Anabol behandling af osteoporose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anabol behandling af osteoporose"

Transkript

1 v/lars Hyldstrup Anabol behandling af osteoporose Udvikling af knoglemineraltab og ultimativt osteoporose er konsekvensen af ubalance mellem knogleformation og resorption. Denne proces kan derfor reverseres eller begrænses ved at reducere knogleresorption eller øge knogleformation. Førstnævnte har udmøntet sig i en række antiresorptive farmaka, men det har været vanskelige at finde klinisk anvendelige kandidater med anabol effekt. Baggrund Historien bag udviklingen af parathyreoidea-hormon som anabol behandling mod osteoporose er lang og usædvanlig. Allerede i slutningen af 1920'erne beskrev Allbright at ekstrakt fra glandulae parathyreoideae fra dyr øgede knoglevævets styrke ved indsprøjtning på andre dyr. Med udviklingen af gensplejsningsteknikker er der blevet muligt at fremstille humant parathyreoideahormon (PTH) eller dele heraf. Således udgør Teriparatid de første 34 aminosyrer af det humane PTH og er vist i en række dyremodeller at have den samme anabole effekt på knoglevæv som det intakte PTH. Fase-3 studier med 1-34 PTH (Teriparatid, Forsteo ) påbegyndtes i 1997, men udviklingen blev brat stoppet knapt 2 år senere, da samtidige forsøg med rotter afslørede at stoffet medførte udvikling af osteogent sarcom i disse dyr. Alle humane forsøg blev prompte standset, mens en ekspertgruppe i FDA-regi vurderede forholdene. Konklusionen af de foreliggende samt supplerende forsøg med andre dyremodeller blev at der ikke var risiko for udvikling af osteogent sarkom ved human anvendelse af Teriparatid. På nuværende tidspunkt er mere end mennesker behandlet med Teriparatid og der har været rapporteret 1 tilfælde af osteogent sarcom. Dette anses ikke at adskille sig fra det forventelige i baggrundsbefolkningen. Resultaterne af det afbrudte fase-3 studie viste sig at være så gode, at dette har dannet baggrund for den endelige godkendelse af behandlingen, til trods for at studiet blev Lars Hyldstrup

2 stoppet mere end 1 år før, det var planlagt. Dette studie (fracture prevention trial = FPT) (1) har vist sig helt centralt for myndighedernes godkendelse af behandlingen. Siden er også 1-84 PTH (Preotact ) udviklet og er på baggrund af et fase-3 studie (2) godkendt i Europa, men på nuværende tidspunkt ikke i USA. Virkningsmekanismer Intermitterende administration af PTH virker anabolt på knoglevæv, mens kontinuerlig forhøjet PTH, som ved primær hyperparathyroidisme, fører til en katabol tilstand med udvikling af osteoporose. PTH bindes via sin N-terminale del til PTH-PTHrP receptoren. Effekten er enten direkte via osteoblast cellelinjen eller indirekte via bl.a. stimulation af IGF-1 og hæmning af sclerostin gennem nedregulering af SOST genet (3). Den fuldstændige forståelse af PTH s anabole effekt er endnu ikke nået, men hæmningen af sclerostin samt stimulation af IGF-1 er formentlig centrale mekanismer. Forskellen i effekt som følge af kontinuerlig forhøjelse eller intermitterende administration formodes at bero på forskellig genaktivering i de to situationer. Prækliniske studier De prækliniske studier har været anvendt til bl.a. at vurdere effekten på knoglernes mikroarkitektur og brudstyrke. Det er påvist at behandling med såvel Teriparatid som 1-84 PTH har en udtalt anabol effekt på knoglevæv, med øgning at tætheden af det trabekulære netværk samt øgning af den biomekaniske styrke af knoglerne(4),(5). Dette er påvist hos rotter, kaniner, hunde og aber. Der har også kunnet påvises effekt på kortikalt knoglevæv, hvor brudstyrken dog øges i mindre grad end i det trabekulære knoglevæv. De prækliniske studier har vist, at virkningsmekanismen for Teriparatid er fundamental forskellig fra de antiresorptive stoffer, som f.eks. bisfosfonater og Raloxifen. Ved behandling med disse ses en suppression af først knogleresorption og senere også knogleformationen, resulterende i nedsat knogleomsætning. Ved behandling med Teriparatid eller 1-84-PTH ses umiddelbart en stigning i knogleformation og efterfølgende også en stigning i knogleresorption. Knogleomsætningen er øget med en positiv nettobalance. Dette er baggrunden for at der ses en hurtigere og længerevarende stigning i knoglemineralindhold i forhold til behandling med f.eks. et bisfosfonat. Lars Hyldstrup

3 Kliniske erfaringer med Teriparatid Det afgørende studie for godkendelse af Teriparatid (FPT-studiet) (1), blev gennemført som en randomiseret og placebo-kontrolleret undersøgelse af 1657 postmenopausale kvinder med osteoporose med mindst 1 moderat eller 2 lette rygsammenfald samt lavt knoglemineralindhold. Deltagerne blev randomiseret til 2 aktive behandlingsgrupper (20µg/dag eller 40µg/dag) eller placebo. Alle deltagere fik endvidere 1000 mg calcium og µg vitamin-d per dag. Da det alene er Teriparatid 20µg/dg, som siden er markedsført, er det kun disse resultater, som omtales. Ovennævnte studie har vist at Teriparatid (i kombination med calcium og vitamin-d) målt med biokemiske knoglemarkører øgede knogleformation med 100% i løbet af en måned, og at knogleresorption steg langsommere. Knoglemineralindhold i columna steg med 10%, og i hoften med 2.5% i løbet af 18 måneder. Behandlingen nedsatte risiko for nye rygsammenfald med 65%, i forhold til den gruppe, som alene fik calcium og vitamin-d. Risiko for moderate eller svære rygsammenfald reduceredes med 90%. Den absolutte risikoreduktion var 4-9 %. Ligeledes reduceredes antallet af non-vertebrale frakturer (53%), men der kunne ikke påvises isoleret reduktion af risiko for hoftefraktur. Det blev påvist i samme studie, at de aktivt behandlede kvinder havde signifikant færre rygsmerter end placebogruppen. Kliniske erfaringer med 1-84 PTH Parallelt til godkendelsen af Teriparatid er 1-84 PTH i Europa blevet godkendt på baggrund af TOP-studiet (2). I dette studie anvendtes en daglig subkutan dosis på 100 µg, således en 5 gange større dosis end Teriparatid, hvilket til dels er forklaret af det større molekyle. Der indgik 2532 postmenopausale kvinder, som samtidig fik 700 mg calcium og 400 IU D-vitamin dagligt. Deltagerne i dette studie havde en gennemsnitsalder på 64,5 år og kun 19 % havde en prævalent vertebral fraktur. Kun 67 % gennemførte studiet, der var dog lige mange drop outs i den aktive gruppe og placebo gruppen. 7.1 % af deltagerne havde hypercalcæmi ved inklusionen (total-calcium mellem 2,55-2,66 mmol/l). Lars Hyldstrup

4 Risiko for ny vertebral fraktur blev reduceret med 61 %, absolut risikoreduktion 1,4 4,7 %. Den absolutte risikoreduktion i henholdsvis FPT og TOP lader sig dog ikke sammenligne, da aldersgrupperne og forekomsten af vertebral frakturer ved baseline er forskellig. Kan anabol behandling anvendes til mænd? Osteoporose blandt mænd er ikke sjælden og livstidsrisiko for osteoporotiske frakturer hos mænd er over 10 %. Hidtil har den eneste godkendte behandlingsmulighed for mandlig osteoporose været bisfosfonat. Derfor er der store behandlingsmæssige problemer, hvis en given patient ikke tåler bisfosfonat. Dette forhold er ændret med introduktionen af Teriparatid, som også kan anvendes til mænd. Der er gennemført randomiserede og placebokontrollerede forsøg, som viser at der hos mænd ses samme stigning i knogleomsætningen og samme stigning i knoglemineralindhold, som hos kvinder (6). Da forsøgene med mænd imidlertid kun inkluderede 1/3 af de patienter, som deltog i FPT-studiet (1), fordi deltagerne havde en lavere gennemsnitsalder, og som følge af at dette studie blev standset allerede efter 12 måneder, er de påviste frakturreduktioner ikke signifikante. De synes dog at være samme størrelsesorden, som det er fundet for kvinder. Der er således gode indicier for at mænd vil have samme effekt af behandlingen som kvinder, og dette er også baggrunden for at der kan opnås tilskud til behandling af mænd på stort set samme grundlag, som det gælder for kvinder. Der foreligger ikke studier med 1-84 PTH, som har inkluderet mænd. Kombination med anden behandling De foreliggende undersøgelser tyder på, at den anabole effekt af Teriparatid og 1-84 PTH til dels modvirkes af alendronat, hvorfor denne kombination ikke er hensigtsmæssig (7),(8), især ikke hvad angår effekt på trabeculær knogle (8). Den samme hæmmende effekt ses hverken ved samtidig behandling med Teriparatid og Raloxifen(9) eller ved kombination med østrogen (10), men sidstnævnte observation må i dag betragtes som værende overvejende af historisk interesse, jf. at østrogen ikke længere anbefales som osteoporosebehandling. Forskellen mellem at kombinere Teriparatid med hhv. alendronat og raloxifen er formentlig betinget af forskellig grad af antiresorptiv effekt. En specifik påvirkning af Lars Hyldstrup

5 osteoblaster og osteoclaster spiller muligvis en rolle, og det kan derfor ikke umiddelbart udledes om andre, mindre effektive bisfosfonater eller strontium ranelat ville kunne kombineres med Teriparatid eller 1-84 PTH. Indtil videre må det tilrådes at Teriparatid alene anvendes sammen med calcium og D-vitamin, og ikke kombineres med antiresorptive farmaka, måske bortset fra Raloxifen. Antiresorptiv behandling før Planlægges det derfor at starte behandling med Teriparatid eller 1-84 PTH, vil det være hensigtsmæssigt at seponere en eventuel antiresorptiv behandling samtidig. Det diskuteres fortsat, om der er behov for at holde en behandlingspause mellem bisfosfonat og Teriparatid eller 1-84 PTH, men risiko for nye frakturer i denne periode er betydelig hos denne patientkategori (3) og gør en behandlingspause lidet attraktiv. Patienter, som har fået alendronat før Teriparatid, synes at nå samme BMD respons i columna efter 18 mdr., selv om effekten måske indsætter lidt langsommere. Antiresorptiv behandling efter Anderledes klart er billedet, når det drejer sig om antiresorptiv behandling efter Teriparatid eller 1-84 PTH. Det er vist, at effekten af behandlingen fastholdes, såfremt der umiddelbart skiftes til bisfosfonat behandling, hvorimod en betragtelig del af effekten (målt på BMD) aftager indenfor det første år, hvis ikke der følges op med antiresorptiv behandling (11), (12), (13). For 1-84 PTH er dette også vist i kontrolleret design (13). Kontraindikationer Behandling med Teriparatid eller 1-84 PTH er kontraindiceret hos børn og unge med åbenstående epifyselinjer, ved præeksisterende hypercalcæmi, aktiv primær hyperparathyreoidisme, aktiv Paget s sygdom, tilstedeværelse af knoglemetastaser eller primære maligne lidelser afficerende skelettet samt hvis der har været anvendt strålebehandling mod skelettet. Det gælder også ved stærkt nedsat nyrefunktion eller forhøjet basisk fosfatase. Lars Hyldstrup

6 Bivirkninger Hyppige bivirkninger er kvalme, palpitationer, svimmelhed, hovedpine og træthed. Disse kan i nogle tilfælde være betinget af hypercalcæmi. Generne er som regel lette og kræver sjældent seponering af behandlingen. Sjældnere ses reaktioner på indstiksstedet, opkastning, dyspepsi, obstipation, diarré, smerter i ekstremiteter og knoglesmerter. Depression er en sjælden, men potentiel alvorlig bivirkning. Hyperkalcæmi er en almindelig bivirkning ved behandling med Teriparatid og 1-84 PTH. For Teriparatid (20 µg) er der fundet hypercalcæmi (total calcium mellem 2,60 og 2,80 mmol/l) hos 10,5% og > 2,80 mmol/l hos 0,5%. Hypercalcæmi manifesterede sig som regel inden for de første 6 måneder (1). For 1-84 PTH er der i TOP-studiet fundet hypercalcæmi hos 28% mod 4,5% i placebogruppen (2). I PaTH studiet fandtes hypercalcæmi hos 12% (8). Forklaringen herpå er formentlig at patienter med let hypercalcæmi ikke blev ekskluderet i TOP-studiet. Risikofaktorer for udvikling af hypercalcæmi under behandling med 1-84 PTH er fundet at være s-calcium med fordobling af risiko for hypercalcæmi ved en difference i baseline s- calcium på 0,13 mmol/l. Alder, BMI, BMD niveau, creatinin clearance og biokemiske markører for knogleomsætning udsiger ikke risiko for udvikling af hypercalcæmi (14). Både det initiale studie med Teriparatid (1) og PaTH studiet (14) anvendte algoritmer bestående i seponering af calcium behandling og halvering af Teriparatid / 1-84 PTH dosis ved hypercalcæmi. Praktisk håndtering af behandlingen Ansøgning om tilskud til anabol behandling er begrænset til speciallæger i endokrinologi, reumatologi, geriatri og intern medicin. Derfor startes behandlingen som regel i hospitalsambulatorium eller speciallægeklinik. Initiering og kontrol af anabol behandling er mere tidskrævende end antiresorptive behandlinger, indebærer større behov for instruktion af patient (og eventuel hjælper) og medfører større kontrolbehov for at sikre korrekt anvendelse af behandlingen og Lars Hyldstrup

7 håndtering af eventuelle hypercalcæmi problemer. En tværfaglig instruktion med indsats af f.eks. sygeplejerske anvendes de fleste steder. Hvis patienten allerede er i behandling med bisfosfonat kan det være hensigtsmæssigt at seponere denne behandling med det samme, selv om der pga. tilskudsansøgning m.m. ofte går 4-6 uger før patienten reelt starter behandlingen. Firmaerne har udviklet udmærket skriftligt og audiovisuelt materiale, som med fordel kan gives til patienten, så snart beslutning om behandling træffes. Det anbefales normalt at patienterne ikke er D-vitamin deficiente, når behandlingen starter, men en nylig undersøgelse viser dog at effekten af Teriparatid på frakturrisiko er uafhængig af baseline 25-OH-vitamin D, såfremt s-pth er normalt (15). Tilskudsregler (6. juli 2006) Ansøgningen om enkelttilskud til lægemidlerne Forsteo og Preotact til osteoporoseforebyggelse og -behandling vil normalt kunne imødekommes, hvis patienten opfylder mindst ét af følgende kriterier: postmenopausale kvinder eller mænd over 40 år hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T-score < - 3 samt mindst én lavenergifraktur (dvs. fraktur opstået ved dagligdags aktiviteter eller fald på samme niveau) i ryggen, der ikke er ældre end 3 år postmenopausale kvinder eller mænd over 40 år med to eller flere lavenergifrakturer i ryggen, der ikke er ældre end 3 år. En fraktur i columna defineres som følger: 1. mindskning af anterior hvirvelhøjde > 25% i forhold til posterior højde eller 2. mindskning af anterior, median eller posterior hvirvelhøjde > 25% i forhold til ovenliggende eller underliggende normale nabohvirvler. De vejledende kriterier for Forsteo og Preotact er udarbejdet i samråd med Medicintilskudsnævnet, Dansk Selskab for Knoglemedicin samt andre førende osteoporoseeksperter. Langtidseffekter Anabol behandling er i Europa begrænset til 18 måneder og langtidsresultater vil derfor være den kombinerede effekt af anabol behandling og efterfølgende antiresorptiv Lars Hyldstrup

8 behandling. I en opfølgning på FPT-studiet er det påvist under en efterfølgende 18 måneders observationsperiode, at risiko for vertebral fraktur i opfølgningsperioden er signifikant lavere for de tidligere Teriparatide behandlede, mens der ikke kunne påvises frakturbesparende effekt af den efterfølgende antiresorptive behandling, trods en klar effekt på BMD (11). Dette ændret dog ikke ved opfattelsen af at efterfølgende antiresorptiv behandling er hensigtsmæssig. Anvendelse ved glucocorticoid induceret osteoporose Der foreligger enkelte arbejder, som har vurderet patienter med steroid induceret osteoporose. Det er her påvist at patienter i østrogenbehandling, som får adderet Teriparatid til hormonbehandlingen opnår en stigning på over 33% i volumetrisk BMD i ryg og knapt 10 % i hofte (16). Et nyt studie har sammenlignet effekten af Teriparatid og alendronat ved steroid induceret osteoporose, overvejende i en population af reumatologiske patienter. Der findes markant bedre BMD respons i Teriparatid gruppen, samt færre vertebral frakturer (0.6% vs. 6.1%, P=0.004) (17). Dansk Database for PTH behandling I regi af Dansk Knoglemedicinsk Selskab er der oprettet en database for PTH behandling med det formål at erhverve danske erfaringer med anabol behandling. Der er til databasen indrapporteret ca 1/3 af samtlige patienter i Danmark. En større indrapporteringsfrekvens ville være ønskværdig og interesserede kan rette henvendelse til Osteoporoseenheden på Hvidovre Hospital (sekretær Susanne Bergerud, ), som administrerer databasen. Lars Hyldstrup

9 Reference List (1) Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, Prince R, Gaich GA, Reginster JY, et al. Effect of parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med JID May 10;344(19): (2) Greenspan SL, Bone HG, Ettinger MP, Hanley DA, Lindsay R, Zanchetta JR, et al. Effect of recombinant human parathyroid hormone (1-84) on vertebral fracture and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis: a randomized trial. Ann Intern Med 2007 Mar 6;146(5): (3) Canalis E, Giustina A, Bilezikian JP. Mechanisms of anabolic therapies for osteoporosis. N Engl J Med 2007 Aug 30;357(9): (4) Chen P, Jerome CP, Burr DB, Turner CH, Ma YL, Rana A, et al. Interrelationships between bone microarchitecture and strength in ovariectomized monkeys treated with teriparatide. J Bone Miner Res 2007 Jun;22(6): (5) Fox J, Miller MA, Newman MK, Recker RR, Turner CH, Smith SY. Effects of daily treatment with parathyroid hormone 1-84 for 16 months on density, architecture and biomechanical properties of cortical bone in adult ovariectomized rhesus monkeys. Bone 2007 Sep;41(3): (6) Orwoll ES, Scheele WH, Paul S, Adami S, Syversen U, Diez-Perez A, et al. The effect of teriparatide [human parathyroid hormone (1-34)] therapy on bone density in men with osteoporosis. J Bone Miner Res 2003 Jan;18(1):9-17. (7) Finkelstein JS, Hayes A, Hunzelman JL, Wyland JJ, Lee H, Neer RM. The effects of parathyroid hormone, alendronate, or both in men with osteoporosis. N Engl J Med 2003 Sep 25;349(13): (8) Black DM, Greenspan SL, Ensrud KE, Palermo L, McGowan JA, Lang TF, et al. The effects of parathyroid hormone and alendronate alone or in combination in postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2003 Sep 25;349(13): (9) Deal C, Omizo M, Schwartz EN, Eriksen EF, Cantor P, Wang J, et al. Combination teriparatide and raloxifene therapy for postmenopausal osteoporosis: results from a 6-month double-blind placebo-controlled trial. J Bone Miner Res 2005 Nov;20(11): (10) Lindsay R, Nieves J, Formica C, Henneman E, Woelfert L, Shen V, et al. Randomised controlled study of effect of parathyroid hormone on vertebral-bone mass and fracture incidence among postmenopausal women on oestrogen with osteoporosis. Lancet 1997 Aug 23;350(9077): Lars Hyldstrup

10 (11) Lindsay R, Scheele WH, Neer R, Pohl G, Adami S, Mautalen C, et al. Sustained vertebral fracture risk reduction after withdrawal of teriparatide in postmenopausal women with osteoporosis. Arch Intern Med 2004 Oct 11;164(18): (12) Kurland ES, Heller SL, Diamond B, McMahon DJ, Cosman F, Bilezikian JP. The importance of bisphosphonate therapy in maintaining bone mass in men after therapy with teriparatide [human parathyroid hormone(1-34)]. Osteoporos Int 2004 Dec;15(12): (13) Black DM, Bilezikian JP, Ensrud KE, Greenspan SL, Palermo L, Hue T, et al. One year of alendronate after one year of parathyroid hormone (1-84) for osteoporosis. N Engl J Med 2005 Aug 11;353(6): (14) Antoniucci DM, Sellmeyer DE, Bilezikian JP, Palermo L, Ensrud KE, Greenspan SL, et al. Elevations in serum and urinary calcium with parathyroid hormone (1-84) with and without alendronate for osteoporosis. J Clin Endocrinol Metab 2007 Mar;92(3): (15) wson-hughes B, Chen P, Krege JH. Response to Teriparatide in Patients with Baseline 25- Hydroxyvitamin D Insufficiency or Sufficiency. J Clin Endocrinol Metab 2007 Oct 2. (16) Lane NE, Sanchez S, Modin GW, Genant HK, Pierini E, Arnaud CD. Parathyroid hormone treatment can reverse corticosteroid-induced osteoporosis. Results of a randomized controlled clinical trial. J Clin Invest 1998 Oct 15;102(8): (17) Saag KG, Shane E, Boonen S, Marin F, Donley DW, Taylor KA, et al. Teriparatide or alendronate in glucocorticoid-induced osteoporosis. N Engl J Med 2007 Nov 15;357(20): Lars Hyldstrup

M05 Midler mod knoglesygdomme

M05 Midler mod knoglesygdomme M05 Midler mod knoglesygdomme Rekommandation Bisfosfonater Alendronat, risedronat og zoledronsyre er rekommanderet frem for de øvrige bisfosfonater pga. bedre dokumentation på risikoreduktion for nonvertebrale

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Agenda Definition af osteoporose, symptomer og risikofaktorer Hvornår starter vi behandling? Cases Varighed/pause af behandlingen? Definition Osteo = knogle

Læs mere

Quiz om osteoporose. 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen?

Quiz om osteoporose. 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen? Quiz om osteoporose 1 Hvornår har man osteoporose? 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen? 4 Hvad er en risiko faktor? 5 Har danskere

Læs mere

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Osteoporose Definition Osteoporose er karakteriseret af nedsat knoglemasse og forringet mikroarkitektur, førende til

Læs mere

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s.

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s. 1 OSTEOPOROSE Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2 Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3 KLI 4 uger efter DEXA s. 6 LAB s. 7 Læge: svar lab / medicinsk beh?... s. 8 KLI:

Læs mere

Osteoporose. Professor PhD dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. THG. Aarhus Universitetshospital

Osteoporose. Professor PhD dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. THG. Aarhus Universitetshospital Osteoporose Professor PhD dr.med. Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Aarhus Universitetshospital Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer hver 3. kvinde og

Læs mere

FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen.

FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 1. LÆGEMIDLETS NAVN FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis indeholder 20 mikrogram teriparatid. En fyldt pen med

Læs mere

Osteoporose behandling eller ikke. Ole Rintek Madsen

Osteoporose behandling eller ikke. Ole Rintek Madsen Osteoporose behandling eller ikke Ole Rintek Madsen Osteoporose behandling eller ikke? Hvordan stilles diagnosen? Hvilke risikofaktorer skal man være opmærksom på? Hvilken risiko har patienter med RA og

Læs mere

Glucocorticoid induceret osteoporose

Glucocorticoid induceret osteoporose Glucocorticoid induceret osteoporose Peter Vestergaard (1), Peter Schwarz (2) (1) Medicinsk Endokrinologisk afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 2, Århus (2) Forskningscenter

Læs mere

BMD Bone mineral density. Farmakologisk behandling af osteoporose. Diagnostik. Ryg & hofte

BMD Bone mineral density. Farmakologisk behandling af osteoporose. Diagnostik. Ryg & hofte Definition af osteoporose Farmakologisk behandling af osteoporose Lars Rejnmark Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), THG Aarhus Universitetshospital Osteoporose (jf WHO): en systemisk

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresuméer og indlægssedler fremlagt af EMA

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresuméer og indlægssedler fremlagt af EMA Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresuméer og indlægssedler fremlagt af EMA 217 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af lægemidler

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Udredning, diagnostik og opfølgning

Udredning, diagnostik og opfølgning Udredning, diagnostik og opfølgning v/ Bente Langdahl Identifikation af personer, der bør undersøges for osteoporose Dansk knoglemedicinsk Selskab anbefaler ikke generel screening af befolkningen eller

Læs mere

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose DKMS baggrundsartikel dec. 2009. 1 Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose Leif Mosekilde, Kim Brixen Ved forebyggelse og behandling af osteoporose skelnes der sædvanligvis

Læs mere

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE Kim Brixen Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Januar 28 Konklusion Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles Diagnostik er

Læs mere

Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering

Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering Pia A. Eiken 1, 2 & Bo Abrahamsen 3, 4 STATUSARTIKEL 1) Kardiologisk, Nefrologisk, Endokrinologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Læs mere

Strontiumranelat. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/lars Rejnmark

Strontiumranelat. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/lars Rejnmark Strontiumranelat v/lars Rejnmark Strontium er et grundstof som naturligt forekommer i små mængder i vand og føde. Endvidere kan der forekomme strontium i visse former for kosttilskud [1]. Strontium er

Læs mere

Denosumab. et lægemiddel til parenteral behandling af osteoporose. Farmakologi

Denosumab. et lægemiddel til parenteral behandling af osteoporose. Farmakologi Farmakologi Denosumab et lægemiddel til parenteral behandling af osteoporose Af Jens-Erik Beck Jensen og Lars Hyldstrup Biografi Jens-Erik Beck Jensen er speciallæge i intern medicin og medicinsk endokrinologi

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 375, tirsdag den 19. juni 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. juni 2012. I mødet deltog:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og

Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og Patogenese v/bente L Langdahl og Mette Hitz Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og bone mineral density (BMD)) og ændringer i den mikroskopiske arkitektur i

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling

Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling Pernille Hermann Overlæge, PhD Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse 5 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Valebo og relaterede navne (se bilag I) Baggrund

Læs mere

Undersøgelsesmetoder

Undersøgelsesmetoder v/jens-erik Beck Jensen og Lars Hyldstrup Undersøgelsesmetoder Indledning DXA-skanning og røntgen af columna thorako-lumbalis regnes fortsat for guld standarder ved undersøgelse for osteoporose. Nye metoder

Læs mere

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 1 god skive ost indeholder ca. 150 mg calcium Calcium fra kosten glas mælk x 200 mg = port. ymer o.lign. x 200 mg = skiver

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

Komplians ved behandling af osteoporose

Komplians ved behandling af osteoporose - 1 - Komplians ved behandling af osteoporose Bente L Langdahl og Dorthe S Nielsen Som ved andre kroniske sygdomme med vekslende grad af symptomer er komplians ved medicinsk behandling af osteoporose ikke

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Osteoporose. Overlæge dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG

Osteoporose. Overlæge dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG Osteoporose Overlæge dr.med. Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater

Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater Behandling med bisfosfonater anses i dag for at være den mest veletablerede behandling af osteoporose [1]. Og det stadigt stigende antal osteoporosepatienter,

Læs mere

Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle?

Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Titel Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Forfattere 2. Revison (2014): Fra DSOG: Pernille Ravn (tovholder), Gitte Thøger Frostholm, Eva Johannsen, Susanne Lund Kristensen, Susy Shim.

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Kim Brixen Overlæge, Ph.d. Endokrinologisk afd M Odense Universitetshospital E-mail: kim.brixen@ouh.fyns-amt.dk

Kim Brixen Overlæge, Ph.d. Endokrinologisk afd M Odense Universitetshospital E-mail: kim.brixen@ouh.fyns-amt.dk Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 196 Offentligt 1 Til Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Forfatterark: Lars Poulsen APO-konsulent Fyns Amt Almen Medicinske Hus J.B. Winsløws Vej

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 80 mikroliter indeholder

Læs mere

Bisfosfonater. Struktur og virkningsmekanisme. DKMS-baggrundsartikel-bisphosphonat-2011. v/ Kim Brixen

Bisfosfonater. Struktur og virkningsmekanisme. DKMS-baggrundsartikel-bisphosphonat-2011. v/ Kim Brixen DKMS-baggrundsartikel-bisphosphonat-2011 Bisfosfonater v/ Kim Brixen Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfat-analoger (Figur 1), som dels har stor affinitet til knoglevævet, dels er stabile molekyler, der

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Lange medicinlister så stop dog Program 09.00 09.05 Indledning 09.05 10.30 Cases (hjerte/kar og CNS) 10.30 11.00 Kaffepause 11.00 11.35 Effektmål 11.35 12.50 Case opsamling praktisk (inkl

Læs mere

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Osteoporose: Genetiske årsager Ernæringsmæssige årsager Endokrine årsager Biokemiske årsager osteoporose som en tilstand,»...karakteriseret

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ibandronsyre Teva 50 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 50 mg ibandronsyre (som ibandronnatrium

Læs mere

Fornuft til de skøre knogler Praksis personale. Nordjysk Praksisdag 2016

Fornuft til de skøre knogler Praksis personale. Nordjysk Praksisdag 2016 Fornuft til de skøre knogler Praksis personale Nordjysk Praksisdag 2016 Introduktion Andreas Kakulidis Toft Juni 2015 Cand. Med. Aarhus Universitet September 2015 Ortopædkirurgisk afdeling Aalborg Marts

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Osteoporose et gynækologisk dilemma. Lisbeth Nilas Hvidovre Hospital

Osteoporose et gynækologisk dilemma. Lisbeth Nilas Hvidovre Hospital Osteoporose et gynækologisk dilemma Lisbeth Nilas Hvidovre Hospital Disposition Hvor er vi i dag Effekten af HRT på knoglerne Fordele og ulemper ved HRT Gynækologens rolle Osteoporose En under diagnosticeret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. LÆGEMIDLETS NAVN FORSTEO 20mikrogram/80 mikroliter, injektionsvæske, opløsning, i præfyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En præfyldt pen med 3 ml indeholder 750

Læs mere

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Odense Universitets Hospital Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Gruppe baserede programmer Meget få studier (kvalitative såvel som kvantitative)

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Osteoporose i Klinisk Praksis

Osteoporose i Klinisk Praksis Osteoporose i Klinisk Praksis Pernille Hermann, SpecialeAnsvarlig Overlæge, Ph.D Endokrinologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pernille Hermann TAKE HOME MESSAGE Rygsammenfald er alvorlig tilstand

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer.

Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer. Smertebehandling til patienter med osteoporotiske frakturer. v/ole Rintek Madsen Smertebehandling af perifere frakturer volder som regel ikke problemer, men patienter med osteoporotiske kompressionsfrakturer

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

07-06-2013. Calcium. (passiv)/aktiv (Vitamin D) Syre. Fedt. Hvis intag. < 200 mg/dag Ca ++ PTH + Vita.D osteoclast aktivering.

07-06-2013. Calcium. (passiv)/aktiv (Vitamin D) Syre. Fedt. Hvis intag. < 200 mg/dag Ca ++ PTH + Vita.D osteoclast aktivering. 1-2 kg i kroppen (99% in skelet) Tre former: ionizeret, frit calcium (45%) protein bundet (45%) Opløselige komplekser; bundet til mindre organiske ioner, f.eks. citrat. Meget lav intra-celluært frit calcium

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Midler ved calciummetaboliske sygdomme

Midler ved calciummetaboliske sygdomme Sygdomme og tilstande Midler ved calciummetaboliske sygdomme Bente Langdahl Lars Rejnmark Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Århus Universitetshospital Sygdomme: Hypoparathyroidisme Hyperparathyreoidisme

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler

Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne.

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 207 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelser med betingelser for lægemidlerne

Læs mere

Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen

Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen Indhold Baggrund...2 Metode...2 Resumé...3 Resultater...4 Forbruget...5 Nye brugere...7 Behandlingsforløb...8

Læs mere

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Genetiske årsager Endokrine årsager Ernæringsmæssige årsager Biokemiske årsager 1 Knoglevækst Zone of reserve cartilag Zone

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Behandling af postmenopausal osteoporose for at nedsætte risikoen for vertebral- og hoftefrakturer (se pkt. 5.1).

Behandling af postmenopausal osteoporose for at nedsætte risikoen for vertebral- og hoftefrakturer (se pkt. 5.1). PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PROTELOS 2 g granulat til mikstur suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et brev indeholder 2 g strontiumranelat. Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Perkutan Vertebroplastik Kyphoplastik. Rikke Rousing Ph.d. Afdelingslæge Rygkirurgisk sektor Middelfart Sygehus

Perkutan Vertebroplastik Kyphoplastik. Rikke Rousing Ph.d. Afdelingslæge Rygkirurgisk sektor Middelfart Sygehus Perkutan Vertebroplastik Kyphoplastik Rikke Rousing Ph.d. Afdelingslæge Rygkirurgisk sektor Middelfart Sygehus Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zoledronsyre Teva Pharma 5 mg infusionsvæske, opløsning i flasker 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver flaske indeholder 5 mg zoledronsyre (som monohydrat).

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Bilag II Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Dette produktresumé og denne indlægssedel er resultatet af referralproceduren. Produktinformationen

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 9. august 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 9. august 2005 Europaudvalget, Sundhedsudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 244,SUU alm. del - Bilag 264 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1

Læs mere

Patientinformation om deltagelse i forsøg

Patientinformation om deltagelse i forsøg Studiekode: CFEM345D2407 Side 1 af 9 Patientinformation om deltagelse i forsøg Et videnskabeligt forsøg med Tamoxifen og Letrozol til patienter med brystkræft Studiekode: CFEM345D2407 Side 2 af 9 Vi henvender

Læs mere

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose DSAM s kliniske vejledning om osteoporose 1 KOLOFON Arbejdsgruppen Palle Mark Christensen (formand for arbejdsgruppen) Praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup Speciallæge i almen medicin og klinisk

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Tamoxifen) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson

Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson Corticosteroid-induceret osteoporose - Er der evidens for at anbefale calcium og D-vitamin? Søren Hinke Stefan B. Runarsson Marts 2011 Indhold Indledning... 3 Materiale og metoder... 4 Resultater... 5

Læs mere

Faldprofylakse for ældre og Osteoporose

Faldprofylakse for ældre og Osteoporose Faldprofylakse for ældre og Osteoporose Fald er en langt større risikofaktor for knoglebrud end Osteoporose Definition En systemisk skeletal sygdom karakteriseret ved lav knoglemasse og mikro-arkitektorielle

Læs mere

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009 Indholdsfortegnelse 1. Definition... 4 2. Ætiologi og patofysiologi... 4 2.1. Knoglevævets omsætning...

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater

Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater Osteoporose Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater Af Line Michan, Nina Vucina Pedersen, Mary Rosenzweig og Bine Kjøller Bjerregaard Biografi Forfatterne er tilknyttet Lægemiddelstyrelsen.

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 6 Bilag 6 Resumé Titel: Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF). Arbejdsgruppe Marianne Spile, klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling?

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Klaus Johansen RATIONEL FARMAKOTERAPI 1105 Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Man kan fremover ikke nøjes med at meddele patienten, at kolesteroltallet er for højt, udskrive en

Læs mere

Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre Klinisk vejledning Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre Knoglevenlig livsstil fra vugge til grav Kalcium og D-vitamin til de fleste 65+-årige Patienter i steroidbehandling

Læs mere

ModicTeamet og Antibiotika behandling

ModicTeamet og Antibiotika behandling Rygcenter Syddanmark ModicTeamet og Antibiotika behandling Patientinformation Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Du er blevet henvist til Modic teamet af din kontaktperson

Læs mere

METRORAGI hvorfor?? MENOPAUSEN: HVORFOR PROBLEMER? HVORFOR MENOPAUSE? PERIMENOPAUSAL HORMONE SECRETION

METRORAGI hvorfor?? MENOPAUSEN: HVORFOR PROBLEMER? HVORFOR MENOPAUSE? PERIMENOPAUSAL HORMONE SECRETION MENOPAUSEN: HVORFOR PROBLEMER? HVORFOR MENOPAUSE? METRORAGI hvorfor?? PERIMENOPAUSAL HORMONE SECRETION Luteal Out Of Phase = LOOP EVENTS ROD I OVULATIONERNE Hale et al Menopause 16:50-59;2009 1 MENOPAUSEALE

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Aclasta 5 mg infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver flaske med 100 ml opløsning indeholder 5 mg zoledronsyre (som monohydrat).

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Preotact 100 mikrogram pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt pen indeholder 1,61

Læs mere

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge program Indledning - ADHD og forekomst INCA-Studiet nyt stort Hollandsk studie af sammenhæng mellem kost og ADHD Andre

Læs mere

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Modul 09a F902a-2 Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Søren Frank Jørgensen Lektor Navn Navnesen Titel Side 1 Afdelning 10 august 2009 Ændringer til næste gang. FO i dysreg er nu lidt

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 442, tirsdag den 19. januar 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. januar 2016. I mødet

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere