Placering af en station mellem Allerød og Hillerød - Fælles grundlag for den videre proces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Placering af en station mellem Allerød og Hillerød - Fælles grundlag for den videre proces"

Transkript

1 ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE PLACERING AF EN STATION MELLEM HILLERØD OG ALLERØD Hillerød Kommune, Allerød Kommune, Frederiksværk-Hundested Kommune, Region Hovedstaden, Transport- og Energiministeriet, Miljøcenter Roskilde og Skov- og Naturstyrelsen Placering af en station mellem Allerød og Hillerød - Fælles grundlag for den videre proces Introduktion Dette notat er et resultat af et dialogarbejde om Nordsjælland, hvor en arbejdsgruppe har arbejdet sammen om at beskrive 3 placeringer af en station mellem Allerød og Hillerød. Notatet beskriver et fælles grundlag for politisk drøftelse af placering af en station. Tilgangen til dialogen i arbejdsgruppen har været meget overordnet og teoretisk. Først i næste fase skal egentlige kommunale skitseringer vise de reelle muligheder for byudvikling. Det indgår i byudviklingsprincippet i Forslag til Fingerplan 2007, at der er begrænsede stationsnære arealer i den ydre Hillerød-finger, og at en evt. ny station kan danne grundlag for en byudvikling af regional betydning, herunder give mulighed for velbeliggende stationsnære lokaliseringsmuligheder. Det fremgår endvidere at udlæg af ny byzone i Hillerød-fingeren mellem Allerød og Hillerød forudsætter, at der er truffet beslutning om placering af en ny station. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i eksisterende materiale udarbejdet af Banestyrelsen i 2001 og HUR i Som det vil fremgå af papiret vil et valg mellem de 3 placeringer af en station være et valg mellem forskellige byudviklingsmodeller: En station ved Overdrevsvej vil være et valg af en parker og rejs station, samt en station der kan betjene ny byudvikling fra Hillerød mod syd. Især vil beliggenheden være velegnet til fortsat erhvervsudvikling med bioteknologiske produktionsvirksomheder som Novo og Biogen. Det er begrænset hvor stor rummelighed, der bliver skabt til kontorbyggeri over 1500 m 2, indenfor det stationsnære kerneområde. Det er denne stationsløsning, som har den korteste tidshorisont. En station ved Brødeskovvej ville give det største potentiale for nye store kontorvirksomheder på kort sigt. Det vil være en udfordring at tilpasse en kompakt by til landskabet, der på dette sted er meget sammensat. Denne stationsløsning har en lang tidshorisont, da der er tale om en helt ny bydannelse på bar mark, på linje med Store Rørbæk. En station ved Ravnebjergvej i transportkorridoren afhænger af overordnede beslutninger om tværforbindelser. Den kan kun lade sig gøre, hvis forudsætningerne for en knudepunktstation bliver en realitet. Det betyder, at den skal ses i sammenhæng med en udbygning af regionens tværforbindelser i form af en HH-forbindelse og en jernbane i transportkorridoren med en station i krydsningen med Hillerødbanen. Til gengæld vil der i en sådan situation være en mulighed for at bygge en kompakt by omkring en station over eller under gadeniveau. En station ved Ravnebjergvej vil tillige kunne betjene erhvervsområdet nord for Lillerød, hvor der er mere end 2000 arbejdspladser. Vælges en station ved Brødeskovvej vil det på grund af den korte afstand til Ravnebjergvej, udelukke en station ved Ravnebjergvej. Det er arbejdsgruppens vurdering, at valget af Brødeskovvej vil gøre det urealistisk at satse på de øvrige to placeringer, men at en kombination af de to øvrige vil være en langsigtet mulighed under forudsætning af et tilstrækkeligt passagergrundlag.

2 Fingerplan 2007 Gruppen har arbejdet i de første 4 måneder af 2007, det vil sige parallelt med høringsperioden for Forslag til Fingerplan Det betyder, at der i forbindelse med vedtagelsen af Fingerplan 2007 ikke kan tages stilling til placering af en station, da en sådan beslutning vil kræve en selvstændig proces. I Forslag til Fingerplan 2007 inviterer Miljøministeriet kommunerne til at indgå i en dialog om den fremtidige planlægning i hovedstadsområdet, herunder om placering af en ny station mellem Hillerød og Allerød. Dette papir er resultatet af en dialog mellem Allerød-, Hillerød- og Frederiksværk-Hundested Kommuner, Transport- og Energiministeriet, Region Hovedstaden, Miljøcenter Roskilde og Skov- og Naturstyrelsen om placering af en ny station mellem Hillerød og Allerød. Alle 3 kommuner har i deres høringssvar til Forslag til Fingerplan 2007 kommenteret placering af en Station mellem Hillerød og Allerød: Hillerød Kommune ser en stigende nødvendighed af forbedret infrastruktur til både biler, busser og tog, herunder placering af en station mellem Hillerød og Allerød. Kommunen peger på, at en afklaring af placeringen har højeste prioritet, idet Hillerød Kommune ikke har ledige grunde til evt. nye videnserhverv af regional betydning. Allerød Kommune udtrykker tilfredshed med, at ministeriet har taget initiativ til et dialogprojekt om Nordsjælland, herunder om placering af en station mellem Hillerød og Allerød. Uden at ville foregribe processen peger byrådet på en placering af en ny station i transportkorridoren med henblik på at forberede stationen til at give skiftemulighed mellem S-tog og en eventuel fremtidig togforbindelse i transportkorridoren. Frederiksværk-Hundested Kommune peger i sit høringssvar på, at stationen bør placeres, så lokalbanen kan anvende stationen. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i den ramme for den videre byudvikling i Hovedstadsområdet, som Forslag til Fingerplan 2007 giver. Det betyder blandt andet, at der er arbejdet med det landområde mellem Allerød og Hillerød, der i Fingerplan 2007 er afgrænset som muligt nyt byområde under respekt for overordnede interesser. Visioner for bydannelse omkring 3 forskellige placeringer af en station Arbejdsgruppen har valgt at udarbejde en vision for byudviklingen for hver af de 3 placeringer af en station. De 3 visioner beskrives her: Hillerød Syd (ved Overdrevsvejen) Med en station ved Overdrevsvejen kan der sikres gode muligheder for omstigning og S-togsservice for et stort opland via tilknytning til det overordnede vejnet samt til lokalbanen til Hundested. Et højteknologisk parker og rejs-anlæg med intensiv parkering i P-huse tæt på stationen med kort gåafstand mellem bil og tog kan gøre det attraktivt at tage kollektiv transport. Shuttle-busser og 2

3 diverse private firma-drevne transporttilbud kan bringe passagerer til stationen fra erhvervsområderne syd for Hillerød. Det store opland via vejnettet kan suppleres af miljøvenlig byudvikling af høj arkitektonisk kvalitet i den sydlige del af Hillerød. Stationen vil kunne supplere Hillerød Kommunes langsigtede planlægning for placering af tilskuertunge events og attraktioner i det som i dag hedder Sportskilen (nord for delområde 7). En station ved Overdrevsvejen vil forholdsvist hurtigt give et voksende passagergrundlag. Delvist i form af overflytning fra Hillerød Station, men også pendlere der i dag kører med bil hele vejen ind til byen. Den overordnede vejinfrastruktur findes i forvejen, men de fysiske forhold omkring en station ved Overdrevsvejen vil være forholdsvis omkostningstunge at etablere. Det er denne stationsløsning, som har den korteste tidshorisont. Brødeskovvej Stationsløsningen ved Brødeskovvej giver byggemulighed for en helt ny by i området omkring Hammersholt og Brødeskov landsbyer. Løsningen baseres på muligheden for at etablere intensiv byudvikling omkring S-togsstationen. Dermed er der skabt grundlag for en ny og kompakt bydannelse af høj arkitektonisk kvalitet. Den vil give gode muligheder for miljørigtig lokalisering af en bred vifte af boliger, erhverv og udannelsesmæssige, kulturelle og sundhedsmæssige institutioner, herunder nye videnserhverv af regional betydning. Placering af en station ved Brødeskovvej vil kræve uforholdsmæssigt store investeringer i vej-infrastruktur, da vejtilgængelighed i dag er dårlig. Området omkring en station ved Brødeskovvej indeholder mange forskellige elementer, herunder landsbyen Hammersholt/Børstingerød, der skal tages hensyn til og som det vil være en udfordring at tillpasse bygning af tæt by med. Denne stationsløsning har en lang tidshorisont, da der er tale om en helt ny bydannelse på bar mark, på linje med Store Rørbæk. Nord for Lillerød (ved Ravnebjergvej) Ved etablering af en ny station i den regionale transportkorridor på grænsen til Lillerød Nord skabes der mulighed for at fremtidssikre stationsanlægget til at give omstigningsmulighed mellem S-tog og fremtidige regionale og eventuelt internationale tværforbindelser. Dermed er der skabt grundlag for en ny og moderne stationsby. En kompakt bydannelse af høj arkitektonisk kvalitet og et godt byliv vil give gode muligheder for miljørigtig lokalisering af en bred vifte af erhverv og udannelsesmæssige, kulturelle og sundhedsmæssige institutioner. En station i transportkorridoren er den mest omfattende stationsløsning. Den kan kun lade sig gøre, hvis forudsætningerne for en knudepunktstation bliver en realitet. Det betyder, at den skal ses i sammenhæng med en udbygning af regionens tværforbindelser i form af en HH-forbindelse og en jernbane i transportkorridoren med en station i krydsningen med Hillerødbanen. 3

4 4

5 Landområdet mellem Hillerød og Allerød I det følgende beskrives de konkrete rammer for byudvikling med henblik på at nuancere forståelsen af hvilke muligheder og begrænsninger, der følger af valget af hver af de 3 stationsplaceringer. Under overskriften Grøn forbindelse gives en overordnet redegørelse for de grønne strøg, da de grønne værdier i området har så stor værdi, at de er med til at strukturere den mulige byudvikling. Derefter beskrives det potentielle byområde. Det opdeles i delområder som beskrives ud fra muligheder og begrænsninger set i forhold til placering af en station ved Overdrevsvejen, Brødeskovvej og Ravnebjergvej. Grøn forbindelse Der er en grøn forbindelse på tværs af området nord for Ny Hammersholt, hvor der er meget store beskyttelsesinteresser, og hvor der ikke skal ske byudvikling. Den præcise afgrænsning af denne forbindelse sker først, når der er truffet beslutning om stationsplacering. Forbindelsen er i Regionplan 2005 angivet som beskyttelsesområde for landskabs-, natur- og kulturværdier i det åbne land, med retningslinier for landskabelige værdier, for kerneområde, spredningskorridor og naturforvaltning. Områdets landskabelige beskyttelsesinteresser hænger overvejende sammen med de naturgivne forhold i form af et meget kuperet landskab med vandløb, overdrev, enge og skovholme, afgrænset af markante skovbryn, samt Frederiksborg Slots historiske influens på landskabet. Retningslinierne for de naturmæssige beskyttelsesinteresser omhandler beskyttelse og styrkelse af de mange naturtyper, der sikrer den biologiske forbindelse. Arealanvendelsen i denne grønne forbindelse er i dag skov, landbrug, mindre naturarealer og golfbane. Det kuperede terræn er dannet af den nord-sydgående randmoræne udenfor St. Dyrehave. Her findes overdrev sødannelser og opstemmede damme. De gamle kongelige stutterivange har givet navnet Store- og Lille Hestehave, og søerne er navngivet efter de forskellige historiske hestefolde. Svenskegrøften har leveret vand til Frederiksborg Slots haveanlæg med springvande, voldgrave og fiskedamme. Der er endnu mange kulturspor af disse anlæg i landskabet. Den oplevelsesmæssige værdi af landskabet og kultursporerne har et stort potentiale for en udvikling af en rekreativ/turistmæssig formidling i forbindelse med Frederiksborg Slot. Landskabsforbindelsen fortsætter fra Slåenbækken til den grønne kile langs Pøle Å ved Salpetermosen. I den sydlige del af området danner den grønne forbindelse en kile, der rækker fra den fredede Børstingerød mose helt ind til kirken i Lillerød. Det inderste kileareal har tidligere været byzone, men er igen blevet ændret til landzone, fordi kommunen ønsker at bevare både kikket og landskabet helt ind til by og kirke. Potentielt byområde Det potentielle byområde er underopdelt, så der er 7 delområder syd for den grønne forbindelse og 2 nord for. I beskrivelsen angives blandt andet om arealet ligger indenfor det stationsnære kerneområde, det vil sige indenfor 600 m fra stationen eller inden for det stationsnære område, det vil sige indenfor 1200 m fra stationen. For det stationsnære kerneområde er der egentlig tale om en gå afstand, men på grund af den oversigtlige karakter disse beregninger har, er afstanden angivet i 5

6 fugleflugtslinie. Afstanden der angives til de 3 mulige stationer er afstanden til den nærmeste kant af området set fra stationen. I det stationsnære kerneområde er det muligt at etablere kontorbyggeri over 1500 m 2 og at bygge bymæssigt med blandet anvendelse og høje tætheder. I det stationsnære område kan der bygges bymæssigt med middelhøje tætheder, mindre kontor- og serviceerhverv, lokale institutioner, ekstensive erhvervsformer, tæt boligbebyggelse mv., samt undtagelsesvis kontorbyggeri ved særlige foranstaltninger. Udenfor det stationsnære område kan nye byområder anvendes til kontorbyggeri under 1500 m 2, industri, og andre ekstensive erhvervsformer, samt til såvel tæt boligbyggeri, som til tæt-lav-, og parcelhusbygggeri. 1. Brødeskov Kaserne Brødeskov Kaserne ligger på det gamle "Sjællandske Granatværk"s arealer. Den anvendes til Forsvarets materielgård og omfatter desuden depotområder i Gribskov, Jyderup og Gladsaxe. Der er 26 ansatte. Kasernen omfatter ca. 22 ha. Hele området ligger ikke stationsnært uanset placering af stationen. Afstanden til mulige stationer er: A) Overdrevsvejen: 2,1 km, B) Brødeskovvej: 1,3 km, C) Ravnebjergvej: 1,5 km. 2. Området mellem Brødeskov Kasserne og Hammersholt Området er et åbent landskab med få beskyttelsesinteresser på største del af området, men området afgrænses mod nord af ådalen med Slåenbækken i bunden, hvor beskyttelsesinteresser skal varetages. Området er ca. 91 ha. En lille del af området ligger indenfor det stationsnære kerneområde i forhold til en station ved Brødeskovvej og indenfor stationsnært område i forhold til en station ved Ravnebjergvej. Afstanden til mulige stationer er: A) Overdrevsvejen: 1,5 km, B) Brødeskovvej: 0,5 km, C) Ravnebjergvej: 0,7 km. 3. Hammersholt/Børstingerød Landsbyen er smal og nærmest i udstrækning begrænset til bebyggelse langs den gennemgående byvej. Den består af 2 dele: Hammersholt, der ligger i Hillerød Kommune og Børstingerød, der ligger i Allerød Kommune. Den er forholdsvis intakt og velbevaret. Lokalplan 265 for Allerød Kommune dækker Børstingerød. Landsbyen dækker et areal på ca.13 ha. Der er ingen rummelighed til ny bebyggelse. En del af landsbyen ligger indenfor det stationsnære kerneområde i forhold til en station ved Brødeskovvej og indenfor det stationsnæreområde i forhold til en station ved Ravnebjergvej. Afstanden til mulige stationer er: A) Overdrevsvejen: 1,9 km, B) Brødeskovvej: 0,3 km, C) Ravnebjergvej: 0,6 km. 4. Hammersholt Erhvervsområde Erhvervsområdet er lokalplanlagt (lokalplan 243) til erhvervsformål i kategori IV. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 9 ha. Det øvrige areal indenfor område 4 er ca.13. En stor del af erhvervsområdet ligger indenfor det stationsnære kerneområde i forhold til en station ved Brødeskovvej og Ravnebjerg. Afstanden til mulige stationer er: A) Overdrevsvejen: 1,9 km, B) Brødeskovvej: beliggende i tilknytning til en mulig station C) Ravnebjergvej: 0,3 km. 5. Nord for Hammersholt Erhvervspark/vest for banen Området er i Regionplan 2005 udpeget som landskabeligt beskyttelsesområde. Der ligger et vandværk tæt ved Brødeskovvej. Området afgrænses mod nord af ådalen med Slåenbækken i bunden. Det omfatter et areal på ca. 16 ha. Området ligger indenfor det stationsnære kerneområde i forhold til en station ved Brødeskovvej og en del indenfor det stationsnæreområde i forhold til en station ved Ravnebjergvej. Afstanden til mulige stationer er: A) Overdrevsvejen: 1,5 km, B) Brødeskovvej: beliggende i tilknytning til en mulig station C) Ravnebjergvej: 0,9 km. 6

7 6. Syd for Lille Sverige Området ligger mellem banen, Ny Hammersholt, transportkorridoren og Gl. Frederiksborgvej. Der er en del små søer. Området omfatter et areal på ca. 58 ha. En stor del af området ligger indenfor det stationsnære kerneområde i forhold til en station ved Brødeskovvej og en mindre del i forhold til en station ved Ravnebjergvej. Afstanden til mulige stationer er: A) Overdrevsvejen: 1,6 km, B) Brødeskovvej: beliggende i tilknytning til en mulig station C) Ravnebjergvej: 0,4 km. 7. Hestehaven Området er en del af Saltpetermosekilen, som er en landskabskile udpeget i kommuneplanlægningen. I området ligger et kraftvarmeværk og en mindre bebyggelse langs Hestehavevej. Miljømyndighedens vurdering viser, at der ikke er miljøkonsekvenser ved den gasfyrede kraftvarmeproduktion, som på forhånd indskrænker anvendelsen af naboejendomme. (Risiko ved varmtvandstank og gener ved lavfrekvent støj kan håndteres på ejendommen). Miljøkonsekvenszonen bør fastlægges konkret i forbindelse med kommuneplanlægning af arealerne omkring kraftvarmeværket. Område 7 omfatter et areal på ca. 48 ha. En del af området ligger indenfor det stationsnære kerneområde i forhold til en station ved Overdrevsvejen. Afstanden til mulige stationer er: A) Overdrevsvejen: Beliggende i tilknytning til stationen. B) Brødeskovvej: 1,6 km, C) Ravnebjergvej: 2,4 km. 8. Favrholm Mark Området er med begrænsede beskyttelsesinteresser. Det ligger i tilknytning til Hillerøds sydlige bygrænse og kan umiddelbar overgå til bymæssigt formål. Området omfatter et areal på ca. 161 ha. En mindre del af arealet ligger indenfor det stationsnære område. Afstanden til mulige stationer er: A) Overdrevsvejen: 0,8 km, B) Brødeskovvej: 2 km, C) Ravnebjergvej: 2,7 km. 9. Transportkorridoren Transportkorridoren er en 1 km bred arealreservation til fremtidige højspændingsanlæg, rørledninger til gas, overordnede veje jernbaner og lignende. Reservationen friholdes for byggeri og anlæg, som er landbrugsdriften uvedkommende. Reservationen har været fastholdt i regionplanerne siden 1973 og bliver betragtet som urørlig, idet ændringer et sted vil skabe forventninger om at der også kan ske ændringer andre steder i korridoren. Arbejdsgruppen er enige om, at der bør tages højde for den situation, at der på et tidspunkt kan blive etableret en bane i transportkorridoren. I den situation vil stedet hvor den krydser den eksisterende bane være et oplagt knudepunkt, hvor der kan ske byudvikling omkring. En sådan byudvikling vil forudsætte bybygning, hvor banen enten placeres under eller over gadeniveau ligesom i Ørestaden. Stationen skal indrettes så det bliver let at skifte mellem de 2 baner og støj- og barriereproblemer skal forebygges. Området omfatter et areal på ca. 117 ha. En stor del af området ligger indenfor det stationsnære kerneområde i forhold til en placering ved Ravnebjergvej og en lille del ved placering af en station ved Brødeskovvej. Afstanden til mulige stationer er: A) Overdrevsvejen: 2,5 km, B) Brødeskovvej: 0,5 km, C) Ravnebjergvej: Stationen ville ligge i området. Sammenfatning af rummelighed for byområderne ved de 3 placeringer af en station. De 3 skemaer viser de 3 forskellige situationer, som delområderne kommer i ved de 3 placeringer af en station. Betegnelserne A, B og C henviser til afstanden til stationen. A ligger indenfor det stationsnære kerneområde, B ligger indenfor det stationsnære område, det vil sige 600 til 1200 m 7

8 fra stationen og C ligger udenfor det stationsnære område, det vil sige uden for 1200 m fra stationen. Det er arbejdsgruppens vurdering, at valget af Brødeskovvej vil gøre det urealistisk at satse på de øvrige to placeringer, men at en kombination af de to øvrige vil være en langsigtet mulighed under forudsætning af et tilstrækkeligt passagergrundlag. Placering af station ved Overdrevsvejen Ved placering af en station ved Overdrevsvejen opstår der et nyt muligt byområde på ca. 20 ha indenfor det stationsnære kerneområde. Miljøkonsekvenszonen bør fastlægges konkret i forbindelse med kommuneplanlægning af arealerne omkring kraftvarmeværket Ca.60 ha opstår indenfor det stationsnæreområde,. I det stationsnære område kan der bygges bymæssigt med middelhøje tætheder, mindre kontor- og serviceerhverv, lokale institutioner, ekstensive erhvervsformer, tæt boligbebyggelse mv., samt undtagelsesvis kontorbyggeri ved særlige foranstaltninger. Ca. 130 ha ligger udenfor det stationsnæreområde og kan derfor anvendes til kontorbyggeri under 1500 m 2, industri, og andre ekstensive erhvervsformer, samt til såvel tæt boligbyggeri, som til tæt-lav-, og parcelhusbygggeri. Det skal her bemærkes, at der i område 7 er beskyttelsesinteresser, der skal tages hensyn til. Foruden en rummelighed i nyt muligt byområde vil en placering af en station ved Overdrevsvejen gøre ca. 690 eksisterende boliger stationsnære, samt gøre at m 2 eksisterende erhverv bliver indenfor det stationsnære kerneområde og at m 2 eksisterende erhverv bliver stationsnære. Hertil kommer en erhvervsrummelighed i det eksisterende byområde på m 2 indenfor det stationsnære kerneområde og på m 2 indenfor det stationsnære område, samt en boligrummelighed i det stationsnære område på ca. 50 boliger. Som det fremgår af introafsnittet er denne løsning en mulighed for at betjene en byudvikling fra Hillerød mod Syd, samt eksisterende byområde ved at skabe omstigning, S-togs-service og parker og rejs for et stort opland via tilknytning til det overordnede vejnet samt til lokalbanen. Muligheden for at placere nye store kontorejendomme nær stationen er således begrænsede, mens den 8

9 nuværende udvikling med videnerhverv og medico-produktion syd for Hillerød vil have gode muligheder for forbindelse til stationen. Placering af en station ved Brødeskovvej Ved placering af en station ved Brødeskovvej bliver ca. 80 ha nyt muligt byområde indenfor det stationsnære kerneområde, hvor det er muligt at etablere kontorbyggeri over 1500 m 2 og at bygge bymæssigt med blandet anvendelse og høje tætheder. Ca.80 ha bliver indenfor det stationsnære område, hvor der kan bygges bymæssigt med middelhøje tætheder, mindre kontor- og serviceerhverv, lokale institutioner, ekstensive erhvervsformer, tæt boligbebyggelse mv., undtagelsesvis kontorbyggeri ved særlige foranstaltninger. Ca. 90 ha ligger udenfor det stationsnæreområde og kan derfor anvendes til industri, tæt-lav, og parcelhuse. Hertil kommer, at ca. 80 ha i det stationsnære område inden for transportkorridoren ikke er indregnet, og at der i område 7 er beskyttelsesinteresser, der skal tages hensyn til. Foruden en rummelighed i nyt muligt byområde vil en placering af en station ved Brødeskovvej gøre ca. 510 eksisterende boliger stationsnære, samt gøre, at ca m 2 eksisterende erhverv bliver indenfor det stationsnære kerneområde, og at m 2 eksisterende erhverv bliver stationsnære. Hertil kommer en boligrummelighed i det eksisterende byområde på ca. 140 boliger indenfor det stationsnære område. Som det fremgår af visionen forudsætter udvikling af en egentlig ny by ved Brødeskovvej at vej-infrastruktur forbedres væsentligt, da vejtilgængelighed i dag er dårlig. Placering af en station ved Brødeskovvej vil betyde, at områderne 7 og 8 kan anvendes til at afrunde Hillerød mod syd med funktioner, der kan ligge udenfor stationsnært område. Området omkring en station ved Brødeskovvej indeholder mange forskellige elementer, herunder landsbyen Hammersholt/Børstingerød, der skal tages hensyn til og som vil være en udfordring at tilpasse bygning af tæt by med. 9

10 Placering af en station ved Ravnebjergvej Ved placering af en station ved Ravnebjergvej bliver ca. 100 ha nyt muligt byområde indenfor det stationsnære kerneområde, hvor det er muligt at etablere kontorbyggeri over 1500 m 2 og at bygge bymæssigt med blandet anvendelse og høje tætheder. Ca.140 ha bliver indenfor det stationsnæreområde, hvor der kan bygges bymæssigt med middelhøje tætheder, mindre kontor- og serviceerhverv, lokale institutioner, ekstensive erhvervsformer, tæt boligbebyggelse mv., undtagelsesvis kontorbyggeri ved særlige foranstaltninger. Ca. 225 ha ligger udenfor det stationsnæreområde og kan derfor anvendes til industri, tæt-lav, og parcelhuse. Arealet indenfor transportkorridoren er medregnet, idet forudsætningen for denne placering af en ny station er, at der etableres en krydsende bane i transportkorridoren, og at anvendelsen af transportkorridoren er så afklaret, at der kan ske byudvikling omkring en ny station. Foruden en rummelighed i nyt muligt byområde vil en placering af en station ved Ravnebjergvej gøre eksisterende boliger stationsnære, samt gøre, at ca m 2 eksisterende erhverv bliver indenfor det stationsnære kerneområde, og at m 2 eksisterende erhverv bliver stationsnære. Hertil kommer en boligrummelighed i det eksisterende byområde på ca. 720 boliger indenfor det stationsnære område og en erhvervsrummelighed i det eksisterende byområde på m 2 indenfor det stationsnære område. Placering af en station ved Ravnebjergvej vil betyde, at områderne 7 og 8 kan anvendes til at afrunde Hillerød mod syd med funktioner, der kan ligge udenfor det stationsnære område. Ved en byudvikling af området ved Ravnebjergvej skal der tages hensyn til, at eventuelt kommende infrastrukturprojekter som f.eks. et vejanlæg eller højspændingsledninger fortsat skal kunne etableres i transportkorridoren, hvorfor hele området i transportkorridoren ikke kan byudvikles. Sammenfatning på tværs af de 3 placeringer Sammenligner man de 3 placeringer af en station i en oversigtlig form kunne det se ud som i nedenstående skema 10

11 A m fra station B m fra station C > 1200 m fra station Boligrummelighed antal A B C I alt Overdrevsvejen m. station Overdrevsvejen u. station Brødeskovvej Ravnebjergvej Kontorerhverv rummelighed m 2 A B C I alt Overdrevsvejen m. station * Overdrevsvejen u. station 0 0 Brødeskovvej Ravnebjergvej Erhvervsrummelighed m 2 A B C I alt Overdrevsvejen m. station Overdrevsvejen u. station Brødeskovvej Ravnebjergvej Stationsgrundlag ture (på-+afstigning) A B C I alt Overdrevsvejen m. station Overdrevsvejen u. station Brødeskovvej Ravnebjergvej Eksisterende boligbebyg. A B C I alt Overdrevsvejen m. station * 586 Overdrevsvejen u. station * 586 Brødeskovvej * 511 Ravnebjergvej * 457 Eksisterende erhv.bebyg. m2 A B C I alt Overdrevsvejen m. station * Overdrevsvejen u. station * Brødeskovvej * Ravnebjergvej * I alt * = Ingen oplysninger = Forudsat, at beskyttelseszone om kraftvarmeværk ikke medfører reduktion i arealstørrelse. 11

12 Det skal understreges, at det er et eksempel. Fordelingen mellem de forskellige arealanvendelser (kontor, industri, etageboliger, tæt-lav og parcelhuse) kan varieres indenfor rammerne af Fingerplan Kommunerne kan også i den konkrete udformning af de nye byområder i enkelte tilfælde vælge at bruge undtagelsesbestemmelsen i forhold til mulighederne i det stationsnære kerneområde. Dermed kan arealet, hvor der kan bygges kontorer over 1500 m 2 forøges. Som det vil fremgå, er der i valget af en station tale om et valg mellem meget forskellige visioner. Det bemærkes, at til m 2 kontor svarer til til kontorarbejdspladser. Til sammenligning var der i 2002 i alt godt arbejdspladser inden for 500 m fra Hillerød station og yderligere knapt arbejdspladser op til m fra stationen. De største arbejdspladskoncentrationer uden for det indre storbyområde (håndfladen) findes i dag i Lauttrupparken ( arbejdspladser), Lyngby Bymidte (9.300 arbejdspladser) og Høje Taastrup Stationsby (7.100 arbejdspladser). Uden for Københavns Kommune er der i de seneste 25 år årligt bygget omkring m 2 kontor. Niveauet har været nogenlunde det samme i perioden Langt hovedparten af dette byggeri er sket længere inde i storbyområdet i f.eks. Ballerup, Lyngby, Gladsaxe, Glostrup og Høje- Taastrup. Etablering af så store volumener nybyggeri forudsætter derfor, at byudviklingen omkring en ny station tillægges allerhøjeste prioritet. Det beregnede passagergrundlag (af- og påstigninger) pr. hverdag på ved en ny station ved Overdrevsvejen svarer til påstigende passagerer. Det kan sammenlignes med antal dagligt påstigende passagerer ved Allerød Station (godt 4.000) og Hillerød station (9.500 excl. lokalbanerne). Det skal dog understreges, at langt hovedparten (75%) af det beregnede passagergrundlag ved Overdrevsvejen stammer fra det beregnede potentiale for nybyggeri nær stationen. De beregnede passagergrundlag (af- og påstigninger) pr. hverdag ved de to andre stationer ved Brødeskovvej og Ravnebjergvej på mellem svarer til dagligt påstigende passagerer. Det kan sammenlignes med antal dagligt påstigende passagerer ved de stationer i hovedstadsområdet, som har flest passagerer. F.eks. har Valby, Vesterport og Østerport hver godt påstigende passagerer, mens København H. og Nørreport har omkring påstigende passagerer (excl. Metroen). Høje-Taastrup station har dagligt påstigende passagerer." Det skal bemærkes, at det er usikkert hvor stor en del af det beregnede volumen, der reelt kan bebygges. Der er ikke taget højde for at dele af områderne evt. ikke kan bebygges på grund af f.eks. beskyttelsesinteresser. Desuden er der ikke fraregnet arealer til stations- og parkeringsanlæg, samt til andre strækningsanlæg indenfor transportkorridoren. 12

13 Bilag 1. - Forhistorie Det har igennem en årrække været diskuteret, om der er behov for en ny s-togstation mellem Hillerød og Allerød. Senest henvendte Frederiksborg Amt, Hillerød Kommune og Allerød Kommune sig i fællesskab til Banestyrelsen i forbindelse med regionplan 2001 med en opfordring til at igangsætte et udredningsarbejde, der kunne danne baggrund for et valg af en fremtidig stationsplacering. Denne opgave påtog Banestyrelsen sig, og udarbejdede en rapport: "Ny station mellem Hillerød og Allerød - Resultater af et udredningsarbejde" med Rambøll Nyvig som konsulent. Den indeholder en beskrivelse af en række konsekvenser af placering af en ny station ved henholdsvis Overdrevsvejen, Brødeskovvej og Ravnebjergvej. Rapportens baggrundsmateriale blev dokumenteret i 14 bilag. Efterfølgende udsendte HUR i oktober 2001 et debatoplæg der indkaldte forslag og ideer til et regionplantillæg. Debatten blev opsamlet og HUR udarbejdede i maj 2002 beslutningsgrundlaget "Byområde og ny station mellem Hillerød og Allerød", der beskriver 5 alternative modeller for et nyt byområde placeret ved en ny station mellem Hillerød og Allerød (Overdrevsvejen, Brødeskovvej, Ravnebjergvej, Lillerød Nord og en kombination med to stationer). Dette beslutningsgrundlag blev imidlertid aldrig behandlet politisk, fordi der ikke var enighed om stationens placering. Bilag 2. Metode for udarbejdelse af dette notat Arbejdsgruppen har valgt en oversigtlig tilgang, hvor der er arbejdet med struktur og principper og ikke detaljerede afgrænsninger. Hensigten har været at skabe et grundlag for en principiel diskussion af hvad der skal være afgørende for beslutningstageres valg af placering. Banestyrelsens og HURs materiale indeholder en nærmere analyse af de konkrete trafik og arealforhold. Der henvises til Banestyrelsens og HURs dokumenter. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i at se på det landområde mellem Allerød og Hillerød, der i Fingerplan 2007 er afgrænset som muligt nyt byområde under respekt for overordnede interesser. Arbejdsgruppen har i fællesskab gennemgået områdets historie, landskab og biologiske indhold og på denne baggrund skitseret, hvor der kan ske byudvikling, og hvor byudviklingen bør vige for beskyttelsesinteresser. Der er ikke sket en endelig afgrænsning af hverken beskyttelsesinteresser eller mulige nye byområder, men dannet en overordnet struktur med to grønne strøg og to adskilte områder, hvor der kan ske byudvikling. De to potentielle byområder er efterfølgende blevet underopdelt, fordi der er tale om et heterogent område med forskellige muligheder og begrænsninger. Arealopgørelserne er inklusiv beskyttede områder. Det vil sige at det reelle areal til bebyggelse er mindre. Papiret indeholder en beskrivelse af hvert delområde, der er potentielt byområde, samt en mere overordnet redegørelse for de grønne strøg. Delområdernes muligheder og begrænsninger beskrives på kort og lang sigt set i forhold til placering af en station ved Overdrevsvejen, Brødeskovvej og Ravnebjergvej. I dette papir arbejdes kun med de 3 oprindelige placeringer af en station. Allerød Kommune forslog i HURs høringsperiode i 2001 placering af en station lige nord for Lillerød. Denne placering ligger ligesom en af de oprindelige 3 placeringer indenfor transportkorridoren. Transportkorridoren er en arealreservation til fremtidige strækningsanlæg som f.eks. bane, vej og ledningsanlæg. Arbejdsgruppen har vurderet, at det er nok at belyse en enkelt placering af en station i transportkorridoren. 13

14 Arbejdsgruppen har diskuteret muligheden for en shunt, der kunne forbinde en station ved Brødeskovvej med Frederiksværkbanen. Der er ikke arbejdet videre med denne mulighed, da en shunt ikke vil være forenelig med den grønne forbindelse. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af dette papir ikke sket nye trafikberegninger, idet de er indeholdt i Banestyrelsens og HURs materiale. Arbejdsgruppen har vurderet, at nye beregninger ikke vil ændre på valget mellem de 3 mulige placeringer af en station. Der er ikke med dette papir givet tilsagn fra Transport- og Energiministeriet om at deltage i en evt. fremtidig finansiering af en ny station eller tilhørende anlæg. Når der er taget beslutning om placering af en station mellem Allerød og Hillerød skal der foretages en nærmere arealanalyse i kommuneplanlægningen, der helt konkret afgrænser de nye byområder, og den grønne struktur. Det skal understreges, at tallene i sammenfatningsskemaet er ét eksempel indenfor rammerne af Fingerplan Mange andre variationer er mulige. Det der har været vigtigt for arbejdsgruppen er at give et eksempel, der kan bruges til, at man kan sammenligne rummeligheden i de potentielle byområder ved placering af en station ved enten Overdrevsvejen, Brødeskovvej eller Ravnebjergvej. Bilag 3. - Baggrundsmateriale Banestyrelsen (2001): "Ny station mellem Hillerød og Allerød - Resultater af et udredningsarbejde" Banestyrelsen (2001): "Ny station mellem Hillerød og Allerød - Resultater af et udredningsarbejde" - Bilagsbind: 1. Forudsætninger for rummelighedsberegninger 2. Opgørelse af rummelighed i nye byarealer omkring de 3 stationer 3. Oversigt over nødvendige investeringer i infrastruktur 4. Beregningsgang ved opgørelse af muligt passagertal pr. station 5. Turrater og markedsandele 6. Vurdering af potentielle brugere af Parkér og Rejs (P& R)-anlæg ved ny station 7. Passagergrundlag for allerede eksisterende boliger og erhvervsområder, samt udbygninger i byzoner 8. Biltrafik pr. hverdagsdøgn begge retninger tilsammen 9. Hovedresultater vedrørende passagertal 10. Forudsætninger for stationsforpladser 11. Passagertal for Frederiksværkbanen 12. Oversigt over øgede driftsomkostninger 13. Ny stations betydning for den eksisterende kollektive trafik (jf. også bilag 11) 14. Vurdering af biltrafikken til/fra ny station HUR (2002): "Byområde og ny station mellem Hillerød og Allerød Beslutningsgrundlag til HUR" Frederiksborg Amt (1999): Havelse Delområdeplan Bilag 4 Arbejdsgruppen 14

15 Arbejdsgruppen har bestået af : Mikkel Henriques, Hillerød Kommune Hans Brigsted, Hillerød Kommune Poul Rasmussen, Allerød Kommune Jesper Lohse Jørgensen, Frederiksværk-Hundested Kommune Sigurbjörn Hallsson, Region Hovedstaden Ida Madsen, Region Hovedstaden (vikarieret ved 2 møder) Jesper Kaae, Transport- og Energiministeriet Tine Falkentorp, Miljøcenter Roskilde Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen Annette Ginsbak, Skov- og Naturstyrelsen Lone Jansson, Skov- og Naturstyrelsen 15

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne

Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne Bilag 4 Arealanvendelse og nybyggeri i transportkorridorerne skøn over effekter af arealreservationen til transportkorridorerne 1. Arealanvendelse De to transportkorridorer fra nord til syd og øst til

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Bilag 1. Ændringer af Stationsnærhedsprincippet. Titel på forslag. Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn)

Bilag 1. Ændringer af Stationsnærhedsprincippet. Titel på forslag. Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn) Bilag 1 Titel på forslag Ændringer af Stationsnærhedsprincippet Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn) 1. Stationsnærhedsprincippet ændres, så kommunerne kan udpege stationære områder

Læs mere

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Furesø Kommune Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 FARUM ERHVERVSOMRÅDE Forslag til vision 27. maj

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 15-02-2007 Sag nr.: KB 34 (ØU 45, TMU 16) Sagsbehandler: Dan Gabriel Jensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Bilag 1-9. Tilrettet efter Økonomiudvalgets indstilling

Bilag 1-9. Tilrettet efter Økonomiudvalgets indstilling Bilag 1 9 Tilrettet efter Økonomiudvalgets indstilling Bilag 1 Titel på forslag Ændringer af Stationsnærhedsprincippet Forslaget kort * Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn) 1. Stationsnærhedsprincippet

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner

Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner I det følgende beskrives kortfattet planprocessen ved ændring af et givet område til fremtidig anvendelse til erhvervsformål. Erhvervs-anvendelse

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Fingerplan 2007 og stationsnær lokalisering Jan Engell Arkitekt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet Region Skåne, Malmö, 29. februar 2008

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadens Udviklingsråds arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, på baggrund

Læs mere

Regionplantillæg. TV-byens fremtidige anvendelse. Retningslinier og redegørelse

Regionplantillæg. TV-byens fremtidige anvendelse. Retningslinier og redegørelse Regionplantillæg TV-byens fremtidige anvendelse Retningslinier og redegørelse Januar 2004 TV-byens fremtidige anvendelse Retningslinier og redegørelse Regionplantillæg til Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen

Læs mere

Fingerplan 2007. Forslag til. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Høringsfrist til 13. april 2007

Fingerplan 2007. Forslag til. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Høringsfrist til 13. april 2007 F O R S L A G T I L F I N G E R P L A N 2 0 0 7 1 Forslag til Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Høringsfrist til 13. april 2007 2 F O R S L A G T I L F I N G E R P L

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag To nye grønne kiler i hovedstaden Indkaldelse af ideer og forslag 9. marts - 4. maj 2015 To nye grønne kiler i hovedstaden - Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning og den videre planlægning af

Læs mere

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus

Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 9. maj 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 4 Mødelokale 6 på Værløse Rådhus Lars Carpens (V), formand Wagner Jensen (V), næstformand Michael Rexen (V) John I. Allentoft (C) Lone Christensen

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

26. nov Se mere på 486/708

26. nov Se mere på  486/708 Kommuneplan 2014-2026, FORSLAG for Høje-Taastrup Kommune Forslaget til Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 22.10.2013 Forslaget er offentliggjort d. 26.11.2013 Ansvarshavende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadsregionens Statistikkontor's arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år,

Læs mere

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning

F I N G E R P L A N 2 0 0 7. Fingerplan 2007. Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning F I N G E R P L A N 2 0 0 7 1 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 2 F I N G E R P L A N 2 0 0 7 Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Udgivet

Læs mere

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOMRÅDET Folketingets vedtagelse 4. juni 2010 Folketinget noterer sig, at formålet med

Læs mere

De nye spillere på banen - Samarbejde om plan-, miljø- og naturopgaver Vicedirektør Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen.

De nye spillere på banen - Samarbejde om plan-, miljø- og naturopgaver Vicedirektør Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen. De nye spillere på banen - Samarbejde om plan-, miljø- og naturopgaver Vicedirektør Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen Miljøministeriets struktur Ministeren Departementet Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

By-og boligudvikling. Skitser til arealudlæg. Indhold. 1. Overordnede principper. Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper

By-og boligudvikling. Skitser til arealudlæg. Indhold. 1. Overordnede principper. Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper By-og boligudvikling Skitser til arealudlæg Indhold 1. Overordnede principper Model 1 Kompaktbyen-med skovtema Fordele og ulemper Model 2 Søbåndet - med bykant Fordele og ulemper Model 3 Nordbyen - med

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Driftsbyen Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen

Driftsbyen Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen NOTAT Driftsbyen 11-03-2013 Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen Dette notat omhandler reservation til bane og transportkorridor. (se notat om veje her: 27039/13) Planlov

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Fingerplan 2007. Byerne og trafiksystemerne skal hænge sammen hvordan?

Fingerplan 2007. Byerne og trafiksystemerne skal hænge sammen hvordan? Fingerplan 2007 Byerne og trafiksystemerne skal hænge sammen hvordan? Peter Hartoft-Nielsen Civ.ing, lic. techn. Projektleder hovedstadsområdets planlægning By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET

VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET Notat UDKAST TIL VEJLEDNING Byer J.nr. BLS-149-00426 Ref. jaeng Dato: 10. januar 2010 VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET Baggrunden for vejledningen Den hidtidige

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Den danska planeringsprocessen Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Emner - Miljøministeriet - Plansystemet - Landsplanlægning - Fingerplan 07 - Regionale udviklingsplan - Kommuneplaner -

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD TILLÆG VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR. Til Region Hovedstaden. Dokumenttype Notat

SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD TILLÆG VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR. Til Region Hovedstaden. Dokumenttype Notat Til Region Hovedstaden Dokumenttype Notat Dato December 2010 SCREENING AF PLACERINGSMULIGHE- DER FOR NYT HOSPITAL VED HILLERØD TILLÆG VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR SCREENING AF PLACERINGSMULIGHEDER FOR NYT

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 6. til Kommuneplan Boliger på Frihedsvej, Rungsted

Forslag til. Kommuneplantillæg 6. til Kommuneplan Boliger på Frihedsvej, Rungsted Forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013-25 Boliger på Frihedsvej, Rungsted Forslag til Kommuneplantillæg 6 Forslag til Kommuneplantillæg 6 Forslag til Kommuneplantillæg 6 er udarbejdet af

Læs mere

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden 0 012 5-2 000 nat urfo rkla ring 11/ 1:1 Rentemestervej 14 2400 København NV Tel: (+45) 3311 0024 Mail: info@hillerødsyd.dk

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. november 2004 via Magistraten J.nr. EJD/01/00532 Ref.:

Læs mere

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk

Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk Delområde 2 - Vinge og Store Rørbæk D B A C D Delområde 2 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-E) 280 2 Delområde 2 - Byområder Vinge og Store Rørbæk (kortudsnit A) 281 Delområde

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere