Årsregnskabsmeddelelse 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2008"

Transkript

1 FONDSBØRSMEDDELELSE NR af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt før værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter EUR -2,5 mio. (DKK -18,7 mio.). Resultat for 2008 udgjorde EUR -5,1 mio. (DKK 37,3 mio.) før skat og EUR -3,3 mio. (DKK -24,6 mio.) efter skat. Omsætningsfremgang på 91% fra EUR 5,0 mio. (DKK 37,3 mio.) i 2007 til EUR 9,5 mio. (DKK 70,9 mio.) i Selskabets ejendomsportefølje er 97% udlejet ved udgangen af 2008, mod 95% ved udgangen af For 2009 er grundlaget sikret for neutrale pengestrømme fra driftsaktiviteter, samt et neutralt resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter. Låneramme hos FIH Erhvervsbank A/S på EUR 107 mio. (DKK 800 mio.) og bridgefinansiering på EUR 32,2 mio. (DKK 240 mio.) er forlænget til 1. oktober Afdragsprofilen og udnyttelsesperioden er forlænget tilsvarende. Kerneinvestorerne har stillet uigenkaldelig garanti for tegning af aktier for EUR 20,1 mio. (DKK 150 mio.) ved en fortegningsemission, der gennemføres til kurs DKK 100 inden 1. oktober Kapitaludvidelse på EUR 5 mio. (DKK 37 mio.) er gennemført i december 2008 i form af rettet markedskursemission, tegnet af kerneinvestorerne til kurs DKK 185. Langt lånetilsagn opnået. Indgåelse af fire nye rentesikringsaftaler pr. 31. december 2008 medfører et gennemsnitligt renteniveau på 3,9% eksklusiv rentetillæg. Aktivitetsniveauet og omkostningerne til administrationen m.v. er reduceret og yderligere besparelser planlægges for at underbygge en positiv drift i selskabet for Årets resultat I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt før værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter EUR -2,5 mio. (DKK -18,7 mio.). Resultat for 2008 udgjorde EUR -5,1 mio. (DKK -37,3 mio.) før skat og EUR -3,3 mio. (DKK -24,6 mio.) efter skat. Omsætning i 2008 udgjorde EUR 9,5 mio. (DKK 70,9 mio.) mod EUR 5,0 mio. (DKK 37,3 mio.) i Resultatet er påvirket af positive værdireguleringer på investeringsejendomme på EUR 10,5 mio. (DKK 78,3 mio.), der sammensætter sig af samlede opskrivninger på EUR 13,8 mio. (DKK 102,9 mio.) og samlede nedskrivninger på EUR 3,3 mio. (DKK 24,6 mio.). Opskrivningerne kan særligt henføres til, at ejendomme erhvervet på projektstadiet nu fremstår færdigopførte og fuldt udlejede, reduktion af tomgang i selskabets ejendomme samt indgåelse af lejekontrakter på forbedrede vilkår som følge af selskabets aktive ejerskab. Victoria Properties A/S Bredgade København K T: F:

2 2 af 22 Urealiserede værdireguleringer af rentesikringsaftaler (finansielle instrumenter) på i alt netto EUR 13,1 mio. (DKK 97,7 mio.) har en negativ påvirkning på resultatet. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret. Likviditet - Finansiering For 2009 er grundlaget sikret for neutrale pengestrømme fra driftsaktiviteter. Låneramme hos FIH Erhvervsbank A/S på EUR 107 mio. (DKK 800 mio.) og bridgefinansiering på EUR 32,2 mio. (DKK 240 mio.) er forlænget fra 1. april 2009 til 1.oktober Afdragsprofilen og udnyttelsesperioden er forlænget tilsvarende. Den uudnyttede låneramme udgør ca. EUR 35 mio. (ca. DKK 261 mio.). Kerneinvestorerne har stillet uigenkaldelig garanti for tegning af aktier for DKK 150 mio. (EUR 20,1 mio.) ved en fortegningsemission, der gennemføres til kurs DKK 100 inden 1. oktober Kapitaludvidelse på EUR 5 mio. (DKK 37 mio.) er gennemført i form af rettet markedskursemission, tegnet af kerneinvestorerne til kurs DKK 185 i december Langt lånetilsagn opnået. Indgåelse af fire nye rentesikringsaftaler pr. 31. december 2008 medfører et gennemsnitligt renteniveau på 3,9% eksklusiv rentetillæg. Koncernens ejendomme Købte og overtagne ejendomme i 2008 udgør EUR 71,3 mio. (DKK 531,9 mio.). Samlet portefølje er på 43 ejendomme til en samlet værdi af EUR 246,3 mio. (DKK 1.837,4 mio.). Gennemsnitligt afkast pr. 31. december 2008 på koncernens ejendomsportefølje er 5,0% mod 4,9% året før. Pr. 31. december 2008 er koncernen via lejekontrakternes opsigelsesvarsler garanteret lejeindtægter på minimum EUR 30,5 mio. (DKK 227,5 mio.) over de kommende fem år. Derudover sikrer lejekontrakterne EUR 37,9 mio. (DKK 282,7 mio.) i lejeindtægter på lejekontrakter der løber over fem år. Gennemsnitslejen pr. kvadratmeter er steget fra EUR 8,23 i 2007 til EUR 8,63 i 2008, svarende til en stigning på 4,9%. Tomgangsprocenten er faldet fra 5% i 2007 til 3% i 2008, svarende til et fald i tomgangsprocenten på 40%. Forventninger til 2009 I 2009 forventer Victoria Properties et forbedret resultat som følge af øgede lejeindtægter, reduceret gennemsnitlig lånerente, samt reducerede administrationsomkostninger og generelle omkostningsbesparelser. For 2009 forventes et neutralt resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter.

3 3 af 22 Administrerende direktør i Victoria Properties, Michael Sehested, udtaler i anledning af årsregnskabet: Vi har i 2008 erhvervet nøje udvalgte tyske ejendomme for i alt DKK 532 mio. til Victoria Properties. Det er vores klare opfattelse, at vi trods finanskrise og økonomisk krise har etableret en position, med ejendomme på attraktive beliggenheder i Europas stærkeste ejendomsmarked som med lav rente og stigende lejeindtægter muliggør et langsigtet attraktivt afkast til vores aktionærer. Yderligere oplysninger: Michael Sehested Adm. direktør

4 4 af 22 Indholdsfortegnelse Koncernens hoved- og nøgletal Årets aktiviteter Markedsforhold Idegrundlag og strategi Risikostyring Regnskabsberetning Begivenheder efter 31. december Forventninger til Regnskabspraksis Udbyttepolitik og generalforsamling Finanskalender Ledelsespåtegning Bilag: RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE... 22

5 5 af 22 Koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal Beløb i EUR Resultatopgørelsen Fortsættende aktiviteter Omsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Heraf dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Resultat før skat, og før dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat efter skat Ophørende aktiviteter Årets resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat i alt Balancen Aktiver Langfristede materielle og immaterielle aktiver Andre langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme Pengestrømme fra driften Pengestrømme til investering, netto Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Nøgletal Selskabskapital (EUR 1.000) Forrentning af egenkapital efter skat (%) -6,2 25,4 10,4-20,1-22,5 Soliditet (%) 20,5 29,7 76,0 66,6 68,9 Børskurs, ultimo (EUR) 22,1 39,3 63,7 15,7 20,1 Børskurs, ultimo (DKK) 165,0 293,1 475,2 117,0 150,0 Resultat pr. aktie efter skat (EUR) -1,6 5,7 2,0-2,9-3,6 Indre værdi pr. aktie, ultimo (DKK) 179,1 190,4 145,9 103,7 111,5 Kurs/indre værdi, ultimo 0,9 1,5 3,3 1,1 1,3 Price Earning (EUR) -13,7 6,9 31,8-5,4-5,6 Udbytte pr. aktie (EUR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 6 af Årets aktiviteter Trods finanskrisen konsoliderede Victoria Properties koncernens likviditetsberedskab i Samtidig er grundlaget sikret for neutral drift før værdireguleringer i Victoria Properties er derved godt positioneret til at fortsætte selskabets strategi og udnytte de muligheder for attraktive ejendomskøb, som forventes at vise sig de kommende år. De væsentligste aktiviteter i 2008 til sikring heraf omfattede: Gennemførsel af en kapitaludvidelse på EUR 5 mio. (DKK 37 mio.) i form af en rettet markedskursemission tegnet af selskabets kerneinvestorer. Udstedelsen af de i alt nye aktier gennemførtes i december 2008 til kurs DKK 185 pr. aktie. Koncernens låneramme hos FIH Erhvervsbank A/S på EUR 107 mio. (DKK 800 mio.) til ejendomsinvesteringer i 2008 blev genforhandlet, således at afdragsprofilen på det samlede engagement, samt udnyttelsen af bridge-finansieringen på 30% af lånerammen, svarende til EUR 32,2 mio. (DKK 240 mio.), blev forlænget til den 1. oktober I tilknytning hertil har koncernens kerneinvestorer forlænget deres tilsagn om, og stillet uigenkaldelig garanti for, en senere tegning af nye aktier i en fortegningsemission, svarende til nominelt EUR 20,1 mio. (DKK 150 mio.). Fortegningsemissionen vil blive gennemført til kurs DKK 100 senest den 1. oktober Sikring af en lavere finansieringsrente via indgåelse af fire rentesikringsaftaler pr. 31. december 2008 til erstatning for to rentesikringsaftaler fra De fire nye rentesikringsaftaler har en samlet hovedstol på EUR 184 mio. (DKK mio.) og sikrer renten på et gennemsnitligt niveau på 3,9% eksklusiv rentetillæg. En tilpasning af organisationen med fuld positiv økonomisk effekt fra primo Organisationen er nu fokuseret på et højt vidensniveau om det tyske ejendomsmarked samt på at øge værdien af investeringer gennem aktiv forvaltning af ejendommene. I 2008 blev likviditetsberedskabet yderligere udvidet med EUR 2,7 mio. (DKK 20,1 mio.) ved etablering af en driftskredit. Denne driftskredit var uudnyttet ultimo Markedsudvikling Victoria Properties kunne i 2008 ikke konstatere nogen markant reduktion af ejendomspriserne inden for segmentet, velbeliggende kvalitetsejendomme i centrale byer i Tyskland. Det er dog karakteristisk for markedet, at spændet mellem købers og sælgers forventninger til markedspriserne fortsat har en dæmpende effekt på antallet af transaktioner. Victoria Properties valgte derfor en afventende strategi i anden halvdel af 2008, og fokuserede i stedet på bearbejdning af selskabets pipeline, dvs. den udviklingsportefølje, som i dag indeholder en række attraktive investeringsmuligheder i de større tyske byområder. Købte og overtagne ejendomme i 2008 Victoria Properties videreførte i 2008 sin strategi om at fokusere på færre, men større, investeringer i gode og velbeliggende ejendomme. Ud over køb og overtagelse af ejendomme til en samlet værdi af i alt EUR 71,3 mio. (DKK 531,9 mio.) bestod selskabets væsentligste aktiviteter af en fortsat optimering af den eksisterende ejendomsportefølje, samt sikring af værditilvækst via istandsættelser og reduktion af tomgang. De tilkøbte ejendomme omfatter i alt kvadratmeter fordelt på 565 enheder (inklusive parkering), og forøger de årlige lejeindtægter med ca. EUR 4,5 mio. (ca. DKK 33,5 mio.). Som et eksempel på den investeringspolitik Victoria Properties realiserer, kan nævnes den største enkeltejendom selskabet købte og overtog i Ejendommen udgør det nye bycentrum i Kelkheim, en forstad til Frankfurt. Området efterspørges i høj grad af velstillede indbyggere på grund af beliggenheden i de naturskønne Taunus bjerge og den korte afstand til Frankfurts centrum. Kelkheim har en købekraft på indeks 147, hvor Frankfurt til sammenligning ligger på indeks 114 (GfK, Gesellschaft für Konsumforschung, februar 2009).

7 7 af 22 Ejendommen, som bærer navnet Neue Stadtmitte, blev indviet i november 2008 og overtaget af Victoria Properties 23. december. Det nye bycentrum er fuldt udlejet på lange lejekontrakter til lejere med høj bonitet. Lejemålene omfatter blandt andet et plejehjem med tilknyttede beskyttede boliger, forpagtet til K&S (Dr. Krantz Sozialbau und Betreuung GmbH & Co. KG, en anerkendt tysk plejehjemsoperatør); et kvalitetssupermarked udlejet til REWE; den nye hovedfilial af den regionale bank Taunus Sparkasse; materialistkæden Drogerie Müller; et apotek samt adskillige andre klinik-, butiks-, gastronomi- og kontorlejemål. Med et nyetableret hovedbibliotek er byen Kelkheim en anden primær lejer. Markedspladsen, som er en del af bycenteret, vil desuden blive brugt til ugentlige markeder samt andre offentlige begivenheder på kommunens foranstaltning. Det nye bycentrum ligger i umiddelbar tilknytning til Kelkheims eksisterende sundhedscenter, hvilket skaber en god synergieffekt for de sundheds- og serviceorienterede lejere. En toetagers parkeringskælder med 318 parkeringspladser bidrager til den fornødne infrastruktur, og skaber samtidig en høj frekvens af handlende. De øvrige ejendomme erhvervet i 2008 omfatter en velbeliggende kontor- og boligejendom i hjertet af Berlin, i umiddelbar nærhed af Kurfürstendamm, samt en kontor- og butiksejendom i delstaten Hessens hovedstad Wiesbaden, beliggende ca. 40 km fra Frankfurt. 90% af denne ejendom er udlejet til delstaten Hessens kulturadministration. Den samlede portefølje Fra og med årsrapporten 2008 opgøres antallet af ejendomme i selskabets portefølje ud fra en markedsmæssig og administrativ inddeling i naturlige enheder. Victoria Properties samlede ejendomsportefølje udgjorde således ved udgangen af 2008 i alt 43 ejendomme i og omkring Berlin, Frankfurt og Hamborg. Samlet udgjorde porteføljen kvadratmeter fordelt på i alt enheder. Fordelingen af kvadratmeter på de tre byer fremgår af figuren nedenfor. Fordelingen af kvadratmeter og lejeindtægter for den samlede tyske ejendomsportefølje fremgår af figurerne nedenfor. Fordeling af lejeindtægter på lejemål samlet portefølje Øvrige; 1% Parkering; 5% Boliger; 33% Erhverv; 61%

8 8 af 22 Fastsættelse af ejendommene til markedsværdi sker i en omfattende 5-trinsproces som beskrevet nedenfor: 1. Selskabets asset manager og en ekstern arkitekt gennemgår alle væsentlige forhold og vurderer udgifter til vedligeholdelse og eventuelle forbedringer. 2. Der udarbejdes et 1. års normalbudget på ejendommene som lægges til grund for værdiansættelsen. 3. Selskabet udarbejder grundige markedsrapporter for de byer selskabet har ejendomme i. I den forbindelse køber selskabet markedsdata fra Jones Lang Lasalle og BulwinGesa. 4. Der gennemføres to gange årligt personlige interviews om markedsforholdene med ledende aktører i de tre byer. 5. Alle disse data og analyser udtrykkes afslutningsvis i en afkastprocent og dermed en værdiansættelse af de enkelte ejendomme. Victoria Properties foretog i 2008 værdireguleringer på ejendomme på EUR 10,5 mio., der sammensætter sig af samlede opskrivninger på EUR 13,8 mio. og samlede nedskrivninger på EUR 3,3 mio. Opskrivningerne kan særligt henføres til, at ejendomme erhvervet på projektstadiet nu fremstår færdigopførte og fuldt udlejede, reduktion af tomgang i selskabets ejendomme samt indgåelse af lejekontrakter på forbedrede vilkår som følge af selskabets aktive ejerskab. For Victoria Properties samlede portefølje af ejendomme ser nøgletallene således ud pr. 31. december 2008: Samlet værdi af investeringsejendomme: EUR 246,3 mio. Samlet årlig nettolejeindtægt: EUR 13,5 mio. Gennemsnitslejen pr. kvadratmeter EUR 8,63 Gennemsnitligt afkastkrav pr. 31. december 2008: 5,0 % Udlejningsprocent pr. 31. december 2008: 97% Markedsanalyse For så vidt angår generel markedsanalyse er samarbejdet med det internationalt anerkendte ejendomsmægler- og rådgiverfirma, Jones Lang LaSalle, samt det uafhængige analyseinstitut BulwienGesa, fortsat et vigtigt supplement til selskabets interne analysearbejde. Disse to firmaer leverer detaljerede og præcise data, og udgør selskabets primære eksterne kilder til information om udviklingen på markedet og i den tyske økonomi. 2. Markedsforhold Victoria Properties investeringsstrategi er baseret på en grundig analyse og vurdering af de faktorer, der påvirker ejendomsmarkedet. Selskabet vurderer såvel generelle økonomiske, demografiske som finansielle forhold, og analyserer specifikke forhold for den enkelte ejendom. Tysk økonomi under opbremsning Efter tre år med økonomisk fremgang, hvor den positive udvikling fortsatte i første halvår 2008, fandt der foranlediget af den globale finanskrise en kraftig opbremsning sted i den tyske økonomi i anden halvdel af året. Mens Tysklands BNP samlet set steg 1,5% i 2008 (godt 0,5 procent point mere end gennemsnittet for de øvrige europæiske lande), er prognoserne for den makroøkonomiske udvikling i 2009 præget af mindre positive tendenser. Det tyske analyseinstitut, Ifo (Institut für Wirtschaftsforschung), udgiver kvartalsvise prognoser for udviklingen i nøgletallene for den tyske økonomi. Efter et kraftigt fald i både BNP og beskæftigelsen i tredje kvartal 2008, foretog Ifo i december 2008 en betydelig nedjustering af forventningerne til Hvor Ifo i oktober forudså en vækst i BNP på 0,2% i 2009 (i Tyskland såvel som i Europa generelt), lød prognosen i december på en forventet udvikling i tysk BNP på -2,2% i 2009 mod -1,3% for Europa generelt. Samtidig ændrede Ifo prognosen for udviklingen i ledigheden fra stagnation til en svag stigning.

9 9 af 22 Med hensyn til stigningstakten i forbrugerpriserne forudså Ifo i oktober en reduktion i stigningstakten fra 2,8% i 2008 til 2,3% i 2009, hvilket i december blev korrigeret til en langt mere beskeden forventet prisudvikling på 0,9% i 2009 mod 2,6% i Ifo understreger samtidig, at prognoserne er præget af en vis usikkerhed og at de kan ændres i takt med eventuelle politiske og/eller økonomiske tiltag til løsning af finanskrisen. Sådanne tiltag kan eksempelvis have karakter af etablering af yderligere finansielle hjælpepakker, en hurtigere løsning af bankkrisen eller en opblødning af de restriktive lånepolitikker på inter-bankmarkedet. Ejendomsmarkedet i Tyskland Uagtet den afdæmpede vækst på såvel det tyske som de øvrige europæiske markeder, udtaler en række autoriteter fortsat tillid til udviklingen på det tyske ejendomsmarked: Germany is the best port in a storm right now fremgår det af rapporten Emerging Trends in Real Estate Europe 2009, offentligjort af Urban Land Institute and PriceWaterhouseCoopers i januar Forholdsvis mange investorer ser Tyskland som et relativt stærkere marked sammenlignet med de øvrige europæiske markeder fremgår det af en rapport udarbejdet af Ernst & Young i januar 2009, hvor 90% af 100 interviewede professionelle ejendomsinvestorer fortsat ser Tyskland som et interessant investeringsmarked. Stemningen i den tyske ejendomsbranche er forsigtig optimistisk i starten af 2009, konkluderer Frankfurter Allgemeine Zeitung den 6. februar På det tyske marked for erhvervsejendomme forventes lejeniveau og priser i 2009 at blive reduceret med 1,0% til 1,5% på grund af den afmattende konjunktur for kontorejendomme lidt mere end for detail og logistik. Dette forventer det tyske ejendomsanalyseinstitut BulwienGesa i deres Property Market Index (offentliggjort i februar 2009). Markedet for boligudlejningsejendomme forventes at være mere stabilt, alene med prisfald på 0,5% men med stabil eller svagt stigende leje. I 2008 er priserne på det tyske ejendomsmarked steget for fjerde år i træk. Stigningsgraden med 1,7% lå kun lidt under stigningen i 2007, skriver BulwienGesa i Property Market Index (offentliggjort i februar 2009). Ser man på erhvervsejendomme i forhold til boligudlejningsejendomme ser man at erhvervsejendommene har en mere positiv trend med stigning på 2,5% mens leje og priser for boligejendomme er steget med 1,1% i gennemsnit. Ifølge det internationale ejendomsrådgiverfirma Jones Lang LaSalle faldt værdien af det samlede antal handler (transaktionsvolumen) på det tyske marked for erhvervsejendomme med 64% i 2008 i forhold til rekordåret Årets transaktionsvolumen på EUR ca. 19,7 mia. er imidlertid det fjerde højeste siden Der er således snarere tale om en tilbagevenden til normale tilstande end et egentligt fald. Analyser fra BulwienGesa, bekræfter endvidere en ny markedstendens i 2008, idet omkring 65% af den totale omsætning stammer fra enkelthandler, hvilket skyldes en kraftig reduktion af antallet af større porteføljehandler. Både Jones Lang LaSalle og BulwienGesa fremhæver, at investorerne, som følge af finanskrisen, har haft vanskeligere ved at tilvejebringe finansiering end hidtil. Tendensen går således i retning af færre større investorer med en høj andel af fremmedkapital. Ifølge BulwienGesa har den lokale prisdannelse imidlertid været relativ stabil på trods af finanskrisen, idet Tyskland ikke hidtil i samme grad som markederne i eksempelvis USA, England og Spanien har været præget af en spekulativt baseret efterspørgsel. For core ejendomme, dvs. ejendomme med god beliggenhed, god stand og gode lejekontrakter, er der således ikke registreret faldende priser. Det kan tværtimod konstateres, at værdien af disse ejendomme ved årets udgang i al væsentlighed var uændret i forhold til primo Dette gælder dog ikke for nødlidende ejendomme samt ejendomme til salg på vegne af nødlidende investorer. Ifølge BulwienGesa har boligudlejningsejendomme udgjort det mest stabile segment under finanskrisen og ejendomsanalyseinstituttet konkluderer: Specielt vedrørende premium ejendomme, kan der ikke konstateres nogen forøget sensibilitet, hvad angår priser eller lejeniveauer. (BulwienGesa AG: Key Trends on the German Property Market, Q4 2008).

10 10 af 22 Efterspørgsel Det er BulwienGesa s konklusion, at det lave antal handler ikke skyldes manglende interesse for det tyske ejendomsmarked, men derimod knaphed på kapital og en generel tøvende holdning hos investorerne, der afventer klarere indikationer for prisudviklingen i BulwienGesa fremhæver endvidere, at investorer med høj andel af egenkapitalfinansiering og kendskab til markedet er i en god position for succesfuldt at træde ind på eller udvide deres position på markedet. Ifølge Jones Lang LaSalle søger investorerne at mindske risikoen ved primært at fokusere på ejendomme af høj kvalitet, på gode beliggenheder, med lange lejekontrakter og solide lejere. Den langsigtede værditilvækst sikres via aktiv udvikling af ejendommene gennem istandsættelser og fremme af genudlejning. Det forhold, at tyske investorer i højere grad er begyndt at investere i tyske ejendomme i de senere år, ses som et yderligere udtryk for en øget tillid til udviklingen i markedet, hvilket på længere sigt vil øge mobiliteten i markedet og derved mulighederne for salg. Efterspørgslen på de såkaldte core ejendomme i prisintervallet EUR mio. ser således ikke ud til at være påvirket nævneværdigt af den økonomiske afmatning. Tværtimod rapporteres om betydelig efterspørgsel efter disse ejendomme fra institutionelle investorer, herunder pensionskasser og forsikringsselskaber. Regionale vækstområder Tyskland er med sine omkring 82 mio. indbyggere og ca km 2 et land med store regionale forskelle i købekraft, BNP-bidrag, ejendomsmasse, befolknings- og erhvervssammensætning. Forventningen til den langsigtede økonomiske udvikling i de store byområder omkring Berlin, Hamborg, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, München og Köln, er relativt større end i andre områder i Tyskland. Det er samtidig her, analytikerne forventer de største prisstigninger på lang sigt kombineret med den største markedsmæssige stabilitet i tider med lavkonjunktur. Analyser viser, at udviklingen i arbejdsløshed, købekraft og lejeniveauer generelt er mere positiv i de større byer end i resten af Tyskland. Berlin, Hamborg og Frankfurt For de tre byområder, hvor Victoria Properties ejendomme er beliggende, vurderes markedet at udvikle sig positivt fremover med hensyn til leje- og værdistigninger. Victoria Properties portefølje i Berlin består fortrinsvis af boligejendomme med butikslejemål i stueplan. Ifølge Jones Lang LaSalle forventes en årlig stigning i efterspørgslen på boliger i Berlin på op til lejligheder frem til Denne efterspørgsel, som ikke modsvares fuldt ud af nybyggeri, skyldes en kombination af øget tilflytning, positiv befolkningsudvikling, vækst i antallet af mindre husstande, samt ikke mindst nedlæggelse af ældre utidssvarende lejemål. Ifølge BulwienGesa har finanskrisen desuden ført til en afventende holdning hos potentielle lejlighedskøbere, hvilket bidrager til at forøge efterspørgsel på lejeboliger generelt. Gennemsnitslejen for lejeboliger i Berlin steg i 2008 med 5,3% i forhold til 2007 (fra 7,50 /m 2 til 7,90 /m 2 ), ikke mindst for moderne lejemål i velbeliggende ejendomme. Der er dog markante forskelle i og mellem de enkelte bydele, hvilket understreger vigtigheden af at analysere mikro-beliggenheden nøje. Arbejdsløsheden i Berlin har siden genforeningen i 1990 været højere end gennemsnittet for resten af Tyskland, men er faldet betydeligt de seneste år, fra 19,0% i 2005 til 13,9% i Hamborg oplevede ligeledes en fortsat vækst i økonomien og et fald i arbejdsløsheden fra 10,2% i 2002 til 8,1% i På grund af Hamborgs varierede erhvervsstruktur er efterspørgslen på kontormarkedet relativ stabil, hvilket mindsker investeringsrisikoen i perioder med lavkonjunktur. At kontormarkedet i Hamborg fortsat er et sundt marked understreges af Jones Lang LaSalle s forventning om en stigning i den gennemsnitlige kontorleje over de kommende år. Markedet for boligudlejning i Hamborg er tilsvarende karakteriseret ved den laveste tomgang af de syv store byer samt et højt og gennemsnitligt stigende lejeniveau. Det skyldes blandt andet byens gode socio-økonomiske udgangspunkt, med både høj gennemsnitlig disponibel indkomst, købekraft og bidrag til BNP målt pr. indbygger. Frankfurt am Main er Tysklands absolutte finanscentrum, men byen og regionen udgør endvidere et naturligt geografisk centrum for transport. Alene lufthavnen, der er en af verdens travleste, beskæftiger ca mennesker. Byer som Wiesbaden og Kelkheim i Frankfurts opland tiltrækker velstillede indbyggere, der pendler til centrum. I kraft af sin status som Land Hessens hovedstad, er Wiesbaden i sig selv en by i vækst og med positiv økonomisk udvikling. I Frankfurt steg lejeniveauet på boligmarkedet i 2008 i forhold til året før, mens der for kontorlejemål sporedes en stabilisering i fjerde kvartal for den

11 11 af 22 månedlige leje på EUR 35/m 2. BulwienGesa forudsiger et fald på 10-15% i top-lejen for kontorlejemål over de kommende år. Det afspejles i rangeringen af Europas top-investeringsmarkeder, at investorer har en betydelig tillid til det tyske marked, idet Hamborg, München, Frankfurt og Berlin alle rangerer på top 10 af samtlige europæiske byer. Hamborg har endda forbedret sin position fra nummer tre til nummer to i løbet af Til sammenligning er København er placeret som nummer 22. ( Emerging Trends in Real Estate Europe 2009, Urban Land Institute and PriceWaterhouseCoopers, januar 2009). Reformer Med virkning fra 1. januar 2009 blev afgiften for køb af fast ejendom (Grunderwerbsteuer) ændret fra 3,5% til 4,5% i Hamborg. Dermed er afgiften på niveau med Berlin, mens det øvrige Tyskland fortsat har en ejendomskøbsafgift på 3,5%. Sammenfatning Victoria Properties vurderer på linje med majoriteten af de institutionelle investorer i Europa det tyske ejendomsmarked til at være blandt Europas mest attraktive, og selskabet ønsker fortsat at forøge sin portefølje i Tyskland. De tyske ejendomme, som i dag lider store værditab er oftest karakteriseret ved: Dårlig beliggenhed i såvel selve Tyskland som i de respektive byer (dårlig makro- og/eller mikrobeliggenhed). Dårlig eller mangelfuld stand og/eller udlejning til lejere med dårlig bonitet. Skal sælges fordi ejendommene og/eller ejeren er nødlidende. Til sammenligning gælder overordnet følgende for Victoria Properties ejendomsportefølje: God vedligeholdelsesmæssig stand med en passende spredning i attraktive storbyer i Tyskland. Gode beliggenheder i ovennævnte storbyer. Alle større erhvervslejemål er udlejet til solide private eller offentlige lejere. Attraktiv finansiering med en lav gennemsnitlig lang rente. 3. Idegrundlag og strategi Hovedaktiviteter Victoria Properties hovedaktivitet er investeringer i tyske udlejningsejendomme. Selskabets primære strategi er at investere i velbeliggende udlejningsejendomme i de 10 største byområder i det vestlige Tyskland samt Berlin. Selskabets nuværende portefølje indeholder ejendomme i og omkring Hamborg, Frankfurt og Berlin. En sekundær aktivitet har været etableringen af forretningsområdet Fund & Asset management. Tidsplanen herfor er imidlertid påvirket af den fortsatte internationale finanskrise. Etableringen af fonde er således sat i bero. Som en afledt effekt af finanskrisen ser Victoria Properties i øjeblikket gode muligheder for konsolidering i markedet. Det indgår derfor i selskabets strategi at overvåge og afdække mulighederne for ekspansion via opkøb af, eller fusion med, andre aktører på markedet, såfremt en sammenlægning måtte være kommerciel attraktiv i alle henseender og skabe værdi for vores aktionærer. Victoria Properties nuværende strategi kan blive påvirket, hvis der foretages opkøb og/eller fusioner i fremtiden. Det vil derfor være afgørende, at en eventuel sammenlægning med et andet selskab er forretningsmæssig bæredygtig og leder til positive synergieffekter samt en øget risikospredning.

12 12 af 22 Den overordnede vision er fortsat, at Victoria Properties skal være second to none når det kommer til strategier og processer for professionel ejendomsinvestering i Tyskland. Det indbefatter eksempelvis et fortsat fokus på: Et højt vidensniveau om det tyske ejendomsmarked. Et veletableret netværk blandt de stærkeste lokale aktører på markedet, herunder ejere, udviklere, mæglere og rådgivere. Målrettet udvælgelse af lokale samarbejdspartnere inden for ejendomsadministration samt et nært samarbejde mellem disse og selskabets interne asset management og controlling funktioner. Sikring af en fleksibel og velkvalificeret tilgang til optimering af ejendommene via et nært samarbejde mellem selskabets interne asset management funktion, lokale ejendomsadministratorer og en fast tilknyttet teknisk rådgiver. Ejendomme med udviklingspotentiale Det er Victoria Properties målsætning at købe gode ejendomme som selskabet kan udvikle yderligere og modne, således at de fremstår istandsatte og optimalt udlejede når de skal sælges. Gennem aktivt ejerskab opnås lavere tomgang, længere og mere attraktive lejekontrakter samt en højere leje pr. kvadratmeter. Det derved forbedrede løbende afkast skaber, alt andet lige, mulighed for en væsentlig værdistigning ved senere frasalg. Victoria Properties investerer hovedsagelig i ejendomme til en værdi mellem EUR 8 mio. og EUR 25 mio., da selskabet forsøger at minimere priskonkurrence fra større, primært internationale, investorer, som har en anden investeringsprofil og ofte accepterer et lavere afkast på deres investeringer. Samtidig undgår Victoria Properties konkurrence fra størstedelen af private og ikke-professionelle investorer, hvis investeringer oftest ligger i underkanten af ovennævnte prisniveau. Beliggenhed i højsædet Victoria Properties primære strategi er at investere i byområder med god og/eller stigende købekraft og befolkningstilvækst samt en positiv forventning til udviklingen i ejendomsmarkedet. Selskabet lægger stor vægt på at besigtige og vurdere såvel potentielle ejendomme som deres nærområde den såkaldte mikro-lokation. Det betyder, at Victoria Properties altid prioriterer kvalitetsejendomme på gode beliggenheder. Det er selskabets vurdering, at velbeliggende ejendomme i højere grad profiterer af leje- og prisstigninger i et opadgående marked end gennemsnittet af ejendomme. Samtidig vurderes det, at disse ejendomme vil være mindre sårbare end markedsgennemsnittet over for svigtende udlejning (tomgang) samt leje- og prisfald i tilfælde af lavkonjunktur. Aktivt ejerskab Victoria Properties team inden for investering og forvaltning har stor erfaring med aktivt asset management af ejendomme. Den værdi som Victoria Properties tilfører ejendommene i modningsfasen, tager sit afsæt i aktivt asset management. I tæt samarbejde med selskabets tyske ejendomsadministratorer udarbejdes en forretningsplan for hver ejendom. Forretningsplanen bygger blandt andet på følgende parametre: Transparens: Samtlige nøgletal for ejendommen skal være kendte og pålidelige, og der skal foreligge detaljeret budget og likviditetsplan for ejendommen. Lejerstruktur: I markedsføringsplanen gøres det klart, hvem ejendommen og området appellerer til, og der udvikles et koncept for, hvilke lejere man fremover ønsker at tiltrække. Optimering af lejen: Der planlægges tiltag for at optimere lejen i forhold til markedslejen såvel som det officielle tyske lejeniveau Mietspiegel, og der fokuseres på nedbringelse af tomgang og istandsættelse af lejemål. Optimering af ejendoms-mix: Det vurderes løbende, hvorledes de enkelte ejendomme passer ind i selskabets strategi.

13 13 af 22 Denne optimering medfører, at alle kontraktlige og rapporteringsmæssige forhold vedrørende en ejendom er gennemgået i samarbejde med ejendomsadministrator. På den måde har både selskabet og administrator et overblik over, på hvilke områder der kan arbejdes med ejendommen. Værditilvækst via aktivt ejerskab Det aktive ejerskab har siden Victoria Properties etablering i 2006 været et centralt element i selskabets strategi til sikring af værditilvækst på både kort og lang sigt uafhængigt at konjunkturudsving. Det er således et hovedelement i Victoria Properties investeringsstrategi at indkøbe ejendomme til høje afkast og lavt risikoniveau. Som en konsekvens af det aktive ejerskab reduceres risikomarginen og dermed afkastkravet, hvorved ejendommene som hovedregel senere kan sælges til højere pris. 4. Risikostyring Victoria Properties aktiviteter er forbundet med såvel markedsmæssige som finansielle risici. Det er en fast del af selskabets årsplan at gennemgå og vurdere alle væsentlige risikoområder, herunder: Markeds- og konkurrenceforhold (udviklingen på det tyske ejendomsmarked og i den tyske økonomi, køb af passende ejendomme, efterspørgsel, omkostninger, tomgang og lejeindtægter). Finansielle forhold (likviditetsrisiko, renterisiko og valutarisiko). Øvrige risici (forsikringer, jura og organisation). Direktionen kommenterer ligeledes udviklingen inden for koncernens væsentligste risikoområder i sin løbende rapportering til bestyrelsen. 5. Regnskabsberetning 2008 Koncernens resultat for 2008 blev negativt med EUR -3,9 mio. mod et positivt resultat på EUR 11,5 mio. i I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt før værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter EUR -2,5 mio. Bruttoresultat Bruttoresultatet sammensætter sig af nettoomsætning fra udlejning af investeringsejendomme og tilhørende driftsomkostninger, samt værdireguleringer af investeringsejendomme og tilhørende gældsforpligtelser. Koncernens bruttoresultat faldt til EUR 18,8 mio. i 2008 fra EUR 20,1 mio. i Før værdireguleringer af ejendomme er bruttoresultatet steget fra EUR 4,4 i 2007 mio. til EUR 8,2 mio. i Nettoomsætningen steg i 2008 til EUR 9,5 mio. fra EUR 5,0 mio. i Stigningen kan henføres til lejeindtægter fra ejendomme der er overtaget i 2007 og Driftsomkostninger fra investeringsejendomme udgør i 2008 EUR 1,3 mio. mod EUR 0,6 mio. i Driftsomkostningerne har haft en naturlig udvikling sammenholdt med stigningen i lejeindtægter fra ejendomme overtaget i 2007 og Værdireguleringer på investeringsejendomme udgør EUR 10,5 mio. i 2008 mod EUR 15,8 mio. i Koncernen måler investeringsejendomme til dagsværdi og indregner værdireguleringer i resultatopgørelsen, når de opstår. Værdireguleringerne sammensætter sig af samlede opskrivninger på EUR 13,8 mio. og samlede nedskrivninger på EUR 3,3 mio. Opskrivningerne kan særligt henføres til at ejendomme erhvervet på projektstadiet nu fremstår færdigopførte og fuldt udlejede, reduktion af tomgang i selskabets ejendomme samt indgåelse af lejekontrakter på forbedrede vilkår som følge af selskabets aktive ejerskab. Pr. 31. december 2008 er koncernens investeringsejendomme målt til et gennemsnitligt afkastkrav på 5,0% mod 4,9% i 2007.

14 14 af 22 Der er ikke foretaget værdireguleringer på gældsforpligtelser i 2007 og 2008, hvilket skyldes at hovedparten af koncernens gæld til kreditinstitutter er variabelt forrentet. Resultat af primær drift Koncernens salgs-, marketings- og administrationsomkostninger udgør i 2008 EUR 4,4 mio. mod EUR 4,6 mio. i Resultat af primær drift udgør herefter EUR 14,3 mio. i 2008 mod EUR 15,5 mio. i Finansielle poster De finansielle nettoomkostninger udgør i 2008 EUR 19,4 mio. mod EUR 1,7 mio. i Udviklingen i de finansielle poster kan henføres til flere forhold: I 2008 har rentesikringsaftalerne medført en urealiseret negativ værdiregulering på EUR 13,1 mio. Koncernen har oplevet en betydelig stigning i renteomkostninger på gæld til kreditinstitutter, der i 2008 udgør EUR 6,1 mio. inklusive låneomkostninger ved hjemtagelse af lån mod EUR 2,7 mio. i Denne stigning i renteomkostninger kan henføres til hjemtagelse af lån i forbindelse med ekstern finansiering af erhvervede investeringsejendomme. Årets resultat Årets resultat er negativt og udgør EUR 3,3 mio. i 2008 mod et positivt resultat på EUR 11,5 mio. i Skat af årets resultat udgør i 2008 en indtægt på EUR 1,8 mio. mod en omkostning på EUR 2,3 mio. i Skatten i 2008 udgør 35% af årets resultat før skat. Den høje skatteprocent skyldes, at koncernen har positivt resultat i de tyske aktiviteter og et negativt resultat i de danske aktiviteter primært som følge værdireguleringen på rentesikringsaftalerne. Langfristede aktiver De samlede investeringer i ejendomme pr. 31. december 2008 udgør EUR 246,3 mio. mod EUR 164,4 mio. pr. 31. december 2007 inklusive forudbetalinger. Af stigningen udgør EUR 10,5 mio. værdireguleringer og EUR 71,3 mio. anskaffelsessummer på erhvervede ejendomme i Knowhow indgår i langfristede aktiver med EUR 1,9 mio. pr. 31. december 2008 mod EUR 2,6 mio. pr. 31. december Knowhow vedrører købet af Sehested Consulting A/S i slutningen af 2006 og afskrives lineært over 5 år. Udskudt skatteaktiv udgør pr. 31. december 2008 EUR 4,5 mio. mod EUR 1,6 mio. pr. 31. december Skatteaktivet vedrører den andel af fremførte underskud, der forventes udnyttet inden for en begrænset årrække. Kortfristede aktiver De samlede kortfristede aktiver udgør pr. 31. december 2008 EUR 7,2 mio. mod EUR 4,6 mio. pr. 31. december Stigningen er positivt påvirket af rettet aktieemmision i december på EUR 5,0 mio. Koncernens egenkapital Koncernens egenkapital udgør pr. 31. december 2008 EUR 53,4 mio. mod EUR 51,6 mio. pr. 31. december Egenkapitalen er positivt påvirket af rettet aktieemmision i december andragende EUR 5,0 mio. Forpligtelser De langfristede forpligtelser udgør pr. 31. december 2008 EUR 190,7 mod EUR 117,4 mio. pr. 31. december Stigningen kan hovedsagelig henføres til optagelse af lån i forbindelse med finansiering af købesummer for erhvervede investeringsejendomme samt stigning i udskudt skat som følge af værdireguleringer på investeringsejendomme. Kortfristede gældsforpligtelser udgør pr. 31. december 2008 EUR 16,0 mio. mod EUR 4,6 mio. pr. 31. december Stigningen skyldes primært negativ værdi på rentesikringsaftaler på EUR 13,1 mio.

15 15 af 22 Pengestrømsopgørelse Likviditeten fra driftsaktiviteterne udgør i 2008 EUR -1,7 mio. mod EUR -0,3 mio. i Likviditetspåvirkningen af investeringsaktiviteterne, der primært omfatter erhvervelse af investeringsejendomme, udgør i 2008 EUR -72,8 mio. mod EUR -112,2 mio. i Pengestrømmene fra finansieringsaktiviteter udgør i 2008 EUR 77,5 mio. mod EUR 106,2 mio. i 2007 og vedrører i det væsentligste hjemtagelse af lån til finansiering af erhvervede ejendomme. De samlede pengestrømme udgør i 2008 EUR 3,0 mio., hvorefter koncernens likvide beholdninger udgør EUR 5,7 mio. pr. 31. december Begivenheder efter 31. december 2008 Der har i perioden efter 31. december 2008 været et urealiseret tab på rentesikringsaftaler på ca. EUR 2,8 mio. opgjort medio februar Forventninger til 2009 For 2009 forventer Victoria Properties en nettoomsætning fra udlejning af koncernens ejendomme i størrelsesordenen EUR 13,5 mio. i forhold til EUR 9,5 mio. i 2008, og et neutralt resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter. I resultatforventningerne indgår øgede lejeindtægter som følge af overtagelse af ejendomme i Koncernens administrationsomkostninger er reduceret i forhold til 2008 via organisatoriske tilpasninger og generelle aktivitets- og omkostningsbesparelser. Selskabets renteomkostninger forventes i 2009 at falde som følge af to rentesikringsaftaler indgået i oktober 2008 som har reduceret den gennemsnitlige rente på koncernens gældsforpligtelser, hvilket får fuld effekt i For 2009 forventer Victoria Properties neutrale pengestrømme fra selskabets driftsaktiviteter. Usikkerheder og risici Ud over den nuværende usikkerhed på de finansielle markeder kan flere faktorer medføre, at den faktiske udvikling i 2009 afviger væsentligt fra selskabets nuværende forventninger. Blandt andet kan fremhæves usikkerheder og risici relateret til: Udviklingen på det tyske ejendomsmarked samt i selskabets ejendomsportefølje. Udviklingen i renteomkostningerne. 8. Regnskabspraksis Årsregnskabsmeddelelsen er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Koncernens regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2007.

16 9. Udbyttepolitik og generalforsamling FONDBØRSMEDDELELSE NR af 22 Victoria Properties har ikke de senere år udbetalt udbytte eller foretaget udlodninger og har på nuværende tidspunkt ingen overvejelser om at udbetale udbytte eller foretage udlodninger inden for en overskuelig fremtid, da selskabet fortsat arbejder på at opbygge sin ejendomsportefølje. I henhold til bestyrelsens forretningsorden skal udbyttepolitikken tages op til vurdering hvert år. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå, at der ikke udloddes udbytte for Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen: Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om, at bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at erhverve egne aktier for en samlet pålydende værdi af indtil i alt 10% af selskabets aktiekapital. Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling den 15. april 2009 klokken hos Lind Cadovius Advokataktieselskab, Østergade 38, 1019 København K. 10. Finanskalender 2009 Årsregnskabsmeddelelse Ordinær generalforsamling 15. april 2009 Delårsrapport 1. kvartal 20. maj 2009 Halvårsrapport 19. august 2009 Delårsrapport 3. kvartal 18. november 2009

17 11. Ledelsespåtegning FONDBØRSMEDDELELSE NR af 22 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt Årsregnskabsmeddelelsen for 2008 for Victoria Properties A/S. Årsregnskabsmeddelelsen er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Den vedhæftede årsregnskabsmeddelelse er aflagt i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis i Årsrapport 2008 og de danske oplysningskrav til årsregnskabsmeddelelser for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabsmeddelelsen giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 tillige med en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer for koncernen. København den Direktion Michael Sehested Administrerende direktør Bestyrelse Leif Jensen Formand Bendt lensgreve Wedell Mads N. Clausen Lars Skanvig Lars Thylander Sebastian C. Poulsen

18 RESULTATOPGØRELSE FONDBØRSMEDDELELSE NR af 22 Resultatopgørelse Koncern Beløb i EUR Nettoomsætning Driftsomkostninger Regulering til dagsværdi netto Bruttoresultat Salgs- og marketingsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Værdiregulering af dattervirksomheder - - Værdiregulering af associerede virksomheder 0 0 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Fordeling af årets resultat Aktionærerne i Victoria Properties A/S Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EPS) Fortsættende og ophørte aktiviteter (EUR) -1,62 5,71 Fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet (EUR) -1,62 5,71 Resultat pr. aktie (EUR) -1,62 5,71 Resultat pr. aktie, udvandet (EUR) -1,62 5,71

19 BALANCE FONDBØRSMEDDELELSE NR af 22 Balance pr. 31. december Koncern Beløb i EUR AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Knowhow Materielle aktiver Investeringsejendomme Forudbetalinger for investeringsejendomme 0 0 Andre anlæg, driftsmateriel m.v Andre langfristede aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder - - Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 Deposita 2 1 Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender Tilgodehavende lejeindtægter Tilgodehavender hos dattervirksomheder - - Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

20 Balance pr. 31. december FONDBØRSMEDDELELSE NR af 22 Koncern Beløb i EUR PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Udskudt skat Deposita Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Leverandørgæld Købesummer og købsomkostninger, investeringsejendomme Gæld til dattervirksomheder - - Selskabsskat Deposita Anden gæld Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

Til vores aktionærer s. 2. Regnskabsåret kort s. 4. Koncernens hoved- og nøgletal s. 5. Idégrundlag og strategi s. 6. Markedsforhold s.

Til vores aktionærer s. 2. Regnskabsåret kort s. 4. Koncernens hoved- og nøgletal s. 5. Idégrundlag og strategi s. 6. Markedsforhold s. Victoria Properties Årsrapport 2008 indhold Ledelsesberetning Til vores aktionærer s. 2 Regnskabsåret kort s. 4 Koncernens hoved- og nøgletal s. 5 Idégrundlag og strategi s. 6 Markedsforhold s. 9 Årets

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2008

Delårsrapport for 3. kvartal 2008 1 af 21 Delårsrapport for 3. kvartal (Perioden 1. januar til 30. september ) Victoria Properties styrker sit likviditetsberedskab og bekræfter langsigtet strategi Resultat før skat og dagsværdiregulering

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2009

Delårsrapport for 1. halvår 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties fastholder forventningerne til Resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter for 1. halvår udgjorde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 1 af 28 Delårsrapport for 1. halvår Resumé Fortsat stigning i omsætning og primært resultat baseret på god underliggende drift Victoria Properties forøgede omsætningen til EUR 8,7 mio. i 1. halvår fra

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 12 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38

Påtegninger Ledelsespåtegning 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38 INDHOLD Ledelsesberetning Regnskabsåret kort 2 Kapitalforhold 5 Koncernens hoved- og nøgletal 7 Idégrundlag og strategi 10 Markedsbeskrivelse 12 Ejendomsportefølje 17 Fund & Asset Management 19 Årets aktiviteter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Til OMX Den Nordiske Børs København 26. marts 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 04-08 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Resumé: Bestyrelsen for Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere