Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr."

Transkript

1 Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning og anbefalinger 3 4. Lovgivning 6 5. Oversigt over udvalgte nøgletal for selvejende institutioner i Aabenraa Kommune 7 6. Opgørelse af antal m² pr. barn i udvalgte SFO ordninger 8 7. Valuarvurdering af lejepriser i Aabenraa Kommune 8 2

3 1. Baggrund Kommunalbestyrelsen har i de overordnede budgetbemærkninger til budgettet for 2011 vedtaget at: Taksterne på fritidshjem, miniklubber og aldersintegrerede institutioner beregnes i perioden 1. januar juli 2011 efter dagtilbudsloven med opkrævning af 30 % af bruttoudgifterne. Herefter harmoniseres taksten for de institutioner der overgår fra fritidshjem til SFO på SFO niveau. For private fritidshjem vil kommunen yde et tilskud, der modsvarer kommunens udgifter for et tilsvarende antal børn i SFO gældende fra 1. august Aabenraa kommune har i den forbindelse bedt os om at udarbejde en redegørelse om hvilke regler der er lovgivningsmæssigt til beregning af bygningstilskud. Der ønskes konkret forslag til opgørelse af bygningstilskud med angivelse af hvilke valgmuligheder der er, og hvilke hensyn der taler for bestemte valg blandt disse. 2. Kommissorium Rapporteringen skal munde ud i at opstille scenarier for: Kommunalt tilskud til bygningstilskud pr. barn i SFO/private fritidshjem før forældrebetaling 3. Sammenfatning og anbefalinger Der er ikke i lovgivningen fastsat regler for hvorledes bygningstilskud til børn skal beregnes i forhold til private fritidshjem. Det er alene op til kommunalbestyrelsen at beslutte hvordan bygningstilskuddet skal beregnes. Vi har i nedenstående opstillet 4 modeller på hvorledes bygningstilskuddet kan beregnes. 1) Beregning af bygningstilskud på baggrund af en valuarvurdering af huslejeniveauet i Aabenraa Kommune og i forhold til antal kvadratmeter pr. barn i SFO-ordning Vi har ved beregningen benyttet den gennemsnitlige kvadratmeterpris for kontor- og boliglejemål i Aabenraa Kommune. Valget af at anvende kontor- og boligformål er at denne kategorisering bedst svarer til lejemål, der kan anvendes til børnepasningsordninger, idet der ikke findes konkrete gældende eksempler på det specifikke formål. Vurdering af lejepriser er foretaget af ejendomsmæglerfirmaet Poul Erik Bech - Erhverv 3

4 Vi har beregnet den gennemsnitlige kvadratmeterpris til kr. 796 pr. barn. Ved beregningen har vi yderligere lagt til grund at antallet af kvadratmeter er beregnet til 5,3 pr. barn. Dette tal er gennemsnittet af det antal kvadratmeter som et barn i en SFO ordning har rådighed over (se tabel 2) Dette giver et årligt bygningstilskud pr. barn på kr kr. pr. barn og pr. måned kr ) Beregning af bygningstilskud på baggrund af en valuarvurdering af huslejeniveauet i Aabenraa Kommune sammenholdt med antal kvadratmeter i fritidshjemmene Hjelmrode og fritidshjemmet Regnbuen Vi har ved beregningen benyttet den gennemsnitlige kvadratmeterpris for kontor- og boliglejemål i Aabenraa Kommune. Vurdering af lejepriser er foretaget af ejendomsmæglerfirmaet Poul Erik Bech Erhverv. Vi har beregnet den gennemsnitlige kvadratmeterpris til kr. 796 pr. barn. Ved beregningen har vi yderligere lagt til grund at antallet af kvadratmeter i fritidshjemmene Hjelmrode og Regnbuen. Her er det gennemsnitlige antal kvadratmeter 4,2 pr. barn. Modellen er beregnet på baggrund af eksisterende antal kvadratmeter i fritidshjemmene Hjelmrode og Regnbuen. Modellen har 1,1 færre kvardratmeter pr. barn i forhold til det gennemsnitlige antal kvadratmeter pr. barn på 5,3 i en SFO-ordning. Dette giver et årligt bygningstilskud pr. barn på kr og pr. måned kr ) Beregning af bygningstilskud på baggrund af gennemsnittet af årlige huslejeudgifter pr. barn i Børnehaver, integrerede institutioner og fritidshjem i Aabenraa Kommune Beregningen er foretaget i tabel 1. Beregningen viser at den gennemsnitlige husleje for børnehaver er kr pr. barn, og for integrerede institutioner er huslejen beregnet til kr pr. barn. For Fritidshjem er huslejen beregnet til kr pr. barn. Modellen er beregnet på baggrund af et gennemsnitligt antal kvadratmeter pr. barn på 6,2, altså 0,9 kvadratmeter mere end gennemsnittet på 5,3 i en SFO-ordning. Dette giver et årlig bygningstilskud pr. barn på kr og pr. måned kr

5 4) Beregning af bygningstilskud på baggrund af principper der er gældende for private daginstitutioner Bygningstilskud kan ligeledes beregnes efter de samme principper der bruges ved beregning af bygningstilskud til private daginstitutioner for de 3-6 årige. Her beregnes 3,2 % af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn. Budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn er i henhold til budget 2011 opgjort til kr Dette giver et årligt bygningstilskud pr. barn på 608 kr. og pr. måned kr

6 Konklusion Det er vores opfattelse at model 1) er den, der harmonerer bedst med de forudsætninger der er for SFO-ordningen. ( samme antal m²) herunder den harmonisering der er besluttet politisk. Herudover beror modellen på en gennemsnitlig valuarmæssig vurdering af prisen på lejemål i Aabenraa Kommune der kan benyttes til institutioner. 4. Lovgivning Ved gennemgangen har vi benyttet følgende lovgivning m.v.: Ifølge 52, stk. 4, i lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge fremgår: Fritidshjem kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af private leverandører som privat fritidshjem. Tilskud til privat fritidshjem fremgår af samme lovs 60: Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal til private fritidshjem give et tilskud pr. barn, der optages i et privat fritidshjem, hvis opholdskommunen har privat fritidshjem som tilbud i aldersgruppen. Stk. 2. tilskud til privat fritidshjem fastsættes af kommunalbestyrelsen Stk. 3. Private fritidshjem fastsætter og offentliggør forældrenes egenbetaling. Der er ikke i loven fastsat retningslinjer for tilskuddets herunder bygningstilskuddets størrelse. Dette tilskud beror alene på en aftale mellem kommunalbestyrelsen og det private fritidshjem. Det er Kommunalbestyrelsen, der afgør, om det vil indgå en aftale om etablering af et privat fritidshjem, og Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at indgå en aftale alene på grund af, at den tidligere har indgået en aftale med et andet privat fritidshjem. 6

7 5. Oversigt over udvalgte nøgletal for selvejende institutioner i Aabenraa Kommune Tabel 1 Udvalgte nøgletal for selvejende institutioner. Institution m² Norm. m²/barn Husleje Husl./barn Husl./m² Den Tyske Børnehave i Rødekro , Bh Løjt , Bh Stubbæk , BH Hjelmrode , BH Guldbjergp , De tyske børnehaver i Tinglev 7, BH Jørgensg. Ty , BH Dr..Margr.vej, Ty , I alt børnehaver , Intg. K.I.M , Intg. Waldkinderg , I alt intg , FH Himmelblå , FH Hjelmrode , FH Regnbuen , I alt fritidshjem , Alle inst , Kilde: Kommunens tildelingsmodel for budget 2011 Tabel 1 viser at den gennemsnitlige husleje pr. barn er beregnet til kr Isoleret set er den gennemsnitlige husleje pr. barn i børnehave beregnet til kr Integreret institutioner kr og for fritidshjem kr Set under et for alle institutionstyper er den gennemsnitlige husleje beregnet til kr pr. barn Antal kvadratmeter pr. barn er for alle institutionstyper beregnet til 6,2. Isoleret set er det gennemsnitlige antal kvadratmeter pr. barn beregnet til 6,9- Integrerede institutioner 7,3 og for fritidshjem 4,8. Set under et for alle institutionstyper er gennemsnitlige antal kvadratmeter pr. barn beregnet til 6,2 7

8 6. Opgørelse af antal m² pr. barn i udvalgte SFO ordninger Tabel 2 Oversigt over antal kvadratmeter og indskrevne børn på udvalgte institutioner i Aabenraa Kommune. Typhe Institution m² Antal børn Antal m² pr. barn SFO Bolderslev ,2 SFO Bygbjerg ,2 SFO Bylderup ,9 SFO Fladhøj ,6 SFO Genner ,4 SFO Kiplev ,6 I alt/gn.snit ,3 Kilde: Aabenraa kommunes opgørelse af antal m² i forbindelse med udbud af rengøringsopgaven og kommunens opgørelse pr. september 2010 over antal indskrevne børn i udvalgte SFO ordninger Tabel 2 viser der i de udvalgte SFO- ordninger er et samlet antal m² på og der er en samlet normering på 569 børn. Antal m² pr. barn svinger fra 4,2 m² til 7,4 m². Det gennemsnitlige antal kvadratmeter pr. barn i SFO-ordningen i Aabenraa Kommune er beregnet til 5,3 7. Valuarvurdering af lejepriser i Aabenraa Kommune Ejendomsmæglerfirmaet Poul Erik Bech har opgjort lejepriser for bygninger der er velegnet til at benytte til fritidshjem i Aabenraa Kommune. Den årlige husleje for bolig- og kontorlejemål er oplyst til mellem kr. 500 kr. og kr. 800 pr. m² Herudover er det forudsat at kommunen betaler for: el, varme og vand, herunder vandafledningsafgift supplerende renovation den indvendige vedligeholdelse den udvendige renholdelse Udlejeren afholder udgifter til udvendig vedligeholdelse I forbindelse med udlejning af institutioner kan der bl.a. være særlige krav til følgende Udenomsarealer (legeplads, indhegning etc.) Toiletforhold Køkken Gulvbelægning 8

9 Lydisolering Omklædningsfaciliteter Ved disse særforanstaltninger kræver udlejer typisk en afskrivning mellem 5 10 % Herudover vil anvendelsen være hård for bygningen, hvilket ligeledes skal afspejles i lejen. Denne skønnes at ligge i niveauet 10 15% i lejetillæg. Vi har ud fra disse vurderinger foretaget en beregning af huslejen under hensyntagen til de angivne tillæg. Ved beregningen er benyttet antal gennemsnitskvadratmeterpris svarende til antal kvadratmeter pr. barn i kommunale SFO ordninger. Vi har ligeledes foretaget en beregning der svarer til gennemsnits antal kvadratmeter pr. barn i henholdsvis Hjelmrodle fritidshjem og fritidshjemmet Regnbuen. Tabel 3: Oversigt over husleje pr. kvadratmeter i lejede bygninger beregnet ud fra en Valuarmæssig vurdering af huslejeniveauet i Aabenraa Kommune. Vedrørende Hele kr. Hele kr. Hele kr. Hele kr. Husleje pr. m² Lejetillæg 12,5% Afskrivning 10% Beregnet husleje pr.m² Pr. barn ved 5,3 m² Pr. barn ved 4,2 m² Kilde: Vurderinger udført af ejendomsmæglerfirmaet Poul Erik Bech - Erhverv Tabel 3 viser at der ved en husleje på kr pr.m² er der beregnet et bygningstilskud på kr pr. barn på baggrund af 5,3 m² plads pr. barn. (samme antal m² som er gennemsnittet for et barn i SFO i 2010 jf. tabel 2). Ved en husleje på kr. 980 pr. m² ville beløbet udgøre kr pr. barn. Såfremt der benyttet antal m² svarende til en fritidshjemsplads ville tilskuddet pr. barn udgøre kr ( Her er benyttet antal m² der er beregnet for fritidshjemmet Hjelmrode og Regnbuen i 2010 jf. tabel 1.) Ved en husleje på kr. 980 ville tilskuddet udgøre kr pr. barn. Konklusion Vi har foretaget en gennemsnitsberegning af huslejerne i intervallet 612 kr. pr. m² til 980 kr. pr. m². Dette giver en beregnet gennemsnitshusleje pr. m² på kr Fordelt med 5,3 m² pr. barn som er det antal m² et SFO barn har til rådighed, giver dette en huslejepris pr. barn på kr Såfremt beregningen foretages med en arealtildeling med 4,2 m² pr. barn som er det antal m² som et barn i fritidshjemmene Hjelmrode og Regnbuen har til rådighed, giver dette en huslejepris pr. barn på kr

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen

I hvilket omfang kan en institution udleje lokaler uden at indhente forudgående tilladelse fra ejendomscentrene under Bygningsstyrelsen Til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, der ikke overtager bygninger i 2011 (Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og Social- og Sundhedsskoler) Institutionsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere