er det muligt at se kommunernes årlige sygefravær. Den senest aktuelle opgørelse er fra Her havde Faaborg-Midtfyn Kommune et samlet fravær (opgjort i dagsværk), der var ca. 0,2 procentpoint lavere end for kommunerne under ét. Generelt er sygefraværet i det offentlige højere end i det private. Det skyldes bl.a. kønssammensætningen i kommunerne, jobfunktionerne, alderssammensætningen samt andelen af medarbejdere i fleks- og skånejob. Trivsel og fremmøde Faaborg-Midtfyn Kommune er en videnstung arbejdsplads, hvor medarbejderne udgør den vigtigste ressource og hvor de samlede lønudgifter udgør 66 pct. af det samlede budget. Det er derfor naturligt, at der er stor fokus på trivsel og fremmøde blandt de ansatte. Trivsel og fremmøde som koncernmål Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2010 en målsætning for institutionernes arbejde med trivsel og fremmøde. Målsætningen var bl.a. motiveret af, at kommunens ledere og medarbejderne i stadig højere grad skal håndtere borgernes øgede efterspørgsel efter differentierede ydelser. Årsberetning side 12

13 Endvidere betyder de økonomiske udsigter, at der bliver færre hænder til at kunne levere den ønskede service til den ønskede kvalitet. Udfordringerne stiller store krav til både medarbejdere og ledere. Der skal derfor være fokus på trivsel og fremmøde på arbejdspladserne. Politikerne er blevet digitale Både lokalt og nationalt er digitalisering et væsentligt element i at skabe fremtidens velfærdssamfund. Digitalisering skal effektivisere sagsbehandlingen og reducere brugen af papir. I tog kommunalbestyrelsen et vigtigt symbolsk skridt ind i fremtiden, da de selv blev digitale. Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen har fået udleveret en ipad, som nu skal bruges i arbejdet i de faglige udvalg og kommunalbestyrelsen. De får ikke længere tilsendt dagsordner og bilag i papir. Materialet findes nu via edagsorden, som giver politikerne et bedre og hurtigere overblik over de enkelte punkter og de tilhørende bilag. Indførelsen af edagsorden sparer store mængder papir, dyr porto og arbejdstimer ved kopimaskinen. Til gavn for kommunens økonomi og naturen. Selvforsikring Faaborg-Midtfyn Kommune har gode erfaringer med selvforsikring. Faaborg-Midtfyn Kommune tog allerede fra starten en del forsikringsopgaver hjem. Siden den 1.1. har kommunen stort set været selvforsikret. Det er kun i tilfælde af store brande eller stormskader, der er tegnet forsikring. Der har været forsikringsudbetalinger på 10 mio. kr. i. Det er udgifter til skader og skadebehandling, gebyrer til Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen, arbejdsmiljøafgift samt udgifter til risikostyring. En forsigtig vurdering vil være, at det ville have kostet 22 mio. kr. at tegne de traditionelle forsikringer. Hertil kommer udgiften til risikostyring. Selvforsikring må aldrig stå alene. Det skal altid følges af en proaktiv risikostyring. Med den rigtige indsats kan der forebygges mange store skader. Det har ikke alene indvirkning på skaderegnskabet, men også på sygefravær og medarbejdernes trivsel. På arbejdsskadeområdet har der især været fokus på forebyggelse af skader i bevægeapparatet. På tingskadeområdet har fokus især være rettet på indbrud, hærværk og brand. Der etableres pt. videoovervågning på alle større lokaliteter og brandalarmeringsanlæg på alle skoler. Kvalitetskontrakt Kommunerne har siden den udarbejdet en kvalitetskontrakt, der indeholder nogle få overordnede kvantitative mål for hvert serviceområde. Borgerne får dermed information om, hvilket serviceniveau kommunalbestyrelsen har fastsat samt mulighed for at følge udviklingen gennem den årlige opfølgning på kontrakten. Kvalitetskontrakten kan ses på brugerinformation.dk eller via kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen har i alt vedtaget 24 kvalitetskontraktmål. For eksempel inklusion på dagtilbudsområdet, elevfravær og et øget antal unge i ungdomsuddannelsen. De enkelte kvalitetskontraktmål er nævnt under de enkelte fagområder. Borgerservice Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at betjene kommunens borgere effektivt og korrekt gennem Borgerservice. Borgerservice er placeret i Faaborg og Ringe. Der arbejdes kontinuerligt på at betjene en stadig større andel af borgerne digitalt via selvbetjeningsløsninger mv. Borgerservice har i indgået i arbejdet om udarbejdelse af en ny kanalstrategi og der arbejdes løbende på at fremme borgernes brug af selvbetjeningsløsninger. I april blev der installeret en ny pasløsning. Det er nu muligt at optage foto og oversende dette elektronisk til producenten. Årsberetning side 13

14 Fra januar 2012 optages der også fingeraftryk til pasudstedelsen. Der blev tilbage i 2009 etableret en midlertidig kontrolgruppe til indsats mod misbrug af sociale ydelser. Gruppen er i efteråret gjort permanent. Resultaterne af gruppens arbejde har for betydet en samlet besparelse på 4,4 mio. kr. Heraf udgør den kommunale andel 2,2 mio. kr. Efter fradrag for personaleomkostninger mv. fås et samlet overskud på 1,4 mio. kr. Ud over det økonomiske resultat bidrager gruppens arbejde generelt til imødegåelse af misbrug af offentlige ydelser. Der er udarbejdet en særskilt årsberetning og et særskilt regnskab for Kontrolgruppen. Den tidligere regering og KL aftalte tilbage i 2010, at administrationen vedrørende boligstøtte, udbetaling af førtids- og folkepension, barselsdagpenge og børnefamilieydelser skal samles under ATP i en ny enhed - Udbetaling Danmark. Følgende områder overgår til Udbetaling Danmark i perioden oktober 2012 til marts 2013: Børnefamilieydelser Oktober 2012 Barselsdagpenge December 2012 Pension Marts 2013 Boligstøtte Marts 2013 Personale overdrages efter lov om virksomhedsoverdragelse Til sammenligning var der i skoleåret 2010/ indmeldt elever i privatskoler, svarende til ca. 30 pct. af det samlede elevtal. Faaborg-Midtfyn Kommune hører til de kommuner i landet, der har den højeste privatskolefrekvens. Implementering af ny skolestruktur I 2010 vedtog kommunalbestyrelsen en ny skolestruktur. har i høj grad været præget af arbejdet med at implementere den nye skolestruktur. Der har været tale om en struktureret og vellykket proces, hvor den helt overvejende del af eleverne fulgte med til deres nye skole. En række elevinterviews gennemført af Fagsekretariatet Undervisning viser, at eleverne føler sig rigtig godt modtaget og trives på deres nye skoler. Skolelederne tilkendegiver ligeledes, at de oplever, at forældrene generelt er tilfredse med deres børns nye skole. De vedtagne bygningsanlæg som følge af strukturændringerne er blevet gennemført i henhold til tidsplanerne og de nye lokaler på Tingagerskolen i Ringe og Brobyskolen i Brobyværk er taget i brug, til stor glæde for elever og ansatte. Desuden er den nye tilbygning på Broskolen, afdeling Bøgehøj, i Årslev taget i brug. Det blev markeret i samarbejde med lærere, elever og forældre. Undervisning Der er i skoleåret /2012 indskrevet elever på årgang fordelt på 13 skoler. Der er tale om et fald på 171 elever i forhold til året før. I første halvår har den enkelte skole/afdeling i gennemsnit haft 16,3 klasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 20 elever. I andet halvår har den enkelte skole/afdeling i gennemsnit haft 16,1 klasse og en gennemsnitlig klassekvotient på 20,3 elever. Kommunen har herudover 2 heldagsklasser normeret med hver 24 elever samt flere specialklasser med i alt 109 elever. Hertil kommer betaling for elever i regionale specialundervisningstilbud og andre kommuners specialskoler. Endelig har Faaborg-Midtfyn Kommune en væsentlig udgift til elever i privatskoler. Der er i skoleåret /2012 indmeldt elever i privatskoler, svarende til 31 pct. af det samlede elevtal. I forbindelse med ændringerne i dagtilbudsstrukturen er der desuden påbegyndt etablering af landsbyordninger på en række skoler. Den resterende del af strukturændringerne vedrørende flytningen af overbygningseleverne fra landsbyskolerne til de to byskoler i Faaborgområdet er planlagt og vil blive gennemført op til sommerferien Årsberetning side 14

15 De faldende elevtal i Faaborg-området samt behovet for renovering af Faaborg Sundskole har betydet, at fagsekretariatet og de berørte ledere og skolebestyrelser har påbegyndt en visions- og scenarieproces om den fremtidige organisering. Resultatet af arbejdet vil blive fremlagt for kommunalbestyrelsen i maj Det inkluderende arbejde på skolerne har igen i udviklet sig positivt. Faldet i antal indstillinger til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning falder fortsat, hvilket giver mulighed for at anvende mere tid på det konsultative og forebyggende arbejde. Der visiteres samtidig færre elever til undervisningstilbud i andre kommuner, idet flere af opgaverne løses på den enkelte skole eller i kommunens egne specialafdelinger. Aftaler og kvalitetskontrakt På undervisningsområdet er der i arbejdet med følgende flerårige indsatsområder: implementering af LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) flere elever i ungdomsuddannelserne nedbringelse af elevfravær udvikling af den almene specialundervisning med henblik på øget inklusion engelsk i børnehaveklassen. Elevfravær Det er vigtigt, at eleverne følger det undervisningsforløb folkeskolen tilbyder. Det er her grundstenene for den videre lærdom lægges. Derfor har skolerne arbejdet videre med at nedbringe fraværet. Oversigt over det gennemsnitlige fravær (dage pr. elev pr. skoleår) Skoleår Sygedage Ulovligt fravær Lovligt fravær Samlet fravær 2009/10 6,3 0,9 2,6 9,8 2010/11 6,5 0,8 2,4 9,7 Implementering af LP-modellen Formålet med LP - modellen er: at skabe et fælles sprog skolerne imellem på kommunalt niveau fælles sprog blandt det pædagogiske personale som man taler og analyserer læringsmiljø ud fra tydeliggøre for det pædagogiske personale, at der er metoder og tilgange til undervisning, som i høj grad er effektive i forhold til udnyttelse af elevernes læringspotentiale optimere læringsmiljøet for såvel stærke som svage elever og derved opnå øgede faglige præstationer øget arbejdsglæde for lærere og elever. Det samlede antal fraværsdage pr. elev er faldet marginalt fra skoleåret 2009/10 til skoleåret /. Eleverne er mest fraværende i overbygningen, derefter mellemtrinnet og mindst i indskolingen. Der har været behov for at præcisere forståelsen af fravær i forbindelse med skolernes indberetning. Denne præcisering betyder, at tallene fra før ikke er medtaget. Tallene for de enkelte skoler viser, at flere skoler har haft succes med at nedbringe det ulovlige fravær. Der er samtidig behov for, at forældrene i højere grad forholder sig til det lovlige fravær, herunder sygdom. I kvalitetsrapporten for skoleåret og fremgår oplysningerne om elevfravær for de enkelte skoler. Herunder hvad den enkelte skole har gjort for at nedbringe fraværet. Skolerne har udarbejdet implementeringsplan for LP-modellen på egen skole, og uddannelsesforløbet for alt pædagogisk personale er gennemført. Skolerne skal i -12 anvende LP-modellen i praksis, og i skoleåret vil LP-modellen være implementeret på alle folkeskoler i Faaborg- Midtfyn Kommune. Flere elever i ungdomsuddannelserne Undervisningsområdet har arbejdet på, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse. Der har været lagt særlig vægt på at ruste elever med svage forudsætninger for uddannelse, da det erfaringsmæssigt er disse elever, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Denne indsats foregår bl.a. ved LP-arbejdet, ved at skolerne og fagsekretariatet følger op på fravær og sikrer, at Årsberetning side 15

16 alle elever modtager undervisning. Herudover indgår skolevæsenet i et tværgående samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Børne-/Ungerådgivningen om de særligt udsatte børn. Antal unge der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Middelfart Nordfyns Drenge Nyborg Odense Piger Svendborg Syddanmark Hele landet Tallene viser hvor mange unge der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse og er baseret på Undervisningsministeriets profilmodel. Modellen fremskriver, hvordan de unge, som forlod 9. klasse i 2009, vil komme gennem uddannelsessystemet i de efterfølgende 25 år. Nationalt er målsætningen, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 84 pct. af drengene og 89 pct. af pigerne i Faaborg-Midtfyn Kommune forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der foreligger ikke tilsvarende tal for tidligere år. Skolevæsnets tætte samarbejde med kommunens to gymnasier er i blevet yderligere styrket. Der er i dag således et unikt samarbejde med de to gymnasier på en lang række områder og fag: science, naturfag, sprog og samfundsfag, hvorved eleverne får et langt tættere indblik i og interesse for gymnasiet og dets muligheder. Desuden er der etableret relationer mellem lærerne på folkeskolerne og gymnasierne, så der opleves en langt højere grad af vidensdeling mellem de to skoleformer. Faaborg-Midtfyn Kommune har desværre ikke en erhvervsskole i kommunen. Dette er der i rådet delvis bod på, idet der nu er påbegyndt et samarbejde mellem skolevæsnet og Svendborg Erhvervsskole, som er sammenlignelig med gymnasiesamarbejdet. Dermed for skolerne nu mulighed for at indgå i samarbejdsprojekter inden for hele erhvervsskolespektret, hvor de mere praktiske fag, innovation og handel er på skemaet. Engelsk fra børnehaveklassen Som eksempel på Udviklingsstrategien: Det videnskabende undervisningsområde vil den nye børnehaveklasse på Espe Skole som den første i kommunen få undervisning i engelsk fra den første skoledag. Undervisningen i engelsk i de små klasser foregår gennem leg og bevægelse på engelsk, og aktiviteterne har til formål at styrke elevernes kendskab til og fortrolighed med det engelske sprog og den engelske kultur. Projektet vil blive fulgt løbende, og det vil på baggrund af erfaringer og resultater bliver vurderet om initiativet skal udbredes til alle skoler. Dagtilbud-børn I har Faaborg-Midtfyn Kommune på årsbasis passet 899 børn i dagplejen, 143 børn i vuggestuer samt børn i børnehaver. Hertil kommer betaling for 87 børn i privat dagpleje og 323 børn i privat børnehave. Ny dagtilbudsstruktur I oktober 2010 besluttede kommunalbestyrelsen at se på den samlede dagtilbudsstruktur. Som et element i strategien for omstilling, effektivisering og innovation var det nødvendigt at drøfte, hvordan dagtilbudsstrukturen fremadrettet kunne understøtte og bidrage til et reduceret driftsbudget, så vidt muligt uden at reducere serviceniveauet. På den baggrund iværksatte fagsekretariatet Dagtilbud-Børn en proces omkring den fremadrettede struktur på dagtilbudsområdet. Målet var at styrke bæredygtigheden fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk samt bidrage til at løse en række af de udfordringer, dagtilbudsområdet står overfor. Årsberetning side 16

17 Midlet var en proces karakteriseret ved en høj grad af involvering af en bred kreds af interessenter for opnå forståelse for og ejerskab til dagtilbudsstrukturen. Den 2.2. var der kick-off på den involverende proces vedrørende dagtilbudsstrukturen. Over 300 mennesker deltog i et borgermøde sammen med kommunalbestyrelsen under overskriften Politiker for en aften. Dialogen denne aften gav input til, at Børne- og undervisningsudvalget udarbejdede principper for den fremadrettede dagtilbudsstruktur, og at kommunalbestyrelsen afholdt en temadrøftelse om emnet. I april afholdt Børne- og undervisningsudvalget dialogmøde med udvalgte interessenter fra lokalområderne. På baggrund af dialogmødet blev der nedsat 13 følgegrupper et for hvert skoledistrikt med deltagelse af lokalråd, skole- og forældrebestyrelser samt institutions- og skoleledere. I de efterfølgende måneder mødtes følgegrupperne gentagne gange for at kvalificere og drøfte forskellige forslag og idéer. En proces, der vekslede mellem input fra interessenter, politiske udvalgsmøder og oplæg fra administrationen. I september blev følgegruppernes arbejde formelt afsluttet, da de på et dialogmøde på Broskolen kunne fremlægge deres overvejelser og idéer for Børne- og undervisningsudvalget. Herefter var det overladt til Børne- og undervisningsvalget, at træffe beslutning om hvilke forslag til ny dagtilbudsstruktur, som skulle sendes i høring. Efter høringsfasen vedtog en enig Kommunalbestyrelse den en ny dagtilbudsstruktur i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgerdialogpris På baggrund af den omfattende borger- og brugerinddragelse blev Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med tre andre kommuner nomineret til borgerinddragelsesprisen. Ikast-Brande Kommune vandt prisen, men Faaborg-Midtfyn Kommune blev fremhævet for at arbejde med at inddrage borgere i en af de vanskeligste discipliner inden for borgerdialog: At inddrage borgerne i omlægninger og nedskæringer. Læs yderligere om borgerdialogprisen og baggrunden for nomineringen af Faaborg-Midtfyn Kommune på Reorganisering af støtteressourcer og inklusionsraketten Vedtagelsen af Budget indeholdt en beslutning om at ændre organiseringen af støtteressourcerne til børn i dagtilbud fra 1. august. Reorganiseringen betød i praksis, at kommunens støttepædagogkorps blev nedlagt og ressourcerne fordelt til de kommunale og selvejende daginstitutioner. Derved blev der sat fokus på ansvaret for inklusion i barnets almindelige dagtilbud og skabt rammer for en tidlig og forebyggende indsats - uden ventetid og bureaukratiske visitationsprocedurer. Samtidig blev der skabt rammer for, at støtten kommer den samlede børnegruppe til gode, som Dagtilbudsloven foreskriver. Den ny organisering, hvor støtten er forankret i det lokale dagtilbud, skal i høj grad ses i sammenhæng med, at daginstitutionerne igennem to år har arbejdet med inklusionsraketten. Et projekt som intensivt har sat fokus på mere inklusion og etablering af mere systematik i arbejdet med støttekrævende børn i daginstitutionerne. I januar måned 2012 udarbejdede Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn en midtvejsevaluering af reorganiseringen. I evalueringen blev bestyrelsesformænd og ledere spurgt om de foreløbige erfaringer med omorganiseringen. Undersøgelsen tegner et billede af, at institutionerne er godt i gang med at anvende de udlagte ressourcer på at styrke den tidlige, inkluderende indsats. Dette sker dels igennem uddannelse af personalet og styrkelse af forældresamarbejdet og dels igennem støtte til enkeltbørn og grupper af børn. Der tages i undersøgelsen forbehold for, at erfaringerne stadig er få, da ordningen kun har virket et ½ år. På baggrund af arbejdet med inklusionsraketten og udlægning af støtteressourcer har samtlige daginstitutioner skrevet en god historie om arbejdet med inklusion i dagligdagen. Fagsekretariat Dagtilbud-Børn har samlet alle historierne i pjecen den gode historie om inklusion, som ligger på hjemmesiden under børn i alderen 0-6 år. Sammenlægning af dagplejen Som en del af budgetaftalen for budget blev det besluttet at ændre ledelsesstrukturen på dagplejeområdet. Baggrunden var, at økonomien i de tidligere dagplejeområder havde vist sig meget sårbar, og at det er vanskeligt at tilpasse kapaciteten til et faldende børnetal indenfor det enkelte Årsberetning side 17

18 område. Dagplejen havde derfor igennem flere år fungeret med underskud. En ny struktur trådte i kraft den 1.6., hvor de tre tidligere distrikter blev slået sammen til ét aftaleområde med en dagplejeleder og en souschef. Som grundlag for opstart af den ny dagpleje lå et grundigt stykke forarbejde foretaget af syv arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejdere og ledere i den gamle dagpleje. dannet udgangspunkt for dagplejens arbejde med at skabe økonomisk bæredygtighed. Udviklingen af dagplejen kan følges på den ny hjemmeside: Etablering af områdeledelse Som en del af budgetaftalen igangsatte Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn et projekt vedrørende opstart af områdeledelse i fem daginstitutioner i og omkring Ringe. Områdeledelsen startede op den 1.6., hvor den nye områdeleder tiltrådte. Målsætningerne med at indføre områdeledelse er: øget faglig/pædagogisk udvikling mindre sårbarhed over for udsving i antal børn styrket ledelse mere effektiv opgaveløsning. Beskrivelserne fra disse arbejdsgrupper dannede grundlag for arbejdet med at implementere den nye struktur. Helt overordnet var formålet med den nye struktur, at: Skabe grundlag for en styrket faglig udvikling og professionalisering af dagplejen Skabe ledelsesmæssig og økonomisk bæredygtighed Siden sammenlægningen i juni har dagplejens ledelse arbejdet på at iværksætte initiativer i forhold til disse to områder. For at sikre faglig udvikling og professionalisering har der samtidig været arbejdet med en ny struktur hos dagplejepædagogerne. De arbejder fremadrettet i tre nye teams i tre dagplejecentre, og skal være med til at skabe øget synlighed hos dagplejerne. De skal samtidig understøtte arbejdet med, at legestueaktiviteterne kan danne fundament for fagligt fællesskab og udvikling. For at understøtte arbejdet med at sikre ledelsesmæssig og økonomisk bæredygtighed har BDO Kommunernes Revision i samarbejde med Økonomistaben gennemført en analyse af dagplejens økonomi. Denne analyse har efterfølgende Fokus i implementeringsfasen har været: 1. Etablering af det nye ledelsesteam bestående af områdelederen og de daglige ledere 2. Etablering af en samarbejdsstruktur mellem medarbejderne på områdets institutioner 3. Etablering af den nye forældrebestyrelses arbejdsgrundlag og samarbejdet mellem bestyrelsen og forældrerådene på de enkelte institutioner 4. Indførelse af en samlet plan for områdets arbejde med inklusionsraketten 5. Etablering af tværfaglige samarbejdsrelationer mellem området og Børne- og Ungerådgivningen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.fl. Områdeinstitutionen har arbejdet intenst med implementeringen af disse indsatser, som vil blive evalueret i Årsberetning side 18

19 Kollektiv trafik Nye buskøreplaner og herunder en ny teletaxaordning fra august 2010 er generelt blevet godt modtaget i omverdenen. Enkelte planer er blevet efterjusteres. Hovedudfordringen i var omlægninger af busdriften som følge af ny skolestruktur, som har krævet tilførsel af ekstra midler til den kollektive trafik. Fra august 2012 sker der yderligere omlægninger i busdriften som konsekvens af yderligere ændringer i skolestrukturen. Kvalitetskontrakten I forhold til det Dagtilbud-Børn indeholder Faaborg-Midtfyn Kommunes kvalitetskontrakt mål inden for følgende delområder: Inklusion Forældretilfredshed. Opfølgning på de enkelte kvalitetskontraktmål kan ses på Plan og kultur Erhvervsfremme I blev der truffet endelig beslutning om dannelse af et fælles selskab for en fynsk erhvervsfremmeindsats i form af Udvikling Fyn A/S. Dette samarbejde skal styrke fynsk erhvervsudvikling gennem en mere koordineret, fokuseret og rationel indsats. Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Odense og Svendborg kommuner, som udgør 75 pct. af indbyggerne på Fyn, står bag samarbejdet. Det er intentionen, at flere kommuner vil tilslutte sig med tiden. Samarbejdet omfatter både erhvervs- og turismeservice til virksomheder samt en række fælles udviklingsprojekter. Selskabet trådte i kraft pr Faaborg-Midtfyn betaler på årsplan ca. 7,5 mio. kr. til selskabet, herunder videreførelse af udgifter til et sammensmeltet lokalt erhvervs- og turistkontor samt til en række projekter, herunder FilmFyn. Planlægning I 2010 blev der vedtaget en Masterplan for Ringe, som angiver de overordnede rammer for byens udvikling de kommende år. Det skete efter en vellykket proces med inddragelse af aktive grupper af borgere og med bred enighed om de mest centrale spørgsmål. Byen står dermed planmæssigt godt rustet til fremtidig vækst, herunder en satsning på at udnytte de muligheder, som et nyt sygehus samt udbygninger af universitet og forskerpark i Odense syd vil give i de kommende år. Med tilskud fra Transportministeriet satses der bl.a. på omdannelse af de stationsnære arealer i Ringe de kommende år. Også byens kulturliv, handelsliv og andre bokvaliteter skal udvikles med afsæt i planen. Kommunalbestyrelsen har ligeledes vedtaget en vigtig helhedsplan for de kommende års udvikling af Årslev/Sdr. Nærå også her med god opbakning fra borgerne. Byforskønnelse Byforskønnelsesprojektet i Ryslinge nærmer sig sin afslutning efter en fokuseret og vellykket indsats over 3 år. Mange nedrivnings- og oprydningsprojekter omkring faldefærdige ejendomme i landsbyer og åbent land er afsluttet i. Der er fortsat gang i mange projekter, som afsluttes i Det er ønsket, at der igen i 2013 og frem vil komme statslige tilskudsmidler til sådanne projekter, da behovet fortsat er stort i mange år frem. Særlige ressourcer har bl.a. været anvendt på Korinth Kros fremtid. Kroen er nu blevet solgt og vil efter planen blive genrejst som restaurant og overnatningssted. Årsberetning side 19

20 Kultur og Fritid Der har været arbejdet meget med udformning af en ny kulturstrategi. Med en analyse af nuværende tilbud og udfordringer som baggrund, har der været afholdt en række workshops med diverse kulturaktører og potentielle målgrupper om fremtidens kulturtilbud. Fx. drenge og børnefamilier. En kulturstrategi ventes endelig vedtaget i 1. halvdel af Kommunen er udnævnt til breddeidrætskommune i med støtte fra staten og Nordea. 20 breddeidrætsprojekter er afviklet med væsentlige resultater på mange områder. De sidste projekter afsluttes i foråret Der er bl.a. arbejdet med udviklingsplaner og konkrete udviklingstiltag i flere af kommunens idrætsanlæg, herunder med nye idrætstilbud bl.a. for unge samt med sund kost. Der er udarbejdet og vedtaget en ny haltilskudsmodel, som lægger op til at understøtte og belønne øget aktivitet. Sund kost er indført i tre haller og flere er på vej. Der arbejdes med fortsat udvikling af fritidsportalen, en ny skolebookingportal og ungdomsportalen UngiFMK. Der er ligeledes gjort en indsats for at understøtte indførelse af online booking og administrationssystem i alle kommunens haller og et antal foreninger. Det er dog en omfattende proces, der fortsætter fremadrettet. Biblioteket Biblioteket oplever fortsat vækst i antal lånere og udlån. Der er arbejdet med at forberede Årslev bibliotek til at blive et åbent bibliotek. Biblioteket har i tråd med dets folkeoplysende formål bl.a. prioriteret en stor indsats for udvikling af det digitale Danmark. Borgere skal rustes til at klare sig og søge viden i den digitale verden. 40 pct. af borgerne i Danmark er stadig svage it-brugere. Der har bl.a. være afholdt 148 korte kurser inden for Borger.dk, Nemid, internetbrug generelt, Picassa og downloads. Desuden har der været kurser i diverse mobiltjenester mv. Bibliotekets teaterskole Spektaklet er blevet en stor succes. I fællesskab med Musikskolen og Plan & Kultur er Teaterskolen for børn og unge nu gjort til et fast tilbud inden for børne-/ungekulturen. Faaborg-Midtfyn Kommune er samtidig den eneste kommune, der har denne samarbejdende konstellation. Der arbejdes bevidst med at inddrage børn og unge i skabende processer. Ambitionen er, at børn og unge med interesse for litteratur, musik, dans, film og andre performative kunstformer kan mødes på tværs af geografi, alder og baggrund. Spektaklet kan således udvides med flere kunstarter. Musikskolen Musikskolen oplever fortsat stor tilslutning og når mange unge sammenlignet med andre kommuner. I afholdt musikskolen "Nordiske Sammenspilsdage. Faaborg Midtfyn Musikskole har igennem en del år, i samarbejde med musikskoler i Island, Norge og Sverige, afholdt Nordiske Sammenspilsdage. De tre dages musikalske samvær i Faaborg Midtfyn blev afsluttet med en stor koncert. Musikskolen ønskede med dette arrangement, at give eleverne muligheden for at knytte mellemfolkelige forbindelser gennem musikalske aktiviteter og udveksling. Musikskolen arbejder desuden med at styrke samarbejde på tværs af institutioner i kommunen. Dette skete for eksempel gennem en Børnemusikfestival for børnehaver i den nordlige del af kommunen i samarbejde med Musikskolen. Ca. 60 børn deltog i et forløb over to måneder. Under overskriften Musikraketter er der etableret et succesfuldt samarbejde mellem SFO/skoler og Musikskolen om forskellige musiktilbud (musik og bevægelse, miniband, musikkarussel mv.). I deltog 4 skoler. Samarbejdet er en vifte af billige musikintrotilbud til børnene i indskolingen. Årsberetning side 20

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018 Råd til udvikling Økonomisk strategi 2015-2018 1 1. Indledning Den økonomiske strategi, Råd til udvikling, har til formål at skabe et økonomisk grundlag for en positiv udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Regnskab & årsberetning. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Regnskab & årsberetning. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Regnskab & Kapitel 1 årsberetning Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2013

Regnskab & årsberetning 2013 Regnskab & årsberetning 2013 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat,

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har hvert år reduceret antallet af administrative medarbejdere.

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

konklusioner borgerne

konklusioner borgerne Borgerne Dette afsnit beskriver borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgernes karakteristika påvirker i væsentlig grad hvilke services, kommunen skal levere. Derudover sætter borgerne i høj grad rammerne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere