Trans-Danmarks ønsker om fremtidige forhold for transpersoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trans-Danmarks ønsker om fremtidige forhold for transpersoner"

Transkript

1 Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: Bilag 1 Trans-Danmarks ønsker om fremtidige forhold for transpersoner Et moderne samfund, der har et stort ønske om mindretalsbeskyttelse og at forhindre diskrimination både i ind- og udland, bør også udvise forståelse, tolerance og velvillighed over for transpersonernes særlige problemer. I adskillige love anvendes betegnelsen kønsdrift og seksuel orientering Det er diskriminerende over for transpersoner. Transpersoner har en kønsidentitetsforstyrrelse. Det har ikke noget med kønsdrift eller seksuel orientering at gøre. At transpersoner har en kønsdrift og en seksuel orientering, er noget andet og egentlig ganske naturligt. Men som sagt, så har det ikke noget med deres kønsidentitetsforstyrrelse at gøre. Trans-Danmark har en række ønsker omkring forbedringer for transpersoners forhold indenfor tre hovedområder nemlig indenfor det juridiske område, indenfor det behandlingsmæssige område samt indenfor det sociale område. I det efterfølgende vil de enkelte ønsker blive gennemgået: Ny lov om særlige forhold for personer med kønsidentitetsforstyrrelse Der bør udformes en ny lov, der fastsætter de nærmere vilkår transpersoners særlige forhold. En sådan lov bør kun indeholde de overordnede forhold og med bemyndigelse til, at ministeren kan fastsætte nærmere vilkår. Da den videnskabelige indsigt i kønsidentitet konstant udvikles og de samfundsmæssige forhold også ændrer sig, vil en sådan bemyndigelse gøre det lettere at justere vilkårene i en bekendtgørelse, end hvis det kræver en lovændring. Sexologisk Klinik skal fratages behandlingen af transseksuelle, der ønsker kønsskifte. Rundt om i landet findes der adskillige læger med relevant uddannelse, hvoraf ganske mange har været på Sexologisk Klinik tidligere i deres karriereforløb. Disse er fuldt ud kvalificeret til at tage transseksuelle i behandling og vurdere, om de bør indstilles til en kønsskifteoperation. De bør derfor gives kompetence til at behandle transseksuelle med henblik på kønsskifteoperation. En yderligere begrundelse for at fratage Sexologisk Klinik behandling af transseksuelle kan findes i at klinikken ingen forskning har foretaget. Dette fremgår af den nedennævnte ministerforespørgsel. Sundheds- og Forebyggelsesminister Jakob Axel Nielsen fik den 14. februar 2008 af Folketingets Sundhedsudvalg stillet spørgsmål nr. 223: "Ministeren bedes fremlægge en samlet oversigt over den publicerede videnskabelige produktion om transseksualisme udarbejdet af psykologer eller læger tilknyttet sexologisk Klinik siden denne blev oprettet i 1986?" Karin Astrup, Karupvej 81, 7470 Karup Bankforbindelse: Amagerbanken, Hvidovre afdeling. Reg.nr.: 5230 konto nr.:

2 Side 2 af 11. Ministeren svarede den 2. april 2008: Jeg har anmodet Region Hovedstaden om et bidrag til brug for besvarelsen. Regionen oplyser følgende: Rigshospitalets Sexologiske Klinik har ingen publikationer vedrørende transseksualitet i perioden. Man har længe været opmærksom på problemet med den manglende opfølgning, som bl.a. skyldes manglende bevillinger til sexologisk forskning, herunder forskning i transseksualitet. Sexologisk Klinik har dog en igangværende dataindsamling, der muliggør detaljeret opfølgning på patienter behandlet efter Derudover er der planlagt et ph.d. projekt, der er en opfølgning på transseksuelle behandlet i klinikken i perioden Projektet er godkendt af Københavns Universitet, men på trods af talrige fondsansøgninger er det ikke lykkedes at få økonomisk støtte til projektet. Jeg kan henholde mig til Region Hovedstadens oplysninger. Afgørelsen om tilladelse eller afslag på en kønsskifteoperation bør flyttes fra Sundhedsstyrelsen til statsforvaltningerne. Da det primært er en kontrol af, at de faktuelle forhold er i orden, kan der ikke være nogen betænkelighed ved dette. Der findes ikke noget behov for, at Retslægerådet skal forelægges sager fra Sundhedsstyrelsen. Baggrunden for dette er, at de godkendte behandlere med Sexologisk Klinik som ankeinstans har de fornødne kvalifikationer til at afgøre, om der skal anbefales en kønsskifteoperation eller ej. Denne nye lov skal selvfølgelig ikke indeholde forhold, der naturligt er reguleret i anden lovgivning som f.eks. navneloven. Forslag til den nye lovs indhold: 1. Kriterier for, at der er tale om en kønsskifteoperation. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om hvor en kønsskifteoperation skal foregå, og hvad der skal til før, der er tale om en kønsskifteoperation, der kan medføre efterfølgende godkendelse af det nye køn. 2. Hvem kan få tilladelse til et kønsskifte 2.1. En person har et retskrav på at få et kønsskifte enten bestående af en kønsskifteoperation og den efterfølgende juridiske ændring af fornavn, personnummer og kønsbetegnelse eller alene den juridiske ændring af fornavn, personnummer og kønsbetegnelse (juridisk kønsskifte) hvis: personen er myndig, har levet fuldtids som det ønskede køn i to år eller mere, har været i en kontrolleret behandling med det modsatte køns kønshormoner i mindst et år og at personen kan fremvise en lægeerklæring om, at pågældende skønnes at kunne tåle en kønsskifteoperation Personer, der indstilles af en godkendt behandler Unge under myndighedsalderen og umyndiggjorte kan få tilladelse til en kønsskifteoperation, hvis særlige omstændigheder taler for det, og der foreligger samtykke fra forældremyndighedsindehaveren/værgen.

3 Side 3 af Hvem kan indstille til kønsskifte Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om, hvilke krav der stilles for at blive godkendt som behandler af transseksuelle med kompetence til at indstille til kønsskifteoperation. 4. Hvem kan give tilladelse til et kønsskifte Tilladelse til et kønsskifte med eller uden kønsskifteoperation gives af statsforvaltningen. Statsforvaltningen kan nægte at give tilladelse til en kønsskifteoperation, hvis personen af helbredsmæssige grunde skønnes ikke at kunne tåle en sådan operation. I tilfælde af afslag skal afslaget nøje begrundes. Statsforvaltningen bemyndiges til at give tilladelse til ændring af fornavn og personnummer, når der foreligger en indstilling fra en godkendt behandler. 5. Anke/klagemulighed I de tilfælde, hvor den godkendte behandler ikke vil støtte den transseksuelles ønske om et kønsskifte, kan klagen forelægges Sexologisk Klinik. Hvis der gives afslag på operationen af helbredsmæssige årsager, kan sagen forelægges for Sundhedsstyrelsen til endelig afgørelse. 6. Sexologisk Klinik Sexologisk Klinik skal samle og foretage forskning indenfor transområdet, de skal tillægges en rådgivningsfunktion for de godkendte behandlere, skal stå for afholdelse af seminarer, kurser og lignende for såvel godkendte behandlere, øvrigt sundhedspersonale samt andre relevante personer. Desuden skal de være ankeinstans i tilfælde af, at den godkendte behandler ikke støtter den transseksuelles ønske om kønsskifte. 7. Henvisning til behandling Personer, der ønsker et kønsskifte, men ikke har et retskrav derpå, kan henvises af egen læge til en godkendt behandler. 8. Behandlings- og tidsplan Den godkendte behandler skal danne sig et overblik over den persons forhold, der ønsker et kønsskifte, og derefter i samarbejde med denne udfærdige en behandlings- og tidsplan. Behandlings- og tidsplanen skal indeholde oplysninger om, hvad der skal fremskaffes af relevant dokumentation til belysning af personens kønsidentitet, hvilke behandlinger og undersøgelser den pågældende skal igennem samt den tidsmæssige horisont for gennemførelse af behandlingen. Behandleren skal sikre, at pågældende inden behandlingsforløbets afslutning har været i kønshormonbehandling og har levet som det ønskede køn i en sammenhængende periode af ikke under et års varighed. Diagnosen om, hvorvidt personen er transseksuel eller ikke transseksuel skal afgives senest indenfor et år efter behandlingens påbegyndelse. Behandlingsperioden må som udgangspunkt ikke vare mere end to år. Hvis behandlings- og tidsplanen ikke kan overholdes, skal dette begrundes af behandleren, og en revideret plan udarbejdes.

4 Side 4 af Ændring af fornavn og personnummer Primært ønskes en ændring af Navneloven og bekendtgørelsen om personnumre vedrørende det kønsbestemte fornavn og det kønsbestemte endetal i personnummeret, som anført senere i dette afsnit. Gennemføres disse ændringer ikke, ønsker foreningen, at den godkendte behandler bliver tillagt kompetence til at indstille til statsforvaltningen, at personen, når denne er diagnosticeret som transseksuel, skal have tilladelse til at ændre fornavn, således at det svarer til det ønskede køn, og få et nyt personnummer med et endetal svarende til det nye køn. 10. Registrering af ny kønsidentitet Registreringen af den nye kønsidentitet og udstedelse af nyt sygesikringsbevis skal ske uopholdeligt efter, at kønsskifteoperationen er gennemført eller tilladelsen til juridisk kønsskifte uden forudgående kønsskifteoperation er givet. 11. Hvor skal kønsskifteoperationerne foregå? Kønsskifteoperationerne bør kun, hvis den skal foregå i Danmark foregå på Rigshospitalet. Der skal dog være fri adgang til operation i udlandet. Det gælder både indenfor og udenfor EU. 12. Bestemmelse om yderligere behandlinger såsom epilering og feminiseringsoperationer Mange transseksuelle, der er i et behandlingsforløb med henblik på en kønsskifteoperation har et stort behov for epilering for fjernelse af uønsket skæg- og hårvækst og ofte enkelte operationer som fjernelse af adamsæblet. Sådanne behandlinger vil ofte være en afgørende betingelse for, at disse personer får et meningsfuldt liv. Der bør derfor fortsat være mulighed for at tilbyde disse behandlinger. Feminiseringsoperationer kan foregå flere stedet i Danmark samt i udlandet både indenfor og udenfor EU. 13. Ændring af dokumenter m.v. Af hensyn til beskæftigelsesmulighederne er det vigtigt, at personer, der har fået foretaget en kønsskifteoperation får et retskrav på at få ændret eksamensbeviser, kursusbeviser, anbefalinger og andre relevante dokumenter, uanset om de er udstedt af en offentlig myndighed/institution eller et privat firma. Det tillades at opkræve et gebyr for dette. 14. Bekendtgørelse udstedt i medfør af den nye lov Som tidligere nævnt i afsnittet, så bør ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler, som f.eks. vilkårene for at være godkendt behandler af transseksuelle. Juridisk kønsskifte Juridisk kønsskifte er som tidligere beskrevet betegnelsen for den ændring af fornavn, personnummer og kønsbetegnelse som finder sted efter en kønsskifteoperation, eller når en person har fået tilladelse dertil uden kønsskifteoperation. Navneskift Navneloven 1), Navnebekendtgørelsen 2) og Vejledningen om navnesagers behandling 3) Foreningens primære ønske er, at loven ændres således, at myndige personer frit kan vælge fornavn uanset hvilket køn fornavnet betegner. Det er rimeligt, at børn ved dåb/navngivning ikke kan gives et fornavn, der betegner det modsatte køn, og en sådan beskyttelse er der i den nuværende navnelov. Derimod skal myndige transpersoner frit kunne vælge fornavn uanset hvilket køn det betegner.

5 Side 5 af 11. Baggrunden er at give den enkelte transperson frihed til selv at vælge et fornavn, der svarer til vedkommendes egenopfattelse af sit køn eller det køn, som pågældende fremtræder som. Tilsvarende ønskes, at myndige transpersoner frit skal kunne vælge patronymnavne 4) og efternavne, der har en kønsbestemt endelse. Dog skal der indføjes en bestemmelse om, at fornavn, patronymnavn og efternavn skal angive samme køn. Foreningens sekundære ønske er, at den generelle anvendelse af ordet transseksuel ændres til personer, der lever som det modsatte køn. Baggrunden for dette er, at der herved åbnes mulighed for et navneskifte tidligere i transpersonens liv. Deraf følger også, at Navnebekendtgørelsens afsnit om transseksuelle skal ændres, således at titlen ændres til Personer, der lever som det modsatte køn ligesom bestemmelsen om, at Sexologisk Kliniks vurdering af den transseksuelle skal udgå. Vedrørende navneskift har foreningen endvidere det ønske, at den godkendte behandler bliver tillagt kompetence til at indstille til statsforvaltningen, at personen, når denne er diagnosticeret som transseksuel, skal have tilladelse til at ændre fornavn/patronymnanv/efternavn, således at det svarer til det ønskede køn. I et senere afsnit anbefales det, at Sexologisk Klinik fratages behandlingen af transseksuelle, hvilket så i stedet overdrages til autoriserede speciallæger spredt rundt omkring i landet. Skift af CPR nummer Lov om Det Centrale Personregister 5), bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. 6) Personnummerets opbygning med et kønsbestemt endetal er ikke lovbestemt, men alene administrativt fastsat i bekendtgørelsen om folkeregistrering. Derfor kan en ændring af personnummerets opbygning ske administrativt af Velfærdsministeren. Foreningen ønsker primært, at personnummeret ikke skal have et kønsbestemt endetal. Der er ingen reelle grunde til, at et personnummer skal være kønsbestemt, idet alle med et legitimt behov også har en let adgang til ved opslag i CPR at konstatere en persons køn. Det er en overlevering fra registrets oprettelse, at personnummeret skulle være informationsbærende, hvilket den moderne teknologi totalt har overflødiggjort. Ved at fjerne det kønsbestemte endetal vil et af de store legitimationsproblemer for transkønnede være løst, da der ikke vil være nogen synlig uoverensstemmelse mellem deres udseende og personnummeret. En sådan ændring af personnummeret vil ikke medføre nogen ulempe for den øvrige befolkning. Foreningen ønsker sekundært, at følgende ændringer indføres: Personer med et retskrav på et kønsskifte som tidligere anført under pkt. 2.1 skal naturligvis have ret til ændring af deres personnummer således at endetallet svarer til det køn, de lever som. Endvidere skal den autoriserede speciallæge tillægges kompetence til at indstille til statsforvaltningen, at personen, når denne er diagnosticeret som transseksuel får tildelt ret nyt personnummer med et endetal svarende til det nye køn.

6 Side 6 af 11. Ændring af kønsbetegnelse Kønsbetegnelsen M eller F anvendes næsten udelukkende i pas. Danmark har på linje med næsten alle nationer i verden tiltrådt den internationale paskonvention fastsat af International Civil Aviation Organization (ICAO). Denne konvention kræver blandt andet en angivelse af personens biologiske køn med et M for male hankøn F for female hunkøn eller X for ikke oplyst. Det betyder, at det ikke er muligt for en ikke opereret transseksuel person, at få anført en kønsbetegnelse, der er modsat det biologiske køn. Foreningens primære ønske er, at den transseksuelle skal kunne få ændret kønsbetegnelsen i sit pas samtidig med og på samme grundlag som ændringen af sit personnummer. Alternativt ønsker foreningen, at den transseksuelle efter anmodning kan få ændret sin kønsbetegnelse til et X. Øvrige ændringer i eksisterende lovgivning Ud over de tre områder, der hører under det juridiske kønsskifte har foreningen en række ønsker til ændringer i lovgivningen. De vil her blive gennemgået. Ægteskabsloven 7), Lov om registreret partnerskab 8) og Vejledning om vielse 9) I den nugældende ægteskabslov er den juridiske definition af et ægteskab ikke beskrevet. Juridisk set kan der kun indgås ægteskab mellem en mand og en kvinde altså mellem to personer af forskelligt køn 10). Derimod er det muligt for to personer af samme køn at indgå et registreret partnerskab. Hvis en transseksuel er gift og ønsker en kønsskifteoperation med efterfølgende offentlig anerkendelse af det nye køn, skal pågældende først skilles. Efter kønsskiftet kan parret, hvis de ønsker at fortsætte samlivet, indgå i et registreret partnerskab, idet de nu officielt er af samme køn. Den 5. februar 2008 blev der fremsat lovforslag (L 67) om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab, således at to personer af samme køn ligestilles med to personer af forskelligt køn hvad angår ægteskab. Foreningen tilslutter sig lovforslaget, idet det giver mulighed for, at en transseksuel og dennes ægtefælle efter den transseksuelles kønsskifte, kan forblive i ægteskabet. Bliver lovforslaget ikke vedtaget, ønsker foreningen en ændring af ægteskabsloven, således at et sådant ægteskab automatisk konverteres til et registreret partnerskab, såfremt begge parter ønsker det. Derved undgås de både besværlige og ydmygende processer med en skilsmisse. Adoptionsloven 11) Adoption, forældreret og samkvem. Der er desværre mange tilfælde af, at det, at den ene forældre er transperson, anvendes af den anden forælder til at påvirke afgørelser om forældreret, bopæl for børn og samkvemsomfanget. Det er uanstændigt og bør på ingen måde kunne bringes på tale i sådanne sager. Det bør derfor præciseres i form af en bekendtgørelse, cirkulære eller lignende, at det, at en person har en kønsidentitetsforstyrrelse ikke i sig selv må bringes ind i sager om adoption, forældreret eller samkvemsafgørelser.

7 Side 7 af 11. Sundhedsloven 12) I sundhedsloven 115 er det bestemt, at en person kan få tilladelse til kastration, herunder med henblik på kønsskifte, hvis ansøgerens kønsdrift medfører betydelige sjælelige lidelser eller social forringelse. Denne paragraf bør opdeles i to: 1) En person kan få tilladelse til kastration, hvis ansøgerens kønsdrift medfører betydelige sjælelige lidelser eller social forringelse. Her er med henblik på kønsskifte fjernet. 2) En person kan få tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte, hvis ansøgerens kønsidentitetsforstyrrelse medfører betydelige sjælelige lidelser eller social forringelse. Her er ordet kønsdrift ændret til kønsidentitetsforstyrrelse. Ved en sådan opdeling bibeholdes muligheden for at få tilladelse til kastration pga. kønsdriften, samtidig med, at personer med kønsidentitetsforstyrrelse kan få tilladelsen på grund af deres kønsidentitetsforstyrrelse, hvilket må være det korrekte. Straffeloven 13) I 81, stk. 1, pkt. 6 og 266 b anvendes ordene seksuelle orientering. Der bør tilføjes ordet kønsidentitet. Af 81 fremgår det, at det ved en straffastsættelse i almindelighed skal indgå som skærpende omstændighed, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende, eller at gerningen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat. Af 266 b fremgår det, at den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Baggrunden for ønsket om ændringerne er, at det må anses for at være diskriminerende overfor transpersoner, at begrebet kønsidentitet i dag er inkluderet i seksuel orientering. Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 14) I 1 anvendes ordene seksuel orientering ligeledes. Her bør ordet kønsidentitet også tilføjes. Af 1 fremgår det, at definitionen på ordet forskelsbehandling er enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Baggrunden er også her det diskriminerende element.

8 Side 8 af 11. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 15) I 1 er det nævnt, at der ved ligebehandling af mænd og kvinder forstås, at der ikke må finde forskelsbehandling sted på grund af køn. Det gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til graviditet eller til ægteskabelig eller familiemæssig stilling. Loven sikrer derved ligestilling mellem mænd og kvinder omkring arbejdsretlige forhold, ligesom den indeholder bestemmelser om, at der ikke må forskelsbehandles på grund køn eller udøves chikane sexchikane. I 1 bør den første del ændres til: Ved ligebehandling forstås i denne lov, at der ikke må finde forskelsbehandling sted på grund af en persons køn, dennes egenopfattelse af sit køn eller det køn, som pågældende fremtræder som. Det er ordet køn som ønskes udvidet til den ovenfor nævnte beskrivelse, idet egenopfattelsen er central. Ligeberettigelsen i loven kommer derved også til at sikre, at den gælder for personer, der lever som det modsatte køn. Forskelsbehandling på grund af race, køn, seksuelle orientering m.v. 16) I medfør af 1 må en erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed ikke nægte at betjene en person på baggrund af personens race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering på samme vilkår som andre. Der bør tilføjes ordet kønsidentitet. Baggrunden herfor er, at det må anses for at være diskriminerende overfor transpersoner, at begrebet kønsidentitet i dag er inkluderet i seksuel orientering. Øvrige ønsker Arbejdsmarkedsforhold Situationen på arbejdsmarkedet er vanskelig for mange transpersoner. Der eksisterer ikke en officiel statistik, som viser arbejdsløshedsprocentens størrelse for personer, der ønsker at arbejde som det modsatte køn. Arbejdsløshedsprocenten er dog meget stor. Det er Trans-Danmarks opfattelse, at størrelsesordenen 80 % ikke er markant forkert. Det at have et arbejde er naturligvis særdeles vigtigt for alles selvopfattelse, ligesom det naturligvis også har en afgørende økonomisk betydning. Dermed er det et væsentligt ønske, at arbejdsløshedsprocenten for transpersoner kommer ned på samme niveau som for befolkningen i øvrigt. Bestemmelser om transpersoners adgang til de bade- og toiletfaciliteter offentlige såvel som på arbejdspladser, skoler, uddannelsesinstitutioner og i foreninger, idrætshaller, svømmehaller, sportsklubber m.v. Anvendelse af toiletter og badefaciliteter giver erfaringsmæssigt ofte problemer for personer, der lever som det modsatte køn. Det er den enkelte persons egenopfattelse af sit køn og aktuelle kønslige fremtoning, som er afgørende for, hvorvidt pågældende skal anvende herre- eller dame bade- og toiletfaciliteter.

9 Side 9 af 11. Det er klart, at der også fra transpersoner skal udvises både forståelse og fleksibilitet. Men det bør være naturligt, at en person helt legalt kan anvende de faciliteter, som svarer til personens kønsidentitet og som pågældende fremtræder som. Der høres ofte indvendinger som risiko for blufærdighedskrænkelse. Men det er ikke nogen gyldig undskyldning. Der er ikke noget blufærdighedskrænkende ved, at f.eks. en mandlig person med en kvindelig kønsidentitet, der i sit udseende er kvindelig anvender et kvindeligt toilet. Toiletbesøget foregår jo bag en lukket dør. Efterfølgende håndvask og et kig i spejlet med evt. opfriskning af læbestift og børstning af håret, indebærer heller intet blufærdighedskrænkende. Tilsvarende med en kvindelig person med mandlig kønsidentitet. Da pågældende jo endnu ikke har fået gennemført kønsskifteoperation, vil toiletbesøg nødvendigvis også foregå bag en lukket dør. Og selv efter operation vil det for de fleste være tilfældet, da de lægelige muligheder for tildannelse af en penis endnu ikke er så gode. Imidlertid kan der være noget blufærdighedskrænkende ved transpersoners anvendelse af badefaciliteter i idrætshaller, svømmehaller og lignende steder. Dette problem må løses ved fleksibilitet fra såvel den transkønnede som fra idrætsanlæggendes side, hvilket f.eks. kan ske ved at den transkønnede får stillet separat badefacilitet til rådighed. Sådanne separate badefaciliteter findes de fleste steder til personale, trænere, dommere m.fl. Da badning og omklædning er kortvarig bør det ikke være det store problem at tillade dette. Der er allerede indført vejledninger med et sådant indhold mange steder rundt om i verden. Unge transseksuelle Unge med en kønsidentitetsforstyrrelse er noget helt særligt og er i dag meget overset. Det kræves i dag, at en person er fyldt 21 år, før der kan gives tilladelse til en kønsskifteoperation. Derimod er der ikke noget lovgivningsmæssigt imod, at der indledes kønshormonbehandling forinden. Overalt i verden er der megen usikkerhed om, hvordan unge med kønsidentitetsforstyrrelser skal behandles. I mange lande påbegyndes behandlingen væsentligt tidligere end i Danmark. Der er dog en tendens til, at hormonbehandling starter på et væsentligt tidligere tidspunkt i dag end tidligere. Indledningsvis typisk ved, at der gives en pubertetsforsinkende hormonbehandling, hvilket giver yderlig et par år til at observere den unge, og den unge et par år mere til eventuelt at fortryde. Fordelen ved en sådan behandling er, at de kønsspecifikke karaktertræk, så som at stemmen går i overgang, skæg- og kropsbehåring, ikke starter hos drenge og for piger, at brystudviklingen ikke påbegyndes. Stopper behandlingen, starter puberteten som sædvanlig blot i en lidt senere alder. Fordelen ved en sådan behandling er, at viser det sig, at ønsket om at skifte køn er stabilt og vedvarende hos den unge, vil det med yderlig behandling med kønshormoner være muligt at give den unge en kropslig udvikling meget lig det køns, som pågældende identificerer sig om og ønsker at leve som. Det vil resten af livet gøre det væsentligt lettere for personen at falde i et med omgivelserne, da der næppe vil være nogen, der vil opdage, at pågældende er født som det modsatte køn. Foreningen ønsker derfor, at der åbnes op for behandling af unge transseksuelle fra før pubertetens indtræden.

10 Side 10 af 11. Forskning Den konkrete viden om transpersoners forhold er meget begrænset. Det gælder både indenfor de juridiske, behandlingsmæssige og sociale områder, hvilket tydeligt fremgår igennem hele bogen. Eksempelvis er der ingen eller kun ringe viden om størrelsen af arbejdsløsheden og livskvaliteten for såvel kønsskifteopererede som for de, der får afslag på kønsskifte. Desuden gælder det omfanget af fortrydelse af kønsskifteoperationen og omfanget af og årsagen til selvmord blandt transpersoner. Tilsvarende gælder for omfanget af kriminalitet begået af henholdsvis mod transpersoner. Som et yderligere eksempel kan nævnes belysning af kønshormoners fysiske og psykiske virkninger på den transseksuelle. Endvidere ønskes belysning af de psykiske problemer for transpersoner. Omfanget af og situationen for transseksuelle børn samt situationen for institutionsanbragte er ligeledes vigtige områder, der ønskes belyst. Det kunne endelig være interessant at få belyst befolkningens kendskab til og forståelse for transpersoners situation. Den ringe viden, vi har i dag om området, gør det vanskeligt at tilrettelægge og tilbyde den korrekte og individuelt afpassede behandling og støtte til den enkelte. Med en øget viden om de forskellige områder, vil det være muligt at anvende ressourcerne mere hensigtsmæssigt ved at sætte ind overfor de mest problemfyldte områder. Hvis det eksempelvis viser sig, at der er en høj selvmordsrate, vil det være et indlysende sted at tilbyde hjælp. Omvendt hvis det viser sig, at der kun i ringe grad finder selvmord sted, kan ressourcerne derfor anvendes andre steder. Derfor er det væsentligt at skabe større interesse for forskning indenfor disse områder, samt at der stilles de fornødne økonomiske rammer til rådighed for at gennemføre forskningen. Forskningen kan foregå på mange niveauer lige fra relativt enkle statistiske undersøgelser, over videnskabelige artikler, Ph.D. afhandlinger til doktorafhandlinger. En politisk opbakning til en sådan forskning vil indebære indlysende fordele. Europæisk udvikling EU samarbejdet har i stadig større grad indflydelse også på danske forhold. Det gælder også indenfor det transpolitiske område, idet der i EU lovgivningen bl.a. er klare regler om, at der ikke må finde diskrimination sted overfor bl.a. transpersoner. Danmark har endnu ikke fuldt ud opfyldt sine forpligtelser indenfor dette område, hvilket kommer til udtryk ved, at transpersoner ikke er omfattet af de beskyttelser, der er indeholdt i flere love som beskrevet tidligere i afsnittet. 1) Navnelov - LOV nr 524 af 24/06/2005 2) Navnebekendtgørelse - BEK nr 438 af 11/05/2007 3) Vejledning om navnesagers behandling VEJ nr 9388 af 15/05/2007 4) Et patronymnavn består af faderens eller moderens fornavn med endelsen søn/-datter eller son / -dóttir. Herboende islændinge og færinger samt andre, der måtte ønske dette vil således kunne navngive deres børn i overensstemmelse med islandsk og færøsk navneskik. 5) Lov om Det Centrale Personregister LBK nr 1134 af 20/11/2006 6) Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. BEK nr 1153 af 23/11/ ) Ægteskabslov LBK nr 38 af 15/01/2007

11 Side 11 af 11. 8) Lov om registreret partnerskab LBK nr 938 af 10/10/2005 9) Vejledning om vielse VEJ nr af 21/12/ ) Svar af daværende familie- og forbrugerminister Carina Christensen den 29. maj 2007 som svar på spørgsmål af 3. maj 2007 under behandling af folketingsbeslutningsforslag B ) Adoptionsloven LBK nr 928 af 14/09/ ) Sundhedsloven LBK nr 95 af 07/02/ ) Straffeloven LBK nr 1260 af 23/10/ ) Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet LBK nr 31 af 12/01/ ) Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. LBK nr 734 af 28/06/ ) Forskelsbehandling på grund af race, køn, seksuelle orientering m.v. LBK nr 626 af 29/09/1987

Vedr. B 142 - Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder

Vedr. B 142 - Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder Til Sundhedsudvalget. Vedr. B 142 - Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle glæder sig over beslutningsforslagets

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER!

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! Den 3. marts 2013. RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Kendskabet til transkønnede er mangelfuldt og bygger ofte på forældede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder,

Læs mere

Vejledning om kastration i forbindelse med kønsskifte

Vejledning om kastration i forbindelse med kønsskifte Enhed For tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 København S. Karup, den 17. august 2006 Høringssvar vedrørende vejledning om kastration med henblik på kønsskifte. J.nr. 0-608-01-15/1/KWI Det

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Behandlingsteam. Transseksualitet

Behandlingsteam. Transseksualitet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 189 Bilag 3 Offentligt Sexologisk Klinik Behandling i Danmark af personer med transseksuelle symptomer. Annamaria Giraldi, Overlæge, Ph.d Jørgen Bech-Jessen,

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder [af Per Clausen (EL) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder [af Per Clausen (EL) m.fl.] Sundhedsudvalget (2. samling) B 65 - Bilag 8 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 65 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. juni 2008 3. udkast til Beretning over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 2013/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-14841 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og

Læs mere

PfT anfører videre, at de kan anbefale de øvrige punkter: Trans-Danmark

PfT anfører videre, at de kan anbefale de øvrige punkter: Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Folketingets Sundhedsudvalg 25. september 2007 Vedr.: Beslutningsforslag B 142 om transseksuelles rettigheder Kommentarer

Læs mere

Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk

Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2014 til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Forholdene for transpersoner er i positiv forandring i disse år. Desværre er kendskabet til transforhold stadig mangelfuldt. Det betyder, at transpersoner som

Læs mere

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk LGBT Danmarks udkast til: Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af transkønnedes rettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af transkønnedes rettigheder Beslutningsforslag nr. B 168 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Kamal Qureshi (SF), Karina Lorentzen Denhardt (SF), Ole Sohn (SF), Mogens Jensen (S), Flemming Møller Mortensen (S), Lone

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister J.nr. 2012-01397 Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) 1 I lov om Det Centrale Personregister,

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange. Kønsskifteoperation. Lavet af René og Mikkel.

Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange. Kønsskifteoperation. Lavet af René og Mikkel. Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange Kønsskifteoperation Lavet af René og Mikkel. Indholdsfortegnelse. Side 1: Emnebegrundelse. Side 2: Problemformulering. Side 3: Hvorfor vælger nogle at få skiftet

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag fra LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer under 18

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Præsentation og indledende bemærkninger til høringen. 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer?

Præsentation og indledende bemærkninger til høringen. 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer? INVITATION TIL EN HØRING OM TRANSKØNNEDES FORHOLD I DANMARK CHRISTIANSBORG MANDAG D. 14. MARTS 2011 kl. 12.30 17.00 arrangeret af LGBT Danmark og Trans-Danmark Høringen har til formål at belyse en række

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons

Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 471 Offentligt Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons Den gamle vejledning Vejledning

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag - B 168 - om forbedring af transkønnedes rettigheder

Bemærkninger til det fremsatte beslutningsforslag - B 168 - om forbedring af transkønnedes rettigheder Sundhedsudvalget 2009-10 B 168 Bilag 2 Offentligt Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Hjemmeside: www.trans-danmark.dk Sundhedsudvalget Folketinget 25. maj 2010 Bemærkninger til det fremsatte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1816 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1098 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) LBK nr 645 af 08/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006834 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

2004 et tilbageblik på året der gik.

2004 et tilbageblik på året der gik. 2004 et tilbageblik på året der gik. Af Karin Astrup, formand for trans-danmark.dk I Danmark er det en tradition at vi alle hører eller ser dronningens og statsministerens nytårstale, hvor man gør status

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer:

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer: NOTAT 27. marts 2014 J.nr.: 1303669 Dok. nr.: 1423787 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund Ligebehandlingens Emma Gad Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund regionsyddanmark.dk På engelsk hedder det Diversity På

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Skæbnevalg. for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede

Skæbnevalg. for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede Skæbnevalg for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede Hvad har Folketinget gjort de sidste 20 år? Hvad lover kandidaterne i år? Find svarene her! Skæbnevalg for lesbiske, bøsser, biseksuelle og

Læs mere

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, skal indledningsvis takke for at få de fremsatte forslag i høring.

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, skal indledningsvis takke for at få de fremsatte forslag i høring. Retsudvalget 2009-10 B 123 Bilag 8 Offentligt Vedr. L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1097 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Retsudvalget L 170 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Retsudvalget L 170 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 170 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Spørgsmål nr. 8 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse)

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: ()

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Registerindsigt Forklaring til Registerindsigt findes nederst på siden. Du kan klikke på Dette er afslutningen på Registerindsigt Udskrevet d. 23/11/2015 kl.

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

Vision 2012 et arbejdspapir.

Vision 2012 et arbejdspapir. Vision 2012 et arbejdspapir. Karup, den 25. november 2007 På det sidste bestyrelsesmøde blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Tina Vyum, Pia Nielsen og Karin Astrup, som skal arbejde med visionerne

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Vi er positivt indstillede overfor lovens intention om ligestilling af alle voksne borgere uafhængigt af, om de er hetero- eller homoseksuelle.

Vi er positivt indstillede overfor lovens intention om ligestilling af alle voksne borgere uafhængigt af, om de er hetero- eller homoseksuelle. København den 16-02-2012 Til Familiestyrelsen fremsender hermed høringssvar til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede

FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK. Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede FOLKETINGS- VALG 2015 LGBT DAN MARK Bøsser Lesbiske Biseksuelle Transpersoner Interkønnede Verdens bedste? Overhovedet ikke! Danmark 9. plads Mange tror, Danmark ligger helt oppe i toppen, når det gælder

Læs mere

Rigshospitalet Hovedstadens Sygehusfællesskab Neurocentret Sexologisk Klinik

Rigshospitalet Hovedstadens Sygehusfællesskab Neurocentret Sexologisk Klinik Rigshospitalet Hovedstadens Sygehusfællesskab Neurocentret Sexologisk Klinik Undersøgelses- og behandlingsprocedure vedrørende patienter, der søger Rigshospitalets Sexologiske Klinik med ønske om kønsskifte

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om udredning og behandling af transkønnede

Vejledning om udredning og behandling af transkønnede Dato 2. juni 2014 Sagsnr. 5-1010-230/1 jevb jevb@sst.dk UDKAST - Høringsversion Vejledning om udredning og behandling af transkønnede Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge

Læs mere

NEWSLETTER NO. 10 Karup, 16. april 2008

NEWSLETTER NO. 10 Karup, 16. april 2008 NEWSLETTER NO. 10 Karup, 16. april 2008 Kære medlemmer, Generalforsamlingen den 15. marts 2008 Til denne generalforsamling var 18 stemmeberettigede medlemmer mødt frem og vi fik valgt en ny bestyrelse,

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag 1. Indledning Det fremgår af regeringens strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige, februar 2013, at der skal ske en mere systematisk ligestillingsvurdering

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. september 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Trans kønnet vestit person mand kvinde

Trans kønnet vestit person mand kvinde Trans kønnet vestit person mand kvinde A side 1 Amnesty_Trans_Ordbog_2016_VS2.indd 1 09/02/16 09.47 A Ordbog En introduktion til korrekt brug af betegnelser og tiltaler i forbindelse med transkønnethed.

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere