UDKAST. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1)"

Transkript

1 30. april 2015 UDKAST Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1) I medfør af 2, stk. 2, 10, 2. pkt., 15 c, 15 d, 17, stk. 1, nr. 2, og 17, stk. 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2012, samt 18, stk. 1, nr. 1 og 6, 18 b, 20, 2. pkt., 22, stk. 1, nr. 2, og 22, stk. 2, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2012, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 12 og 13 i bekendtgørelse nr. 17 af 14. januar 2015 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter: Kapitel 1 Indledende bestemmelser Definitioner og anvendelsesområde 1. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: 1) Fører og chauffør: Enhver person, som fører køretøjet, også selv om det kun er i et kort tidsrum. 2) Vejtransport: Al kørsel på vej, der er åben for offentlig adgang, med et til personbefordring eller godstransport bestemt køretøj i tom eller lastet stand. 3) Time og køretime: 60 minutter inklusiv op til 15 minutters pause. 4) Uddannelsescenter: En fysisk eller juridisk person, som tilbyder uddannelse til erhvervelse af grundlæggende kvalifikationer som anført i kapitel 3 og/eller efteruddannelse som anført i kapitel 4. 5) Rent privat kørsel: Al kørsel, der udføres af køretøjets registrerede bruger med dennes nærmeste familie og nære venner. Tilsvarende gælder for førere, der hører til den registrerede brugers husstand. Kørslen kan tillige udføres med et køretøj lejet uden fører. 2. Denne bekendtgørelse omfatter chauffører, som 1) er statsborgere i en medlemsstat indenfor Den Europæiske Union eller er statsborgere i andre lande og er ansat i eller benyttes af en virksomhed, der er etableret i en medlemsstat indenfor Den Europæiske Union, og 2) udfører vejtransport på vej, der er åben for offentlig adgang, i Danmark med køretøjer, hvortil der kræves kørekort til en af kategorierne C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D eller D+E, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort, eller et kørekort, der er anerkendt som ækvivalent. 3. Bekendtgørelsens kapitel 8 omfatter førere af dansk indregistrerede busser, der benyttes til ikkeerhvervsmæssig personbefordring. Undtagelser 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (EF-Tidende 2003 nr. L 226 s )

2 4. Bekendtgørelsen omfatter ikke førere 1) af køretøjer, hvis højest tilladte hastighed ikke overstiger 45 km/t, 2) af køretøjer, der benyttes af eller er under kontrol af forsvaret, redningsberedskabet eller politiet, 3) af køretøjer, der prøvekøres på veje med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, eller som er nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er indsat i drift, 4) af køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer, 5) af køretøjer, der benyttes til køretimer med henblik på erhvervelse af kørekort i henhold til færdselsloven eller et chaufføruddannelsesbevis i henhold til denne bekendtgørelse, 6) af køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og godstransport i privat øjemed, jf. dog kapitel 8, eller 7) af køretøjer, der benyttes til transport af materiel eller udstyr, som skal anvendes under udøvelsen af førerens erhverv, forudsat at kørslen af køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet. Kapitel 2 Krav til erhvervschaufførers kvalifikationer og uddannelse 5. For at føre køretøj i overensstemmelse med 2 skal chaufføren være i besiddelse af et chaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer eller efteruddannelse som foreskrevet i bekendtgørelsen. Stk. 2. Chauffører, der er i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj, og som er ved at gennemføre en uddannelse som nævnt i 14 eller 15 som et led i en erhvervsuddannelse eller erhvervsgrunduddannelse godkendt af Undervisningsministeriet, kan udføre indenlandsk godstransport eller personbefordring, selv om de pågældende endnu ikke har afsluttet uddannelsen og bestået de i 14, stk. 4 og 5, nævnte prøver. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte chauffører skal opfylde alders- og erfaringskravene i bekendtgørelsen. Godstransport 6. Indehavere af det i 14, stk. 6, nævnte chaufføruddannelsesbevis for gennemført grundlæggende kvalifikationsuddannelse kan med henblik på godstransport føre køretøjer af kørekortkategori C og C+E fra det fyldte 18. år. 7. Indehavere af det i 15, stk. 6, nævnte chaufføruddannelsesbevis for gennemført intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse kan med henblik på godstransport føre 1) køretøjer af kørekortkategori C1 og C1+E fra det fyldte 18. år og 2) køretøjer af kørekortkategori C og C+E fra det fyldte 21. år. Personbefordring 8. Indehavere af det i 14, stk. 6, nævnte chaufføruddannelsesbevis for gennemført grundlæggende kvalifikationskursus kan med henblik på personbefordring føre køretøjer af kørekortkategori D og D+E fra det fyldte 21. år. 9. Indehavere af det i 15, stk. 6, nævnte chaufføruddannelsesbevis for gennemført intensiv grundlæggende kvalifikationskursus kan med henblik på personbefordring føre 1) køretøjer af kategori D1 og D1+E fra det fyldte 21. år, 2) køretøjer af kategori D og D+E ved rutekørsel med personer på en strækning, der ikke overstiger 50 km, fra det fyldte 21. år, og 3) køretøjer af kategori D og D+E fra det fyldte 23. år. 2

3 10. Førere af dansk indregistrerede busser i international personbefordring skal ud over de i 8 og 9 nævnte krav være fyldt 23 år samt godtgøre, at de i mindst to år sammenlagt har virket enten som førere af lastbiler, hvis største tilladte totalvægt er over kg, eller som førere af busser. Undtagelser på grund af tidligere erhvervede rettigheder 11. Fritaget for pligten til at gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse er chauffører, der er i besiddelse af 1) et kørekort til en af kørekortkategorierne D1, D1+E, D eller D+E udstedt første gang før den 10. september 2008 eller 2) et kørekort til en af kørekortkategorierne C1, C1+E, C eller C+E udstedt første gang før den 10. september Undtagelser i øvrigt 12. Chauffører, der udfører godstransport, og som har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis som nævnt i 14, stk. 6, eller 15, stk. 6, for en af de i 6 eller 7 anførte kategorier af køretøjer, er fritaget for at opnå et sådant chaufføruddannelsesbevis for de øvrige kategorier af køretøjer, der er anført i 6 og 7. Dette gælder dog alene under den forudsætning, at aldersgrænserne i 6 og 7 overholdes. 13. Chauffører, der udfører personbefordring, og som har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis som nævnt i 14, stk. 6, eller 15, stk. 6, for en af de i 8 eller 9 anførte kategorier af køretøjer, er fritaget for at opnå et sådant chaufføruddannelsesbevis for de øvrige kategorier af køretøjer, der er anført i 8 og 9. Dette gælder dog alene under den forudsætning, at aldersgrænserne i 8 og 9 overholdes. Kapitel 3 Grundlæggende kvalifikationer Grundlæggende kvalifikationsuddannelse 14. En chauffør kan erhverve grundlæggende kvalifikationer gennem deltagelse i en grunduddannelse ved et godkendt uddannelsescenter. Stk. 2. Grunduddannelsen skal som minimum omfatte samtlige de emner, som er anført i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Emnet»førstehjælp«skal omfatte undervisning i Førstehjælp ved hjertestop og Færdselsrelateret førstehjælp for bil/mc/traktor, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner. Stk. 3. Grunduddannelsen skal have en varighed på mindst 296 timer, herunder mindst 20 individuelle køretimer i et køretøj af den pågældende kategori og 11 timers undervisning i førstehjælp. Der må ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering, jf. dog 16. Stk. 4. Grunduddannelsen skal afsluttes med en skriftlig prøve, jf. 19, stk. 1. Stk. 5. En chauffør, der skal udføre godstransport, skal tillige gennemføre en praktisk prøve i lastsikring, jf. 19, stk. 2 Stk. 6. Hvis prøven i stk. 4 bestås samt tillige prøven i stk. 5 for en chauffør, der skal udføre godskørsel, udstedes et chaufføruddannelsesbevis for gennemført grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Stk. 7. Uddannelsescentret skal før påbegyndelsen af en chaufførs uddannelse udarbejde en lektionsplan over uddannelsesforløbet. Underviseren og chaufføren skal straks efter afslutningen af hvert enkelt emne i planen med deres underskrifter bekræfte, at der er undervist i det pågældende emne, herunder 3

4 bekræfte datoen for afslutning af emnet og den faktisk anvendte tid. Oversigten skal opbevares af det godkendte uddannelsescenter i mindst 2 år efter afslutningen af uddannelsesperioden. Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse 15. En chauffør kan erhverve grundlæggende kvalifikationer gennem deltagelse i en intensiv grunduddannelse ved et godkendt uddannelsescenter. Stk. 2. Den intensive grunduddannelse skal som minimum omfatte samtlige de emner, som er anført i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Emnet»førstehjælp«skal omfatte undervisning i Førstehjælp ved hjertestop og Færdselsrelateret førstehjælp for bil/mc/traktor, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner. Stk. 3. Den intensive grunduddannelse skal have en varighed på mindst 148 timer, herunder mindst 10 individuelle køretimer i et køretøj af den pågældende kategori og 11 timers undervisning i førstehjælp. Der må ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering, jf. dog 16. Stk. 4. Den intensive grunduddannelse skal afsluttes med en skriftlig prøve, jf. 19, stk.1. Stk. 5. En chauffør, der skal udføre godstransport, skal tillige gennemføre en praktisk prøve i lastsikring, jf. 19, stk. 2). Stk. 6. Hvis prøven i stk. 4 bestås samt tillige prøven i stk. 5 for en chauffør, der skal udføre godskørsel, udstedes et chaufføruddannelsesbevis for gennemført intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Stk. 7. Uddannelsescentret skal før påbegyndelsen af en chaufførs uddannelse udarbejde en lektionsplan over uddannelsesforløbet. Underviseren og chaufføren skal straks efter afslutningen af hvert enkelt emne i planen med deres underskrifter bekræfte, at der er undervist i det pågældende emne, herunder bekræfte datoen for afslutning af emnet og den faktisk anvendte tid. Oversigten skal opbevares af det godkendte uddannelsescenter i mindst 2 år efter afslutningen af uddannelsesperioden. Ændring eller udvidelse af virksomhedsområde 16. Chauffører, der udfører godstransport, som udvider eller ændrer deres aktiviteter for at udføre personbefordring eller omvendt, og som har opnået et chaufføruddannelsesbevis som nævnt i 14, stk. 6, eller 15, stk. 6, skal ikke gentage de dele, der er fælles for de grundlæggende kvalifikationsuddannelser, men kun de dele, der er specifikke for de nye aktiviteter. Stk. 2. For chauffører som anført i stk. 1 skal den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. 14, alene have en varighed på mindst 74 timer, herunder mindst 5 individuelle køretimer. Stk. 3. For chauffører som anført i stk. 1 skal den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jf. 15, alene have en varighed på mindst 37 timer, herunder mindst 3 individuelle køretimer. Individuelle køretimer 17. Den, som får individuelle køretimer i forbindelse med en grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller en intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse, behøver ikke være i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj. Stk. 2. Hvis den, som får individuelle køretimer efter stk. 1, ikke er i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj, skal køretimerne foregå i overensstemmelse med reglerne for øvelseskørsel i færdselslovens 64 samt relevante bestemmelser i bekendtgørelse om kørekort fastsat i medfør heraf. Undervisningen i de individuelle køretimer kan tidligst påbegyndes efter, at der er gennemført 9 praktiske kørelektioner, jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C)/til stor personbil (kategori D), med tilfredsstillende resultat. 4

5 18. Individuelle køretimer i forbindelse med en grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller en intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse skal foregå under tilstedeværelse af en underviser ved et godkendt uddannelsescenter, jf. 46. Stk. 2. Individuelle køretimer efter denne bekendtgørelse kan ikke erstatte eller udskiftes med køreundervisning efter anden lovgivning. Stk. 3. Højst 8 af de i 14, stk. 3, anførte 20 køretimer kan foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator. Stk. 4. Højst 4 af de i 15, stk. 3, anførte 10 køretimer kan foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator. Stk. 5. Højst 2 af de i 16, stk. 2, anførte 5 køretimer kan foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator. Stk. 6. Højst 2 af de i 16, stk. 3, anførte 3 køretimer kan foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator. Stk. 7. For chauffører, der skal udføre personbefordring, skal mindst 2 af de i 14, stk. 3, anførte 20 køretimer, mindst 2 af de i 15, stk. 3, anførte 10 køretimer, 2 af de i 16, stk. 2, anførte 5 køretimer og 2 af de i 16, stk. 3, anførte 3 køretimer foregå i en lang 3-akslet bus (minimum 13,5 m) på en godkendt lukket øvelsesplads eller et godkendt køreteknisk anlæg. Stk. 8. De individuelle køretimer for chauffører, der skal udføre godstransport, skal gennemføres i køretøjer med en varieret belæsning fra 0 til 100 procent af teknisk tilladt totalvægt. Stk. 9. Lektionsplanen, jf. 14, stk. 7, og 15, stk. 7, skal indeholde en oversigt over chaufførens individuelle køretimer med angivelse af, hvor og hvornår køretimen er gennemført samt hovedindholdet af køretimen. Underviseren og chaufføren skal straks efter afslutningen af hver enkelt køretime i oversigten med deres underskrifter bekræfte det oplyste. Prøve 19. Den i 14, stk. 4, og 15, stk. 4, anførte skriftlige prøve udarbejdes og tilrettelægges af Trafikstyrelsen. Prøven aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem. Stk. 2. Den i 14, stk. 5, og 15, stk. 5, anførte praktiske prøve i lastsikring skal vare mindst 30 minutter og afholdes som en del af grunduddannelsen. Prøven bestås, hvis chaufføren udviser forståelse og evner for praktisk anvendelse af de grundlæggende regler for lastsikring, herunder kan surre og sikre godset, således at godsets kræfter kan optages under normale kørselsforhold. Bedømmelsen foretages af underviseren. Kapitel 4 Efteruddannelse 20. Chauffører, der har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer som anført i 14, stk. 6, og 15, stk. 6, samt de chauffører, der er nævnt i 11, skal gennemføre en efteruddannelse. Stk. 2. Efteruddannelsen har til formål at uddybe og repetere nogle af emnerne, som er anført på listen i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Efteruddannelsen tager sigte på at give chaufførerne mulighed for at ajourføre kundskaber, som er væsentlige for deres arbejde, idet der lægges særlig vægt på færdselssikkerhed og rationelt brændstofforbrug. Stk. 3. Efteruddannelsen skal have en varighed på mindst 5 dage (37 timer) hvert femte år. Der må ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering. Efteruddannelsen kan deles op i kurser af en varighed på 1 dag (mindst 7 sammenhængende timer). Den skal gennemføres inden for 12 måneder. Stk. 4. Når efteruddannelsen er gennemført, udstedes et chaufføruddannelsesbevis herfor. 5

6 21. 3 af de i 20, stk. 3, anførte dage i efteruddannelsen skal omfatte ajourføringer inden for følgende emner: 1) Færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, 2) transportlovgivning og andre bestemmelser af relevans for erhvervstransporten, 3) Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Førstehjælp ved hjertestop med en varighed på 5½ time, 4) trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, og 5) lastsikring (for chauffører, der udfører godstransport). Stk. 2. De resterende 2 dage i efteruddannelsen skal bestå af kurser, der vælges frit blandt en række efteruddannelseskurser, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Liste over efteruddannelseskurser godkendt af Trafikstyrelsen fremgår af Trafikstyrelsens hjemmeside. Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 4, nævnte undervisning skal indeholde mindst 2 individuelle køretimer for hver deltager. Køretimerne kan foregå i en avanceret simulator. Stk. 4. Den i stk. 1, nr. 5, nævnte undervisning skal indeholde gennemgang af aktuelle regler samt praktisk lastsikring. 22. Ved bedømmelse af, hvilke dele af efteruddannelsen der udestår for, at en chauffør har fuldført en efteruddannelse i henhold til denne bekendtgørelse, medregnes kurser, som den pågældende har gennemført ved et uddannelsescenter godkendt efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Uddannelsescentret skal føre optegnelser over en chaufførs deltagelse i efteruddannelseskurser. Optegnelserne skal opbevares i minimum 2 år og skal på forlangende forevises til Trafikstyrelsen. Uddannelsescentret skal efter anmodning fra en chauffør udlevere kopi af optegnelser, der vedrører denne. Tidsfrister 23. En chauffør, der har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis for grundlæggende kvalifikationer, skal gennemføre sin første efteruddannelse inden udløbet af chaufføruddannelsesbevisets gyldighedstid på 5 år, jf. 27, stk. 1. Stk. 2. Hvis efteruddannelsen er gennemført inden for tre måneder før udløbet af det gældende chaufføruddannelsesbevis, udstedes det nye bevis med gyldighed i fem år fra udløbet af det gældende bevis. 24. En chauffør, der har erhvervet et chaufføruddannelsesbevis efter 20, stk. 4, skal herefter gennemføre en efteruddannelse hvert femte år inden for chaufføruddannelsesbevisets gyldighedsperiode. Stk. 2. Hvis efteruddannelsen er gennemført inden for tre måneder før udløbet af det gældende chaufføruddannelsesbevis, udstedes det nye bevis med gyldighed i fem år fra udløbet af det gældende bevis. 25. Chauffører, som ikke har gennemført den i denne bekendtgørelse foreskrevne efteruddannelse, skal for at genoptage erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring gennemføre efteruddannelse, jf Chauffører, der udfører rutekørsel med personer, skal inden den 1. marts 2018 i forbindelse med efteruddannelse have gennemført en handicapbevidstgørende uddannelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004. Stk. 2. Undtaget fra det i stk. 1 nævnte krav er chauffører, der har gennemført en grundlæggende uddannelse som nævnt i 14 og 15, der er påbegyndt efter den 1. marts 2013, og chauffører, der har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen»befordring af bevægelseshæmmede«af 5 dages varighed eller 6

7 arbejdsmarkedsuddannelserne»introduktion til offentlig servicetrafik«,»befordring af sygdoms- og aldersvækkede passagerer«og»befordring af fysisk handicappede passagerer«af i alt 5 dages varighed. Kapitel 5 Chaufføruddannelsesbevis m.m. 27. Trafikstyrelsen skal, når betingelserne herfor er opfyldt i henhold til 14, 15 eller 20, udstede et chaufføruddannelsesbevis til chaufføren. Chaufføruddannelsesbeviset udstedes med en gyldighedstid på 5 år, jf. dog 23, stk. 2, og 24, stk. 2. Stk. 2. Chaufføruddannelsesbeviset udfærdiges i overensstemmelse med bilag II til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF, optrykt som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 28. Et chaufføruddannelsesbevis, der udstedes i en anden medlemsstat inden for Den Europæiske Union, gælder i Danmark efter sit indhold. 29. En chauffør, som ikke er statsborger i en anden medlemsstat inden for Den Europæiske Union, men som er ansat eller benyttes af en virksomhed, der er etableret indenfor Den Europæiske Union, og som udfører godstransport eller personbefordring på vej, skal kunne dokumentere at have den uddannelse og de kvalifikationer, som foreskrives i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Chauffører, der udfører godstransport, skal godtgøre dette ved forevisning af en førerattest, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1072/2009 om fæles regler for adgang til markedet for international godskørsel. Stk. 3. Chauffører, der udfører personbefordring, skal godtgøre dette ved forevisning af enten 1) kørekort efter EF-model med fællesskabskoden, 2) chaufføruddannelsesbevis eller 3) et nationalt bevis, som medlemsstaterne gensidigt anerkender på deres område. Krav til at medføre bevis 30. En chauffør, som udfører godstransport eller personbefordring, og som er omfattet af krav til erhvervelse af chaufføruddannelsesbevis, skal medbringe 1) chaufføruddannelsesbevis eller 2) anden form for bevis i overensstemmelse med 29. Stk. 2. Chauffører som nævnt i 5, stk. 2, skal medbringe dokumentation fra uddannelsescentret for, at de pågældende er ved at gennemføre en erhvervsuddannelse. Stk. 3. Chauffører som nævnt i 10 skal medbringe dokumentation for, at erfaringskravet er opfyldt. Stk. 4. Beviset og dokumentationen som nævnt i stk. 1-3 skal forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Udstedelse 31. Ansøgning om chaufføruddannelsesbevis indsendes elektronisk i et af Trafikstyrelsen anvist ITsystem gennem det uddannelsescenter, hvor chaufføren har gennemført den i 14, 15 eller 20 nævnte uddannelse. Såfremt uddannelsen er gennemført på flere uddannelsescentre, indsendes ansøgningen gennem det uddannelsescenter, hvor den sidste del af uddannelsen er gennemført. Stk. 2. Den elektroniske ansøgning skal tillige omfatte ansøgerens scannede underskrift samt et vellignende fotografi i overensstemmelse med reglerne for fotografier til brug ved ansøgning om kørekort i bekendtgørelse om kørekort. 7

8 Stk. 3. Ved indgivelse af ansøgningen skal chaufføren over for uddannelsescentret forevise gyldigt, originalt kørekort. Det er en betingelse for udstedelse af chaufføruddannelsesbevis, at chaufføren har kørekort til den pågældende køretøjskategori. Uddannelsesstedet skal opbevare kopi af kørekortet i mindst 2 år. Stk. 4. Såfremt chaufføren ved afslutningen af den i 14 eller 15 nævnte uddannelse kun er i besiddelse af et midlertidigt kørekort, videresender uddannelsescentret først ansøgningen, når endeligt kørekort er udstedt. Til brug herfor skal chaufføren enten forevise det endelige kørekort over for uddannelsesstedet eller sende kopi af det endelige kørekorts for- og bagside til uddannelsescentret. 32. Uddannelsescentret udsteder ved ansøgningens indsendelse et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis til chaufføren med gyldighed i 14 dage. Stk. 2. Chauffører som nævnt i 31, stk. 4, kan i en periode på 2 måneder udføre kørsel inden for landets grænser på grundlag af et kursusbevis udstedt af uddannelsescentret. 33. Er et chaufføruddannelsesbevis ødelagt eller bortkommet, eller ønskes chaufføruddannelsesbeviset udskiftet i tilfælde af navneændring eller lignende, indsendes ansøgning om nyt chaufføruddannelsesbevis til det uddannelsescenter, hvor uddannelsen er gennemført, eller til Trafikstyrelsen. 34. Trafikstyrelsen udsteder efter ansøgning som nævnt i 33 et chaufføruddannelsesbevis med samme udløbsdato som det bevis, der erstattes. 35. For udstedelse, fornyelse, udskiftning og erstatning af et chaufføruddannelsesbevis betales et gebyr på 250 kr. 36. Uddannelsescentret træffer afgørelse om, hvorvidt kravet vedrørende gyldigt kørekort er opfyldt. Kapitel 6 Uddannelsessted 37. En chauffør, som er dansk statsborger eller statsborger i en anden stat indenfor Den Europæiske Union, skal opnå de i kapitel 3 omhandlede grundlæggende kvalifikationer i Danmark, hvis vedkommende har sin sædvanlige bopæl her i landet. 38. En chauffør, som ikke er statsborger i en stat indenfor Den Europæiske Union, men som er ansat i eller benyttes af en virksomhed, der er etableret inden for Den Europæiske Union, skal for at få udstedt et chaufføruddannelsesbevis opnå de grundlæggende kvalifikationer i Danmark, hvis permanent opholdstilladelse eller arbejdstilladelse er udstedt her i landet, eller hvis virksomheden er etableret her i landet. 39. En chauffør skal følge den i kapitel 4 omhandlede efteruddannelse i det land inden for Den Europæiske Union, hvor den pågældende har sædvanlig bopæl, eller i det land inden for Den Europæiske Union, hvor den pågældende arbejder. Kapitel 7 Uddannelsescentre Ansøgning og godkendelse 8

9 40. Uddannelsesaktivitet i forbindelse med de grundlæggende kvalifikationsuddannelser og efteruddannelse, jf. 14, 15 og 20, kan alene drives med godkendelse fra Trafikstyrelsen. Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 meddeles efter skriftlig ansøgning til et uddannelsescenter, som med hensyn til sine økonomiske forhold og omstændighederne i øvrigt vurderes at have de nødvendige forudsætninger for at drive uddannelsesvirksomhed på en sådan måde, at kravene til uddannelse opfyldes. Stk. 3. Den aktivitet, som et uddannelsescenter er godkendt til at drive, fremgår af godkendelsen. Stk. 4. Der kan knyttes vilkår til godkendelsen. 41. En ansøgning om godkendelse efter 40 indsendes til Trafikstyrelsen på et særligt skema og skal indeholde følgende: 1) Et passende kvalifikations- og uddannelsesprogram med angivelse af, hvilke kurser der udbydes, en undervisningsplan for hver af disse kurser og oplysning om, hvilke undervisningsmetoder der vil blive anvendt, 2) oplysninger om undervisernes kvalifikationer og kompetenceområder, 3) oplysninger om undervisningslokaler, undervisningsmaterialer, udstyr til praktikdelen og køretøjspark og 4) oplysninger om betingelser for deltagelse i undervisningen, herunder deltagerantal. Stk. 2. Uddannelsescentre, der af Undervisningsministeriet er godkendt efter lov om erhvervsuddannelser og lov om arbejdsmarkedsuddannelser til udbud af henholdsvis erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser, anvender et særligt ansøgningsskema. 42. Uddannelsescentre, der er omfattet af 40, skal oplyse kursister om, at Trafikstyrelsen har godkendt uddannelsesudbyderen og dennes uddannelsesaktivitet. Uddannelsesudbyderen skal gøre oplysningerne tilgængelige for kursisten eller sikre, at de bliver meddelt denne klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om uddannelsen. 43. Trafikstyrelsen offentliggør sine frister for behandling af godkendelse af uddannelsescentre og uddannelsesaktivitet. Stk. 2. Trafikstyrelsen kan forlænge den i stk. 1 nævnte frist én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Trafikstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal være begrundet. 44. Trafikstyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af uddannelsescentre og uddannelsesaktivitet. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger: 1) Den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. 43 stk. 1 og stk. 2, og 2) oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse. Undervisere og udstyr 45. Det af Trafikstyrelsen godkendte uddannelsescenter har ansvaret for undervisernes kvalifikationer og har ansvaret for, at underviserne gennemfører den nødvendige kvalificering. Stk. 2. Undervisere i de chaufførspecifikke emner, jf. bilag 1, skal 1) have eller senest 2 år efter ansættelse have opnået pædagogiske kvalifikationer målrettet undervisning af voksne mindst svarende til niveauet på 1. del af Voksenunderviseruddannelsen, jf. dog stk. 3, 2) som minimum have kvalifikationer, som svarer til erhvervsuddannelsesniveauet inden for transportområdet samt herudover mindst 3 års relevant og tidssvarende erhvervserfaring inden for transportområdet, 3) deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt emnerne på listen i bilag 1 til denne bekendtgørelse, og 9

10 4) løbende vedligeholde erhvervserfaringen inden for transportområdet. Stk. 3. Undervisere på erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser skal opfylde de krav til pædagogiske kvalifikationer, der gælder for undervisere på disse uddannelser. 46. En underviser, der skal forestå undervisningen som instruktør ved køretimer, skal, jf. dog 17, stk. 2, 1) have pædagogisk erfaring, 2) have relevant og tidssvarende erfaring som faglært chauffør af køretøjskategorien eller tilsvarende erfaring, f.eks. som kørelærer til tunge erhvervskøretøjer, og 3) løbende vedligeholde erhvervserfaringen. 47. En underviser, der skal arbejde som instruktør ved førstehjælp, skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd. 48. En underviser, der skal arbejde som instruktør i brandbekæmpelse, skal være godkendt som sikkerhedsrådsgiver, have gennemført et instruktørkursus i henhold til Beredskabsstyrelsens vejledende uddannelsesplan for et instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen, Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts Instruktørkursus i elementær brandbekæmpelse eller et tilsvarende kursus. 49. Øvrige undervisere skal have 1) pædagogisk erfaring og 2) indgående og aktuel faglig viden og kompetencer inden for det område, vedkommende underviser i. 50. Uddannelsescentret har ansvaret for, at det har tilstrækkeligt udstyr til rådighed, som er relevant og nødvendigt for at sikre varetagelse af den uddannelsesvirksomhed, som uddannelsescentret er godkendt til at drive. Udstyret skal være tidssvarende og afspejle normal standard i branchen. Tilsyn 51. Trafikstyrelsen fører tilsyn med uddannelsescentre godkendt i henhold til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Efter begæring fra Trafikstyrelsen skal et godkendt uddannelsescenter give adgang til centret med tilhørende lokaler, udlevere dokumenter, som relaterer sig til den godkendte aktivitet, og bistå ved tilsynet. 52. Et godkendt uddannelsescenter er forpligtet til at underrette Trafikstyrelsen, hvis der sker ændringer i uddannelsescentrets forhold af betydning for godkendelsen som uddannelsescenter, jf. 40 og 41. Tilbagekaldelse af godkendelse 53. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse udstedt til et uddannelsescenter, hvis 1) uddannelsescentret groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for godkendelsen, 2) der ikke har været drevet uddannelsesvirksomhed indenfor de seneste 12 måneder, eller 3) uddannelsescentret anmoder herom. Kapitel 8 10

11 Krav til førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring Krav til førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring, hvor føreren modtager betaling for at føre bussen 54. For at føre en dansk indregistreret bus, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring, og hvor føreren modtager betaling af enhver art for at føre bussen, skal føreren være i besiddelse af et chaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer, jf. 14 og 15, eller efteruddannelse, jf. 20. Stk. 2. Bestemmelserne i 8, 9, nr. 1 og 3, 10, 11, og 30 finder tillige anvendelse for de i stk. 1 nævnte førere. Krav til førere af busser, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring, hvor føreren ikke modtager betaling for at føre bussen 55. For at føre en dansk indregistrerede bus i international personbefordring, der anvendes til ikkeerhvervsmæssig personbefordring, og hvor føreren ikke modtager betaling af nogen art for at føre bussen, skal føreren være i besiddelse af et chaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer, jf. 14 og 15, eller efteruddannelse, jf. 20. Stk. 2. Bestemmelserne i 8, 9, nr. 1 og 3, 10, 11, og 30 finder tillige anvendelse for de i stk. 1 nævnte førere. Stk. 3. Føreren af en dansk indregistreret bus, der anvendes til rent privat kørsel, er undtaget fra det i stk. 1 anførte krav. Kapitel 9 Klageadgang 56. Afgørelser truffet af et uddannelsescenter kan indbringes for Trafikstyrelsen. Stk. 2. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen kan i medfør af 32 og 33 i bekendtgørelse nr. 17 af 14. januar 2015 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed. Kapitel 10 Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser 57. Med bøde straffes den, der overtræder 5, stk. 1 og 3, 30, 40, stk. 1, 54, stk. 1, og 55, stk. 1. Stk. 2. En arbejdsgiver kan straffes med bøde, hvis denne ikke har sikret sig, at dennes chauffører i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler herom er i besiddelse af chaufføruddannelsesbevis samt opfylder alders- og erfaringskravene fastsat i bekendtgørelsen. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 58. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, idet kapitel 8 finder anvendelse til og med den 9. september Stk. 3. Bestemmelserne i kapitel 8 finder anvendelse fra og med den 10. september

12 Trafikstyrelsen, den Carsten Falk Hansen / Christian Thorhauge 12

13 Bilag 1 Emner fra afdeling 1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003: BILAG I MINIMUMSKRAV TIL KVALIFIKATIONER OG UDDANNELSE Afdeling 1: Emneliste De kundskaber, som skal tages i betragtning ved medlemsstaternes konstatering af chaufførens grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse, skal som minimum omfatte de emner, der er opført på denne liste. Personer, der ønsker at blive chauffører, skal opnå et sådant niveau af kundskaber og praktiske færdigheder, som er nødvendigt, for at de på sikker vis kan føre et køretøj af den relevante kørekortskategori. Minimumsniveauet for kundskaberne må ikke være lavere end niveau 2 i den oversigt over uddannelsesniveauerne, der findes i bilag I til beslutning 85/368/EØF 2, dvs. et uddannelsesniveau, der er opnået ved obligatorisk skolegang suppleret med erhvervsuddannelse. 1. Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed Alle kørekort 1.1. Mål: at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf Motorers drejningsmoment, effektkurver og brændstofforbrugskurver, optimalt køreområde på omdrejningstælleren samt diagrammer for gearenes overlapning Mål: at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beherske køretøjet, mindske slid og forebygge fejl Særlige kendetegn ved pneumatisk/hydraulisk bremsesystem, grænser for brug af bremser og retarder, kombineret brug af bremser og retarder, bedste valg af hastighed og gear, brug af køretøjets inerti, brug af forskellige metoder til at nedsætte hastigheden og til bremsning ved kørsel ned ad bakke samt reaktion ved funktionssvigt Mål: at kunne optimere brændstofforbruget Optimering af brændstofforbruget ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 1.1 og 1.2. Kørekort til kategori C, C + E, C1 og C1 + E 1.4. Mål: at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet Kræfter på køretøjet under kørsel, brug af forskellige gear alt efter køretøjets belæsningstilstand og vejens længdeprofil, beregning af køretøjets eller vogntogets nyttelast, beregning af lastrummets størrelse, placering af godset, følgerne af for stort akseltryk, køretøjets stabilitet og tyngdepunkt, emballagetyper og paller. Hovedkategorier af gods, der kræver surring, sikrings- og surringsteknikker, brug af surringsremme, kontrol af surringsanordningerne, brug af udstyr til godshåndtering samt brug af presenning. 2 Rådets beslutning 85/368/EØF af 16. juli 1985 om sammenlignelighed af de ved erhvervsuddannelse i medlemsstaterne opnåede kvalifikationer (EFT L 199 af , s. 56). 13

14 Kørekort til kategori D, D + E, D1 og D1 + E 1.5. Mål: at kunne varetage passagerernes sikkerhed og komfort Justering af langsgående og sidelæns bevægelser, fælles brug af vejnettet, placering på kørebanen, smidig opbremsning, overhæng, brug af særlige infrastrukturer (offentlige arealer, særlige kørebaner), løsning af konflikter mellem sikker kørsel og andre af chaufførens funktioner, kontakt med passagerer samt særlige aspekter ved befordring af visse typer passagerer (handicappede, børn) Mål: at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet Kræfter på køretøjet under kørsel, brug af forskellige gear alt efter køretøjets belæsningstilstand og vejens længdeprofil, beregning af køretøjets eller vogntogets nyttelast, placering af godset, følgerne af for stort akseltryk, køretøjets stabilitet og tyngdepunkt. 2. Anvendelse af reglerne Alle kørekort 2.1. Mål: at kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne Specifikke arbejdstidsregler for transport, forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 og deres principper, anvendelse og konsekvenser, sanktioner for mangelfuld, ukorrekt eller svigagtig brug af fartskriver, kendskab til vejtransportens sociale kontekst: chaufførernes rettigheder og pligter med hensyn til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse. Kørekort til kategori C, C + E, C1 og C1 + E 2.2. Mål: at kende reglerne på godstransportområdet Transporttilladelser, forpligtelser i henhold til standardkontrakter for godstransport, udfærdigelse af dokumenter, der giver en kontrakt konkret form, internationale transporttilladelser, forpligtelser i henhold til CMR-konventionen, udfærdigelse af internationalt fragtbrev, krydsning af landegrænser, speditører samt særlige ledsagedokumenter til gods. Kørekort til kategori D, D + E, D1 og D1 + E 2.3. Mål: at kende reglerne for passagerbefordring Transport af særlige grupper, sikkerhedsudstyr om bord på bussen, sikkerhedsseler og lastning af køretøjet. 3. Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik Alle kørekort 3.1. Mål: at være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker Arbejdsulykkestyper på transportområdet, statistikker for færdselsulykker, indblanding af store køretøjer samt menneskelige, materielle og økonomiske følger Mål: at kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling Generel information, følger for chaufføren, forebyggende foranstaltninger, checkliste samt lovgivning om transportvirksomhedens ansvar Mål: at kunne forebygge fysiske risici 14

15 Ergonomi: farlige bevægelser og stillinger, fysisk kondition, øvelser i håndtering af gods samt personlige værnemidler Mål: at være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed Principperne om sunde og afbalancerede spisevaner, virkninger af alkohol, medicin og andre stoffer, der kan ændre adfærden, symptomer på træthed og stress og disses årsager og virkninger samt den grundlæggende betydning af skift mellem arbejde og hvile Mål: at kunne vurdere nødsituationer Adfærd i nødsituationer: vurdere situationen, undgå forværring af en ulykke, tilkalde hjælp, hjælpe tilskadekomne og yde førstehjælp, reaktion ved brand, evakuering af personer i tunge erhvervskøretøjer og buspassagerer, sørge for alle passagerers sikkerhed, reaktion i tilfælde af aggression, grundprincipperne for udfyldelse af fælles skadeanmeldelse Mål: at kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image Chaufførens optræden og image: betydningen for virksomheden af kvaliteten af den ydelse, chaufføren leverer, chaufførens forskellige roller, forskellige personer, som chaufføren kommer i kontakt med, vedligeholdelse af køretøjet, tilrettelæggelse af arbejdet, kommercielle og finansielle følger af tvister. Kørekort til kategori C, C + E, C1 og C1 + E 3.7. Mål: at kende vejgodstransportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen Vejtransport i forhold til andre transportmåder (konkurrence, speditører), forskellige vejtransportaktiviteter (transport for tredjemands regning, egen virksomhed, transportrelaterede aktiviteter), hovedtyper af transportvirksomheder og transportrelaterede aktiviteter og deres organisation, specialisering inden for transport (tank, kontrolleret temperatur mv.) samt sektorens udvikling (diversificering af ydelser, kombination af bane og vej, underentreprise mv.). Kørekort til kategori D, D + E, D1 og D1 + E 3.8. Mål: at kende den økonomiske kontekst for personbefordring ad vej og markedsorganisationen Personbefordring ad vej i forhold til de forskellige personbefordringsmåder (tog, personbiler), forskellige aktiviteter inden for personbefordring ad vej, grænsepassage (international befordring) samt hovedtyper af virksomheder, der udfører personbefordring ad vej. Emner fra bilag II a og b til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004: Kørekort til kategori D, D + E, D1 og D1 + E 3.9. Mål: Chaufførens uddannelse skal kendskab til: - hensigtsmæssig adfærd over for passagerer med fysisk, sensorisk (hørelse og syn) eller skjult handicap eller indlæringsvanskeligheder, herunder hvordan der skelnes mellem, hvad personer med reduceret mobilitet, orienteringsevne eller kommunikationsevne selv er i stand til at gøre. - barrierer, som handicappede og bevægelseshæmmede står overfor, herunder holdningsmæssige barrierer, omgivelsesmæssige/konkrete barrierer og organisationsmæssige barrierer 15

16 - anerkendte hjælpehunde, herunder deres rolle og behov - håndtering af uventede situationer - interpersonelle færdigheder og kommunikationsmetoder i relation til døve og hørehæmmede, synshæmmede, talehæmmede og personer med indlæringsvanskeligheder - hvordan kørestole og andre bevægelseshjælpemidler håndteres forsigtigt, så de ikke beskadiges - at assistancen skal være pålidelig og professionel. Desuden opmærksomhed på, at nogle handicappede passagerer kan føle sig sårbare under rejser, fordi de er afhængige af, at der ydes assistance. Herunder skal chaufføren opnå færdighed i: - hvordan en kørestolsbruger hjælpes op af og ned i kørestolen - at assistere handicappede og bevægelseshæmmede, der rejser med en anerkendt hjælpehund, herunder sådanne hundes rolle og behov - teknikker til at ledsage synshæmmede passagerer og til håndtering og befordring af anerkendte hjælpehunde - hjælpemidler, som kan være til hjælp for handicappede og bevægelseshæmmede, og viden om, hvordan sådanne hjælpemidler håndteres - brugen af de benyttede hjælpemidler til på- og udstigning og viden om passende procedurer for assistance til på- og udstigning, der tilgodeser handicappedes og bevægelseshæmmedes sikkerhed og værdighed. 16

17 Bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 Bilag 2 BILAG II BESTEMMELSER VEDRØRENDE EF-MODELLEN FOR CHAUFFØRUDDANNEL- SESBEVIS 1. De fysiske egenskaber ved EF-modellen for chaufføruddannelsesbevis skal være i overensstemmelse med ISO-standard 7810 og Verifikationsmetoderne for chaufføruddannelsesbevis med henblik på at sikre overensstemmelse med internationale standarder skal være i overensstemmelse med ISO-standard Beviset har to sider: Forside: a) betegnelsen»chaufføruddannelsesbevis«trykt med store bogstaver på den udstedende medlemsstats sprog b) angivelse af navnet på den udstedende medlemsstat er valgfrit c) den udstedende medlemsstats nationalitetsmærke trykt i negativ i et blåt rektangel og omgivet af tolv gule stjerner. Nationalitetsmærkerne er følgende: B: Belgien DK: Danmark D: Tyskland GR: Grækenland E: Spanien F: Frankrig IRL: Irland I: Italien L: Luxembourg NL: Nederlandene A: Østrig P: Portugal FIN: Finland S: Sverige UK: Det Forenede Kongerige d) bevisets specifikke oplysninger nummereret således 1. indehaverens efternavn 2. indehaverens fornavn(e) 3. indehaverens fødselsdato og fødested 4. a) udstedelsesdato b) udløbsdato c) angivelse af den myndighed, der udsteder beviset (kan trykkes på bagsiden) d) et andet nummer end kørekortsnummeret, der tjener administrative hensyn (valgfrit) 5. a) kørekortets nummer b) bevisets løbenummer 6. foto af indehaveren 7. indehaverens underskrift 8. bopæl eller postadresse (valgfrit) 17

18 9. (under)kategorier af køretøjer, for hvilke chaufføren opfylder kravene til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse e) betegnelsen»ef-model«på den udstedende medlemsstats sprog og betegnelsen»chaufføruddannelsesbevis«på de øvrige fællesskabssprog trykt i blåt på en sådan måde, at det udgør bevisets baggrund: tarjeta de cualificación del conductor chaufføruddannelsesbevis Fahrerqualifizierungsnachweis δελτίο επιμόρφωσης οδηγού driver qualification card carte de qualification de conducteur cárta cáilíochta tiomána carta di qualificazione del conducente kwalificatiekaart bestuurder carta de qualificação do motorista kuljettajan ammattipätevyyskortti yrkeskompetensbevis för förare farveangivelse: blå: Pantone Reflex blue gul: Pantone yellow Bagside: a) 9. (under)kategorier af køretøjer, for hvilke chaufføren opfylder kravene til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse 10. den fællesskabskode, der er omhandlet i artikel 10 i dette direktiv 11. plads til, at den udstedende medlemsstat kan påføre beviset påtegninger, der er nødvendige af administrative hensyn, eller som vedrører trafiksikkerheden (valgfrit). Hvis påtegningen falder ind under en af de rubrikker, der er anført i dette bilag, skal nummeret på denne rubrik angives foran påtegningen b) en forklaring på de nummererede rubrikker på bevisets for- og bagside (mindst rubrik 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b og 10). Hvis en medlemsstat ønsker at affatte disse angivelser på et andet nationalt sprog end et af følgende sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, udarbejder den en tosproget udgave af beviset med et af nævnte sprog, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag. 3. Sikkerhed, herunder databeskyttelse Bevisets forskellige elementer skal udelukke risiko for forfalskning eller manipulation og afsløre forsøg herpå. Medlemsstaten drager omsorg for, at bevisets sikkerhedsniveau mindst svarer til kørekortets sikkerhedsniveau. 4. Særlige bestemmelser Medlemsstaterne kan efter høring af Kommissionen tilføje farver eller mærkning, som f.eks. stregkoder, nationale symboler og sikkerhedsfeatures, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag. Af hensyn til den gensidige anerkendelse af beviserne må stregkoden ikke indeholde andre oplysninger end dem, der allerede findes i læsbar form på chaufføruddannelsesbeviset, eller som er nødvendige for proceduren ved udstedelse af beviset. 18

19 EF-MODEL FOR CHAUFFØRUDDANNELSESBEVIS 19

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1)

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1) BEK nr 177 af 25/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010000-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Godschauffør Renovationschauffør

Godschauffør Renovationschauffør Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort.

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort. Bilag B: Tjekliste for tilsyn på godkendt uddannelsescenter på baggrund af bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Orange punkter skal

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Udkast 15.11.2007 Bekendtgørelse nr. xx af (dato) 2008 Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1 I medfør af 2, stk. 2, 10, stk. 1, 16 c, 16 d, 17, stk. 1, nr.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den 28.-29. april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet Uddannelsesdirektivet Gennemført i Danmark ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 880 af 8.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Juli 2015 Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold 0. Indledende bemærkninger... 4 0.1 EU-regler... 4 0.2 Danske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0615/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0033(COD) 18/12/2002

EUROPA-PARLAMENTET C5-0615/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0033(COD) 18/12/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0615/2002 2001/0033(COD) DA 18/12/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvalifikations- og uddannelseskrav

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), L 226/4 10.9.2003 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Marts 2013 Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Januar 2011 Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Bus

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Bus LEKTIONSPLAN 15 - FOR UNDERVISNINGEN TIL Bus KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Skole: Mileparken 12 A 2740 Skovlunde Tlf.: 4487 0100 Fax.: 4487 0199

Læs mere

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016.

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016. Kvalifikationskrav til førere af busser er udsat Som bekendt har Trafik- og Byggestyrelsen udsat de nye regler for ikke-erhvervsmæssige førere af busser. Derfor er siderne 18 til 21 i denne udgave af Personbefordring

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelsen

Læs mere

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil Efteruddannelse for lastbilchauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n November 2008 2 Bedre grund- og efteruddannelse

Læs mere

Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods.

Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods. Undervisningsmateriale Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods. Materialet er udviklet af Transporterhvervets UddannelsesRåd.. Materialet kan frit

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Høringsnotat. Høringsfristen udløb den 10. december 2007.

Høringsnotat. Høringsfristen udløb den 10. december 2007. Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: 9. april 2008 J.nr.: FS200-000012 Høringsnotat Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1. Indledning Færdselsstyrelsen

Læs mere

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, bus

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, bus Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, bus Emne turteori.dk Bøger mv. Opgaver 1.1 Euronormer og partikelfilter - Emissioner fra dieselmotorer, partikelfilter Opgavesæt - Opgave 1 - Opgave 3 Motorens

Læs mere

Best practice håndbog til de individuelle køretimer

Best practice håndbog til de individuelle køretimer Best practice håndbog til de individuelle køretimer Undervisningsministeriet 2009. Materialet er udviklet af Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Efteruddannelse for. buschauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus

Efteruddannelse for. buschauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus Efteruddannelse for buschauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n September 2008 2 Bedre grund-

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods Emne turteori.dk Bøger mv. Opgaver 1.1 Euro-normer og partikelfilter - Emissioner fra dieselmotorer, partikelfilter Opgavesæt - Opgave 1, Miljøhensyn

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) til

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) til 1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) 1 I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Johnny Bengtson. Ny taxikvalifikationsuddannelse Januar 2018

Johnny Bengtson. Ny taxikvalifikationsuddannelse Januar 2018 Johnny Bengtson Ny taxikvalifikationsuddannelse Januar 2018 Taxi kvalifikationsuddannelse - Regelgrundlag (lov/bekendtgørelse) - Førerkort/chaufførkort - Adgangskrav til uddannelsen - Uddannelsen - Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål AK

Læs mere

Vejledning for den praktiske prøve i lastsikring i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse

Vejledning for den praktiske prøve i lastsikring i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse Vejledning for den praktiske prøve i lastsikring i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse for godschauffører 1. Regelgrundlaget Regelgrundlaget for prøveaflæggelse er fastsat i bekendtgørelse

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-62, 63 a, 64, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 a-c, 124 q, 130, stk. 1 og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14. november 2005 med

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 16. januar 2013. Bekendtgørelse om kørekort 1) 10. januar 2013. Nr. 12. Lovtidende A 2013 Udgivet den 16. januar 2013 10. januar 2013. Nr. 12. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 5, 88 a, stk. 1, 118, stk. 7, 124 a-d, 124 g, 124 h, 124 q,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme 25. september 2001 PE 301.831/18-60 ÆNDRINGSFORSLAG 18-60 Udkast til betænkning (PE 301.831) Mathieu J.H. Grosch Uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juni 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: 2011-802-0004 Dok.: 369754 Bekendtgørelse om kørekort 1 I medfør af 56-63 a, 64, stk. 5, 66, stk. 4, 88 a, stk. 1, 118,

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalifikationskursus til taxikørsel. Grenaa Trafikskole Christian Vogel Primulavej 23 8500 Grenaa

Kvalifikationskursus til taxikørsel. Grenaa Trafikskole Christian Vogel Primulavej 23 8500 Grenaa Kvalifikationskursus til taxikørsel Grenaa Trafikskole Christian Vogel Primulavej 23 8500 Grenaa Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til kommende taxichauffører og eller taxichauffører der har

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om kørekort 1)

Udkast til bekendtgørelse om kørekort 1) Udkast til bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130, stk. 1, 134 b og 134 c i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører)

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 280 Offentligt 1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Ved aflæggelse af teoriprøve og praktisk prøve skal medbringes dokumentation for identitet (se vejledningen).

Ved aflæggelse af teoriprøve og praktisk prøve skal medbringes dokumentation for identitet (se vejledningen). Ansøgning om kørekort Ved indlevering af ansøgningen kan der være krav om, at følgende skal vedlægges (se vejledningen på blankettens bagside): Et vellignende fotografi En lægeattest Dokumentation for

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om kørekort 1)

Bekendtgørelse om kørekort 1) BEK nr 439 af 14/05/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2012 Justitsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013004888 Senere ændringer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere