Boliger og erhverv, Flintebakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger og erhverv, Flintebakken"

Transkript

1 Boliger og erhverv, Flintebakken Lokalplan , Horsens by Flintebakken TEKNIK OG MILJØ

2 Vedtagelse lanforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Forslaget blev offentliggjort den 21. marts 2012 lanen blev endeligt vedtaget af Horsens Byråd den 28. august Den endeligt vedtagne plan blev offentliggjort d. 5. september Høring lanen var fremlagt i offentlig høring fra den 21. marts 2012 til den 16. maj lanlovens 18 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i 19 eller 40. Miljøvurdering I henhold til 4 i lov om miljøvurdering er det vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Klagevejledning Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed. Klageberettigede er alle omfattet af lanlovens 59. Klage skal være skriftlig og sendes til Horsens Kommune pr. eller til Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. Horsens Kommune videresender herefter klagen til Naturog Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Horsens Kommune inden 4 uger fra datoen for planens offentliggørelse og ved kontortids ophør. lanen offentliggøres d. 5. september Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Klagenævnet vil efter modtagelse af en klage sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage eller, hvis klagen afvises. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse. Visualiseringer og illustrationsplan er udarbejdet af Ravn Arkitektur Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD Kort- og Matrikelstyrelsen

3 INDHOLD LOKALLAN Indholdsfortegnelse Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende forhold 4 Fremtidige forhold 5 Lokalplanens forhold til andre planer og love Kommuneplanen 9 Eksisterende lokalplaner 9 Teknisk forsyning 9 Andre planer og love 9 Miljøvurdering 9 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område- og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Udstykning 11 5 Bebyggelsens omfang og placering 11 6 Bebyggelsens udformning 11 7 Ubebyggede arealer og beplantning 12 8 Trafi kforhold 12 9 Tekniske forhold Miljøforhold Fortidsminder Ophævelse af Lokalplan/servitutter Grundejerforening Skiltning Forudsætning for ibrugtagen Tilladelser og dispensationer Lokalplanens retsvirkninger åtaleret 14 Vedtagelsespåtegning 14 Kortbilag Kortbilag 1 - Matrikulære forhold 15 Kortbilag 2 - Eksisterende forhold 16 Kortbilag 3 - Fremtidige forhold 17 Kortbilag 4 - Illustrationsplan 18 bilag 5 - Visualiseringer 19

4 4 REDEGØRELSE LOKALLAN Redegørelse Baggrund for lokalplanen Horsens Kommune har valgt at sælge en grund, der ligger på hjørnet af Langmarksvej og Flintebakken til butikker, liberalt erhverv og boliger. Interesserede købere er blevet bedt om at aflevere købstilbud og et skitseforslag med en disponering af grunden og eksempler på facadernes udformning. Ved udvælgelsen er der lagt vægt på den arkitektoniske kvalitet og på, at byggeriet er tilpasset den synlige beliggenhed ved Nørrestrand. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af det valgte projekt. å kortet ses lokalplanområdet og koterne tegner et billede af, hvordan terænnet falder ned mod Nørrestrand. Nørrestrand Kort & Matrikelstyrelsen Lokalplanområdets placering Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål, at bebyggelsen tilpasses den synlige beliggenhed ved Nørrestrand mht. arkitektur, materiale- og farvevalg bygningerne udformes med et ensartet materialevalg og arkitektur, så der opnås en harmonsik helhed indenfor området området, herunder parkeringsarealerne, skal have en markant begrønning med træer og anden beplantning. Eksisterende forhold Området ligger i et terræn, der skråner mod nord mod Nørrestrand. Der er ingen særlig beplantning på grunden. Kun i den nordlige ende er der en træbevoksning på skråningen ned mod Flintebakken. Casa Arena - Forum Langmarksvej Backstage-vejen Flintebakken Fra grunden er der en fin udsigt over landskabet og Nørrestrand. Mod vest afgrænses området af to af Forums fodboldbaner. Mod nord af vejen, der fører til Forums backstage arealer, nord herfor ligger der to børneinstitutioner. Mod vest afgrænses det af Flintebakken, der er adgangsvej til området og mod syd af Langmarksvej. Området har et areal på godt m 2.

5 BOLDBANER BOLIGER VAREINDLEVERING A SKURE BOLIGER GARAGER 24 STK. VICEVÆRT SKUR C A MILJØSTATION B B REDEGØRELSE LOKALLAN Beliggenhedsplan Back stage vej Carporte/garager EKISTERENDE TRÆER BEVARES, HVIS MULIGT Udsigt fra Backstage-vejen ved lokalplanområdet over Nørrestrand mod Egebjerg Boliger Boliger C Fremtidige forhold Grunden vil blive bebygget med tre bygningsenheder. Mod Langmarksvej kan der opføres en bygning i op til 2 etager, der vil indeholde et spisested fastfoodrestaurant. Den midterste del kan bebygges med en bygning i op til 3 etager, der indeholder en dagligvarebutik i stueplan og liberale erhverv i de to øverste plan. å den nordlige del af grunden tættest på Nørrestrand kan der opføres to punkthuse i op til 5 etager til boliger. Der kan opføres en række carporte med tilhørende skure nord for boligerne, som vist på beliggenhedsplanen. INDGANG KONTORLEJEMÅL Butik og kontorer MULIGHED FOR CYKELARKERING INDGANG KONTORLEJEMÅL Flintebakken FLINTEBAKKEN Bygningerne vil fremtræde med et ensartet materialevalg og med samme arkitektoniske holdning, så der dannes en harmonisk helhed. De vil få et udtryk, som det fremgår af visualiseringerne og snittet på bilag 4. INDGANG DAGLIGVAREBUTIK SELVBETJENINGSTANK Bygningernes farver skal vælges udfra hensynet til indpasning i landskabet ved Nørrestrand, Den fremherskende farve må ikke hvid, da bygningerne derved vil blive meget synlige i landskabet. Der må heller ikke anvendes naturfarvet beton eller meget klare farver eller signalfarver. Langmarksvej Spisested/ restaurant FAST FOOD LANGMARKSVEJ LYSKRYDS

6 6 REDEGØRELSE LOKALLAN Beplantning Området skal gives en grøn og frodig karakter. Det skal tilstræbes, at den eksisterende bevoksning på skrænten ned mod Flintebakken kommer til at indgå i beplantningen på grunden. Mod Langmarksvej skal plantes en række plataner, som en videreførsel af platanerne foran Forum. Langs Flintebakken og mod vest skal der også plantes en række opstammede træer, ligesom der er på den anden side af vejen. Der kan feks. vælges seljerøn. Mod backstage-vejen skal anlægges en tæt hegnsbeplantning som afskærmning af carportene, der kan opføres nord for boligerne. De øvrige arealer skal tilplantes med spredte grupper af træer og buske. Boligernes primære udendørs opholdsarealer er altaner, der skal være placeret i direkte tilknytning til den enkelte bolig. I stueetagen kan altanerne erstattes af terrasser på terræn. Altanerne skal have en minimums størrelse på 7 m2. Hvis der anlægges terrasser i tilknytning til boligerne i stueetagen må de være maximum 25 m2. Der vil være udendørs opholdsarealer i gårdrummene til kontorafsnittet. Til de øvrige arbejdspladser skal indrettes terrasser el., der skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til solen og til adgangsforhold. En stor del af arealerne mellem bygningerne vil blive anvendt til parkering. For at sikre området et grønt præg, skal der plantes min. 1 træ pr. 8. p-plads i et åbent plantebed på min. 2 x 5 meter. Området set mod nordvest fra Langmarksvej

7 REDEGØRELSE LOKALLAN Trafikale forhold Området har trafikal adgang fra Flintebakken. Der henvises til arkeringsstrategi for Horsens Kommune for udlæg til parkering, som pt. er: Vejledende udlæg af parkering til biler 1 plads pr. 25 m 2 butik 1 plads pr. 50 m 2 erhverv 1½ plads pr bolig. Vejledende udlæg af cykelparkering er: 2 pr. 50 m 2 til butikker 1 pr. 50 m 2 til liberalt erhverv 1 pr. bolig Cykelparkering skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til indgange. Rekreative- og kulturelle aktiviter I det grønne areal ved boligerne skal indpasses opholds- og legemuligheder. Derudover Det vurderes ikke, at der er behov for at reservere arealer til børn og unges fritids- og bevægelsesaktiviteter og/eller børn og unges kunstneriske og kulturelle aktiviteter, da området ligger meget gunstigt med nærhed til svømmehal og andre sportsaktiviteter samt til Nørrestrands gang- og løbestier. Arealforbrug Lokalplanområdet har en størrelse på ca m 2 og vil blive bebygget med ca m 2, hvilket giver giver en bebyggelsepct. på o. 65. Det bebyggede areal fordeler sig med ca. 500 m 2 til restaruant, 2000 m 2 dagligvarebutik, 4500 m 2 kontorareal incl. lagerareal og 4000 m 2 til boliger. Området set mod sydøst fra boldbanerne

8 8 REDEGØRELSE LOKALLAN Bæredygtighed Byggeriet opføres efter gældende regler mht. isolering, energiforbrug mv. Det vil være muligt at indarbejde solceller/paneler og andre alternative energiformer. Der er ingen grundvandsinteresser, og der kan derfor anvendes lokal nedsivning af regnvand. Efter nærmere aftale med Teknik og Miljø kan det evt. tillades, at der kan etableres et nødoverløb til de grønne arealer nord for området. Bebyggelse af området er en fortætning af byen, hvilket alt andet lige er bæredygtigt mht. energiog arealforbrug. Det ligger desuden tæt på skole, institutioner, som lokalplanområdets boliger, vil nyde godt af, og til store omgivende boligområder, der vil få nærhed til en dagligvareforretning og til mulige arbejdspladser. Området set mod syd fra Nørrestrand Lokalplanområdet Boliger Butik/kontorbygning Spisested Casa Arena

9 REDEGØRELSE LOKALLAN Lokalplanens forhold til andre planer og love Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde HR.04.O.5. som fastlægger anvendelsen til offentlige formål. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der er udarbejdet kommuneplantillæg til kommuneplan med ændrede anvendelsesbestemmelser. Forslag til Kommuneplantillæg er offentliggjort sammen med denne lokalplan og findes bagest i hæftet. Kommuneplantillægget har samme indsigelsesfrist som lokalplanforslaget. Kommuneplanens udbygningsramme for detailhandel Der er i Horsens Kommuneplan fastsat en udbygningsramme for detailhandel i dette område på m 2. Denne ramme gælder såvel nyopførte som udvidede butikker samt fremtidige udlæg i gældende lokalplaner. Lokalplanens forbrug af udbygningsrammen er m 2 : Byområde Udbygningsramme 1/ Horsens øst m 2 Aktuel Udbygningsramme m 2 Forbrug af Udbygningsramme Resterende Udbygningsramme m 2 0 m 2 Eksisterende lokalplaner Lokalplan 243 ophæves for så vidt angår denne lokalplans område. Teknisk forsyning Området skal forsynes med kollektiv opvarmning Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand. Området skal separat kloakeres. Overfladevand skal evt. neddrosles i regnvandsbassiner, der udformes efter nærmere anvisning fra Horsens Vand A/S. Lokalplanområdet ligger i NRGI s forsyningsområde. Andre planer og love Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om Miljøvurdering er det vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Jordforurening Lokalplanområdet er omfattet af områdeklassificeringen, da byzonejord er klassificeret som lettere forurenet, jf. Jordforureningsloven 50a. Der er ingen kortlagte ejendomme indenfor lokalplanområdet. Affaldshåndtering Det påhviler alle borgere og virksomheder i Horsens Kommune at tilmelde sig indsamlingsordningen for dagrenovation og dagrenovationslignende affald. Det er alene Horsens kommunes renovatør, som af kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at foretage indsamling af dagrenovation eller dagrenovationslignende affald. Adgangsforhold og anbringelse af affaldsbeholdere mv. skal udføres i henhold til Horsens Kommunes gældende regulativer for affald. Se mere på

10 10 REDEGØRELSE LOKALLAN Fortidsminder Der er foretaget en forundersøgelse af arealet. Eventuelle fund vil blive udgravet inden anlægsarbejderne går i gang. Hvis der i forbindelse med anlægsarbejderne gøres yderligere fund, skal det arbejde, der berører fundet straks indstilles og Horsens Museum tilkaldes efter museumslovens 27 stk. 2. Bymiljø Lokalplanen udlægger et butiksareal til dagligvarer. Det er vurderet, at der er behov for en dagligvarebutik i kvarteret, og den vil med lokalplanens placering komme til at ligge med god tilgængelighed trafikalt og i forhold til de omgivende boliger og arbejdspladser. Udbygningsaftale om infrastruktur Der foreligger et udkast til en udbygningsaftale mellem kommunen og bygherren om anlæg af en lysregulering af Flintebakkens tilslutning til Langmarksvej med tilhørende svingbaner mv. Aftalen er indgået i henhold til planlovens 21 b stk. 2 nr. 1 opnå en højere kvalitet eller standard af den planlagte infrastruktur i et område. Lokalplanens indhold og bestemmelser har ingen sammenhæng med udbygningsaftalen. Anlæggelsen af lysreguleringen har betydet en indskrænkning af lokalplanområdet, da der fragår areal til anlægget.

11 BESTEMMELSER LOKALLAN Bestemmelser I henhold til Lov om lanlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Det er formålet med lokalplanen at bebyggelsen tilpasses den synlige beliggenhed ved Nørrestrand mht. arkitektur, materiale- og farvevalg bygningerne udformes med et ensartet materialevalg og arkitektur, så der opnås en harmonsik helhed indenfor området området, herunder parkeringsarealerne, skal have en markant begrønning med træer eller anden beplantning. 2 Område- og zonestatus Området omfatter del af matr. nr. 25ap Horsens markjorder og alle matrikler, der udstykkes herfra. Området er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse Området må anvendes til spisested/restaurant, butikker max m 2, liberale erhverv samt boliger. 4 Udstykninger Der kan ske matrikulære udstykninger. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.01 Bebyggelsen skal placeres indenfor byggefelterne, der er vist på bilag 3, og skal i princippet disponeres som vist på bilag 4. Størrelsen på bygningen midt på grunden til butik og liberale erhvervmå ikke overstige 2500 m2 i grundplan Bygningen nærmest Langmarksvej kan bygges i op til 2 etager. Bygningen midt på grunden kan bygges i op til 3 etager. I den nordlige del af området kan bygges 2 punkthuse i op til 5 etager. Der kan desuden bygges carporte med integrerede skure samt en selvbetjeningstank, som vist på bilag 4. 6 Bebyggelsens udformning 6.01 Bebyggelsen skal som udgangspunkt udformes med flade tage, og skal i princippet udformes som det fremgår af bilag 5 og snittene på bilag Bygningerne skal fremtræde med et ensartet materialevalg og med samme arkitektoniske formsprog Ventilationskanaler, elevatoroverbygning o.l. kan placeres udover de fastlagte etagehøjder og skal være fuldt afskærmede og integreret i bygningsanlægget Der kan anvendes solceller/paneler og andre alternative energiformer, hvis de er indarbejdet i arkitekturen Garager, selvbetjent benzintank mv. skal udformes og opføres i et materiale, så de harmonerer med resten af bebyggelsen Facadernes fremherskende farve må ikke være hvid. Der må heller ikke anvendes uindfarvet beton, meget klare farver eller signalfarver Der skal være min. èn åben altan til den enkelte bolig på min. 7 m 2. Altaner kan i stueetagen erstattes af en terrasse på max. 25 m Der skal være adgang til udendørs opholdsarealer for de ansatte indenfor området Arealerne skal være placeret hensigtsmæssigt i forhold til arbejdspladserne mht. sol og adgang.

12 12 BESTEMMELSER LOKALLAN Ubebyggede arealer og beplantning 7.01 Området skal beplantes i princippet som det fremgår af bilag 4 og udfra en samlet beplantningsplan, der skal godkendes af Teknik og Miljø. I godkendelsen vil der blive lagt vægt på, at området generelt tilføres en frodig karakter Terrænet skal tilrettelægges, så den eksisterende trampesti langs fodboldbanerne kan bevares Der skal plantes en række opstammede træer plataner langs Langmarksvej, langs Flintebakken feks. seljerøn og langs vestskellet, i princippet som det er vist på bilag 4. lantebedene skal have en minimumsbredde på 1½ meter Langs backstage vejen anlægges et levende hegn bestående af feks. tjørn, slåen, sargent æble, eg, fyr ol.. Bedet skal have en minimumsbredde på 1½ meter og beplantningen skal kunne opnå en højde på min. 3-4 meter Der skal anlægges min. ét plantebed på min 2x5 meter med min. ét opstammet træ pr. 8. p-plads Øvrige arealer skal udlægges med spredte buske og træer. Det skal tilsræbes, at så meget som muligt af den eksisterende beplantning på skrænten ned til Flintebakken bevares. I det grønne areal ved boligerne skal indpasses opholds- og legemuligheder. 8 Trafikforhold 8.01 Området har trafikal adgang fra Flintebakken og Backstage vejen. Vejadgang til delområde 1 må ikke placeres nærmere end 60 meter fra stoplinjen i den kommende lysregulering på Flintebakken For udlæg af parkeringspladser henvises til arkeringsstrategi for Horsens Kommune, som pt. er: Vejledende anlæg af parkering til biler 1 plads pr. 25 m 2 butik 1 plads pr. 50 m 2 erhverv 1½ plads pr bolig Vejledende udlæg af cykelparkering er: 2 pr. 50 m 2 til butikker 1 pr. 50 m 2 til liberalt erhverv 1 pr. bolig Cykelparkering skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til indgange. 9 Tekniske forhold Området skal forsynes med kollektiv opvarmning Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand. Området skal separat kloakeres. Overfladevand skal evt. neddrosles i regnvandsbassiner, der udformes efter nærmere anvisning fra Horsens Vand A/S. Overfladevandet kan efter nærmere aftale neddrosles ved nedsivning i stedet for i regnvandsbassiner. Det kan eventuelt tillades, at der etableres nødoverløb med nedsivning i de grønne arealer nord for området. 10 Miljøforhold Såfremt der skal flyttes jord bort fra lokalplanområdet skal dette forinden anmeldes til kommunalbestyrelsen, jf. retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen. Dag Tidspunkt dba Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn-/helligdage kl Alle dage kl

13 BESTEMMELSER LOKALLAN Delområde 2 og omgivende boligområder må ikke påvirkes af støj fra delområde 1, der overstiger grænseværdierne i vedstående skema Selvbetjeningstanken skal udformes efter Bekendtgørelse 555 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzinog dieselsalgsanlæg. Der skal søges om tilslutningstilladelse til spildevand fra tanken. Det maksimale overdækkede areal, der afvandes til spildevandssystemet er 60 m Fortidsminder Gøres der fund af fortidsminder skal det arbejde, der berører fundet straks indstilles og Horsens Museum tilkaldes efter museumslovens 27 stk Ophævelse af Lokalplan/servitutter Lokalplan nr 243 ophæves med den endelige vedtagelse af denne lokalplan for dennes lokalplanområde. 13 Grundejerforening Intet under dette punkt. 14 Skiltning Skiltning skal tilpasses arkitekturen Skiltning må kun opsættes i forbindelse med indgangspartier og evt udleveringssted ved restaurant Der kan opsættes én pylon på max 4,5 meters højde mod Langmarksvej, samt orienteringsskilte på max. 2,5 meters højde ved indkørslerne til parkeringspladserne Der må ikke opsættes flagstænger eller anvendes bannere I forbindelse med dagligvarebutikken må opsættes reklameskilte bag glas med en samlet længde på max.3,6 meter og med samme overkant som butiksvinduerne. 15 Forudsætninger for ibrugtagen Inden ibrugtagning af den enkelte bygning skal der foreligge en af Teknik og Miljø godkendt beplantningsplan. 16 Tilladelser og dispensationer Byrådet kan meddele dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 17 Lokalplanens retvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom rivate byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. lanlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.

14 14 BESTEMMELSER LOKALLAN åtaleret åtaleretten vedrørende denne lokalplan tilkommer alene Horsens Byråd. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Horsens Byråd. Horsens, den 28. februar 2012 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester Sign. / Sign. Niels Aalund Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Horsens den 28. august 2012 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester Sign. / Sign. Niels Aalund Kommunaldirektør Forslag offentliggjort d. 21. marts 2012 Endelig offentliggjort d.5. september 2012

15 KORTBILAG LOKALLAN an 25aa 25ae 7000eo 25aq 25at 25ai 25ab 25ag 67am 25ap Horsens Markjorder 25ad 40p 7000f 151k 151h 151g 151f 151au 151c 151n 151p 151r 7000hq 151an 151al 151e 151ak 151as 151ax 151t 151u 151l 151am 151at 151ah 563r 563s 563t 563u 563v 7000gt 563ah 563ag 563af 563ae Meter 563ad Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort 151ag 563x 7000id 563l 563k 563i 16,00m 563p 563o 563n 563m 7000ho 19 25ø 152i 152as 152h 152g 7000fo 1: ak 152k 152l 152m Lokalplangrænse Matrikulære forhold Kortbilag 1 Horsens Kommune Teknik og Miljø Januar 2012

16 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø $ $ $ $ $ $ A FLINTEBAKKEN LANGMARKSVEJ SOLVEJ OVERGADE BLÆSBJERGVEJ HØJDEDRAGET BØGHSGADE FLENSBORGS HAVE LANGMARKSVEJ Meter Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort 1:2.500 LOKALLAN KORTBILAG Eksisterende forhold Kortbilag 2 Horsens Kommune Teknik og Miljø Januar 2012 Lokalplangrænse

17 KORTBILAG LOKALLAN arkering Byggefelt Byggefelt arkering Byggefelt arkering Byggefelt Lokalplangrænse Vejadgang Fremtidige forhold Kortbilag 3 Horsens Kommune Teknik og Miljø August 2012

18 VICEVÆRT SKUR BOLDBANER VAREINDLEVERING BOLIGER GARAGER 24 STK. FAST FOOD C SNIT A A B B 18 KORTBILAG LOKALLAN Backstage vej Carporte/garager Boliger INDGANG KONTORLEJEMÅL LANGMARKSVEJ MILJØSTATION SKURE Butik og kontorer Spisested/ restaurant Langmarksvej INDGANG DAGLIGVAREBUTIK BOLIGER Boliger C SELVBETJENINGSTANK EKISTERENDE TRÆER BEVARES, HVIS MULIGT INDGANG KONTORLEJEMÅL MULIGHED FOR CYKELARKERING Flintebakken FLINTEBAKKEN LYSKRYDS LANGMARKSVEJ FAST FOOD ARKERING UDKØRSEL SELVBETJENINGSTANK INDKØRSEL DAGLIGVAREBUTIK FLINTEBAKKEN KONTORLEJEMÅL INDKØRSEL ARKERING INDKØRSEL BOLIGER GARAGER VEJ SITUATIONSLAN, RINCISNIT -& FACADER Lokalplangrænse Illustrationsplan Kortbilag 4 Horsens Kommune Teknik og Miljø Januar 2012

19 KORTBILAG LOKALLAN Området set mod nordvest fra Langmarksvej Området set mod sydøst fra boldbanerne Lokalplangrænse Visualiseringer Kortbilag 5 Horsens Kommune Teknik og Miljø Januar 2012

20 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Telefax: TEKNIK OG MILJØ

Boliger og erhverv, Flintebakken

Boliger og erhverv, Flintebakken Boliger og erhverv, Flintebakken Forslag til Lokalplan 2-2012, Horsens by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2012 Flintebakken TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 2-2012 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens

Læs mere

Erhvervsområde Horsens Syd

Erhvervsområde Horsens Syd Erhvervsområde Horsens Syd Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 170 TEKNIK OG MILJØ 2 INDHOLD TILLÆG TIL LOKALPLAN 170 Indholdsfortegnelse Redegørelse 5 Baggrund for lokalplantillæget 5 Lokalplanens formål

Læs mere

Vitus Bering Danmark. Lokalplan 7-2007, Horsens by TEKNIK OG MILJØ

Vitus Bering Danmark. Lokalplan 7-2007, Horsens by TEKNIK OG MILJØ Vitus Bering Danmark Lokalplan 7-2007, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 7-2007 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Erhvervsområde Horsens Syd, butikker til særlig pladskrævende varegrupper

Erhvervsområde Horsens Syd, butikker til særlig pladskrævende varegrupper Erhvervsområde Horsens Syd, butikker til særlig pladskrævende varegrupper Lokalplan 18-2008 TEKNIK OG MILJØ INDHOLD LOKALPLAN 18-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

Høringsbrev, forslag til kommuneplantillæg 3 2012, Forum - Flintebakken

Høringsbrev, forslag til kommuneplantillæg 3 2012, Forum - Flintebakken Høringsbrev, forslag til kommuneplantillæg 3 2012, Forum - Flintebakken Horsens Byråd har på sit møde den 24. april 2012 vedtaget at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 3-2012, Forum - Flintebakken.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Rylevej. Forslag til Kommuneplantillæg , Horsens by TEKNIK OG MILJØ

Rylevej. Forslag til Kommuneplantillæg , Horsens by TEKNIK OG MILJØ Rylevej Forslag til Kommuneplantillæg 12-2011, Horsens by TEKNIK OG MILJØ KOMMUNEPLANTILLÆG 12-2011 3 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind indholdet i

Læs mere

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Endelig vedtagelse af Tillæg 23 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 22. oktober 2012 vedtaget ovenstående kommuneplantillæg. Planerne

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Vestergade, Boliger m. butik

Vestergade, Boliger m. butik Vestergade, Boliger m. butik Forslag til Lokalplan 7-2008, Horsens by Forslag til Kommuneplantillæg 4-2008 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 7-2008 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN 2014-4. Boliger, Nørrelide, Gedved

LOKALPLAN 2014-4. Boliger, Nørrelide, Gedved LOKALPLAN 2014-4 Boliger, Nørrelide, Gedved Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan 233. Lokalplan for boliger ved Bygaden i Stensballe TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 233. Lokalplan for boliger ved Bygaden i Stensballe TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 233 Lokalplan for boliger ved Bygaden i Stensballe TEKNISK FORVALTNING JUNI 2006 Lokalplan 233 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i

Læs mere

Vestergade, Boliger m. butik

Vestergade, Boliger m. butik Vestergade, Boliger m. butik Lokalplan 7-2008, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 7-2008 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Børneinstitution i Lund

Børneinstitution i Lund Børneinstitution i Lund Forslag til Lokalplan 9-2011 Forslag til Kommuneplantillæg 11-2011 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 9-2011 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub Lokalplan nr. 206 Træningsanlæg ved Horsens Golklub TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2004 2 Lokalplan 206 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 4 Lokalplanens formål Side

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde Greve Kommune Lokalplan nr.13.31 Forslag Ræveholmscentret - Karlslunde Forslag til lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med DanaForm arkitektfirma aps. Forslaget

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 9-24 For et område ved Statene, Ærøskøbing 45e 76a 58v 58ad 58ac 58ab 69o "69s" "69r" 69k 58o 58aa 58u 58t 58r 73p 75b 58at 58as 58ap 58am 73c 73o "u" 58aq 58ar 58an 58ag 77g 78bc

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H29 for et område ved Torpenvej i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet og formål side 3 Baggrunden for lokalplanen Indholdet i lokalp lanen side

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Etageboliger, Ternevej

Etageboliger, Ternevej Etageboliger, Ternevej Lokalplan 11-2007, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 11-2007 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere