Høring af forslag til lov om næring (ny næringslov)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring af forslag til lov om næring (ny næringslov)"

Transkript

1 Erhvervs og Selskabsstyrelsen Att.: Poul Hove 12. november 2010 Høring af forslag til lov om næring (ny næringslov) Dansk Erhverv har modtaget ovenstående lovforslag i høring d. 29. oktober Forslaget til ny næringslov lægger op til at afskaffe bestemmelsen om, at detailsalg som hovedregel sker fra et fast forretningssted. Dermed gives der fri mulighed for salg af stort set alle varegrupper fra midlertidige butikker, lagersalg, mobile omførselsvogne, markeder og lignende. Eneste undtagelse er salg af tobak, alkohol, sodavand, chokolade og sukkervarer, som dog alligevel vil kunne sælges fra midlertidige udsalgssteder på markeder, torvedage, dyrskuer m.m. Generelle bemærkninger Dansk Erhverv ser generelt positivt på yderligere konkurrence og nye forretningskoncepter i detailhandelen, men det er en forudsætning, at det sker på lige konkurrencevilkår. Derfor er Dansk Erhverv yderst skeptisk over for den foreslåede liberalisering af næringsloven, hvor man helt afskaffer bestemmelsen om fast forretningssted og generelt tillader omførsel. Lovforslaget risikerer at medføre ulige konkurrence mellem på den ene side de lovlydige butikker og på den anden side en ny underskov af midlertidige udsalgssteder og omførselsvogne, hvor det vil være yderst vanskeligt og i nogle tilfælde umuligt for myndighederne at håndhæve regler om skatter, afgifter, fødevaresikkerhed, forbrugerbeskyttelse, markedsføring, miljø m.m. Dermed kan der blive tale om en ulige konkurrence på manglende regeloverholdelse, som hverken den etablerede detailhandel, forbrugerne eller samfundet som helhed kan have interesse i. Forslaget fører til ulige konkurrence på grund af manglende håndhævelse I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at man blandt andet ønsker at afskaffe bestemmelsen om fast forretningssted for at skabe mere konkurrence i detailhandelen. Ønsket om mere konkurrence deler Dansk Erhverv, men konkurrencen må ikke ske på manglende overholdelse af gældende regler. /MFE Side 1/8 Deres ref.: Vores ref.:

2 En almindelig fastliggende butik skal leve op til en lang række regler, som er omkostningskrævende og dermed fordyrende for forbrugerpriserne. Det vil derfor ikke være nogen kunst for midlertidige butikker og omførselsvogne at konkurrere med de fastliggende butikker, hvis det sker på manglende overholdelse af regler. For at eksemplificere, så skal en butik afregne skatter, moms og afgifter, leve op til regler om arbejdsmiljø, miljøregler og vidtgående regler om fødevaresikkerhed og egenkontrol, efterleve forbrugerbeskyttelsesregler som købeloven, forbrugeraftaleloven og lov om produktsikkerhed, efterleve regler om prismarkedsføring og inden længe grøn markedsføring, betale det kommunale affaldsgebyr, overholde oplysningspligten i REACH over for forbrugere, håndhæve regler om aldersgrænser for salg af visse produkter, efterleve regler om ophavsret i forhold til kopiprodukter, pantregler, mærkningsregler og meget mere. Allerede i dag har myndighederne vanskeligt ved at håndhæve alle disse regler over for kræmmermarkeder, lagersalg og sidegadekiosker. Håndhævelsen bliver kun endnu vanskeligere, når der kommer endnu flere midlertidige udsalgssteder og mobile omførselsvogne og man samtidig fjerner den registrering, som i dag skal ske i omførselsregisteret samt gennem tilladelse til salg på udstillinger, kræmmermarkeder mv. Det bliver i praksis meget vanskeligt for myndighederne at vide, hvor og hvornår der drives næring fra midlertidige udsalgssteder og omførselsvogne og dermed bliver håndhævelsen over for disse handlende tilsvarende vanskeliggjort og i nogle tilfælde, som fx uanmeldte kontrolbesøg, ligefrem umuliggjort, da myndighederne ikke ved, hvor en given omførselsvogn befinder sig på et givent tidspunkt. Problemstillingen er særlig stor for midlertidige udsalgssteder eller omførselsvogne, som angiver, at de har en omsætning på under kr. årligt, da de heller ikke være registreret i Det centrale virksomhedsregister eller i Næringsbasen. Dansk Erhverv vurderer, at lovforslaget i praksis vil medføre ulige konkurrence mellem de faste udsalgssteder, hvor myndighederne kan håndhæve reglerne, og de midlertidige udsalgssteder, hvor håndhævelsen bliver yderst vanskelig for ikke at sige praktisk umulig. Forslag til skærpet kontrolindsats Hvis man vil fastholde de foreslåede liberaliseringer, så foreslår Dansk Erhverv, at man som minimum opretholder omførselsregisteret for omførselsvogne, da det vil muliggøre kontrol med disse næringsdrivende. Ligeledes bør markeder, udstillinger m.m. også fortsat søge om tilladelse, så myndighederne er klar over, hvorfra i landet der sker midlertidigt salg. Der kan også indføres en anmeldepligt, så alle midlertidige udsalgssteder fremgår af en central database. På den måde vil der være en samlet oversigt over midlertidige udsalgssteder og omførselsvogne til brug for myndighedernes kontrol. Side 2/8

3 Derudover foreslår Dansk Erhverv, at lovforslaget suppleres med konkrete forslag til målrettet regelhåndhævelse hos de midlertidige udsalgssteder og omførselsvogne. Det kunne eksempelvis være i form af en særlig tværgående task force bestående af SKAT, Arbejdsdirektoratet, Fødevarekontrollen, Forbrugerombudsmanden m.fl.. En sådan tværgående kontrolindsats kendes allerede fra Fair Playkampagnen, hvor politiet, Arbejdsdirektoratet, de kommunale skatte og socialforvaltninger samt fødevareregionerne har foretaget fælles kontroller. Behovet for en målrettet kontrol forstærkes, når mængden af midlertidige udsalgssteder og omførselsvogne stiger som følge af den foreslåede liberalisering. Der bør derfor afsættes midler til den målrettede kontrolindsats. Håndhævelse af Forbrugerombudsmandens nye retningslinjer for prismarkedsføring vil udgøre en særlig udfordring i forhold til de midlertidige udsalgssteder. Mange midlertidige udsalgssteder kan nemlig i praksis vanskeligt skilte med sparbudskaber, da de aldrig har solgt deres varer til fuld pris. Alligevel skilter mange midlertidige butikker og lagersalg allerede i dag med sparbudskaber i stil med spar 70 pct., halv pris og lignende, som ikke bliver kontrolleret i forhold til retningslinjerne for prismarkedsføring. Dansk Erhverv vurderer, at lovforslaget vil medføre et endnu større marked med meget aggressive sparbudskaber, som Forbrugerombudsmanden får vanskeligt ved at kontrollere på grund af de midlertidige udsalgssteders flygtige karakter. Forslaget svækker forbrugerbeskyttelsen Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at hovedreglen om et fast forretningssted oprindeligt blev indført for at beskytte forbrugeren, fx i forhold til reklamation. Det angives samtidig, at de forbrugerpolitiske hensyn i dag varetages af anden lovgivning som forbrugeraftaleloven og købeloven, hvorfor kravet om fast forretningssted altså foreslås afskaffet. De forbrugerpolitiske hensyn varetages imidlertid kun reelt, hvis forbrugeren i praksis kan gøre sine rettigheder gældende. Der er ingen tvivl om, at forslaget vil forringe forbrugerbeskyttelsen. Hvis forbrugeren skal kunne reklamere over et mangelfuldt køb, så forudsætter det som minimum, at forbrugeren efterfølgende kan finde frem til sælgeren for at reklamere. Det er derfor utilstrækkeligt, at den næringsdrivende ifølge forslaget kun skal skilte med navn, adresse og evt. CVRnummer på et synligt sted. Det vil være de færreste forbrugere, som noterer dette under et køb, hvorfor der i stedet skal stilles krav om, at disse oplysninger fremgår af en kvittering. Markedsføringsloven, købeloven m.fl. pålægger forhandlerne en lang række oplysningsforpligtelser og krav til prismarkedsføring for at sikre forbrugernes rettigheder. Det er afgørende, at disse regler håndhæves lige så strikt i de midlertidige udsalgssteder som i de faste forretningssteder. Side 3/8

4 Hvis myndighederne i praksis skal have mulighed for at håndhæve de gældende regler om forbrugerbeskyttelse over for de næringsdrivende, så kræver det som minimum, at de kan finde frem til de midlertidige udsalgssteder og omførselsvogne, hvorfor Dansk Erhverv som nævnt oven for foreslår en registrering af de midlertidige udsalgssteder og omførselsvogne. Utilstrækkelig regulering af omførselsvogne og midlertidige udsalgssteder Allerede i dag er reguleringen af omførselsvogne og midlertidige udsalgssteder utilstrækkelig, da der ikke sker en håndhævelse af næringslovens bestemmelser. Men i stedet for at løse problemet med den manglende håndhævelse, så lægger lovforslaget op til en afskaffelse af hovedreglen om fast forretningssted. Dermed overlades reguleringen af midlertidige udsalgssteder og omførselsvogne til kommunerne, som skal håndhæve lokalplaner og vejlovens bestemmelser om, at vejbestyrelsen kan regulere varig eller midlertidig anbringelse af boder. Dette er bestemmelser, der allerede i dag har vist sig at være utilstrækkelige. Dermed bliver der udsigt til et i praksis stort set ureguleret marked for omførselsvogne og midlertidige udsalgssteder. Regulering af omførselsvogne Vejlovens bestemmelser har i praksis vist sig utilstrækkelige til at regulere den eksisterende omførsel med dagligvarer og fødevarer. I København City har der eksempelvis været store vanskeligheder med reguleringen af omførselsvogne, der har været til gene for de øvrige handlende og caféer, der betaler store summer for en placering i City. Selvom der er udstedt et forbud mod omførselsvogne på bestemte pladser, så klumper omførselsvognene alligevel sammen omkring disse pladser uden at forbuddet bliver håndhævet. Disse omførselsvogne tager ikke bare omsætning fra de butikker og caféer, som betaler store summer i husleje og i leje til kommunen for udendørsservering og udendørs udstillinger. De lukrerer samtidig på de etablerede butikkers investering i et levende og attraktivt bymiljø. Man kan forestille sig, at nogle kommuner vil se gebyrer fra omførselsvogne som en velkommen indtægt i sparetider. Dermed kan kommunerne som udlejere af salgsareal på gader og stræder komme til at fungere som konkurrenter til det eksisterende private udlejningsmarked for butikker, hvilket Dansk Erhverv vil advare mod. Regulering af lagersalg mv. Lokalplaner og bestemmelser i planloven har også vist sig at være utilstrækkelige i forhold til at regulere midlertidige udsalgssteder som fx lagersalg. Man kan ved selvsyn konstatere i annoncer på hjemmesider og i dagspressen, at mange lagersalg foregår fra placeringer, hvorfra der ikke må foregå detailsalg. Det kan fx være salg af udvalgsvarer fra butikker, der kun er godkendt til salg af særligt pladskrævende varer, salg fra private lejligheder og kontorlejemål eller salg fra lagerhaller i industriområder. Der er ingen grund til at tro, at lokalplaner og bestemmelser i planloven vil bli Side 4/8

5 ve håndhævet fremover, hvorfor lagersalg og andre midlertidige udsalgssteder også fremover kan ske fra stort set alle lokaliteter. Ud over de beskrevne problemstillinger for omførselsvogne i bymidter, så forudser Dansk Erhverv, at en liberalisering af bestemmelsen af fast forretningssted kan give anledning til problemer i udkantsområder, hvor der i turistområder vil være et kraftigt incitament til midlertidige udsalgssteder og omførselsvogne i højsæsonen hvilket kan være undergravende for at opretholde de fastliggende butikker i disse områder. Problematisk at punktafgiftsbelagte varer kan omføres Lovforslaget lægger op til, at en række varer af hensyn til kontrol og sundhedsmæssige grunde ikke kan omføres, men fortsat skal sælges fra et fast forretningssted. Det gælder tobaksvarer, alkohol på 2,8 pct. og derover, mineralvand m.v. samt chokolade og sukkervarer. Dansk Erhverv er skeptisk over for den undtagelsesbestemmelse, som betyder, at tobaksvarer, alkohol m.m. alligevel kan sælges fra midlertidige udsalgssteder, når der er tale om markeder, udstillinger, messer, dyrskuer, torvehandel og lignende. Dette vil åbne op for, at man lovligt kan sælge alkohol og tobak m.m. fra en bod på et marked eller lignende, hvilket virker langt mere vidtgående end den eksisterende undtagelse i den nuværende næringslov (uddybes i de specifikke bemærkninger til 2). Det vil virke undergravende for bevillingssystemet, at man eksempelvis frit kan sælge øl under en havnefest (så længe man ikke åbner øllen for kunden) mens den nærliggende café eller restaurant er underlagt omfattende bevillingsbestemmelser. Dansk Erhverv undrer sig over at varer, der bliver belagt med den kommende fedtafgift, ikke også er undtaget fra salg ved omførsel, da fedtafgiften jo netop er indført med argumenter om at øge folkesundheden. Samtidig vil det blive vanskeligt at kontrollere, om de midlertidige udsalgssteder faktisk afregner fedtafgiften. Af kontrolhensyn bør kildevand, der nu er omfattet af pant, også undtages salg fra midlertidige udsalgssteder. Specifikke bemærkninger 1, stk. 1. Fremover kan ikke bare private personer omføre varer selskaber kan også omføre varer. Dermed kan der blive tale om langt mere organiseret omførsel i et langt større omfang end det eksisterende, hvilket forstærker de problemstillinger ved omførsel, som er nævnt i ovenstående generelle bemærkninger. Side 5/8

6 1, stk. 2. Dansk Erhverv foreslår, at den næringsdrivendes data skal fremgå af en kvittering, så forbrugeren får oplysningerne med efter købet. Det vil nemlig være de allerfærreste forbrugere, som noterer virksomhedens data under købet. Kvitteringen med den næringsdrivendes oplysninger kan bruges ved reklamation, eller hvis myndighederne har behov for at finde frem til en konkret næringsdrivende, som eksempelvis har solgt et farligt produkt eller et kopiprodukt til en forbruger. 1, stk. 3. Den liste over de næringsdrivende, som skal udarbejdes ved salg på markeder, udstillinger og lignende, bør opgives til myndighederne forud for arrangementet, da det vil give bedre mulighed for kontrol og håndhævelse af gældende regler. 2 Dansk Erhverv foreslår, at også fedtafgiftsbelagte varer samt kildevand undtages fra salg ved omførsel. Dansk Erhverv foreslår, at undtagelsesbestemmelsen for salg af tobak, alkohol, sodavand m.m. fra markeder, udstillinger og lignende indskrænkes, da den fremstår betydeligt mere vidtgående end den eksisterende undtagelse i den nuværende næringslov. Den nuværende undtagelsesbestemmelse (næringslovens 14) lyder: Ved torvehandel, på markeder og ved dyrskuer kan der sælges næringsmidler, der hidrører fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri, husdyr samt danske husflidsprodukter. Denne bestemmelse sigter i sin ordlyd til, at salg af egne varer fra fx en gård eller en have kan sælges ved bestemte arrangementer som torvehandel, markeder og dyrskuer. I den nye undtagelsesbestemmelse kan der sælges alkohol, tobak, sodavand, slik m.m., som ikke kan siges at stamme fra egenproduktion. Samtidig kan disse varer sælges fra flere lokaliteter, nemlig udstillinger, messer og lignende, som ikke fremgik af den eksisterende undtagelsesbestemmelse. 5 Det er positivt, at det fremgår af lovforslaget, at der skal straffes med bøde og i gentagelsestilfælde med fængsel. Bøden bør være mærkbar og evt. udmåles i forhold til den næringsdrivendes fortjeneste. Dansk Erhverv savner imidlertid nogle konkrete forslag til håndhævelse og foreslår derfor som angivet under de generelle bemærkninger midler afsat til en tværgående task force, der målretter sin indsats mod midlertidige udsalgssteder og omførselsvogne. Herunder er der særligt behov for håndhævelse af reglerne om prismarkedsføring. Side 6/8

7 6 Det er positivt, at loven først foreslås at træde i kraft d. 1. januar 2012, hvis myndighederne vel at mærke håndhæver den eksisterende næringslov frem til denne dato. Ellers er det i praksis uden større betydning, hvornår den nye liberalisering træder i kraft. Sammenfatning Dansk Erhverv er yderst skeptisk over for det fremsatte forslag om at afskaffe bestemmelsen om fast forretningssted og dermed tillade stort set alle former for midlertidige udsalgssteder og omførsel. Forslaget vil medføre en unfair og ulige konkurrence mellem de fastliggende butikker, som skal leve op til en lang række love og regler, og de midlertidige udsalgssteder og omførselsvogne, som i meget vidt omfang kan gå under myndighedernes radar og dermed unddrage sig håndhævelse af de gældende regler. Forslaget vil stille forbrugerne ringere i forhold til returnering af varer og håndhævelse af produkt og fødevaresikkerhed. Ved at afskaffe næringslovens bestemmelse om fast forretningssted bliver der i praksis givet los for, at omførselsvogne og midlertidige udsalgssteder kan placere sig hvor som helst, da der ikke er udsigt til håndhævelse af de bestemmelser i form af vejloven og lokalplaner, som skulle regulere disse. Endelig er Dansk Erhverv skeptisk over for, at det frit vil blive muligt at sælge tobaksvarer, alkohol, sodavand m.m. fra markeder, udstillinger m.m. Dansk Erhverv foreslår, at man begrænser den foreslåede liberalisering, så der ikke bliver fri mulighed for salg fra midlertidige udsalgssteder og omførselsvogne. Der er behov for en styrkelse af håndhævelsen med reglerne i næringsloven og med de øvrige regler, som næringsdrivende skal leve op til. Lovforslaget bør derfor suppleres med et konkret forslag og midler afsat til en målrettet kontrolindsats over for midlertidige udsalgssteder og omførselsvogne for at sikre, at der ikke sker en ulige konkurrence med de faste forretningssteder, som er langt nemmere for myndighederne at kontrollere. Endelig foreslår Dansk Erhverv, at der fremover skal være en form for registrering af midlertidige udsalgssteder og omførselsvogne, da det vil muliggøre myndighedernes kontrol med disse næringsdrivende. Side 7/8

8 Slutteligt skal Dansk Erhverv bemærke, at vi kritiske over for den meget korte høringsfrist selvom den er blevet udvidet fra en til to uger da der er tale om et meget vidtgående forslag med potentielt store konsekvenser for den danske detailhandel. Dansk Erhverv står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående høringssvar. Med venlig hilsen Mette Feifer Chefkonsulent Side 8/8

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv.

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Att.: Karin Laursen 15. december 2014 Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Selveje Danmark har

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2005: Morten

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere