Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionernes arbejde med JORDFORURENING"

Transkript

1 JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014

2 Indhold Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers sundhed Hjælp til boligejere Indsatsen for at sikre overfladevand og natur Vækst og udvikling Innovation og effektivisering Økonomi på jordforureningsområdet Nøgletal for 2014 ernes arbejde med jordforurening. Indsatsen i 2014 ernes Videncenter for Miljø og Ressourcer Danske er Layout: UHI Tryk: Danske er ISBN tryk ISBN elektronisk

3 Forord Danmarks fem regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. erne skal finde, undersøge og oprense de forurenede grunde. Formålet er dels at sikre menneskers sundhed og det grundvand, der bruges til drikkevand, dels at beskytte vores overfladevand og natur. I denne redegørelse er de fem regioner gået sammen om at beskrive den regionale indsats i forhold til jordforurening, samt hvordan arbejdet bidrager til vækst og udvikling eksempelvis gennem innovation og effektivisering af området. I 2014 var den økonomiske ramme for arbejdet 435 mio. kroner. I 2014 fik regionerne en ny opgave på jordforureningsområdet. erne skal nu også beskæftige sig med jordforurening, der kan udgøre en risiko for overfladevand og natur. Dette er en følge af, at jordforureningsloven er blevet tilpasset Vandrammedirektivet samt Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne. I 2014 blev Danish Soil Partnership etableret i et samarbejde mellem regionerne, ernes Videncenter for Miljø og Ressourcer og Miljøstyrelsen. Formålet er at hjælpe danske virksomheder til i samspil med især regionerne at udvikle og eksportere viden og produkter relateret til at løse den danske jordforureningsopgave. ernes arbejde med jordforurening

4 Figuren illustrerer de forskellige offentlige indsatsområder: Sundhed, grundvand og overfladevand Tre typer af opgaver erne har i dag kendskab til grunde, som enten er eller kan være forurenet af disse vurderes at udgøre så stor en risiko, at de skal undersøges og eventuelt renses op. ernes opgaver med de forurenede og muligt forurenede grunde kan overordnet opdeles i tre typer: Den offentlige indsats - undersøgelse og oprensning af forureninger, der kan true miljø og sundhed. Den forebyggende indsats - kortlægning af forurenede og muligt forurenede grunde. Indsatsen medvirker til, at der ikke utilsigtet bliver spredt forurenet jord, og at de forurenede grunde anvendes på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. ernes arbejde med jordforurening 2014 Den borgerrettede indsats - eksempelvis råd, vejledning og myndighedsbehandling af privatfinansierede indsatser. Den offentlige indsats Her er opgaven at fjerne risikoen - det vil sige at opspore, kortlægge, undersøge og fjerne de forureninger, som: truer det grundvand, der bruges eller kan bruges til drikkevand, i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i et indvindingsopland til et vandværk. 4

5 udgør en udgør en risiko for menneskers sundhed enten fordi forureningen påvirker indeklimaet i f.eks. en bolig eller udgør en risiko ved direkte kontakt. udgør en risiko for søer, vandløb, hav og naturbeskyttelsesområder. Den offentlige indsats er opdelt i flere faser og kaldes ofte fødekæden. Faserne fremgår af figuren nedenfor. Indsatsen bliver større, mere kompleks og dyrere jo længere hen i forløbet, en grund når. Faserne i den offentlige indsats HISTORISKE OPLYSNINGER INDLEDENDE UNDERSØGELSER VIDEREGÅENDE UNDERSØGELSER OPRENSNINGER DRIFT AF TEKNISKE OPRENSNINGS- ANLÆG Først indsamles historiske oplysninger om aktiviteter, som kan være årsag til jordforurening. Ved mistanke om forurening bliver grunden kortlagt på vidensniveau 1. Viser en indledende undersøgelse, at der er forurenet, bliver grunden kortlagt på vidensniveau 2. Den næste fase kan være en videregående undersøgelse, hvor omfanget af og risikoen fra forureningen undersøges nærmere. Dernæst kan det være nødvendigt at foretage en oprensning. Oprensningen kan indebære, at der installeres et teknisk anlæg, der skal sikre grundvand eller indeklima. Denne drift af tekniske anlæg er en del af oprensningen og skal ofte være i gang i mange år. Den forebyggende indsats Hvis en jordforurening ikke udgør en risiko, udfører regionen som regel ikke nærmere undersøgelser, og den offentlige indsats kan afsluttes. Den offentlige indsats kan stoppe efter hver fase i fødekæden, hvis det viser sig, at forureningen ikke udgør en risiko. Kortlægningen opretholdes for at forebygge nye problemer, eksempelvis at grundejeren flytter den forurenede jord til andre grunde. erne skal kortlægge alle (mulige) jordforureninger, uanset om de er omfattet af den offentlige indsats eller ej. erne har i 2014 gennemført: historiske redegørelser indledende undersøgelser 271 videregående undersøgelser 111 oprensninger Etablering og drift af tekniske oprensningsanlæg eller overvågning af forurening på 393 grunde Den borgerrettede indsats Kortlægningen sikrer, at der tages højde for forureningen ved byggeri og ændret brug af grunden og ved jordflytning. Her er det grundejere og private bygherrer, der betaler for indsatsen og regionerne og kommunerne, der står for myndighedsbehandlingen. Oplysning om jordforurening i forbindelse med ejendomshandler og rådgivning og vejledning, når man ejer en forurenet grund eller overvejer at købe en, er også en vigtig opgave for regionerne. I de følgende afsnit beskrives de enkelte opgavetyper og status for dem nærmere. ernes arbejde med jordforurening

6 Overblik og prioritering Mest miljø for pengene er et vigtigt princip i regionernes arbejde med jordforurening Kortlægningen af forurenede grunde er fundamentet i regionernes arbejde med jordforurening. Den sikrer, at regionerne har overblik over truslerne fra jordforurening, så indsatsen med undersøgelser og oprensning kan prioriteres bedst muligt. De mange forurenede grunde og begrænsede ressourcer stiller krav til regionerne om en skarp prioritering af de økonomiske ressourcer, så samfundet får mest miljø for pengene. Arbejdsgangene på jordforureningsområdet minder om den måde, regionerne arbejder på i sundhedsvæsenet. De færreste forventer at komme direkte på operationsbordet, inden der er foretaget en grundig undersøgelse, og den korrekte diagnose er stillet. Tilsvarende er undersøgelser og en grundig risikovurdering af en jordforurening en væsentlig forudsætning for en succesfuld oprensning eller en beslutning om, at en oprensning ikke er nødvendig. Det er et konstant dilemma for regionerne at prioritere mellem grundvandet og indeklimaet, for i princippet vægter regionerne at beskytte den fælles ressource og de individuelle behov lige højt. Nogle regioner er dog i praksis nødt til at bruge flere midler på beskyttelse af grundvandet. For den enkelte familie kan fund af forurening og kortlægning af boliggrunden rejse mange spørgsmål: Hvad betyder forureningen for værdien af vores ejendom? Kan vi overhovedet sælge vores forurenede ejendom? Hvad med vores sundhed? Indånder vi farlige dampe? Kommer vi i nærkontakt med forurening, når børnene leger, eller vi hygger os i haven? Det stiller store krav til regionernes kommunikation at forklare, hvorfor nogle borgere må vente i flere år på regionens hjælp til at håndtere forureningen på en boliggrund. Eller at forklare, hvad borgerne selv kan gøre for at mindske risikoen, indtil regionens indsats gennemføres. Overblik og status I 2012 udarbejdede regionerne en opgørelse over omfang og økonomi i den samlede opgave på jordforureningsområdet. Den siger, at grunde ender med at være kortlagt som muligt forurenede og som forurenede, når regionerne på et tidspunkt er færdige med at undersøge og rense op. Disse grunde vil ikke være omfattet af den offentlige indsats, fordi der ikke er risiko for grundvandet, menneskers sundhed eller overfladevand og natur. 6 ernes arbejde med jordforurening 2014

7 Antal kortlagte grunde siden 2007 Skøn over antal forurenede grunde Figuren viser udviklingen i antal forurenede og muligt forurenede grunde sammenholdt med skøn over det samlede antal forurenede grunde. Kortlagt i alt I 2007 havde regionerne kortlagt knap 50 procent af grundene. I 2014 er det tal steget til 73 procent. En sammenligning med status for 2014 tager dog ikke højde for, at en stor andel af de nuværende kortlagte grunde er omfattet af offentlig indsats. Når indsatsen kan afsluttes, er der derfor behandlet langt flere end de grunde. I 2014 har regionernes arbejde med de forurenede grunde betydet, at 878 grunde er helt udgået af kortlægningen som følge af undersøgelser eller oprensning. Offentlig indsats - status Figuren herunder viser de godt kortlagte grunde i Danmark opgjort i forhold til, om de er omfattet af offentlig indsats eller ej. Som det fremgår, er næsten 60 procent af de muligt forurenede grunde omfattet af den offentlige indsats. For de forurenede grunde er det godt halvdelen (47 procent), der er omfattet Figuren viser de kortlagte grunde opgjort i forhold til, om de er omfattet af offentlig indsats eller ej ernes arbejde med jordforurening

8 Indsatsen for at sikre grundvandet Hver tredje dansker ser forurening af drikkevandet som det mest bekymrende miljøproblem. Det viser en undersøgelse fra Altinget, hvor danskerne skulle prioritere mellem otte forskellige miljøproblemer. Grundvand FORURENING RISIKO FOR VANDINDVINDING Det offentlige indsatsområde: Grundvand erne prioriterer beskyttelse af grundvandet meget højt, så borgerne også i fremtiden kan drikke vand baseret på rent grundvand. erne har senest i 2012 vurderet, at forurenede grunde kan true grundvandet, og at ca af dem skal renses op. Resten vil kunne håndteres på anden vis end oprensning, eksempelvis ved overvågning. Det forventes, at regionernes samlede udgifter til de grundvandsrelaterede opgaver vil beløbe sig til omkring 10 mia. kroner, hvis alle disse forureninger skulle håndteres i dag. I Danmark er der stor forskel på, hvor godt grundvandet er beskyttet over for forurening. I visse egne af landet er der meget grundvand, andre steder er der knaphed. Nogle regioner er derfor nødt til at anvende flere midler på beskyttelse af grundvandet ved eksisterende vandindvindinger, mens andre har fokus på at sikre fremtidige indvindinger. Grundvandsbeskyttelsen sker i et samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne. Fakta fra grundvand til drikkevand ernes arbejde med jordforurening 2014 Vandværk Grundvand Drikkevand Grundvandsspejl Forbrugere Drikkevandet i Danmark er baseret på rent Drikkevandet grundvand. i Danmark Vandværkerne er baseret på pumper rent grundvand. grundvandet Vandværkerne op pumper fra undergrunden grundvandet og op ind fra på undergrunden vandværket, og ind på vandværket, hvor det hvor blandt det andet blandt iltes, andet inden iltes, det inden sendes det sendes ud til ud forbrugerne til forbrugerne som som drikkevand drikkevand. 8

9 Offentlig indsats: grundvand Nordjylland Midt Syd Hovedst. Sjælland I alt Kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1) Kortlagt som forurenet (vidensniveau 2) Opgørelse over hvor mange kortlagte grunde, der er omfattet af den offentlige indsats af hensyn til grundvandet. På en del af grundene vil der også være indsats i forhold til sundhed. Pesticider i grundvandet Mere end hver tredje lukning af en vandværksboring skyldes en menneskeskabt forurening, ofte med pesticider. Især gamle forureninger fra sprøjtemider, der for længst er forbudte, bevæger sig nu ned gennem grundvandet, og i dag kan der måles sprøjtegift i hver fjerde drikkevandsboring. erne kan ifølge jordforureningsloven gøre noget ved en pesticidforurening, hvis den stammer fra en punktkilde dvs. hvis sprøjtegifte er spildt eller gravet ned. Pesticidforurening, der stammer fra landbrugets lovlige brug af pesticider, er derimod ikke omfattet af jordforureningsloven. Typisk opdager man først en forurening med sprøjtemidler, når en vandværksboring er blevet forurenet, og indtil for nylig har det været vanskeligt at afgøre, om en forurening med pesticider kom fra en punktkilde eller fra landbrugets reglementerede brug. erne har imidlertid været med til at udvikle metoder, der kan påvise forskellen. erne vil i samarbejde med vandværkerne gå aktivt ind i bekæmpelsen af forurening med pesticider og vil hermed være med til at understøtte vandværkernes fortsatte eksistens. Klorerede opløsningsmidler i grundvandet ernes erfaringer viser, at klorerede opløsningsmidler er årsag til nogle af de værste forureninger i grundvandet i Danmark, og derfor prioriteres indsatsen mod denne type forurening højt. Stoffernes egenskaber gør, at de let spredes i jorden og grundvandet, og det er dyrt og teknisk krævende at fjerne dem. I nogle tilfælde er det umuligt, men regionernes indsats medvirker til at begrænse skaderne. Ressourceforbrug Indledende undersøgelser Oprensning, inkl. videregående undersøgelser Figuren viser det antal grundvandssager, som regionerne har arbejdet på i 2014 opgjort på de forskellige faser i den offentlige indsats. Drift og overvågning ernes arbejde med jordforurening

10 I 2014 anvendte regionerne 52,2 mio. kr. på 773 indledende undersøgelser og 115,1 mio. kr. på 227 oprensninger inkl. videregående undersøgelser af forurening, som udgør en risiko for grundvandet. Indsatsen i forhold til grundvand 17% 33,9 mio. kr. 52,2 mio. kr. 26% Indledende undersøgelser Oprensning, inkl. videregående undersøgelser 115,1 mio. kr. Drift og overvågning 57% I alt 201,2 mio. kr erne har i 2014 anvendt: 167,3 mio. kr. på at undersøge, risikovurdere og oprense forureninger, som kan true grundvandet. En del af forureningerne kan også udgøre en risiko for menneskers sundhed. 33,9 mio. kr. på tekniske anlæg, der renser forurenet jord og grundvand, og til overvågning af, hvordan forureningerne udvikler sig. Af disse blev 1,95 mio. kr. brugt på at betale afledningsafgift af det vand, der efter rensning, ledes til kloak. 10 ernes arbejde med jordforurening 2014

11 Det er en svær balance at vælge mellem den fælles ressource og de individuelle behov Det er en svær balance at vælge mellem den fælles ressource og de individuelle behov ernes arbejde med jordforurening

12 RISIKO FOR INDEKLIMAET KONTAKTRISIKO FORURENING Det offentlige indsatsområde: Sundhed Indsatsen for at sikre menneskers sundhed Indsatsen er rettet mod boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser Generelt prioriterer regionerne indsatsen for at beskytte indeklimaet i boliger over indsatsen mod jordforurening, som alene udgør en risiko ved kontakt med jorden. Indsatsen for at beskytte indeklima er generelt vanskeligere, fordi den ofte kræver tekniske tiltag, der skal holdes i gang i mange år. Forurening, som kun er et problem ved kontakt med jorden, kan i de fleste tilfælde håndteres ved at følge nogle få simple råd, indtil regionen renser forureningen op. Offentlig indsats: sundhed Nordjylland Midtjylland Syddanm. Hovedst. Sjælland I alt Kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1) Kortlagt som forurenet (vidensniveau 2) ernes arbejde med jordforurening 2014 Opgørelse over, hvor mange kortlagte grunde der er omfattet af den offentlige indsats af hensyn til sundhed. Undersøgelser på boliggrunde Ejere af boliggrunde, der er kortlagt som muligt forurenet, kan anmode regionen om inden for et år at afklare, om deres grund er forurenet. I 2014 har regionerne undersøgt 366 grunde efter anmodning fra boligejerne og 92 på eget initiativ. Samlet fik 458 familier altså afklaret forureningssituationen på deres boliggrund i

13 Ressourceforbrug Antal grunde hvor regionerne i 2014 har arbejdet med en indsats over for menneskers sundhed - opgjort på de forskellige faser i den offentlige indsats og ressourceforbruget Indledende undersøgelser Oprensning, inkl. videregående undersøgelser Drift og overvågning Indsatsen i forhold til sundhed 12% 8,2 mio. kr. 33% 23,7 mio. kr. Indledende undersøgelser Oprensning, inkl. videregående undersøgelser Drift og overvågning 38,9 mio. kr. 55% I alt 70,8 mio. kr. I 2014 anvendte regionerne 23,7 mio. kr. på 458 indledende undersøgelser og 38,9 mio. kr. på 115 oprensninger inkl. videregående undersøgelser af forurening, som udgør en risiko for grundvandet erne har i 2014: Anvendt 62,6 mio. kr. på at undersøge, risikovurdere og oprense forurening, som kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. Oprensningerne har primært været relateret til forurening med klorerede opløsningsmidler, olie, tungmetaller og tjærestoffer. Anvendt 8,2 mio. kr. på tekniske anlæg, der sikrer indeklimaet mod forurening og til overvågning af, hvordan forureningerne udvikler sig. Undersøgt 366 boliggrunde på anmodning fra grundejer. ernes arbejde med jordforurening

14 Hjælp til boligejere Fund af forurening og dermed kortlægning af en boliggrund kan have store konsekvenser for den enkelte familie. Med en nuancering af forureningen og hjælp fra værditabsordningen er det blevet nemmere at leve med en grund, der er kortlagt som forurenet. Brugen af hus og have Nuancering forureningens tilstandsrapport Nuanceringssystemet er bygget op efter de samme principper som tilstandsrapporten på en ejendom og inddeler forureningen i tre kategorier F0, F1 og F2: F0: Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have. F1: Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have, hvis simple råd følges. F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko for brug af hus og have. En F0- eller F1-nuancering kan give boligejeren bedre adgang til belåning af ejendommen. Siden 2007 har regionerne nuanceret den sundhedsmæssige betydning af forureningen på boliggrunde (nuancering). Nuanceringen gør det nemmere at afgøre, om en jordforurening betyder noget for den daglige brug af hus og have. Også ejere af boliggrunde, der er kortlagt som forurenede før 2007, kan anmode om at få en nuancering Figuren viser fordelingen af kategorierne på boliggrunde, hvor den sundhedsmæssige betydning af forureningen er nuanceret. ernes arbejde med jordforurening F2 - forurening kan udgøre en risiko F1 - forurening udgør ingen risiko, hvis råd følges F0 - forurening udgør ingen risiko 14

15 Som det fremgår af figuren, udgør forureningen på to ud af tre grunde (blå og grå) ingen sundhedsmæssig risiko. Her er regionernes indsats i forhold til boligen slut. På en tredjedel af grundene kan der være en risiko, og de er omfattet af regionernes indsats. Her skal forureningen afklares nærmere og eventuelt renses op. Figuren viser også, at regionerne siden 2007 har nuanceret den sundhedsmæssige risiko fra jordforurening på boliggrunde. Af dem har ca familier fået brev fra deres region om, at forureningen er nuanceret som F0 eller F1, og dermed ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brugen af deres hus og have. Værditabsordningen Værditabsordningen Siden værditabsordningens start i 1993 og frem til udgangen af 2014 har regionerne gennemført videregående undersøgelser på boliggrunde og næsten af disse boliggrunde er efterfølgende blevet renset op. erne gør en stor indsats for at orientere boligejere og ejendomsmæglere om ordningen. erne gennemfører undersøgelser og oprensninger i takt med, at Statens Administration bevilger penge til de 344 boligejendomme, der i maj 2015 står på værditabsordningens venteliste. Værditabsordningen har eksisteret i 22 år og giver boligejere en mulighed for at få fjernet den forurening, der udgør en risiko for deres hus og have. Indsatsen efter værditabsordningen adskiller sig fra den øvrige offentlige indsats ved, at den sker i den rækkefølge, som de forurenede boliggrunde bliver tilmeldt ordningen. erne har i 2014 gennemført 80 videregående undersøgelser og 78 oprensninger på boliggrunde under værditabsordningen. erne har i 2014: Nuanceret forureningens sundhedsmæssige betydning på 390 boliggrunde. Behandlet 158 sager efter værditabsordningen. ernes arbejde med jordforurening

16 Det offentlige indsatsområde: Overfladevand RISIKO FOR OVERFLADEVAND OG NATUR FORURENING Indsatsen for at sikre overfladevand og natur erne har fået en ny opgave, der betyder, at forurenede grunde skal vurderes for at afgøre, om de udgør en risiko for vandløb, søer og natur. Flere regioner har gennem en årrække lavet en indsats over for forureninger, der kan true overfladevand og natur. Dette har været begrundet i store almene miljøhensyn. Ny lovgivning pålægger imidlertid regionerne fremover at prioritere en indsats på dette område også. Til løsning af opgaven har Miljøstyrelsen udarbejdet et screeningsværktøj. Forureningskilde Brancher/aktiviteter Koncentrationer Kildeareal Nettonedbør 1. Forureningskilde Opblanding og fortynding Kvalitetskriteriet Vandføring i vandløb Avanceret beregning for vandløb Kritisk tilstand 3. Opblanding og fortynding 4. Risiko ernes arbejde med jordforurening 2014 afstandskriterie adstandskriterie 2. Kritisk tilstand Figuren viser parametre, der er justerbare i en bearbejdet screening (fra Miljøstyrelsens vejledning til screeningsværktøjet). 16

17 Frem til 2019 skal regionerne Opspore kilder til forurening af overfladevand og natur, risikovurdere og eventuelt udføre en akut indsats samt foretage en prissætning af den nødvendige undersøgelses- og oprensningsindsats i forhold til overfladevand og natur. Gennemføre indledende screening af alle kortlagte grunde i DKjord (den fælles offentlige dataportal om jordforurening) og fremstille en råliste med grunde, der potentielt kan true søer og vandløb. Foretage en manuel bearbejdning af rålisten, så den viser sammenhæng mellem de forurenede grunde og det overfladevand, som forureningerne muligvis truer. Udarbejde et realistisk skøn over udgifterne til den nødvendige undersøgelses- og oprensningsindsats, som gennemføres i Automatisk screening, der indikerer risiko Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedst. Sjælland I alt Kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1) Kortlagt som forurenet (vidensniveau 2) Rålisten efter den automatiske screening af kortlagte grunde på DKjord. I løbet af 2019 Hvis rålisten har identificeret behov for akutte undersøgelser og oprensninger, skal de udføres i denne periode. Prioritering og finansiering af udgifter til oprydningsindsatsen forhandles mellem staten og regionerne. erne har i 2014 arbejdet på: 2021 til 2027 erne undersøger og oprenser de forurenede grunde, der udgør en risiko over for overfladevand og natur. Automatisk screening, som har resulteret i kortlagte grunde. Høfde 42 i Midtjylland, hvor der efter et længerevarende EU-projekt er opstillet forslag til en oprensning. Der mangler en afklaring af finansieringen. Kærgård Plantage i Syddanmark, hvor der er sket en afgravning af bl.a. klorerede opløsningsmidler og kviksølvforurenet jord fra yderligere to gruber, således at fire af de seks gruber i området nu er renset op. ernes arbejde med jordforurening

18 Vækst og udvikling erne har tradition for at samarbejde med borgere, virksomheder, kommuner og vandforsyninger om helhedsløsninger på jordforureningsområdet til gavn for mere ren jord og rent grundvand. I forbindelse med kommunernes planer om byudvikling kan en koordinering med regionens kortlægning af forurening være vigtig. en kan ved tidlig inddragelse i et projekt f.eks. bidrage med forureningsoverblik og nytænkning, så der spares ressourcer. en kan også bidrage med situationsafhængige strategier, som f.eks. om det er muligt at indkapsle forurening og bygge ovenpå i stedet for at fjerne forureningen inden et nybyggeri. ernes kortlægning er også med til at sikre, at vandværkerne kan tage højde for kendte forureninger, når der skal etableres nye vandboringer. ernes indsats og samarbejde med forskellige partnere på jordforureningsområdet er således med til at understøtte erhvervsudvikling og grøn vækst, der er målene i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, kaldet ReVUS. ReVUS beskriver den fremtidige, ønskede udvikling i den enkelte region inden for bl.a. erhvervsudvikling, beskæftigelse, miljø og klima. Privatfinansierede projekter er og kommuner har en tæt dialog og et godt samarbejde omkring de vilkår, kommunerne stiller i forbindelse med tilladelser til byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde. Det sker både for at sikre miljø og sundhed i de private projekter og for at sikre, at regionernes eventuelle senere offentlige indsats ikke væsentligt fordyres som følge af byggeriet. Kommuner og regioner behandler årligt omkring 500 tilladelser til byggeri på og ændret anvendelse af forurenede grunde. Privatfinansierede projekter 2500 Antal tilladelser til byggeri og antal undersøgelser og oprensninger betalt af grundejere og private bygherrer Undersøgelse og oprensning betalt af grundejere og private bygherrer 1500 ernes arbejde med jordforurening Antal Tilladelse til byggeri og ændret anvendelse

19 Figuren viser det antal sager, regionerne har behandlet siden 2009, hvor grundejere og private bygherrer selv har betalt for undersøgelser og oprensninger. Undersøgelserne sker typisk i forbindelse med ejendomshandler og bygge- og anlægsprojekter. erne stiller data til rådighed I takt med stadig flere grunde kortlægges som forurenede, bliver borgerne mere bevidste om jordforurening og konsekvenserne heraf. erne stiller derfor en lang række oplysninger om forurenede grunde til rådighed for offentligheden på deres hjemmesider. Dermed kan problemstillinger i forbindelse med jordforurening håndteres allerede i planlægningen af f.eks. nybyggeri og byudvikling. Dette kan spare ressourcer og afværge nye miljømæssige problemer. Digitale løsninger gør det nemmere for borgerne at hente relevante informationer om jordforurening og nemmere for regionerne at betjene borgerne. Ejendomsforespørgsler Antal ejendomsforespørgsler hvert år siden Antal Web-forespørgsler Direkte forespørgsler Det øgede fokus på jordforurening afspejler sig i det antal af henvendelser om jordforurening, som regionerne hvert år svarer på. Således er antallet af henvendelser steget fra i 2009 til op imod henvendelser i de seneste år. Det svarer til over 500 henvendelser om dagen. I 2014 blev 85 procent af henvendelserne besvaret elektronisk via regionernes hjemmesider. Borgerne kan således på alle tider af døgnet året rundt få svar på, hvor jorden er forurenet. erne har i 2014: Behandlet forespørgsler om jordforurening Behandlet 590 sager om byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde Behandlet sager om undersøgelser og oprensninger betalt af grundejere og private bygherrer ernes arbejde med jordforurening

20 Innovation og effektivisering De mange forurenede grunde og begrænsede økonomiske ressourcer gør det nødvendigt at udvikle nye og mere effektive metoder og processer. erne har i dag kendskab til kortlagte, forurenede grunde, hvor forureningen enten truer grundvandet eller menneskers sundhed, og der vil komme flere til herunder nye forureningstyper. Med så stort et antal vil det tage årtier, før der er taget hånd om alle kritiske forureninger. De traditionelle metoder til at undersøge og fjerne forurening i jorden og grundvandet er ofte både dyre og langvarige. erne arbejder derfor aktivt med at optimere arbejdsgange og udvikle og afprøve nye metoder og værktøjer. Udviklingen sker inden for alle faser i den offentlige indsats med det mål at kunne kortlægge, undersøge og oprense hurtigere, billigere og mere effektivt. erne arbejder med behovsstyret innovation. Det vil sige, at regionernes udfordringer styrer efterspørgsel af nye løsninger, der er mere effektive end dem, der findes i dag. Det hidtidige arbejde med at løse mange og komplekse problemstillinger omkring jord- og grundvandsforureninger i Danmark har medført, at der både i regionerne og hos de rådgivende firmaer, entreprenører, laboratorier mv. er opbygget en stor ekspertise. Jordforureningsområdet tegner sig for en årlig omsætning i Danmark på cirka 1,3 mia. kroner og beskæftiger cirka medarbejdere. Heraf står den private sektor for 50 % af omsætningen og 80 % af medarbejderne. Danish Soil Partnership Der er en lang tradition for håndtering af jordforurening i Danmark, hvilket har givet os en ekspertise og en styrkeposition i forhold til omverdenen. Den position skal vi udnytte til at fremme teknologiudvikling og synliggøre danske løsninger i udlandet. Miljøstyrelsen og ernes Videncenter for Miljø og Ressourcer udarbejdede i 2012 en analyse af jordbranchen. Den viste, at kun få virksomheder sælger uden for Danmark, og at denne eksport kun udgør en lille del af de eksporterende virksomheders omsætning. ernes arbejde med jordforurening 2014 Danish Soil Partnership Partnerskabets strategiske målsætninger er: at brande danske produkter og løsninger i udlandet at facilitere netværk og samarbejde blandt aktørerne på jordforureningsområdet at synliggøre finansieringsmuligheder til udvikling og eksport af produkter og løsninger at fremme udvikling af danske produkter og løsninger på jordforureningsområdet 20

21 erne har derfor i samarbejde med Miljøministeriet og branchen etableret det offentligt-private Danish Soil Partnership, der skal medvirke til at fremme teknologiudvikling på jordforureningsområdet og synliggøre danske løsninger i udlandet. Danish Soil Partnership kører foreløbig frem til udgangen af Testgrunde Udvikling og afprøvning af nye metoder og værktøjer er nødvendigt både i forhold til at få de kritiske forureninger renset op i tide og i forhold til, at der er forureninger, som ikke kan renses op med de metoder, vi kender i dag. Flere regioner ejer i dag én eller flere forurenede grunde, som er opkøbt med henblik på at oprense forurening. Det betyder, at regionerne kan teste nye metoder og teknikker, mens de oprenser forureningerne. Disse testgrunde har forskellig geologi, forskellige grundvands-forhold og forskellige forureninger. Samlet set repræsenterer grundene en bred vifte af forurenings-problematikker, og derfor kan de supplere hinanden i udviklingen og demonstrationen af nye teknikker til undersøgelse og oprensning. Perspektiverne for testgrundene er at styrke forudsætningen for at arbejde mod hurtigere, billigere og bedre oprensninger. Samtidigt styrkes vidensdeling og muligheden for dansk og internationalt samarbejde med videninstitutioner og erhvervsliv. Det kan igen danne grundlag for erhvervsudvikling og eksport af dansk ekspertise på jord- og grundvandsområdet. Samarbejde om udvikling Udvikling af nye metoder og teknikker sker i samarbejde mellem regionerne og Miljøstyrelsen, rådgivende firmaer, entreprenører, producenter og forskningsinstitutioner. I flere tilfælde har regionerne desuden etableret samarbejder uden for Danmarks grænser om udvikling af nye metoder og teknikker. Nogle projekter udføres med støtte fra EU. Teknologiudvikling for jord- og grundvandsforurening I 2014 har regionerne arbejdet med 72 udviklingsprojekter. Projekterne har blandt andet omfattet værktøjer til vurdering af forureningsrisiko og optimering af oprensninger, metoder og teknikker til at rense forurening op samt projekter af generel karakter. Seks projekter er gennemført som offentligtprivat innovationsamarbejde og partnerskaber mellem den pågældende region og ét eller flere private firmaer i ind- og udland. I offentligt-privat innovationsamarbejde og partnerskaber har alle deltagere et fælles ansvar for projektets kvalitet og økonomi. 16 projekter er gennemført med støtte fra Miljøstyrelsens teknologiudviklingspulje. erne har i 2014 arbejdet på 72 udviklingsprojekter, hvoraf 6 projekter er offentligt-privat innovationsamarbejde 16 projekter er støttet af Miljøstyrelsens teknologiudviklingspulje 4 projekter er med international deltagelse og de 2 er støttet af EU ernes arbejde med jordforurening

22 Økonomi I 2014 har regionerne anvendt 435 mio. kr. på indsatsen over for jordforurening. Det er 37 mio. mere end året før. Figuren viser forbruget opgjort på de fire hovedområder: kortlægning, oprensning, borgerrettede opgaver og it, ledelse og planlægning. ernes forbrug i % 32,7 mio. kr. 14% Kortlægning 59,9 mio. kr. Oprensning 26% 115 mio. kr. Borgerrettede opgaver It, ledelse og planlægning ernes forbrug på jordforureningsområdet i 2014 fordelt på fire hovedområder. 227,6 mio. kr. 52% Forbrug i alt 435 mio. kr. Kortlægning: 115 mio. kr. Kortlægningen er udgangspunktet for en prioritering af oprensningerne, så de værste forureninger renses op først. 38,7 mio. kr. er anvendt på at opspore og kortlægge mulig jordforurening, mens 76,4 mio. kr. er anvendt på de indledende undersøgelser og kortlægning af konstateret forurening. Udgifter til undersøgelse af 366 boliggrunde på anmodning af grundejere og nuancering af forureningens sundhedsrisiko på 390 boliggrunde er medregnet her. ernes arbejde med jordforurening 2014 Oprensning: 227,6 mio. kr. 67,1 mio. kr. er anvendt på videregående undersøgelser, som går forud for en oprensning. Videregående undersøgelser sikrer en effektiv oprensning, der er målrettet mod den miljø- og sundhedsskadelige forurening. 95,7 mio. kr. er anvendt på oprensningerne, mens der er anvendt 42,2 mio. kr. til efterfølgende drift af tekniske anlæg og overvågning af forurening. En del af udgifterne til drift af de tekniske oprensningsanlæg går til el og afledning af vand til kloak. 22

23 22,6 mio. kr. er anvendt på udviklingsprojekter, som er med til at effektivisere og målrette oprensningsindsatsen. Udgifter til regionernes administration af værditabsordningen er talt med under oprensning. erne har anvendt 2,2 mio. kr. på den administrative del af de 80 undersøgelser og 78 oprensninger, der er gennemført under værditabsordningen i Borgerrettede opgaver: 32,7 mio. kr. 21,9 mio. kr. er anvendt på regionernes godkendelser af undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer eller Oliebranchens Miljøpulje samt til udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret arealanvendelse. 10,8 mio. kr. er anvendt på besvarelse af henvendelser, rådgivning og kommunikation. It-aktiviteter opgjort under It, ledelse og planlægning er afgørende for at reducere udgifterne til besvarelse af forespørgsler om jordforurening. It, ledelse og planlægning: 59,9 mio. kr. 28,6 mio. kr. er anvendt på it og data. Dette dækker udvikling og vedligeholdelse af it-systemer til opbevaring, registrering og behandling af data samt digitalisering af gamle analysedata. It-systemer bruges bl.a. til at videregive oplysninger til borgerne og til vurdering af risikoen fra de forurenede grunde. erne bidrager desuden til Danmarks Miljøportals arbejde med DKjord. 31,3 mio. kr. er gået til det juridiske arbejde i regionerne, til ledelse og sekretariat, til administrative systemer samt til den løbende prioritering af opgaverne, herunder bidrag til ernes Videncenter for Miljø og Ressourcer. ernes arbejde med jordforurening

24 Nøgletal for 2014 Tabel 1. Status for kortlægning Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt Samlet antal V1 kortlagte grunde ved udgangen af 2014 Samlet V2 kortlagte grunde ved udgangen af 2014 * V1 kortlagte grunde i V2 kortlagte grunde i Antal grunde udgået af kortlægningen i Antal grunde udgået før kortlægning i alt Antal grunde udgået efter kortlægningen i alt *Antal grunde der både er kortlagt på V1 og V2 er opgjort under V2 kortlagte grunde Tabel 2. Udviklingen i antallet af kortlagte grunde ved årets udgang i perioden Kortlagt på vidensniveau Kortlagt på vidensniveau I alt kortlagt ernes arbejde med jordforurening 2014 Tabel 3. Antal grunde, der, hvert år i perioden , enten ikke blev kortlagt på baggrund af vurdering af historisk materiale eller udgik af kortlægningen som følge af fx en undersøgelse eller oprensning Ikke kortlagt vurdering af historisk materiale Udgået af kortlægningen

25 Tabel 4. Den offentlige indsats Historiske redegørelser Nordjylland Indsatsen for at beskytte grundvandet* Midtjylland Syddanm. Hovedst. Sjælland Indledende undersøgelser Videregående undersøgelser Oprensninger Drift af tekniske anlæg og overvågning Indsatsen for at beskytte menneskers sundhed (indeklima og kontaktrisiko) I alt Indledende undersøgelser Heraf undersøgelser udført på anmodning af boligejere Videregående undersøgelser Oprensninger Drift af tekniske anlæg og overvågning *Hvis indsatsen er sket både af hensyn til grundvandet og arealanvendelsen er tallet medtaget under grundvandsindsatsen. Tabel 5. Borgerrettede opgaver 8 høringer i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse på kortlagte grunde Undersøgelser betalt af private grundejere/ bygherrer Oprensninger betalt af private grundejere/ bygherrer Undersøgelser og oprensninger betalt af Oliebranchens Miljøpulje Påbud om undersøgelse og/eller oprensning Ejendomsforespørgsler Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedst. Sjælland Web-forespørgsler Direkte forespørgsler I alt ernes arbejde med jordforurening

26 Tabel 6. Undersøgelser og oprensninger finansieret af statens værditabsordning Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Undersøgelser Oprensninger * 78 I alt *Opgørelsen medregner 3 driftsanlæg Tabel 7. Økonomien på jordforureningsområdet i 2014 Økonomi på jordforureningsområdet i 2014 Kortlægning Oprensning Opsporing og kortlægning af mulig forurening, inkl. overfladevand - arbejdet med selve implementeringen, screening og bearbejdning Årsværk 27,9 Samlede årsværk Samlede årsværk omregnet til mio kr 54,2 33,0 Driftsmidler i mio. kr. 21,6 Indledende undersøgelser 26,3 60,3 Videregående undersøgelser 24,1 52,4 Oprensning 17,1 85,3 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 10,7 16,8 68,6 41,8 31,9 16,1 Samlede driftsmidler i mio. kr. Driftsmidler i % 82,0 26% 185,8 60% Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse Borgerrettede Godkendelse af undersøgelser på forurenede grunde opgaver og oprensninger betalt af private bygherrer 37,1 37,1 22,6 10,0 10,0 3% Besvarelse af henvendelser, rådgivning og kommunikation It, ledelse Administration og planlægning 26,2 og 15,3 planlægning It og data 19,4 16,8 45,5 27,7 32,1 10% I alt 205,5 205,5 125,2 309,9 309,9 100% I redegørelsen er årsværk omregnet til økonomi. Værdien af et årsværk er sat til kr. 26 ernes arbejde med jordforurening 2014

27

28 Denne redegørelse er en overordnet beskrivelse af den indsats, som regionerne har udført på jordforureningsområdet i Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til de enkelte regioner. I 2014: 435 mio. kr. er anvendt på regionernes indsats rettet mod at beskytte grundvandet og menneskers sundhed mod jordforurening erne har arbejdet med indledende undersøgelser erne har arbejdet med 271 videregående undersøgelser og 111 oprensninger erne har besvaret henvendelser fra borgerne om konkret jordforurening Værditabsordningen dannede grundlag for 80 undersøgelser og 78 oprensninger af jordforurening erne har samarbejdet med kommunerne om 590 tilladelser til byggeri og ændret arealanvendelse på kortlagte grunde erne har godkendt undersøgelser og oprensninger betalt af private grund- og virksomhedsejere erne har behandlet 23 sager om forurening på nedlagte tank- og servicestationer Knap 23 mio. kr. fra regionerne blev øremærket til udviklingsprojekter, bl.a. til at udvikle nye metoder til at rense forurening op. 28 ernes arbejde med jordforurening 2014

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

I bund og grund. Regionernes arbejde med jordforurening

I bund og grund. Regionernes arbejde med jordforurening I bund og grund ernes arbejde med jordforurening JUNI 2017 SIDE 2-3 INTRO 5.300 grunde 190 mio. m 3 vand R egionerne arbejder for at skabe gode levevilkår for borgere i hele Danmark, og i år er det 10

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

I bund og grund. Regionernes arbejde med jordforurening

I bund og grund. Regionernes arbejde med jordforurening I bund og grund ernes arbejde med jordforurening JUNI 2017 5.300 grun SIDE 2-3 INTRO 190 mio. m ernes arbejde med jordforurening 2016 Udgivet af: Danske er Design og produktion: Mediegruppen as»indsatsen

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Oprensning af forurening

Oprensning af forurening Bilag 2 - Side -1 af 21 Oprensning af forurening Region Hovedstaden bruger hovedparten af midlerne på de opgaver, der er direkte relateret til op rensning af forurening, som truer drikkevandet eller menneskers

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening

Bilag til redegørelse om jordforurening Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 404 Offentligt Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Tite l: Bilag til redegørelse om jordforurening Re daktion : Depotrådet

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland. INDBERETNING OM JORDFORURENING 2013 Titel: Indberetning om jordforurening ISBN-nummer 978-87-92026-67-5 Udgivet af: Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Udgivelsesår: 2014 Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

JORDEN MÅ IKKE VÆRE GIFTIG

JORDEN MÅ IKKE VÆRE GIFTIG SYDDANMARK Forurening i Syddanmark JORDEN MÅ IKKE VÆRE GIFTIG Ny smiley-ordning til virksomheder, der selv rydder forurening op Virksomheder inviteres til at teste ny miljøteknologi i regionen 1 intro

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2016 Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering...

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

I år er det Region Hovedstaden, der er vært for årsmødet, og vi mødes derfor. onsdag den 18. juni kl. 10.00 til torsdag den 19. juni 2013 kl. 14.15.

I år er det Region Hovedstaden, der er vært for årsmødet, og vi mødes derfor. onsdag den 18. juni kl. 10.00 til torsdag den 19. juni 2013 kl. 14.15. Til kontaktpersonerne for Videncenter for Jordforurening Invitation til Jordforureningsmøde 2014 19-03-2014 Sag.nr.: 13/1746 Dokumentnr. 16789/14 Sagsbehandler Kit Jespersen Tel. 3529 8185 E-mail: kij@regioner.dk

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2017

Forord INDSATSPLAN 2017 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2017 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation

GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation Session C2 - Nyt weborienteret risikovurderingsværktøj og moderne metagenomanalyser. Den 8. juni 2016 Natur & Miljø 2016 DTU Miljø: Poul L. Bjerg,

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så disse data kan deles mellem myndigheder,

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere