Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 18. august 2014 Tid Kl Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen (afbud) Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i pkt ) Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede Thomas Hvitfeldt Hansen (afbud) Personale Jesper Møller Petersen Jørgen Gerner Hansen Michael Baltzer Michael Stonor Nielsen (kontorelev) Næstved Havn Vestre Kaj Næstved Telefon

2 Indholdsfortegnelse: Punkter på dagsorden: 86. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Sager under fortsat behandling (LUKKET) Lejesag (LUKKET) Renovering af silo Etablering af dirt jump bane Renovering af hovedkajen i Karrebæksminde (Delvis åben) Nedrivning på Maglemøllekajen Promenade projekt v/kanalvej Fiskerikaj Karrebæksminde (delvis åben) Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl Orientering fra direktøren Eventuelt

3 86. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Beslutning d Referat udsendes med korrekte pkt. numre. 2. Redigeret bilag til sag nr. 91 blev udleveret. 87. Godkendelse af referat Godkendelse af referat Beslutning d Godkendt. 88. Sager under fortsat behandling (LUKKET) 89. Lejesag (LUKKET) Sagsbeh.: Nikolaj Madsen Sagsnr.:

4 90. Renovering af silo Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen Sagsnr.: Kunde: Vestre Mellemkaj 7-9 (Kornsilo) Pga. stormskade på siloens tag er det nødvendigt med en udskiftning af ca. 100 m 2 tag. Prisen for en sådan udskiftning i små 40 meters højde er kr Hertil kommer diverse ekstra arbejder, nu hvor vi alligevel har en lift pris anslået kr I alt op mod kr Skaden kan muligvis anmeldelses som stormskade, det undersøges pt. Det er mange penge på en silo bestyrelsen overvejer at nedrive. Siloen bruges pt. ikke(ud over mobilantenner). Det vurderes ikke at være muligt at bruge siloen til havneformål, da udgifterne til opstart og løbende vedligehold ikke står mål med eventuelle lejeindtægter. Fremgår af sagsfremstillingen. Direktøren indstiller at sagen drøftes. d Direktøren fremlægger plan for nedrivning. Udlejning af kontorlejemål indstilles indtil videre. 4

5 91. Etablering af dirt jump bane Sagsbeh.: Nikolaj Madsen Sagsnr.: Kunde: Ungdommens hus Havneadministrationen har fået en forespørgsel fra Næstved Kommune ang. leje af areal til etablering af en dirt jump bane. Banen vil være tilknyttet Ungdommens Hus (Skellet 29). Dirt jump er en del af cykelsporten, og går i sin enkelthed ud på, at man på cykel skal forcere større eller mindre jordbunker, såkaldte dirt jumps på en speciellavet cykel. Der er tale om en midlertidig bane på ca. 5-7 år uden faste installationer af nogen art. Det drejer sig om et areal i størrelsesordenen m 2. Arealet ligger i dag ubenyttet hen. Administrationen foreslår, at arealet lejes ud på særlige vilkår, da der er tale om et offentligt projekt, der vil fremme det lokale kulturliv. Arealet forslås derfor lejet til kr. 10,00 pr. m 2 pr. år (normal takst er kr. 40,00), hvilket giver en årlig leje på kr ,00 arealet lejes ud på en standard erhvervslejekontrakt, dog med den særlige betingelse, at lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel uden form for erstatning til lejer. Administrationen kan ikke anbefale, at arealet lejes vederlagsfrit, da der bliver lagt beslag på et centralt beliggende areal i 5-7 år, hvorfor en lejepris med 75 % rabat vurderes at være rimelig. Er beskrevet under Sagsfremstilling. Lovgrundlag: Aftaleloven Bilag: Oversigtskort over areal Bilag: Ansøgning fra Ungdommens Hus Administrationen indstiller, at: 1. Arealet lejes ud på de vilkår, der er beskrevet under Sagsfremstilling. Eller 2. Direktøren bemyndiges til at optage forhandling med Ungdommens Hus ang. leje af arealet. Det endelige resultat fremlægges havnebestyrelsen. d Udsat Alternativ placering undersøges f.eks. Ydernæs 5

6 Fortsat behandling d Havneadministrationen har modtaget en forespørgsel fra Næstved Kommune om leje af areal til etablering af en dirt jump bane. Banen vil være tilknyttet Ungdommens Hus (Skellet 29). Tidligere behandling i Havnebestyrelsen blev udsat med ønsket om en alternativ placering. Vi har nu fundet en alternativ placering, ved restarealet mellem Børnehaven Møllen og Fabriksvej. Arealet ligger i dag ubenyttet hen, og det vurderes at arealet ikke fremadrettet kan udlejes til andre formål. Der er tale om en midlertidig bane uden faste installationer af nogen art. Det drejer sig om et areal på ca m 2. Havneadministration foreslår, at arealet udlejes uden vederlag for en periode på 10 år, som sponsorat til Ungdomsskolen, da projektet er et offentligt projekt, der vil fremme det lokale kulturliv. Arealet foreslås derfor lejet ud på en standard erhvervslejekontrakt med de betingelser, at lejemålet kan opsiges gensidigt med 1 års varsel, at Ungdomsskolen selv varetager vedligeholdelse af arealerne i aftaleperioden og selv sørger for evt. skiltning med information om, hvem der kan benytte arealet og på hvilke vilkår. Beskrevet under sagsfremstilling. Bilag: Oversigtskort over areal. 6

7 Administrationen indstiller, at arealet lejes ud på de vilkår der er beskrevet under sagsfremstilling. d Der laves en låneaftale på vilkår som beskrevet ovenfor i indstillingen. 92. Renovering af hovedkajen i Karrebæksminde (Delvis åben) Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen Sagsnr.: Kunde: Renovering af hovedkaj Karrebæksminde I sommeren 2005 blev hovedkajen (Kabyskajen) levetidsforlænget til Kajen er nu i en sådan forfatning, at der indenfor de nærmeste år skal foretages en gennemgribende renovering. På den baggrund har firmaet A1 Consult lavet vedlagte rapport. Der er tre muligheder: 1) På støbning af en beton skal der kan forlænge kajens levetid i måske yderligere 5-10 år. Denne løsning har dog det problem at den ikke tager højde for den stigende vanddybde ved kajen, hvilket nødvendiggør, at der lægges stenpudder for at forhindre yderligere erosion. Det er endvidere tvivlsomt om dele eller måske hele kajen overhoved har godstykkelse til en påstøbning. Løsningen vil også lukke kajen for godstransport, da kajen under ingen omstændigheder må belastes efter en påstøbning. Denne løsning er derfor ikke undersøgt yderligere. 2) En komplet renovering af eksisterende kaj. Pris ca. kr. 10 mio. kr. 3) En opretning af eksisterende kaj (se tegning). Med tilhørende nyt bagareal på ca. 850 m 2. Pris ca. 11 mio. kr. Hertil er så en option på et ekstra bagareal for enden af kajen på ca. 950 m 2 pris 1-2 mio. kr. samt etablering af svajebassin 3-4 mio. kr. Et fuldendt projekt vil således koste ca. 17 mio. kr. Havnedirektøren gennemgår projekterne. Fremgår af bilag. Der er ikke budgetmidler til projektet i Bilag 5: Projektbeskrivelse Bilag 6: Tegning Direktøren indstiller at sagen drøftes og at der træffes beslutning om at forsætte projektet, således at kystdirektoratet kan ansøges og der kan udarbejdes et endeligt udbudsmateriale. d Godkendt der arbejdes videre med projekt 3. Projektet sendes i høring hos lokalrådet. Forsat behandling. Der foreligger nu høringssvar fra lokalrådet. Svaret fremgår af sagens bilag. Direktøren har følgende kommentar til høringssvaret. 1) Området er i dag omfattet af havnens sikringsplaner og som sådan omfattet af terrorsikring. Der er ikke aktuelle planer om opstilling af permanent hegn. 2) Der er ikke aktuelle planer om at ændre på de nuværende adgangsforhold, men en eventuelt ændre anvendelse af kajen kan ikke udelukkes at ændre på adgangsforhold. 3) Der er ikke aktuelle planer om losning af træflis på kajen. 7

8 4) Oplag vil foregå efter havnens almindelige principper. Ved oplag hvor der kan blive støvgener, vil der blive taget forholdsregler. 5) Havnen driver i dag virksomhed i form af en havnekaj på stedet. Projektet er alene en renovering og optimering af eksisterende kaj og virksomhed. Havnen udarbejder rapporter i det omfang, at de involverede godkendende myndigheder stiller krav om dette. Eventuelt udarbejdede rapporter vil blive forlagt bestyrelsen. Lokalrådet beder om skitser til deres fremtidige arbejde. Lokalrådet arbejder for Næstved Kommune, planer, skitser og andet grafisk materiale bør kunne fremskaffes gennem Næstved Kommune, således havnens administration ikke belastes. Ikke relevant. Bilag 7: Brev fra lokalrådet Direktøren indstiller at lokalrådets skrivelse tages til efterretning og besvares som beskrevet i sagsfremstillingen. d Godkendt Svarskrivelse holdes i bløde vendinger. Der bevilliges kr ,00 til projektet, idet der ikke laves svajebassin. Fortsat d Opdatering på sagen efter møde med Karrebæksminde. Ikke relevant. Ingen Sagen drøftes. d Sagen blev drøftet. Fortsat d Direktøren fremlægger og gennemgår de indkommende tilbud. Efter gennemgangen vælges entreprenør til opgaven. Bilag 1: Licitation indkommende bud Bilag 2: Kort oversigt De indkommende tilbud drøftes med henblik på valg af entreprenør. d Udsat til behandling fredag d. 2. maj. 8

9 Fortsat d xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx økonomiske mest fordelagtige tilbud og tilbudsvurderingen er vægtet iht. udbudsbrevets xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ingen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d Hoffmann blev valgt som entreprenør. Der skal forhandles en løsning på plads, der overholder budget. Der skal ligeledes ske skiltning af projekt samt forbedring af indhegning iht. restaurant. Der skal afholdes orienteringsmøde med de nærmeste naboer. Fortsat behandling den Der er pt. rammet ca. 75 % uden nogen nævneværdig udfordringer rent økonomisk, mens vi teknisk har oplevet nogle udfordringer med revner i den rammet spuns. Dette er dog undersøgt og må tilskrives, at spunsen er rammet i hård ler. Direktøren gennemgår økonomi og status. 9

10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Direktøren indstiller, at sagen drøftes. d Taget til efterretning. 93. Nedrivning på Maglemøllekajen Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen Sagsnr.: Kunde: Maglemøllekajen Havnen har søgt nedrivningstilladelse for 2 kranbroer (delvis) 1 Titan skinnekran og ca. 120 meter af højkajen. I skrivende stund er der kommet 7 indsigelser (nok lidt koordineret) fra borgere, forskellige bevaringsforeninger, Kulturarvstyrelsen og Næstved Bys Museum. Administrationen søger at ændre nedrivningen, således at de 2 kranbroer og Titankranen ikke skal nedrives. Vi tager en tur til området og kigger på de forskellige Kraner, kajer og broer. Det forventes at koste ca. kr at få etableret de ca. 120 meter løbende kaj. Direktøren indstiller at sagen drøftes. d Thrige krans placering overvejes. 2. Der arbejdes videre med fjernelse af kranbroens spidser og en visualisering. 10

11 94. Promenade projekt v/kanalvej Sagsbeh.: Jørgen Næsager/Jesper Møller Petersen Sagsnr.: Den første delentreprise hvor der skal være promenade fra Kanalvej ved Frihedens ankerplads afsluttes ca. 50 meter rør Fejøvej, har været i licitation den 6. september. Det er endnu ikke oplyst hvem der er entreprenør på sagen. Entreprisen påbegyndes ultimo oktober og forventes afsluttet april Entreprisen omfatter 320 meter ø 1600 mm betonkloakledning der lægges langs kajkanten, ny spuns og afslutning i overflade således der er klar til anlæg af promenade overflade. Nilsen & Risager er rådgiver på projektet. 2. Lyngkilde er rådgiver på promenadens overfladebelægning. Der er afholdt møde om sagen den 16. august Arbejdet med anlæg af promenaden forventes påbegyndt efter sommerferien Dette af hensyn til sætninger over kloak m.m. Lyngkilde udarbejder et ide-katalog med tilhørende overslag således der er noget at vælge imellem. Ide-kataloget forventes at være klar inden udgangen af oktober 2012 til forelæggelse for Havnebestyrelsen. Projektering og udbud forventes at kunne udføres i 1 kvartal Økonomisk forbrug: Projekt Næstved Havnepark. Dispositionsforslag kr ,00. Honorar projekt. Promenade kr ,39. Reserveret Spuns kr ,00. Samlet reserveret og forbrugt up front kr ,39. Økonomien fremgår under sagsfremstillingen. Ingen. Jørgen Næsager indstiller, at sagen tages til efterretning og der udarbejdes et samlet budget for promenaden. Taget til efterretning. FORTSAT: Havnebestyrelsen ønsker en økonomisk oversigt over havnens likvide beholdning. Udarbejdes til næste møde. Rådgivende Ingeniørfirma Lyngkilde har udarbejdet et idekatalog med økonomi for den samlede Havnepromenade. Promenaden starter inde i Østre Havnebassin med istandsættelse af den eksisterende sti langs havnen og slutter efter kano og kajakklubben. Idekataloget indeholder forskelligartede forslag som sti-anlæg, til og fravalg af aktivitets muligheder, der fremgår specificeret med etablerings omkostninger og årlige drifts og vedligeholdelsesomkostninger. Den første delentreprise forventes påbegyndt juni 2013 og afsluttet i oktober Den første delentreprises udstrækning er ca. 100 meter fra Fejøvej. Det udarbejdede idekatalog giver mulighed for tilvalg af aktivitets muligheder som multibane, klatretårn, fitnessudstyr, parkour bane, asfaltpukkelbane mm. 11

12 Der er anbefalet belysning med pullert belysning. Det anbefales at undersøge driftsomkostninger ved benyttelse af led-lys-armatur. Det anbefales at der etableres et promenade byggeudvalg. Økonomien er afhængig af valg af forslagene i idekataloget. Bilag 1: Idékatalog med oversigtsplan og følgebrev. Jørgen Næsager indstiller: 1. At sagen drøftes og idekataloget forslag gennemgås for en beslutning om promenaden. 2. At der etableres et promenade byggeudvalg. 1. Projektet godkendes overordnet. Detailprojekt udarbejdes. 2. Delprojekter godkendes undtaget havnebad. 3. Der etableres et offentligt toilet i forbindelse med projektet. 4. Der etableres brønde (byggemodning) til yderligere 1 offentligt toilet. 5. Havnebestyrelsen er byggeudvalg FORTSAT: Efter ønske fra Karsten Nonbo optages sagen til fornyet behandling, idet økonomien ønskes gennemgået. Økonomien er afhængig af valg af forslagene i idekataloget. Idékatalog tidligere fremsendt. Sagen drøftes Der er alene godkendt midler (kr ) til spunsprojekt. Øvrige projekter i idekatalog skal godkendes særskilt. Havnebestyrelsen ønsker et billigere belysningsforslag, eventuel et forslag kun med rørføring. Fortsat behandling d Formanden og direktøren har haft en drøftelse med NK forsyning omkring fordelingen af udgifter til promenadeprojektet. NK forsyning har foreslået, at Næstved Havn afholder andel af udgifter til spunsen langs kanalen, mens NK Forsyning afleverer med belægning, der kan fungere som sti. Fordelen ved denne fordeling skal ses i antallet af selskaber og rådgivere involveret i projektet bliver reduceret og dels at projektet bliver færdiggjort hurtigere end oprindeligt planlagt. Teknisk Forvaltning vil blive inddraget i projektet, for at sikre koordination med kommunen. Uændret. Direktøren indstiller, at der gives accept til videre forhandling med NKF, med henblik på indgåelse af en aftale som skitseret i sagsfremstillingen. 12

13 d Godkendt - Økonomisk oversigt samt projektplan forelægges HB. Fortsat behandling d Den første delentreprise hvor der skal anlægges promenade er kloakeret og vil være klar til anlæg i september Strækningen, der vil være klar til anlæg er fra Frihedens ankerplads og frem til ca. 50 meter før Fejøvej. Delstrækningen afleveres af kloakforsyningen med ædeltræ som top på spuns og med opfyld af stabilt grus. I forbindelse med afholdt møde med vejmyndigheden er følgende drøftet: a. Fastlæggelse af matrikelskel. b. Vurdering af fremtidigt ejerskab til promenadens delstrækning bortset fra ejerskabet til spuns, hammer og forankring som entydigt vil være Næstved Havn. c. Vejmyndigheden anbefaler enkeltstrækning med cykelsti udgår. d. Vejmyndigheden foretrækker asfaltbelægning udgår til fordel for flisebelægning. Dette af hensyn til asfaltbelægningens komplekse vedligehold ved udbedring og farve forandring. Lyngkilde har udarbejdet et idekatalog på promenadens overfladebelægning. Idekataloget angiver en promenadesti med farvet asfalt, cykelsti, brostensareal med bænke ud for Femøvej og brostensareal med bænk ved delentreprisens afslutning. Promenadens vejbelysning leveres og etableres af Næstved Kommune. Pullert belysning leveres og opsættes af Næstved Havn. Strækning fra Frihedens ankerplads og ind til Toldbodgade trænger til istandsættelse, beslutning om istandsættelse afventer kloakering af strækningen. I området med angivelse af mulig parkering anbefales det, at der ikke er parkering for lastbiler og busser. Der etableres ikke muligheder for båd op og nedtagning på delstrækningen. Det anbefales, at der indlægges en form for beplantning på grønne områder med fornødent hensyn til udsyn. Beplantningsplan udarbejdes af stadsgartneren. Af hensyn til færdslen på promenadeområdet anbefales det, at der opsættes skilte. Cykelsti og promenadesti anbefales angivet på særskilte skilte. Skilteplan udarbejdes af vejmyndigheden. Medings og Ide-møbler er forespurgt om de har forslag til promenaden ud fra deres indkørsel. Der er udtrykt stor interesse og Medings og Ide-møbler vender snarest tilbage herom. Efter anlæg af promenaden vil der årligt være visse vedligeholdelsesomkostninger som vinterforanstaltninger, oprettelse af sætninger i belægning og renholdelse. Anlæg af første delentreprise anbefales udført fra 1. september 2013 og frem til 1. november Det anbefales at der efter fastlæggelse af udformningen af promenaden, afholdes indbudt licitation. Det anbefales der indbydes 5 entreprenørfirmaer til afgivelse af tilbud. TIDSPLAN: a. Fastlæggelse af promenadens udformning. Afslutning ultimo juni b. Udarbejdelse af udbudsmateriale. Afslutning ultimo juli c. Udsendelse af udbudsmateriale. Ultimo juli

14 d. Licitation den 22. august e. Kontrakt aftale den 29. august f. Anlægsarbejdet påbegyndes den 2. september g. Anlægsarbejdet afsluttes og afleveres den 1. november Økonomien er afhængig af valg af promenadens udformning. Prissætning foretages ud fra forslagene i idekataloget. Foreløbigt overslag for delstrækningen kr ,-. Til vedligehold af promenaden skal der afsættes et årligt beløb som overslagsmæssigt vurderes til kr ,- for delstrækningen. Havnens drift påvirkes negativt med kr ,00 årligt. Bilag 2: Idékatalog er tidligere udleveret vises på projektor Bilag 3: Oversigt over 1. delentreprise Jørgen Næsager indstiller: 1. At sagen drøftes med hensyn til idekatalogets forslag og gennemgås for en beslutning om udformning af promenaden. 2. At vejmyndighedens forslag til belægning og udformning godkendes. 3. At beplantningsplan udarbejdes af stadsgartneren. 4. At skiltningsplan udarbejdes af vejmyndigheden. 5. At bænkarealer drøftes. 6. At parkeringsmuligheder drøftes. 7. At forslag fra Medings og Ide-møbler drøftes. 8. At der afholdes indbudt licitation og 5 entreprenører indbydes. 9. At tidplanen drøftes for godkendelse. d Udsat Der fremlægges anlægsbudget med afholdte udgifter ved næste behandling. Fortsat behandling den Der er udarbejdet et notat over promenaden dateret den Notatet giver et generelt overblik over status på økonomi, forslag til den fremtidige håndtering, udførelse og tidsplan for den første delentreprise af promenaden. ØKONOMI: Den samlede økonomi der er til rådighed er kr ,-. Økonomi forbrugt Up Front den kr ,-. Reserveret økonomi ud over det forbrugte for etape 2 på 560 meter kr ,-. Reserveret til promenade. Delentreprise fra Frihedens fortøjningsplads Til ca. 50 meter før Fejøvej. I alt 350 meter. Etape 3 kr ,-. Reserveret til spuns og promenade ud forbi bokse og roklubben. 14

15 Etape 4 kr ,-. Reserveret til spuns og promenade fra Frihedens ankerplads og frem til Toldbodgade Kr ,-. Reserveret til toiletfaciliteter ud for Frihedens fortøjningsplads kr ,-. Bilag 4: Promenade notat dateret den Jørgen Næsager indstiller: At promenade notatet drøftes med hensyn til økonomi, planlægning, udførelse og tidsplan. At det besluttes promenadestrækningen fra Frihedens fortøjningsplads til 50 meter før Fejøven udføres i perioden maj juni At promenaden udføres i indbudt licitation som hoved, -eller totalentreprise. At promenadens design besluttes af bestyrelsen i god tid inden der foretages udbud i forbindelse med licitation. At vejmyndigheden opsætter kantsten i indeværende år. At matrikelskel fastlægges i samarbejde med vejmyndigheden. Godkendt. - Tidshorisont og økonomi for etablering af stykket mellem Friheden og Havnegade skal undersøges og forelægges havnebestyrelsen. - Driftsomkostninger for promenaden skal undersøges og forelægges bestyrelsen. Fortsat behandling den Der er på havnens budget for 2014 afsat kr. 1,0 mio. til promenaden og dekorering af silo. Fra mandag torsdag formiddag ligger der et forslag til flisebelægning ud for varmeværket på Kanalvej. Prisen for denne belægning incl en ca. 1,5 meter asfaltsti (til inliners) er uforhandlet i underhåndsbud fra C. Holbøll & Sønner A/S ca. kr. 1,2 mio. Prisen indeholder ikke belysning, som forventes at kunne blive etableret for ca. kr. 1,8 mio. kr. Budget overskridelser skal enten godkendes af byrådet eller findes ved besparelser. Direktøren indstiller at sagen drøftes d Byrådet anmodes om accept af en forøgelse af anlægsbudget på 3,7 mio. kr. til fuldførelse af projektet, inkl. lys og belægning. 15

16 Fortsat behandling den Orientering om status på projektet. Vi har fået lidt udfordringer mht. Belysning og vandstand. Der er afsat kr. 3,0 mio. til belægning og belysning. Direktøren indstiller at sagen drøftes Beslutning d Til efterretning. 95. Fiskerikaj Karrebæksminde (delvis åben) Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen Sagsnr.: Kunde: Ny fiskeri Kaj - Karrebæksminde Musholm Laks er i gang med at etablere sig i Karrebæksminde og har i 2013 haft 2 mand beskæftiget med lakseopdræt. Det har været en succes og man ønsker, at udvide forretningen med yderligere 1-2 ansatte samt et større skib. Vi har det sidste ½ år kigget på forskellige placeringer for skibet og har nu fundet 2 placeringer. Se bilag. Fiskeriforeningen er orienteret og indforstået. Skibets størrelse samt behov for lastning og losning nødvendiggøre en gennemgribende renovering af de eksisterende anlæg. Derfor foreslås en ny spunset kaj etableret. Kajen kan dels tjene som anløbskaj for Musholm og dels som fiskelosse kaj for de øvrige fiskefartøjer i Karrebæksminde. Dermed kan vi på sigt fjerne kølecontaineren fra grundlovspladsen til fiskernes arealer på Lungshave. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Se sagsfremstilling Bilag 8: Kortoversigt 16

17 Direktøren indstiller at projektet igangsættes og at den nødvendige økonomi tilvejebringes fra havnen diverse investeringsmidler for d Thomas Hansen deltog ikke i behandlingen. Godkendt projektforslag 1. Fiskeriforening samt lokalrådet skal høres om projektet. FORTSAT d Der foreligger høringssvar fra Fiskeriforeningen og Lokalrådet (se bilag). Fiskeriforeningen udtaler om kajprojektet: Som udgangspunkt er det meget positivt, at en virksomhed ønsker at etablere sig i Karrebæksminde og at Næstved Havn bakker op om et sådan tiltag. Principielt har Fiskeriforeningen ikke nogen bemærkninger til den påtænkte placering af den nye kaj. Lokalrådet kan ikke på baggrund af det fremsendte materiale udtale sig om projektet. Lokalrådet ønsker tværsnittegninger og oplysninger om hvad der skal ske med bagareal samt en nærmere beskrivelse af fremtidige tilkørsels- og transportforhold. Der kan søges om statslige midler til projektet (op til 50 %), såfremt der er udarbejdet en helhedsplan for fiskeriet i Karrebæksminde. Bilag 4: Høringssvar fra Lokalråd Bilag 5: Høringssvar fra Fiskeriforening. Direktøren indstiller at sagen drøftes. d Thomas Hansen deltog ikke i behandling. Der udarbejdes en helhedsplan for fiskeriet i Karrebæksminde i samarbejde med fiskerne mhp. at søge statslige midler. 17

18 FORTSAT d Vi har haft vores strategi i høring i lokalrådet og de har ikke svaret ved vores frist udløb den 31. juli. Fiskerne har efter lidt overvejelse foreslået at vi flytter kajetableringen til Sjællands siden, da vi på denne side ikke har udfordringer med lastbiler og bro. Til gengæld får vi så en udfordring med pakhus. Vi har imidlertid fundet en løsning i samarbejde med fiskeriforeningen, hvor vi udnytter en eksisterende kølecontainer til at skabe et rum for en lagerbygning. Fordelen ved dette projekt er at det har en væsentlig bedre økonomi. Projektet præsenteres. 18

19 Bilag: Oversigt 19

20 Skitse af ny bygning: Direktøren indstiller at sagen drøftes. d Der arbejdes videre med alle tre løsninger: a. Enø-projekt b. Grundlovsplads-projekt c. Ny kaj-projekt 20

21 96. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl. LUKKET 97. Orientering fra direktøren LUKKET LUKKET 98. Eventuelt Næstved Havn, d. Bjarne E. Rasmussen Hanne Sørensen Henrik Bonné Otto V. Poulsen Per Sørensen 21

Referat fra Havnebestyrelsesmøde

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 30. juni 2014 Tid Kl. 15.30 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i sag 81-85) Otto Vølund

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 20. april 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Jørn Jensen, Knud Albertsen, Steen Gundertofte, Jørgen S. Lundsgaard, Grete Schødts, Bruno Hansen Afbud: Niels

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Referat Sted Start 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 15:30 Mødested/mødelokale Restaurant Fru Larsen, Laurbjerg Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT 33 15. - Budgetopfølgning 31.10.2012 - ÅBENT

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6

Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 25. juni 2012 kl. 15:30 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 16.15 Pkt. Tekst Side 125 Thagård Plantage 22, dispensation til etablering af vandinstallation

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00

PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00 Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00 Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK revisionsprotokollat 2013 Sag: Regnskab 2013

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013.

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013. 181-135 REFERAT Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Poul Tychsen PT

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09 Inviteret: Birgitte Ohm (BO), Thorbjørn Argir (TA), Erich Fuglsbjerg (EF), Mette Ebbensgaard (ME), Frits Rostrup (FR). Bent Kortholm (BK), Jette Søndergård Afbud fra: Thorbjørn Argir og Frits Rostrup KL

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

Den selvejende institution Dato : 03.09.2010. 1. Godkendelse af referat. 2. Meddelelser.

Den selvejende institution Dato : 03.09.2010. 1. Godkendelse af referat. 2. Meddelelser. Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 1. september 2010. kl. 18.30. Der var afbud fra Gitte Berthelsen og Palle Mogensen. 1. Godkendelse af referat. PSJ Godkendelse af referat

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere