VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT. for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION"

Transkript

1 VEDTÆGT for INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER DANMARKS NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION (Vedtaget af Bestyrelsen d. 19. juni 2013 og godkendt af Udviklingsministeren d. 9. august 2013) I medfør af 4, stk. 3, i lov nr. 553 af 18. juni 2012 om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, som ændret ved lov nr. 656 af 12. juni 2013, i det følgende kaldet loven, fastsættes: Kapitel 1 Organisation og formål m.v. Institutionens navn, binavn og hjemsted 1. Institutionens navn er Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution i det følgende kaldet institutionen (på engelsk The Institute for Human Rights Denmark s National Human Rights Institution og på fransk L Institut des Droits de l Homme l Institution Nationale des Droits de l Homme du Danemark ). Stk. 2. Institutionens binavn er Institut for Menneskerettigheder, der forkortes IMR (på engelsk The Danish Institute for Human Rights, forkortet DIHR, og på fransk L Institut Danois des Droits de l Homme, forkortet IDDH ). 2. Institutionen har hjemsted i København. Retlig status m.v. 3. Institutionen er etableret med henblik på at sikre efterlevelsen af FN s Paris-principper for uafhængige, nationale menneskerettighedsinstitutioner og skal til stadighed leve op til kravene i Paris-principperne. 4. Institutionen er en uafhængig selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. Institutionen er omfattet af den lovgivning, der gælder for den offentlige forvaltning, herunder f.eks. forvaltningsloven, offentlighedsloven, lov om Folketingets Ombudsmand, lov om statens 1

2 regnskabsvæsen m.v., lov om statens byggevirksomhed m.v. og lov om ligestilling af kvinder og mænd. Stk. 2. Institutionen skal i sit virke udøve god forvaltningsskik, ansvarlighed og åbenhed med henblik på at fremstå som en troværdig, national menneskerettighedsinstitution med gennemslagskraft. Formål og ansvarsområder 5. Institutionen skal fremme og beskytte menneskerettighederne i fredstid og under væbnede konflikter, navnlig ved at 1) varetage overvågning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i Danmark, 2) udføre analyse af og forskning på menneskerettighedsområdet, 3) rådgive Folketinget, regeringen, andre offentlige myndigheder og private aktører om menneskerettigheder, 4) fremme koordination af og bistand til civilsamfundsorganisationers arbejde med menneskerettigheder, 5) gennemføre og fremme undervisning i menneskerettigheder, 6) forestå information om menneskerettigheder, 7) sikre biblioteksfaciliteter vedrørende menneskerettigheder og 8) bidrage til gennemførelse af menneskerettigheder i ind- og udland. Stk. 2. Institutionen skal fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, herunder ved at 1) bistå ofre for forskelsbehandling med at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, 2) foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling, og 3) offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling. Stk. 3. Institutionen afgiver årligt en beretning til Folketinget om institutionens virksomhed og udviklingen i menneskerettighedssituationen i Danmark. Beretningen offentliggøres af institutionen. Stk. 4. Institutionen skal i sit virke tage udgangspunkt i grundlovens frihedsrettigheder og i de af det internationale samfund til enhver tid anerkendte menneskerettigheder, herunder især de i FN s verdenserklæring, FN s konventioner og Europarådets konventioner omtalte menneskerettigheder, samt i den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder og i forpligtelser relateret til OSCE s menneskelige dimension. 2

3 Stk. 5. Institutionen har forskningsfrihed. Institutionens videnskabelige personale har forskningsfrihed og forsker frit inden for institutionens forskningsstrategiske rammer i den tid, hvor de ikke er pålagt andre opgaver. Stk. 6. Institutionen fastsætter nærmere retningslinjer for, hvad der skal forstås som forskningsarbejde med tilhørende forskningsfrihed for det videnskabelige personale, og hvad der skal forstås som andre opgaver. Kapitel 2 Institutionens ledelse Bestyrelsen 6. Institutionen ledes af en bestyrelse, der træffer afgørelse i alle væsentlige spørgsmål om institutionens faglige arbejdsområde, økonomi og forvaltning. Stk. 2. Bestyrelsen skal ved sin funktionsudøvelse varetage institutionens interesser i overensstemmelse med formålet i loven og fastlægge institutionens virksomhed på længere og kortere sigt f.eks. ved vedtagelse af flerårige strategier. 7. Bestyrelsen skal løbende føre tilsyn med gennemførelsen af institutionens aktiviteter. Bestyrelsen skal herved blandt andet tage højde for udviklingen på området, således at institutionen er i stand til at opstarte nye aktiviteter for at sikre dynamik og aktualitet i sit arbejde. Bestyrelsen har ansvaret for prioriteringen inden for de til enhver tid gældende finansielle rammer. 8. Bestyrelsen består af 14 medlemmer, som udpeges i deres personlige egenskab på følgende måde: 1) 6 medlemmer udpeges af Rådet for Menneskerettigheder. 2) 1 medlem udpeges af rektor for Københavns Universitet. 3) 1 medlem udpeges af rektor for Aarhus Universitet. 4) 1 medlem udpeges af rektor for Syddansk Universitet. 5) 1 medlem udpeges af rektor for Aalborg Universitet. 6) 2 medlemmer udpeges af Rektorkollegiet under Danske Universiteter. 7) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder. 8) 1 medlem vælges af medarbejderne ved institutionen. Stk. 2. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode og kan genudpeges for yderligere en periode. Derefter kan de først vælges eller udpeges på ny efter mindst 4 års forløb. Stk. 3. Blandt de medlemmer af bestyrelsen, som udpeges af Rådet for Menneskerettigheder, skal mindst 1 medlem have tilknytning til en organisation, der beskæftiger sig med områder af betydning for de etniske minoriteter, mindst 1 medlem skal have tilknytning til en organisation, 3

4 der beskæftiger sig med ligebehandling af kvinder og mænd, og mindst 1 medlem skal udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Stk. 4. Det tilstræbes, at mindst 2 af de af rektorerne for Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet udpegede medlemmer er tilknyttet de juridiske faggrupper. Stk. 5. Valg af en medarbejder ved institutionen finder sted i henhold til bestemmelserne herom i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven). Medarbejderrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. Medarbejderne kan vælge 1 suppleant. 9. Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer skal ske ved en officiel beslutning, som skal fastsætte udpegningsperioden. Stk. 2. Institutionens daglige ledelse (direktøren) indkalder beslutning om udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer fra de udpegningsberettigede parter. Direktøren udsender derefter udnævnelsesskrivelser til de ny- eller genudnævnte bestyrelsesmedlemmer med kopi til de udpegende parter. Stk. 3. Udtræder et bestyrelsesmedlem inden udløbet af udpegningsperioden, udpeger den udpegningsberettigede part et nyt medlem for en ny 4-årig periode. 10. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand. Formanden vælges for en 1-årig periode med mulighed for genvalg. Stk. 2. Bestyrelsesformanden indkalder bestyrelsen til møde mindst fire gange årligt. Bestyrelsen skal indkaldes til møde, hvis det ønskes af tre bestyrelsesmedlemmer eller af direktøren. Ved formandens afgang indkalder direktøren til bestyrelsesmøde. Stk. 3. Bestyrelsens møder afholdes i institutionen eller et andet sted efter formandens bestemmelse. Stk. 4. Bestyrelsens møder kan afholdes på skriftligt grundlag, herunder via e-post, såfremt intet bestyrelsesmedlem modsætter sig det, eller såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. Stk. 5. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer, hvor vedtagelse kræver to tredjedels flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der blandt andet skal sikre størst mulig åbenhed om bestyrelsens arbejde. Stk. 2. Åbenheden kan begrænses af den lovgivning, der gælder inden for den offentlige forvaltning, og hvis det i øvrigt på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne findes 4

5 nødvendigt. Særlige udvalg og rådgivende fora 12. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte særlige udvalg og rådgivende fora, når disse forventes at kunne støtte bestyrelsen i at sikre kvalitet i arbejdet eller skabe en bred faglig og folkelig kontaktflade. Stk. 2. Ved nedsættelsen af et særligt udvalg eller rådgivende forum fastlægger bestyrelsen overordnede retningslinjer for udvalgets eller forummets arbejde, herunder f.eks. målsætninger og tidshorisont for arbejdets udførelse. Stk. 3. Bestyrelsen udpeger medlemmerne til særlige udvalg og rådgivende fora. Særlige udvalg og rådgivende fora kan bestå af det antal medlemmer, som bestyrelsen måtte finde passende. Bestyrelsen kan udpege medlemmer såvel inden for som uden for bestyrelsens kreds. Rådet for Menneskerettigheder 13. Bestyrelsen nedsætter Rådet for Menneskerettigheder, som drøfter de overordnede retningslinjer for institutionens virksomhed og følger dens aktiviteter med henblik på at fremme lovens formål. Rådet kan over for institutionens bestyrelse fremsætte forslag til nye aktiviteter og vurdere forløbet af hidtidige aktiviteter. 14. Rådet for Menneskerettigheder sammensættes således, at det afspejler de synspunkter, som gør sig gældende blandt civilsamfundsorganisationer, der arbejder med menneskerettigheder. Særligt berørte offentlige myndigheder kan desuden optages som medlemmer af rådet. Stk. 2. Betegnelsen civilsamfundsorganisationer kan f.eks. inkludere frivillige organisationer, faglige organisationer, politiske partier, universiteter, forsknings- og undervisningsinstitutioner og organisationer, der beskæftiger sig med områder af betydning for de etniske minoriteter. Stk. 3. Enkeltpersoner kan ikke optages som medlemmer af Rådet for Menneskerettigheder. Medlemmerne af Rådet for Menneskerettigheder er repræsenter for de respektive organisationer og myndigheder. 15. Rådet for Menneskerettigheder nedsættes efter en offentlig høringsproces, som gentages periodisk og mindst hvert fjerde år. Stk. 2. Som led i den offentlige høringsproces opfordrer bestyrelsen dels eksisterende medlemmer af rådet til aktivt at forny deres medlemskab, dels øvrige interesserede civilsamfundsorganisationer og særligt berørte myndigheder til at søge om medlemskab af rådet. Dette gøres for at sikre, at rådet til stadighed repræsenterer de civilsamfundsorganisationer og myndigheder, der er aktivt involveret i fremme af menneskerettighederne. 5

6 16. Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser for medlemskab af Rådet for Menneskerettigheder i overensstemmelse med FN s Paris-principper for nationale menneskerettighedsinstitutioner. Bestemmelserne skal bl.a. indeholde regler om medlemskreds, udpegningsperiode og supplering af medlemmer ved udtrædelse i løbet af en medlemsperiode. Bestemmelserne skal endvidere indeholde regler om, hvor ofte og på hvilken måde en offentlig høringsproces gennemføres, jf. 15, stk. 1. Stk. 2. Bestemmelserne for medlemskab af rådet gøres tilgængelige for offentligheden, f.eks. via institutionens hjemmeside. 17. Medlemmer af institutionens bestyrelse kan ikke samtidig repræsentere et medlem af Rådet for Menneskerettigheder. 18. Medlemmer af Rådet for Menneskerettigheder, der repræsenterer civilsamfundsorganisationer, har stemmeret. Repræsentanter for offentlige myndigheder og repræsentanter for bestyrelsen, der deltager i rådets møder, har ikke stemmeret. 19. Udgifter til møder i Rådet for Menneskerettigheder, herunder f.eks. udgifter til udsendelse af skriftligt materiale, afholdes over institutionens driftsbudget. 20. Rådet for Menneskerettigheder vedtager en forretningsorden for sit virke. Direktøren 21. Bestyrelsen udnævner efter offentligt opslag i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære om opslag af stillinger og lønnede hverv i staten en direktør til at forestå institutionens daglige ledelse. Stk. 2. Ansættelse sker normalt for en tidsbegrænset periode. 22. Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse, herunder den faglige, økonomiske og forvaltningsmæssige ledelse af institutionen og varetager personaleadministrative samt regnskabsmæssige opgaver. Stk. 2. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner af usædvanlig art eller væsentlig betydning, jf. 6, herunder beslutninger om: 1) indgåelse eller opsigelse af kontorlejemål, 2) indkøb på mere end 2 mio. kr., og 3) indgåelse af aftaler om aktiviteter på mere end 7,5 mio. kr. (1 mio. Euro) om året i op til tre år. Stk. 3. Direktøren indstiller det årlige budget til bestyrelsens vedtagelse. Direktøren har ansvaret for overholdelse af det af bestyrelsen godkendte budget og for, at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer. 6

7 23. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for direktørens virksomhed. Stk. 2. Direktørens opgavevaretagelse skal ske inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Stk. 3. Direktøren kan inden for de fastsatte rammer og retningslinjer delegere opgaver til andre ansatte på institutionen efter de almindelige forvaltningsretlige regler. 24. Direktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Kapitel 3 Økonomi og regnskab m.v. Tegningsret 25. Institutionen tegnes af direktøren i forening med enten bestyrelsesformanden eller to bestyrelsesmedlemmer eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. Stk. 2. Direktøren fastsætter bestemmelse om, hvem der på direktørens vegne kan råde over institutionens beholdninger, og om påtegning og godkendelse af bilag. Økonomi m.v. 26. Staten yder et passende årligt tilskud til institutionens drift og aktiviteter. Tilskuddet skal sikre, at institutionen har mulighed for at have sine egne medarbejdere og lokaler, således at den er uafhængig af regeringen og ikke er underlagt nogen økonomisk kontrol, der kan have indflydelse på dens uafhængighed. 27. Institutionen kan i overensstemmelse med sit formål modtage indtægter fra fonde, gaver m.v. og kan drive indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder konsulentbistand og rådgivning, i det omfang dette er foreneligt med varetagelsen af institutionens øvrige opgaver. Stk. 2. Institutionen kan i overensstemmelse med sit formål indgå flerårige aftaler med offentlige myndigheder om løsning af konkrete opgaver. 28. Institutionen er omfattet af de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for institutionens ansatte. 29. Institutionen er selvforsikrende, jf. Finansministeriets cirkulære om selvforsikring i staten, men kan tegne udvidede rejseforsikringer i forbindelse med rejseaktivitet til højrisikoområder. 30. Institutionen hæfter for sine forpligtelser alene med sine bygninger, anlæg, inventar og formue, jf. 36, stk. 2. 7

8 Regnskab 31. Institutionens regnskabsår er finansåret. Institutionen anvender de statslige regnskabsregler efter Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen. Stk. 2. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes institutionens årsrapport af institutionens daglige ledelse og indstilles til bestyrelsens godkendelse. Stk. 3. Årsrapporten underskrives af den samlede bestyrelse og af direktøren. Revision 32. Institutionens årsrapport revideres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik af rigsrevisor, jf. 2 og 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.v. Stk. 2. Bestyrelsen fører løbende tilsyn med direktørens opfølgning på Rigsrevisionens rapporter m.v. Tilsyn 33. Institutionen er omfattet af Udenrigsministeriets tilsyn, jf. herom den til enhver tid gældende ministerieinstruks. Stk. 2. Det finansielle tilsyn med institutionens økonomistyring er baseret på gældende regler for selvejende institutioner inden for den danske offentlige forvaltning. Tilsynet skal med udgangspunkt heri foregå i overensstemmelse med institutionens uafhængighed. Stk. 3. Bestyrelsen fører løbende tilsyn med direktørens opfølgning på Udenrigsministeriets tilsyn. Kapitel 4 Vedtægtsforhold og nedlæggelse Vedtægtsforhold 34. Institutionen gør den til enhver tid gældende vedtægt tilgængelig for offentligheden på sin hjemmeside. 35. Forslag til vedtægtsændringer sendes til alle bestyrelsesmedlemmer mindst 14 dage før det bestyrelsesmøde, hvorpå de behandles. 8

9 Stk. 2. Efter foreløbig behandling i bestyrelsen sendes forslag til vedtægtsændringer i høring hos Rigsrevisionen efter lov om revisionen af statens regnskaber m.v. 7 og 10, inden de forelægges bestyrelsen til endelig vedtagelse eller forkastelse. Stk. 3. Vedtægtsændringer forelægges udenrigsministeren til godkendelse, når de er endeligt vedtaget af bestyrelsen. Udenrigsministeren gives derved mulighed for som led i sin tilsynsforpligtelse at sikre god tilskudsforvaltning og at påse, at bestyrelsen har taget højde for Rigsrevisionens bemærkninger til vedtægten eller ændringer deraf. 36. Institutionen kan kun nedlægges ved lov. Nedlæggelse Stk. 2. Nedlægges institutionen som selvejende institution, overgår dens bygninger, anlæg, inventar, formue og forpligtelser til staten. Kapitel 5 Ikrafttræden 37. Vedtægten træder i kraft den 9. august Vedtaget af bestyrelsen den 19. juni 2013 Ole Hartling, formand Vægten er godkendt af Udenrigsministeren den 9. august

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere