Kendelse. Afsagt den 10. september 2014 af Taksationskommissionen for Aarhus i sagen. Taks (A) 4/2013. Anlægsmyndighed: Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse. Afsagt den 10. september 2014 af Taksationskommissionen for Aarhus i sagen. Taks (A) 4/2013. Anlægsmyndighed: Aarhus Kommune"

Transkript

1 Udskrift af kendelsesprotokollen Kendelse Afsagt den 10. september 2014 af Taksationskommissionen for Aarhus i sagen Taks (A) 4/2013 Anlægsmyndighed: Aarhus Kommune Erstatningsfastsættelse for afståelse af areal fra ejendommen Europaplads 2, Aarhus matr. nr. 828 Århus Bygrunde tilhørende I/S Lorenzen Ejendomme Sagens baggrund Aarhus Kommunes lokalplan nr. 876, december 2010 indeholder bestemmelser om et nyt centralt havnebyrum og multimediehus i Aarhus. Planen berører etagehusbebyggelsen, Europahuset, Europaplads 2. I ejendommens stueetage er indrettet et butikslejemål, og der er til brug for lejemålet indrettet 4 parkeringspladser. Fra ejendommen har der været drevet en benzintankstation med tilhørende kiosk i henhold til en lejekontrakt, oprindeligt indgået i 1960 med BP Oliekompagniet A/S, nu Q8. Der er på ejendommen indrettet en underjordisk parkeringskælder. Efter lokalplanen må Europahuset ikke ombygges eller ændre ydre fremtræden uden godkendelse fra Aarhus Kommune. Det er i lokalplanen forudsat, at tankstationen ved ejendommens nordfacade fjernes. Lejekontrakten med Q8 er uopsigelig indtil 30. september Aarhus Kommune har indgået en forligsmæssig løsning med Q8, der mod betaling af et beløb har rømmet lejemålet om tankstationen, således at Aarhus Kommune er indtrådt i lejemålet. Den 9. oktober 2013 besluttede Aarhus Kommune ved ekspropriation efter vejlovens 43 at erhverve de arealer fra ejendommen og gennemføre de 1

2 øvrige foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelse af det i lokalplanen beskrevne projekt. Da der ikke med lodsejeren, I/S Lorenzen Ejendomme, har kunnet opnås enighed om erstatningen, har Aarhus Kommune indbragt erstatningsspørgsmålet for Taksationskommissionen. Ekspropriationens omfang og parternes erstatningspåstande Ekspropriationen omfatter følgende: Arealafståelse til offentlig plads a) fortov og offentlig plads mod Havnegade 175 m 2 b) fortov og offentlig plads mod Europa Plads 145 m 2 c) areal, uudskilt offentlig plads (servitutareal) over membran på betondæk, der forbliver en del af ejendommen, jf. vejlovens 89, stk m 2 Der reserveres offentligt pladsareal, ca. 145 m 2, til dobbeltrettet færdselsareal til parkeringskælder. 925 m 2 Overkørsel til Europaplads nedlægges, overkørsel til Havnegade nedlægges, overkørsel til Mindebrogade retableres med mulighed for færdsel over offentligt pladsareal. Der etableres overgang til bygningen ved sokkel ved eksisterende indgange mod Europaplads og Havnegade samt fra pladsarealet, hvortil der er eksproprieret. Nedkørsel/rampe til parkeringskælderen ombygges og retableres på ca. 85 m 2, heraf eksisterende rampe på ca. 40 m 2, så parkeringskælder og beskyttelsesrum kan benyttes som hidtil. Signalanlæg ved nedkørsel etableres. 2

3 Lejeaftale med Nybolig Aarhus City ophæves for så vidt angår 4 parkeringspladser. Aarhus Kommunes påstand er, at der skal ydes lodsejeren en samlet erstatning på maksimalt kr. I/S Lorenzen Ejendomme har påstået, at erstatningen fastsættes til kr. Erstatningsopgørelser Aarhus Kommunes erstatningspåstand fremkommer således: 1. For tab af pladsareal i perioden 9. oktober 2013 til 30. september 2019 (fastsat som mistet leje fra Q8 i Q8 s lejeperiode) 2. For tab af pladsareal efter 30. september 2019 (Fastsat som tab af parkeringsmuligheder, svarende til en årlig leje på kr. kapitaliseret med 10) 3. For arealafståelse, ca. 320 m 2 langs Havnegade og Europaplads (fastsat som tab af 4 parkeringspladser til en årlig leje pr. stk. på kr. pr. stk., kapitaliseret med 10) 4. Fradrag for genudlejning af butikslokale i perioden 1. juli 2014 til 30. september 2019, hvor den mistede lejeindtægt fra Q8 erstattes, jf. ovenfor 5. For tab af kioskens og Q8 s andel af fællesomkostninger, årligt kr. i 6 år for så vidt angår Q8- tanken og 2 år f.s.v. ang. kiosken kr kr kr kr kr kr. 6. I erstatningen skal fragå følgende reguleringer: a) Q8 leje 9. oktober december kr. 3

4 b) Refunderet depositum vedrørende tidligere Q8-lejemål kr. c) Parkeringspladsleje i perioden 9. oktober december kr. d) Refunderet depositum vedrørende parkeringspladser kr kr. I/S Lorenzen Ejendomme s erstatningskrav fremkommer således: I. Mistet lejeindtægt fra Q8, årligt kr., kapitali kr. seringsfaktor 17,4 (svarende til en rente på 5,75%) II. Mistet lejeindtægt vedrørende 4 parkeringspladser til Nyboligs lejemål, årligt kr. pr. plads modregning med skønnede genudlejningsindtægter, 159,5 m2 a kr., der reduceres på grund af manglende parkeringspladser, 159,5 m2 a 100 kr., kr. pr. år, kapitaliseret med en kapitaliseringsfaktor på 20,0 I + II. Samlet erstatning vedrørende mistede lejeindtægter III. Skønnede ombygningsudgifter før genudlejning IV. Manglende genudlejningsindtægter m.v. i ombygningsperioden på 1½ år kr kr kr kr. V. Manglende dækningsbidrag for andel i fællesudgifter kr. VI. Lejetab vedrørende genudlejning af kontorlejemål på grund af manglende parkeringspladser, årligt kr., for 8 måneder, ca. VII. Omkostninger til rådgivere Advokat Revisor Erstatningskrav afrundet kr kr kr kr. Oplysningerne i sagen 4

5 Ejendomsværdien (2012) for Europahuset var 89 mio. kr., heraf grundværdi kr. Det fremgår af lokalplan 876, at lokalplanen omfatter landarealer og vandområder i Inderhavnen. Planen omfatter Europahuset, de fredede bygninger Toldkammerbygningen og Pakhus 13, og 3 mindre bygninger beliggende ved Nordhavnsgade. Planens formål er at muliggøre opførelsen af Multimediehuset og etablering af et nyt centralt havnerum, hvor Multimediehuset og et nordligere byggeri opføres som to markante bastioner, som vil danne en nordlig og en sydlig indramning af havnebyrummet. Udformningen af den sydlige bastion (Multimediehuset) skal koordineres med frilægningen af Århus Å på det sidste stykke mod havnen. Fra lokalplanen citeres: Planens hovedtræk Lokalplanen muliggør en samlet omdannelse af størstedelen af Inderhavnen af Århus Havn. Omdannelsen omfatter ombygning af landarealerne og opbygning af nye kajanlæg, etablering af sydlig bastion i havnebyrummet for opførelse af Multimediehuset, bevaring og fastholdelse af de eksisterende bebyggelser Toldkammerbygningen, Pakhus 13 og Europahuset og etablering af nye havnepladser. Desuden muliggør lokalplanen ombygning af havnegaderne (Europaplads, Havnegade, Skolebakken, Kystvejen), forlægning af del af Europaplads/Mindet samt genåbning af Århus Å på den sidste strækning fra Mindebrogade til åudmundingen ved Mindet. Ud over bevaring og fastholdelse af ovennævnte bebyggelser forudsætter lokalplanen, at øvrige bebyggelser fjernes. Delområde II Delområdet omfatter den eksisterende etagehusbebyggelse, Europahuset, med en afgrænsning, der svarer til soklen af huset. Anvendelsen af bebyggelsen er fastlagt til cityformål. Delområde VI Delområdet er udlagt til offentlige formål i form af plads- og opholdsarealer, herunder Havnepladsen, Toldbodpladsen og Europaplads, samt område for frilægning af Århus Å. Den eksisterende bebyggelse i området, herunder benzinstationen ved Europahuset, forudsættes fjernet. 5

6 Der er fremlagt lejekontrakt mellem de daværende ejere af Europahuset (dengang BP-Huset) og BP Olie-Kompagniet A/S, indgået i juni 1960 med virkning fra 1. oktober Lejemålet kunne fra hver af siderne opsiges med et års varsel til ophør den 1. i en måned, dog at lejemålet fra udlejerens side er uopsigeligt i 50 år, eller til 1. oktober I september 1975 blev lejen forhøjet fra kr. til kr., hvori indgår kr. som leje for udenomsarealerne. Ved et tillæg, underskrevet af parterne henholdsvis den 26. juni 2006 og 3. juli 2006, blev lejerens uopsigelighedsperiode forlænget med 10 år og huslejen blev forhøjet med kr. ekskl. moms. Der blev aftalt en regulering af huslejen fra 1. januar 2010 med stigningen i nettoprisindekset, dog med minimum 2,5 %. På et møde den 25. juni 2012 tilkendegav kommunen, at anlægsarbejdet i forbindelse med omlægningen af Europaplads, Åboulevarden og frilægningen af Aarhus Å ville blive påbegyndt marts Kommunen var indstillet på, at driften af tankstationen eventuelt kan opretholdes indtil lejeperiodens uopsigelighed ophører i 2019, og at der etableres overkørsel og sikres vejret til det underjordiske parkeringsanlæg. Kommentar [phd1]: nb Den 31. oktober 2012 blev der med forbehold af kommunens tiltrædelse indgået aftale med Q8 Danmark A/S om ophør af Q8 s lejekontrakt pr. 31. december 2012, idet Aarhus Kommune har ansvaret for kontraktforholdet med udlejeren, I/S Lorenzen Ejendomme. Det fremgår af aftalen, at driften af tankanlægget ophører 6. november 2012, at Aarhus Kommune betaler et eventuelt erstatningskrav til kioskforpagteren i anledning af dennes fraflytning senest 31. december 2012, og at Aarhus Kommune til Q8 for samtlige nedlukningsudgifter omfattende entreprenør- og montørarbejde over og under terræn, nedskreven værdi af anlægsaktiver, goodwill, tab af kundekreds og sagsomkostninger betaler kr. På åstedsforretningen den 25. juni 2013 oplyste netværkschef Jens Bundgard, Kuwait Petroleum Danmark A/S, at baggrunden for, at Kuwait Petroleum Danmark A/S har indgået en forligsaftale med Aarhus Kommune om ophør af lejeaftale om tankstation er, at det med de ændrede adgangsforhold til ejendommen, uanset opfyldelsen af kravene om fornøden vejadgang i forhold til vejlovens 69, ikke efter Kuwait Petroleum Danmark 6

7 A/S s vurdering vil være muligt at drive tankstation fra ejendommen. Der er fremlagt dokument om offentlig plads ved Europahuset, Aarhus, hvoraf fremgår de servitutmæssige bestemmelser, der ved ekspropriationen er pålagt matr. nr. 828 Århus Bygrunde. Baggrunden for servitutten er, at betondækket over ejendommens parkeringskælder forbliver en del af ejendommen. I/S Lorenzen ejendomme har indhentet mæglererklæringer fra Rics (EDC Erhverv Poul Erik Bech) og CBRE med spørgsmål om, hvilken betydning det har for ejendommens værdi, at lejeindtægterne reduceres med kr. hidrørende fra servicestationen, og størrelsen af den fremtidige lejeindtægt fra lokalerne fra det tidspunkt, hvor anlægsbyggeriet er færdigt. Endelig har I/S Lorenzen ønsket oplyst, hvilket nedgang i ejendommens værdi, der må forventes som følge af tabet af 4 parkeringspladser. Spørgsmålene er besvaret således: Tab af lejeindtægter fra servicestation Ny årlig markedsleje Tab af parkeringspladser Rics CBRE kr kr kr./m 2 som restaurant, kr./m kr./m 2 som butik kr kr. Parternes synspunkter (procedure) Aarhus Kommune har gjort gældende, at kommunen er indtrådt i Q8 s forpligtelser i henhold til lejeaftalen og derfor skal erstatte ejeren den leje, som Q8 var forpligtet til at betale. Tabet af lejeindtægten indekseres med kontraktens minimumsregulering på 2,5 %. Tabet af pladsareal, hvor der tidligere var servicestation, erstattes som tab af maksimalt 22 parkeringspladser, hvor den årlige leje kan ansættes til kr. pr. plads, der i overensstemmelse med gængs taksationspraksis kapitaliseres med 10. De afståede arealer langs Europa Plads og Havnegade (320 m 2 ) erstattes som tab af 4 parkeringspladser, som hidtil har været udlejet til Nybolig for en årlig leje på kr., svarende til kr. pr. plads. Ejeren har mulighed for genudlejning af det butikslokale, som hidtil har været anvendt af service- 7

8 stationen fra 1. juli 2014, hvor anlægsarbejderne forventes at være færdige, og indtil uopsigelighedsperiodens udløb i Genudlejningsindtægten må fradrages, da ejeren er godskrevet den samlede lejebetaling i uopsigelighedsperioden. Ved opgørelsen af tabet af kioskens og Q8 s andel af fællesomkostninger er der regnet med kr. pr. år. Der må tages højde for, at kiosken vil kunne genudlejes fra Ejeren skal ikke have omkostningerne ved retableringen af lejemålet godtgjort, da ejeren ved lejekontraktens ophør selv måtte bære denne udgift. Ejendommen får utvivlsomt en mere central placering som city-ejendom, men får som tankstationsejendom er mere afsides beliggenhed i forhold til benzinkunder efter omlægningen af vejnettet omkring ejendommen. Det følger imidlertid af vejlovens 69, stk. 2, at der ikke skal betales erstatning for vejomlægninger, så længe ejendommen har fornøden vejforbindelse. At ejendommen er blevet mere afsides, udløser ikke krav på erstatning. Det er utvivlsomt, og også tidligere erkendt af ejeren (-s advokat), at ejendommen ved de af lokalplanen skabte foranstaltninger opnår betydelige fordele, der kunne være fradraget erstatningen. Det har kommunen ikke gjort. Omvendt er der heller ikke plads til mere skønsmæssige forhøjelser af de enkelte poster. I/S Lorenzen Ejendomme har anført, at interessentskabet på intet tidspunkt har haft nogen interesse i vedtagelsen af lokalplan 846. Ejendommen havde en mere attraktiv beliggenhed før gennemførelsen af lokalplanen. Adgangs- og parkeringsforholdene er blevet betydeligt forværrede, hvilket er en betydelig ulempe for en erhvervsejendom. Ejeren har aldrig givet udtryk for et modsat synspunkt og havde hellere set, at lokalplanen ikke var blevet gennemført. Det fremgår af lokalplanen, at servicestationen med tankanlæg ikke kunne opretholdes, såfremt lokalplanen skulle realiseres. Tankstationens forbliven ville have været en æstetisk og byplanmæssig umulighed. Det var derfor kun kommunen, der havde interesse i en afklaring af tankstationens fremtid. Der er ikke grundlag for at antage, at Q8 ikke selv ønskede at drive tankstationen videre, eller at lokalerne ikke kunne genudlejes til lignende formål. Tabet i anledning af den mistede lejeindtægt fra servicestationen må opgøres på grundlag af et forrentningsafkast på 5,75 (kapitaliseringsfaktor 17,40) og et forrentningsafkast på genudlejningsindtægten på 5 %, svarende til en kapitaliseringsfaktor på 20. Samme forrentningsafkast må anvendes ved vurderingen af ejendommens værdinedgang som følge af tab af parkeringspladser. Ved vurderingen af genudlejnings- 8

9 indtægten må der tages udgangspunkt i en kvadratmeterleje på kr., der svarer til den aktuelle leje for lokalerne i stuetagen. Såfremt der ikke var sket ekspropriation må det antages, at lejemålet med Q8 ville være fortsat, eller at ejeren kunne have udlejet lokalerne og pladsen til et andet benzinselskab. De udgifter, ejeren nu vil få til ombygning af lejemålet, er derfor forårsaget af ekspropriationsbeslutningen og må erstattes. Det vil ikke være realistisk at regne med en genudlejning før afslutningen af anlægsarbejderne, dvs. tidligst i begyndelsen af En tidligere genudlejning vil kun kunne gennemføres til en væsentlig lavere leje. Ejeren vil lide et lejetab, da det vil være vanskeligere at genudleje lokalerne uden parkeringspladser. Ejeren har efter vejlovens 61 krav på at få godtgjort nødvendige udgifter til sagkyndig bistand ved sagen behandling for taksationsmyndighederne, men efter en analogi fra bestemmelsen er der også hjemmel til at pålægge kommunen at betale en passende godtgørelse for ejerens nødvendige udgifter til sagkyndig bistand forud for behandlingen af sagen ved taksationsmyndighederne. Ejeren har haft betydelige udgifter til advokat og revisor i forløbet, inden sagen blev overgivet til taksationskommisssionen, og bør have disse udgifter dækket. Erstatningen må primært tage sit udgangspunkt i den indflydelse på ejendommens værdi, som mistede lejeindtægter har. Der må derfor tages hensyn til det forventede forrentningsafkast på 5 5,75 %, svarende til en kapitaliseringsfaktor på Der kan yderligere differentieres med et forrentningafkast på servicestationen på 6 %, og 5 % på kontorlejemål. Taksationskommissionens resultat og begrundelse Lejekontrakten fra 1960 med BP Olie Kompagniet A/S kunne opsiges af hver af parterne med ét års varsel, dog at lejemålet fra udlejerens side var uopsigeligt i 50 år. Ved tillægget fra 2006 blev uopsigelighedsperioden forlænget med 10 år. Uopsigelighedsbestemmelsen må i lyset af den oprindelige kontrakt forstås således, at den kun vedrører udlejerens adgang til at opsige lejeren. Lejeren har derfor været beskyttet af erhvervslejelovens opsigelsesregler og uopsigelighedsbestemmelsen i lejekontrakten. Uanset udlejerens opsigelsesadgang kunne kontrakten imidlertid opsiges af lejeren med et års varsel. De omlægninger af ejendommens adgangsforhold til 9

10 offentlig vej, der er gennemført, kan ikke antages at have medført, at ejendommen ikke længere har fornøden forbindelse til offentlig vej, jf. vejlovens 69, stk. 2, og disse foranstaltninger kan derfor ikke i sig selv begrunde noget krav på erstatning. Det må imidlertid antages, at disse omlægninger alene eller i forening med de ændringer, der i øvrigt er gennemført ved trafikomlægninger i området, ville have vanskeliggjort fortsat drift af servicestationen i sådant omfang, at en opsigelse fra lejeren i medfør af kontrakten måtte fremstå som en nærliggende mulighed. Ved en totalekspropriation af ejendommen, ville erstatningen for ejendommen være blevet fastsat med hensyntagen til den uopsigelige lejeeller forpagtningskontrakt, således at der på den ene side ville være taget hensyn til, hvilken byrde, der ved lejekontrakten var lagt på ejendommen, og på den anden side de fordele, som lejekontrakten har for ejeren. Lokalplanen forhindrer ikke i sig selv en fortsat drift af tankstationen, der er lovligt etableret, men ekspropriationen forhindrer i realiteten ikke den fortsatte drift ved ekspropriationen af det areal, der hidtil har været anvendt til tankstation. Såfremt kommunen ikke havde indledt forhandlinger med Q8 direkte om en fraflytning, er det på den baggrund sandsynligt, at kontrakten ville være blevet opsagt i al fald til udløb inden for 2 år efter ekspropriationstidspunktet, og der kan derfor ikke tillægges I/S Lorenzen erstatning for huslejetab ud over en sådan periode med et beløb, svarende til huslejen for 2014 og 2015 ( kr kr. =) kr. Der er herefter ikke grundlag for at antage, at ejeren i anledning af ekspropriationen har lidt et større tab i anledning. Det bemærkes i den forbindelse, at Q8 ikke har haft ret til at afstå lejemålet til Aarhus Kommune, som derfor ikke kan ses for indtrådt i lejemålet. I/S Lorenzen har krav på erstatning for det areal, der hidtil har været udlejet til Q8, og som afstås. Kommissionen har ikke grundlag for at antage, at arealet ville kunne have været anvendt på anden og økonomisk bedre måde end til udlejning af parkeringspladser, og at der kunne være indrettet 22 parkeringspladser. Erstatning herfor kan opgøres som sket af Aarhus Kommune, idet der ikke er grundlag for at kapitalisere den årlige leje med et højere beløb end

11 Da der ikke gives erstatning for mistede lejeindtægter ud over en periode på 2 år, skal der ikke ske fradrag for forventede indtægter ved genudlejning af butikslokale. Det må imidlertid antages, at de betydelige anlægsarbejder, som ekspropriationen har givet anledning til, og som ikke er afsluttet ved afsigelsen af denne kendelse, har forsinket og vanskeliggjort mulighederne for at foretage genudlejning af butikslejemålet, og der bør i den anledning ydes en erstatning, svarende til tab af huslejeindtægter i 2 år, eller med kr. Der er her gået ud fra den huslejeindtægt, som kommunen har forudsat. Der bør endvidere ydes erstatning for de bidrag til ejendommens fællesudgifter, som der i denne periode ville være blevet betalt af en lejer, efter det oplyste kr. Den erstatning, som tilkommer I/S Lorenzen ejendomme, kan herefter opgøres således: 1. For tab af pladsareal i perioden 9. oktober 2013 til 30. september 2015, svarende til aftalt 2 års leje fra Q kr. 2. For tab af pladsareal efter 30. september pladser a kr. pr. plads, kapitaliseret med For arealafståelse, ca. 320 m 2, langs Havnegade og Europaplads, svarende til tab af 4 parkeringspladser 4. Tab som følge af manglende mulighed for genudlejning af butikslokale i 2 år frem til 30. september For tab af kioskens og Q8 s andel af fællesomkostninger Samlet erstatning ,00 kr kr kr kr kr. Erstatningen forrentes fra ekspropriationstidspunktet med en årlig rente, svarende til den af Nationalbanken på dette tidspunkt fastsatte diskonto, jf. vejlovens

12 Efter vejlovens 61 kan det pålægges ekspropriationsmyndigheden at udrede en passende godtgørelse til en part, derunder sagens behandling til varetagelse af sine interesser over for ekspropriationsmyndigheden har afholdt nødvendige udgifter til sagkyndig bistand, herunder til advokat, revisor mv. Omkostningsdækningen må forudsættes at have forbindelse med ekspropriationssagens behandling ved taksationskommissionen, og fastsættes normalt efter et skøn, hvor der tages hensyn til sagens værdi og behandling ved taksationskommissionen. Beløbet fastsættes i denne sag til kr. Derfor bestemmes: Erstatningen for afståelse af areal fra ejendommen, matr. nr. 828 Århus Bygrunde, Europaplads 2, Aarhus til ejeren, I/S Lorenzen Ejendomme, fastsættes til kr., der forrentes fra 15. oktober 2013 med en årlig rente, svarende til diskontoen på dette tidspunkt. Poul Holm Marius Lyhne-Knudsen Sonny Nøbbe (formand) Udskriftens rigtighed bekræftes Taksationskommissionen for Aarhus, den 10. september 2014 Pia larsen 12

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Meldahlsgade 1-5, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Meldahlsgade 1-5, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Kontorer fra 264 m² 10.095 m² fordelt på 10 gode lejemål Information Ejendommen er centralt placeret og meget nemt tilgængelig med 2 min gåafstand til Vesterport station og 5 min gåafstand til Hovedbanegården,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum.

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Vedrørende butikslokalet Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. Samlet areal inkl. fællesareal:

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109 LEJEPROSPEKT Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109 Stor hjørneforretning med bedste beliggenhed. Mægler: Carsten Schou Dato: 18. februar 2013 LEJEMÅLET I HOVEDTRÆK BELIGGENHED: Adresse Store Torv 17,

Læs mere

Flot butik opføres på Borgergade

Flot butik opføres på Borgergade Flot butik opføres på Borgergade Borgparken Sag 862208 TIL LEJE Silkeborg - Borgergade 64 Facade direkte til Borgergade Butik med stil Attraktiv beliggenhed Årlig leje kr. 306.000 Etageareal m 2 255 Årlig

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Information Bo med New Yorker stemning på Østerbro Det ledige lejemål på 10.991 m² er indrettet fra stuen til 6. sal med kontorer i flere størrelser, mødecenter, flot reception, kantine på 5. sal med tagterrasse

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center 2670 Greve Butikslejemål 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center er et flot center der rummer både små, søde og sjove butikker, samt nogle af de største supermarkedskæder,

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Lautrupvang 10, 2750 Ballerup. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 04 mia.faelt@nordeaejendomme.dk

Lautrupvang 10, 2750 Ballerup. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 04 mia.faelt@nordeaejendomme.dk Information Domicillejemål i Ballerup Ejendommen er meget præsentabel med stor synlighed ud mod Ballerup Byvej, og mange flotte udenomsarealer. Lejemålet har et stort flot ankomstområde med fælles reception.

Læs mere

PROTOKOL. over. Torsdag den 10 juli 2008 kl.9.00 mødtes repræsentanter for Odder Kommune med de berørte lodsejere.

PROTOKOL. over. Torsdag den 10 juli 2008 kl.9.00 mødtes repræsentanter for Odder Kommune med de berørte lodsejere. PROTOKOL over Åstedsforretning afholdt i henhold til lov om offentlige veje, LBK nr. 671 af 19.08.99, 43, 45, 47-49 og 51-67 vedrørende erhvervelse af areal til svingbane på Rådhusgade. Torsdag den 10

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Smedeland 13, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 04 mia.faelt@nordeaejendomme.dk

Smedeland 13, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 04 mia.faelt@nordeaejendomme.dk Information 1.519 m² spændende råt kontorlejemål En del af den tidligere Colgate-Palmolive fabrik, den gamle Klinkehal står i dag som et råt lokale med enkelte mindre rum. De industrielle overflader som

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Lautrupvang 10 2750 Ballerup

Lautrupvang 10 2750 Ballerup Lautrupvang 10 2750 Ballerup Ejendommen kan opdeles 8.441 m² kontorlejemål Flot markant domicilejendom i Ballerup med mange muligheder. Stor synlighed og gode parkeringsforhold. Lautrupvang 10 2750 Ballerup

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Æ Fælles Mødelokaler Æ Super Kantine ordning Æ Lækker Terrasse Æ Gode Parkeringsforhold Lejemål 1: Lejemål 2: Lejemål 3: Lejemål 4: Lejemål 5: Lejemål 6: Lejemål 7: 534 m²

Læs mere

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Sammenligning af kontraktmodellen for henholdsvis universitetsområdet og kontorområdet i forhold til markedsnormen Notat udarbejdet til: Sag nr.

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Dalvej 5, Hammel Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Samlet etageareal: 795 m² Anvendelig til dagligvarehandel, butik, showroom / lager m.v. Gode parkeringsforhold Nærmeste nabo er supermarkedet

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Velbeliggende kontor-/kliniklokaler

Velbeliggende kontor-/kliniklokaler Lejeopstilling Velbeliggende kontor-/kliniklokaler Holme Møllevej 11, 8260 Viby J God beliggenhed og velholdt lejemål Lyse og venlige lokaler Gode parkeringsmuligheder Attraktive offentlige transportmuligheder

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

Kvæsthusgade 3, 1251 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Kvæsthusgade 3, 1251 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk 322 m² kontor på Kvæsthusgade 3 Information Lejemålet er beliggende i ejendommens baghus med separat indgangsparti. Ejendommen har for nyligt gennemgået en facaderenovering der har omfattet alle baghusende

Læs mere

2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik

2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik 2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik Borgparken Sag 862208 TIL LEJE Silkeborg - Borgergade 64 Facade direkte til Borgergade Butik med stil Attraktiv beliggenhed

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City. clausen-erhverv.dk, statsautoriseret. ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Kontorlokaler Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning Fleksible kontorlejemål i Herning City. Lejemål mellem: 20-155 m 2 Årlig

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205

SALGSPROSPEKT. Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner. Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom på Trøjborg Kort afstand til de mange uddannelsesinstitutioner Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N Sag 201205 Pris = 9.195.000kr. Forrentning på ca. 5% Mulighed for udnyttelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m²

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Sag 12.012 Huset Campen Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015 Sag 15/2015 Sonnich Fryland og Tove Fryland (advokat Jacob Schall Holberg for begge) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) I tidligere

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Erhversejendom centralt beliggende på hovedgaden i Skanderborg 297m2 fordelt på 4 etager med mange anvendelses muligheder

SALGSOPSTILLING. Erhversejendom centralt beliggende på hovedgaden i Skanderborg 297m2 fordelt på 4 etager med mange anvendelses muligheder SALGSOPSTILLING Erhversejendom centralt beliggende på hovedgaden i Skanderborg 297m2 fordelt på 4 etager med mange anvendelses muligheder Adelgade 109, 8660 Skanderborg Sag 201410 Taglejlighed ledig for

Læs mere

Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold

Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 21 januar 2013 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 17. januar 2013 Optimering af tidspunkter for ejendomssalg.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejemålet Vesterbro 21A 1. 9000 Aalborg Sagsnr. 11-349-2-8 Attraktivt beliggende kontorlejemål Charmerende og velordnet ejendom Velindrettede

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal 6760 Ribe Sagsnr. 20-374-4001-6 Attraktiv placering tæt ved Ribes charmerende midtby Ejendommen er let tilgængelig med

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejemålet Østre Kanalgade 16, st. 9000 Aalborg Sagsnr. 103-115-71 Regulært kontorlejemål beliggende i hyggeligt havnemiljø Mulighed for

Læs mere

tagterrasse og Parkering i gård

tagterrasse og Parkering i gård Udlejningsprospekt Areal: 332 m² Kontor/ 12 m² depot tagterrasse og Parkering i gård Vestergade 2A, 4. sal, 1456 København K Indhold Beskrivelse og beliggenhed 3 Muligheder 4 Lejevilkår 5 Om 6 2 Beskrivelse

Læs mere

NYT OM EKSPROPRIATION

NYT OM EKSPROPRIATION Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Bredgade 30, 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Bredgade 30, 1. 7400 Herning Sagsnr. 11-718 Central beliggende på gågaden Lige over for Føtex 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Fiskecafeen på Svaneke havn

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Fiskecafeen på Svaneke havn - Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT Fiskecafeen på Svaneke havn Gruset 2 og Svanevang 2, 3740 Svaneke Sag 4875 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel:

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr.

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. LEJEOPSTILLING Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. 350,- Reskavej 2, 4220 Korsør Sag 42_02478 BESKRIVELSE AF LEJEMÅLET

Læs mere