Boliger og erhverv, Flintebakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger og erhverv, Flintebakken"

Transkript

1 Boliger og erhverv, Flintebakken Lokalplan , Horsens by Flintebakken TEKNIK OG MILJØ

2 Vedtagelse lanforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Forslaget blev offentliggjort den 21. marts 2012 lanen blev endeligt vedtaget af Horsens Byråd den 28. august Den endeligt vedtagne plan blev offentliggjort d. 5. september Høring lanen var fremlagt i offentlig høring fra den 21. marts 2012 til den 16. maj lanlovens 18 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i 19 eller 40. Miljøvurdering I henhold til 4 i lov om miljøvurdering er det vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Klagevejledning Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed. Klageberettigede er alle omfattet af lanlovens 59. Klage skal være skriftlig og sendes til Horsens Kommune pr. eller til Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. Horsens Kommune videresender herefter klagen til Naturog Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Horsens Kommune inden 4 uger fra datoen for planens offentliggørelse og ved kontortids ophør. lanen offentliggøres d. 5. september Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Klagenævnet vil efter modtagelse af en klage sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage eller, hvis klagen afvises. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse. Visualiseringer og illustrationsplan er udarbejdet af Ravn Arkitektur Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD Kort- og Matrikelstyrelsen

3 INDHOLD LOKALLAN Indholdsfortegnelse Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende forhold 4 Fremtidige forhold 5 Lokalplanens forhold til andre planer og love Kommuneplanen 9 Eksisterende lokalplaner 9 Teknisk forsyning 9 Andre planer og love 9 Miljøvurdering 9 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område- og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Udstykning 11 5 Bebyggelsens omfang og placering 11 6 Bebyggelsens udformning 11 7 Ubebyggede arealer og beplantning 12 8 Trafi kforhold 12 9 Tekniske forhold Miljøforhold Fortidsminder Ophævelse af Lokalplan/servitutter Grundejerforening Skiltning Forudsætning for ibrugtagen Tilladelser og dispensationer Lokalplanens retsvirkninger åtaleret 14 Vedtagelsespåtegning 14 Kortbilag Kortbilag 1 - Matrikulære forhold 15 Kortbilag 2 - Eksisterende forhold 16 Kortbilag 3 - Fremtidige forhold 17 Kortbilag 4 - Illustrationsplan 18 bilag 5 - Visualiseringer 19

4 4 REDEGØRELSE LOKALLAN Redegørelse Baggrund for lokalplanen Horsens Kommune har valgt at sælge en grund, der ligger på hjørnet af Langmarksvej og Flintebakken til butikker, liberalt erhverv og boliger. Interesserede købere er blevet bedt om at aflevere købstilbud og et skitseforslag med en disponering af grunden og eksempler på facadernes udformning. Ved udvælgelsen er der lagt vægt på den arkitektoniske kvalitet og på, at byggeriet er tilpasset den synlige beliggenhed ved Nørrestrand. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af det valgte projekt. å kortet ses lokalplanområdet og koterne tegner et billede af, hvordan terænnet falder ned mod Nørrestrand. Nørrestrand Kort & Matrikelstyrelsen Lokalplanområdets placering Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål, at bebyggelsen tilpasses den synlige beliggenhed ved Nørrestrand mht. arkitektur, materiale- og farvevalg bygningerne udformes med et ensartet materialevalg og arkitektur, så der opnås en harmonsik helhed indenfor området området, herunder parkeringsarealerne, skal have en markant begrønning med træer og anden beplantning. Eksisterende forhold Området ligger i et terræn, der skråner mod nord mod Nørrestrand. Der er ingen særlig beplantning på grunden. Kun i den nordlige ende er der en træbevoksning på skråningen ned mod Flintebakken. Casa Arena - Forum Langmarksvej Backstage-vejen Flintebakken Fra grunden er der en fin udsigt over landskabet og Nørrestrand. Mod vest afgrænses området af to af Forums fodboldbaner. Mod nord af vejen, der fører til Forums backstage arealer, nord herfor ligger der to børneinstitutioner. Mod vest afgrænses det af Flintebakken, der er adgangsvej til området og mod syd af Langmarksvej. Området har et areal på godt m 2.

5 BOLDBANER BOLIGER VAREINDLEVERING A SKURE BOLIGER GARAGER 24 STK. VICEVÆRT SKUR C A MILJØSTATION B B REDEGØRELSE LOKALLAN Beliggenhedsplan Back stage vej Carporte/garager EKISTERENDE TRÆER BEVARES, HVIS MULIGT Udsigt fra Backstage-vejen ved lokalplanområdet over Nørrestrand mod Egebjerg Boliger Boliger C Fremtidige forhold Grunden vil blive bebygget med tre bygningsenheder. Mod Langmarksvej kan der opføres en bygning i op til 2 etager, der vil indeholde et spisested fastfoodrestaurant. Den midterste del kan bebygges med en bygning i op til 3 etager, der indeholder en dagligvarebutik i stueplan og liberale erhverv i de to øverste plan. å den nordlige del af grunden tættest på Nørrestrand kan der opføres to punkthuse i op til 5 etager til boliger. Der kan opføres en række carporte med tilhørende skure nord for boligerne, som vist på beliggenhedsplanen. INDGANG KONTORLEJEMÅL Butik og kontorer MULIGHED FOR CYKELARKERING INDGANG KONTORLEJEMÅL Flintebakken FLINTEBAKKEN Bygningerne vil fremtræde med et ensartet materialevalg og med samme arkitektoniske holdning, så der dannes en harmonisk helhed. De vil få et udtryk, som det fremgår af visualiseringerne og snittet på bilag 4. INDGANG DAGLIGVAREBUTIK SELVBETJENINGSTANK Bygningernes farver skal vælges udfra hensynet til indpasning i landskabet ved Nørrestrand, Den fremherskende farve må ikke hvid, da bygningerne derved vil blive meget synlige i landskabet. Der må heller ikke anvendes naturfarvet beton eller meget klare farver eller signalfarver. Langmarksvej Spisested/ restaurant FAST FOOD LANGMARKSVEJ LYSKRYDS

6 6 REDEGØRELSE LOKALLAN Beplantning Området skal gives en grøn og frodig karakter. Det skal tilstræbes, at den eksisterende bevoksning på skrænten ned mod Flintebakken kommer til at indgå i beplantningen på grunden. Mod Langmarksvej skal plantes en række plataner, som en videreførsel af platanerne foran Forum. Langs Flintebakken og mod vest skal der også plantes en række opstammede træer, ligesom der er på den anden side af vejen. Der kan feks. vælges seljerøn. Mod backstage-vejen skal anlægges en tæt hegnsbeplantning som afskærmning af carportene, der kan opføres nord for boligerne. De øvrige arealer skal tilplantes med spredte grupper af træer og buske. Boligernes primære udendørs opholdsarealer er altaner, der skal være placeret i direkte tilknytning til den enkelte bolig. I stueetagen kan altanerne erstattes af terrasser på terræn. Altanerne skal have en minimums størrelse på 7 m2. Hvis der anlægges terrasser i tilknytning til boligerne i stueetagen må de være maximum 25 m2. Der vil være udendørs opholdsarealer i gårdrummene til kontorafsnittet. Til de øvrige arbejdspladser skal indrettes terrasser el., der skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til solen og til adgangsforhold. En stor del af arealerne mellem bygningerne vil blive anvendt til parkering. For at sikre området et grønt præg, skal der plantes min. 1 træ pr. 8. p-plads i et åbent plantebed på min. 2 x 5 meter. Området set mod nordvest fra Langmarksvej

7 REDEGØRELSE LOKALLAN Trafikale forhold Området har trafikal adgang fra Flintebakken. Der henvises til arkeringsstrategi for Horsens Kommune for udlæg til parkering, som pt. er: Vejledende udlæg af parkering til biler 1 plads pr. 25 m 2 butik 1 plads pr. 50 m 2 erhverv 1½ plads pr bolig. Vejledende udlæg af cykelparkering er: 2 pr. 50 m 2 til butikker 1 pr. 50 m 2 til liberalt erhverv 1 pr. bolig Cykelparkering skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til indgange. Rekreative- og kulturelle aktiviter I det grønne areal ved boligerne skal indpasses opholds- og legemuligheder. Derudover Det vurderes ikke, at der er behov for at reservere arealer til børn og unges fritids- og bevægelsesaktiviteter og/eller børn og unges kunstneriske og kulturelle aktiviteter, da området ligger meget gunstigt med nærhed til svømmehal og andre sportsaktiviteter samt til Nørrestrands gang- og løbestier. Arealforbrug Lokalplanområdet har en størrelse på ca m 2 og vil blive bebygget med ca m 2, hvilket giver giver en bebyggelsepct. på o. 65. Det bebyggede areal fordeler sig med ca. 500 m 2 til restaruant, 2000 m 2 dagligvarebutik, 4500 m 2 kontorareal incl. lagerareal og 4000 m 2 til boliger. Området set mod sydøst fra boldbanerne

8 8 REDEGØRELSE LOKALLAN Bæredygtighed Byggeriet opføres efter gældende regler mht. isolering, energiforbrug mv. Det vil være muligt at indarbejde solceller/paneler og andre alternative energiformer. Der er ingen grundvandsinteresser, og der kan derfor anvendes lokal nedsivning af regnvand. Efter nærmere aftale med Teknik og Miljø kan det evt. tillades, at der kan etableres et nødoverløb til de grønne arealer nord for området. Bebyggelse af området er en fortætning af byen, hvilket alt andet lige er bæredygtigt mht. energiog arealforbrug. Det ligger desuden tæt på skole, institutioner, som lokalplanområdets boliger, vil nyde godt af, og til store omgivende boligområder, der vil få nærhed til en dagligvareforretning og til mulige arbejdspladser. Området set mod syd fra Nørrestrand Lokalplanområdet Boliger Butik/kontorbygning Spisested Casa Arena

9 REDEGØRELSE LOKALLAN Lokalplanens forhold til andre planer og love Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde HR.04.O.5. som fastlægger anvendelsen til offentlige formål. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der er udarbejdet kommuneplantillæg til kommuneplan med ændrede anvendelsesbestemmelser. Forslag til Kommuneplantillæg er offentliggjort sammen med denne lokalplan og findes bagest i hæftet. Kommuneplantillægget har samme indsigelsesfrist som lokalplanforslaget. Kommuneplanens udbygningsramme for detailhandel Der er i Horsens Kommuneplan fastsat en udbygningsramme for detailhandel i dette område på m 2. Denne ramme gælder såvel nyopførte som udvidede butikker samt fremtidige udlæg i gældende lokalplaner. Lokalplanens forbrug af udbygningsrammen er m 2 : Byområde Udbygningsramme 1/ Horsens øst m 2 Aktuel Udbygningsramme m 2 Forbrug af Udbygningsramme Resterende Udbygningsramme m 2 0 m 2 Eksisterende lokalplaner Lokalplan 243 ophæves for så vidt angår denne lokalplans område. Teknisk forsyning Området skal forsynes med kollektiv opvarmning Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand. Området skal separat kloakeres. Overfladevand skal evt. neddrosles i regnvandsbassiner, der udformes efter nærmere anvisning fra Horsens Vand A/S. Lokalplanområdet ligger i NRGI s forsyningsområde. Andre planer og love Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om Miljøvurdering er det vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Jordforurening Lokalplanområdet er omfattet af områdeklassificeringen, da byzonejord er klassificeret som lettere forurenet, jf. Jordforureningsloven 50a. Der er ingen kortlagte ejendomme indenfor lokalplanområdet. Affaldshåndtering Det påhviler alle borgere og virksomheder i Horsens Kommune at tilmelde sig indsamlingsordningen for dagrenovation og dagrenovationslignende affald. Det er alene Horsens kommunes renovatør, som af kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at foretage indsamling af dagrenovation eller dagrenovationslignende affald. Adgangsforhold og anbringelse af affaldsbeholdere mv. skal udføres i henhold til Horsens Kommunes gældende regulativer for affald. Se mere på

10 10 REDEGØRELSE LOKALLAN Fortidsminder Der er foretaget en forundersøgelse af arealet. Eventuelle fund vil blive udgravet inden anlægsarbejderne går i gang. Hvis der i forbindelse med anlægsarbejderne gøres yderligere fund, skal det arbejde, der berører fundet straks indstilles og Horsens Museum tilkaldes efter museumslovens 27 stk. 2. Bymiljø Lokalplanen udlægger et butiksareal til dagligvarer. Det er vurderet, at der er behov for en dagligvarebutik i kvarteret, og den vil med lokalplanens placering komme til at ligge med god tilgængelighed trafikalt og i forhold til de omgivende boliger og arbejdspladser. Udbygningsaftale om infrastruktur Der foreligger et udkast til en udbygningsaftale mellem kommunen og bygherren om anlæg af en lysregulering af Flintebakkens tilslutning til Langmarksvej med tilhørende svingbaner mv. Aftalen er indgået i henhold til planlovens 21 b stk. 2 nr. 1 opnå en højere kvalitet eller standard af den planlagte infrastruktur i et område. Lokalplanens indhold og bestemmelser har ingen sammenhæng med udbygningsaftalen. Anlæggelsen af lysreguleringen har betydet en indskrænkning af lokalplanområdet, da der fragår areal til anlægget.

11 BESTEMMELSER LOKALLAN Bestemmelser I henhold til Lov om lanlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Det er formålet med lokalplanen at bebyggelsen tilpasses den synlige beliggenhed ved Nørrestrand mht. arkitektur, materiale- og farvevalg bygningerne udformes med et ensartet materialevalg og arkitektur, så der opnås en harmonsik helhed indenfor området området, herunder parkeringsarealerne, skal have en markant begrønning med træer eller anden beplantning. 2 Område- og zonestatus Området omfatter del af matr. nr. 25ap Horsens markjorder og alle matrikler, der udstykkes herfra. Området er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse Området må anvendes til spisested/restaurant, butikker max m 2, liberale erhverv samt boliger. 4 Udstykninger Der kan ske matrikulære udstykninger. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.01 Bebyggelsen skal placeres indenfor byggefelterne, der er vist på bilag 3, og skal i princippet disponeres som vist på bilag 4. Størrelsen på bygningen midt på grunden til butik og liberale erhvervmå ikke overstige 2500 m2 i grundplan Bygningen nærmest Langmarksvej kan bygges i op til 2 etager. Bygningen midt på grunden kan bygges i op til 3 etager. I den nordlige del af området kan bygges 2 punkthuse i op til 5 etager. Der kan desuden bygges carporte med integrerede skure samt en selvbetjeningstank, som vist på bilag 4. 6 Bebyggelsens udformning 6.01 Bebyggelsen skal som udgangspunkt udformes med flade tage, og skal i princippet udformes som det fremgår af bilag 5 og snittene på bilag Bygningerne skal fremtræde med et ensartet materialevalg og med samme arkitektoniske formsprog Ventilationskanaler, elevatoroverbygning o.l. kan placeres udover de fastlagte etagehøjder og skal være fuldt afskærmede og integreret i bygningsanlægget Der kan anvendes solceller/paneler og andre alternative energiformer, hvis de er indarbejdet i arkitekturen Garager, selvbetjent benzintank mv. skal udformes og opføres i et materiale, så de harmonerer med resten af bebyggelsen Facadernes fremherskende farve må ikke være hvid. Der må heller ikke anvendes uindfarvet beton, meget klare farver eller signalfarver Der skal være min. èn åben altan til den enkelte bolig på min. 7 m 2. Altaner kan i stueetagen erstattes af en terrasse på max. 25 m Der skal være adgang til udendørs opholdsarealer for de ansatte indenfor området Arealerne skal være placeret hensigtsmæssigt i forhold til arbejdspladserne mht. sol og adgang.

12 12 BESTEMMELSER LOKALLAN Ubebyggede arealer og beplantning 7.01 Området skal beplantes i princippet som det fremgår af bilag 4 og udfra en samlet beplantningsplan, der skal godkendes af Teknik og Miljø. I godkendelsen vil der blive lagt vægt på, at området generelt tilføres en frodig karakter Terrænet skal tilrettelægges, så den eksisterende trampesti langs fodboldbanerne kan bevares Der skal plantes en række opstammede træer plataner langs Langmarksvej, langs Flintebakken feks. seljerøn og langs vestskellet, i princippet som det er vist på bilag 4. lantebedene skal have en minimumsbredde på 1½ meter Langs backstage vejen anlægges et levende hegn bestående af feks. tjørn, slåen, sargent æble, eg, fyr ol.. Bedet skal have en minimumsbredde på 1½ meter og beplantningen skal kunne opnå en højde på min. 3-4 meter Der skal anlægges min. ét plantebed på min 2x5 meter med min. ét opstammet træ pr. 8. p-plads Øvrige arealer skal udlægges med spredte buske og træer. Det skal tilsræbes, at så meget som muligt af den eksisterende beplantning på skrænten ned til Flintebakken bevares. I det grønne areal ved boligerne skal indpasses opholds- og legemuligheder. 8 Trafikforhold 8.01 Området har trafikal adgang fra Flintebakken og Backstage vejen. Vejadgang til delområde 1 må ikke placeres nærmere end 60 meter fra stoplinjen i den kommende lysregulering på Flintebakken For udlæg af parkeringspladser henvises til arkeringsstrategi for Horsens Kommune, som pt. er: Vejledende anlæg af parkering til biler 1 plads pr. 25 m 2 butik 1 plads pr. 50 m 2 erhverv 1½ plads pr bolig Vejledende udlæg af cykelparkering er: 2 pr. 50 m 2 til butikker 1 pr. 50 m 2 til liberalt erhverv 1 pr. bolig Cykelparkering skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til indgange. 9 Tekniske forhold Området skal forsynes med kollektiv opvarmning Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand. Området skal separat kloakeres. Overfladevand skal evt. neddrosles i regnvandsbassiner, der udformes efter nærmere anvisning fra Horsens Vand A/S. Overfladevandet kan efter nærmere aftale neddrosles ved nedsivning i stedet for i regnvandsbassiner. Det kan eventuelt tillades, at der etableres nødoverløb med nedsivning i de grønne arealer nord for området. 10 Miljøforhold Såfremt der skal flyttes jord bort fra lokalplanområdet skal dette forinden anmeldes til kommunalbestyrelsen, jf. retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen. Dag Tidspunkt dba Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn-/helligdage kl Alle dage kl

13 BESTEMMELSER LOKALLAN Delområde 2 og omgivende boligområder må ikke påvirkes af støj fra delområde 1, der overstiger grænseværdierne i vedstående skema Selvbetjeningstanken skal udformes efter Bekendtgørelse 555 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzinog dieselsalgsanlæg. Der skal søges om tilslutningstilladelse til spildevand fra tanken. Det maksimale overdækkede areal, der afvandes til spildevandssystemet er 60 m Fortidsminder Gøres der fund af fortidsminder skal det arbejde, der berører fundet straks indstilles og Horsens Museum tilkaldes efter museumslovens 27 stk Ophævelse af Lokalplan/servitutter Lokalplan nr 243 ophæves med den endelige vedtagelse af denne lokalplan for dennes lokalplanområde. 13 Grundejerforening Intet under dette punkt. 14 Skiltning Skiltning skal tilpasses arkitekturen Skiltning må kun opsættes i forbindelse med indgangspartier og evt udleveringssted ved restaurant Der kan opsættes én pylon på max 4,5 meters højde mod Langmarksvej, samt orienteringsskilte på max. 2,5 meters højde ved indkørslerne til parkeringspladserne Der må ikke opsættes flagstænger eller anvendes bannere I forbindelse med dagligvarebutikken må opsættes reklameskilte bag glas med en samlet længde på max.3,6 meter og med samme overkant som butiksvinduerne. 15 Forudsætninger for ibrugtagen Inden ibrugtagning af den enkelte bygning skal der foreligge en af Teknik og Miljø godkendt beplantningsplan. 16 Tilladelser og dispensationer Byrådet kan meddele dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 17 Lokalplanens retvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom rivate byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. lanlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.

14 14 BESTEMMELSER LOKALLAN åtaleret åtaleretten vedrørende denne lokalplan tilkommer alene Horsens Byråd. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Horsens Byråd. Horsens, den 28. februar 2012 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester Sign. / Sign. Niels Aalund Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Horsens den 28. august 2012 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester Sign. / Sign. Niels Aalund Kommunaldirektør Forslag offentliggjort d. 21. marts 2012 Endelig offentliggjort d.5. september 2012

15 KORTBILAG LOKALLAN an 25aa 25ae 7000eo 25aq 25at 25ai 25ab 25ag 67am 25ap Horsens Markjorder 25ad 40p 7000f 151k 151h 151g 151f 151au 151c 151n 151p 151r 7000hq 151an 151al 151e 151ak 151as 151ax 151t 151u 151l 151am 151at 151ah 563r 563s 563t 563u 563v 7000gt 563ah 563ag 563af 563ae Meter 563ad Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort 151ag 563x 7000id 563l 563k 563i 16,00m 563p 563o 563n 563m 7000ho 19 25ø 152i 152as 152h 152g 7000fo 1: ak 152k 152l 152m Lokalplangrænse Matrikulære forhold Kortbilag 1 Horsens Kommune Teknik og Miljø Januar 2012

16 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø $ $ $ $ $ $ A FLINTEBAKKEN LANGMARKSVEJ SOLVEJ OVERGADE BLÆSBJERGVEJ HØJDEDRAGET BØGHSGADE FLENSBORGS HAVE LANGMARKSVEJ Meter Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort 1:2.500 LOKALLAN KORTBILAG Eksisterende forhold Kortbilag 2 Horsens Kommune Teknik og Miljø Januar 2012 Lokalplangrænse

17 KORTBILAG LOKALLAN arkering Byggefelt Byggefelt arkering Byggefelt arkering Byggefelt Lokalplangrænse Vejadgang Fremtidige forhold Kortbilag 3 Horsens Kommune Teknik og Miljø August 2012

18 VICEVÆRT SKUR BOLDBANER VAREINDLEVERING BOLIGER GARAGER 24 STK. FAST FOOD C SNIT A A B B 18 KORTBILAG LOKALLAN Backstage vej Carporte/garager Boliger INDGANG KONTORLEJEMÅL LANGMARKSVEJ MILJØSTATION SKURE Butik og kontorer Spisested/ restaurant Langmarksvej INDGANG DAGLIGVAREBUTIK BOLIGER Boliger C SELVBETJENINGSTANK EKISTERENDE TRÆER BEVARES, HVIS MULIGT INDGANG KONTORLEJEMÅL MULIGHED FOR CYKELARKERING Flintebakken FLINTEBAKKEN LYSKRYDS LANGMARKSVEJ FAST FOOD ARKERING UDKØRSEL SELVBETJENINGSTANK INDKØRSEL DAGLIGVAREBUTIK FLINTEBAKKEN KONTORLEJEMÅL INDKØRSEL ARKERING INDKØRSEL BOLIGER GARAGER VEJ SITUATIONSLAN, RINCISNIT -& FACADER Lokalplangrænse Illustrationsplan Kortbilag 4 Horsens Kommune Teknik og Miljø Januar 2012

19 KORTBILAG LOKALLAN Området set mod nordvest fra Langmarksvej Området set mod sydøst fra boldbanerne Lokalplangrænse Visualiseringer Kortbilag 5 Horsens Kommune Teknik og Miljø Januar 2012

20 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Telefax: TEKNIK OG MILJØ

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere