Lokalplan 1990, Kommuneplan 2009 og Evt. fremtidig kommuneplan. Tema Lokalplan 1990 Kommuneplan 2009 Evt. ny fremtidig kommuneplan.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1990, Kommuneplan 2009 og Evt. fremtidig kommuneplan. Tema Lokalplan 1990 Kommuneplan 2009 Evt. ny fremtidig kommuneplan."

Transkript

1 Arealanvendelse Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området (s. 1.2) m 2 samlet for de to parceller. (var i 1990 tilsyneladende 6 parceller) for BL (1990) CE (2009) for BO Byggehøjde Max. 50 % Fritliggende parcelhuse. (s. 1.2) En bolig på hver grund. (s. 1.2) Max. 25 % Bebyggelse til erhverv og offentlige formål kan opføres i 2 etager med udnyttet tagetage i en højde, der ikke overstiger 12m. (s. 1.2) over terræn eller fastlagt niveauplan. Boliger: 2 etager max. Højde 8,5m (s.1.2) Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål. (kategori 24 - Lokalt butikscenterl) Anvendelse til butiksformål må som hovedregel kun indrettes i bebyggelsens stueetage. Rammeområde BO Områdets anvendelse er fastlagt til boligformål i form af fritliggende énbolighuse. (kategori 2 - Åben lav bolig) Max. bebyggelsesprocent: 50 for den enkelte ejendom Max. bebyggelsesprocent: 30 for den enkelte ejendom Der må kun opføres eller indrettes én bolig på hver grund Rammeområde BO Max. etageantal: 2 Max. bygningshøjde: 8,5 m Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål. (kategori 24 - Lokalt butikscenterl) Anvendelse til butiksformål må som hovedregel kun indrettes i bebyggelsens stueetage. Oddervej 80 udgår som bygning med høj bevaringsværdi i Kommuneplanen. * kategorien i parentes henviser til ens generelle rammebestemmelser fordelt efter anvendelseskategori. Max. bebyggelsesprocent: 90 for den enkelte ejendom Parcel nedlægges og integreres i Max. etageantal: 4 Max. bygningshøjde: 15 m Hvor store er de to parceller hver især? Ingen argumenter for den voldsomme forøgelse. Størrelse m 2 efterlyses. Ingen argumenter for den voldsomme forøgelse. Se ligeledes: Højhuspolitik for Århus Kommune, Århus Kommune, Teknik & Miljø, november Tillæg nr. 84 til Kommuneplan s. 28. Målsætninger og strategier. I mange af forstæderne og de fritliggende byområder vil også bygninger under 6 etager kunne

2 opleves som relativt høje. Projektforslag i sådanne byområder der væsentligt bryder med den stedlige bygningshøjde og har kvaliteter, der begrunder en nærmere sagsbehandling, skal ligeledes gennemgå en sådan konsekvensvurdering. Og s. 31ff om konsekvensvurderinger generelt. Der kan anmodes om en sådan konsekvensvurdering. Antal tilladte m 2 Begrænsninger på enkeltbutikker/erhverv Max 3000m 2 brutto til butiksformål. områdets karakter tætboende beboere erhvervslivet Boliger skal falde ind i eksisterende miljø med parcelhusbyggeri. Byggeprocent begrænset. Højdebegrænsninger. Anvendelsen af området ikke medfører gener for omgivelserne (3.1 1) Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området (3.1 3 stk. 2) Se også Vejledning om detailhandelsplanlægning, Miljøministeriet, By- og landskabsstyrelsen, Maj som siger: Det er en forudsætning for anvendelse af 5n, at der er tale om begrænsede arealudlæg, der ikke må blive så store, at butikkerne reelt vil få mere end lokal effekt. Det er i alle kategorier en forudsætning, at butiksarealerne tilpasses efterspørgslen i det umiddelbare opland, hvilket kommunen skal redegøre for. (s. 10) Begrænsninger på enkeltbutikker. Der kan dog ikke opføres mere butiksareal, end hvad der skønnes at være behov for til lokalområdets egen forsyning. (Rammeområde CE, 24 Butikscentre) Der skal sikres en afbalanceret og bæredygtig struktur i detailhandlen, så alle har adgang til butikker og andre private servicetilbud. (s. 11.) I Århus Kommunes yderområder åbnes der principielt ikke op for at udvikle nye eller større indkøbscentre, som kan konkurrere med City eller den lokale detailhandel. Byer, bydele og lokalsamfund i Århus Kommune og i oplandet skal kunne fastholde og udvikle deres centre. Som en undtagelse fra dette generelle princip muliggøres dog, at IKEA kan etablere en større butik i Skejby. Nævnes ikke 2.200m 2 butikker incl. dagligvarebutik Tank-anlæg Fastfood Liberalt erhverv Fældning af store, gamle træer. Området har ikke behov for yderligere forsyning. Allerede mange ledige erhvervs m 2 i området. Kridthøj Torv Højbjerg Torv (3000m 2 ) Skådecentret (udvidet med 2 parceller) Oddervej (Rema 1000) Flere tankanlæg i området 4 inden for 500 m 1 km. Hvilken dokumentation er der for behovet? Skådecentret ligger for tæt på under 500 m.?

3 Bevaringsværdig ejendom s. 109 Der vil ikke blive givet tilladelse til nye større bydelscentre uden for Ringgaden. Derimod åbnes der op for en udvidelse og modernisering af de eksisterende centre for at sikre en hensigtsmæssigspredning af serviceforsyningen s. 114 Som udgangspunkt vil nye lokale butikscentre ikke kunne etableres nærmere end 500 m fra anden dagligvareforsyning med et butiksareal på over 400m 2. (s.120) Lokalhistorisk arkiv, Oddervej 80 (4) Meget bevaringsværdig Funkisvilla. Sjælden. Kun få i kommunen. Bevaringsværdi 4. (kategorien lige under fredning, som er 1-3) Beskrivelse på som kommunen henviser til: Markant funkisville med udeforstue, bygget 1927, Funktionalisme. Skal nedrives iflg skitseplanen, men den er stadig med i Kommuneplan 2013 s. 24 Bevaringsværdige bygninger: - Bygninger, der er Saveregistreret med bevaringsværdi på 1 4 er udpeget i en som bevaringsværdige. Udpegede bygninger kan ses på Aarhus Kommunes og Kulturstyrelsens hjemmesider - Eventuelle ændringer af eksisterende forhold, herunder bebyggelsesforhold, facadeudformning, vindues- og altanudskiftning, tilbygninger m.m. bør bidrage til forbedring og genopretning af bymiljøet i både helhed og detalje. - Arkitektoniske værdifulde kvarterer og bevaringsværdige bygningsværker skal nøje vurderes, inden der sker omdannelse eller nedrivning. (s. Bevaringsværdighed er normalt politisk gennemtænkt og langtidsholdbart. Er der taget positivt stilling med argumenter til nedrivningen?

4 24) Kommuneplan 2013 s. 22 Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer Bygninger, der er registreret med bevaringsværdi på 1 4 er medtaget i en som bevaringsværdige med de to retsvirkninger, som følger heraf: Det betyder, at bygningen ikke må nedrives, før der er taget positivt stilling hertil, og at der kan opnås økonomisk tilskud til forbedringer i henhold til aktuelt regelsæt. (s. 22) Trafikale forhold og støj og gener Service for borgerne Lokalt Fællesråd Økonomi Regulering afhængig af fremtidig anvendelse. Støjniveau var i 1990 allerede 72 db fra Oddervej. (Grænseværdi for boliger udenfdørs 55dB)(2.6) Krav af hensyn til naboerne må støj fra ny bebyggelse ikke overstige db.(2.7) Teatervirksomhed Ingen trafikmæssige konsekvenser med omlægning af vej og etablering af lyskryds. Nyt lyskryds Nedlæggelse af eksisterende lyskryds Trafikstøj Støj fra ventilationsanlæg Støj fra Fitnesscenter (høj musik, åbne vinduer) Bibliotek og Borgerservice Fitness Trafikomkostninger med ny vej, lukninger af vej og etablering af nyt lyskryds. Ekstra nedslidning af vejanlæg ved øget trafik. Biblioteksleje og lokaler til borgerservice. Kloakering/spildevand: kan ledningerne klare belastningen fra den øgede mængde overfladevand fra P-pladser etc. Stærkt intensiveret trafik på en i forvejen stærkt belastet indfaldsvej til Aarhus. (forurening miljø) Øget trafikstøj i nærområdet. Begrænsning for Oddervej 92 tilkørsel og frakørsel kun til højre. Kan placeres andre steder med bibeholdelse af samme serviceniveau. Har tidligere udtalt sig om bibliotekets placering ved Lyseng som naturligt samlingspunkt i området. Hvad er prisen for kommunen?

5 Argumenter der taler imod den udsendte plan Tema Argumenter Egne noter Arealanvendelse m 2 samlet for de to parceller. Arealanvendelsen strider mod både Lokalplan 1990 og Kommuneplan (var i 1990 tilsyneladende 6 parceller) for BL (1990) CE (2009) for BO Byggehøjde Antal tilladte m 2 områdets karakter tætboende beboere erhvervslivet Uacceptabeltt at bebyggelsesgraden i et forstadsområde med lav bebyggelse og fritliggende huse kan hæves fra 30 % og 50 % til 90 %. Uacceptabelt at man kan ændre en parcels status fra bolig til center for at øge byggetætheden og bebyggelsesgraden på et stort område. Uacceptabelt at øge byggehøjden med to etager og flere meter med de massive gener det giver de omkringliggende boligparceller. Centerbyggeriet vil være et markant brud med områdets karakter både pga dets højde og dets omfang, samt bastante, massive fremtoning. Det vil ikke være i tråd med områdets grønne karakter med mange træer og beplantninger. Det virker mere som et By-centrum projekt i sin udformning med den høje arealudnyttelsesgrad og sin højde end som et forstadsprojekt, der tager hensyn til områdets præg af lav bebyggelse og lave etageboliger. Der synes ikke at være taget hensyn til nærmeste naboer i planen. Passer ikke med de faktiske forhold: der er alle typer butikker, indkøbscentre etc. Inden for en radius af 1 km. Endnu et center vil snarere medføre øget butiksdød, da mange butikker har måttet opgive og lukke i området allerede. Det kan også undre, at Aarhus Kommune ønsker flere kontorer til liberalt erhverv i Sydbyen, da Aarhus Kommune (Borgmesterens afdeling) selv deltager i et samarbejde med Aberdeen Asset Management om at sætte skub i udviklingen i Sydbyen. De skriver bl.a. på Business Aarhus: "Erhvervsområdet i Viby, Højbjerg og Holme har i den seneste tid været plaget af stor tomgang og mange ledige kontorlejemål". Bevaringsværdig ejendom (kulturby?) Trafikale forhold og støj og gener Er ikke i overensstemmelse med beslutningerne og intentionerne i Kommuneplan 2009 og Lokalplan 1990 og Vejledning om detailhandelsplanlægning, fra Miljøministeriet, By- og landskabsstyrelsen, Maj 2010 Kan stor bevaringsværdi ophæves pga tilfældige borgeres ønske om at bygge? Hvis noget er af stor bevaringsværdi, så bliver det vel mere og mere bevaringsværdigt som tiden går? Trafikstøj og resonansstøj fra den høje bygning ned mod Heidesvej 1, 3 og Elverdalsvej 5, 7, 10. Trafikstøj og resonansstøj fra P-kælder til gene for Heidesvej 1, 3, og Elverdalsvej 3, 5. Giver så væsentlige miljøbelastninger at der må

6 Øget trafik på meget lille villa vej Stikvejen til Heidesvej med cykler og cykelparkering. Trafikstøj fra centerets aktiviteter i et tidsrum, der strækker sig fra tidlig morgen med vareindlevering, til sent med fastfood restaurant, indkøb og fitness center. Alle ugens dage. Støj fra ventilationsanlæg Støj fra Fitnesscenter (høj musik, åbne vinduer) Skyggegener hele året (Ingen direkte sol i flere måneder på Heidesvej 1 tværvejen og Elverdalsvej 5)) Reflekser og genskær af solen fra de store vinduespartier Valg af panorama vinduesparti og højden af byggeriet vil give voldsom indkig og refleksion for en lang række beboere i hele området Kragelund og Frederiksparken. Totalt indkig fra tagterrassen og højtsiddende vinduer til omkringliggende huse og haver (specielt Heidesvej 1, 2, 3, 4, 7, 9 og Elverdalsvej 3, 5, 7, 8, 10.) Åbning af M.C. Holstvej, vil lave en øget trafik i området. Da denne med fordel vil kunne benyttes som smutvej, specielt i myldretiden. Dette falder uheldigvis sammen med skoletrafikken af børn til Kragelundskolen. Parkeringsgener fra biler, der vil vælge at parkere ved trappeopgangen til centeret ved Heidesvej 1, 3. og Elverdalsvej 5, 7 Evt. Lugtgener fra fastfood og benzintank. Øget forurening fra de ansattes og de handlendes biler i ugens 7 dage. Øget henkastning af affald fra brugerne af centeret i lokalområdet. Forringet brugs og ejendomsværdi for de nærmeste naboejendomme og evt. Øget forsikringsudgifter for beboerne med den øgede menneskeaktivitet i området. kunne kræves en VVM undersøgelse. Service for borgerne Lokalt Fællesråd Økonomi Sikkerhed Der er ingen øget service for borgerne i det nye forslag. Alle tilbud eksisterer i forvejen i lokalområdet inden for en radius af under 1 km. Borgerservice er eneste nye tiltag, og den kunne placeres i Lyseng-komplekset, Skådecentret eller andetsteds. Har tidligere udtalt sig om placering af Bibliotek. Er de høringsberettigede i centersagen? Hvad er Kommunens økonomiske bindinger/udgifter ved dette projekt? Hvad får Kommunen til gengæld fra bygherren? Sikkerhedsrisiko med tankanlæg så tæt på etageboliger og andre boliger. Mindsket trafiksikkerhed for bløde trafikanter ved den øgede trafik omkring centret.

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET PARTER MILJØMINISTERIET KØBENHAVNS UNIVERSITET REGION HOVEDSTADEN KØBENHAVNS KOMMUNE RINGBY KOMMUNERNE AARHUS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE SKANDERBORG KOMMUNE BY & HAVN KILDEBJERG RY A/S KOLOFON Tekst

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere