* UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Industri, Forskning og Energi /0234(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet ECSEL (COM(2013)0501 C7-0258/ /0234(NLE)) Udvalget om Industri, Forskning og Energi Ordfører: Lena Kolarska-Bobińska PR\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_NLE-CN_art55am Tegnforklaring * Høringsprocedure *** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) (Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til retsakt) til et udkast til retsakt fra Parlamentet opstillet i to kolonner Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse heri der er berørt. fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, markeres med symbolet eller med overstregning. Ved udskiftninger markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst slettes eller overstreges. Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, ikke markeret. PE v /20 PR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE...20 PR\ doc 3/20 PE v02-00

4 PE v /20 PR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet ECSEL (COM(2013)0501 C7-0258/ /0234(NLE)) (Høring) Europa-Parlamentet, der henviser til til Rådet (COM(2013)0501), der henviser til artikel 187 og artikel 188, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0258/2013), der henviser til forretningsordenens artikel 55, der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A7-0000/2013), 1. godkender som ændret; 2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre i væsentlig grad; 5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 Betragtning 4 (4) Det er hensigten, at Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. [ ]/2013 af [ ] 2013 om Horisont 2020 rammeprogrammet for forskning og innovation ( ) 18 skal have større indvirkning på forskning og innovation ved at kombinere Horisont rammeprogrammidler og midler fra den (4) Det er hensigten, at Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. [ ]/2013 af [ ] 2013 om Horisont 2020-rammeprogrammet for forskning og innovation ( ) 18 skal have større indvirkning på forskning og innovation ved at kombinere Horisont rammeprogrammidler og midler fra den PR\ doc 5/20 PE v02-00

6 private sektor i offentlig-private partnerskaber på centrale områder, hvor forskning og innovation kan bidrage til EU's overordnede mål for konkurrenceevnen og medvirke til at løse samfundsproblemstillinger. Unionen kan deltage i disse partnerskaber via finansielle bidrag til fællesforetagender, der oprettes på grundlag af artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i medfør af afgørelse nr. 1982/2006/EF. 18 EUT [Horisont 2020-rammeprogram]. private sektor i offentlig-private partnerskaber på centrale områder, hvor forskning og innovation kan bidrage til EU's overordnede mål for konkurrenceevnen, mobilisere private investeringer og medvirke til at løse samfundsproblemstillinger. Disse partnerskaber bør bygge på et langsigtet engagement, herunder et afbalanceret bidrag fra alle partnere, ligesom de bør være ansvarlige for at nå deres mål og på linje med EU's strategiske mål inden for forskning, udvikling og innovation. Partnerskaberne bør styres og fungere på en åben, gennemsigtig og effektiv måde og give en lang række interesseparter, der er aktive på deres specifikke områder, mulighed for at deltage. Unionen kan deltage i disse partnerskaber via finansielle bidrag til fællesforetagender, der oprettes på grundlag af artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i medfør af afgørelse nr. 1982/2006/EF. 18 EUT [Horisont 2020-rammeprogram]. 2 Betragtning 5 (5) I henhold til Rådets afgørelse (EU) nr. [ ]/2013 af [ ] 2013 om oprettelse af særprogram til gennemførelse af Horisont 2020 ( ) 19 bør der ydes yderligere støtte til fællesforetagender, der oprettes i medfør af afgørelse nr. 1982/2006/EF i henhold til de betingelser, der er fastlagt i afgørelse (EU) nr. [ ]/2013. Indsatsområdet "Industrielt lederskab" er målrettet mod to specifikke aktivitetslinjer (5) I henhold til Horisont 2020 rammeprogrammet for forskning og innovation ( ) (i det følgende benævnt "Horisont 2020"), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr..../ a, og Rådets afgørelse (EU) nr. [ ]/2013 af [ ] 2013 om oprettelse af særprogram til gennemførelse af Horisont 2020 ( ) 19 kan der ydes yderligere støtte til PE v /20 PR\ doc

7 inden for informations- og kommunikationsteknologi: "mikro- og nanoelektronik" og "en ny generation af komponenter og systemer og udvikling af avancerede og intelligente indlejrede komponenter og systemer". Indlejrede computersystemer (Artemis) og nanoelektronik (ENIAC) bør kombineres i ét initiativ. 19 EUT [Horisont 2020-særprogrammet]. fællesforetagender, der oprettes i medfør af Horisont 2020, og i henhold til de betingelser, der er fastlagt i denne forordning samt i afgørelse (EU) nr. [ ]/2013. Indsatsområdet "Industrielt lederskab" er målrettet mod to specifikke aktivitetslinjer inden for informations- og kommunikationsteknologi: "mikro- og nanoelektronik" og "en ny generation af komponenter og systemer og udvikling af avancerede og intelligente indlejrede komponenter og systemer". Indlejrede computersystemer (Artemis) og nanoelektronik (ENIAC) bør kombineres i ét initiativ. 18a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr..../2013 om Horisont 2020 rammeprogram for forskning og innovation ( ) og om ophævelse af beslutning nr. 1982/2006/EF (EUT L ). 19 EUT [Horisont 2020-særprogrammet]. 3 Betragtning 13 (13) Den fortsatte støtte til forskningsprogrammer vedrørende nanoelektronik og indlejrede computersystemer bør baseres på de erfaringer, der er høstet fra gennemførelsen af fællesforetagenderne ENIAC og Artemis, herunder resultaterne af deres foreløbige evalueringer, de berørte parters anbefalinger og behovet for effektiv koordinering af og synergi mellem ressourcer. (13) Den fortsatte støtte til forskningsprogrammer vedrørende nanoelektronik og indlejrede computersystemer bør baseres på de erfaringer, der er høstet fra gennemførelsen af fællesforetagenderne ENIAC og Artemis, herunder resultaterne af deres foreløbige evalueringer, de berørte parters anbefalinger, behovet for effektiv koordinering af og synergi mellem ressourcer og opretholdelsen af den selvstændighed, der er nødvendig for at PR\ doc 7/20 PE v02-00

8 sikre en korrekt afbalanceret beslutningstagning i trepartsforvaltningen, som omfatter den private sektor, ECSEL-medlemsstaterne og Unionen. 4 Betragtning 14 (14) Der er øget interaktion mellem aktørerne inden for de europæiske teknologiplatforme Artemis, ENIAC og EPoSS (europæisk teknologiplatform om integration af intelligente systemer) som beskrevet i IKT-komponent og - systemindustriens strategiske forskningsog innovationsdagsorden på højt plan, som blev offentliggjort i For bedst muligt at udnytte og videreudvikle de synergier, der skabes ved denne interaktion, er det nødvendigt at etablere ét fællesforetagende (i det følgende benævnt "fællesforetagendet ECSEL"), som dækker elektronikkomponenter og -systemer, herunder de tidligere aktiviteter i fællesforetagenderne Artemis og ENIAC, og som har en struktur, der er mere velegnet til formålet, og regler, der kan forbedre effektiviteten og sikre forenkling. Med dette mål for øje bør der for fællesforetagendet ECSEL vedtages finansielle regler, der specifikt opfylder dets behov, i medfør af artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget EUT L 298 af , s. 1. (14) Der er øget interaktion mellem aktørerne inden for de europæiske teknologiplatforme Artemis, ENIAC og EPoSS (europæisk teknologiplatform om integration af intelligente systemer) som beskrevet i IKT-komponent og - systemindustriens strategiske forskningsog innovationsdagsorden på højt plan, som blev offentliggjort i For bedst muligt at udnytte og videreudvikle de synergier, der skabes ved denne interaktion, er det nødvendigt at etablere ét fællesforetagende (i det følgende benævnt "fællesforetagendet ECSEL"), som dækker elektronikkomponenter og -systemer, herunder de tidligere aktiviteter i fællesforetagenderne Artemis og ENIAC, og som har en struktur, der er mere velegnet til formålet, og regler, der kan forbedre effektiviteten og sikre forenkling. Med dette mål for øje bør der for fællesforetagendet ECSEL vedtages finansielle regler, der specifikt opfylder dets behov, i medfør af artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget EUT L 298 af , s. 1. PE v /20 PR\ doc

9 5 Betragtning 19 a (ny) (19a) Ud over den foreløbige evaluering af fællesforetagendet ECSEL og den evaluering, der henvises til i artikel 32 i Horisont 2020, bør fælles teknologiinitiativer som et særligt finansieringsinstrument for Horisont 2020 underkastes en tilbundsgående foreløbig vurdering, der bl.a. bør omfatte en analyse af deres åbenhed, gennemsigtighed og effektivitet. 6 Betragtning 26 (26) I overensstemmelse med traktatens artikel 287, stk. 1, kan oprettelsesakten for ethvert af Unionen oprettet organ, kontor eller agentur udelukke Revisionsrettens revision af regnskaberne vedrørende disse organers, kontorers eller agenturers indtægter og udgifter. I overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 revideres regnskaberne for de organer, der er omhandlet i artikel 209 i nævnte forordning, af et uafhængigt revisionsorgan, som afgiver en udtalelse om, bl.a. hvorvidt regnskaberne giver et retvisende billede, og hvorvidt de underliggende transaktioner er lovlige og (26) Fællesforetagendet ECSEL bør være et organ, der er oprettet af Unionen, og decharge for gennemførelsen af dets budget bør meddeles af Europa- Parlamentet efter henstilling fra Rådet. Der bør imidlertid tages hensyn til de særlige aspekter, der skyldes, at de fælles teknologiinitiativer (FTI'erne) er offentlig-private partnerskaber, og især at den private sektor bidrager til budgettet. PR\ doc 9/20 PE v02-00

10 formelt korrekte. Målet om at undgå dobbeltarbejde i forbindelse med revision af regnskaber begrunder, at fællesforetagendet ECSEL's regnskaber ikke skal revideres af Revisionsretten. 7 Artikel 1 stk Fællesforetagendet ECSEL er et organ, som bemyndiges til at gennemføre et offentligt-privat partnerskab som omhandlet i artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/ Fællesforetagendet ECSEL handler som et organ som omhandlet i artikel 208 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/ Artikel 2 stk. 2 indledning 2. Arbejdsområdet for fællesforetagende ECSEL vil bygge videre på de resultater, der er opnået af fællesforetagenderne ENIAC og Artemis samt af den europæiske teknologiplatform EPoSS. Der sigtes mod at fremme nye udviklinger i, og synergier mellem følgende hovedområder: 2. Arbejdsområdet for fællesforetagende ECSEL vil bygge videre på de resultater, der er opnået af fællesforetagenderne ENIAC og Artemis samt af den europæiske teknologiplatform EPoSS. Der sigtes mod på retfærdig vis at fremme nye udviklinger i og synergier mellem følgende hovedområder: PE v /20 PR\ doc

11 9 Artikel 3 stk Det maksimale EU-bidrag, herunder EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet ECSEL til dækning af administrative omkostninger og driftsomkostninger er EUR. Bidraget afholdes over bevillingerne i Den Europæiske Unions almindelige budget, der er tildelt særprogrammet til gennemførelse af horisont 2020 ( ). Budgetgennemførelsen med hensyn til Unionens bidrag overdrages til fællesforetagendet ECSEL, der handler som et organ, jf. artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv, og artikel 60 og 61 i den pågældende forordning. 1. Det maksimale EU-bidrag, herunder EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet ECSEL til dækning af administrative omkostninger og driftsomkostninger er EUR. Bidraget afholdes over bevillingerne i Den Europæiske Unions almindelige budget, der er tildelt særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 ( ). Budgetgennemførelsen med hensyn til Unionens bidrag overdrages til fællesforetagendet ECSEL, der handler som et organ, jf. artikel 208 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv, og artikel 60 og 61 i den pågældende forordning. 10 Artikel 3 stk. 3 a (nyt) 3a. Unionens finansielle bidrag er betinget af: a) at fællesforetagendet ECSEL fører bevis for, at dets flerårige aktivitetsplan og de tiltag, det finansierer, stemmer overens med de forskningsprioriteter, der fastsættes i Horisont rammeprogrammet b) at fællesforetagendet ECSEL fører bevis for, at de almindelige principper, som Horisont 2020-rammeprogrammet PR\ doc 11/20 PE v02-00

12 bygger på, overholdes c) at fællesforetagendet ECSEL fører bevis for, at betingelserne i artikel 19 i Horisont 2020-rammeprogrammet er opfyldt.. 11 Artikel 4 stk De medlemsstater, som er medlemmer af fællesforetagendet ECSEL, yder et bidrag til driftsomkostningerne for fællesforetagendet ECSEL på mindst EUR i løbet af den periode, der er fastsat i artikel De medlemsstater, som er medlemmer af fællesforetagendet ECSEL, yder et minimumsbidrag til driftsomkostningerne for fællesforetagendet ECSEL, som står i et rimeligt forhold til Unionens bidrag, på EUR i løbet af den periode, der er fastsat i artikel Artikel 4 stk De private medlemmer af fællesforetagendet ECSEL, yder eller foranlediger, at deres tilknyttede enheder yder et bidrag til fællesforetagendet ECSEL på mindst EUR i løbet af den periode, der er fastsat i artikel De private medlemmer af fællesforetagendet ECSEL bidrager til etableringen og gennemførelsen af fællesforetagendet ECSEL og forventer og foranlediger, at deres tilknyttede enheder yder et bidrag til fællesforetagendet ECSEL på mindst EUR i løbet af den periode, der er fastsat i artikel 1. PE v /20 PR\ doc

13 13 Artikel 4 stk Medlemmerne af fællesforetagendet ECSEL ud over Unionen meddeler hvert år inden den 31. januar bestyrelsen værdien af de bidrag, der er nævnt i stk. 1 og 2, som er ydet i hvert af de foregående regnskabsår. 4. Medlemmerne af fællesforetagendet ECSEL ud over Unionen meddeler hvert år inden den 31. maj bestyrelsen værdien af de bidrag, der er nævnt i stk. 1 og 2, som er ydet i hvert af de foregående regnskabsår. 14 Artikel 5 Fællesforetagendet ECSEL vedtager særlige finansielle regler i overensstemmelse med artikel 209 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. [delegeret forordning om finansforordningsmodellen for offentlig-private partnerskaber]. Fællesforetagendet ECSEL vedtager særlige finansielle regler i overensstemmelse med artikel 208 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og forordning (EU) nr. [delegeret forordning om finansforordningsmodellen for agenturer]. 15 Artikel 11 stk. 1 a (nyt) 1a. Inden den 31. december 2017 gennemfører Kommissionen endvidere en evaluering af forholdet mellem de PR\ doc 13/20 PE v02-00

14 nationale kriterier for støtteberettigelse og de kriterier for støtteberettigelse, der fastsættes i forordning (EU) nr. [regler for deltagelse og formidling i Horisont 2020]. Under denne evaluering vurderes især den indvirkning, som forskellene mellem de forskellige nationale kriterier for støtteberettigelse og forskellene mellem disse nationale kriterier for støtteberettigelse og Horisont kriterierne for støtteberettigelse har på deltagelsesniveauet. Under evalueringen lægges der særlig vægt på konsekvenserne for adgangen til midler under fællesforetagendet ECSEL for enheder fra EU-medlemsstater, som ikke er medlemmer af fællesforetagendet ECSEL. Kommissionen forelægger konklusionerne af denne evaluering og sine bemærkninger hertil for Europa- Parlamentet og Rådet inden den 30. juni Artikel 12 stk Decharge for budgetgennemførelsen for så vidt angår Unionens bidrag til fællesforetagendet ECSEL gives som en del af den decharge, der gives af Europa- Parlamentet efter henstilling fra Rådet til Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel Decharge for budgetgennemførelsen for så vidt angår Unionens bidrag til fællesforetagendet ECSEL gives i overensstemmelse med den decharge, der gives af de organer, der er omfattet af artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, EURATOM) nr. 966/2012. PE v /20 PR\ doc

15 17 Artikel 12 stk Fællesforetagendet ECSEL samarbejder fuldt ud med de institutioner, der er involveret i dechargeproceduren, og tilvejebringer i givet fald nødvendige supplerende oplysninger. I den forbindelse kan det blive anmodet om at deltage i møder med de relevante institutioner eller organer og bistå den anvisningsberettigede, som Kommissionen har bemyndiget ved delegation. 2. Fællesforetagendet ECSEL samarbejder fuldt ud med de institutioner, der er involveret i dechargeproceduren, og tilvejebringer i givet fald nødvendige supplerende oplysninger. 18 Artikel 17 stk. 1 a (nyt) For at tage højde for alle særlige driftsmæssige behov, som det fællesforetagende, der oprettes ved denne forordning, måtte have, kan Kommissionen anmode om begrænsede undtagelser fra forordning (EU) nr..../2013 [Horisont 2020] og fra afgørelse (EU) nr..../ a, så længe disse undtagelser begrænses mest muligt, så der sikres størst mulig overholdelse af målene og maksimal gennemførelse af Horisont Derfor bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter, jf. artikel 290 i TEUF. I henhold til artikel 50 i forordning (EU) nr. /2013 [Horisont 2020-reglerne] kan den i artikel 1, stk. 3, i samme forordning omhandlede delegation af beføjelser til enhver tid tilbagekaldes af Europa- PR\ doc 15/20 PE v02-00

16 Parlamentet eller Rådet. 18a EUT... [Horisont særprogrammet]. 19 Bilag afsnit 16 punkt 2 2. Fællesforetagendet ECSEL's administrationsomkostninger må ikke overstige EUR og afholdes via de finansielle bidrag, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, for så vidt angår Unionens bidrag på op til EUR, artikel 4, stk. 2, for så vidt angår de private medlemmers bidrag op til EUR og artikel 19, stk. 2, for gennemførelsen af de aktioner, der er blevet iværksat under forordning (EF) nr. 72/2008 og (EF) nr. 74/2008. Hvis en del af bidraget til administrationsomkostninger ikke bruges, kan det bruges til at dække fællesforetagendet ECSEL's driftsomkostninger. 2. Fællesforetagendet ECSEL's administrationsomkostninger må ikke overstige EUR og afholdes via de finansielle bidrag, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, for så vidt angår Unionens bidrag på op til EUR, artikel 4, stk. 2, for så vidt angår de private medlemmers bidrag op til EUR, og artikel 19, stk. 2, for så vidt angår gennemførelsen af de aktioner, der er blevet iværksat under forordning (EF) nr. 72/2008 og (EF) nr. 74/2008, EUR. Hvis en del af bidraget til administrationsomkostninger ikke bruges, kan det bruges til at dække fællesforetagendet ECSEL's driftsomkostninger. Hvis bidraget til administrationsomkostninger anses for at være utilstrækkeligt, kan den administrerende direktør indkalde til et bestyrelsesmøde med henblik på at justere bidraget. Begrundelse Det beløb, der for øjeblikket er afsat til administrationen af ECSEL, er lavt sammenlignet med andre fællesforetagenders administrative behov, herunder de tidligere fællesforetagender Artemis og ENIAC. Dette ændringsforslag øger ECSEL's administrationsbudget med 10 %, hvilket ordføreren efter behørig høring mener ligger tættere på ECSEL's reelle behov. Det PE v /20 PR\ doc

17 nye fællesforetagende er imidlertid en kombination af to tidligere fællesforetagender, og det er vanskeligt at forudse dets egentlige behov. Direktøren bør derfor have mulighed for at foretage yderligere justeringer. 20 Bilag afsnit 16 punkt 5 5. Hvis et medlem af fællesforetagendet ECSEL ikke overholder sine forpligtelser vedrørende aftalte finansielle bidrag, meddeler den administrerende direktør dette skriftligt og fastsætter en rimelig frist, inden for hvilken misligholdelsen kan bringes til ophør. Såfremt situationen ikke afhjælpes inden fristens udløb, indkalder den administrerende direktør til et bestyrelsesmøde med henblik på at beslutte, om det misligholdende medlem skal fratages sit medlemskab, eller om der skal træffes andre foranstaltninger, indtil medlemmet overholder sine forpligtelser. 5. Hvis et medlem af fællesforetagendet ECSEL ikke overholder sine forpligtelser vedrørende aftalte finansielle bidrag, meddeler den administrerende direktør dette skriftligt og fastsætter en rimelig frist, inden for hvilken misligholdelsen kan bringes til ophør. Såfremt situationen ikke afhjælpes inden fristens udløb, foreslår den administrerende direktør, at bestyrelsen opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger i henhold til traktatens artikel 323 med henblik på at inddrive bidraget. 21 Bilag afsnit 18 punkt 1 1. Fællesforetagendet ECSEL støtter indirekte aktioner via åbne indkaldelser af konkurrerende forslag og tildeling af offentlige midler inden for de disponible budgetrammer. Offentlig støtte i henhold til dette initiativ tilsidesætter ikke relevante proceduremæssige og materielle statsstøtteregler. 1. Fællesforetagendet ECSEL støtter indirekte aktioner via åbne indkaldelser af konkurrerende forslag i nøje overensstemmelse med forordning (EU) nr. /2013 [Horisont 2020] og forordning (EU) nr. [regler for deltagelse og formidling i Horisont 2020] og tildeling af offentlige midler inden for de disponible budgetrammer. Offentlig støtte i henhold til dette initiativ PR\ doc 17/20 PE v02-00

18 tilsidesætter ikke relevante proceduremæssige og materielle statsstøtteregler. 22 Bilag afsnit 18 punkt 3 stk. 2 Der kan fastlægges særlige kriterier for at kunne modtage støtte fra ECSELmedlemsstaterne af de relevante nationale myndigheder, der yder støtten, og disse kriterier skal fremgå af aktivitetsplanen. Der kan fastlægges særlige kriterier for at kunne modtage støtte fra ECSELmedlemsstaterne af de relevante nationale myndigheder, der yder støtten, og disse kriterier skal fremgå af aktivitetsplanen. Midlerne fra Unionen skal imidlertid ikke være begrænset til deltagerne fra ECSELmedlemsstater, og aktivitetsplanen skal indeholde bestemmelser, som sikrer, at opfordringer til handling under fællesforetagendet ECSEL rent faktisk også er åbne for enheder fra EUmedlemsstater, som ikke er medlemmer af fællesforetagendet ECSEL. 23 Bilag afsnit 22 punkt 3 3. Fællesforetagendet ECSEL foretager hvert år indberetning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. udgår PE v /20 PR\ doc

19 24 Bilag afsnit 22 punkt 4 4. Regnskabet for fællesforetagendet ECSEL revideres af et uafhængigt revisionsorgan i overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Regnskabet for fællesforetagendet ECSEL skal ikke revideres af Revisionsretten. udgår PR\ doc 19/20 PE v02-00

20 BEGRUNDELSE Ordføreren mener, at Horisont 2020 har gode forudsætninger for at bygge videre på det syvende rammeprograms succes og yderligere støtte europæisk forskning ved at investere offentlige midler og mobilisere private investeringer på en måde, der vil sætte skub i udviklingen af et egentligt europæisk forskningsrum. Forskning skaber innovation inden for alle livets områder og understøtter dermed adskillige horisontale EU-politikker. De rette investeringer vil give yderligere drivkraft med henblik på at nå målene i Europa strategien og gøre den europæiske økonomi intelligent, bæredygtig og inklusiv. Eftersom IKT er en central støtteteknologi, der letter innovation inden for andre industrisektorer, vil fællesforetagendet ECSEL spille en afgørende rolle med hensyn til at nå målene under søjlen "Lederskab inden for støtte- og industriteknologi" i Horisont Dets mål vil være at styrke den industrielle konkurrenceevne inden for centrale teknologier såsom mikro- og nanoelektronik samt intelligente indlejrede komponenter og systemer, der alle udpeges som prioriterede områder inden for IKT i Horisont Ordføreren er bevidst om, at fællesforetagender er et vigtigt instrument til gennemførelse af Horisont 2020, da de fører den private og den offentlige sektor sammen i målrettede partnerskaber, der maksimerer de offentlige midlers løftestangseffekt og gør det lettere at omsætte idéer til konkrete produkter. Ordføreren mener dog, at et fællesforetagende kun kan fungere korrekt, hvis man finder den rigtige balance mellem fællesforetagendets frihed til at handle selvstændigt og dets efterlevelse af målene og principperne i Horisont Her er denne forordning særdeles vigtig, da den opstiller rammerne for fællesforetagendets drift de næste syv år. Ordføreren forstår i denne forbindelse Kommissionens krav om, at det skal være muligt at anmode om visse undtagelser fra reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020, og hun er enig i disse undtagelser, så længe de begrænses til det nødvendige minimum. Ordføreren mener, at denne selvstændighed også bør sikres ved en direkte dechargeprocedure, som giver Parlamentet mulighed for at kontrollere fællesforetagendets arbejde direkte, og som giver fællesforetagendet større frihed til at styre sine egne sager. Ordføreren er endvidere bevidst om, at fællesforetagendet ECSEL er unikt, da flere EUmedlemsstater også bliver en del af fællesforetagendet som ECSEL-medlemsstater. Dette har den fordel, at det mobiliserer både nationale og europæiske midler, men er forbundet med den udfordring, det er at koordinere de forskellige nationale finansieringsmyndigheder og deres kriterier for støtteberettigelse med EU-finansieringen og EU's kriterier. Derfor håber ordføreren, at ECSEL-medlemsstaterne vil gøre brug af muligheden for at overdrage gennemførelsen af deres bidrag til fællesforetagendet, så opfordringerne til handling bliver så problemfrie som muligt, og hun vil gerne have Kommissionen til at evaluere den indvirkning, som forskellene mellem de nationale regler og Unionens regler kan få på deltagelsen i ECSEL. Ordføreren håber endvidere, at dette vil minimere risikoen for, at enheder fra lande, som er ECSEL-medlemsstater, får en indirekte fordel på bekostning af andre lande, da dette ville være i modstrid med ånden bag Horisont 2020 og den måde, EU-finansieringen virker på. PE v /20 PR\ doc

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.11.2013 2013/0241(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for biobaserede industrier

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0124(CNS) 13.7.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2017/0272(NLE) 26.2.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Regionaludviklingsudvalget 2017/0127(CNS) 13.9.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU om bemyndigelse af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0329/2016 14.11.2016 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2017/0196(NLE) 12.10.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 16.7.2013 2013/0177(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Malta til i Den Europæiske Unions interesse at

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2014 2013/0390(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 14.11.2013 2013/0245(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for brændselsceller og brint

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0370(CNS) 23.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for så

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.11.2013 2013/0244(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet Clean Sky 2 (COM(2013)0505

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 29.1.2015 2014/2124(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Kommunikation for regnskabsåret 2013

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 29.1.2015 2014/2081(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 11. januar 2002 FORELØBIG 2001/0267(COD) 2001/0268(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0065(CNS) 17.9.2015 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF (COM(2015)0129 C8-0086/2015

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 18.6.2013 2013/0013(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 16.10.2014 2014/0250(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 13.5.2013 2011/0225(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om et fællesskabssystem til registrering af transportører

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0199(COD) 30.10.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 21.11.2014 2014/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Budgetudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 6.4.2017 2017/0013(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 31.3.2015 2015/0001(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af erklæringen om tildeling

Læs mere

UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING

UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2013/2241(DEC) 7.7.2014 UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 13.11.2014 2014/0276(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 11.11.2014 2014/0190(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings-

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 16.10.2013 2013/0166(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af det interoperable

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2017/0193(NLE) 13.11.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions

Læs mere

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0110 (COD) 8529/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 21.11.2013 2011/0196(COD) ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2016/0307(NLE) 20.2.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/0120(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af Nagoya-Kuala Lumpurtillægsprotokollen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2015/0298(NLE) 27.5.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/02)

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/02) C 426/8 DA Den Europæiske Unions Tidende 12.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/02) INDHOLD

Læs mere

Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) P7_TA(2014)0301 Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) 1. Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om decharge for gennemførelsen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 21.6.2012 2011/0290(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2018/0384(NLE) 3.1.2019 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 30.1.2013 2012/0191(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

ANDEN BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0283/

ANDEN BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0283/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0283/2015 2.10.2015 ANDEN BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013 (2014/2132(DEC)) Budgetkontroludvalget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20.1.2014 2013/0356(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.5.2018 L 114 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2018/673 af 3. maj 2018 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen

Læs mere

C 396 Tidende. Meddelelser og oplysninger 31. oktober 2018

C 396 Tidende. Meddelelser og oplysninger 31. oktober 2018 Den Europæiske Unions C 396 Tidende Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 31. oktober 2018 61. årgang Indhold III Forberedende retsakter REVISIONSRETTEN 2018/C 396/01 Udtalelse nr. 3/2018 (artikel 287,

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33)

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/179 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/33) INDLEDNING 1. Det Europæiske

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/06)

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/06) C 426/42 DA Den Europæiske Unions Tidende 12.12.2017 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar (2017/C 426/06) INDHOLD

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0810(CNS) 4.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om tilpasning af direktiv 77/388/EØF på baggrund af Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fællesforetagendet ECSEL. (EØS-relevant tekst) {SWD(2013) 255 final} {SWD(2013) 256 final}

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fællesforetagendet ECSEL. (EØS-relevant tekst) {SWD(2013) 255 final} {SWD(2013) 256 final} EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 501 final 2013/0234 (NLE) C7-0258/13 Forslag til RÅDETS FORORDNING om fællesforetagendet ECSEL (EØS-relevant tekst) {SWD(2013) 255 final} {SWD(2013)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.11.2013 2013/0243(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/04)

BERETNING. om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/04) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/37 BERETNING om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 med centrets svar (2017/C 417/04) INDLEDNING

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/41)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/41) 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/219 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2015 med organets svar (2016/C 449/41) INDLEDNING 1.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/27)

BERETNING. om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/27) 6.12.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 417/171 BERETNING om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 med organets svar (2017/C 417/27) INDLEDNING

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere