ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J 15/ Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Om akkrediteringsrapporten... 4 Indstilling... 5 Begrundelse for indstilling... 5 Akkrediteringspanelet... 6 Grundoplysninger... 6 Uddannelsestal... 6 Kriterium I: Behov og relevans... 7 Kriterium II: Videngrundlag... 8 Kriterium III: Mål for læringsudbytte Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 3

4 Om akkrediteringsrapporten Denne rapport omhandler det engelsksprogede udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) på Erhvervsakademi Aarhus i Viby J og skal læses på følgende baggrund: Erhvervsakademi Aarhus udbyder også uddannelsen på dansk i Viby J, og det dansksprogede udbud har for nylig været igennem en akkrediteringsproces. I juni 2015 traf Akkrediteringsrådet afgørelse om positiv akkreditering af det dansksprogede udbud. Beskrivelser og vurderinger af forhold, som ifølge Erhvervsakademi Aarhus er fælles for både det dansksprogede og det engelsksprogede udbud, og som findes i akkrediteringsrapporten for det dansksprogede udbud, er lagt til grund for den samlede vurdering og indstilling for det engelsksprogede udbud i nærværende rapport. Som supplement til beskrivelserne og vurderingerne i akkrediteringsrapporten for det dansksprogede udbud har nærværende rapport særskilt fokus på: De forhold, som ifølge dokumentationsmaterialet er udtryk for forskelle mellem det dansksprogede og det engelsksprogede udbud De særlige forhold, som er vigtige for kvaliteten af et engelsksproget udbud, og som derfor altid skal belyses, når et engelsksproget udbud skal akkrediteres, jf. Tillæg til Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud, juni 2015 for engelsksprogede uddannelser og udbud, juli Nærværende rapport skal, for at opnå en fyldestgørende beskrivelse og vurdering af det engelsksprogede udbud, læses i sammenhæng med akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud.. Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 4

5 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller det engelsksprogede udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) på Erhvervsakademi Aarhus i Viby J til: Begrundelse for indstilling Positiv uddannelsesakkreditering Den samlede indstilling er baseret på vurderinger af nedenstående forhold, sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud. Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus indstilles til positiv uddannelsesakkreditering med kriterie II, III, IV og V opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet er tilknyttet et fagligt miljø, der er relevant for multimediedesigneruddannelsen, og hvor underviserne løbende indhenter viden fra praksis, udviklingsarbejde og forskning inden for uddannelsens fire kerneområder virksomheder, design og visualisering, interaktionsudvikling og kommunikation og formidling. Udbuddets undervisere deltager i aktiviteter såsom konferencer, kurser og udviklingsprojekter, hvor der indhentes ny viden om centrale tendenser i erhvervet og forsøgs- og udviklingsarbejde. Derudover er underviserne i kontakt med relevante forskningsmiljøer ved bl.a. at deltage i kurser og undervisningsforløb på universiteter. Størstedelen af undervisergruppen varetager undervisning på både det dansksprogede og det engelsksprogede udbud. Udbuddet tilrettelægges desuden af en undervisergruppe, der besidder de kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. De studerende har kontakt til det faglige miljø gennem undervisernes løbende inddragelse af praksisfeltet i undervisningen, der fx kommer til udtryk gennem gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og deltagelse i konferencer, der afholdes i regi af Erhvervsakademi Aarhus. Disse aktiviteter gennemføres på både det dansksprogede og det engelsksprogede udbud. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har tilrettelagt undervisningen på det engelsksprogede udbud på en måde, der understøtter, at der skabes sammenhæng mellem de studerendes adgangsforudsætninger og uddannelsens mål for læringsudbytte. I forbindelse med optagelse på udbuddet stiller institutionen desuden krav om, at de studerende har gennemført en internationalt anerkendt engelsktest og har opnået en minimumsscore svarende til C-niveau i engelsk. Desuden er det panelets vurdering, at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige, og det faglige niveau af undervisningen på udbuddet er på rette niveau. De studerende har mulighed for at gennemføre én eller flere dele af udbuddet i udlandet inden for den normerede studietid, og institutionen understøtter, at de studerende gennemfører ophold i udlandet, gennem udvekslingsog samarbejdsaftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner og praktiksteder. Udbuddets tilrettelæggelse understøtter derudover en god vekselvirkning mellem uddannelsens teoretiske og praktiske dele. Fx understøtter vekslingen mellem teori og praksis i undervisningen på 1., 2. og 3. semester, at de studerende er i stand til at varetage de praktiske opgaver, som de møder i praktikken på 4. semester. Derudover giver praktikkens placering mulighed for, at de studerende inddrager erfaringer fra praktikken i det afsluttende eksamensprojekt. Endelig understøtter udbuddet, at de studerende finder en praktikplads. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet gennemfører løbende kvalitetssikring af uddannelsen, og at de informationer, der indsamles, anvendes til forbedringer af uddannelsens indhold og tilrettelæggelse. Udbuddets kvalitetssikringsarbejde omfatter bl.a. undervisningsevalueringer, studentertilfredshedsundersøgelser og praktikevalueringer, og resultaterne af de forskellige kvalitetssikringsaktiviteter samles i en årlig kvalitetsberetning, hvoraf det også fremgår, hvilke indsatsområder der fremover skal arbejdes med på udbuddet. Gennem underviserevalueringer evalueres både undervisningsmaterialer og undervisernes engelskkundskaber løbendes. Herudover sik- Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 5

6 rer udbuddet løbende de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, og relevante eksterne interessenter inddrages i det periodiske evalueringsarbejde. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Lisbeth Thorlacius, Bachelor of Arts in Communication, Master of Fine Arts og ph.d. i visuel kommunikation. Lisbeth Thorlacius er studieleder og lektor på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på Roskilde Universitet. Hun har udgivet flere artikler om visuel kommunikation og er desuden peer reviewer for en række videnskabelige tidsskrifter. Derudover er hun censor på medievidenskabsuddannelserne på både Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Lars Zwisler, cand.merc., uddannelsesleder på professionsbacheloruddannelsen i katastrofe- og risikomanagement på Professionshøjskolen Metropol. Lars Zwisler er tidligere uddannelsesleder på både handelsøkonom- og datamatikeruddannelsen på Handelsskolen Sjælland Syd (nu Zealand Business College). Han er derudover censor på flere erhvervsakademi- og diplomuddannelser og tidligere panelmedlem i forbindelse med akkreditering af datamatikeruddannelsen. Jacob Laursen, bachelor i computer science, master i it, kommunikation og organisation, administrerende direktør i Contentor og tidligere it-chef i TV 2 Danmark. Jacob Laursen er medlem af advisoryboardet for Erhvervsakademiet Lillebælt og medlem af uddannelsesudvalget for uddannelsesområdet multimedie og IT samme sted. Han er desuden formand for IT-Forum Fyn og medlem af Den Fynske IT Tænketank. Medlemmerne af akkrediteringspanelet har tidligere deltaget i akkrediteringen af det dansksprogede udbud. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen bliver udbudt på Ringvej Syd 104, 8260 Viby J, hvor det dansksprogede udbud også udbydes. Sprog Undervisningen foregår på engelsk. Hovedområde Uddannelsen hører under det it-faglige område. Uddannelsestal Uddannelser og udbud 2011/ / /14 Antal nye studerende optaget på uddannelsen eller udbuddet de seneste tre år Antal indskrevne studerende de seneste tre år Antal dimittender de seneste tre år Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 6

7 Kriterium I: Behov og relevans Uddannelsen er relevant i forhold til arbejdsmarkedets behov. Uddybning: dimittenderne finder relevant beskæftigelse eller videre uddannelse, institutionen indgår i en løbende dialog med aftagere og andre relevante interessenter med henblik på fortsat at sikre uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet. Kriteriet vurderes ikke i denne rapport på grund af utilstrækkeligt datagrundlag. Det tilgængelige datagrundlag for ledighedsopgørelsen omfatter aktuelt både dimittender fra det dansksprogede og det engelsksprogede udbud, som er ledige, står til rådighed for det danske arbejdsmarked og som er registreret som aktivt jobsøgende. Data giver således ikke mulighed for at foretage en selvstændig vurdering af ledigheden blandt dimittender fra det engelsksprogede udbud. Dette forhold har været afgørende for ikke at bruge datagrundlaget i denne rapport, idet dimittender fra det engelsksprogede udbud formodes at udgøre en mindre del af de registrerede dimittender, der indgår i ledighedsopgørelsen, da en del af dimittenderne fra engelsksprogede udbud antages at forlade Danmark efter endt uddannelse. Tallet for ledigheden blandt udbuddets dimittender er desuden en væsentlig oplysning for vurderingen af de øvrige forhold, der indgår i kriteriet. Derfor vurderes det, at der på baggrund af det tilgængelige datamateriale heller ikke kan foretages en tilstrækkelig valid vurdering af de øvrige forhold i kriterium 1. Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 7

8 Kriterium II: Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet er tilknyttet et relevant fagligt miljø inden for multimedieområdet, og at udbuddet er baseret på et tilstrækkeligt videngrundlag, der løbende opdateres. Uddannelsen tilrettelægges af undervisere, der deltager aktivt i relevante udviklingsprojekter, der er dækkende for uddannelsens kerneområder. Viden fra forskning og forsøgs- og udviklingsarbejde indhentes primært gennem deltagelse i konferencer og seminarer og gennem deltagelse i forsøgs- og udviklingsprojekter, der initieres af institutionens udviklingsafdeling. Panelet vurderer desuden, at udbudsstedets undervisere får viden fra erhvervet og relevante forskningsfelter gennem inddragelse af gæsteforelæsere i undervisningen samt ved deltagelse i konferencer, kurser og undervisningsforløb på universiteter. De studerende er i kontakt med videngrundlaget gennem projektforløb, der gennemføres i forbindelse med undervisningen, og de deltager derudover i erhvervsakademiets konferencer inden for it- og medieområdet. Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud: Står relevante undervisere bag udbuddet? Institutionen har redegjort for, at størstedelen af undervisergruppen varetager undervisning på både det dansksprogede og det engelsksprogede udbud, og at der således er et stort overlap mellem underviserne på de to udbud (ansøgningen, s. 5). Således fremgår det af redegørelsen, at 19 ud de 24 undervisere på udbudsstedet underviser på det engelsksprogede udbud (ansøgningen, s ). Endvidere redegør institutionen for, at undervisergruppen er organiseret i underviserteams og faggrupper, der har ansvar for den daglige tilrettelæggelse af uddannelsen på udbudsstedet (ansøgningen om det dansksprogede udbud, s. 17). Som det fremgår af akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud, deltager underviserne på udbudsstedet aktivt i forskellige aktiviteter, der udgør det faglige miljø på udbudsstedet, hvorfor akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet tilrettelægges af en undervisergruppe, der har aktiv kontakt til relevante forsknings- og udviklingsmiljøer. Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Institutionen redegør for, at de studerende på det engelsksprogede udbud har kontakt til det faglige miljø og de videnaktiviteter, der er knyttet til det faglige miljø, på lige fod med studerende på det dansksprogede udbud (ansøgningen, s. 6). De studerende får kontakt til det faglige miljø gennem deltagelse i konferencer og projektforløb med virksomheder i forbindelse med undervisningen. Disse aktiviteter gennemføres også på engelsk, således at både danske og internationale studerende har mulighed for at deltage (ansøgningen om det dansksprogede udbud, s ). Dette blev bekræftet under interviews med de studerende fra udbuddet. De oplever, at der løbende arbejdes med casebaseret undervisning og forskellige projektforløb, hvor de kommer i kontakt med virksomheder, der er relevante for uddannelsen. Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 8

9 Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at de studerende på det engelsksprogede udbud deltager i forskellige videnaktiviteter på lige fod med studerende på det dansksprogede udbud, og at studerende på det engelsksprogede udbud derfor har aktiv kontakt til videngrundlaget. Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 9

10 Kriterium III: Mål for læringsudbytte Der er sammenhæng mellem uddannelsens indhold og målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til den relevante typebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser, der er sammenhæng mellem uddannelsens struktur, læringsmål og adgangsgrundlag set i forhold til målene for læringsudbytte. Vurdering Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at undervisningen på udbuddet bygger videre på de studerendes niveau fra deres adgangsgivende uddannelse ved bl.a. at tilrettelægge særlige undervisningsforløb målrettet det engelsksprogede udbud samt ved at gennemføre en række semester- og fagsamtaler med de studerende, der har til formål at identificere faglige udviklingsbehov hos den enkelte studerende. Akkrediteringspanelet har kun forholdt sig til denne del af kriteriet, da målene for læringsudbytte er fastlagt af Uddannelses- og Forskningsministeriet i uddannelsens bekendtgørelse, og udbuddet følger den nationalt fastlagte studieordning uden lokale tilpasninger af læringsmål for uddannelsens elementer og af uddannelsens struktur. Derfor er der ikke behov for at vurdere det enkelte udbuds praksis med hensyn til disse punkter. Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud: Hvad er adgangsgrundlaget for internationale studerende? Institutionen redegør for, at adgangsbekendtgørelsen er ens for hhv. det danske og det engelsksprogede udbud, hvorfor internationale studerende skal opfylde de samme kvalifikationskrav som danske studerende. Dvs. at internationale studerende skal have bestået en uddannelse, der ækvivalerer med en uddannelse på gymnasialt niveau eller en relevant erhvervsuddannelse. Herudover stilles der krav om, at internationale studerende har gennemført matematik som svarer til minimum C-niveau (ansøgningen om det dansksprogede udbud, s. 180). Yderligere er engelsk på B-niveau et krav for både danske og internationale studerende. Ved ansøgning til studiet skal internationale studerende således fremvise dokumentation for gennemførelse af en IELTS-test med en score på minimum 6.0 eller tilsvarende test med en minimumscore svarende til engelsk på B-niveau (ansøgningen, s. 20). Af institutionens hjemmeside fremgår desuden en uddybende beskrivelse af studiets specifikke optagelseskrav. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer, at de studerendes forudsætninger ved optagelse modsvarer uddannelsens krav. Bygger udbuddet videre på adgangsgrundlaget? Alle klasser på udbudsstedet har tilknyttet en holdleder blandt undervisergruppen, der i løbet af 1. semester bl.a. har ansvar for at gennemføre en individuel semestersamtale med den studerende, hvor der med udgangspunkt i en fast spørgeramme gøres status over den studerendes trivsel og faglige udvikling. Semestersamtalen gennemføres kort efter studiestart og har til formål at tydeliggøre den studerendes stærke og svage sider samt opstille mål og indsatsområder for den studerendes læring. For at sikre progression i den studerendes faglige udvikling følges semestersamtalen op af en række fagsamtaler på 2. og 3. semester, hvor den enkelte studerende mødes med de Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 10

11 forskellige faglærere og drøfter konkrete udviklingsbehov samt fastsætter milepæle for det pågældende fagområde (ansøgningen om det dansksprogede udbud, s ). I forbindelse med institutionsbesøget fremgik det under interviewet med ledelsen, at udbuddet har tilrettelagt undervisningen på den internationale linje på en måde, der skal sikre, at undervisningen på de internationale hold bygger videre på de studerendes forskellige faglige forudsætninger. Fx gennemføres undervisningen på den internationale linje med en højere grad af skriftlighed, da udenlandske studerende ofte har ringe erfaring med rapportskrivning. Dette indebærer bl.a., at studerende på den internationale linje afleverer flere obligatoriske skriftlige prøver, og at der sættes flere timer af til feedback på opgaverne, hvilket skal sikre, at de udenlandske studerende bliver fortrolige med de krav, der stilles til skriftlige opgaver på uddannelsesinstitutioner i Danmark. Akkrediteringspanelet vurderer således, at udbuddet er tilrettelagt på en måde, der sikrer, at udbuddet bygger videre på det niveau og de forudsætninger, de internationale studerende har, når de starter på studiet. Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 11

12 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet er tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid. Frafaldet er højt blandt de studerende, der blev optaget i 2011, men panelet vurderer, at institutionen har iværksat en række relevante tiltag med henblik på at reducere frafaldet på udbuddet. Derudover har institutionen redegjort for en række procedurer i forbindelse med ansættelse på udbudsstedet, der har til formål at sikre, at underviserne har de fornødne sproglige kompetencer til at undervise på udbuddet. Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud: Hvilke strategier og tiltag er iværksat for at afhjælpe eventuel lav gennemførelse og højt frafald? Af tabellen nedenfor fremgår tal for de studerendes gennemførelse på udbuddet. Optagelsesår 2011 Antal % Optagne % 1. Frafaldne inden for normeret tid % 2. Gennemført på normeret tid % 3. Stadig i gang efter normeret tid 7 8 % Tallene viser antallet/andelen af de optagne studerende, der efter uddannelsens normerede tid er: 1) faldet fra, 2) færdige med uddannelsen og 3) stadig under uddannelse. Summen af 1., 2. og 3. er 100 %. (Erhvervsakademi Aarhus). I 2011 blev de to udbud af multimediedesigneruddannelsen i Aarhus lagt sammen ved en virksomhedsoverdragelse fra AARHUS TECH. Udbuddet har derfor ikke været i stand til at opgøre tal fra før optagelsesåret Som det fremgår af tabellen, er der tale om meget få studerende, der stadig er i gang med uddannelsen efter normeret tid. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at frafaldet blandt udbuddets studerende er højt. Institutionen har redegjort for, at de tiltag, man har iværksat med henblik på at reducere frafaldet, er målrettet studerende på både det dansksprogede og det engelsksprogede udbud. Der henvises til akkrediteringsrapporten Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 12

13 om det dansksprogede udbud for en uddybning af de indsatser, Erhvervsakademi Aarhus har iværksat for at reducere frafaldet og øge gennemførelsen. På baggrund af disse indsatser er det akkrediteringspanelets vurdering, at institutionen har iværksat en række relevante tiltag, der er hensigtsmæssige med hensyn til at reducere frafaldet blandt udbuddets studerende. Har underviserne de rette sproglige kompetencer? Institutionen redegør for, at undervisernes sproglige kompetencer vurderes forud for ansættelse på udbuddet, og institutionen har i den forbindelse fremlagt eksempler på forhold, der indgår i denne vurdering. Et eller flere af følgende forhold indgår således i en samlet vurdering af den pågældende kandidats sprogkompetencer forud for ansættelse: Dokumentation for undervisningserfaring på engelsk på andre videregående uddannelser sammenholdt med udtalelse fra sproglig supervisor Videooptagelser af engelsksprogede oplæg afholdt på internationale konferencer Længerevarende beskæftigelse i engelsksprogede lande Dokumentation for gennemført sprogtest med en IELTS-testscore på 7.5 eller tilsvarende. Herudover kan dele af den anden ansættelsessamtale gennemføres på engelsk (supplerende dokumentation af 29. oktober 2015, s. 1). Endvidere har institutionen beskrevet, hvordan undervisernes sprogkundskaber evalueres efter ansættelse. Dette sker bl.a., ved at uddannelseschefen inden udløb af prøvetiden overværer den pågældende underviser gennemføre en lektion på engelsk. Som det også er beskrevet under kriterium V, gennemføres der derudover løbende underviserevalueringer ved udgangen af hvert semester, hvor de studerende har mulighed for at komme med kritik, hvis de oplever problemer med hensyn til underviserens sprogkompetencer. I det tilfælde, at studerende udtrykker utilfredshed med undervisningen, herunder med den pågældende undervisers sproglige kompetencer, drøftes dette i forbindelse med den årlige MUS-samtale, hvor det besluttes, om resultaterne af underviserevalueringerne skaber behov for at igangsætte kompetenceudviklingsforløb (ansøgningen om det dansksprogede udbud, s. 27). Institutionen har desuden redegjort for, at mere end halvdelen af undervisergruppen har flere års erfaring med undervisning på engelsk på erhvervsakademiniveau. Herudover har flere undervisere erfaring med formidling på engelsk gennem deltagelse i internationale projekter, oplæg på konferencer og gæsteundervisningsforløb på udenlandske uddannelsesinstitutioner (ansøgningen, s ). Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen sikrer, at underviserne har de rette sproglige kompetencer til at undervise på udbuddet. Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 13

14 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information fra bl.a. undervisersevalueringer, semester- og fagsamtaler, tilfredshedsundersøgelser m.m. Gennem undervisningsevalueringerne indsamler institutionen viden om undervisernes sprogkundskaber. Herudover understøtter institutionen, at studerende på engelsksprogede linjer finder en praktikplads, og udbuddet sikrer, at undervisningsmaterialer samt centrale dokumenter med grundlæggende information om uddannelsen er tilgængelige på engelsk. Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af nedenstående forhold sammenholdt med relevante vurderinger i akkrediteringsrapporten om det dansksprogede udbud: Hvordan evaluerer de studerende undervisernes engelskkundskaber? Institutionen redegør for, at undervisernes sprogkundskaber i engelsk evalueres gennem de underviserevalueringer, der gennemføres ved afslutningen af hvert semester (ansøgningen, s. 7). Underviserevalueringen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, hvor de studerende bl.a. vurderer den undervisning, som underviseren gennemfører, samt de læringstilgange og formidlingsressourcer, underviseren anvender i undervisningen (ansøgningen om det dansksprogede udbud, s. 270). Derudover er der i spørgeskemaet indsat et kommentarfelt, hvor den studerende har mulighed for at gøre opmærksom på særlige forhold eller kritikpunkter i forbindelse med faget eller den pågældende underviser. Resultaterne af underviserevalueringerne tilgår både den pågældende underviser og udbuddets ledelse. I første omgang har underviseren ansvar for at drøfte resultaterne med de studerende og herigennem få uddybet baggrunden for eventuel kritik. Resultaterne af underviserevalueringerne drøftes i forbindelse med den årlige MUS-samtale, hvor det besluttes, om evalueringsresultaterne eventuelt udtrykker et behov for kompetenceudvikling. Akkrediteringspanelet vurderer, at undervisernes engelskkundskaber er dækket af underviserevalueringerne, om end det er en mindre svaghed, at spørgeskemaet ikke indeholder spørgsmål, der fokuserer direkte på emnet. Sikrer udbuddet, at centrale dokumenter og undervisningsmaterialer er tilgængelige på engelsk? Institutionen redegør for, at studieinformationer om overordnede forhold vedrørende uddannelsens indhold, eksamensregler, adgangskrav, ressourcer m.v. fremgår af institutionens engelsksprogede hjemmeside (ansøgningen, s. 7). Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 14

15 Herudover er centrale uddannelsesrelevante dokumenter tilgængelige for de studerende på uddannelsens rum på intranetportalen Fronter. Det drejer sig om dokumenter såsom studieordning, praktikmanual, praktikopslag og student charter, som er et introduktionshæfte for internationale studerende på udbuddet (ansøgningen, s. 7). Underviserevalueringerne udgør en central kilde til institutionens kvalitetssikring af undervisningsmaterialer. Institutionen har vedlagt resultater fra underviserevalueringer gennemført på et af de engelsksprogede hold (ansøgningen om det dansksprogede udbud, s. 270). Her fremgår det, at de studerende løbende evaluerer de læringsmidler, der anvendes af underviseren i undervisningen. Det fremgik desuden af interviews med de studerende, at undervisningsmaterialer er tilgængelige på engelsk. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet sikrer, at undervisningsmaterialer og centrale dokumenter med grundlæggende information om uddannelsen er tilgængelige på engelsk. Understøtter udbuddet, at der er praktikpladser til studerende på de engelsksprogede linjer? Institutionen redegør for, at 99 % af de studerende på det engelsksprogede udbud har en praktikplads ved praktikperiodens start (ansøgningen, s. 7). Institutionen har udarbejdet en praktikmanual for de internationale studerende, hvor de studerende kan finde informationer om de formelle krav og de praktiske forhold omkring praktikforløbet såsom tildeling af vejleder, ansvarsfordelingen mellem udbudssted og virksomhed etc. (ansøgningen, s. 47). Herudover har institutionen oprettet et karrierecenter, der har til formål at forberede de studerende til og assistere dem i forbindelse med at finde praktikplads. Karrierecenteret afholder bl.a. workshops målrettet internationale studerende, hvor de trænes i at udarbejde CV, skrive ansøgning, søge praktikplads m.m. (ansøgningen, s. 54). Karrierecenteret er også ansvarligt for afholdelse af Host Company Day, som er et halvårligt messearrangement, hvor de studerende kan møde potentielle praktikvirksomheder og få informationer om, hvilke krav virksomhederne stiller til praktikanterne, samt hvilke muligheder virksomhederne kan tilbyde de studerende (ansøgningen, s. 53). De studerende understøttes også i at finde praktikplads gennem udbuddets Fronter-rum, hvor udbuddet løbende lægger praktikopslag ud, som de studerende kan søge (ansøgningen, s. 8-9). Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet understøtter, at de studerende på det engelsksprogede udbud får praktikpladser til tiden. Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 15

16 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt bekendtgørelse nr. 852 af (bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt redegørelsen og bilag for at vise, hvordan den opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Akkrediteringspanelet og AI har gennemført interviews med studerende, undervisere og ledelse på uddannelsesinstitutionen. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og besøget samt akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Hvis institutionen har indsendt et høringssvar, der har givet anledning til ændringer i vurderinger i rapporten, vil det fremgå i det følgende afsnit om sagsbehandling. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv uddannelsesakkreditering, betinget positiv uddannelsesakkreditering eller afslag på uddannelsesakkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Fra AI har akkrediteringskonsulent Kevin Gønge stået for at gennemføre akkrediteringsprocessen og at udarbejde rapporten i samarbejde med områdechef Inge Enroth, der har det overordnede ansvar. Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 16

17 Sagsbehandling Ansøgningen er modtaget 13. oktober Akkrediteringsrapporten er sendt i høring hos institutionen 17. november Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde 14. januar Dokumentation samlet oversigt Redegørelse Bilag 1 Manual for kvalitetssikring af international rekruttering Bilag 2 Language policy - English version Bilag 2a Code of Conduct eng Bilag 3 Undervisernes erfaring med formidling på engelsk Bilag 4 Eksempel på resultat_underviserevaluering_engelsk_mdc_fortroligt Bilag 5 Tillæg til Rapport for Multimediedesign AK (EA Aarhus )_hold Bilag 6 Internship Manual MDC students Bilag 7 Syllabus Fall 2015 Bilag 8 Lecture plan Design 2nd Semester. Supplerende documentation af 29. Oktober 2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) (engelsksproget), Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Side 17

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J 14/006361 Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Uddannelsen til professionsbachelor som

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse inden for

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr.

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge Sendt pr. e-mail: jbag@hssyd.dk hssyd@hssyd.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse(

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Slagelse) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0228/KZP DANMARKS

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Nye uddannelser

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Nye uddannelser Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets uddannelser Nye uddannelser Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Faser

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud Vejledning til uddannelsesakkreditering Eksisterende uddannelser og udbud 30. september 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Uddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse via Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse Nyt udbud af eksisterende uddannelse 14/003426 Juni 2014 Publikationen er

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKISTERENDE UDDANELSE ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Erhvervsakademiuddannelse i administration

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ACE Denmark Professionshøjskolen Att.: Jens Juulsgaard Sendt pr. e-mail: jj@cfu.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-477/ KST DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2016 Ny uddannelse Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi 16/004364 Juni 2016 Publikationen

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Københavns Erhvervsakademi Att.: Quality Manager Lis Schapiro Sendt pr. e-mail: lis@kea.dk kea@kea.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i E-konceptudvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere