Boliger og erhverv, Flintebakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger og erhverv, Flintebakken"

Transkript

1 Boliger og erhverv, Flintebakken Lokalplan , Horsens by Flintebakken TEKNIK OG MILJØ

2 Vedtagelse lanforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Forslaget blev offentliggjort den 21. marts 2012 lanen blev endeligt vedtaget af Horsens Byråd den 28. august Den endeligt vedtagne plan blev offentliggjort d. 5. september Høring lanen var fremlagt i offentlig høring fra den 21. marts 2012 til den 16. maj lanlovens 18 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i 19 eller 40. Miljøvurdering I henhold til 4 i lov om miljøvurdering er det vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Klagevejledning Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed. Klageberettigede er alle omfattet af lanlovens 59. Klage skal være skriftlig og sendes til Horsens Kommune pr. eller til Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. Horsens Kommune videresender herefter klagen til Naturog Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Horsens Kommune inden 4 uger fra datoen for planens offentliggørelse og ved kontortids ophør. lanen offentliggøres d. 5. september Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Klagenævnet vil efter modtagelse af en klage sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage eller, hvis klagen afvises. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse. Visualiseringer og illustrationsplan er udarbejdet af Ravn Arkitektur Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD Kort- og Matrikelstyrelsen

3 INDHOLD LOKALLAN Indholdsfortegnelse Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende forhold 4 Fremtidige forhold 5 Lokalplanens forhold til andre planer og love Kommuneplanen 9 Eksisterende lokalplaner 9 Teknisk forsyning 9 Andre planer og love 9 Miljøvurdering 9 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område- og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Udstykning 11 5 Bebyggelsens omfang og placering 11 6 Bebyggelsens udformning 11 7 Ubebyggede arealer og beplantning 12 8 Trafi kforhold 12 9 Tekniske forhold Miljøforhold Fortidsminder Ophævelse af Lokalplan/servitutter Grundejerforening Skiltning Forudsætning for ibrugtagen Tilladelser og dispensationer Lokalplanens retsvirkninger åtaleret 14 Vedtagelsespåtegning 14 Kortbilag Kortbilag 1 - Matrikulære forhold 15 Kortbilag 2 - Eksisterende forhold 16 Kortbilag 3 - Fremtidige forhold 17 Kortbilag 4 - Illustrationsplan 18 bilag 5 - Visualiseringer 19

4 4 REDEGØRELSE LOKALLAN Redegørelse Baggrund for lokalplanen Horsens Kommune har valgt at sælge en grund, der ligger på hjørnet af Langmarksvej og Flintebakken til butikker, liberalt erhverv og boliger. Interesserede købere er blevet bedt om at aflevere købstilbud og et skitseforslag med en disponering af grunden og eksempler på facadernes udformning. Ved udvælgelsen er der lagt vægt på den arkitektoniske kvalitet og på, at byggeriet er tilpasset den synlige beliggenhed ved Nørrestrand. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af det valgte projekt. å kortet ses lokalplanområdet og koterne tegner et billede af, hvordan terænnet falder ned mod Nørrestrand. Nørrestrand Kort & Matrikelstyrelsen Lokalplanområdets placering Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål, at bebyggelsen tilpasses den synlige beliggenhed ved Nørrestrand mht. arkitektur, materiale- og farvevalg bygningerne udformes med et ensartet materialevalg og arkitektur, så der opnås en harmonsik helhed indenfor området området, herunder parkeringsarealerne, skal have en markant begrønning med træer og anden beplantning. Eksisterende forhold Området ligger i et terræn, der skråner mod nord mod Nørrestrand. Der er ingen særlig beplantning på grunden. Kun i den nordlige ende er der en træbevoksning på skråningen ned mod Flintebakken. Casa Arena - Forum Langmarksvej Backstage-vejen Flintebakken Fra grunden er der en fin udsigt over landskabet og Nørrestrand. Mod vest afgrænses området af to af Forums fodboldbaner. Mod nord af vejen, der fører til Forums backstage arealer, nord herfor ligger der to børneinstitutioner. Mod vest afgrænses det af Flintebakken, der er adgangsvej til området og mod syd af Langmarksvej. Området har et areal på godt m 2.

5 BOLDBANER BOLIGER VAREINDLEVERING A SKURE BOLIGER GARAGER 24 STK. VICEVÆRT SKUR C A MILJØSTATION B B REDEGØRELSE LOKALLAN Beliggenhedsplan Back stage vej Carporte/garager EKISTERENDE TRÆER BEVARES, HVIS MULIGT Udsigt fra Backstage-vejen ved lokalplanområdet over Nørrestrand mod Egebjerg Boliger Boliger C Fremtidige forhold Grunden vil blive bebygget med tre bygningsenheder. Mod Langmarksvej kan der opføres en bygning i op til 2 etager, der vil indeholde et spisested fastfoodrestaurant. Den midterste del kan bebygges med en bygning i op til 3 etager, der indeholder en dagligvarebutik i stueplan og liberale erhverv i de to øverste plan. å den nordlige del af grunden tættest på Nørrestrand kan der opføres to punkthuse i op til 5 etager til boliger. Der kan opføres en række carporte med tilhørende skure nord for boligerne, som vist på beliggenhedsplanen. INDGANG KONTORLEJEMÅL Butik og kontorer MULIGHED FOR CYKELARKERING INDGANG KONTORLEJEMÅL Flintebakken FLINTEBAKKEN Bygningerne vil fremtræde med et ensartet materialevalg og med samme arkitektoniske holdning, så der dannes en harmonisk helhed. De vil få et udtryk, som det fremgår af visualiseringerne og snittet på bilag 4. INDGANG DAGLIGVAREBUTIK SELVBETJENINGSTANK Bygningernes farver skal vælges udfra hensynet til indpasning i landskabet ved Nørrestrand, Den fremherskende farve må ikke hvid, da bygningerne derved vil blive meget synlige i landskabet. Der må heller ikke anvendes naturfarvet beton eller meget klare farver eller signalfarver. Langmarksvej Spisested/ restaurant FAST FOOD LANGMARKSVEJ LYSKRYDS

6 6 REDEGØRELSE LOKALLAN Beplantning Området skal gives en grøn og frodig karakter. Det skal tilstræbes, at den eksisterende bevoksning på skrænten ned mod Flintebakken kommer til at indgå i beplantningen på grunden. Mod Langmarksvej skal plantes en række plataner, som en videreførsel af platanerne foran Forum. Langs Flintebakken og mod vest skal der også plantes en række opstammede træer, ligesom der er på den anden side af vejen. Der kan feks. vælges seljerøn. Mod backstage-vejen skal anlægges en tæt hegnsbeplantning som afskærmning af carportene, der kan opføres nord for boligerne. De øvrige arealer skal tilplantes med spredte grupper af træer og buske. Boligernes primære udendørs opholdsarealer er altaner, der skal være placeret i direkte tilknytning til den enkelte bolig. I stueetagen kan altanerne erstattes af terrasser på terræn. Altanerne skal have en minimums størrelse på 7 m2. Hvis der anlægges terrasser i tilknytning til boligerne i stueetagen må de være maximum 25 m2. Der vil være udendørs opholdsarealer i gårdrummene til kontorafsnittet. Til de øvrige arbejdspladser skal indrettes terrasser el., der skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til solen og til adgangsforhold. En stor del af arealerne mellem bygningerne vil blive anvendt til parkering. For at sikre området et grønt præg, skal der plantes min. 1 træ pr. 8. p-plads i et åbent plantebed på min. 2 x 5 meter. Området set mod nordvest fra Langmarksvej

7 REDEGØRELSE LOKALLAN Trafikale forhold Området har trafikal adgang fra Flintebakken. Der henvises til arkeringsstrategi for Horsens Kommune for udlæg til parkering, som pt. er: Vejledende udlæg af parkering til biler 1 plads pr. 25 m 2 butik 1 plads pr. 50 m 2 erhverv 1½ plads pr bolig. Vejledende udlæg af cykelparkering er: 2 pr. 50 m 2 til butikker 1 pr. 50 m 2 til liberalt erhverv 1 pr. bolig Cykelparkering skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til indgange. Rekreative- og kulturelle aktiviter I det grønne areal ved boligerne skal indpasses opholds- og legemuligheder. Derudover Det vurderes ikke, at der er behov for at reservere arealer til børn og unges fritids- og bevægelsesaktiviteter og/eller børn og unges kunstneriske og kulturelle aktiviteter, da området ligger meget gunstigt med nærhed til svømmehal og andre sportsaktiviteter samt til Nørrestrands gang- og løbestier. Arealforbrug Lokalplanområdet har en størrelse på ca m 2 og vil blive bebygget med ca m 2, hvilket giver giver en bebyggelsepct. på o. 65. Det bebyggede areal fordeler sig med ca. 500 m 2 til restaruant, 2000 m 2 dagligvarebutik, 4500 m 2 kontorareal incl. lagerareal og 4000 m 2 til boliger. Området set mod sydøst fra boldbanerne

8 8 REDEGØRELSE LOKALLAN Bæredygtighed Byggeriet opføres efter gældende regler mht. isolering, energiforbrug mv. Det vil være muligt at indarbejde solceller/paneler og andre alternative energiformer. Der er ingen grundvandsinteresser, og der kan derfor anvendes lokal nedsivning af regnvand. Efter nærmere aftale med Teknik og Miljø kan det evt. tillades, at der kan etableres et nødoverløb til de grønne arealer nord for området. Bebyggelse af området er en fortætning af byen, hvilket alt andet lige er bæredygtigt mht. energiog arealforbrug. Det ligger desuden tæt på skole, institutioner, som lokalplanområdets boliger, vil nyde godt af, og til store omgivende boligområder, der vil få nærhed til en dagligvareforretning og til mulige arbejdspladser. Området set mod syd fra Nørrestrand Lokalplanområdet Boliger Butik/kontorbygning Spisested Casa Arena

9 REDEGØRELSE LOKALLAN Lokalplanens forhold til andre planer og love Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde HR.04.O.5. som fastlægger anvendelsen til offentlige formål. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der er udarbejdet kommuneplantillæg til kommuneplan med ændrede anvendelsesbestemmelser. Forslag til Kommuneplantillæg er offentliggjort sammen med denne lokalplan og findes bagest i hæftet. Kommuneplantillægget har samme indsigelsesfrist som lokalplanforslaget. Kommuneplanens udbygningsramme for detailhandel Der er i Horsens Kommuneplan fastsat en udbygningsramme for detailhandel i dette område på m 2. Denne ramme gælder såvel nyopførte som udvidede butikker samt fremtidige udlæg i gældende lokalplaner. Lokalplanens forbrug af udbygningsrammen er m 2 : Byområde Udbygningsramme 1/ Horsens øst m 2 Aktuel Udbygningsramme m 2 Forbrug af Udbygningsramme Resterende Udbygningsramme m 2 0 m 2 Eksisterende lokalplaner Lokalplan 243 ophæves for så vidt angår denne lokalplans område. Teknisk forsyning Området skal forsynes med kollektiv opvarmning Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand. Området skal separat kloakeres. Overfladevand skal evt. neddrosles i regnvandsbassiner, der udformes efter nærmere anvisning fra Horsens Vand A/S. Lokalplanområdet ligger i NRGI s forsyningsområde. Andre planer og love Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om Miljøvurdering er det vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Jordforurening Lokalplanområdet er omfattet af områdeklassificeringen, da byzonejord er klassificeret som lettere forurenet, jf. Jordforureningsloven 50a. Der er ingen kortlagte ejendomme indenfor lokalplanområdet. Affaldshåndtering Det påhviler alle borgere og virksomheder i Horsens Kommune at tilmelde sig indsamlingsordningen for dagrenovation og dagrenovationslignende affald. Det er alene Horsens kommunes renovatør, som af kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at foretage indsamling af dagrenovation eller dagrenovationslignende affald. Adgangsforhold og anbringelse af affaldsbeholdere mv. skal udføres i henhold til Horsens Kommunes gældende regulativer for affald. Se mere på

10 10 REDEGØRELSE LOKALLAN Fortidsminder Der er foretaget en forundersøgelse af arealet. Eventuelle fund vil blive udgravet inden anlægsarbejderne går i gang. Hvis der i forbindelse med anlægsarbejderne gøres yderligere fund, skal det arbejde, der berører fundet straks indstilles og Horsens Museum tilkaldes efter museumslovens 27 stk. 2. Bymiljø Lokalplanen udlægger et butiksareal til dagligvarer. Det er vurderet, at der er behov for en dagligvarebutik i kvarteret, og den vil med lokalplanens placering komme til at ligge med god tilgængelighed trafikalt og i forhold til de omgivende boliger og arbejdspladser. Udbygningsaftale om infrastruktur Der foreligger et udkast til en udbygningsaftale mellem kommunen og bygherren om anlæg af en lysregulering af Flintebakkens tilslutning til Langmarksvej med tilhørende svingbaner mv. Aftalen er indgået i henhold til planlovens 21 b stk. 2 nr. 1 opnå en højere kvalitet eller standard af den planlagte infrastruktur i et område. Lokalplanens indhold og bestemmelser har ingen sammenhæng med udbygningsaftalen. Anlæggelsen af lysreguleringen har betydet en indskrænkning af lokalplanområdet, da der fragår areal til anlægget.

11 BESTEMMELSER LOKALLAN Bestemmelser I henhold til Lov om lanlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Det er formålet med lokalplanen at bebyggelsen tilpasses den synlige beliggenhed ved Nørrestrand mht. arkitektur, materiale- og farvevalg bygningerne udformes med et ensartet materialevalg og arkitektur, så der opnås en harmonsik helhed indenfor området området, herunder parkeringsarealerne, skal have en markant begrønning med træer eller anden beplantning. 2 Område- og zonestatus Området omfatter del af matr. nr. 25ap Horsens markjorder og alle matrikler, der udstykkes herfra. Området er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse Området må anvendes til spisested/restaurant, butikker max m 2, liberale erhverv samt boliger. 4 Udstykninger Der kan ske matrikulære udstykninger. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.01 Bebyggelsen skal placeres indenfor byggefelterne, der er vist på bilag 3, og skal i princippet disponeres som vist på bilag 4. Størrelsen på bygningen midt på grunden til butik og liberale erhvervmå ikke overstige 2500 m2 i grundplan Bygningen nærmest Langmarksvej kan bygges i op til 2 etager. Bygningen midt på grunden kan bygges i op til 3 etager. I den nordlige del af området kan bygges 2 punkthuse i op til 5 etager. Der kan desuden bygges carporte med integrerede skure samt en selvbetjeningstank, som vist på bilag 4. 6 Bebyggelsens udformning 6.01 Bebyggelsen skal som udgangspunkt udformes med flade tage, og skal i princippet udformes som det fremgår af bilag 5 og snittene på bilag Bygningerne skal fremtræde med et ensartet materialevalg og med samme arkitektoniske formsprog Ventilationskanaler, elevatoroverbygning o.l. kan placeres udover de fastlagte etagehøjder og skal være fuldt afskærmede og integreret i bygningsanlægget Der kan anvendes solceller/paneler og andre alternative energiformer, hvis de er indarbejdet i arkitekturen Garager, selvbetjent benzintank mv. skal udformes og opføres i et materiale, så de harmonerer med resten af bebyggelsen Facadernes fremherskende farve må ikke være hvid. Der må heller ikke anvendes uindfarvet beton, meget klare farver eller signalfarver Der skal være min. èn åben altan til den enkelte bolig på min. 7 m 2. Altaner kan i stueetagen erstattes af en terrasse på max. 25 m Der skal være adgang til udendørs opholdsarealer for de ansatte indenfor området Arealerne skal være placeret hensigtsmæssigt i forhold til arbejdspladserne mht. sol og adgang.

12 12 BESTEMMELSER LOKALLAN Ubebyggede arealer og beplantning 7.01 Området skal beplantes i princippet som det fremgår af bilag 4 og udfra en samlet beplantningsplan, der skal godkendes af Teknik og Miljø. I godkendelsen vil der blive lagt vægt på, at området generelt tilføres en frodig karakter Terrænet skal tilrettelægges, så den eksisterende trampesti langs fodboldbanerne kan bevares Der skal plantes en række opstammede træer plataner langs Langmarksvej, langs Flintebakken feks. seljerøn og langs vestskellet, i princippet som det er vist på bilag 4. lantebedene skal have en minimumsbredde på 1½ meter Langs backstage vejen anlægges et levende hegn bestående af feks. tjørn, slåen, sargent æble, eg, fyr ol.. Bedet skal have en minimumsbredde på 1½ meter og beplantningen skal kunne opnå en højde på min. 3-4 meter Der skal anlægges min. ét plantebed på min 2x5 meter med min. ét opstammet træ pr. 8. p-plads Øvrige arealer skal udlægges med spredte buske og træer. Det skal tilsræbes, at så meget som muligt af den eksisterende beplantning på skrænten ned til Flintebakken bevares. I det grønne areal ved boligerne skal indpasses opholds- og legemuligheder. 8 Trafikforhold 8.01 Området har trafikal adgang fra Flintebakken og Backstage vejen. Vejadgang til delområde 1 må ikke placeres nærmere end 60 meter fra stoplinjen i den kommende lysregulering på Flintebakken For udlæg af parkeringspladser henvises til arkeringsstrategi for Horsens Kommune, som pt. er: Vejledende anlæg af parkering til biler 1 plads pr. 25 m 2 butik 1 plads pr. 50 m 2 erhverv 1½ plads pr bolig Vejledende udlæg af cykelparkering er: 2 pr. 50 m 2 til butikker 1 pr. 50 m 2 til liberalt erhverv 1 pr. bolig Cykelparkering skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til indgange. 9 Tekniske forhold Området skal forsynes med kollektiv opvarmning Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand. Området skal separat kloakeres. Overfladevand skal evt. neddrosles i regnvandsbassiner, der udformes efter nærmere anvisning fra Horsens Vand A/S. Overfladevandet kan efter nærmere aftale neddrosles ved nedsivning i stedet for i regnvandsbassiner. Det kan eventuelt tillades, at der etableres nødoverløb med nedsivning i de grønne arealer nord for området. 10 Miljøforhold Såfremt der skal flyttes jord bort fra lokalplanområdet skal dette forinden anmeldes til kommunalbestyrelsen, jf. retningslinjerne i jordflytningsbekendtgørelsen. Dag Tidspunkt dba Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn-/helligdage kl Alle dage kl

13 BESTEMMELSER LOKALLAN Delområde 2 og omgivende boligområder må ikke påvirkes af støj fra delområde 1, der overstiger grænseværdierne i vedstående skema Selvbetjeningstanken skal udformes efter Bekendtgørelse 555 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzinog dieselsalgsanlæg. Der skal søges om tilslutningstilladelse til spildevand fra tanken. Det maksimale overdækkede areal, der afvandes til spildevandssystemet er 60 m Fortidsminder Gøres der fund af fortidsminder skal det arbejde, der berører fundet straks indstilles og Horsens Museum tilkaldes efter museumslovens 27 stk Ophævelse af Lokalplan/servitutter Lokalplan nr 243 ophæves med den endelige vedtagelse af denne lokalplan for dennes lokalplanområde. 13 Grundejerforening Intet under dette punkt. 14 Skiltning Skiltning skal tilpasses arkitekturen Skiltning må kun opsættes i forbindelse med indgangspartier og evt udleveringssted ved restaurant Der kan opsættes én pylon på max 4,5 meters højde mod Langmarksvej, samt orienteringsskilte på max. 2,5 meters højde ved indkørslerne til parkeringspladserne Der må ikke opsættes flagstænger eller anvendes bannere I forbindelse med dagligvarebutikken må opsættes reklameskilte bag glas med en samlet længde på max.3,6 meter og med samme overkant som butiksvinduerne. 15 Forudsætninger for ibrugtagen Inden ibrugtagning af den enkelte bygning skal der foreligge en af Teknik og Miljø godkendt beplantningsplan. 16 Tilladelser og dispensationer Byrådet kan meddele dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 17 Lokalplanens retvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom rivate byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. lanlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.

14 14 BESTEMMELSER LOKALLAN åtaleret åtaleretten vedrørende denne lokalplan tilkommer alene Horsens Byråd. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Horsens Byråd. Horsens, den 28. februar 2012 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester Sign. / Sign. Niels Aalund Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Horsens den 28. august 2012 p.b.v. Jan Trøjborg Borgmester Sign. / Sign. Niels Aalund Kommunaldirektør Forslag offentliggjort d. 21. marts 2012 Endelig offentliggjort d.5. september 2012

15 KORTBILAG LOKALLAN an 25aa 25ae 7000eo 25aq 25at 25ai 25ab 25ag 67am 25ap Horsens Markjorder 25ad 40p 7000f 151k 151h 151g 151f 151au 151c 151n 151p 151r 7000hq 151an 151al 151e 151ak 151as 151ax 151t 151u 151l 151am 151at 151ah 563r 563s 563t 563u 563v 7000gt 563ah 563ag 563af 563ae Meter 563ad Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort 151ag 563x 7000id 563l 563k 563i 16,00m 563p 563o 563n 563m 7000ho 19 25ø 152i 152as 152h 152g 7000fo 1: ak 152k 152l 152m Lokalplangrænse Matrikulære forhold Kortbilag 1 Horsens Kommune Teknik og Miljø Januar 2012

16 ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø $ $ $ $ $ $ A FLINTEBAKKEN LANGMARKSVEJ SOLVEJ OVERGADE BLÆSBJERGVEJ HØJDEDRAGET BØGHSGADE FLENSBORGS HAVE LANGMARKSVEJ Meter Copyright: Horsens Kommune & KMS & Cowi & Scankort 1:2.500 LOKALLAN KORTBILAG Eksisterende forhold Kortbilag 2 Horsens Kommune Teknik og Miljø Januar 2012 Lokalplangrænse

17 KORTBILAG LOKALLAN arkering Byggefelt Byggefelt arkering Byggefelt arkering Byggefelt Lokalplangrænse Vejadgang Fremtidige forhold Kortbilag 3 Horsens Kommune Teknik og Miljø August 2012

18 VICEVÆRT SKUR BOLDBANER VAREINDLEVERING BOLIGER GARAGER 24 STK. FAST FOOD C SNIT A A B B 18 KORTBILAG LOKALLAN Backstage vej Carporte/garager Boliger INDGANG KONTORLEJEMÅL LANGMARKSVEJ MILJØSTATION SKURE Butik og kontorer Spisested/ restaurant Langmarksvej INDGANG DAGLIGVAREBUTIK BOLIGER Boliger C SELVBETJENINGSTANK EKISTERENDE TRÆER BEVARES, HVIS MULIGT INDGANG KONTORLEJEMÅL MULIGHED FOR CYKELARKERING Flintebakken FLINTEBAKKEN LYSKRYDS LANGMARKSVEJ FAST FOOD ARKERING UDKØRSEL SELVBETJENINGSTANK INDKØRSEL DAGLIGVAREBUTIK FLINTEBAKKEN KONTORLEJEMÅL INDKØRSEL ARKERING INDKØRSEL BOLIGER GARAGER VEJ SITUATIONSLAN, RINCISNIT -& FACADER Lokalplangrænse Illustrationsplan Kortbilag 4 Horsens Kommune Teknik og Miljø Januar 2012

19 KORTBILAG LOKALLAN Området set mod nordvest fra Langmarksvej Området set mod sydøst fra boldbanerne Lokalplangrænse Visualiseringer Kortbilag 5 Horsens Kommune Teknik og Miljø Januar 2012

20 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Telefax: TEKNIK OG MILJØ

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2014-7. Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens

Forslag til LOKALPLAN 2014-7. Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens Forslag til LOKALPLAN 2014-7 Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere