Anbefalinger og udfordringer om partnervold i traumatiserede flygtningefamilier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger og udfordringer om partnervold i traumatiserede flygtningefamilier"

Transkript

1 Center for Udsatte Flygtninge Oktober 2011 Anbefalinger og udfordringer om partnervold i traumatiserede flygtningefamilier Kvinder og børn i traumatiserede flygtningefamilier er en særligt udsat gruppe blandt voldsramte etniske minoritetsfamilier, og der er behov for indsatser på flere niveauer for at afhjælpe deres problemer. Indsatserne bør være: Kvinderne skal undervises i deres rettigheder og oplyses om deres mulighed for gratis anonym rådgivning. Lærere på sprogskoler skal klædes på til at kunne snakke om vold med kursisterne og behovet for dokumentation ved anmeldelse. Samarbejde og netværksmøder mellem krisecentre, kommuner og behandlingscentre kvalificerer hjælpen til den voldsramte kvinde. Familiebehandling på tværfaglige behandlingscentre kan afhjælpe problemer i voldsramte flygtningefamilier. Der bør etableres netværksgrupper for voldsramte flygtningekvinder. Det bør være lettere for voldsramte flygtningekvinder at opnå selvstændig opholdstilladelse. Der er behov for en undersøgelse af kommunernes udmøntning af retten til anonym rådgivning efter Serviceloven. Voldsramte flygtningekvinders rettigheder skal på dagsordenen. Fælles for de familieorienterede eller individuelt orienterede indsatser er, at de alle skal bidrage til at styrke kvinden i at tage en beslutning i et voldeligt forhold, mens fortalerindsatsen har til hensigt at påvirke en ændring af lovgivningen på området og at fremme en generel samfundsoplysning omkring voldsramte flygtningekvinder. Det var Ressourcegruppen om udsatte flygtninges 1 anbefalinger, da de i april 2011 holdt møde om Udsatte flygtningekvinder og vold med oplæg ved sekretariatschef Lene Johannesen og projektkoordinator Susanne Fabricius fra Landsorganisation af Kvindekrisecentre LOKK samt ved familieterapeut Tina Mouritsen fra Rehabiliteringsog Forskningscentret for Torturofre RCT. I notatet er hovedpointerne fra mødet skrevet sammen og anbefalingerne er underbygget med henvisning til relevant forskning samt det nye regeringsgrundlag fra oktober Kommissoriet for Ressourcegruppen om udsatte flygtninge er at skabe et samlet overblik over de særligt udsatte flygtninges vilkår i Danmark, gøre sig overvejelser over mulige forbedringer i indsatserne og deres sammenhæng samt at prioritere og videreformidle aktuelle problemområder og anbefalinger til relevante beslutningstagere. Gruppen består af repræsentanter fra sundhedssektoren, herunder den offentlige og private behandling og forebyggelse, børne- og ungeområdet, uddannelses- og beskæftigelsesområdet, forskningsområdet, forsorgscentre, det retspolitiske område, frivillig- og foreningsverdenen med videre. 2 Et Danmark, der står sammen regeringsgrundlag oktober 2011, Regeringen oktober Notat på baggrund af møde i Ressourcegruppen om udsatte flygtninge 1

2 Årsager til partnervold Vold i traumatiserede flygtningefamilier foregår ofte efter mandens torturering og langvarige adskillelse fra familien I en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed dokumenteres det, at cirka kvinder hvert år udsættes for partnervold 3, og ifølge LOKK s årsstatistik fra 2010 er 50 % af kvinderne på krisecentre familiesammenførte, mens 9 % har flygtningebaggrund 4. Tal fra RCT viser endvidere, at halvdelen af cirka 100 behandlede familier i Familieteamet, der startede op i 2006, har været berørt af partnervold. 5 Flere traumatiserede flygtningefamilier er karakteriseret af, at manden har været adskilt fra resten af familien igennem flere år, idet han ofte opnår opholdstilladelse som flygtning for derefter at kunne opnå familiesammenføring til hustru og børn. Den ofte lange adskillelse kan medvirke til, at mand og hustru får et dårligt kommunikationsmønster. Kvinden har måske været udsat for chikane fra politiet og får ofte ikke fortalt dette til manden, mens manden i mange situationer ikke har kommunikeret til hustruen, at han måske ikke kan forsørge dem, har en lille lejlighed og måske ikke har fået opfyldt de forventninger, han havde, da han flygtede. Derudover har han måske ikke fulgt børnene igennem en stor del af deres opvækst. Genforening med familien kan derfor udløse, at manden konfronteres med sin følelse af utilstrækkelighed som ægtefælle og far. For eksempel bliver kvinden ofte familiens forsørger, hvis manden modtager førtidspension eller er på kontanthjælp. Det kan føre til konflikter, der kan ende i partnervold. En del af partnervolden i traumatiserede flygtningefamilier finder sted, fordi manden har været udsat for tortur og oplevet mishandling under fængsling. De mænd har ofte et stort ønske om ikke at være voldelige og bliver meget bevidste om deres grænser over for familien. En del af volden, hvor manden lider af PTSD, finder sted under flashbacks, hvor manden ikke er bevidst om sin udøvelse af vold. For nogle børn i familierne kan det være forbundet med torturlignende forhold at være udsat for vold mellem sine forældre. Flygtningekvinder og børn udsat for partnervold er særligt udsatte Kvinden, der udsættes for vold af sin partner, anmelder oftest ikke volden, hvilket der kan være flere årsager til. Generelt beskriver både en rapport fra Etnisk Konsulentteam fra og en rapport fra den tidligere Ligestillingsafdeling under 3 Tallet er en skønsmæssig vurdering foretaget af Statens Institut for Folkesundhed. Dataene er fremkommet via selvudfyldte spørgeskemaer i de landsdækkende sundheds- og sygelighedsundersøgelser i 2000 og 2005 fra Mænds vold mod kvinder Omfang, karakter og indsats mod vold 2007, Statens Institut for Folkesundhed, Ministeren for Ligestilling og Det Nationale Voldsobservatorium i Kvinderådet, Karin Helweg-Larsen og Marie Kruse 2007, s. 13ff, citeret i National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer Regeringen juni 2010, s Tallene er fremkommet på baggrund af 1518 deltagere i undersøgelsen, der har haft et ophold på et krisecenter. LOKK Årsstatistik kvinder og børn på krisecenter LOKK, Lise Barlach og Kistina Stenager, Servicestyrelsen, 2011, s Oplæg ved Tina Mouritsen, familiebehandler, RCT, til møde i Ressourcegruppen Social kontrol i etniske minoritetsfamilier, Etnisk Konsulentteam, Center for Forebyggelse og Rådgivning, Socialforvaltningen, Københavns Kommune, Christina Ella og Kristine Larsen, 2010, s. 4. Notat på baggrund af møde i Ressourcegruppen om udsatte flygtninge 2

3 Velfærdsministeriet 7 en ofte omfattende social kontrol i etniske minoritetsfamilier i Danmark, hvilket flere af Ressourcegruppens medlemmer kan genkende. Der kan også være tale om en stor kontrol fra hjemlandet, og familien i hjemlandet vil i mange tilfælde ikke bakke op om kvinden, hvis hun vælger at blive skilt i Danmark. Derudover er en væsentlig årsag til de manglende anmeldelser de gældende regler for bortfald og inddragelse af tidsbegrænset opholdstilladelse, hvor de familiesammenførte med tidsbegrænset opholdstilladelse er særligt udsatte, idet de er udvisningstruede, da deres opholdstilladelse er betinget af samliv med manden, med mindre de kan dokumentere, at de har været udsat for partnervold. 8 I praksis arbejdes der med en vejledende grænse på to år. Hvis kvinden har været familiesammenført i mere end to år, vil hun som udgangspunkt få sin opholdstilladelse forlænget, hvis hun går fra manden og kan dokumentere at samlivsophøret skyldes vold. 9 At kvinderne både er voldsramte og udvisningstruede, beskrives af Institut for Menneskerettigheder, Danner og Hennah, der er gået sammen i projektet Symposium 10, som en ekstra sårbarhed, og lovgivningen kritiseres for at være svært gennemskuelig. Ressourcegruppen fremhævede, at i tilfældet med familiesammenførte kvinder, der selv har oplevet at leve som flygtninge, kommer der endnu en dimension på denne sårbarhed, idet kvinden potentielt kan blive udvist til et land, hvor de i mange tilfælde selv har været udsat for vold på et samfundsmæssigt plan fra myndighederne. Endnu en årsag til den manglende anmeldelse af volden kan være, at voldsramte flygtningekvinder generelt er karakteriseret af, at kvinden ofte selv mener, at hun bør blive sammen med sin mand. Kvinden har måske oplevet, at hendes mor også er blevet slået, og i forhold til danske kvinder finder flygtningekvinder sig måske i større grad i volden. Anbefalinger Kvinderne skal undervises i deres rettigheder og oplyses om deres mulighed for gratis anonym rådgivning Det er essentielt, at kvinderne inden de eventuelt oplever partnervold oplyses om deres og deres børns rettigheder som familiesammenførte, deres muligheder for gratis anonym rådgivning efter Serviceloven 11 og deres muligheder som eventuelt voldsramte så tidligt som muligt efter deres ankomst til Danmark. Kvinderne kender ofte ikke til deres rettigheder omkring skilsmisse, flytning, ansøgning om kontanthjælp med videre, og det er vigtigt, at kvinderne generelt oplyses om deres sociale rettigheder i Danmark. Såfremt kvinderne ikke bliver oplyst om dette, kender Ressourcegruppen til tilfælde, hvor manden kan true dem til næsten hvad som helst. 7 At være muslimsk kvinde i Danmark, Maïa Consult for Ligestillingsafdelingen under Velfærdsministeriet, februar 2009, s Udlændingeloven, kap. 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelse og arbejdstilladelser 19, stk. 1 og 7. 9 Udlændingeloven, Kap. 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser, 19, stk Idékatalog Temaeftermiddag om familiesammenførte voldsudsatte kvinder den 2. marts 2011 hos Danner, Danner, Institut for Menneskerettigheder og Hennah, marts Projektet Symposium har til formål at optimere samarbejdet omkring løsningsmuligheder for udvisningstruede kvinder. 11 Lov om Social Service, kap. 3 Kommunens rådgivning, 11. Notat på baggrund af møde i Ressourcegruppen om udsatte flygtninge 3

4 Det er også vigtigt, at kvinderne oplyses om deres børns stilling efter en eventuel anmeldelse af vold. Flere af kvinderne tror, at børnene bliver tvangsfjernet, hvis de kommer på krisecenter. Det er her vigtigt at fortælle kvinderne om børnefamilieafdelingernes arbejde og indholdet af en 50-undersøgelse og muligheder for hjælpende foranstaltninger. Et godt sted at iværksætte en sådan oplysende indsats vil være på sprogskoler, der er det sted, hvor kvinderne oftest først i deres ophold i Danmark får et tillidsforhold til en professionel. Ressourcegruppen pointerede, at er svært at få tid til at integrere et besøg på et krisecenter i undervisningen. Dette til trods for, at kurset i kultur- og samfundsforhold i Danmark har fået et udvidet og obligatorisk timeantal på 40 timer á 45 minutter. 12 Lærere på sprogskoler skal klædes på til at kunne snakke om vold med kursisterne og behovet for dokumentation ved anmeldelse Det er ofte lærere på sprogskolerne, der har den tætteste kontinuerlige professionelle kontakt med kvinderne. Det er derfor væsentligt, at lærerne undervises i, hvordan de bliver klædt bedre på til at opdage vold og til at tale med kvinderne om volden og derved undgå, at den bliver tabuiseret. Denne pointe underbygges af Institut for Menneskerettigheder, Danner og Hennah, der dokumenterer behovet for, at frontpersonale klædes på til at kunne præcisere betydningen af dokumentation af volden. Det er vigtigt, at personalet på sprogcentre kender til vigtigheden af objektiv dokumentation på volden, hvis den familiesammenførte kvinde ikke skal risikere udvisning, hvis hun går fra manden. Objektiv dokumentation kan eksempelvis være erklæringer fra krisecentre eller andre, der har observeret kvinden over længere tid. 13 Samarbejde og netværksmøder mellem krisecentre, kommuner og behandlingscentre kvalificerer hjælpen til den voldsramte kvinde Et ofte set problem er kvinder, der flytter frem og tilbage mellem hjemmet og krisecentret, hvilket er med til at øge deres udsathed især i lokalsamfundet, hvor de i stigende grad kan blive udsat for sladder. I gennemsnit har 23 % af 4323 adspurgte kvinder i perioden , der har opholdt sig på et krisecenter, haft et tidligere ophold på et krisecenter. 14 Det kræver en øget indsats af kommunen at iværksætte de gentagne ophold på krisecentre, der ofte må foregå på forskellige krisecentre langt fra lokalområdet. Ressourcegruppen pegede på, at en øget dialog mellem krisecentre og kommuner kan kvalificere hjælpen til den voldsramte kvinde. Denne dialog bør ideelt set foregå som et netværksmøde, hvor medarbejdere fra både socialforvaltning, jobcenter, sprogcenter, krisecenter og eventuelt læge og behandlingscenter samt kvinden mødes for at lave en handleplan for kvinden. 12 Danskuddannelsesloven Kap. 2 Danskuddannelsernes struktur, indhold og tilrettelæggelse 3, stk. 1 samt Bekendtgørelse om kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie Idékatalog Temaeftermiddag om familiesammenførte voldsudsatte kvinder den 2. marts 2011 hos Danner, Institut for Menneskerettigheder, Danner og Hennah, marts 2011, s De adspurgte kvinder var både danske kvinder og etniske minoritetskvinder. LOKK Årsstatistik kvinder og børn på krisecenter LOKK, Lise Barlach og Kistina Stenager, Servicestyrelsen, 2011, s. 36. Notat på baggrund af møde i Ressourcegruppen om udsatte flygtninge 4

5 En tidlig tværfaglig indsats bør desuden finde sted i samarbejde med børnefamilieafdelingerne. Ressourcegruppen fremhævede, at for de familier, der allerede har problemer og har en sag i børnefamilieafdelingerne, kunne det være ideelt at lave en sammenhængende plan for en indsats for hele familien inden problemerne manifesterer sig i partnervold. Familiebehandling på tværfaglige behandlingscentre kan afhjælpe problemer i voldsramte flygtningefamilier Den akutte indsats for voldsramte flygtningekvinder bør som udgangspunkt finde sted på krisecentre, men ofte afdækkes volden ikke, før kvinden eller manden i forbindelse med behandling for PTSD er i et forløb på et tværfagligt behandlingscenter. Det er således væsentligt, at de tværfaglige behandlingscentre er i stand til at afdække volden og behandle denne sideløbende med behandlingen for PTSD. I et sådant tilfælde er familiebehandling essentiel. Vold fra ægtefællen, vold oplevet i hjemlandet, en eventuel voldelig opvækst for manden og kvinden samt voldens betydning for børnene afdækkes. En del af denne afdækning kan foregå som psykoedukation, hvor mændene forstår, hvad det betyder for børnene, at han slår sin hustru. En anden lige så væsentlig del af behandlingen bør foregå i ægtefællegrupper, hvor ægtefællerne lærer at tale sammen om volden, og hvor kvinden for eksempel lærer, hvad hun skal gøre for ikke at presse sin mand. Der bør etableres netværksgrupper for voldsramte flygtningekvinder Flygtningekvinder udsat for vold lever ofte isolerede og fortæller sjældent andre om, at de er udsat for vold, hvilket gør behovet for netværk både før og efter et eventuelt krisecenterophold væsentligt. 15 Værdien af at møde nogen, der har gennemgået samme oplevelser med flugt, traumatisering og derefter vold er uvurderlig. Ressourcegruppen anbefalede etablering af netværksgrupper for voldsramte flygtningekvinder. Netværksgrupperne bør foregå på behandlingscentre eller på større sprogcentre. Det er vigtigt, at netværkene ikke bliver for lokale, da der kan herske mistroiskhed i lokalsamfundet og frygt for sladder. Omvendt kan frivillige netværk i stil med mentorordninger eller Bydelsmødre, hvor ressourcestærke etniske minoritetskvinder hjælper andre etniske minoritetskvinder via hjemmebesøg 16 dog også være en ressource til at oprette netværk blandt kvinder. Det er endvidere vigtigt, at tavshedspligt i sådanne netværk ekspliciteres og, at volden ikke behøver at være italesat hos den enkelte kvinde for at få adgang til et sådant netværk. Netværksgrupper kan for nogle grupper af kvinder også finde sted via de sociale medier. Det bør være lettere for voldsramte familiesammenførte kvinder at opnå selvstændig opholdstilladelse Ressourcegruppen foreslog en fortalerindsats i forhold til at gøre det lettere for den familiesammenførte kvinde at opnå selvstændig opholdstilladelse. Med det nye regeringsgrundlag fremhæves det, at der efter norsk forbillede skal indføres en ret til 15 Etniske minoritetskvinder på krisecenter, LOKK og Videns- og formidlingscenter for Socialt Udsatte, 2005, s downloaded Notat på baggrund af møde i Ressourcegruppen om udsatte flygtninge 5

6 fortsat opholdstilladelse for personer, der har været udsat for vold i hjemmet. 17 I de norske regler fremhæves det, at det er kvindens forklaring om at have været udsat for psykisk eller fysisk vold, der ligger til grund for ansøgningen om en selvstændig opholdstilladelse og dermed ikke objektiv dokumentation, som er kravet i Danmark. 18 Ressourcegruppen fremhævede i øvrigt, at lovgivningen udgør et dilemma i forhold til behandlingen af voldsramte traumatiserede flygtningefamilier på tværfaglige behandlingscentre, idet den ophæver muligheden for en helhedsorienteret indsats, der tager hånd om hele familien. For at kvinden ikke skal miste sin opholdstilladelse skal man arbejde med hele familien, selvom manden kan være imod dette. Der er behov for en undersøgelse af kommunernes udmøntning af retten til anonym rådgivning efter Serviceloven I forbindelse med Barnets Reform fra 2010, der trådte i kraft i januar 2011, har der været et øget fokus på forældre til udsatte børn og vigtigheden af forældrene i børnenes liv. 19 Ressourcegruppen fremhævede, at retten til anonym rådgivning efter Serviceloven 20 kan være første skridt på vejen til mere støtte til forældrene, uanset om barnet anbringes uden for hjemmet eller der iværksættes andre foranstaltninger. Selvom retten til anonym rådgivning har eksisteret i lovgivningen inden januar 2011, er det relevant at undersøge, om retten til anonymitet bliver opretholdt, og hvordan kommunerne i øvrigt udmønter denne forpligtigelse. Voldsramte flygtningekvinders rettigheder skal på dagsordenen Ressourcegruppen foreslog, at voldsramte flygtningekvinder i højere grad sættes på dagsordenen i det offentlige rum, så der sker en generelt styrket oplysning om deres forhold, rettigheder og mulige indsatser. Der er behov for en mere udadvendt formidlingsstrategi i forhold til at italesætte kvindernes rettigheder. Dette kunne eksempelvis være i form af rettighedsslogans i det offentlige rum. En øget inddragelse af lokale Integrationsråd, som alle kommuner har mulighed for at oprette 21, kan desuden være med til at sætte voldsramte flygtningekvinders rettigheder på dagsordenen lokalt. Institut for menneskerettigheder, Danner og Hennah samarbejder med en række organisationer via projektet Symposium om en handlingsplan for at forbedre vilkårene og indsatserne for voldsramte familiesammenførte kvinder og deres børn. Den 8. marts 2012 skal den samlede handlingsplan præsenteres ved et symposium Et Danmark, der står sammen regeringsgrundlag oktober 2011, Regeringen oktober 2011, s Opphold i Norge etter mishandling i ekteskap/samboerskap/partnerskap, Utlendingsdirektoratet 2010, downloaded fra: downloaded Aftale om Barnets Reform, Satspuljeforligspartierne, Social- og Indenrigsministeriet, oktober 2009, s Lov om Social Service, kap. 3 Kommunens rådgivning, Lov om integration af udlændinge i Danmark kap. 8 Integrationsråd og Rådet for Etniske Minoriteter, Arrangement annonceret på Kvinderådets hjemmeside, , downloaded Notat på baggrund af møde i Ressourcegruppen om udsatte flygtninge 6

Anbefalinger og udfordringer i forhold til traumatiserede flygtninge i førtidspensionsreformen fra december 2010

Anbefalinger og udfordringer i forhold til traumatiserede flygtninge i førtidspensionsreformen fra december 2010 Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge, februar 2011 Anbefalinger og udfordringer i forhold til traumatiserede flygtninge i førtidspensionsreformen fra december 2010 Flygtninge på førtidspension

Læs mere

ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN

ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 37 Offentligt Foto: Peter Sørensen. Modelfoto ØGET HJÆLP TIL VOLDSRAMTE KVINDER OG DERES BØRN Vold er uacceptabelt også inden for hjemmets fire vægge. mener, at

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser

Årsstatistik Kvinder og børn på krisecenter. Nøgletal og temaanalyser Årsstatistik 2015 Kvinder og børn på krisecenter Nøgletal og temaanalyser Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte

Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København - 10. november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Oplæggets pointer Flygtningene

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Målsætning Familiekonsulenternes mål er at familierne bliver selvhjulpne og engageret i lokalsamfundet. Langeland Kommune har besluttet at alle

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter

LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter LOKK voksenstatistik 2007 Kvinder på krisecenter Lise Barlach 1 Servicestyrelsen og LOKK, 2008 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Lise

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Valget mellem vold og udvisning

Valget mellem vold og udvisning Valget mellem vold og udvisning Når en familiesammenført kvinde bliver udsat for vold af sin ægtefælle sætter det hende i et meget vanskeligt dilemma. Hvis hun forlader sin voldelige mand, mister hun sin

Læs mere

Forebyggelse i udsatte flygtningefamilier

Forebyggelse i udsatte flygtningefamilier Forebyggelse i udsatte flygtningefamilier Hvad kigger vi efter? Og ser vi det i travlheden? Integrationstræf 15 7. september 2015 Mads Bentzen Afdelingsleder, Psykosocial afdeling Midtjylland Vores vision

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

LOKK årsstatistik 2009

LOKK årsstatistik 2009 LOKK årsstatistik 2009 Kvinder og børn på krisecenter Lise Barlach og Kirstina Stenager Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012

Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012 Årsrapport for Etnisk Konsulentteam 2012 Etnisk konsulentteam er forankret i, og er et bydækkende tilbud til ansatte i Københavns kommunes socialforvaltning. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør

Læs mere

Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter.

Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter. Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter. Dette faktaark giver et overblik over strategiens fokusområder og en række af de centrale initiativer. Myndighedsarbejde Strategien skal sikre,

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Flygtninge, familier og traumer

Flygtninge, familier og traumer Trine Brinkmann, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge, familier og traumer Traumatiserede flygtningefamilier hvordan møder lærere, pædagoger og vejledere disse familier? - Fyraftensmøde,

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir. 25. oktober kl minutter

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir. 25. oktober kl minutter Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 46 Offentligt Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

UD AF FAMILIENS VOLD - Debat om indsatsen mod vold i nære relationer

UD AF FAMILIENS VOLD - Debat om indsatsen mod vold i nære relationer UD AF FAMILIENS VOLD - Debat om indsatsen mod vold i nære relationer Disposition Baggrunden for undersøgelsen Indsatsens sejre Voldindsatsens syv udfordringer Og 7 løsningsforslag Hvorfor fokus på vold

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) -

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - Når PTSD rammer hele familien - Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - 1 ved Dorte Uhd, fysioterapeut og Knud Eschen, socialrådgiver og familieterapeut Om ATT Psykiatrien,

Læs mere

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 57 Offentligt Tal og fakta om social kontrol i Danmark Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Kort om LOKK LOKKs formål:

Læs mere

3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling. Bernstorffsgade København V. Telefon

3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling. Bernstorffsgade København V. Telefon 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling Bernstorffsgade 17 1577 København V Telefon 4042 8306 E-mail BM62@bif.kk.dk EAN nummer 5798009710581 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden

Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter. Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Årsstatistik 2014 Kvinder og børn på krisecenter Tema: Kvinder og børn med gentagne ophold på krisecenter & Barnets fortælling om volden Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter. Vibeke Lybecker Jensen

LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter. Vibeke Lybecker Jensen LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter LOKK årsstatistik 2006 Kvinder på krisecenter Vibeke Lybecker Jensen Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service og LOKK, 2007 Teksten kan frit citeres

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel?

Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel? Flygtningebørns traumer hvordan støtter vi trivsel? Edith Montgomery Gode børneliv for flygtninge i Danmark, den 18. maj 2017 Børn og unge med flygtningebaggrund Belastes af: Egne traumatiske oplevelser

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Traumer og PTSD Oplæg ved Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge. Tirsdag den 24.januar 2017.

Traumer og PTSD Oplæg ved Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge. Tirsdag den 24.januar 2017. 25.01.2017 Side 1 Traumer og PTSD Oplæg ved Maiken Lundgreen Rasmussen,. Tirsdag den 24.januar 2017. 25.01.2017 Side 2 Eftermiddagens program Præsentation Traumer og PTSD Forældrerollen Hvad kan du gøre?

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker

Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker Formål: Formålet med behandlingen er at stoppe traumerelateret vold i familier med flygtningebaggrund

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål L-M Dato / tid

Læs mere

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Juni 2010. Handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker løber frem til udgangen af 2010. I det uformelle trafficking-netværk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med behandlingstilbud til flygtningefamilier som et kriminalpræventivt tiltag

Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med behandlingstilbud til flygtningefamilier som et kriminalpræventivt tiltag 2010/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. marts 2011 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

Flygtninge og traumer

Flygtninge og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge og traumer Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Bornholm, 20. marts 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER

STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER NOVEMBER 2003 FORORD Med denne status har den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og menneskehandel

Læs mere

Traumer og PTSD Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Frederiksberg, fredag d. 2.juni 2017

Traumer og PTSD Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge Frederiksberg, fredag d. 2.juni 2017 02.06.2017 Side 1 Traumer og PTSD Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen, Frederiksberg, fredag d. 2.juni 2017 02.06.2017 Side 2 Formiddagens program Præsentation Voldsomme oplevelser, traumer og PTSD At være

Læs mere

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 National strategi til bekæmpelse af vold

Læs mere

Er din kollega... VOLD. har mange ansigter!

Er din kollega... VOLD. har mange ansigter! Er din kollega... reserveret? passiv? træt? fraværende? VOLD har mange ansigter! Arbejdspladsen gør en forskel Undersøgelser viser, at arbejdspladsen kan spille en afgørende rolle for at en kvinde kommer

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

VISO konference 1. dec. 2015

VISO konference 1. dec. 2015 VISO konference 1. dec. 2015 Mutya Koudal, specialkonsulent Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ære er svært at forklare. Det er de bare. Det er noget, man har og den skal man passe

Læs mere

Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker

Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker Vejledning til henvisningsskema for traumatiserede familier med flygtningebaggrund og med voldsproblematikker Formål: Formålet med behandlingen er at stoppe aktuel vold og forebygge yderligere traumerelateret

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb

En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb Præsentation af projekt vold i familien ved Skanderborg kommune En indledende orientering om projektets tilblivelse samt projektets organisationsplan ved børnesocialrb rnesocialrådgiver og projektmedarbejder

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

BØRNE-OG UNGEOMRÅDET

BØRNE-OG UNGEOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER BØRNE-OG UNGEOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering

Læs mere

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering Når

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2014

Etnisk Konsulentteams statistik 2014 Etnisk Konsulentteams statistik 214 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommunes Social-, Beskæftigelses-

Læs mere

Økonomi og faglighed på kvindekrisecentre

Økonomi og faglighed på kvindekrisecentre Oktober 2011 Økonomi og faglighed på kvindekrisecentre Dansk Socialrådgiverforening har i samarbejde med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) undersøgt, om kommunernes økonomiske hensyn påvirker

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Børn I flygtningefamilier

Børn I flygtningefamilier Side 1 Børn I flygtningefamilier Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Ringsted Kommune 23. Oktober 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem

Læs mere

Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold

Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold Familier med sameksisterende alkohol/stofproblemer og vold Den relationsorienterede, systemiske tilgang i alkohol- og stofbehandling har medført et øget fokus på de øvrige dysfunktioner i familien, herunder

Læs mere

Flygtningene kommer fra fra hele verden

Flygtningene kommer fra fra hele verden Nyankomne flygtninge forudsætninger og baggrund Konference: Traumer og overgreb i sårbare familier og hos flygtninge Tirsdag d. 5 september 17 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen?

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? Ændringerne af integrationsloven Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? PROGRAM 1. Baggrund 2. Lovændringen De overordnede rammer Integrationsplan Helbredsmæssig vurdering Den

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN

DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN TILBUD TIL FLERSPROGEDE BØRN I Odsherred Kommune ønsker vi, at vores flersprogede børn og familier får de bedst mulige betingelser

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere