Joballiancen - Fra jobstrategi til job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Joballiancen - Fra jobstrategi til job"

Transkript

1 Joballiancen - Fra jobstrategi til job De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen

2

3 Joballiancen Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen

4 Joballiancen - Fra jobstrategi til job Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Arbejdsmarkedsstyrelsen samt Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats i Frederiksberg Kommune 2005

5 Forord Side 3 Forord Arbejdsmarkedsstyrelsen og Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats i Frederiksberg Kommune besluttede i foråret 2004 at yde økonomisk støtte til at gennemføre et projekt for mennesker med fysiske handicap eller begrænsninger i bevægeapparatet og/eller arbejdsevnen. Formålet skulle være at implementere den jobstrategi, der blev udviklet i forbindelse med et tidligere projekt, som Koordinationsudvalget satte i gang og finansierede i 2003 under overskriften Brobygning mellem handicappede og virksomheder. Brobygningsprojektet var et udrednings- og udviklingsprojekt, som via en kortlægning af kompetencer og ressourcer hos mennesker med fysiske handicap havde til formål at udvikle en strategi for at integrere og fastholde dem i ordinære eller støttede jobs. 1 Det var derfor hensigten med det nye initiativ at gennemføre et implementeringsprojekt i form af et handlingsorienteret feltarbejde med et klart erhvervsrettet sigte. Implementeringsprojektet startede i juni Det har lige siden udfoldet sig i et netværkspræget samarbejde med beskæftigelsessekretariatet, arbejdsmarkedsafdelingen, sygedagpengeafdelingen, pensionsafdelingen, speciallæger og kommunale lægekonsulenter i Frederiksberg Kommune, AF-Storkøbenhavn, Strategisk Netværk, ledige og beskæftigede mennesker med fysiske handicap, funktionsnedsættelser eller begrænsninger i bevægeapparatet og/eller arbejdsevnen samt en lang række private virksomheder og offentlige institutioner. Samarbejdet afspejles i projektets titel Joballiancen. Implementeringsprojektet er i høj grad aktuelt i lyset af regeringens udmeldinger om den kommende strukturreform. Blandt regeringens mål er en mere sammenhængende indsats for handicappede og andre svage grupper samt en enklere og mere målrettet indsats for at få folk i arbejde. 2 Se også tekstboks. Bilagsmaterialet til publikationen Det nye Danmark nævner eksempelvis i kapitel 2 ti krav til en fremtidig enstrenget beskæftigelsesindsats. LIGEVÆRDIGHED OG MULIGHEDER Personer med handicap er en værdifuld arbejdskraft. Alt for værdifuld til at blive overset. Hvad der desværre sker i mange tilfælde. Regeringen ønsker, at langt flere personer med handicap kommer i arbejde. Det er spild af gode menneskelige ressourcer, hvis folk er på passiv forsørgelse i stedet for at være aktive på arbejdsmarkedet. Det koster dyrt. Ikke bare for samfundet, men også for den enkelte person. Og det haster. Inden længe begynder de store årgange at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og de små årgange tager over. Vi bliver færre hænder til at forsørge flere. Jo ældre befolkningen bliver, jo flere personer vil der være med et handicap. Mange funktionsnedsættelser kommer til med alderen. Derfor er det ærgerligt, hvis vi ikke formår at bruge deres arbejdskraft. Der skal sættes fokus på handicap og job over en bred front. Langt de fleste personer med handicap klarer sig uden brug af offentlige ordninger eller kompenserende ydelser. Og med relativt simple løsninger kunne endnu flere klare sig på arbejdsmarkedet. Kilde: Regeringen, Handicap & Job en beskæftigelsesstrategi for personer med handicap, Brobygningsprojektet og jobstrategien er beskrevet i rapporten Mennesker med handicap i job Fra overset til strategisk ressource, Strategisk Netværk Se også forhold/handicappede i jobs. 2 Regeringen, Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, 2004.

6 Side 4 Joballiancen Den skal blandt andet tage udgangspunkt i den enkelte person og i, hvor tæt han eller hun er på arbejdsmarkedet. Det skal ligeledes være muligt at kombinere sociale, behandlingsmæssige og beskæftigelsesrettede tilbud, uanset om de ledige er forsikrede eller ej. Det fremhæves endvidere, at det er helt centralt at udnytte arbejdskraftreserven i alle målgrupper, uanset om de ledige er forsikret eller ej. Endelig skal alle sikres en jobrettet indsats. Det gælder også mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. 3 Arbejdsmarkedet kender ikke til geografiske og kommunale grænser. Implementeringsprojektets resultater vil derfor kunne bruges som inspiration til, hvordan et samarbejde om beskæftigelsesindsatsen kan udmøntes på tværs af kommunegrænser. Implementeringsprojektet fokuserer på handlingspotentialet og ikke handicappet. Det har derfor følgende arbejdsmarkedspolitiske nyhedsværdi: Det anviser, hvordan ledige med fysiske handicap, funktionsnedsættelser eller begrænsninger i bevægeapparatet og/eller arbejdsevnen kan udvikle en positiv vurdering af egne kompetencer, ressourcer og muligheder for at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det giver et bud på, hvordan kommunerne kan tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen over for kontanthjælpsmodtagere med funktionsnedsættelser eller begrænsninger i arbejdsevnen, så sandsynligheden for at skabe et relevant jobmatch øges. Det belyser, hvordan interne processer og relationer på arbejdspladserne kan påvirkes, så virksomhederne får øgede muligheder for at realisere det rummelige arbejdsmarked og sociale ansvar. Det har modelkarakter, idet erfaringerne vil kunne anvendes i forløb for andre ledige, som har forhøjet risiko for at ende på kanten af arbejdsmarkedet. Implementeringsprojektet har imidlertid også tydeliggjort, at jobskabelse og jobfastholdelse forudsætter en betydelig og ikke mindst koordineret indsats af kommunale medarbejdere på det beskæftigelsesmæssige og sociale område, ledere og medarbejdere i virksomheder samt den enkelte person med et handicap. Først når denne alliance svinger rigtigt sammen, er det gode arbejdsliv en realitet for mennesker med handicap, funktionsnedsættelser eller begrænsninger i bevægeapparat og/eller arbejdsevne. Med denne rapport fremlægges de foreløbige resultater af feltarbejdet, der er gennemført af projektchef Søren Carøe, analytiker Tine Sørensen og researcher Anna May Markussen, alle Strategisk Netværk. Arbejdet er blevet fulgt af en styregruppe bestående af AF-chef Torben Ploug Michaelsen og handicapkonsulent Gert Høy Larsen, begge AF-Storkøbenhavn, samt virksomhedskonsulenterne Tina Ipsen og Kåre Petersen, Frederiksberg Kommune. Rapporten er disponeret på følgende måde: 3 Regeringen, Det nye Danmark bilag om opgaveplacering, 2004.

7 Forord Side 5 Kapitel 1: Jobskabelse Fra distance til alliance sammenfatter feltarbejdets resultater og konklusioner. Herefter præsenteres en model for, hvordan beskæftigelsesindsatsen for målgruppen kan optimeres. Kapitel 2: Det offentliges rolle præsenterer de erfaringer og synspunkter, som er fremkommet i feltarbejdet vedrørende det offentlige system. Desuden diskuteres organiseringen af den offentlige indsats i forbindelse med integration af mennesker med fysiske handicap på arbejdsmarkedet. Kapitlet rundes af med en casebeskrivelse af et forløb, som en deltager i projektet har gennemgået. Kapitel 3: Handicappets betydning analyserer deltagernes oplevelser og erfaringer med at deltage i arbejdslivet og samfundet som et menneske med et synligt eller usynligt handicap. Handicappets synlighed har vist sig at have betydning for, hvordan deltagerne mødes af samfundet og virksomhederne. Deltagernes erfaringer kan give en pejling på, hvordan der opnås en bedre integration af målgruppen på arbejdsmarkedet. Kapitel 4: Fortællinger fra de beskæftigede deltagere beskriver de beskæftigede deltageres erfaringer fra arbejdsmarkedet. Deres gode og dårlige oplevelser analyseres, og der peges på, hvilke forhold der er afgørende for en god integration af målgruppen. Kapitel 5: Karakteristik af de ledige deltagere analyserer Strategisk Netværks oplevelser med de ledige deltagere set i forhold til, hvordan de beskriver dem selv i arbejdsmæssige og sociale sammenhænge. Der præsenteres to profiler af de ledige deltagere, som afspejler deres ambitioner og motivation for at arbejde. Kapitel 6: Rekruttering og jobmatch beskriver fremgangsmåde og erfaringer undervejs i forløbet. Desuden belyses Strategisk Netværks rolle som coach og vejleder for deltagerne. Endelig nævnes en række aspekter, der er vigtige i rollen som coach. Endelig indeholder rapporten et bilag med spørgeguides. Strategisk Netværk er eneansvarlig for feltarbejdet og de analyser og forslag, som det har givet anledning til. Den 22. november 2005 Søren Carøe Projektchef

8

9 Indholdsfortegnelse Side 7 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 7 Kapitel 1: Jobskabelse Fra distance til alliance Formål, feltarbejde og resultater Model Joballiancen Den interne organisering i kommunerne Indsatsen over for virksomhederne Indsatsen over for den enkelte person med et handicap Kapitel 2: Det offentliges rolle Afklaringsfasen Aktiveringsfasen Casebeskrivelse af et forløb Kapitel 3: Handicappets betydning Oplevelser med et synligt handicap Oplevelser med et usynligt handicap Kapitel 4: Fortællinger fra de beskæftigede deltagere Gode erfaringer fra arbejdspladserne Dårlige erfaringer fra arbejdspladserne Kapitel 5: Karakteristik af de ledige deltagere Oplevelser med de ledige deltagere To profiler af de ledige deltagere Kapitel 6: Rekruttering og jobmatch Rekruttering af deltagere Rekruttering af virksomheder Brobygning mellem ledige deltagere og virksomheder Erfaringer med coaching af målgruppen Bilag: Spørgeguides

10

11 Kapitel 1: Jobskabelse Fra distance til alliance Side 9 Kapitel 1: Jobskabelse Fra distance til alliance Der er i løbet af projektperioden gennemført et handlingsorienteret feltarbejde, som har fokuseret på jobskabelse og jobudvikling for henholdsvis ledige og beskæftigede personer med et fysisk handicap. 1 Projektet har frembragt viden om, hvordan ledige og beskæftigede mennesker med et fysisk handicap kan opnå eller bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I det følgende sammenfattes formålet med projektet, feltarbejdets hovedaktiviteter og de resultater, som er opnået i projektforløbet. Afslutningsvis præsenteres en model for, hvordan beskæftigelsesindsatsen for målgruppen kan optimeres Formål, feltarbejde og resultater Formålet med projektet har været at anvende jobstrategien fra brobygningsprojektet til at sikre mennesker med et fysisk handicap en fast tilknytning til arbejdsmarkedet i enten ordinære eller støttede jobs. Det var endvidere målet at: 1. Tilvejebringe systematisk og operationelt anvendelig viden om, hvordan forskellige segmenter af målgruppen kan opnå og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. 2. Sætte fokus på, hvordan interne processer på arbejdspladserne kan påvirkes, så virksomhederne bliver i stand til at realisere det rummelige arbejdsmarked og sociale ansvar. 3. Udarbejde en generelt anvendelig model for at udbygge relationerne mellem ledige og beskæftigede i målgruppen og arbejdsmarkedet. Projektet er baseret på et omfattende feltarbejde: Der er gennemført dybdegående interviews med 71 mennesker med et fysisk handicap. Heraf er 39 beskæftiget, 28 er ledige, og fire er studerende. Tabel 1.1. på næste side viser, hvilke kommuner deltagerne i projektet kommer fra. Der er gennemført interviews med en AF-konsulent fra AF-Storkøbenhavn, en virksomhedskonsulent fra Frederiksberg Kommune, en sagsbehandler fra Arbejdsmarkedsafdelingen i Frederiksberg Kommune, en vicekontorchef fra Sygedagpengeafdelingen i Frederiksberg Kommune, to speciallæger fra Danamed samt en kommunal lægekonsulent under Frederiksberg Kommune. Medarbejdere fra syv foreninger for forskellige handicap er blev interviewet. Det drejer sig om Landsforeningen mod Huntingtons Chorea, Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fibrose, Rygmarvsbrokforeningen af 1988, Landsforeningen for Prader-Willy Syndrom, Landsfor- 1 I rapporten bruges følgende betegnelser synonymt om målgruppen af mennesker med handicap: 1. Mennesker med fysiske handicap, 2. mennesker med begrænsninger i bevægeapparatet og/eller arbejdsevnen og 3. mennesker med funktionsnedsættelser. Disse betegnelser indikerer for det første, at et handicap må forstås bredt, at det for det andet er situationsbestemt, hvilken betydning et handicap eller en funktionsnedsættelse har for den enkeltes arbejdsevne og for det tredie, at udviklingshæmmede og personer med kognitive o.l. handicap ikke er omfattet af projektets målgruppe.

12 Side 10 Joballiancen eningen for Fleks- og Skånejobbere, Landsforeningen for Fibromyalgi og RYK Rygmarvsskadede i Danmark. Der er afholdt en rundbordssamtale med repræsentanter fra Frederiksberg Kommune, AF-Storkøbenhavn, Danamed og Strategisk Netværk. Der er afholdt et møde mellem de ledige deltagere og Strategisk Netværk. Der er taget kontakt til 60 erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner i Storkøbenhavn. Endvidere er der gennemført en opsøgende indsats over for 200 topledere, som er medlemmer af virksomhedsledergrupper i Storkøbenhavn under Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Der er udarbejdet en detaljeret protokol, som indeholder Strategisk Netværks observationer i forbindelse med kontakt til målgruppen af deltagere og virksomhedsrepræsentanter. Det opsøgende arbejde over for private virksomheder og offentlige institutioner i Storkøbenhavn er fortsat i gang og forventes først afsluttet ved udgangen af I skrivende stund er det lykkedes ti ledige deltagere at komme i arbejde. Der er tale om ordinære stillinger, fleksjobs og to midlertidige jobs, der dog forventes at føre til fast ansættelse. Endvidere havde en anden deltager fået tilsagn om et fleksjob. Virksomheden trak imidlertid tilbuddet tilbage, da der opstod problemer i forbindelse med en privat jobkonsulents behandling af sagen Tabel deltagere er fra kommuner i Storkøbenhavn, 21 fra kommuner på det øvrige Sjælland, 4 er fra Fyn, og 8 bor i jyske kommuner. Kommune Beskæftigede Ledige København 6 10 Frederiksberg 2 2 Albertslund 2 Gladsaxe 2 Lyngby-Taarbæk 2 Ballerup 1 1 Brøndby 1 Gentofte 1 1 Glostrup 1 Herlev 1 Ishøj 1 Rødovre 1 Søllerød 1 1 Værløse 1 Bjergsted 1 Farum 2 1 Fladså 1 Fredensborg- Humlebæk 1 Frederikssund 1 Greve 1 1 Helsinge 1 1 Helsingør 1 Køge 1 Næstved 1 1 Roskilde 2 1 Sorø 1 Trundholm 1 Vordingborg 1 Odense 2 2 Ålborg 3 Århus 2 Odder 1 Holstebro 1 Skanderborg 1 I alt Kilde: Strategisk Netværk.

13 Kapitel 1: Jobskabelse Fra distance til alliance Side 11 på vegne af deltagerens hjemkommune. Herudover har en deltager fået bevilget et kursus af sin kommune, hvilket forventes at øge den pågældendes muligheder for at komme i beskæftigelse. Endelig er fire andre deltagere inviteret til jobsamtaler, som gennemføres i løbet af november og december i år. Projektet har haft tre omdrejningspunkter, nemlig især de ledige deltagere, kommunerne og virksomhederne. Det udførte arbejde giver grundlag for fire hovedkonklusioner: 1. Der skal bruges meget tid på at coache ledige især ledige, der har været uden for arbejdsmarkedet i mange år. Deres selvværd er ofte lavt, og derfor er det forståeligt, at de har brug for personlig vejledning og støtte i hele processen fra identifikation af en jobmulighed til forhandling om ansættelsesvilkår. De pågældende har brug for en allieret, som kan hjælpe, støtte og give gode råd. Det er vigtigt, at de ikke føler sig alene, men anerkendt og mødt som ligeværdige. Først i det øjeblik, hvor de føler sig respekterede og accepterede, kan de bruge al deres energi på jobsøgningen og først da tør de tro på, at en tilknytning til arbejdsmarkedet er mulig. Formålet med coaching af de ledige deltagere har således været at finde nye udveje med udgangspunkt i de ressourcer og kompetencer, som de pågældende allerede er i besiddelse af. Den fornemmeste opgave for Strategisk Netværks medarbejdere har derfor været at fungere som mentorer, som udforsker deltagernes egne potentialer og gennem aktiv lytning bringer dem til en (selv)erkendelse af deres ønsker og ambitioner med hensyn til erhvervsvalg. Ved at tage udgangspunkt i deltagernes egne holdninger og forventninger er fremkommet et langt mere nuanceret billede af deres kompetencer, erfaringer og fremtidsplaner. Resultatet er blevet et mere fyldestgørende grundlag at udarbejde individuelle handlingsplaner på. 2. Kommunerne skal administrere regler på social- og beskæftigelsesområdet, der er komplicerede, og som i en vis udstrækning kan virke mistænkeliggørende - for eksempel over for personer, der gerne vil i fleksjob. Konsekvensen kan være en meget lang sagsbehandlingstid. Der kræves endvidere forskellige kompetencer alt efter, om opgaven består i at coache ledige i forbindelse med jobsøgning eller administrere lovregler som myndighed. Frederiksberg Kommune har løst denne potentielle konflikt mellem rollerne som serviceleverandør coach og sparringspartner - og offentlig myndighed for flere år siden ved at etablere et beskæftigelsessekretariat, som blandt andet bistår ledige og virksomheder i forbindelse med etablering af jobs. Kommunen har derved opbygget en særlig og anerkendt - kompetence og viden om, hvordan man bedst rådgiver og vejleder jobsøgende samt virksomheder. Dertil kommer, at kommunen er i stand til at koordinere den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats mellem forskellige forvaltninger og afdelinger. Det er imidlertid langt fra alle kommuner, der har samme kompetence. Regeringens visioner om at øge adgangen for blandt andre ledige mennesker med handicap til arbejdsmarkedet kan naturligvis virkeliggøres. Det forudsætter imidlertid en prioriteret indsats i de kommende kommuner og jobcentre. Det er urealistisk at tro, at sagsbehandlere, som i mange år har beskæftiget sig med eksempelvis sociale aspekter ud fra en socialfaglig og lovgivningsmæssig synsvinkel, også vil kunne fun-

14 Side 12 Joballiancen gere som eksperter i at coache ledige eller rådgive virksomheder i forbindelse med ansættelse af medarbejdere. Opgaverne, relationerne og kompetencekravene er forskellige. Løsningen består i at opbygge og ikke mindst kombinere specialviden og erfaring på tre kompetenceområder: Lovgivningens muligheder på det sociale og beskæftigelsesmæssige område. Coaching af personer, der ikke sjældent befinder sig i en marginaliseret position. Virksomhedsopsøgende arbejde. De tre kompetenceområder er det grundlag, som en effektiv joballiance mellem 1. ledige mennesker med handicap, 2. kommunale sagsbehandlere, job- og virksomhedskonsulenter samt 3. virksomheder kan bygge på. På det punkt kan Frederiksberg Kommune fremstå som eksempel i forbindelse med gennemførelsen af strukturreformen på beskæftigelsesområdet. 3. Der er et betydeligt potentiale for jobåbninger for mennesker med fysiske handicap. Det er fejlagtigt at tro, at virksomhederne generelt har negative holdninger over for ansættelse af personer fra målgruppen. De har måske et ukendskab, og det kan ikke afhjælpes effektivt gennem stort anlagte informationskampagner, men ved personlige, målrettede og opsøgende henvendelser. Der er to andre barrierer, som er vigtigere: For det første utilstrækkelig viden hos nogle kommuner om såvel den relevante lovgivning som hensigtsmæssige måder at kommunikere og samarbejde med virksomheder på. For det andet tilbøjeligheden hos nogle ledige mennesker med handicap til at skærpe kravene til et job, efterhånden som det viser sig at kunne blive en realitet. Det sker ikke sjældent, at en person med et handicap først giver begejstret udtryk for drømmen om et job og derpå finder forklaringer på, hvorfor det så alligevel ikke er en god idé, at han eller hun tager imod det jobtilbud, som tegner sig. Den reelle forklaring er psykologisk og bunder ofte i et langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet og derfor forståelig nervøsitet for at falde igennem. 4. Det vil ofte være vanskeligt at opfylde de meget store forventninger, som ledige mennesker med handicap har til mulighederne for at få hjælp af det offentlige til at finde og komme i gang med et job. Denne konklusion gælder, uanset hvor veluddannet en sagsbehandler er, og uanset hvor meget forståelse han eller hun har for betydningen af personlig coaching og samarbejde med virksomheder. Hvad kan kommunerne og de kommende jobcentre gøre ved det? De kan prioritere indsatsen og gøre følgende samtidig med en stadig bestræbelse på at agere ordentligt og respektfuldt over for den enkelte borger: Lave et realistisk jugement på, hvor langt det er muligt at nå med en rimelig ressourceindsats med hensyn til at afklare ressourcer og barrierer hos den enkelte. Afstemme forventningerne til såvel den enkelte borgers som kommunens og jobcentrets indsats og muligheder.

15 Kapitel 1: Jobskabelse Fra distance til alliance Side 13 De følgende observationer skal ses i lyset af ovennævnte hovedkonklusioner: 1. Der er brug for en hurtigere afklaring af borgerne Det fremgår af feltarbejdet, at hovedparten af deltagerne har en meget lang afklaringsfase bag sig. De oplever at blive holdt hen i en ventetid, som forekommer meget lang. Deltagerne får en følelse af magtesløshed, fordi de ikke selv er herre over deres fremtid. Flere deltagere stoler ikke på sagsbehandlerne. De oplever, at sagsbehandlerne ikke foretager sig noget i sagen, modarbejder dem og ikke kender lovgivningen godt nok. Sagsbehandlingen er meget personafhængig, og det handler derfor om, hvordan sagsbehandlerne møder borgerne. Fokuserer de på barrierer i stedet for muligheder, kræver det ekstra meget af borgerne fortsat at være optimistiske og bevare modet. Deltagerne bliver enten opgivende eller vrede og kæmper endnu hårdere. Flere deltagere oplever ligeledes, at sagsbehandlerne ikke tager speciallægeerklæringerne alvorligt, men tilsidesætter den lægelige vurdering. Det er vigtigt af hensyn til den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet, at afklaringen sker hurtigt, og at lægeundersøgelserne foretages så tidligt i forløbet som muligt. Der er såvel psykologiske som fysiske faktorer i spil: Den enkeltes motivation skal bevares, og eventuelle behandlingstiltag skal sættes hurtigt ind, så helbredet ikke forværres. Det er nødvendigt, at alle de instanser, som en borger skal igennem i afklaringsfasen, prioriterer en hurtig indsats. Det hjælper ikke processen, at én instans er hurtig, hvis sagen blot trækker ud i den næste. Der er brug for en alternativ måde at tænke på, hvor tilknytningen til arbejdsmarkedet prioriteres højere frem for eksempelvis at fokusere på, hvor længe en borger helbredsmæssigt kan vente på en afklaring. Her ligger der også en udfordring for lægerne, da de ikke har tradition for at opprioritere personer, der har risiko for at ryge ud af arbejdsmarkedet. De har en tendens til at fokusere på selve sygdommen og ikke tænke i et arbejdsmarkedsperspektiv. 2. Sagsbehandlerne skal anerkende borgerne Det er ikke kun de nævnte barrierer, som møder borgerne. Flere føler sig ligeledes mødt med mistro af sagsbehandlerne, som om de er ude på at snyde systemet. De fornemmer, at borgerne skæres over én kam frem for at blive mødt med tillid og forståelse. Det drejer om mangel på anerkendelse fra sagsbehandlernes side, hvilket er betænkeligt eller værre, da anerkendelse er en grundlæggende betingelse for at udvikle en god selvidentitet. Mangel på anerkendelse er således ikke heldigt, når kernen i socialt arbejde er at understøtte borgerens mulighed for så vidt muligt at forfølge sin egen vision om det gode liv og dermed blive en god og velfungerende samfundsborger, der i stand til at forsørge sig selv. Flere deltagere har tillige erfaringer med at komme i arbejdsprøvninger, som er i modstrid med deres skånebehov. De oplever ikke, at der tages udgangspunkt i deres uddannelsesbaggrund, helbred eller erfaringer, som det er ressourceprofilens hensigt at sikre. Nogle placeres i kunstige miljøer, hvor de uanset uddannelse og handicap skal arbejde sammen med psykisk syge, misbrugere og socialt belastede mennesker. Det opfatter deltagerne som en stempling og ydmygelse, fordi de ikke kan og vil identificere sig med disse befolkningsgrupper. De bliver ikke hørt eller ordentlig afklaret, fordi den enkelte så at sige er usynlig for sagsbehandleren.

16 Side 14 Joballiancen 3. Sagsbehandlerne skal coache og servicere borgerne I aktiveringsfasen skal borgeren være jobsøgende, og kommunerne skal give tilbud om fleks- eller skånejob. Størstedelen af deltagerne har dog ikke modtaget tilbud fra kommunen. Det er meget afhængigt af den enkelte sagsbehandlers engagement, hvad der sker i deltagernes sag, og hvor hurtigt det går. Nogle deltagere gør selv en aktiv indsats for at finde et job, men de fleste lader det være op til kommunen. Deltagerne har tilsyneladende lidt et tab af autonomi: De har vænnet sig til, at kommunen har magten og beslutningskompetencen og finder det derfor svært at tage sagen i egen hånd og kaste sig ud i jobsøgningen. Ved en mulig ansættelse skal kommunen godkende jobbet og arbejdspladsen, og deltagerne kan være nervøse ved denne proces. De kan være bange for at love en arbejdsgiver noget, som kommunen ikke kan holde. Flere forventer således, at kommunen skal finde dem et job. Derfor føler de sig ladt i stikken, når de ser, at sagsbehandlerne ikke gør en indsats for finde et relevant job. Der ligger her en formidlingsopgave hos sagsbehandlerne. Det er vigtigt, at de på en ordentlig måde formidler til borgerne, at jobskabelsen er en fælles opgave. Samtidig er det afgørende for deltagernes motivation og forhåbninger, at sagsbehandleren ikke melder pas, men faktisk forsøger at finde et job og hjælper med jobsøgningen. Det handler om at coache borgerne i denne proces. I de tilfælde, hvor deltagerne føler sig hjulpet, forstået og anerkendt, har jobkonsulenter eller sagsbehandlere indtaget en rolle som en coach, der lytter til og tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Det er et spørgsmål om at guide borgeren gennem en erkendelsesproces og lytte til, hvad den enkelte udtrykker. Borgeren skal være synlig for sagsbehandleren eller jobkonsulenten. I projektperioden varetog Strategisk Netværk netop denne coaching af deltagerne i forhold til jobsøgningen. Det var en stor og tidskrævende post i projektet, fordi det drejede sig om aflæring. Deltagerne havde så stor mistillid til det offentlige system, at de først skulle forbi denne barriere, før de kunne lægge kræfter i jobsøgningen og have selvtillid nok til at turde tro på, at det var muligt at finde et passende job. Strategisk Netværk kom i projektperioden gennem det første lag hos den enkelte, som vedrører anerkendelse, selverkendelse og aflæring. Herefter var det muligt at målrette jobsøgningen yderligere. Flere deltagere udtrykker endvidere utilfredshed med sagsbehandlernes viden om den relevante lovgivning. De opfatter sagsbehandlerne som forvirrede eller ligeglade og bevillinger af for eksempel hjælpemidler som vilkårlige. Deltagerne skal selv sætte sig ind i lovgivningen for at få, hvad de har krav på. De oplever en disrespekt i form af et retstab, som påvirker deres sociale integration. Når de frakendes bestemte rettigheder, mister de status som ligeværdige parter. Der er brug for en mere formaliseret proces i forbindelse med formidling af ny lovgivning, eftersom det tilsyneladende i mange tilfælde er op til den enkelte sagsbehandler at holde sig orienteret om for eksempel nye regler. Der er ikke afsat tid hertil, og derfor underprioriteres det ofte. Deltagerne efterlyser med andre ord en bedre service fra sagsbehandlernes side. Borgerne skal betragtes som kunder, der skal serviceres af en konsulent. Det er nødvendigt, at sagsbehandlerne ved, hvilke varer de har på hylderne for at kunne respektere borgernes retssikkerhed. Det

17 Kapitel 1: Jobskabelse Fra distance til alliance Side 15 samme gælder ved sagsbehandlerskift: Borgeren skal informeres og behandles som en kunde. De finder det respektløst, når de ikke informeres om forhold, der har central betydning i deres liv. 4. Kommunerne skal servicere virksomhederne Nogle deltagere fortæller, at deres arbejdsplads belastes, når de har brug for nye hjælpemidler. Arbejdsgiveren skal indimellem gennemgå en langsommelig proces for at få et tilskud, som virksomheden er berettiget til. Det ender ofte med, at virksomheden betaler hele eller dele af udgiften selv. Det kan have indflydelse på mulighederne for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet for et menneske med et fysisk handicap. Hvis flere mennesker med handicap skal i job, er det vigtigt, at virksomhederne ikke belastes af at ansætte handicappede. Det er afgørende, at kommunerne smidiggør processen og træder til, når der er behov for hjælpemidler og ny indretning. Det gælder ligeledes om at gøre det så nemt for virksomhederne som muligt at ansætte en medarbejder i fleksjob. Derfor vil det tillige være hensigtsmæssigt, hvis kommunerne hjælper mindre virksomheder med papirarbejdet i forbindelse med en medarbejder i fleksjob. En stor administrativ byrde kan medføre, at en fleksjobber bliver betragtet som en belastning for virksomheden. Et andet vigtigt aspekt er opfølgning på de etablerede fleksjobs. Det har afgørende betydning, at kommunen følger op på ansættelsen for at afværge eventuelle misforståelser og vurdere nye behov, som kan vise sig undervejs. Samtidig skal kommunerne bruge flere ressourcer på det opsøgende arbejde over for virksomhederne. Via en personlig og opsøgende kontakt er det muligt at skabe jobåbninger til mennesker, som har brug for ansættelse på særlige vilkår. I denne proces skal virksomhederne informeres grundigt, da de ikke altid er klædt godt nok på til at ansætte en fleksjobber. Enkelte efterlyser ligeledes vejledning til borgerne om, hvad det vil sige at være på fleksjob, så de kan træffe det rette valg. Der er brug for en lige så hurtig og servicerende indsats, som kommunerne allerede yder i forbindelse med fastholdelsessager. Feltarbejdet viser, at kommunerne her træder hurtigt ind og er behjælpelige med de nødvendige hjælpemidler og ordninger. 5. Handicappet har betydning for omgivelsernes holdninger Der er markant forskel på den måde, som deltagerne mødes på i samfundet og på virksomhederne afhængig af, om deres handicap eller sygdom er synligt eller ej. Når handicappet er synligt, er kolleger og medmennesker meget hjælpsomme. Kolleger til synligt handicappede hjælper med de praktiske opgaver i det omfang, der er behov for det. De er gode til at lade den enkelte afgøre, hvornår der er brug for hjælp. Kollegerne holder efter en kort periode op med at se handicappet og ser i stedet personen handicappet bliver usynligt. Det forholder sig anderledes, når en synligt handicappet søger job. Her oplever deltagerne at blive diskrimineret: De bliver ikke vurderet på deres kompetencer, men frasorteres på grund af handicappet. Deltagerne bliver magtesløse, når handicappet i sig selv bliver diskvalificerende, fordi det er et forhold, som de ikke selv er herre over. Der er tale om en stigmatisering, fordi arbejdsgiverne udelukkende fokuserer på stigmaet frem for de øvrige egenskaber og kompetencer.

18 Side 16 Joballiancen Stigmatiseringen bliver tydeligere, når en synligt handicappet bevæger sig i det offentlige rum. Her oplever deltagerne at blive umyndiggjort, mobbet, ekskluderet, fordømt og betragtet som tilhørende en anden race. Flere bliver udsat for, hvad de kalder misforstået misundelse: Medmennesker misunder de hjælpemidler, som et menneske med et handicap får bevilget af kommune eller amt. Hvor grov stigmatiseringen er, afhænger tilsyneladende af, hvor unormal en person ser ud. Stigmatiseringen er kraftigst i det første møde. Det er derfor en væsentlig pointe i forbindelse med de lediges jobsøgning, hvordan de mødes i offentligheden. Ifølge deltagerne er åbenhed den eneste måde at undgå tabuisering og stigmatisering på. Er begge parter åbne og interesserede, er det muligt at skabe forståelse, accept og anerkendelse. Mennesker med et usynligt handicap bliver derimod umiddelbart ikke udsat for fordomme, når de færdes i det offentlige rum. De føler sig i stedet mere udsatte på arbejdspladsen. I pressede situationer tager kollegerne ikke de nødvendige hensyn, men opfatter dem som pylrede og til tider hysteriske, hvis de står fast på deres skånebehov. Kollegerne har svært ved at acceptere, at en kollega ikke strækker sig en gang imellem, når de ikke kan se handicappet. En kollega med et usynligt handicap risikerer i stedet at komme til at stå uden for fællesskabet, fordi vedkommende ikke kan give en ekstra hånd. Deltagere med et usynligt handicap bliver ofte konfronteret med mistænksomhed. De er nødt til at forsvare sig selv og forklare, hvad deres sygdom eller handicap betyder. Mange har forskellige gener, som kan variere fra dag til dag, og derfor varierer de arbejdsopgaver, som de kan udføre også fra dag til dag. Det kan være svært for kollegerne at forstå og kan forstærke mistænkeliggørelsen. Flere deltagere er ligeledes blevet beskyldt for at være dovne, hysteriske og svage. Ikkehandicappede kommer nemt til at bagatellisere handicappet. Der er ifølge feltarbejdet en klar tendens til, at synligt handicappede får skånebehovene anerkendt af omgivelserne én gang for alle. Mennesker med et usynligt handicap må derimod gang på gang minde kolleger og arbejdsgivere om deres skånebehov. 6. Det er muligt at integrere mennesker med et fysisk handicap på arbejdsmarkedet Der er tre forhold, som er afgørende for, om en ansættelse af en medarbejder med et fysisk handicap bliver en succes. Det drejer sig om ledelsens håndtering, kollegernes indstilling og den enkeltes egen væremåde. For det første skal ledelsen være interesseret i medarbejderens velbefindende og opmærksom på vedkommendes behov. Det er vigtigt fra ansættelsens start at få afklaret, hvilke hjælpemidler og andre hensyn der er behov for. Samtidig skal ledelsen forberede og informere de øvrige medarbejdere om den nye situation og bakke op om den nye medarbejder. I det konkrete arbejde drejer det sig om at behandle medarbejderen på lige fod med de øvrige medarbejdere. De skal have opgaver, der svarer til deres faglige kompetencer og mærke en udvikling i deres arbejdsopgaver. De skal også have mulighed for at deltage i kurser og andre kompetenceudviklingsaktiviteter på lige fod med kollegerne. Det er vigtigt, at der ikke finder forskelsbehandling sted. Det handler om respekt og tolerance.

19 Kapitel 1: Jobskabelse Fra distance til alliance Side 17 Interviewene med de beskæftigede viser, at ledelsen fokuserer på de faglige og personlige kvalifikationer uanset handicap. Ledelsen er åben og lyttende, hvis medarbejderen ønsker andre arbejdsopgaver. Størstedelen af de beskæftigede deltagere føler sig ikke forbigået, men får samme opgaver som kolleger i lignende stillinger. Deltagerne føler sig derfor værdsatte på arbejdspladsen og mener, at ledelsen opfatter deres ressourcer og værdi for jobbet som en gevinst for arbejdspladsen. Ingen er bange for at miste jobbet alene på grund af deres handicap. For det andet skal kollegerne være hjælpsomme og opmærksomme på de behov, som en kollega med et fysisk handicap kan have. Flere deltagere beskriver kollegerne som omsorgsfulde og hensynsfulde. De synes, at der bliver passet på dem, og at de bliver inkluderet i fællesskabet, selvom de ikke kan deltage i alt. Det handler om planlægning, fleksibilitet og lydhørhed. Kollegerne skal håndtere en balancegang: De må ikke hjælpe så meget, at den enkelte får en følelse af at være hjælpeløs. Kollegerne skal samtidig overholde skånehensynene også i pressede situationer. De skal ligeledes acceptere, at en kollega arbejder færre timer og får samme løn. Derfor er det vigtigt, at kollegerne informeres grundigt fra ansættelsens start, så gnidninger forebygges og minimeres. For det tredje skal den enkelte selv være meget åben om sit handicap og sine behov. Det er vigtigt fra ansættelsens start at afmystificere handicappet eller sygdommen ved at fortælle åbent om det gerne sammen med ledelsen. Kollegerne ved ikke nødvendigvis, hvordan de skal forholde sig til en kollega med et handicap. Når der ikke bliver talt om det, kan der opstå en utryg atmosfære omkring personen med handicappet. Mennesker er ofte utrygge ved det ukendte, fordi de ikke umiddelbart har et regelsæt for opførsel og samvær til rådighed. I dagligdagen er det ligeledes afgørende, at den enkelte selv formår at sige til og fra og håndtere forskellige misforståelser eller fejltrin fra kollegers side med åbenhed og humor. Det afgørende for integrationen af fysisk handicappede på arbejdsmarkedet er således, at den pågældende bliver taget alvorligt og behandlet som enhver anden medarbejder blot med nogle enkelte hensyn. Der skal samtidig være åbenhed om handicappet både fra ledelsens, kollegernes og den pågældendes egen side. 7. Deltagerne er motiverede for at arbejde Alle de ledige deltagere var meget engagerede og optimistiske i projektforløbet. Mange har været ledige i tre år eller mere og var ivrige efter at komme i gang. De fleste var meget åbne over for, hvilke stillinger de ville påtage sig, og de var gode til at se jobmuligheder på arbejdsmarkedet. De ledige deltagere kunne inddeles i to grupper eller kategorier, som afspejlede deres motivation og ambitioner: De selvsikre og de usikre. Den første gruppe var præget af selvtillid og gåpåmod, og den anden af usikkerhed og bekymring. Begge grupper havde forventninger til arbejdsmarkedet og ville gerne have et meningsfuldt job, men Strategisk Netværk oplevede eksempelvis, at de usikre takkede nej til flere jobåbninger undervejs i projektperioden. De var enten usikre på, om de kunne klare den pågældende type job, eller om transporttiden var for lang. Mange af de usikre og bekymrede har været ledige i lang tid og skal således både slås med et handicap eller en sygdom og med de psykiske mén, som langtidsledighed medfører. Flere har daglige gener fra deres handicap eller sygdom, hvilket er ensbetydende med uforudsigelighed,

20 Side 18 Joballiancen som også kan medføre usikkerhed. Flere af de usikre har ligeledes været udsat for mobning på deres tidligere arbejdsplads og har derfor problemer med deres selvtillid. En sådan usikkerhed har indflydelse på deltagernes indstilling til arbejdsmarkedet og på, hvad de har mod på at kaste sig ud i. Størstedelen af de ledige deltagere befinder sig i denne gruppe og var ligeledes dem, som lagde størst vægt på et godt arbejdsmiljø frem for faglige udfordringer. De har haft for mange nederlag og har brug for succesoplevelser. Nogle har blot været uheldige i deres tidligere job, uden at der er tale om mobning eller chikane. De er dog stadig meget motiverede for at finde et arbejde de har blot brug for coaching og vejledning. De selvsikre fokuserede derimod i høj grad på de faglige udfordringer i arbejdet. De var blandt andet kendetegnet ved ikke at tale om deres handicap i interviewene, medmindre der specifikt blev stillet spørgsmål til det. De talte i stedet om deres krav til arbejdsopgaver, ansvar og indflydelse. Handicappet blev kun berørt som et forhold, der skal tages enkelte hensyn til derefter var det uinteressant. Der er to afgørende parametre for denne indstilling: Uddannelsesbaggrund og handicappets art. Deltagerne i denne gruppe er overvejende højtuddannede eller studerende, der er i gang med en lang videregående uddannelse. De har valgt uddannelser, som kan bruges af såvel handicappede som ikke handicappede og har derfor samme forventninger til arbejdsmarkedet som alle andre. Det er dog øjensynligt handicappets art, der har størst indvirkning her. Størstedelen af deltagerne i denne gruppe har et handicap, der ikke medfører daglige gener eller mentale følger, og som ikke er progredierende. De behov, som den enkelte har, kan derfor afklares en gang for alle og behøver ikke at komme på tale igen. En klar forskel mellem de selvsikre og de usikre er, at førstnævnte ikke påtager sig en offerrolle på arbejdspladsen, men formår at neutralisere handicappet og blive behandlet på lige fod med andre. Det handler derfor om, hvilket perspektiv den enkelte indtager. Et tredje parameter, som spiller en rolle hos de selvsikre, er deres ledighedsperiode. De har enten været ledige i kort tid eller har selv sagt op. Det spiller ind på selvfølelsen, idet den enkelte stadig har kontrol over sit eget liv. De fleste i denne gruppe mener heller ikke, at deres ledighed skyldes handicappet, medmindre det er et spørgsmål om tilgængelighed. Denne gruppe af deltagere er motiverede for at finde et job og er meget selvkørende i jobsøgningen Model Joballiancen Konklusionerne og observationerne tyder på, at tre forhold har betydning for jobskabelse og - fastholdelse for mennesker med et fysisk handicap: 1. Kommunernes interne organisering af indsatsen. 2. Indsatsen over for virksomhederne. 3. Indsatsen over for den enkelte person med et handicap. Se figur 1.1. på næste side.

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere