Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 18. august 2014 Tid Kl Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen (afbud) Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i pkt ) Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede Thomas Hvitfeldt Hansen (afbud) Personale Jesper Møller Petersen Jørgen Gerner Hansen Michael Baltzer Michael Stonor Nielsen (kontorelev) Næstved Havn Vestre Kaj Næstved Telefon

2 Indholdsfortegnelse: Punkter på dagsorden: 86. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Sager under fortsat behandling (LUKKET) Lejesag (LUKKET) Renovering af silo Etablering af dirt jump bane Renovering af hovedkajen i Karrebæksminde (Delvis åben) Nedrivning på Maglemøllekajen Promenade projekt v/kanalvej Fiskerikaj Karrebæksminde (delvis åben) Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl Orientering fra direktøren Eventuelt

3 86. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Beslutning d Referat udsendes med korrekte pkt. numre. 2. Redigeret bilag til sag nr. 91 blev udleveret. 87. Godkendelse af referat Godkendelse af referat Beslutning d Godkendt. 88. Sager under fortsat behandling (LUKKET) 89. Lejesag (LUKKET) Sagsbeh.: Nikolaj Madsen Sagsnr.:

4 90. Renovering af silo Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen Sagsnr.: Kunde: Vestre Mellemkaj 7-9 (Kornsilo) Pga. stormskade på siloens tag er det nødvendigt med en udskiftning af ca. 100 m 2 tag. Prisen for en sådan udskiftning i små 40 meters højde er kr Hertil kommer diverse ekstra arbejder, nu hvor vi alligevel har en lift pris anslået kr I alt op mod kr Skaden kan muligvis anmeldelses som stormskade, det undersøges pt. Det er mange penge på en silo bestyrelsen overvejer at nedrive. Siloen bruges pt. ikke(ud over mobilantenner). Det vurderes ikke at være muligt at bruge siloen til havneformål, da udgifterne til opstart og løbende vedligehold ikke står mål med eventuelle lejeindtægter. Fremgår af sagsfremstillingen. Direktøren indstiller at sagen drøftes. d Direktøren fremlægger plan for nedrivning. Udlejning af kontorlejemål indstilles indtil videre. 4

5 91. Etablering af dirt jump bane Sagsbeh.: Nikolaj Madsen Sagsnr.: Kunde: Ungdommens hus Havneadministrationen har fået en forespørgsel fra Næstved Kommune ang. leje af areal til etablering af en dirt jump bane. Banen vil være tilknyttet Ungdommens Hus (Skellet 29). Dirt jump er en del af cykelsporten, og går i sin enkelthed ud på, at man på cykel skal forcere større eller mindre jordbunker, såkaldte dirt jumps på en speciellavet cykel. Der er tale om en midlertidig bane på ca. 5-7 år uden faste installationer af nogen art. Det drejer sig om et areal i størrelsesordenen m 2. Arealet ligger i dag ubenyttet hen. Administrationen foreslår, at arealet lejes ud på særlige vilkår, da der er tale om et offentligt projekt, der vil fremme det lokale kulturliv. Arealet forslås derfor lejet til kr. 10,00 pr. m 2 pr. år (normal takst er kr. 40,00), hvilket giver en årlig leje på kr ,00 arealet lejes ud på en standard erhvervslejekontrakt, dog med den særlige betingelse, at lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel uden form for erstatning til lejer. Administrationen kan ikke anbefale, at arealet lejes vederlagsfrit, da der bliver lagt beslag på et centralt beliggende areal i 5-7 år, hvorfor en lejepris med 75 % rabat vurderes at være rimelig. Er beskrevet under Sagsfremstilling. Lovgrundlag: Aftaleloven Bilag: Oversigtskort over areal Bilag: Ansøgning fra Ungdommens Hus Administrationen indstiller, at: 1. Arealet lejes ud på de vilkår, der er beskrevet under Sagsfremstilling. Eller 2. Direktøren bemyndiges til at optage forhandling med Ungdommens Hus ang. leje af arealet. Det endelige resultat fremlægges havnebestyrelsen. d Udsat Alternativ placering undersøges f.eks. Ydernæs 5

6 Fortsat behandling d Havneadministrationen har modtaget en forespørgsel fra Næstved Kommune om leje af areal til etablering af en dirt jump bane. Banen vil være tilknyttet Ungdommens Hus (Skellet 29). Tidligere behandling i Havnebestyrelsen blev udsat med ønsket om en alternativ placering. Vi har nu fundet en alternativ placering, ved restarealet mellem Børnehaven Møllen og Fabriksvej. Arealet ligger i dag ubenyttet hen, og det vurderes at arealet ikke fremadrettet kan udlejes til andre formål. Der er tale om en midlertidig bane uden faste installationer af nogen art. Det drejer sig om et areal på ca m 2. Havneadministration foreslår, at arealet udlejes uden vederlag for en periode på 10 år, som sponsorat til Ungdomsskolen, da projektet er et offentligt projekt, der vil fremme det lokale kulturliv. Arealet foreslås derfor lejet ud på en standard erhvervslejekontrakt med de betingelser, at lejemålet kan opsiges gensidigt med 1 års varsel, at Ungdomsskolen selv varetager vedligeholdelse af arealerne i aftaleperioden og selv sørger for evt. skiltning med information om, hvem der kan benytte arealet og på hvilke vilkår. Beskrevet under sagsfremstilling. Bilag: Oversigtskort over areal. 6

7 Administrationen indstiller, at arealet lejes ud på de vilkår der er beskrevet under sagsfremstilling. d Der laves en låneaftale på vilkår som beskrevet ovenfor i indstillingen. 92. Renovering af hovedkajen i Karrebæksminde (Delvis åben) Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen Sagsnr.: Kunde: Renovering af hovedkaj Karrebæksminde I sommeren 2005 blev hovedkajen (Kabyskajen) levetidsforlænget til Kajen er nu i en sådan forfatning, at der indenfor de nærmeste år skal foretages en gennemgribende renovering. På den baggrund har firmaet A1 Consult lavet vedlagte rapport. Der er tre muligheder: 1) På støbning af en beton skal der kan forlænge kajens levetid i måske yderligere 5-10 år. Denne løsning har dog det problem at den ikke tager højde for den stigende vanddybde ved kajen, hvilket nødvendiggør, at der lægges stenpudder for at forhindre yderligere erosion. Det er endvidere tvivlsomt om dele eller måske hele kajen overhoved har godstykkelse til en påstøbning. Løsningen vil også lukke kajen for godstransport, da kajen under ingen omstændigheder må belastes efter en påstøbning. Denne løsning er derfor ikke undersøgt yderligere. 2) En komplet renovering af eksisterende kaj. Pris ca. kr. 10 mio. kr. 3) En opretning af eksisterende kaj (se tegning). Med tilhørende nyt bagareal på ca. 850 m 2. Pris ca. 11 mio. kr. Hertil er så en option på et ekstra bagareal for enden af kajen på ca. 950 m 2 pris 1-2 mio. kr. samt etablering af svajebassin 3-4 mio. kr. Et fuldendt projekt vil således koste ca. 17 mio. kr. Havnedirektøren gennemgår projekterne. Fremgår af bilag. Der er ikke budgetmidler til projektet i Bilag 5: Projektbeskrivelse Bilag 6: Tegning Direktøren indstiller at sagen drøftes og at der træffes beslutning om at forsætte projektet, således at kystdirektoratet kan ansøges og der kan udarbejdes et endeligt udbudsmateriale. d Godkendt der arbejdes videre med projekt 3. Projektet sendes i høring hos lokalrådet. Forsat behandling. Der foreligger nu høringssvar fra lokalrådet. Svaret fremgår af sagens bilag. Direktøren har følgende kommentar til høringssvaret. 1) Området er i dag omfattet af havnens sikringsplaner og som sådan omfattet af terrorsikring. Der er ikke aktuelle planer om opstilling af permanent hegn. 2) Der er ikke aktuelle planer om at ændre på de nuværende adgangsforhold, men en eventuelt ændre anvendelse af kajen kan ikke udelukkes at ændre på adgangsforhold. 3) Der er ikke aktuelle planer om losning af træflis på kajen. 7

8 4) Oplag vil foregå efter havnens almindelige principper. Ved oplag hvor der kan blive støvgener, vil der blive taget forholdsregler. 5) Havnen driver i dag virksomhed i form af en havnekaj på stedet. Projektet er alene en renovering og optimering af eksisterende kaj og virksomhed. Havnen udarbejder rapporter i det omfang, at de involverede godkendende myndigheder stiller krav om dette. Eventuelt udarbejdede rapporter vil blive forlagt bestyrelsen. Lokalrådet beder om skitser til deres fremtidige arbejde. Lokalrådet arbejder for Næstved Kommune, planer, skitser og andet grafisk materiale bør kunne fremskaffes gennem Næstved Kommune, således havnens administration ikke belastes. Ikke relevant. Bilag 7: Brev fra lokalrådet Direktøren indstiller at lokalrådets skrivelse tages til efterretning og besvares som beskrevet i sagsfremstillingen. d Godkendt Svarskrivelse holdes i bløde vendinger. Der bevilliges kr ,00 til projektet, idet der ikke laves svajebassin. Fortsat d Opdatering på sagen efter møde med Karrebæksminde. Ikke relevant. Ingen Sagen drøftes. d Sagen blev drøftet. Fortsat d Direktøren fremlægger og gennemgår de indkommende tilbud. Efter gennemgangen vælges entreprenør til opgaven. Bilag 1: Licitation indkommende bud Bilag 2: Kort oversigt De indkommende tilbud drøftes med henblik på valg af entreprenør. d Udsat til behandling fredag d. 2. maj. 8

9 Fortsat d xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx økonomiske mest fordelagtige tilbud og tilbudsvurderingen er vægtet iht. udbudsbrevets xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ingen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d Hoffmann blev valgt som entreprenør. Der skal forhandles en løsning på plads, der overholder budget. Der skal ligeledes ske skiltning af projekt samt forbedring af indhegning iht. restaurant. Der skal afholdes orienteringsmøde med de nærmeste naboer. Fortsat behandling den Der er pt. rammet ca. 75 % uden nogen nævneværdig udfordringer rent økonomisk, mens vi teknisk har oplevet nogle udfordringer med revner i den rammet spuns. Dette er dog undersøgt og må tilskrives, at spunsen er rammet i hård ler. Direktøren gennemgår økonomi og status. 9

10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Direktøren indstiller, at sagen drøftes. d Taget til efterretning. 93. Nedrivning på Maglemøllekajen Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen Sagsnr.: Kunde: Maglemøllekajen Havnen har søgt nedrivningstilladelse for 2 kranbroer (delvis) 1 Titan skinnekran og ca. 120 meter af højkajen. I skrivende stund er der kommet 7 indsigelser (nok lidt koordineret) fra borgere, forskellige bevaringsforeninger, Kulturarvstyrelsen og Næstved Bys Museum. Administrationen søger at ændre nedrivningen, således at de 2 kranbroer og Titankranen ikke skal nedrives. Vi tager en tur til området og kigger på de forskellige Kraner, kajer og broer. Det forventes at koste ca. kr at få etableret de ca. 120 meter løbende kaj. Direktøren indstiller at sagen drøftes. d Thrige krans placering overvejes. 2. Der arbejdes videre med fjernelse af kranbroens spidser og en visualisering. 10

11 94. Promenade projekt v/kanalvej Sagsbeh.: Jørgen Næsager/Jesper Møller Petersen Sagsnr.: Den første delentreprise hvor der skal være promenade fra Kanalvej ved Frihedens ankerplads afsluttes ca. 50 meter rør Fejøvej, har været i licitation den 6. september. Det er endnu ikke oplyst hvem der er entreprenør på sagen. Entreprisen påbegyndes ultimo oktober og forventes afsluttet april Entreprisen omfatter 320 meter ø 1600 mm betonkloakledning der lægges langs kajkanten, ny spuns og afslutning i overflade således der er klar til anlæg af promenade overflade. Nilsen & Risager er rådgiver på projektet. 2. Lyngkilde er rådgiver på promenadens overfladebelægning. Der er afholdt møde om sagen den 16. august Arbejdet med anlæg af promenaden forventes påbegyndt efter sommerferien Dette af hensyn til sætninger over kloak m.m. Lyngkilde udarbejder et ide-katalog med tilhørende overslag således der er noget at vælge imellem. Ide-kataloget forventes at være klar inden udgangen af oktober 2012 til forelæggelse for Havnebestyrelsen. Projektering og udbud forventes at kunne udføres i 1 kvartal Økonomisk forbrug: Projekt Næstved Havnepark. Dispositionsforslag kr ,00. Honorar projekt. Promenade kr ,39. Reserveret Spuns kr ,00. Samlet reserveret og forbrugt up front kr ,39. Økonomien fremgår under sagsfremstillingen. Ingen. Jørgen Næsager indstiller, at sagen tages til efterretning og der udarbejdes et samlet budget for promenaden. Taget til efterretning. FORTSAT: Havnebestyrelsen ønsker en økonomisk oversigt over havnens likvide beholdning. Udarbejdes til næste møde. Rådgivende Ingeniørfirma Lyngkilde har udarbejdet et idekatalog med økonomi for den samlede Havnepromenade. Promenaden starter inde i Østre Havnebassin med istandsættelse af den eksisterende sti langs havnen og slutter efter kano og kajakklubben. Idekataloget indeholder forskelligartede forslag som sti-anlæg, til og fravalg af aktivitets muligheder, der fremgår specificeret med etablerings omkostninger og årlige drifts og vedligeholdelsesomkostninger. Den første delentreprise forventes påbegyndt juni 2013 og afsluttet i oktober Den første delentreprises udstrækning er ca. 100 meter fra Fejøvej. Det udarbejdede idekatalog giver mulighed for tilvalg af aktivitets muligheder som multibane, klatretårn, fitnessudstyr, parkour bane, asfaltpukkelbane mm. 11

12 Der er anbefalet belysning med pullert belysning. Det anbefales at undersøge driftsomkostninger ved benyttelse af led-lys-armatur. Det anbefales at der etableres et promenade byggeudvalg. Økonomien er afhængig af valg af forslagene i idekataloget. Bilag 1: Idékatalog med oversigtsplan og følgebrev. Jørgen Næsager indstiller: 1. At sagen drøftes og idekataloget forslag gennemgås for en beslutning om promenaden. 2. At der etableres et promenade byggeudvalg. 1. Projektet godkendes overordnet. Detailprojekt udarbejdes. 2. Delprojekter godkendes undtaget havnebad. 3. Der etableres et offentligt toilet i forbindelse med projektet. 4. Der etableres brønde (byggemodning) til yderligere 1 offentligt toilet. 5. Havnebestyrelsen er byggeudvalg FORTSAT: Efter ønske fra Karsten Nonbo optages sagen til fornyet behandling, idet økonomien ønskes gennemgået. Økonomien er afhængig af valg af forslagene i idekataloget. Idékatalog tidligere fremsendt. Sagen drøftes Der er alene godkendt midler (kr ) til spunsprojekt. Øvrige projekter i idekatalog skal godkendes særskilt. Havnebestyrelsen ønsker et billigere belysningsforslag, eventuel et forslag kun med rørføring. Fortsat behandling d Formanden og direktøren har haft en drøftelse med NK forsyning omkring fordelingen af udgifter til promenadeprojektet. NK forsyning har foreslået, at Næstved Havn afholder andel af udgifter til spunsen langs kanalen, mens NK Forsyning afleverer med belægning, der kan fungere som sti. Fordelen ved denne fordeling skal ses i antallet af selskaber og rådgivere involveret i projektet bliver reduceret og dels at projektet bliver færdiggjort hurtigere end oprindeligt planlagt. Teknisk Forvaltning vil blive inddraget i projektet, for at sikre koordination med kommunen. Uændret. Direktøren indstiller, at der gives accept til videre forhandling med NKF, med henblik på indgåelse af en aftale som skitseret i sagsfremstillingen. 12

13 d Godkendt - Økonomisk oversigt samt projektplan forelægges HB. Fortsat behandling d Den første delentreprise hvor der skal anlægges promenade er kloakeret og vil være klar til anlæg i september Strækningen, der vil være klar til anlæg er fra Frihedens ankerplads og frem til ca. 50 meter før Fejøvej. Delstrækningen afleveres af kloakforsyningen med ædeltræ som top på spuns og med opfyld af stabilt grus. I forbindelse med afholdt møde med vejmyndigheden er følgende drøftet: a. Fastlæggelse af matrikelskel. b. Vurdering af fremtidigt ejerskab til promenadens delstrækning bortset fra ejerskabet til spuns, hammer og forankring som entydigt vil være Næstved Havn. c. Vejmyndigheden anbefaler enkeltstrækning med cykelsti udgår. d. Vejmyndigheden foretrækker asfaltbelægning udgår til fordel for flisebelægning. Dette af hensyn til asfaltbelægningens komplekse vedligehold ved udbedring og farve forandring. Lyngkilde har udarbejdet et idekatalog på promenadens overfladebelægning. Idekataloget angiver en promenadesti med farvet asfalt, cykelsti, brostensareal med bænke ud for Femøvej og brostensareal med bænk ved delentreprisens afslutning. Promenadens vejbelysning leveres og etableres af Næstved Kommune. Pullert belysning leveres og opsættes af Næstved Havn. Strækning fra Frihedens ankerplads og ind til Toldbodgade trænger til istandsættelse, beslutning om istandsættelse afventer kloakering af strækningen. I området med angivelse af mulig parkering anbefales det, at der ikke er parkering for lastbiler og busser. Der etableres ikke muligheder for båd op og nedtagning på delstrækningen. Det anbefales, at der indlægges en form for beplantning på grønne områder med fornødent hensyn til udsyn. Beplantningsplan udarbejdes af stadsgartneren. Af hensyn til færdslen på promenadeområdet anbefales det, at der opsættes skilte. Cykelsti og promenadesti anbefales angivet på særskilte skilte. Skilteplan udarbejdes af vejmyndigheden. Medings og Ide-møbler er forespurgt om de har forslag til promenaden ud fra deres indkørsel. Der er udtrykt stor interesse og Medings og Ide-møbler vender snarest tilbage herom. Efter anlæg af promenaden vil der årligt være visse vedligeholdelsesomkostninger som vinterforanstaltninger, oprettelse af sætninger i belægning og renholdelse. Anlæg af første delentreprise anbefales udført fra 1. september 2013 og frem til 1. november Det anbefales at der efter fastlæggelse af udformningen af promenaden, afholdes indbudt licitation. Det anbefales der indbydes 5 entreprenørfirmaer til afgivelse af tilbud. TIDSPLAN: a. Fastlæggelse af promenadens udformning. Afslutning ultimo juni b. Udarbejdelse af udbudsmateriale. Afslutning ultimo juli c. Udsendelse af udbudsmateriale. Ultimo juli

14 d. Licitation den 22. august e. Kontrakt aftale den 29. august f. Anlægsarbejdet påbegyndes den 2. september g. Anlægsarbejdet afsluttes og afleveres den 1. november Økonomien er afhængig af valg af promenadens udformning. Prissætning foretages ud fra forslagene i idekataloget. Foreløbigt overslag for delstrækningen kr ,-. Til vedligehold af promenaden skal der afsættes et årligt beløb som overslagsmæssigt vurderes til kr ,- for delstrækningen. Havnens drift påvirkes negativt med kr ,00 årligt. Bilag 2: Idékatalog er tidligere udleveret vises på projektor Bilag 3: Oversigt over 1. delentreprise Jørgen Næsager indstiller: 1. At sagen drøftes med hensyn til idekatalogets forslag og gennemgås for en beslutning om udformning af promenaden. 2. At vejmyndighedens forslag til belægning og udformning godkendes. 3. At beplantningsplan udarbejdes af stadsgartneren. 4. At skiltningsplan udarbejdes af vejmyndigheden. 5. At bænkarealer drøftes. 6. At parkeringsmuligheder drøftes. 7. At forslag fra Medings og Ide-møbler drøftes. 8. At der afholdes indbudt licitation og 5 entreprenører indbydes. 9. At tidplanen drøftes for godkendelse. d Udsat Der fremlægges anlægsbudget med afholdte udgifter ved næste behandling. Fortsat behandling den Der er udarbejdet et notat over promenaden dateret den Notatet giver et generelt overblik over status på økonomi, forslag til den fremtidige håndtering, udførelse og tidsplan for den første delentreprise af promenaden. ØKONOMI: Den samlede økonomi der er til rådighed er kr ,-. Økonomi forbrugt Up Front den kr ,-. Reserveret økonomi ud over det forbrugte for etape 2 på 560 meter kr ,-. Reserveret til promenade. Delentreprise fra Frihedens fortøjningsplads Til ca. 50 meter før Fejøvej. I alt 350 meter. Etape 3 kr ,-. Reserveret til spuns og promenade ud forbi bokse og roklubben. 14

15 Etape 4 kr ,-. Reserveret til spuns og promenade fra Frihedens ankerplads og frem til Toldbodgade Kr ,-. Reserveret til toiletfaciliteter ud for Frihedens fortøjningsplads kr ,-. Bilag 4: Promenade notat dateret den Jørgen Næsager indstiller: At promenade notatet drøftes med hensyn til økonomi, planlægning, udførelse og tidsplan. At det besluttes promenadestrækningen fra Frihedens fortøjningsplads til 50 meter før Fejøven udføres i perioden maj juni At promenaden udføres i indbudt licitation som hoved, -eller totalentreprise. At promenadens design besluttes af bestyrelsen i god tid inden der foretages udbud i forbindelse med licitation. At vejmyndigheden opsætter kantsten i indeværende år. At matrikelskel fastlægges i samarbejde med vejmyndigheden. Godkendt. - Tidshorisont og økonomi for etablering af stykket mellem Friheden og Havnegade skal undersøges og forelægges havnebestyrelsen. - Driftsomkostninger for promenaden skal undersøges og forelægges bestyrelsen. Fortsat behandling den Der er på havnens budget for 2014 afsat kr. 1,0 mio. til promenaden og dekorering af silo. Fra mandag torsdag formiddag ligger der et forslag til flisebelægning ud for varmeværket på Kanalvej. Prisen for denne belægning incl en ca. 1,5 meter asfaltsti (til inliners) er uforhandlet i underhåndsbud fra C. Holbøll & Sønner A/S ca. kr. 1,2 mio. Prisen indeholder ikke belysning, som forventes at kunne blive etableret for ca. kr. 1,8 mio. kr. Budget overskridelser skal enten godkendes af byrådet eller findes ved besparelser. Direktøren indstiller at sagen drøftes d Byrådet anmodes om accept af en forøgelse af anlægsbudget på 3,7 mio. kr. til fuldførelse af projektet, inkl. lys og belægning. 15

16 Fortsat behandling den Orientering om status på projektet. Vi har fået lidt udfordringer mht. Belysning og vandstand. Der er afsat kr. 3,0 mio. til belægning og belysning. Direktøren indstiller at sagen drøftes Beslutning d Til efterretning. 95. Fiskerikaj Karrebæksminde (delvis åben) Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen Sagsnr.: Kunde: Ny fiskeri Kaj - Karrebæksminde Musholm Laks er i gang med at etablere sig i Karrebæksminde og har i 2013 haft 2 mand beskæftiget med lakseopdræt. Det har været en succes og man ønsker, at udvide forretningen med yderligere 1-2 ansatte samt et større skib. Vi har det sidste ½ år kigget på forskellige placeringer for skibet og har nu fundet 2 placeringer. Se bilag. Fiskeriforeningen er orienteret og indforstået. Skibets størrelse samt behov for lastning og losning nødvendiggøre en gennemgribende renovering af de eksisterende anlæg. Derfor foreslås en ny spunset kaj etableret. Kajen kan dels tjene som anløbskaj for Musholm og dels som fiskelosse kaj for de øvrige fiskefartøjer i Karrebæksminde. Dermed kan vi på sigt fjerne kølecontaineren fra grundlovspladsen til fiskernes arealer på Lungshave. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Se sagsfremstilling Bilag 8: Kortoversigt 16

17 Direktøren indstiller at projektet igangsættes og at den nødvendige økonomi tilvejebringes fra havnen diverse investeringsmidler for d Thomas Hansen deltog ikke i behandlingen. Godkendt projektforslag 1. Fiskeriforening samt lokalrådet skal høres om projektet. FORTSAT d Der foreligger høringssvar fra Fiskeriforeningen og Lokalrådet (se bilag). Fiskeriforeningen udtaler om kajprojektet: Som udgangspunkt er det meget positivt, at en virksomhed ønsker at etablere sig i Karrebæksminde og at Næstved Havn bakker op om et sådan tiltag. Principielt har Fiskeriforeningen ikke nogen bemærkninger til den påtænkte placering af den nye kaj. Lokalrådet kan ikke på baggrund af det fremsendte materiale udtale sig om projektet. Lokalrådet ønsker tværsnittegninger og oplysninger om hvad der skal ske med bagareal samt en nærmere beskrivelse af fremtidige tilkørsels- og transportforhold. Der kan søges om statslige midler til projektet (op til 50 %), såfremt der er udarbejdet en helhedsplan for fiskeriet i Karrebæksminde. Bilag 4: Høringssvar fra Lokalråd Bilag 5: Høringssvar fra Fiskeriforening. Direktøren indstiller at sagen drøftes. d Thomas Hansen deltog ikke i behandling. Der udarbejdes en helhedsplan for fiskeriet i Karrebæksminde i samarbejde med fiskerne mhp. at søge statslige midler. 17

18 FORTSAT d Vi har haft vores strategi i høring i lokalrådet og de har ikke svaret ved vores frist udløb den 31. juli. Fiskerne har efter lidt overvejelse foreslået at vi flytter kajetableringen til Sjællands siden, da vi på denne side ikke har udfordringer med lastbiler og bro. Til gengæld får vi så en udfordring med pakhus. Vi har imidlertid fundet en løsning i samarbejde med fiskeriforeningen, hvor vi udnytter en eksisterende kølecontainer til at skabe et rum for en lagerbygning. Fordelen ved dette projekt er at det har en væsentlig bedre økonomi. Projektet præsenteres. 18

19 Bilag: Oversigt 19

20 Skitse af ny bygning: Direktøren indstiller at sagen drøftes. d Der arbejdes videre med alle tre løsninger: a. Enø-projekt b. Grundlovsplads-projekt c. Ny kaj-projekt 20

21 96. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl. LUKKET 97. Orientering fra direktøren LUKKET LUKKET 98. Eventuelt Næstved Havn, d. Bjarne E. Rasmussen Hanne Sørensen Henrik Bonné Otto V. Poulsen Per Sørensen 21

Referat af havnebestyrelsesmøde

Referat af havnebestyrelsesmøde Referat af havnebestyrelsesmøde Mødedato 19. maj 2014 Tid Kl. 14.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (Deltog ikke i pkt. 62-65) Otto Vølund

Læs mere

Referat af Havnebestyrelsesmøde

Referat af Havnebestyrelsesmøde Referat af Havnebestyrelsesmøde Mødedato 19. august 2013 Tid 13.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 03. november 2014 Tid Kl. 16.00 Sted Kursuscenteret Smålandshavet 4736 Karrebæksminde Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. november 2012 Tid 13.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 02. december 2013 Tid 11.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsesmøde

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 30. juni 2014 Tid Kl. 15.30 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i sag 81-85) Otto Vølund

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 05. februar 2014 Tid 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 20. april 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 05. februar 2014 Tid 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 29. april 2013 Tid 09.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 26. oktober 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 19. juni 2015 Tid Kl. 11.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) - Afbud Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 10. oktober 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) - Afbud Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat af Havnebestyrelsesmøde

Referat af Havnebestyrelsesmøde Referat af Havnebestyrelsesmøde Mødedato 26. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) - Afbud

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 26. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2017 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 18. maj 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Referat fra havnebestyrelsesmøde

Referat fra havnebestyrelsesmøde Referat fra havnebestyrelsesmøde Mødedato 22. september 2014 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné - afbud Otto Vølund Poulsen

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 01. oktober 2012 Tid 13.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 4. september 2017 Tid Kl. 16.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 4. december 2017 Tid Kl. 16.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 01. oktober 2012 Tid 13.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 19. december 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsens Konstituerende møde 2014

Referat fra Havnebestyrelsens Konstituerende møde 2014 Referat fra Havnebestyrelsens Konstituerende møde 2014 Mødedato 06. januar 2014 Tid 16.30 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 19. december 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Jørn Jensen, Knud Albertsen, Steen Gundertofte, Jørgen S. Lundsgaard, Grete Schødts, Bruno Hansen Afbud: Niels

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 193. Orientering 3 194. Trafikplan for Aars 4 195. Omfartsveje, Aars by 6 196. Jyllandsgade

Læs mere

Mødereferat BESTYRELSESMØDE tirsdag den 12/5 2015 - hos Bjarne.

Mødereferat BESTYRELSESMØDE tirsdag den 12/5 2015 - hos Bjarne. 1 Mødereferat BESTYRELSESMØDE tirsdag den 12/5 2015 - hos Bjarne. Deltagere: Dan Nielsen + Uffe Hansen + Paul Ridings + Bjarne Klinkby. Fraværende: Ingen. 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 21. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 21. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Omdannelse af arbejdsvej langs Nordvestbanen til en banesti...2 21-05-2013

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Referat af Åben dagsorden

Referat af Åben dagsorden Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg.

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg. REFERAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Referat af møde om Dræning i Vejlby den 31. maj 2012 Til : Vrist Pumpelag: formand Bendt Bjergaard. Vejlby

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 10. april 2017 Tid Kl. 13.00 15.00 Bemærk tiden! Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen - Afbud Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V)

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 13 Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby OBS:

Læs mere

Mødedato 18. december. Tid ca Gæster. Dagsorden for Havnebestyrelsens konstituerende møde. Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16

Mødedato 18. december. Tid ca Gæster. Dagsorden for Havnebestyrelsens konstituerende møde. Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Dagsorden for Havnebestyrelsens konstituerende møde Mødedato 18. december Tid 08.00 ca. 09.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer: Henrik Bonné Henrik Green Klaus Eusebius Jakobsen, Radikale Venstre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Pkt.nr. 7. Hvidovre Torv - nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

Pkt.nr. 7. Hvidovre Torv - nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Pkt.nr. 7 Hvidovre Torv nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, 1. at skitseprojekt til nye fliser og ny belysning på Hvidovre

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Eventuelle afbud bedes meddelt til Holger Skott, tlf. 22 16 25 69, eller på mail: post@brande-fjernvarme.dk.

Eventuelle afbud bedes meddelt til Holger Skott, tlf. 22 16 25 69, eller på mail: post@brande-fjernvarme.dk. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 4. december 2012 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Udbudsbrev. Boligerne, Lauritz Sørensens Vej. 1. Udbyder. Frederiksberg Kommune. FK-Ejendom By- og Miljøområdet

Udbudsbrev. Boligerne, Lauritz Sørensens Vej. 1. Udbyder. Frederiksberg Kommune. FK-Ejendom By- og Miljøområdet Udbudsbrev Boligerne, Lauritz Sørensens Vej FK-Ejendom By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 1. Udbyder Frederiksberg Kommune FK-Ejendom By- og Miljøområdet Besøgsadresse (evt.): Lauritz

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Deltagere: Til stede Afbud

Deltagere: Til stede Afbud Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup () Formand x Mitzi Hansen (MH) Næstforkvinde x Poul Petersen (PP) Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen (AL) Suppleant x Morten Søgaard Larsen L Teknisk chef

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN Udvalget for Børn og Familier Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Mødet påbegyndes umiddelbart efter byrådsmødets

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 26.10.2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 15:30 Mødested/mødelokale Restaurant Fru Larsen, Laurbjerg Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 14. Ansættelse af direktør for - ÅBENT 33 15. - Budgetopfølgning 31.10.2012 - ÅBENT

Læs mere

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13.

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde mandag den 20. januar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst Fremtidig regnskabsfører Lene Laursen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.:

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.: H:\Miljø\Jord og Vand\Klimatilpasning\Sjællandsgade\Kontrakt medfinansiering Ringsted EZR 29 09 15.docx Kontrakt Mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29777373 Og Ringsted Kommune

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

04.04 LL har kontaktet entreprenør for pris med SF sten, pris ca. 20.000 excl. moms Der indhentes endnu et tilbud.

04.04 LL har kontaktet entreprenør for pris med SF sten, pris ca. 20.000 excl. moms Der indhentes endnu et tilbud. forlod mødet kl. 20:45 Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup () Formand x Mitzi Hansen (MH) Næstforkvinde x Poul Petersen (PP) Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen (AL) Suppleant x Mikkel Selander

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 16 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 16. december 2013 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1) Morten Lem Morten

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Referat Sted Start 19. februar 2015 Mariebo-Møllen Kl. 14:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere