Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet"

Transkript

1 Sagsbehandlingstiden i arbejdsdirektoratet Fundet det meget beklageligt, at der medgik næsten 1 år og 11 måneder til arbejdsdirektoratets behandling af en sag om ret til arbejdsløshedsdagpenge. FOB nr Endvidere fundet det beklageligt, at arbejdsdirektoratet ikke orienterede klageren om, at sagens behandling trak ud. (J. nr ). I skrivelse af 7. oktober 1983 klagede A for B over den tid, der indtil da var medgået til arbejdsdirektoratets behandling af en klage, som A havde indgivet til direktoratet i skrivelse af 5. januar 1982 vedrørende B's og C's adgang til at modtage arbejdsløshedsdagpenge. Om sagens forelæggelse for arbejdsdirektoratet og ekspeditionerne i den anledning fremgår følgende af de foreliggende oplysninger: 1982: 5. januar: A klagede for B og C over en afgørelse af 16. december 1981 fra Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende. Han oplyste, at hans klienter ikke havde modtaget dagpenge i et par måneder. Deres økonomi var nu meget dårlig, og han anmodede om en hurtig afgørelse. 8. februar: Arbejdsdirektoratet anmodede arbejdsløshedskassen om en udtalelse samt en kopi af optagelsesbegæringer og ledighedserklæringer med bilag for B og C. Samtidig orienterede direktoratet A herom og meddelte, at direktoratet ville vende tilbage til sagen, når de udbedte oplysninger forelå. 30. april: Arbejdsløshedskassen afgav udtalelse til arbejdsdirektoratet og medsendte kopi af sagens akter, herunder af separationsbevilling af 22. februar 1982 for B og C. 8. oktober:

2 Arbejdsdirektoratet anmodede Nykøbing F. distriktstoldkammer om oplysninger vedrørende momsregistrering af B og C. Samme dato: Direktoratet anmodede skattevæsenet i Sydfalster kommune om oplysninger vedrørende B's og C's indtægts- og formueforhold. 13. oktober: Skattevæsenet i Sydfalster kommune sendte arbejdsdirektoratet de ønskede oplysninger. 15. oktober: Nykøbing F. distriktstoldkammer sendte arbejdsdirektoratet de ønskede oplysninger. 1983: 17. januar: Handels- og Kontorfunktionærernes Arbejdsløshedskasse bad arbejdsdirektoratet om at oplyse, hvorvidt C's dagpengeret fra Handels- og Kontorfunktionærernes Arbejdsløshedskasse, regnet fra den 3. januar 1983, umiddelbart kunne godkendes, eller om sagen med Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende havde indflydelse på C's ret til dagpenge fra Handelsog Kontorfunktionærernes Arbejdsløshedskasse. 24. februar: Handels- og Kontorfunktionærernes Arbejdsløshedskasse sendte arbejdsdirektoratet kopi af skrivelse af samme dato til forbundets afdeling i Nykøbing F. vedrørende C's forhold. 18. marts: Arbejdsdirektoratet anmodede skattevæsenet i Sydfalster kommune om yderligere oplysninger om B's og C's indtægts- og formueforhold (vedrørende 1981 og 1982). 22. marts: Skattevæsenet i Sydfalster kommune sendte arbejdsdirektoratet de ønskede oplysninger. 13. april: Handels- og Kontorfunktionærernes Arbejdsløshedskasse sendte arbejdsdirektoratet yderliger oplysninger om B's og C's forhold. Arbejdsløshedskassen rykkede arbejdsdirektoratet for svar på kassens henvendelse af 17. januar /8

3 22. april: Arbejdsdirektoratet anmodede i anledning af Handels- og Kontorfunktionærernes Arbejdsløshedskasses henvendelse af 13. april 1983 Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende om en fornyet udtalelse vedrørende C. 16. maj: Handels- og Kontorfunktionærernes Arbejdsløshedskasse rykkede arbejdsdirektoratet for en afgørelse i sagen. 1. august: Arbejdsdirektoratet rykkede Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende for svar på direktoratets skrivelse af 22. april Samme dato: Arbejdsdirektoratet bad skattevæsenet i Sydfalster kommune om yderligere oplysninger om B og C's indtægts- og formueforhold (vedrørende 1982). 5. august: Skattevæsenet sendte arbejdsdirektoratet de ønskede oplysninger. 8. august: Handels- og Kontorfunktionærernes Arbejdsløshedskasse rykkede på ny for en afgørelse i sagen. 21. september: Handels- og Kontorfunktionærernes Arbejdsløshedskasse rykkede på ny for en afgørelse i sagen. 5. oktober: B rykkede telefonisk arbejdsdirektoratet for en afgørelse og fik oplyst, at der var»en ekspedition undervejs«. Direktoratet kunne dog ikke love noget tidspunkt for afgørelse i sagen. 7. oktober: A klagede til mig over behandlingstiden i arbejdsdirektoratet. 10. oktober: Arbejdsdirektoratet rykkede på ny Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende for svar på arbejdsdirektoratets skrivelse af 22. april /8

4 3. november: Arbejdsdirektoratet indhentede telefonisk yderligere oplysninger i sagen hos skatteforvaltningen i Sydfalster kommune. Samme dato: Direktoratet indhentede - ligeledes telefonisk - de ønskede oplysninger fra Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende. 28. november: Arbejdsdirektoratet meddelte A afgørelse i sagen. I en udtalelse af 28. november 1983 i anledning af klagen til mig anførte arbejdsdirektoratet: Vedrørende behandlingstiden bemærkes, at den stadigt øgede sagsmængde i direktoratets forsikringskontorer beklageligvis medfører en lang ekspeditionstid for en stor del af de for direktoratet forelagte sagers vedkommende. Arbejdsministeriet anførte i en udtalelse af 7. december 1983 i anledning af klagen til mig bl.a. følgende: Arbejdsministeriet kan henholde sig til det af arbejdsdirektoratet oplyste, idet man skal udtale, at den lange sagsbehandlingstid er særdeles beklagelig. Man skal dog henlede ombudsmandens opmærksomhed på de fortsatte bestræbelser, der er i gang, for at nedbringe arbejdsdirektoratets sagsbehandlingstid. Dette vil blive uddybet nærmere i den næste generelle redegørelse vedrørende arbejdsdirektoratets sagsbehandlingstid, Med hensyn til ombudsmandens spørgsmål om, i hvilket omfang klageren har modtaget orientering i overensstemmelse med statsministeriets cirkulærskrivelse nr. 221 af 11. september 1978, skal arbejdsministeriet udtale, at det er beklageligt, at direktoratet ikke har orienteret klageren om, at sagsbehandlingstiden trak ud. Efter en gennemgang af sagens akter, herunder de modtagne udtalelser, fandt jeg det fornødent at anmode arbejdsdirektoratet og arbejdsministeriet om uddybende udtalelser, og i skrivelse af 20. januar 1984 til arbejdsministeriet anførte jeg bl.a. følgende: 4/8

5 Jeg har som bekendt tidligere brevvekslet med arbejdsministeriet om arbejdsdirektoratets iagttagelse af statsministeriets cirkulærskrivelse, og denne sag førte til, at arbejdsdirektoratet udfærdigede en»forsikringskontormeddelelse«af 2. marts 1983 vedrørende sagsbehandling. I meddelelsen er bl.a. anført retningslinier om orientering af klagerne på direktoratets initiativ. I den foreliggende sag er forholdet det, at arbejdsdirektoratet i skrivelse af 8. februar 1982 anerkendte modtagelsen af skrivelsen af 5. januar 1982 fra (A). Direktoratets skrivelse indeholdt ikke noget om en forventet sagsbehandlingstid. Efter de foreliggende oplysninger har arbejdsdirektoratet ikke på noget tidspunkt på eget initiativ givet (A) en orientering om sagens behandling. (B) rettede selv - umiddelbart før indgivelsen af klagen til mig - telefonisk henvendelse til arbejdsdirektoratet og modtog da en orientering om behandlingen af sagen (i oktober 1983). Jeg har bemærket mig, at arbejdsdirektoratet også kort tid efter den 2. marts 1983 har foretaget ekspeditioner i sagen. På den baggrund beder jeg om at modtage udtalelser fra arbejdsdirektoratet og arbejdsministeriet om årsagen til, at retningslinierne i statsministeriets cirkulærskrivelse ikke har været iagttaget. Jeg beder om, at det af udtalelserne specielt kommer til at fremgå, hvad årsagen er til, at retningslinierne heller ikke er iagttaget efter udsendelsen af»forsikringskontormeddelelse«af 2. marts 1983 og jeg beder oplyst, om sagen giver anledning til indskærpelse af meddelelsen. I skrivelse af 22. februar 1984, som også angik andre lignende sager, udtalte arbejdsdirektoratet: Den i nærværende sager anvendte standardbesvarelse (»kvittering«) i forbindelse med et medlems klage er senere i 1982 blevet ændret, således at medlemmet nu, straks ved modtagelsen af arbejdsdirektoratets første skrivelse i en sag vedrørende selvstændig virksomhed, bliver gjort opmærksom på, at ekspeditionstiden kan blive lang, Overgangen til disse ændrede»kvitteringsskrivelser«var et af resultaterne af direktoratets overvejelser om, på hvilken måde man bedst kunne leve op til kravene om information til medlemmerne om den efterhånden forlængede - og for lange - ekspeditionstid, der var resultatet af den øgede ledighed og en række andre forhold, som vil være ministeriet og ombudsmanden bekendt, jfr. tidligere brevveksling herom. Det var direktoratets opfattelse, at en sådan generel henvisning til den lange ekspeditionstid i sager, hvor det på forhånd var kendt, at denne ville trække ud i særlig grad, måtte anses for mere hensigtsmæssig end en ordning, hvor- 5/8

6 efter der efter en vis tid blev givet meddelelse om ekspedtionstidens forventede længde. En ordning af denne sidstnævnte karakter ville under de herskende forhold kunne virke yderligere sagsforsinkende, ligesom en tilkendegivelse straks ved klagens indgivelse om en forventet lang ekspeditionstid formentlig i det hele måtte være at foretrække - også set fra klagerens side. Direktoratet mener, at man efter den ændrede svarskrivelses indførelse har kunnet konstatere en mærkbar nedgang i antallet af rykkere fra medlemmerne. Det bemærkes, at»forsikringskontormeddelelse«af 2. marts 1983 følger den forannævnte fremgangsmåde op, idet der i meddelelsen er taget hensyn til sager med særlig langvarig behandlingstid, hvor medlemmet på forhånd har fået meddelelse om behandlingstiden. For så vidt de rejste spørgsmål har relation til sager, der var verserende forud for udsendelen af»forsikringskontormeddelelsen«, skal man anføre, at nævnte»forsikringskontormeddelelse«knytter sig til brevveksling og forhandlinger i øvrigt med ombudsmanden og arbejdsministeriet om en forbedret forretningsgang i forhold til klagere.»forsikringskontormeddelelsen«er derfor udtryk for en fælles opfattelse af, at den hidtidige fremgangsmåde led af mangler, der herved skulle søges imødegået. Det følger af det anførte, at man såvel i afsluttede - herunder nærværende tre sager - som formentlig også i endnu verserende ældre sager kan konstatere mangler af den karakter, der - med udgangspunkt i andre for ombudsmanden indbragte sager - gav anledning til udsendelsen af»forsikringskontormeddelsen«. Om årsagerne til disse mangler, jfr. spørgsmålene herom, finder direktoratet at kunne henvise til de tidligere af direktoratet afgivne redegørelser om situationen i direktoratet i de senere år med hensyn til den betydeligt forøgede sagsmængde, udvidelsen af medarbejderstaben og de deraf følgende vanskeligheder i forbindelse med indpasning af disse i de arbejdsmæssige rutiner, den hyppige udskiftning af medarbejdere, strukturændringer, de mange ændringer af regelsættene m.v. Arbejdsministeriet anførte i skrivelse af 7. marts 1984, der ligeledes vedrørte de to andre lignende sager, bl.a. følgende: Ministeriet kan - for så vidt angår tiden før udsendelsen af forsikringskontormeddelelsen - henholde sig til arbejdsdirektoratets udtalelse. For så vidt angår tiden efter udsendelsen af forsikringskontormeddelelsen fremgår det af arbejdsdirektoratets datoliste, at direktoratet ikke har orienteret klageren om, at sagsbehandlingstiden trak ud. Direktoratet har således ikke 6/8

7 fulgt retningslinierne i statsministeriets cirkulærskrivelse nr. 221 af 11. september 1978, hvilket ministeriet finder yderst beklageligt. Det er dog ministeriets opfattelse, at dette skyldes vanskeligheder i en indkøringsperiode, hvilket har medført, at der er sket forglemmelser i enkelte sager. Ministeriet har i øvrigt grund til at antage, at forsikringskontormeddelelsen nu fungerer bedre, og den er fulgt op af nye forsikringskontormeddelelser af 10. august 1983 og 7. december 1983, hvilket yderligere skulle sikre, at retningslinierne i statsministeriets cirkulærskrivelse nr. 221 af 11. september 1978 iagttages Ministeriet foretager derfor ikke yderligere i denne anledning. Jeg udtalte følgende i en skrivelse til A:»Jeg kan først oplyse, at arbejdsdirektoratet gennem flere år har haft sagsbehandlingstider i forsikringssager, der er helt utilfredsstillende. En stærk stigning i sagsmængden i direktoratets forsikringskontor i forbindelse med den øgede arbejdsløshed har været årsagen hertil. Arbejdsdirektoratets sagsbehandlingstider og problemer om direktoratets sagsbehandling i øvrigt har været genstand for en omfattende brevveksling mellem ombudsmanden, arbejdsdirektoratet og arbejdsministeriet både i generelle sager og i konkrete klagesager som den foreliggende. Jeg kan endvidere oplyse, at jeg under et møde i marts måned 1983 med bl.a. departementschefen i arbejdsministeriet og direktøren for arbejdsdirektoratet drøftede nogle forhold vedrørende arbejdsdirektoratets sagsbehandling. Der har været iværksat foranstaltninger, og der er planlagt yderligere foranstaltninger med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne (herunder afvikling af en stor sagspukkel) og forbedre sagsbehandlingen i øvrigt, herunder sikre, at klageren - når sagen trækker ud - modtager en orientering fra arbejdsdirektoratet. Behandlingen af den foreliggende sag, fra De indgav klagen i skrivelsen af 5. januar 1982, og indtil arbejdsdirektoratet afgjorde sagen ved skrivelse af 28. november 1983, varede i næsten 1 år og 11 måneder og dermed så længe, at det i forhold til Dem og (B og C) er helt urimeligt. Jeg har meddelt arbejdsdirektoratet, at jeg finder det meget beklageligt, at der medgik så lang tid til behandling af sagen. Jeg har ved min nævnte bedømmelse af behandlingstiden taget i betragtning, at De i skrivelsen af 5. januar 1982 udtrykkeligt gjorde opmærksom på, at der ikke blev udbetalt dagpenge, og at Deres klienters økonomi som følge heraf var meget dårlig, at Handels- og Kontorfunktionærernes Arbejdsløshedskasse (og (B)) gentagne gange rykkede arbejdsdirektoratet for sagen, 7/8

8 at sagen - bortset fra tiden fra den 8. februar til den 30. april 1982 og fra den 22. april til den 3. november i hovedsagen alene beroede på arbejdsdirektoratet, og at arbejdsdirektoratet ikke i den periode på godt et halvt år i 1983, da sagen beroede på, at Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende skulle afgive en fornyet udtalelse, mere energisk, end det var tilfældet, søgte at formå arbejdsløshedskassen til at fremskynde behandlingen af sagen. Statsministeriet har i den ovenfor omtalte cirkulærskrivelse nr. 221 af 11. september 1978 henstillet til samtlige ministerier og styrelser at følge en ordning, hvorefter der, når en sags behandling trækker ud, gives vedkommende klager underretning om, hvorpå sagens behandling beror, og så vidt muligt om, hvornår afgørelsen vil foreligge, samt at erindringsskrivelser fra klagere i almindelighed omgående besvares med oplysninger som de nævnte. I den foreliggende sag har arbejdsdirektoratet ikke på noget tidspunkt orienteret Dem eller Deres klienter om, at sagsbehandlingen ville trække ud, før (B) den 5. oktober 1983 rettede telefonisk henvendelse til direktoratet. Heller ikke efter udsendelsen af direktoratets»forsikringskontormeddelelse«af 2. marts 1983, der indskærper overholdelsen af statsministeriets ovennævnte cirkulærskrivelse, har direktoratet på eget initiativ orienteret Dem om sagen. På linie med det, arbejdsministeriet har udtalt, finder jeg, at dette er beklageligt. Jeg har gjort arbejdsdirektoratet bekendt med min opfattelse. 8/8

Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet

Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet Skattedepartementets og statsskattedirektoratets behandling af en sag, herunder manglende besvarelse af erindringsskrivelser, gav på nogle

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen FOB 05.241 Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen En indsat i et statsfængsel klagede den 23. januar 2005 over Direktoratet for Kriminalforsorgens sagsbehandlingstid

Læs mere

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag

Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Den Sociale Ankestyrelses sagsbehandling i tvangsfjernelsessag Fundet det meget beklageligt, at Den Sociale Ankestyrelse ikke havde forberedt en sag om hjemgivelse af en 5-årig pige til faderen på en sådan

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Afslag på aktindsigt til patient uden selvstændig konkret vurdering

Afslag på aktindsigt til patient uden selvstændig konkret vurdering Afslag på aktindsigt til patient uden selvstændig konkret vurdering Henstillet til indenrigsministeriet at træffe en ny afgørelse i anledning af A's anmodning om aktindsigt i nogle udtalelser fra læger

Læs mere

Sikringsstyrelsens behandlingstid i erhvervsmedicinske sager

Sikringsstyrelsens behandlingstid i erhvervsmedicinske sager Sikringsstyrelsens behandlingstid i erhvervsmedicinske sager Udtalt, at sikringsstyrelsens behandlingstid af to sager om eventuel anerkendelse af erhvervssygdomme var urimelig langvarig i forhold til de

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ

Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ FOB 04.536 Kommunes sagsbehandlingstid i sag om søregulativ mv. En borger klagede over en kommunes sagsbehandlingstid. Borgeren rettede første gang henvendelse til kommunen i 1998, og kommunen afsluttede

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Klageadgang vedr. afgørelser efter 62, stk. 2, i arbejdsløshedsforsikringsloven

Klageadgang vedr. afgørelser efter 62, stk. 2, i arbejdsløshedsforsikringsloven Klageadgang vedr. afgørelser efter 62, stk. 2, i arbejdsløshedsforsikringsloven Henstillet til arbejdsministeriet at foranledige, at der blev taget stilling til, om A på grundlag af en foreliggende generel

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Københavns universitets behandling af klage over mundtlig eksamen

Københavns universitets behandling af klage over mundtlig eksamen Københavns universitets behandling af klage over mundtlig eksamen En sag om gennemførelse af en mundtlig eksamen ved Københavns universitet og senere behandling af klager over eksamenen gav anledning til

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag I en sag om tilbagebetaling af boligsikring havde en klager udtrykkeligt gjort boligstyrelsen bekendt med, at han over for kommunen

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold FOB 2018-35 Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Resumé Direktoratet for Kriminalforsorgen traf på grund af overtrædelse af vilkårene

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Refusion af udgift til bankgaranti

Refusion af udgift til bankgaranti Refusion af udgift til bankgaranti Spørgsmål om refusion af en skatteyders udgift til bankgaranti som sikkerhed for pålignede skatter i et tilfælde, hvor en overordnet skattemyndighed havde annulleret

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Den 19. november 2007 blev sagen behandlet på et møde i Patientklagenævnet.

Den 19. november 2007 blev sagen behandlet på et møde i Patientklagenævnet. 2009 12-2 5½ års samlet sagsbehandlingstid hos Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Lødigheden af Patientklagenævnets mange beklagelser og løfter En far til en psykisk syg ung mand som havde begået selvmord,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Tilbagekaldelse af bevilget personligt tillæg

Tilbagekaldelse af bevilget personligt tillæg Tilbagekaldelse af bevilget personligt tillæg Fundet, at et socialt udvalg ikke havde været berettiget til at tilbagekalde et bevilget personligt tillæg (varmehjælp) til en folkepensionist. Grunden til,

Læs mere

Beregning af klagefrist

Beregning af klagefrist Beregning af klagefrist Udtalt, at en klage over en afgørelse, der var et amtsankenævn i hænde på 4 ugers dagen efter klagefristens begyndelse, måtte anses for at være rettidigt indgivet. FOB nr. 83.219

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Erstatningspligt for sagsbehandling

Erstatningspligt for sagsbehandling Erstatningspligt for sagsbehandling Ved ombudsmandens mellemkomst fik et a-kassemedlem efterbetalt dagpenge og udbetalt en erstatning for tab af dagpengeret. Hovedspørgsmålet var, om arbejdsdirektoratet

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Et medlem af en arbejdsløshedskasse deponerede sit kontingent, indtil arbejdsdirektoratet havde truffet afgørelse i hans sag om arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang 2014-41 Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang En advokat klagede til ombudsmanden over Energitilsynets sagsbehandlingstid i en sag om kontrol af

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde

Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage behandlingen af en sag om et medlems ret til arbejdsløshedsdagpenge. Ankenævnet

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Tilbagekaldelse af afgørelse for så vidt angår tidspunkt for ændring af børnebidrag

Tilbagekaldelse af afgørelse for så vidt angår tidspunkt for ændring af børnebidrag Tilbagekaldelse af afgørelse for så vidt angår tidspunkt for ændring af børnebidrag Udtalt, at Familieretsdirektoratet ikke i forhold til den ene part i en bidragssag var berettiget til at ændre en afgørelse,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 210: Advokat A på vegne af B mod landinspektør L afsagde nævnet den 28. februar 2000 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 210: Advokat A på vegne af B mod landinspektør L afsagde nævnet den 28. februar 2000 følgende KENDELSE: Landinspektørnævnet fandt landinspektør L s ekspeditionstid i en arealoverførselssag uantagelig lang, og at det var en grov tilsidesættelse af pligterne som landinspektør, at han ikke fremmede sagen mest

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag

Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag Indenrigsministeriet traf en afgørelse efter 48, stk. 1, i lov om Københavns Kommunes styrelse på baggrund af to udtalelser, som klageren i sagen

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren 2018-3 Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren En selvstændig erhvervsdrivende ophørte i 2009 med at drive virksomhed gennem sine selskaber.

Læs mere

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Efter bistandslovens 26, stk. 2, er det i nogle tilfælde en betingelse for at kunne stille krav om tilbagebetaling

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Manglende partshøring i familieretssag

Manglende partshøring i familieretssag Manglende partshøring i familieretssag Familieretsdirektoratet traf som klagemyndighed afgørelse om en ægtefælles underholdsbidrag. Direktoratets afgørelse hvilede på et andet bedømmelsesgrundlag end statsamtets.

Læs mere

Tilbagekaldelse af opholds- og arbejdstilladelse

Tilbagekaldelse af opholds- og arbejdstilladelse Tilbagekaldelse af opholds- og arbejdstilladelse Tilsynet med udlændinges inddragelse af en opholds- og arbejdstilladelse i medfør af 36, stk. 1, nr. 2, i udlændingebekendtgørelsen gav anledning til, at

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Et medlem af en arbejdsløshedskasse, der meldte sig ledig efter ca. 2 års sygdom, fandtes af myndighederne først berettiget

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Landbrugsministeriet undladt vejledning om byggemulighed i landbrugssag

Landbrugsministeriet undladt vejledning om byggemulighed i landbrugssag Landbrugsministeriet undladt vejledning om byggemulighed i landbrugssag Landbrugsministeriet havde givet A misledende oplysninger om hendes retlige muligheder for at bebygge sin landbrugsejendom. A blev

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Henstillet til Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen at genoptage en sag om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge som følge af beskæftigelse med produktion

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere