Projekt Fugl Fønix. Vestergade 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Fugl Fønix. Vestergade 27"

Transkript

1 Projekt Fugl Fønix Vestergade 27

2 Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 Einar Kornerup A/S 1. udgave, 1. oplag trykt 2011 Tekst: Bent Albin Bang Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge Redigering og lay-out: Charlotte Møller Rasmussen, Einar Kornerup A/S Billeder: Billeder til hæftet er leveret af Jørgen Arne-Hansens Tegnestue ApS, Holmsgaard a/s Rådgivende Ingeniører FRI, EDC Erhverv og Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S.

3 I N D H O L D Projekt Fugl Fønix Vestergade 27 Matr. nr. 52, Vester kvarter, København 5 Forord 7 Matriklens historie 7 Byens udvikling 7 Vestergade 9 Københavns brande 9 Branden i Branden i Bombardementet i De tidligere bebyggelser 13 Bebyggelsen i Ombygningen i Ombygningen i Senere ombygninger 17 Husets tilstand ved overtagelsen 19 Istandsættelsesprojektet 19 Genopbygningsarbejdet 23 Mandskab 31 Teknikere 31 Bygherre 31 Anvendte kilder

4 4

5 Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 Forord Dette lille hæfte beskriver i ord og billeder arbejdet med at genopbygge huset i Vestergade 27, således at det fremstår som en del af det københavnske bybillede med en indretning, der opfylder nutidens krav samtidig med, at materialevalg og formgivning respekterer husets historie. Husets tilstand ved arbejdets start har inspireret til at sammenligne genopbygningen med Fugl Føniks, fabeldyret der brændte i sin rede, men genopstod af sin egen aske til ny glans og herlighed. I den virkelige verden skal der hjælp til denne proces, og den er ydet af dygtige og engagerede håndværkere og teknikere, der med rette kan være stolte af den bygning, som de ved deres arbejde har genskabt med dygtighed og flid. Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 5

6 6

7 Matriklens historie Det grundstykke i Vestergade 27, der udgør matrikel nr. 52 i Vester kvarter, har været en del af Københavns historie længe før biskop Absalon opførte sin borg på Slotsholmen. I de sidste 1000 år har grunden været bebygget med mange og meget forskellige huse, der hver for sig i udseende, byggemåde og indretning har afspejlet samtidens byggestil og krav til indretning og udnyttelses muligheder. De følgende afsnit er en kort gennemgang af denne udviklingshistorie. Byens udvikling København før Absalon bestod af en lille landsby samlet om en kirke. Det bebyggede område lå indenfor det område, der senere blev begrænset af Vestergade, Gammeltorv/Nytorv, Farvergade og Vester Voldgade. Vestergade I tidens løb udviklede København sig til en by, der var omgivet af volde med byporte, og den vigtigste af disse porte var porten mod vest. Den gade, der førte frem til denne port, var en vigtig hovedgade, der naturligvis blev kaldt Vestergade. Fra Vesterport var det denne stærkt trafikerede gade, som mødte de tilrejsende, og det betød, at der i gaden opstod en Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 7

8 8

9 række gæstgivergårde, som kunne modtage de tilrejsende og deres vogne og heste. Denne funktion mistede gaden først, da jernbanen kom, og voldene blev revet ned. Københavns brande København bestod oprindelig stort set kun af bindingsværkshuse, og derfor lurede brandfaren. Branden i 1728 I oktober 1728 gik det galt. I Lille Sankt Clemens stræde, ca. 100 m fra Vestergade 27, opstod en brand, der i løbet af de følgende 3 døgn fortærede ca huse og 3 kirker. Hermed var over halvdelen af den gamle middelalderby gået op i flammer, og det berettes, at man fra Vesterport kunne se Rosenborg, idet alt imellem var brændt ned til grunden. Genopbygningen gik naturligvis straks i gang, og myndighederne krævede, at gaderne blev gjort bredere, og at gadehjørnerne blev udført afskårne, noget man tydeligt kan se i Vestergade og i de omliggende gader. Men frem for alt krævede et nyt byggeregulativ, at alle facademure blev opført som grundmur. Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 9

10 10

11 Det krævede flere dyre mursten, end det var muligt at frem - skaffe, og kravet måtte suspenderes fra 1731 til 1737, hvorefter en periode med højkonjunktur igen gjorde det muligt at håndhæve det. Man benyttede også brandkatastrofen til en række gadeomlægninger, der bl.a. betød, at man anlagde Frederiksberggade og flyttede Vesterport hen til denne nye gade, der nu overtog Vestergades rolle som udfartsvej. Byen blev genopbygget, men i juni 1795 gik det galt igen. Branden i 1795 Denne gang startede branden i en af marinens tømmerstabler på Gammelholm. Der var en kraftig østenvind, og snart bredte ilden sig til byen, først til kvarteret mellem Holmens Kirke og Nikolaj Kirke og herefter videre mod vest, hvor de netop genopførte huse i kvarteret mellem Frue Kirke og volden igen brændte ned. Over ¼ af byens huse blev flammernes bytte. Danmark var på dette tidspunkt inde i den højkonjunktur, der kaldes den florissante periode, og byen blev hurtigt genopbygget med smukke og gedigne huse. Bombardementet i 1807 Bombardementet i 1807 berørte ikke Vestergade, og skaderne på byen var væsentlig mindre end ved de store brande. Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 11

12 12

13 Bombardementet ramte navnlig området vest og nord for Vor Frue Kirke, idet kirkens daværende 120 m høje tårn udgjorde målskiven. De tidligere bebyggelser Vi ved intet om de huse, der lå på grunden før den nuværende bebyggelse, men det må antages, at det var bindingsværkshuse, og at de brændte i 1728 og igen i Bebyggelsen i 1797 I 1797 startede opførelsen af det nuværende forhus. Bygherre var tømrermester Johannes Wilh. Steenberg. Byggeriet blev afsluttet i 1799 af brændevinsbrænder Rasmus Müller. Det færdige bygningsværk omfattede det nuværende forhus med dele af sidehusene og et 2-etages baghus med sidefløje, der sluttede sig til de høje sidefløje fra forhuset. Forhuset var indrettet til boliger med butikker i kælderen. Baghuset var indrettet til brændevinsbrænderi med en stor kostald og en mindre hestestald mod nr. 25 og brænderiet mod nr. 29. Overetagen rummede pakrum og lager. I gården har der været retirader og mødding, og der må have været en ufattelig stank fra køer, heste, retirader, mødding og brændevin. Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 13

14 14

15 Ombygningen i 1875 I 1875 er det slut med brændevinsbrænderiet med til hørende køer, og baghuset bliver erstattet af en 4-etagers bygning med kælder og tagetage. Vi må antage at bygningen anvendes til lager, kontorer og boliger. Forhuset gennemgår også en ombygning, der bl.a. omfatter påsætning af en mansardetage og opsætning af facadeudsmykningen omkring porten. Ombygningen i 1927 I 1927 gennemgår ejendommen en omfattende ombyg ning, hvorved alle etager indrettes til kontorformål, og der indlægges centralvarme. Fyrrummet etableres i en dyb kælder i baghuset mod nr. 25, og i alle de overliggende etager erstattes træ bjælkelaget af et jernbetondæk. Ejendommen indgår nu i et kontorkompleks, der også omfatter nr , og der etableres døre til nr. 29 på alle etager. Senere ombygninger Siden 1927 har ejendommen gennemgået en række mindre ombygninger, og i 1990-erne blev en elevator installeret mellem stuen og 3. sal i baghuset. Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 15

16 16

17 Husets tilstand ved overtagelsen I februar 2010 afsluttede Initus Ejendomme A/S forhandlingerne med den daværende ejer, og ejendommen blev overtaget pr. 1. februar Ejendommen havde da stået tom i nogle år, og tidligere ejere havde projekteret og opnået principiel tilladelse til en ombygning, der omfattede indretning af boliger på etagerne og fortsat erhverv i kælderen og i stueetagen. Som forberedelse til dette projekt var der gennemført en nedrivning, der omfattede alle installationer af enhver art, gulvbelægninger, gulvbrædder, døre, de fleste skillevægge og en del af vinduerne med de tilhørende indfatninger og paneler. I sidefløjen mod nr. 25 var en del af loftbeklædningen fjernet, og det nu synlige bjælkelag viste store defekter i form af rådne bjælkeender m.v. På 4. sal i baghuset var der omfattende brandskader, og der var foretaget en række interimistiske afstivninger af den defekte tagkonstruktion. Istandsættelsen var påbegyndt med montering af nye vinduer med termoruder og indkøb og oplagring af nye, men kassable, forsatsvinduer med brede profiler. Kort sagt fremstod ejendommen som en ruinlignende tom skal! Vestergade 27 - Projekt Fugl Føniks 17

18 18

19 Istandsættelsesprojektet Den første opgave var at sikre huset mod vejr og vind og at udbedre defekte bærende konstruktioner, mens huset blev opmålt, og tegningerne til vort projekt blev udarbej det. Det projekt, der nu er realiseret, indeholder både er hverv og boliger. Mod gaden er kælderen nyindrettet til 2 butikker, i stueetagen og på 1.sal er der indrettet kontorlejemål, og på 2. sal er der mod gaden indrettet lejemål, der i første omgang kan lejes ud til kontorformål, men som også kan indrettes til boliger, hvilket senere er realiseret. Forhuset er på 3.sal indrettet til boliger, og baghuset 27A er fra 2. til 4. sal indrettet til boliger. Genopbygningsarbejdet Entreprisen blev overdraget til Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S (EEK), og den er blevet gennemført i samarbejde med en lang række af firmaets sædvanlige samarbejdspartnere. Muligheden for at udføre denne entreprise var stærkt medbestemmende ved købet af ejendommen, idet beskæftigelsesudsigterne i EEK på dette tidspunkt var midlertidigt forringede. Det var velkendte og velkvalificerede håndværkere af alle fag, der nu gik i gang med opgaven med stor interesse og flid. Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 19

20 20

21 Ejendommen er fredet, og forhuset har været skånet for uoprettelige indgreb i de oprindelige konstruktioner. Den spændende udfordring var derfor at udføre en genopførelse, således at den på den ene side fremstår med de for et hus fra perioden korrekte håndværksmæssige detaljer og materialer, og på den anden side indfrier de forventninger om tekniske installationer, som er naturlige for lejere i det 21. århundrede. Denne udfordring blev taget op af håndværkere fra alle fag, og opgaven er løst i et forløb, der har været lærerigt for lærlinge. Her var muligheden for at udføre bindingsværksskillevægge, bræddeskillevægge, træetageadskillelser, facadepuds, loftog vægpuds, stuk, tagkonstruktioner og tegltage på den gammeldags måde. Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 21

22 22

23 Mandskab Indenfor perioden april 2010 til juli 2011 deltog blandt andre følgende i arbejdet: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S: Entrepriseleder: Tømrerformand : Tømrere: Tømrerlærling: Murerformand: Murere: Murerlærling: Sebastian Bering Sahl Leif Emil Tilgaard Ebbe Jakobsen Niels Ole Madsen Christian Grotkjær Morten Christensen Vagn Nielsen Rasmus Bjørkenberg Jesper Syndberg Kristian Aller Steffen Nielsen Ole Knudsen Jan Mortensen Kenneth Kristensen Michael B. Hansen Flemming Skou Guldberg André Stender Christian Eilertsen Ib Therkelsen John Klevin Weichel Morten Hvid Linkimer Anders Carlsen Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 23

24 24

25 Ved de store underentrepriser deltog: CG Entreprise A/S: Entrepriseleder: Formand: VVS-montører: Lærling: Arbejdsmand: Tommy Bøje Pedersen Morten Madsen Mick Mulet Rami Ademi Torben Andersen Kim Jørgensen Kenneth Lind Binu Damodaran Malerfirmaet V.S. Larsen A/S: Entrepriseleder: Formand: Malersvende: René Pedersen Majken Salech Kåre Andersen Dennis Hertz Malathi Jensen Michael Grønning Helena Kjærsgaard Tonny Jensen Henriette Rolandsen Lasse Karlsson Aut. El-installatører Steen Rasmussen & Søn ApS: Entrepriseledere: Martin Steffensen Brian Rasmussen Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 25

26 26

27 Formand: Elektrikere: Lærlinge: Porttelefonmontør: Thomas Jørgensen Rasmus Wessel Kenneth Døj Renny Clausen Suppharoek Raksa Kevin Hansen Bo Engeltoft Øens VVS og Kloak A/S: Entrepriseleder: Svende: John Philip Jacobsen Martin Nielsen Jesper Nielsen Dansk Stillads Service A/S: Entrepriseleder: Arbejdmiljøleder: Stilladsmontører: Bjarne Pedersen Henrik Bertelsen Janus Vedel Michael Hindberg Peter Lange Tommy Sørensen HH Ventilation ApS: Entrepriseleder: Montører: Isoleringsarbejde af ventilationskanaler: Reno Haagensen Niels-Erik Haagensen Tommy Frøslev SBJ Isolering /v Steen Bo Jørgensen Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 27

28 28

29 Arne Pedersen Snedkermester A/S: Entrepriseleder: Snedkersvende: Reinhardt Andersen Christian Bjørn Simon Crips Heinz Ramseyer Anders Svane A.J. Service: Entrepriseleder: Svende: Anders Ove Jørgensen Daniel Krogh Christoffer Agerbo Henriette Hedegaard Tomas Thinggård David Olsen Dansk Fundering A/S: Specialarbejdere: Steen L. Hansson Allan Munch Brdr. Funder ApS Stukkatører: Stukkatører: Michael Funder Jan Sebastian Bach Dominik Rogala Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 29

30 30

31 Teknikere Arkitekt: Ingeniør: Geotekniker: Landinspektør: Bygherre Jørgen Arne-Hansens Tegnestue ApS Lyngdalen Nærum Arkitekt Jørgen Arne-Hansen Holmsgaard a/s Rådgivende Ingeniører FRI Irlandsvej København S Konstruktionsingeniør Kurt Jensen VVS-ingeniør Martin Alm van Deurs Geoteknik Furesøvej Virum Civilingeniør Gert van Deurs Hans Chr. Mikkelsen Frimodtsvej Hellerup Initus Ejendomme A/S Paul Bergsøes Vej Glostrup Adm. dir. Bent Albin Bang Anvendte kilder KØBENHAVN FØR OG NU OG ALDRIG (Bo Bramsen på forlaget Palle Fogtdal). HISTORISKE HUSE i det gamle København (Nationalmuseet 1972). KØBENHAVNS HISTORIE (Sv. Cedergreen Bech 1981 på Gyldendals Forlag). BYEN BRÆNDER (Kåre Lauring 2003 på Gyldendals Forlag). Københavns Kommunes arkiver. Projekt Fugl Føniks - Vestergade 27 31

32 bygningsrenovering Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej Glostrup Telefon Fax

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

KunsthalGlas. Præstø

KunsthalGlas. Præstø KunsthalGlas Præstø 1 2 støberihallerne i Præstø KunsthalGLAS Støberihallerne Præstø KunsthalGLAS Arbejdsgruppen KunsthalGLAS Trykt i Danmark 2013 ISBN: 978-87-996507-0-5 Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015

Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015 udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser Februar 2015 nr. 01 16. årgang 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene 7 Generalforsamling 9. april 2015 10 Kære hr. Boligminister Lovforslag nr.

Læs mere

Grundtvigs Hus i 100 år

Grundtvigs Hus i 100 år Grundtvigs Hus i 100 år Indhold HISTORIEN: Fra grundtvigiansk borg til almen boligadministration 3 Hotel Danevirke 4 Mere plads i eget hus 8 Ungdommens borg 12 Københavns stærkeste hus 16 Københavns Kommune

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Godt Nytår. EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Godt Nytår. EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport Januar 2007 ErhvervsNyt Godt Nytår Året 2006 har for os været et godt år Læs mere side 3 EDC Poul Erik Bech får nyt domicil på Nørreport Læs mere side 4 Poul Erik Bech Exclusive Landsdækkende formidler

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 32. årgang Oktober 2009

Beboerblad for. Nr. 5 32. årgang Oktober 2009 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 32. årgang Oktober 2009 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Sanne Broustbo 61 65 40 88 Jørgen Lyck Elsborg 58 54 81 41 Susanne Hvitnov 58 50 61 00 Birthe Jacobsen

Læs mere

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Ved branden i 1731 brændte så at sige alle bygninger på Algade, deriblandt Roskildes rådhus, som lå på hjørnet af Algade og Skt. Ols Gade. Med stort besvær

Læs mere

EINAR KORNERUP A/S 1907-2007. Søren Federspiel Kurt Jacobsen

EINAR KORNERUP A/S 1907-2007. Søren Federspiel Kurt Jacobsen EINAR KORNERUP A/S 1907-2007 Søren Federspiel Kurt Jacobsen EINAR KORNERUP A/S 1907-2007 Søren Federspiel Kurt Jacobsen Udgivet af Einar Kornerup A/S Einar Kornerup A/S 1907-2007 Einar Kornerup A/S 1.

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter pålsson arkitekter25 pålsson arkitekter / 25 / 25 Denne bog er et forsøg på at gøre status, idet det i 2010 er 25 år siden jeg startede egen tegnestue med blot en enkelt medarbejder. Tegnestuen havde

Læs mere

Nr. 53, marts 2015 CPSC. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk

Nr. 53, marts 2015 CPSC. C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Nr. 53, marts 2015 CPSC C.C. Brun Entreprise A/S Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle www.ccbrun.dk Redaktionen Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2015. Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Se lyst på tingene. Malermestrene Mørk ApS. En bog udgivet af Malermestrene Mørk ApS

Se lyst på tingene. Malermestrene Mørk ApS. En bog udgivet af Malermestrene Mørk ApS Se lyst på tingene Malermestrene Mørk ApS Se lyst på tingene En bog udgivet af Malermestrene Mørk ApS 307354_Omslag_3.indd 1 29/09/10 11:23:32 Se lyst på tingene... MALERMESTRENE MØRK ApS 1910-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Forord Kærby Grundejerforening December 2005 3. december 2005 kan Kærby Grundejerforening

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Energimærkning af erhvervsejendomme

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Energimærkning af erhvervsejendomme September 2010 ErhvervsNyt Energimærkning af erhvervsejendomme Læs mere side 3 Milliardprojekter giver løft til udkantsdanmark Læs mere side 4 Markant New Yorker kontorlejemål Læs mere side 11 EDC Poul

Læs mere

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier BYGNINGSKOMPLEKSET ved RUD. RASMUSSENS SNEDKERIER v. arkitekt Caitlin Madden og Jakob Ingemann Parby Matrikelnr.: 36h Udenbys Klædebo Addresse: Nørrebrogade

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet Juni 2010 ErhvervsNyt Erhvervsejendomsmarkedet lige nu Læs mere side 3 Institutionelle investorer ejer for få ejendomme Læs mere side 4 Kreativt salg af Mou hotel Læs mere side 6 Eksklusiv kontorejendom,

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 3 august 06)

TRAPPENYT(Nr. 3 august 06) TRAPPENYT(Nr. 3 august 06) Vebo er stiftet Men starten på selskabet er udsat et halvt år til april 2007 På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 21. juni 2006 stiftede boligforeningerne B

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

Del 2. POVL KORNERUP civilingeniør og entreprenør

Del 2. POVL KORNERUP civilingeniør og entreprenør Del 2 POVL KORNERUP civilingeniør og entreprenør 115 116 12. Povl Kornerup Modsat faderen fik Povl Kornerup en akademisk uddannelse som grundlag for at videreføre virksomheden. Efter at have taget studenter

Læs mere

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med.

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Kære lejer Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Boligen betyder meget for os og vores familie, og vi tilbringer

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Viking Nyt. Det er en kold tid som vi lever i. DFE skal udføre facader til ELRO i Randers. Hansen i Danmark. I dette nummer: I dette nummer:

Viking Nyt. Det er en kold tid som vi lever i. DFE skal udføre facader til ELRO i Randers. Hansen i Danmark. I dette nummer: I dette nummer: Marts 2009 Hansen i Danmark I dette nummer: Viking Nyt - medarbejder avis for DFE, Glasalu, HansenProfile, HSHansen og HansenGroup Det er en kold tid som vi lever i alle går rundt og fryser. Sådan skrev

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere