Kendelse. Afsagt den 10. september 2014 af Taksationskommissionen for Aarhus i sagen. Taks (A) 4/2013. Anlægsmyndighed: Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse. Afsagt den 10. september 2014 af Taksationskommissionen for Aarhus i sagen. Taks (A) 4/2013. Anlægsmyndighed: Aarhus Kommune"

Transkript

1 Udskrift af kendelsesprotokollen Kendelse Afsagt den 10. september 2014 af Taksationskommissionen for Aarhus i sagen Taks (A) 4/2013 Anlægsmyndighed: Aarhus Kommune Erstatningsfastsættelse for afståelse af areal fra ejendommen Europaplads 2, Aarhus matr. nr. 828 Århus Bygrunde tilhørende I/S Lorenzen Ejendomme Sagens baggrund Aarhus Kommunes lokalplan nr. 876, december 2010 indeholder bestemmelser om et nyt centralt havnebyrum og multimediehus i Aarhus. Planen berører etagehusbebyggelsen, Europahuset, Europaplads 2. I ejendommens stueetage er indrettet et butikslejemål, og der er til brug for lejemålet indrettet 4 parkeringspladser. Fra ejendommen har der været drevet en benzintankstation med tilhørende kiosk i henhold til en lejekontrakt, oprindeligt indgået i 1960 med BP Oliekompagniet A/S, nu Q8. Der er på ejendommen indrettet en underjordisk parkeringskælder. Efter lokalplanen må Europahuset ikke ombygges eller ændre ydre fremtræden uden godkendelse fra Aarhus Kommune. Det er i lokalplanen forudsat, at tankstationen ved ejendommens nordfacade fjernes. Lejekontrakten med Q8 er uopsigelig indtil 30. september Aarhus Kommune har indgået en forligsmæssig løsning med Q8, der mod betaling af et beløb har rømmet lejemålet om tankstationen, således at Aarhus Kommune er indtrådt i lejemålet. Den 9. oktober 2013 besluttede Aarhus Kommune ved ekspropriation efter vejlovens 43 at erhverve de arealer fra ejendommen og gennemføre de 1

2 øvrige foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelse af det i lokalplanen beskrevne projekt. Da der ikke med lodsejeren, I/S Lorenzen Ejendomme, har kunnet opnås enighed om erstatningen, har Aarhus Kommune indbragt erstatningsspørgsmålet for Taksationskommissionen. Ekspropriationens omfang og parternes erstatningspåstande Ekspropriationen omfatter følgende: Arealafståelse til offentlig plads a) fortov og offentlig plads mod Havnegade 175 m 2 b) fortov og offentlig plads mod Europa Plads 145 m 2 c) areal, uudskilt offentlig plads (servitutareal) over membran på betondæk, der forbliver en del af ejendommen, jf. vejlovens 89, stk m 2 Der reserveres offentligt pladsareal, ca. 145 m 2, til dobbeltrettet færdselsareal til parkeringskælder. 925 m 2 Overkørsel til Europaplads nedlægges, overkørsel til Havnegade nedlægges, overkørsel til Mindebrogade retableres med mulighed for færdsel over offentligt pladsareal. Der etableres overgang til bygningen ved sokkel ved eksisterende indgange mod Europaplads og Havnegade samt fra pladsarealet, hvortil der er eksproprieret. Nedkørsel/rampe til parkeringskælderen ombygges og retableres på ca. 85 m 2, heraf eksisterende rampe på ca. 40 m 2, så parkeringskælder og beskyttelsesrum kan benyttes som hidtil. Signalanlæg ved nedkørsel etableres. 2

3 Lejeaftale med Nybolig Aarhus City ophæves for så vidt angår 4 parkeringspladser. Aarhus Kommunes påstand er, at der skal ydes lodsejeren en samlet erstatning på maksimalt kr. I/S Lorenzen Ejendomme har påstået, at erstatningen fastsættes til kr. Erstatningsopgørelser Aarhus Kommunes erstatningspåstand fremkommer således: 1. For tab af pladsareal i perioden 9. oktober 2013 til 30. september 2019 (fastsat som mistet leje fra Q8 i Q8 s lejeperiode) 2. For tab af pladsareal efter 30. september 2019 (Fastsat som tab af parkeringsmuligheder, svarende til en årlig leje på kr. kapitaliseret med 10) 3. For arealafståelse, ca. 320 m 2 langs Havnegade og Europaplads (fastsat som tab af 4 parkeringspladser til en årlig leje pr. stk. på kr. pr. stk., kapitaliseret med 10) 4. Fradrag for genudlejning af butikslokale i perioden 1. juli 2014 til 30. september 2019, hvor den mistede lejeindtægt fra Q8 erstattes, jf. ovenfor 5. For tab af kioskens og Q8 s andel af fællesomkostninger, årligt kr. i 6 år for så vidt angår Q8- tanken og 2 år f.s.v. ang. kiosken kr kr kr kr kr kr. 6. I erstatningen skal fragå følgende reguleringer: a) Q8 leje 9. oktober december kr. 3

4 b) Refunderet depositum vedrørende tidligere Q8-lejemål kr. c) Parkeringspladsleje i perioden 9. oktober december kr. d) Refunderet depositum vedrørende parkeringspladser kr kr. I/S Lorenzen Ejendomme s erstatningskrav fremkommer således: I. Mistet lejeindtægt fra Q8, årligt kr., kapitali kr. seringsfaktor 17,4 (svarende til en rente på 5,75%) II. Mistet lejeindtægt vedrørende 4 parkeringspladser til Nyboligs lejemål, årligt kr. pr. plads modregning med skønnede genudlejningsindtægter, 159,5 m2 a kr., der reduceres på grund af manglende parkeringspladser, 159,5 m2 a 100 kr., kr. pr. år, kapitaliseret med en kapitaliseringsfaktor på 20,0 I + II. Samlet erstatning vedrørende mistede lejeindtægter III. Skønnede ombygningsudgifter før genudlejning IV. Manglende genudlejningsindtægter m.v. i ombygningsperioden på 1½ år kr kr kr kr. V. Manglende dækningsbidrag for andel i fællesudgifter kr. VI. Lejetab vedrørende genudlejning af kontorlejemål på grund af manglende parkeringspladser, årligt kr., for 8 måneder, ca. VII. Omkostninger til rådgivere Advokat Revisor Erstatningskrav afrundet kr kr kr kr. Oplysningerne i sagen 4

5 Ejendomsværdien (2012) for Europahuset var 89 mio. kr., heraf grundværdi kr. Det fremgår af lokalplan 876, at lokalplanen omfatter landarealer og vandområder i Inderhavnen. Planen omfatter Europahuset, de fredede bygninger Toldkammerbygningen og Pakhus 13, og 3 mindre bygninger beliggende ved Nordhavnsgade. Planens formål er at muliggøre opførelsen af Multimediehuset og etablering af et nyt centralt havnerum, hvor Multimediehuset og et nordligere byggeri opføres som to markante bastioner, som vil danne en nordlig og en sydlig indramning af havnebyrummet. Udformningen af den sydlige bastion (Multimediehuset) skal koordineres med frilægningen af Århus Å på det sidste stykke mod havnen. Fra lokalplanen citeres: Planens hovedtræk Lokalplanen muliggør en samlet omdannelse af størstedelen af Inderhavnen af Århus Havn. Omdannelsen omfatter ombygning af landarealerne og opbygning af nye kajanlæg, etablering af sydlig bastion i havnebyrummet for opførelse af Multimediehuset, bevaring og fastholdelse af de eksisterende bebyggelser Toldkammerbygningen, Pakhus 13 og Europahuset og etablering af nye havnepladser. Desuden muliggør lokalplanen ombygning af havnegaderne (Europaplads, Havnegade, Skolebakken, Kystvejen), forlægning af del af Europaplads/Mindet samt genåbning af Århus Å på den sidste strækning fra Mindebrogade til åudmundingen ved Mindet. Ud over bevaring og fastholdelse af ovennævnte bebyggelser forudsætter lokalplanen, at øvrige bebyggelser fjernes. Delområde II Delområdet omfatter den eksisterende etagehusbebyggelse, Europahuset, med en afgrænsning, der svarer til soklen af huset. Anvendelsen af bebyggelsen er fastlagt til cityformål. Delområde VI Delområdet er udlagt til offentlige formål i form af plads- og opholdsarealer, herunder Havnepladsen, Toldbodpladsen og Europaplads, samt område for frilægning af Århus Å. Den eksisterende bebyggelse i området, herunder benzinstationen ved Europahuset, forudsættes fjernet. 5

6 Der er fremlagt lejekontrakt mellem de daværende ejere af Europahuset (dengang BP-Huset) og BP Olie-Kompagniet A/S, indgået i juni 1960 med virkning fra 1. oktober Lejemålet kunne fra hver af siderne opsiges med et års varsel til ophør den 1. i en måned, dog at lejemålet fra udlejerens side er uopsigeligt i 50 år, eller til 1. oktober I september 1975 blev lejen forhøjet fra kr. til kr., hvori indgår kr. som leje for udenomsarealerne. Ved et tillæg, underskrevet af parterne henholdsvis den 26. juni 2006 og 3. juli 2006, blev lejerens uopsigelighedsperiode forlænget med 10 år og huslejen blev forhøjet med kr. ekskl. moms. Der blev aftalt en regulering af huslejen fra 1. januar 2010 med stigningen i nettoprisindekset, dog med minimum 2,5 %. På et møde den 25. juni 2012 tilkendegav kommunen, at anlægsarbejdet i forbindelse med omlægningen af Europaplads, Åboulevarden og frilægningen af Aarhus Å ville blive påbegyndt marts Kommunen var indstillet på, at driften af tankstationen eventuelt kan opretholdes indtil lejeperiodens uopsigelighed ophører i 2019, og at der etableres overkørsel og sikres vejret til det underjordiske parkeringsanlæg. Kommentar [phd1]: nb Den 31. oktober 2012 blev der med forbehold af kommunens tiltrædelse indgået aftale med Q8 Danmark A/S om ophør af Q8 s lejekontrakt pr. 31. december 2012, idet Aarhus Kommune har ansvaret for kontraktforholdet med udlejeren, I/S Lorenzen Ejendomme. Det fremgår af aftalen, at driften af tankanlægget ophører 6. november 2012, at Aarhus Kommune betaler et eventuelt erstatningskrav til kioskforpagteren i anledning af dennes fraflytning senest 31. december 2012, og at Aarhus Kommune til Q8 for samtlige nedlukningsudgifter omfattende entreprenør- og montørarbejde over og under terræn, nedskreven værdi af anlægsaktiver, goodwill, tab af kundekreds og sagsomkostninger betaler kr. På åstedsforretningen den 25. juni 2013 oplyste netværkschef Jens Bundgard, Kuwait Petroleum Danmark A/S, at baggrunden for, at Kuwait Petroleum Danmark A/S har indgået en forligsaftale med Aarhus Kommune om ophør af lejeaftale om tankstation er, at det med de ændrede adgangsforhold til ejendommen, uanset opfyldelsen af kravene om fornøden vejadgang i forhold til vejlovens 69, ikke efter Kuwait Petroleum Danmark 6

7 A/S s vurdering vil være muligt at drive tankstation fra ejendommen. Der er fremlagt dokument om offentlig plads ved Europahuset, Aarhus, hvoraf fremgår de servitutmæssige bestemmelser, der ved ekspropriationen er pålagt matr. nr. 828 Århus Bygrunde. Baggrunden for servitutten er, at betondækket over ejendommens parkeringskælder forbliver en del af ejendommen. I/S Lorenzen ejendomme har indhentet mæglererklæringer fra Rics (EDC Erhverv Poul Erik Bech) og CBRE med spørgsmål om, hvilken betydning det har for ejendommens værdi, at lejeindtægterne reduceres med kr. hidrørende fra servicestationen, og størrelsen af den fremtidige lejeindtægt fra lokalerne fra det tidspunkt, hvor anlægsbyggeriet er færdigt. Endelig har I/S Lorenzen ønsket oplyst, hvilket nedgang i ejendommens værdi, der må forventes som følge af tabet af 4 parkeringspladser. Spørgsmålene er besvaret således: Tab af lejeindtægter fra servicestation Ny årlig markedsleje Tab af parkeringspladser Rics CBRE kr kr kr./m 2 som restaurant, kr./m kr./m 2 som butik kr kr. Parternes synspunkter (procedure) Aarhus Kommune har gjort gældende, at kommunen er indtrådt i Q8 s forpligtelser i henhold til lejeaftalen og derfor skal erstatte ejeren den leje, som Q8 var forpligtet til at betale. Tabet af lejeindtægten indekseres med kontraktens minimumsregulering på 2,5 %. Tabet af pladsareal, hvor der tidligere var servicestation, erstattes som tab af maksimalt 22 parkeringspladser, hvor den årlige leje kan ansættes til kr. pr. plads, der i overensstemmelse med gængs taksationspraksis kapitaliseres med 10. De afståede arealer langs Europa Plads og Havnegade (320 m 2 ) erstattes som tab af 4 parkeringspladser, som hidtil har været udlejet til Nybolig for en årlig leje på kr., svarende til kr. pr. plads. Ejeren har mulighed for genudlejning af det butikslokale, som hidtil har været anvendt af service- 7

8 stationen fra 1. juli 2014, hvor anlægsarbejderne forventes at være færdige, og indtil uopsigelighedsperiodens udløb i Genudlejningsindtægten må fradrages, da ejeren er godskrevet den samlede lejebetaling i uopsigelighedsperioden. Ved opgørelsen af tabet af kioskens og Q8 s andel af fællesomkostninger er der regnet med kr. pr. år. Der må tages højde for, at kiosken vil kunne genudlejes fra Ejeren skal ikke have omkostningerne ved retableringen af lejemålet godtgjort, da ejeren ved lejekontraktens ophør selv måtte bære denne udgift. Ejendommen får utvivlsomt en mere central placering som city-ejendom, men får som tankstationsejendom er mere afsides beliggenhed i forhold til benzinkunder efter omlægningen af vejnettet omkring ejendommen. Det følger imidlertid af vejlovens 69, stk. 2, at der ikke skal betales erstatning for vejomlægninger, så længe ejendommen har fornøden vejforbindelse. At ejendommen er blevet mere afsides, udløser ikke krav på erstatning. Det er utvivlsomt, og også tidligere erkendt af ejeren (-s advokat), at ejendommen ved de af lokalplanen skabte foranstaltninger opnår betydelige fordele, der kunne være fradraget erstatningen. Det har kommunen ikke gjort. Omvendt er der heller ikke plads til mere skønsmæssige forhøjelser af de enkelte poster. I/S Lorenzen Ejendomme har anført, at interessentskabet på intet tidspunkt har haft nogen interesse i vedtagelsen af lokalplan 846. Ejendommen havde en mere attraktiv beliggenhed før gennemførelsen af lokalplanen. Adgangs- og parkeringsforholdene er blevet betydeligt forværrede, hvilket er en betydelig ulempe for en erhvervsejendom. Ejeren har aldrig givet udtryk for et modsat synspunkt og havde hellere set, at lokalplanen ikke var blevet gennemført. Det fremgår af lokalplanen, at servicestationen med tankanlæg ikke kunne opretholdes, såfremt lokalplanen skulle realiseres. Tankstationens forbliven ville have været en æstetisk og byplanmæssig umulighed. Det var derfor kun kommunen, der havde interesse i en afklaring af tankstationens fremtid. Der er ikke grundlag for at antage, at Q8 ikke selv ønskede at drive tankstationen videre, eller at lokalerne ikke kunne genudlejes til lignende formål. Tabet i anledning af den mistede lejeindtægt fra servicestationen må opgøres på grundlag af et forrentningsafkast på 5,75 (kapitaliseringsfaktor 17,40) og et forrentningsafkast på genudlejningsindtægten på 5 %, svarende til en kapitaliseringsfaktor på 20. Samme forrentningsafkast må anvendes ved vurderingen af ejendommens værdinedgang som følge af tab af parkeringspladser. Ved vurderingen af genudlejnings- 8

9 indtægten må der tages udgangspunkt i en kvadratmeterleje på kr., der svarer til den aktuelle leje for lokalerne i stuetagen. Såfremt der ikke var sket ekspropriation må det antages, at lejemålet med Q8 ville være fortsat, eller at ejeren kunne have udlejet lokalerne og pladsen til et andet benzinselskab. De udgifter, ejeren nu vil få til ombygning af lejemålet, er derfor forårsaget af ekspropriationsbeslutningen og må erstattes. Det vil ikke være realistisk at regne med en genudlejning før afslutningen af anlægsarbejderne, dvs. tidligst i begyndelsen af En tidligere genudlejning vil kun kunne gennemføres til en væsentlig lavere leje. Ejeren vil lide et lejetab, da det vil være vanskeligere at genudleje lokalerne uden parkeringspladser. Ejeren har efter vejlovens 61 krav på at få godtgjort nødvendige udgifter til sagkyndig bistand ved sagen behandling for taksationsmyndighederne, men efter en analogi fra bestemmelsen er der også hjemmel til at pålægge kommunen at betale en passende godtgørelse for ejerens nødvendige udgifter til sagkyndig bistand forud for behandlingen af sagen ved taksationsmyndighederne. Ejeren har haft betydelige udgifter til advokat og revisor i forløbet, inden sagen blev overgivet til taksationskommisssionen, og bør have disse udgifter dækket. Erstatningen må primært tage sit udgangspunkt i den indflydelse på ejendommens værdi, som mistede lejeindtægter har. Der må derfor tages hensyn til det forventede forrentningsafkast på 5 5,75 %, svarende til en kapitaliseringsfaktor på Der kan yderligere differentieres med et forrentningafkast på servicestationen på 6 %, og 5 % på kontorlejemål. Taksationskommissionens resultat og begrundelse Lejekontrakten fra 1960 med BP Olie Kompagniet A/S kunne opsiges af hver af parterne med ét års varsel, dog at lejemålet fra udlejerens side var uopsigeligt i 50 år. Ved tillægget fra 2006 blev uopsigelighedsperioden forlænget med 10 år. Uopsigelighedsbestemmelsen må i lyset af den oprindelige kontrakt forstås således, at den kun vedrører udlejerens adgang til at opsige lejeren. Lejeren har derfor været beskyttet af erhvervslejelovens opsigelsesregler og uopsigelighedsbestemmelsen i lejekontrakten. Uanset udlejerens opsigelsesadgang kunne kontrakten imidlertid opsiges af lejeren med et års varsel. De omlægninger af ejendommens adgangsforhold til 9

10 offentlig vej, der er gennemført, kan ikke antages at have medført, at ejendommen ikke længere har fornøden forbindelse til offentlig vej, jf. vejlovens 69, stk. 2, og disse foranstaltninger kan derfor ikke i sig selv begrunde noget krav på erstatning. Det må imidlertid antages, at disse omlægninger alene eller i forening med de ændringer, der i øvrigt er gennemført ved trafikomlægninger i området, ville have vanskeliggjort fortsat drift af servicestationen i sådant omfang, at en opsigelse fra lejeren i medfør af kontrakten måtte fremstå som en nærliggende mulighed. Ved en totalekspropriation af ejendommen, ville erstatningen for ejendommen være blevet fastsat med hensyntagen til den uopsigelige lejeeller forpagtningskontrakt, således at der på den ene side ville være taget hensyn til, hvilken byrde, der ved lejekontrakten var lagt på ejendommen, og på den anden side de fordele, som lejekontrakten har for ejeren. Lokalplanen forhindrer ikke i sig selv en fortsat drift af tankstationen, der er lovligt etableret, men ekspropriationen forhindrer i realiteten ikke den fortsatte drift ved ekspropriationen af det areal, der hidtil har været anvendt til tankstation. Såfremt kommunen ikke havde indledt forhandlinger med Q8 direkte om en fraflytning, er det på den baggrund sandsynligt, at kontrakten ville være blevet opsagt i al fald til udløb inden for 2 år efter ekspropriationstidspunktet, og der kan derfor ikke tillægges I/S Lorenzen erstatning for huslejetab ud over en sådan periode med et beløb, svarende til huslejen for 2014 og 2015 ( kr kr. =) kr. Der er herefter ikke grundlag for at antage, at ejeren i anledning af ekspropriationen har lidt et større tab i anledning. Det bemærkes i den forbindelse, at Q8 ikke har haft ret til at afstå lejemålet til Aarhus Kommune, som derfor ikke kan ses for indtrådt i lejemålet. I/S Lorenzen har krav på erstatning for det areal, der hidtil har været udlejet til Q8, og som afstås. Kommissionen har ikke grundlag for at antage, at arealet ville kunne have været anvendt på anden og økonomisk bedre måde end til udlejning af parkeringspladser, og at der kunne være indrettet 22 parkeringspladser. Erstatning herfor kan opgøres som sket af Aarhus Kommune, idet der ikke er grundlag for at kapitalisere den årlige leje med et højere beløb end

11 Da der ikke gives erstatning for mistede lejeindtægter ud over en periode på 2 år, skal der ikke ske fradrag for forventede indtægter ved genudlejning af butikslokale. Det må imidlertid antages, at de betydelige anlægsarbejder, som ekspropriationen har givet anledning til, og som ikke er afsluttet ved afsigelsen af denne kendelse, har forsinket og vanskeliggjort mulighederne for at foretage genudlejning af butikslejemålet, og der bør i den anledning ydes en erstatning, svarende til tab af huslejeindtægter i 2 år, eller med kr. Der er her gået ud fra den huslejeindtægt, som kommunen har forudsat. Der bør endvidere ydes erstatning for de bidrag til ejendommens fællesudgifter, som der i denne periode ville være blevet betalt af en lejer, efter det oplyste kr. Den erstatning, som tilkommer I/S Lorenzen ejendomme, kan herefter opgøres således: 1. For tab af pladsareal i perioden 9. oktober 2013 til 30. september 2015, svarende til aftalt 2 års leje fra Q kr. 2. For tab af pladsareal efter 30. september pladser a kr. pr. plads, kapitaliseret med For arealafståelse, ca. 320 m 2, langs Havnegade og Europaplads, svarende til tab af 4 parkeringspladser 4. Tab som følge af manglende mulighed for genudlejning af butikslokale i 2 år frem til 30. september For tab af kioskens og Q8 s andel af fællesomkostninger Samlet erstatning ,00 kr kr kr kr kr. Erstatningen forrentes fra ekspropriationstidspunktet med en årlig rente, svarende til den af Nationalbanken på dette tidspunkt fastsatte diskonto, jf. vejlovens

12 Efter vejlovens 61 kan det pålægges ekspropriationsmyndigheden at udrede en passende godtgørelse til en part, derunder sagens behandling til varetagelse af sine interesser over for ekspropriationsmyndigheden har afholdt nødvendige udgifter til sagkyndig bistand, herunder til advokat, revisor mv. Omkostningsdækningen må forudsættes at have forbindelse med ekspropriationssagens behandling ved taksationskommissionen, og fastsættes normalt efter et skøn, hvor der tages hensyn til sagens værdi og behandling ved taksationskommissionen. Beløbet fastsættes i denne sag til kr. Derfor bestemmes: Erstatningen for afståelse af areal fra ejendommen, matr. nr. 828 Århus Bygrunde, Europaplads 2, Aarhus til ejeren, I/S Lorenzen Ejendomme, fastsættes til kr., der forrentes fra 15. oktober 2013 med en årlig rente, svarende til diskontoen på dette tidspunkt. Poul Holm Marius Lyhne-Knudsen Sonny Nøbbe (formand) Udskriftens rigtighed bekræftes Taksationskommissionen for Aarhus, den 10. september 2014 Pia larsen 12

VEJFORUM Vejprojekter Hvad er der sket siden Vejforum 2013? Ny Solskovvej - Ny offentlig vej/lokalplanadgang.

VEJFORUM Vejprojekter Hvad er der sket siden Vejforum 2013? Ny Solskovvej - Ny offentlig vej/lokalplanadgang. Hvad er der sket siden Vejforum 2013? VEJFORUM 2014 Ekspropriation til vejanlæg Landinspektør Thomas N. Asmussen Vejprojekter 2014 Anlæg af Ny Solskovvej Vejareal til 0 kr. Areal til anlæg af offentlig

Læs mere

Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade - Ekspropriation

Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade - Ekspropriation Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 13. oktober 2014 Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade - Ekspropriation Ekspropriation af Sømandshjemmet

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nybrovej 110, Stuen, 2800 Kongens Lyngby. Afdelingschef. Direkte:

Nybrovej 110, Stuen, 2800 Kongens Lyngby. Afdelingschef. Direkte: 903 m² kontorlejemål i Kgs. Lyngby Denne ejendom på 4.144 m² er opført i 1997 og fremstår moderne og præsentabel. Ejendommen kan opdeles etagevis som en flerbrugerejendom afhængigt af hvilket behov, jeres

Læs mere

Strandboulevarden 89, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte:

Strandboulevarden 89, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 334 m² butik med 189 m² kælder Information Stort butikslokale med gode store vinduer ud til Strandboulevarden, som giver lejemålet et godt udsyn og indkig. Ejendommen er beliggende på indre Østerbro, ikke

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

CYKELSTI THISTED HILLERSLEV. Borgermøde den 15. juni 2017

CYKELSTI THISTED HILLERSLEV. Borgermøde den 15. juni 2017 CYKELSTI THISTED HILLERSLEV Borgermøde den 15. juni 2017 DAGSORDEN Baggrunden for cykelstien Projektet Tidsplan Arealerhvervelse Spørgsmål BAGGRUNDEN FOR CYKELSTIEN Trafiksikkerhed og tryghed Vejens bredde

Læs mere

Vejforum Ekspropriation til Vejanlæg. Landinspektør Thomas N. Asmussen

Vejforum Ekspropriation til Vejanlæg. Landinspektør Thomas N. Asmussen Vejforum 2015 Ekspropriation til Vejanlæg Landinspektør Thomas N. Asmussen Vejens kvaliteter - under forandring. Vasevej før projektstart 2010 Vejprojektets udfordringer(1) Vejprojektets udformning Udretningen

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven)

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Lov nr. 1520 om offentlige veje m.v. af 27. december 2014 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale

Læs mere

UDSKRIFT. forhandlingsprotokollen. for ekspropriation i henhold til. lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje.

UDSKRIFT. forhandlingsprotokollen. for ekspropriation i henhold til. lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje. UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for ekspropriation i henhold til lov om miljøbeskyttelse jfr. procedure i h.t. lov om offentlige veje. Ekspropriation til regnvandsbassin ved Birkelse Med henblik på

Læs mere

Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte:

Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby 606 m2 kontorlejemål i Kgs. Lyngby Information Flot markant ejendom med mange muligheder for indretning af lyse og luftige

Læs mere

Roskildevej , 2. sal, 2620 Albertslund. Udlejningschef. Direkte:

Roskildevej , 2. sal, 2620 Albertslund. Udlejningschef. Direkte: Kontorlejemål med lager på Roskildevej 161 163 i Albertslund Det ledige kontorareal er beliggende på 2. sal og på 1.525 m². Kontorejendommen ligger på Roskildevej i et område med såvel erhverv som boliger.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Torvet 1H, 3400 Hillerød. Udlejningschef. Direkte:

Torvet 1H, 3400 Hillerød. Udlejningschef. Direkte: 140 m² kontor centralt beliggende i Hillerød Information Central beliggenhed Mange indretningsmuligheder Lyse og pæne lokaler I centrum af Hillerød ligger dette hyggelige kontorlejemål, med udsigt til

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

Nybrovej 110, 1. og 2. sal, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte:

Nybrovej 110, 1. og 2. sal, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: Nybrovej 110, 1. og 2. sal, 2800 Kongens Lyngby Nybrovej 110, 1. og 2. sal, 2800 Kongens Lyngby 1.115 m² kontorlejemål i Kgs. Lyngby Denne ejendom på 4.144 m² er opført i 1997 og fremstår moderne og præsentabel.

Læs mere

Meldahlsgade 1-5, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Meldahlsgade 1-5, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Kontorer fra 264 m² 10.095 m² fordelt på 10 gode lejemål Information Ejendommen er centralt placeret og meget nemt tilgængelig med 2 min gåafstand til Vesterport station og 5 min gåafstand til Hovedbanegården,

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING 2015-16 Mellem Randers Kommune, i det følgende kaldet udlejer, og Randers Egnsteater, i det følgende kaldet lejer, er indgået følgende kontrakt vedrørende leje af lokaler

Læs mere

Roskildevej , 2620 Albertslund. Udlejningschef. Direkte:

Roskildevej , 2620 Albertslund. Udlejningschef. Direkte: Kontorlejemål med lager på Roskildevej 161 163 i Albertslund Det ledige kontorareal er fordelt på 3 etager og kan lejes samlet eller delvist. Kontorejendommen ligger på Roskildevej i et område med såvel

Læs mere

Nybrovej 110, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte:

Nybrovej 110, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 4.144 m² domicil lejemål i Kgs. Lyngby Denne ejendom på 4.144 m² er opført i 2002 og fremstår moderne og præsentabel. Ejendommen udlejes som domicil. Indenfor er lokalerne lyse, åbne og meget funktionelle.

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Åboulevarden Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget -

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 876 Juni 2010

Forslag til lokalplan nr. 876 Juni 2010 Forslag til lokalplan nr. 876 Juni 2010 Høringssvar til forslag til lokalplan 876 Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Erhverv Århus ønsker hermed at tilkendegive holdninger til lokalplanforslaget.

Læs mere

Lejeprospekt. Butikslokaler. Bredgade 19, 7400 Herning. Butikslokalet på Herning Citys bedste placering.

Lejeprospekt. Butikslokaler. Bredgade 19, 7400 Herning. Butikslokalet på Herning Citys bedste placering. Lejeprospekt Butikslokaler Bredgade 19, 7400 Herning Butikslokalet på Herning Citys bedste placering. Samlet butiksareal: 710 m 2 Årlig start leje for butik: kr. 1.450,- pr. m 2 Sags nr. 14-004 Februar

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Lyngby Hovedgade 66B, 1. sal, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte:

Lyngby Hovedgade 66B, 1. sal, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: Lyngby Hovedgade 66B, 1. sal, 2800 Kongens Lyngby Lyngby Hovedgade 66B, 1. sal, 2800 Kongens Lyngby 206 m2 kontorer i Kgs. Lyngby Information Stor markant ejendom med mange muligheder for indretning af

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om offentlige veje m.v. Lov om offentlige veje m.v. Nr. 1520 af 27. december 2014 Transportministeriet LF 20 14/15 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker

Læs mere

EKSPROPRIATION OG TAKSATION

EKSPROPRIATION OG TAKSATION L 2014-12-27 nr 1520 Offentlige veje m.v. Kapitel 10 EKSPROPRIATION OG TAKSATION Ekspropriationsmyndigheder 94 Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i dette kapitel. Transportministeren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Stationsparken 26, stuen, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte:

Stationsparken 26, stuen, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte: 711 m² kontorlejemål i Stationsparken 26, 2600 Glostrup Kontorkomplekset Stationsparken, der ligger lige ved Glostrup Sstation, er opført i 1989 som et moderne arkitektonisk særdeles vellykket rødstensbyggeri

Læs mere

Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade

Stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. maj 2014 Nørreport/Sverigesgade Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning med henblik på realisering af stiprojekt ved Nørreport/Sverigesgade

Læs mere

Vestergade 16, st., 1. sal og 3. sal, 1456 København K. Udlejningschef. Direkte:

Vestergade 16, st., 1. sal og 3. sal, 1456 København K. Udlejningschef. Direkte: Vestergade 16, st., 1. sal og 3. sal, 1456 København K Vestergade 16, st., 1. sal og 3. sal, 1456 København K Information Kontor midt i City Flot markant ejendom med mange muligheder for indretning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

Meldahlsgade 1-5, sal, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte:

Meldahlsgade 1-5, sal, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: Meldahlsgade 1-5, 1.- 4. sal, 1613 København K Meldahlsgade 1-5, 1.- 4. sal, 1613 København K Markant kontorhus i hjertet af City Information Midt i det pulserende centrum af København finder man denne

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Dania 38, 2. sal, 4700 Næstved. Afdelingschef. Direkte:

Dania 38, 2. sal, 4700 Næstved. Afdelingschef. Direkte: Kontorlejemål på 316 m² centralt i Næstved Stort og lyst kontorlejemål med central placering i Næstved. Kontorlejemål på 2. sal Centralt beliggende Mange indretningsmuligheder Lyst og indbydende Terrasse

Læs mere

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag

BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER. Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag BUTIKSLEJEMÅL MED MANGE MULIGHEDER Åboulevarden 23, st., 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Salling Letbane 2017 BELIGGENHED

Læs mere

Lautrupvang 10 2750 Ballerup

Lautrupvang 10 2750 Ballerup Lautrupvang 10 2750 Ballerup Ejendommen kan opdeles 8.441 m² kontorlejemål Flot markant domicilejendom i Ballerup med mange muligheder. Stor synlighed og gode parkeringsforhold. Lautrupvang 10 2750 Ballerup

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Greve Midtby Center 5, 2670 Greve. Udlejningschef. Direkte:

Greve Midtby Center 5, 2670 Greve. Udlejningschef. Direkte: Butiklejemål i Greve Midby Center Information Godt beliggende lejemål, lige ved indgang til Centret fra toget og busserne. Stor facade som kan åbnes helt, som giver butikken en god mulighed for at stille

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Parallelvej 16, 1. og 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby. Udlejningschef. Direkte:

Parallelvej 16, 1. og 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 2.257 m2 kontorer i Kgs. Lyngby Information Det ledige areal på 2.257 m² er fordelt på stuen, 1. og 2. sal, hvoraf de 333 m² er kantine. Lejemålet er af høj kvalitet og med stor synlighed og profilering

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Information Bo med New Yorker stemning på Østerbro Det ledige lejemål på 10.991 m² er indrettet fra stuen til 6. sal med kontorer i flere størrelser, mødecenter, flot reception, kantine på 5. sal med tagterrasse

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Stationsparken 24, 3. sal, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte:

Stationsparken 24, 3. sal, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte: 1.239 m² kontorlejemål i Stationsparken 26, 2600 Glostrup Kontorkomplekset Stationsparken, der ligger lige ved Glostrup Sstation, er opført i 1989 som et moderne arkitektonisk særdeles vellykket rødstensbyggeri

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

Vermundsgade 38, 2. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, 2. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, 2. sal 2100 København Ø 2 gode kontorlejemål fra 550 m² 1.283 m² Lejemål 1 550 m² Lejemål 2 733 m² Kælderlejemål Lejemål 3 936 m² Lejemål 4 537 m² Lokalerne ligger i en markant ejendom

Læs mere

Meldahlsgade 1-5, 3. sal, København K. Udlejningschef. Direkte:

Meldahlsgade 1-5, 3. sal, København K. Udlejningschef. Direkte: Markant kontorhus i hjertet af København City Information Midt i det pulserende centrum af København finder man denne ejendom, der i daglig tale er kendt som Ved Vesterport. Den markante kontorbygning

Læs mere

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center 2670 Greve Butikslejemål 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center er et flot center der rummer både små, søde og sjove butikker, samt nogle af de største supermarkedskæder,

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Stationsparken 26, 1. sal, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte:

Stationsparken 26, 1. sal, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte: 601 m² kontorlejemål i Stationsparken 26, 2600 Glostrup Lejemålet på 1. sal er kendetegnet ved fleksible indretning, moderne arkitektur og høje tekniske standard (ventilation, kanaler til edb- og telefonkabelføring

Læs mere

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum.

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Vedrørende butikslokalet Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. Samlet areal inkl. fællesareal:

Læs mere

Lautrupvang 10, 2750 Ballerup. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 04 mia.faelt@nordeaejendomme.dk

Lautrupvang 10, 2750 Ballerup. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 04 mia.faelt@nordeaejendomme.dk Information Domicillejemål i Ballerup Ejendommen er meget præsentabel med stor synlighed ud mod Ballerup Byvej, og mange flotte udenomsarealer. Lejemålet har et stort flot ankomstområde med fælles reception.

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109 LEJEPROSPEKT Store Torv 17, Rønne, 3700 Rønne Sag 5109 Stor hjørneforretning med bedste beliggenhed. Mægler: Carsten Schou Dato: 18. februar 2013 LEJEMÅLET I HOVEDTRÆK BELIGGENHED: Adresse Store Torv 17,

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

Meldahlsgade 1-5, 4. sal,1613 København K. Udlejningschef. Direkte:

Meldahlsgade 1-5, 4. sal,1613 København K. Udlejningschef. Direkte: Kontor i hjertet af Købehavn Information Midt i det pulserende centrum af København finder man denne ejendom, der i daglig tale er kendt som Ved Vesterport. Den markante kobbergrønne kontorbygning rejser

Læs mere

Dania 38, 4700 Næstved. Afdelingschef. Direkte:

Dania 38, 4700 Næstved. Afdelingschef. Direkte: Information Centralt beliggende Mange indretningsmuligheder Kan lejes samlet er seperat alt efter behov 316 1.580 m2 kontorlejemål i Næstved Stort kontorlejemål i Næstved med mange muligheder fordelt på

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Flot butik opføres på Borgergade

Flot butik opføres på Borgergade Flot butik opføres på Borgergade Borgparken Sag 862208 TIL LEJE Silkeborg - Borgergade 64 Facade direkte til Borgergade Butik med stil Attraktiv beliggenhed Årlig leje kr. 306.000 Etageareal m 2 255 Årlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 71/2017 (1. afdeling) A (advokat Svend Erik Holm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Markant lejemål med central beliggenhed

Markant lejemål med central beliggenhed Markant lejemål med central beliggenhed TIL LEJE Torvet 12, m.fl. 7400 Herning Kontorlejemål på Torvet i Herning Markant og præsentabelt lejemål på Torvet i Herning Tæt på banegård og busterminal Parkeringskælder

Læs mere

Beliggenhed, cash-flow, afskrivning og mulig boligkonvertering

Beliggenhed, cash-flow, afskrivning og mulig boligkonvertering Beliggenhed, cash-flow, afskrivning og mulig boligkonvertering Udlejet til Fitness World A/S med uopsigelighed til 1/9 2021 Strandvejen 32E, 2100 København Ø FAKTA: Matr.nr.: 2700 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup

Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Lautruphøj 1-3 2750 Ballerup Æ Fælles Mødelokaler Æ Super Kantine ordning Æ Lækker Terrasse Æ Gode Parkeringsforhold Lejemål 1: Lejemål 2: Lejemål 3: Lejemål 4: Lejemål 5: Lejemål 6: Lejemål 7: 534 m²

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere