Psykiatrien Øst Afsnit Ø2 Birkehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrien Øst Afsnit Ø2 Birkehus"

Transkript

1 Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrien Øst Afsnit Ø2 Birkehus Smedegade Roskilde. Kontakt i afsnittet: Ø2-stuen Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lotte Burchardt Mailadresse: Enhedens telefonnr.: Ø2-1.sal Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Nina Venge Olesen Mailadresse: Enhedens telefonnr.: Udarbejdet af Nina og Lotte den 1/ Revideret af den 1

2 Uddannelsesmæssige forhold Hvordan organiserer og tilrettelægger afsnittet uddannelsesforløbet? Herunder studiemetoder og vilkår for hvordan den uddannelsessøgende deltager i den kliniske uddannelse. Vejleders funktion, herunder brug af ressourcer samt samarbejdsformer mellem vejledere og uddannelsessøgende. Lærings- og studiemiljøet, herunder undervisningsfaciliteter, der understøtter de uddannelsessøgendes faglige og personlige læreprocesser i forhold til udvikling af kompetencer i den pågældende uddannelsesperiode. 1.0 Organisering af den kliniske vejledning og samarbejdsrelationer I Region Sjælland er der ansat uddannelseskonsulenter, som overordnet er ansvarlige for de uddannelsessøgendes kliniske uddannelsesforløb. Der er tilknyttet en uddannelsesansvarlig sygeplejerske og en klinisk vejleder til hvert afsnit/etage. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske har overordnet ansvaret for, at uddannelserne lever op til målsætningerne beskrevet i uddannelsesordningen. Desuden står den uddannelsesansvarlige sygeplejerske til rådighed for den kliniske vejleder og praktikvejlederen i det tilhørende afsnit. Samarbejdsrelationen blandt de uddannelsesansvarlige, uddannelseskonsulenterne og den sygeplejefaglige ledelse sikres og udvikles ved flere møder årligt. 1.1 Pædagogisk tilrettelæggelse og undervisnings-, vejlednings-, og evalueringsmetoder. Vilkår og studiemetoder samt den kliniske vejleders funktion og ansvar Mødetider for personalet: Dagvagt: 7 15/ / / Aftenvagt: / Nattevagt: / Kontaktpersonsfunktion: Den uddannelsessøgende skal i forbindelse med sit læringsforløb være medkontaktperson for minimum én patient, og gerne flere, sammen med sin vejleder. Det aftales med vejleder, hvem den uddannelsessøgende kan være medkontaktperson for. Den uddannelsessøgende skal være deltagende i afsnittets sygepleje og behandlingstilbud til pågældende patient samt dokumentere dette både mundtligt og skriftligt. Medicinadministration og håndtering: Sygeplejestuderende og social og sundhedsassistentelever skal være med til at give medicin til de patienter, som de er medkontaktpersoner for. Den uddannelsessøgende giver medicin ud fra vejledning af uddannet personale og skal altid være under opsyn. Den uddannelsessøgende giver aldrig medicin selvstændigt, og al medicinophældning -og givning skal superviseres og kontrolleres af uddannet personale. Den uddannelsessøgendes opgaver i forbindelse med medicin er ud fra Psykiatrien Øst medicininstruks for uddannelsessøgende. Der er en forventning, at den uddannelsessøgende sætter sig ind i medicingrupper, indikationer og kontraindikationer, bivirkningsmekanismer samt forsigtighedsregler. Der aftales med vejleder eller den uddannelsesansvarlige sygeplejerske, hvornår der kan startes med at gives medicin. Den uddannelsessøgende får ikke udleveret medicinskabsnøgle. 2

3 Evaluering af uddannelsesforløbene: Ved det kliniske uddannelsesforløbs afslutning afholdes der mellem den uddannelsessøgende og vejleder en evalueringssamtale, hvor der gives mundtlig vurdering af den uddannelsessøgendes kliniske undervisningsforløb og læringsudbytte. Samtidig udfylder den uddannelsessøgende til undervisningsstedet et elektronisk evalueringsskema. Dette skal understøtte og sikre en kvalitetsudvikling af klinisk undervisningsforløb og praktikforløb i Psykiatrien i Region Sjælland. Samling af informationer vedrørende uddannelsesforløbene på afsnit Ø 2: Den kliniske vejleder og praktikvejlederen tager kontakt til personalet på afsnittet mhp. at samle informationer og evt. drøfte den uddannelses uddannelsesforløb i forhold til individuelle læringsmål og målene for den kliniske periode, således at de tværfaglige personaler kan være en del af læringsmiljøet og være en ressource i forbindelse med læring. Udvikling af personlige og faglige kvalifikationer: Afsnit Ø2 forventer: At den uddannelsessøgende indgår aktivt i planlægningen af uddannelsesforløbet ud fra det kliniske forløbs mål og afsnittets muligheder for at tilbyde udbytterig læring. At den uddannelsessøgende er medansvarlig for egen uddannelse og viser dette i valg, handlinger og argumentationer. At der arbejdes målrettet med læringsprocesser og er forberedte til planlagt vejledning, refleksion og evaluering. At du arbejder målrettet med psykiatrisk sygepleje og behandling både fagligt og praktisk. At du arbejder målrettet med sygepleje- og kommunikationsteorier. At du gør brug af tillærte teoretiske og kliniske metoder fra skolens undervisning i deres daglige arbejde og kan argumenterer herfor. At du er klar til at bruge sig selv fagligt og personligt, og villig til at arbejde med egne grænser og holdninger. At du deltager aktivt i personalets refleksioner vedrørende sygeplejefaglige dilemmaer, problemstillinger, fænomener og opgaver. At du kan argumentere fagligt, sagligt og etisk i forhold til ovenstående refleksioner. At du forholder sig refleksivt og kritisk til egen og andres sygepleje. At du er medkontaktperson for én eller flere patienter, og arbejder med målene for det kliniske forløb i forhold hertil. At du er opsøgende i forhold til tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. At du deltager aktivt i at vedligeholde trivsel og et sundt arbejdsmiljø i afsnit Ø2. At du tager del i afsnittets arbejdsopgaver bl.a. opfyldning af linneddepot o.lign. Studiefaciliteter: I afsnit Ø 2 er der mulighed for adgang til IT og det elektroniske medicinmodul OPUS, OPUS Arbejdsplads og D4. Der er adgang til internettet og dermed elektroniske søgemuligheder til faglitteratur og fagrelevante links. I Aktivitetshusets 1. sal forefindes et studielokale, som kan benyttes af alle uddannelsessøgende, og der henvises hertil såfremt den uddannelsessøgende har brug for at fordybe sig i teoretisk og skriftligt materiale. 3

4 Social- og sundhedsassistentelever: Praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever planlægger og gennemfører sammen med eleven en forventningssamtale, midtvejsevaluering, slutevaluering og PASS-erklæring samt ugentlige refleksionssamtaler ud fra Kompetencekortet, som er et lærings- og evalueringsredskab. Af hensyn til kontinuiteten og læringsudbyttet for perioden opfordrer vi eleven til, så vidt det er muligt, at følge sin vejleders mødetider. I den forbindelse udviser afsnittet gerne fleksible mødetider, så der er mulighed for, at praktiktiden og privatlivet kan forenes. For planlægning af praktiktiden på helligdage og særlige fridage gælder som udgangspunkt, at eleven har fri på disse dage. Planlægningen skal ske med udgangspunkt i et uddannelsesmæssigt sigte, og for at eleven opnår et nuanceret og realistisk indblik i arbejdet som social- og sundhedsassistent. Eleven planlægger i samarbejde med praktikvejlederen fire uddannelsestimer pr. uge til elevens egne uddannelsesbehov. Vejleder udvælger, tilrettelægger, gennemfører og evaluerer klinikforløbet og læringssituationer, som er afpasset efter elevens forudsætninger og efter gældende mål og indhold i praktikforløbet i psykiatrien. Vejlederen underviser og vejleder kontinuerligt eleven i forbindelse med dennes planlægning, udførsel og evaluering af klinisk sygepleje, således at der dannes et videns- og erfaringsgrundlag, som kan medinddrages i de videre praktikforløb. Vejleder sikrer muligheden for refleksion mundtligt og skriftligt via ugentlige refleksionssamtaler. Eleven forventes at anvende Kompetencekort og Logbog, som studiemetode og refleksionsredskab. Formålet er, at styrke evnen til at reflektere over praksis og sikre sammenhæng mellem erfarings- og teoridannelse, således at elevens selvstændighed og kompetence udvikles både fagligt og personligt. Vejleder inddrager relevant og dokumenteret teoretisk og praktisk viden som begrundelse for og forklaring til de opgaver og situationer, der indgår i praktikforløbet, herunder afsnit Ø2 s overordnede referenceramme, værdigrundlag og målsætning for sygeplejen og behandlingen. For elever tilbydes fælles undervisning for holdene, hvor refleksion er læringsmetoden. Det forestås af de ansvarlige praktikvejledere og afholdes løbende gennem året. Sygeplejestuderende: Den kliniske vejleder i afsnit Ø2 har ansvaret for den kontinuerlige, daglige kliniske undervisning og vejledning af den studerende i uddannelsesforløbet i psykiatrien. Den kliniske vejleder planlægger og gennemfører refleksionssamtaler, hvor der gøres brug af Kompetencekort, samt afsluttende evalueringssamtale af uddannelsesforløbet sammen med den studerende. Den kliniske vejleder tilrettelægger og forestår den kliniske prøve på 6. semester, i samarbejde med den studerende og underviser for UCSJ Sjælland. Af hensyn til kontinuiteten og læringsudbyttet opfordrer vi den studerende til, så vidt det er muligt, at følge vejleders mødetider. I den forbindelse udviser afsnittet gerne fleksible mødetider, så der er mulighed for, at det kliniske uddannelsesforløb og privatliv kan forenes. For at sikre praksisnærhed og professionsrettede kompetencer tilstræbes det, at hovedparten af den kliniske uddannelse foregår i dagvagt. Det skal dog påregnes, at aften og/eller weekendvagter vil forekomme jævnligt. Den sygeplejestuderende har som udgangspunkt fri på søgnehelligdage. Den sygeplejestuderende skal planlægge 30 timers tilstedeværelse per uge i den kliniske uddannelse. Jf. studieordningen for sygeplejestuderende fra 2016, skal den studerende kunne dokumentere 100 % deltagelse i den kliniske undervisning, samt deltage i obligatoriske studieaktiviteter, for at kunne opretholde sin indstilling til eksamen i slutningen af semestret. 4

5 Klinisk vejleder udvælger, tilrettelægger, gennemfører og evaluerer kliniske undervisnings- og læringssituationer, som er afpasset efter den studerendes forudsætninger og efter gældende mål og indhold for den kliniske undervisning i psykiatrien. Klinisk vejleder underviser og vejleder kontinuerligt den studerende i forbindelse med dennes planlægning, udførsel og evaluering af klinisk sygepleje, således der er dannes et videns- og erfaringsgrundlag, som kan medinddrages i det videre teoretiske og kliniske uddannelsesforløb. Den kliniske vejleder sikrer muligheden for refleksion mundtligt og skriftligt via jævnlige refleksionssamtaler disse kan være individuelle og i gruppen af studerende. For de studerendes vedkommende anvendes den obligatoriske Portfolio sammen med Kompetencekortet som lærings-, refleksions- og evalueringsredskab. Formålet er at styrke evnen til at reflektere over praksis og sikre sammenhæng mellem erfarings- og teoridannelse, således at den studerendes selvstændighed og kompetencer udvikles både fagligt og personligt. Den kliniske vejleder inddrager relevant og dokumenteret teoretisk og praktisk viden som begrundelse for og forklaring til de opgaver og situationer, der indgår i den kliniske vejledning og undervisning, herunder afsnit Ø2 s overordnede referenceramme, værdigrundlag og målsætning for sygeplejen og behandlingen. For sygeplejestuderende på 3. og 4. semester tilbydes der fælles undervisning, hvor sygeplejefaglig refleksion er læringsmodellen. Det afholdes to gange i perioden og forestås af to uddannelsesansvarlige sygeplejersker fra Psykiatrien Øst. Sygeplejefaglige forhold De sygeplejefaglige, tværfaglige og tværsektorielle forhold. Herunder de patientsituationer, - fænomener, - forløb, samt sygeplejefaglige opgaver og - metoder, der danner det faglige grundlag for, at de uddannelsessøgende kan udvikle de kompetencer, der er beskrevet for uddannelsesperioden. 2.0 Sygeplejefagligt værdigrundlag, organisering, plejeformer og samarbejdsstruktur Vi arbejder i afsnittet efter den overordnede vision og værdisæt, som er fastsat af psykiatriledelsen i Regionen. Denne fastlægger nogle grundlæggende betragtninger omkring menneskesyn, syn på behandlings- og omsorgsopgaven og overordnet metode. Overordnet arbejdes der i psykiatrien i Region Sjælland ud fra begreberne recovery og medinddragelse. I afsnit Ø 2 arbejdes der desuden ud fra den kognitive referenceramme, hvis udgangspunkt er patientens tanker og hvordan disse tanker påvirker følelser, kropslige reaktioner og adfærd. Udover den kognitive tilgang, benyttes også den mentaliseringsbaserede referenceramme, som tager udgangspunkt i den patientens refleksionsniveau og har til hensigt at styrke denne. Vi arbejder med fokus på relationen mellem mennesker og den enkelte patients evne til at forholde sig realistisk til omverden og sin sygdom. Arbejdsredskaber i sygeplejen kan bl.a. være, i samarbejde med patienten, at opnå en struktureret og forudsigelig dagligdag, fælles behandlingsopgaver mellem patient og kontaktperson samt individuelle mål for den enkelte patient. Psykiatrien i Region Sjælland har som mål at pårørende medinddrages i patientens behandling, i det omfang patienten ønsker det. Derfor vil pårørendesamtale og/eller netværkssamtale blive tilbudt patienten, således at pårørende og netværk kan udgøre en ressource for patienten i behandlingsforløbet. 5

6 I afsnit Ø2 arbejdes der med kontaktpersonsystemet, hvor hver patient tildeles to faste kontaktpersoner under indlæggelsen. Kontaktpersonerne har ansvaret for koordinering af patientforløbet under indlæggelsen. Patienten vil ligeledes blive tildelt en behandlingsansvarlig læge. Der vil ved relevans tilbydes andre samarbejdspartnere, så som socialrådgiver, ergoterapeut, psykolog opsøgende distriktssygeplejerske og evt. interne og eksterne tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. Inden for den første uge vil der i samarbejde med patienten udfærdiges første behandlingsplan, sygeplejestatus og plejeplan ud fra patientens behandlingsbehov og i samarbejde med patienten. Plejeplanen har fokus på SMART-mål og tager udgangspunkt i, hvad patienten ønsker hjælp til i forbindelse med indlæggelsen. Behandlingsplan, status og plejeplan indeholder retningslinjer efter fastlagt standard i Psykiatrien Øst, og patienten får udleveret en kopi af det udformede. I forhold til samarbejdsstruktur betyder det, at hver enkelt bidrager med sin viden, erfaring og ekspertise i et fælles hele til gavn for patienten. Det tilstræbes at have et tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere både fra primær og sekundær sektor i forhold til de tilbud og ydelser, der kan have relevans for patientens indlæggelse og videre forløb. 2.1 Patient og plejeforløb Et indlæggelsesforløb består af forskellige faser, hvor indlæggelsestiden kan variere fra dage til uger. De forskellige behandlingstilbud tilpasses ud fra patientens sygdomsbillede. Sygdomsbilledet er bestemt af patientens mestring af symptomer, sygdomsforståelse, selvindsigt, behandlingsfase og diagnose. Introduktionsfasen: Her arbejdes der med etablering af kontakt og behandlingsalliance. Patienten introduceres til kontaktpersoner, behandlingstilbuddene, første behandlingsplan udfærdiges og pårørendekontakt forsøges etableret. Behandlingsfasen: Her arbejdes med sygdomserkendelse herunder psykoedukation, vurdering af den enkeltes funktionsniveau og sociale kompetencer, afklaring af muligheder efter udskrivelse eks. bosted, beskæftigelse, uddannelse, videre behandlingsforløb m.m. Behandlingsplan og plejeplan evalueres løbende i forhold til behandlingsbehov. Udskrivningsfasen: Her genetableres patientens netværk og ressourcer, der foretages evt. besøg af væresteder, bofællesskaber, kontakt til primær- eller sekundær sektor. Der etableres evt. kontakt til distriktspsykiatrien, socialpsykiatrien m.m. I hverdagen på afsnit Ø2 arbejdes der ud fra en struktureret hverdag. Indholdet er fastlagt ud fra et miljøterapeutisk synspunkt, hvor der tilstræbes forudsigelighed og struktur via daglige eller målrettede aktiviteter. Den strukturerede hverdag giver patienten mulighed for sammen med personale og alene at erhverve eller generhverve færdigheder, der er nyttige, for at kunne begå sig i samfundet. Afsnit Ø2 er ligeledes optaget af at træne, udvikle og fastholde patientens funktionsniveau under indlæggelse. Der tilbydes derfor motionsgrupper eks. sansegruppe, boldspil og fitness, hvor patienternes evne til at kunne begå sig socialt og kunne fungere i mødet med andre, trænes. Grupperne, som varetages af ergoterapeuter, omfatter pædagogiske metoder til udvikling og fastholdelse af ønsket adfærd. 2.2 Sygeplejefaglige metoder og redskaber anvendt i patientplejens planlægning, kontinuitet og dokumentation. På afsnit Ø2 arbejder personalet ud fra en struktureret arbejdsplanlægning samt redskaber, som skal sikre kontinuitet og dokumentation i sygeplejen. Der afholdes tværfaglige personalemøder hver 4.uge 6

7 samt tværfaglige behandlingskonferencer hver uge. Lægefaglige problemstillinger kan drøftes dagligt via morgenkonferencen, og der afholdes patientgennemgang 2 gange ugentligt med henblik på en kort vurdering og evaluering af indlæggelsesforløbet samt planlægning af udskrivelser. Dette gøres, da afsnittet er et akut modtageafsnit, og en del af patienterne bliver henvist fra PAM (Psykiatrisk Akutmodtagelse). Det tværfaglige personale dokumenterer al behandling, behandlingstilbud og sygeplejefaglige problemstillinger i en elektronisk patientjournal og i ESD (Elektronisk Struktureret Dokumentation). Den medicinske behandling dokumenteres, registreres og gives ud fra OPUS, der er et fælles elektronisk medicinmodul. 2.3 Kvalitetssikring, udvikling og forskning samt tværfaglige udviklingsplaner og aktiviteter Der registreres data til de nationale databaser, herunder RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program) ved diagnoserne depression og skizofreni. Den Danske Kvalitetsmodel (D4) danner rammen for udarbejdelse af politikker, retningslinjer og instrukser, som Psykiatrien Øst og dermed også afsnit Ø2 arbejder ud fra. Afsnittet kvalitetsvurderes ud fra D4 ved hjælp af audits interne som eksterne. Vi har fokus på børn af psykisk syge forældre, hvor nøglepersoner varetager Familiesamtaler, såfremt patienten ønsker dette. I Familiesamtalen deltager patienten, pårørende og børn samt nøglepersonen og en af patientens kontaktpersoner. I samtalen vil der være særlig opmærksomhed på børnene, deres forståelse af sygdommen og situationen, og hvordan de klarer hverdagen med en psykisk syg forælder. Nøglepersonen kan give barnet/børnene tilbud om samtalegrupper for børn i alderen 8 18 år ved Børnekonsulent og Nøgleperson i Distriktspsykiatrien Roskilde. Ligeledes kan nøglepersonen viderehenvise børn med særlige behov til støtte i andet regi. I Psykiatrien Øst er der etableret manualiseret psykoedukation for patienter og pårørende indenfor diagnoserne depression, skizofreni, bipolar affektiv lidelse og emotionel ustabil personlighedsstruktur med fokus på patienternes evne til rehabilitering. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, herunder en redegørelse for vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer. 3.0 Klinisk speciale og patientkategori Afsnit Ø2 er fordelt på 2 etager i Birkehus, stuen og 1. sal. Afsnit Ø2 er et integreret døgnafsnit med 14 sengepladser på hver etage og varetager psykiatrisk pleje og behandling til patienter med behov for akut indlæggelse, samt patienter med retslige foranstaltninger. Afsnittet kan modtage patienter hele døgnet. Patienterne er indlagt med mange forskellige psykiatriske problematikker herunder skizofreni, psykoser, bipolar affektiv sindslidelse, personlighedsforstyrrelse, misbrugsproblematikker, belastningsreaktioner m.m. Derudover er der tilknyttet ambulante patienter, som efter aftale møder i afsnittet til samtaler og evt. medicinudlevering. 7

8 1.1 Organisatorisk placering, personalesammensætning, normering Afsnit Ø2 er en del af Psykiatrien Øst, som bliver ledet af en Distriktsledelse bestående af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Afsnit Ø2 modtager patienter fra kommunerne Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe, Roskilde og Lejre. Afsnit Ø2 ledes af en ledelsesansvarlig overlæge, samt en overlæge og en afdelingssygeplejerske på hver etage. Personalegruppen på afsnit Ø2 består af specialsygeplejersker, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, psykolog, ergoterapeut, socialrådgiver, lægesekretær og serviceassistenter. 1.2 Uddannelsesmæssig målsætning, forpligtigelser og opgaver Målsætningen for afsnit Ø2 er, at uddanne en bred repræsentation af uddannelsessøgende indenfor de relevante sundhedsuddannelser. I samarbejde med Psykiatriens Uddannelseskonsulenter og de relevante Uddannelsesinstitutioner vurderes det løbende, hvor mange uddannelsessøgende, der er mulighed for at uddanne i afsnittet i forhold til læring og opfyldelse af fastsatte mål for de enkelte uddannelser. I afsnit Ø2 kan der uddannes sygeplejersker under Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje samt et varieret og kontinuerligt antal af medicinstuderende, ergoterapeutstuderende, socialog sundhedsassistentelever i praktikperiode 4, sygeplejestuderende på 3. eller 4. semester, samt sygeplejestuderende på 6. semester. 1.3 Sygeplejefaglig ekspertise, erfarings-, efter og videreuddannelsesniveau Personalet i afsnit Ø2 har et omfangsrigt og varieret erfaringsniveau. Der er en praksisudvikler samt uddannelsesansvarlig sygeplejerske på hver etage. Derudover er der kliniske vejledere og praktikvejledere til afsnittets uddannelsessøgende. Nogle af sygeplejerskerne har Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje, og adskillige sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter er uddannet i Åben Dialog og Netværkssamtaler. Herudover har flere sygeplejersker og social og sundhedsassistenter uddannelse inden for kognitiv metode. Derudover har Ø2 en ergoterapeut på hver etage, som også indgår i den daglige pleje og behandling. 8

9 Generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland Psykiatriplan: Mennesker og muligheder psykiatri med relationer Målet for Region Sjællands Psykiatri bygger på en plan vedtaget i regionsrådet i Du kan her læse mere om: Psykiatriplan og statusfolder Organisering af Psykiatrien Region Sjælland Du kan her læse mere om: Psykiatriens organisationsdiagram Information om Psykiatrien Region Sjælland for både patienter, pårørende og fagpersonale Du kan her læse mere om: Psykiske sygdomme, behandlingssteder og rådgivning Elektronisk evaluering I Psykiatrien Region Sjælland evaluerer alle uddannelsessøgende deres uddannelsesperiode elektronisk. Den uddannelsessøgende bliver af sin vejleder anvist tilgangen til den elektroniske evaluering i slutningen af uddannelsesperioden. Når den uddannelsessøgende har udfyldt spørgeskemaet, og inden der trykkes på send, skal den uddannelsessøgende printe et eksemplar til afsnittet, således at afsnittet har mulighed for at forholde sig til, og handle på, evalueringen. De kliniske uddannelseskonsulenter samler en gang årligt de elektroniske evalueringer i en rapport, som sendes til alle vejledere, afdelingssygeplejersker, oversygeplejersker og til vicedirektøren. Rapporten drøftes derefter i flere forskellige fora i Psykiatrien. Desuden sendes en rapport til samtlige uddannelsesinstitutioner. Referencer til grund for denne skabelon til beskrivelse af uddannelsessted: Bekendtgørelse og studieordning for sygeplejeuddannelsen 9

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lonnie Hougaard

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Afdeling for børn og ungdomspsykiatri, B og U psykiatrisk klinik 2 Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Gitte Moth Mailadresse:

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Nykøbing Sj Sygehusvej 5 4500 Nykøbing Sj. Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Marianne Saxtorph Mailadresse:

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade 10-16 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Daly Mailadresse: cday@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende Udarbejdet 20/3 2014/revideret 23/1 2015 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende Denne side beskriver generelle forhold i Psykiatrien

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Velkommen til Psykiatrisk Akutmodtagelse Færgegaardsvej 15 4760 Vordingborg Tlf. 58 53 70 30 Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske:

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrien

Læs mere

Psykiatrien Slagelse Retspsykiatrisk Opsøgende Team Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Psykiatrien Slagelse Retspsykiatrisk Opsøgende Team Fælledvej 6, 4200 Slagelse Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrien Slagelse Retspsykiatrisk Opsøgende Team Fælledvej 6, 4200 Slagelse Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Teamsygeplejerske

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit U3 Smedegade Roskilde. Telefon:

Børnepsykiatrisk afsnit U3 Smedegade Roskilde. Telefon: Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børnepsykiatrisk afsnit U3 Smedegade 10-16 4000 Roskilde. Telefon: 47328620 Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Mai-britt

Læs mere

Klinisk undervisningssted - kontaktoplysninger

Klinisk undervisningssted - kontaktoplysninger Navn og adresse på klinisk undervisningssted: Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade 10-16 4000 Roskilde Kontaktoplysninger på leder: Afsnitsledelse Tina Fibiger Gildberg, Mailadresse: tigi@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Afdeling for Retspsykiatri - afsnit SL 8 Bygning 4A, Fælledvej 6, 4200 Slagelse TLF. 93566862 Kontakt i afsnittet: Afdelingssygeplejerske: Henriette

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: DISTRIKTSPSYKIATRIEN

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle afsnit H2, Kolding Juni 2015 1 Præsentation af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrien Slagelse Distriktspsykiatri for ældre Fælledvej 6, 4200 Slagelse Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Mailadresse:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrien Slagelse Distriktspsykiatri for ældre Fælledvej 6, 4200 Slagelse Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Mailadresse:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Sengeafsnit for psykotiske lidelser, P2, 2. etage Søndersøparken 1, 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle September 2013 1

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR KARDIOLOGISK AFDELING, SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL, ROSKILDE OG KØGE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR KARDIOLOGISK AFDELING, SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL, ROSKILDE OG KØGE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR KARDIOLOGISK AFDELING, SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL, ROSKILDE OG KØGE 1 Præsentation af det kliniske undervisningssted. Velkommen til Kardiologisk afdeling. Kardiologisk afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Afsnit E32. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Praktikstedsbeskrivelse. Afsnit E32. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Afsnit E32 Aug. 2013 1 Præsentation af afsnit

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Distriktspsykiatrien Køge

Distriktspsykiatrien Køge Distriktspsykiatrien Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og Kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrien

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk Ambulatorium Klinik H2 Regionspsykiatrien Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf 78475000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Praktikperiodens faser

Praktikperiodens faser Praktikperiodens faser Din praktikperiode på botilbuddet Ørbæklund er opdelt i tre faser: Introduktionsfasen: Oplæringsfasen: Selvstændighedsfasen: to uger. fem syv uger. fem syv uger. De forskellige faser

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Narvikvej 9 Narvikvej 9 8600 Silkeborg. www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Praktikperiodens faser

Praktikperiodens faser Praktikperiodens faser Din praktikperiode på botilbuddet Social Psykiatrisk Center Syd er opdelt i tre faser: Introduktionsfasen: Oplæringsfasen: Selvstændighedsfasen: ca. to uger. fem syv uger. fem syv

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 87623374 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Uddannelses- og praktikplan

Uddannelses- og praktikplan Uddannelses- og praktikplan - for ergoterapeutstuderende Indhold Velkommen til Bostedet Hadsund... 2 Praktikstedsbeskrivelse:... 3 Organisatoriske forhold:... 4 De ergoterapeutfaglige forhold:... 5 De

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Region Syddanmark, LP Tønder Adresse Carstensgade 6-10, 6270 Tønder Telefon 99446010 Mail: Lone.Beck@rsyd.dk Klinisk vejleder Lone Beck

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Klinisk undervisningssted Adresse Telefon Klinisk vejleder BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Dato 01-05-2018 Region Syddanmark, LP Aabenraa Opnørplads 1-3, 3.sal, 6200 Aabenraa Tlf.: 99446100 Conni

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende 2 VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Beskrivelse af praktiksted

Beskrivelse af praktiksted Beskrivelse af praktiksted Sygehus: Nykøbing F Afdeling: Medicinsk Afsnit for lungesygdomme Opfyldelse af EU s anerkendelsesdirektiv: a) Almen medicin og medicinske specialer Kontaktperson og stillingsbetegnelse:

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. Semester Odder Kommune Psykiatri-klinikken 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af Hjemmesygeplejen i Sundhed & Omsorg

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Sensomotorisk klinik/ afsnit H1. Hammel Neurocenter. Volbyvej 15 8450 Hammel Telefon : 87623334 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD. Samarbejdsaftale. Ergoterapeutuddannelsen. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD. Samarbejdsaftale. Ergoterapeutuddannelsen. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Praktik (klinisk uddannelse) ved UC SYD Samarbejdsaftale Ergoterapeutuddannelsen Et praktiksted er et ledelsesmæssigt afgrænset område, der er godkendt af UC SYD som uddannelsessted for 1. Indledning studerende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Akutafsnit 1, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Psykiatrien Vest

Læs mere

Social- og sundhedsassistent elever, der er ansat af Center for Sundhed og Omsorg eller afvikler praktikuddannelsen i Egedal Kommune.

Social- og sundhedsassistent elever, der er ansat af Center for Sundhed og Omsorg eller afvikler praktikuddannelsen i Egedal Kommune. Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedsassistentuddannelse Lovgrundlag BEK nr 616 af 31/5/2017 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning for Social- og sundhedsassistentuddannelsen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere