OPLYSNINGER TIL INVESTORER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLYSNINGER TIL INVESTORER"

Transkript

1 1 OPLYSNINGER TIL INVESTORER INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S Sidst DETTE opdateret [INDSÆT DOKUMENT DATO] UDGØR ET SEPARAT OPLYSNINGSDOKUMENT OG SKAL EJ FORVEKSLES MED ET PROSPEKT ELLER ET TILLÆG TIL ET PROSPEKT. 1 DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, SOM INVESTERINGSELSKABET LUXOR A/S (HEREFTER "SELSKABET") SOM SELVFORVALTENDE ALTERNATIV INVESTERINGSFOND ER FORPLIGTET TIL AT STILLE TIL RÅDIGHED FOR POTENTIELLE INVESTORER I HENHOLD TIL 62 I LOV NR. 598 OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE SOM ÆNDRET VED LOV NR. 268 OG LOV NR For et egentligt prospekt for Investeringsselskabet Luxor A/S henvises til det oprindelige prospekt af 1986 med dertil hørende emissionstillæg af 1995, 1996 og Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010, EU-Tidende 2011, nr. L 174, side 1.

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER INVESTERINGSSTRATEGI OG INVESTERINGSMÅLSÆTNING TYPER AF AKTIVER DER KAN INVESTERES I FREMGANGSMÅDE VED INVESTERINGER SAMT RISIKO FORBUNDET HERMED INVESTERINGSBEGRÆNSNINGER STYRING AF LIKVIDITETSRISIKO ANVENDELSE AF GEARING KAPITALGRUNDLAG INVESTORERNES RETTIGHEDER GEBYRER OG OMKOSTNINGER VÆRDIANSÆTTELSE OG INDRE VÆRDI ÅRSREGNSKAB OG HISTORISKE RESULTATER DEPOSITAR, REVISOR M.V DELEGATION REGELMÆSSIG OFFENTLIGGØRELSE AF SÆRLIG INFORMATION... 9

3 3 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Dette dokument med investoroplysninger er udsendt for at opfylde Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 62. Investoroplysningerne er udarbejdet på dansk og henvender sig til danske investorer, herunder detailinvestorer, der handler med Selskabets aktier gennem NASDAQ OMX Copenhagen. Investoroplysningerne er tilgængelige på Selskabets hjemmeside Selskabet opfylder sine øvrige oplysningsforpligtelser over for dets investorer ved fremsendelse af oplysninger til hver enkelt investor, ved offentliggørelse gennem Selskabets årsrapport, ved fondsbørsmeddelelser eller ved at gøre oplysningerne tilgængelige på Selskabets hjemmeside. Oplysningerne i nærværende dokument skal ikke anses som et tilbud om køb eller salg eller en opfordring til at gøre tilbud. Oplysningerne kan ej heller betragtes som rådgivning om investeringsmæssige forhold, hvorfor investorer opfordres til at søge individuel rådgivning hos egne rådgivere. Ethvert forhold omtalt i nærværende dokument, herunder Selskabets investeringspolitik, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres af Selskabet. Investorerne er ansvarlige for at holde sig opdaterede om sådanne ændringer, der vil blive annonceret på Selskabets hjemmeside. 2. INVESTERINGSSTRATEGI OG INVESTERINGSMÅLSÆTNING Selskabets investeringsstrategiske mål er, at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til aktionærerne gennem anlægsinvesteringer for egen- og fremmedkapital inden for de fastlagte rammer for risiko. Selskabets overordnede målsætning er at opnå en langsigtet formuetilvækst med et afkast, der som minimum ligger på linje med det generelle markedsafkast og altid under særlig hensyntagen til investeringsrisikoen. Selskabet anvender såvel egenkapital som fremmedkapital til at investere i en afbalanceret portefølje bestående af pantebreve, obligationer, og investeringsejendomme. Selskabet kan optage lån i danske kroner og fremmed valuta. Derivater kan alene anvendes til afdækning af risiko. Bemyndigelse til fordelingen mellem pantebreve, obligationer og investeringsejendomme tilpasses løbende ud fra bestyrelsens forventninger om, hvor det bedste afkast kan opnås og under hensyn til sikring af en afbalanceret risiko. Selskabets aktivsammensætning og anvendelse af fremmedfinansiering skal ske i overensstemmelse med en behersket og afvejet risikoprofil for at opnå en højere grad af indtjeningssikkerhed. En beskrivelse af Selskabets investeringsstrategi og investeringsmålsætninger kan tillige findes i Selskabets vedtægter, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside, 2.1 Procedure for ændring af investeringsstrategi En ændring af Selskabets investeringsstrategi eller politik kan ske ved en bestyrelsesbeslutning, såfremt bestyrelsen er af den overbevisning, at der herved kan opnås et bedre risikoafvejet afkast.

4 4 3. TYPER AF AKTIVER DER KAN INVESTERES I Selskabet investerer i pantebreve, obligationer og investeringsejendomme. Selskabets investeringsstrategiske mål er, at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til aktionærerne gennem anlægsinvesteringer for egen- og fremmedkapital inden for de fastlagte risikorammer. 3.1 Pantebreve Investeringer foretages i sælgerpantebreve, lånerpantebreve og transportpantebreve. Pantebreve erhverves i blandt andet enfamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse og andelslejligheder. Alle pantebreve er med tinglyst pant i fast ejendom i Danmark. 3.2 Obligationer Investeringer foretages primært i udenlandske erhvervs- og statsobligationer med rating inden for de fastlagte rating kategorier og sektorer. Selskabets obligationsbeholdning er kendetegnet ved en overvægt af papirer med forholdsvis kort til mellemlang løbetid. 3.3 Investeringsejendomme Investeringer foretages i investeringsejendomme i Danmark. Lejemålene er primært opdelt i butiks- og kontorlejemål samt produktions- og logistikejendomme. 4. FREMGANGSMÅDE VED INVESTERINGER SAMT RISIKO FORBUNDET HERMED Investeringsprocessen er case baseret, og der lægges vægt på, at Selskabets aktiver opfylder kravet om en behersket og afvejet risikoprofil for dermed at opnå en højere grad af indtjeningssikkerhed. En del af Selskabets aktiver er konjunkturfølsomme, hvorfor et væsentligt element i investeringsstrategien er at sikre investorerne et attraktivt afkast over en årrække og i lige så høj grad at begrænse aktionærernes tabsrisiko, når konjunkturerne vender. Investeringsaktivernes samlede risici reduceres gennem en hensigtsmæssig spredning på forskellige aktivtyper og spredning af investeringer inden for de enkelte aktivtyper. Muligheder for at øge risikospredningen vurderes løbende ved at analysere konsekvensen af forventet afkast, risici og omkostninger. Bestyrelsen har lagt en investeringsramme, inden for hvilken aktivernes andel af de samlede investeringsaktiver kan variere. Inden for investeringsrammen kan der tages beslutninger om over- eller undervægt af de forskellige aktivtyper i forhold til den principielle ramme. Beslutninger tages løbende ud fra den forventede udvikling for de forskellige aktivtyper. Der fokuseres på at finde de afgørende langsigtede trends i den nationale og globale økonomi og den forventede konjunktursituation, hvilket gør det muligt at sortere i informationsstrømmen samt identificere de informationer, der er afgørende for at opnå et tilfredsstillende afkast. For obligationer investeres i nøje udvalgte selskaber, hvilket forbedrer muligheden for at opnå et indgående kendskab til det enkelte aktiv og de risici og potentialer, der knytter sig til aktivet.

5 5 5. INVESTERINGSBEGRÆNSNINGER Selskabet er underlagt en række investeringsbegrænsninger fastlagt af bestyrelsen. Nedenstående beskrivelse heraf er ikke udtømmende, men angiver nogle af disse begrænsninger. Selskabet må investere i obligationer, i investeringsejendomme og i pantebreve. 5.1 Investeringer i obligationer er bl.a. underlagt følgende begrænsninger: (a) (b) (c) Der investeres hovedsageligt i obligationer med kort til mellemlang løbetid Den enkelte udsteder bør som udgangspunkt maksimalt udgøre 5% af obligationsbeholdningens størrelse i en enkelt udsteder. Der skal som udgangspunkt etableres en fornuftig spredning på sektorer. 5.2 Investeringer i investeringsejendomme er bl.a. underlagt følgende begrænsninger: (a) (b) Investeringsejendommene er primært placeret i segmentet butik-, kontor-, samt produktions- og logistikejendomme, og den geografiske beliggenhed er Storkøbenhavn og udvalgte provinsbyer. Bestyrelsen har pålagt ledelsen at tilsikre, at mere end 15 % af Selskabets regnskabsmæssige aktiver er placeret i andet end værdipapirer m.v., således at koncernen og aktionærerne ikke bliver omfattet af aktieavancebeskatningslovens Investeringer i pantebreve er bl.a. underlagt følgende begrænsninger: (a) (b) Selskabet er begrænset til at købe pantebreve med tinglyst pant i fast ejendom beliggende i Danmark. Løbetid for fastforrentede og cibor pantebreve må som udgangspunkt maksimalt være 30 år. 6. STYRING AF LIKVIDITETSRISIKO Selskabet anvender et likviditetsstyringssystem og passende procedurer, der giver Selskabet mulighed for at overvåge sin likviditetsrisiko og sikre, at likviditetsprofilen af investeringerne stemmer overens med Selskabets underliggende likviditetsforpligtelser. I den forbindelse foretager Selskabets afdeling for risikoanalyse og kontrol regelmæssigt stresstests for normale og ekstraordinære likviditetsforhold. Det er koncernens målsætning at have tilstrækkelig likviditetsberedskab til kontinuerligt at kunne disponere hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete udsving i likviditetstrækket. Likviditetsstyringen sker ved en budgetteringsmodel, der dækker en periode på op til to år. Yderligere information om Selskabets likviditetsrisici kan findes i Selskabets årsrapport.

6 6 7. GEARING 7.1 Det maksimale niveau for gearing Det er Selskabets politik, at der maksimalt må sker en gearing på 1-2 gange Selskabets egenkapital. 7.2 Anvendelse af gearing Bestyrelsen har givet bemyndigelse til at anvende gearing ved investering i pantebreve, obligationer og investeringsejendomme. Bestyrelsen har givet bemyndigelse til at: (a) (b) (c) fastlåse rente med renteswaps. Bemyndigelsen er alene udstedt til afdækning af risiko, og må således ikke anvendes til indgåelse af spekulative forretninger. indgå terminsforretninger til afdækning af risiko, og må således ikke anvendes til indgåelse af spekulative forretninger. indgå renteswaps for realkreditlån. Bemyndigelsen er alene udstedt til afdækning af risiko, og må således ikke anvendes til indgåelse af spekulative forretninger. 7.3 Risici ved Selskabets anvendelse af gearing Selskabets risiko stiger ved anvendelse af gearing, der dog samtidig kan modvirkes med risikoafvejede investeringer i aktiver og ved indgåelse af rente- og valutaafdækning af gæld. Et kursfald på investeringsaktiver, illikviditet for investeringsaktiverne og stigende fundingomkostninger kan resultere i, at Selskabet afskæres fra at kunne indgå nye forretninger eller ikke kan honorere sine forpligtelser begge dele på grund af manglende likviditet og funding. Ved anvendelse af gearing kan et meget stort kursfald på Selskabets investeringsaktiver resultere i, at Selskabet ikke kan overholde de overdækninger, der er aftalt med kreditinstitutterne, hvorefter faciliteterne kan blive opsagt. Risikoen vurderes som værende begrænset, idet investeringsporteføljen anses for at have den fornødne likviditet, dels via den løbende likviditet i form af aktivernes afkast, herunder ydelser fra pantebreve, renter fra obligationer samt huslejeindtægter. Selskabets likviditet skal til enhver tid være forsvarlig. Der er fastsat rammer for, hvor stor en del af likviditeten og belåning der må placeres i de enkelte aktivklasser. Det er Selskabets målsætning at have tilstrækkelig likviditetsberedskab til kontinuerligt at kunne disponere hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete udsving i likviditetstrækket. Selskabets likviditetsreserve består af likvide beholdninger og uudnyttede kreditfaciliteter. Selskabets kreditfaciliteter forfalder på anfordring inden for et år fra balancedagen. Selskabet foretager ikke aktiv spekulation i finansielle risici. Den finansielle styring retter sig primært mod styring og reduktion af finansielle risici, der er en direkte følge af Selskabets investeringer og finansiering.

7 7 7.4 Mulighederne for at genanvende Selskabets aktiver og sikkerhed stillet af Selskabet Genanvendelse af sikkerhed i den alternative investeringsfonds aktiver: Investeringsejendomme Selskabets Investeringsejendomme er finansieret med reakreditlån. Selskabet kan, såfremt der enten via afdrag på realkreditlånene eller stigninger i dagsværdierne på investeringsejendommene, genbelåne disse inden for reglerne for realkredit- /kreditinstitutbelåning Pantebreve og obligationer Pantebreve og obligationer finansieres med kreditfaciliteter fra kreditinstitutter. For pantebreve og obligationer sker der ikke genanvendelse af sikkerhed i det enkelte pantebrev eller obligation. 8. KAPITALGRUNDLAG Til opfyldelse af kapitalkravet efter 16 i lov om alternative investeringsfonde har Selskabet opgjort sit kapitalgrundlag til en fjerdedel af sidste års faste omkostninger med tillæg af 0,01% af aktiverne under forvaltning til dækning af risiko for erstatningsansvar for pligtforsømmelse. Kapitalgrundlaget pr. 31. marts 2015 udgør DKK Kapitalgrundlaget vurderes at være passende i forhold til de aktuelle risici. 9. INVESTORERNES RETTIGHEDER 9.1 Investeringsretlige konsekvenser Jurisdiktion og lovvalg En investering i Selskabet foretages gennem erhvervelse af aktier noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. En erhvervelse af disse aktier er således underlagt dansk ret. 9.2 Indløsning Da den alternative investeringsfond er en lukket alternativ investeringsfond i form af et aktieselskab, har investorerne ikke ret til at kræve deres aktier indløst på anfordring. 9.3 Fortrinsrettigheder Selskabets aktiekapital er inddelt i A- og B-aktier. Forskelle i rettigheder tilknyttet de respektive aktieklasser findes i Selskabets vedtægter. Det er alene Selskabets B-aktier, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. 9.4 Retfærdig behandling Investorernes investering i Selskabet foretages gennem erhvervelse af aktier i Selskabet. Investorernes ligebehandling sikres således gennem overholdelse af gældende dansk ret.

8 8 10. GEBYRER OG OMKOSTNINGER Investorer bliver ikke afkrævet nogen indtrædelses- eller udtrædelsesomkostninger fra Selskabet side, men kan blive afkrævet handelsomkostninger og gebyrer af deres børsmægler. Kontakt venligst egen investeringsrådgiver for at få nærmere oplysninger om sådanne omkostninger. 11. VÆRDIANSÆTTELSE OG INDRE VÆRDI Selskabet foretager selv værdiansættelsen af Selskabets aktiver og forpligtelser og har procedurer herfor med henblik på at sikre, at værdiansættelsen af aktiverne og beregningen af Selskabets indre værdi er retvisende, uafhængig og konsekvent. Da Selskabet er underlagt International Financial Reporting Standards (IFRS) som udstedt af IASB og godkendt af EU samt danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber og i øvrigt børsrettens gennemsigtighedskrav, henvises der til Selskabets årsrapport for detaljerede oplysninger om Selskabets værdiansættelse og beregning af indre værdi. For oplysninger om Selskabets indre værdi henvises i øvrigt til NASDAQ OMX Copenhagens hjemmeside og Selskabets hjemmeside. 12. ÅRSREGNSKAB OG HISTORISKE RESULTATER For så vidt angår Selskabets historiske resultater, henvises der til NASDAQ OMX Copenhagens hjemmeside samt til Selskabets årsrapporter, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside. 13. DEPOSITAR, REVISOR M.V. Selskabets årsrapport revideres af to statsautoriserede revisorer eller én statsautoriseret revisor, i det omfang lovgivningen tillader dette. Selska-bets revisor vælges for ét år ad gang og kan genvælges. På nuværende tidspunkt anvender Selskabet følgende statsautoriserede revisor: PricewaterhouseCoopers, CVR-nr Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup På nuværende tidspunkt anvender Selskabet følgende depositar: CorpNordic Denmark A/S CVR-nr Harbour House Sundkrogsgade København Ø

9 Depositarens fraskrivelse af ansvar Depositaren har fraskrevet sig ansvar overfor Selskabet samt dets investorer i relation til opbevaring af finansielle instrumenter, der ikke opbevares af depositaren. Såfremt der opstår et tab på et finansielt instrument, der er opbevaret hos en tredjepart, er Selskabet og det investorer alene berettiget til at rette krav med denne tredjepart. Depositaren har indgået en skriftlig aftale imellem depositaren og tredjeparten, som udtrykkeligt overdrager depositarens erstatningsansvar til tredjeparten og samtidig gør det muligt for Selskabet at gøre et krav gældende over for tredjeparten i tilfælde af tab af finansielle instrumenter eller gør det muligt for depositaren at gøre et sådant krav gældende på vegne af Selskabet Depositarens ansvar er begrænset til DKK DELEGATION Selskabet har ikke indgået aftaler om delegation eller videredelegation i henhold til FAIFlovens 40 og 43. Selskabets depositar, CorpNordic Denmark A/S, har i henhold til depositaraftalens pkt. 5 "delegation of Custodian Services", delegeret udførelsen af "Custodian Services" til Nykredit Bank A/S, Danske Bank A/S og Danske Bank International S.A. Custodian Services defineres i aftalens pkt og dækker over de depositarydelser, der følger af FAIF-lovens 51, stk. 1, nr REGELMÆSSIG OFFENTLIGGØRELSE AF SÆRLIG INFORMATION Selskabet er forpligtet til at offentliggøre oplysningerne omfattet af 64 og 65 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Selskabet offentliggør løbende disse oplysninger på Selskabets hjemmeside. På nuværende tidspunkt vedrører offentliggørelsen følgende oplysninger: (a) Andelen i procent af aktiverne i Selskabet, som på grund af deres illikvide natur er omfattet af særlige foranstaltninger. Ikke relevant, da Selskabet er af den lukkede type. (b) Alle nye ordninger til styring af Selskabets likviditet. Ikke relevant, da Selskabet er af den lukkede type. (c) Selskabets aktuelle risikoprofil og de risikostyringssystemer, som Selskabet benytter til at styre Selskabets risici. Selskabets risikoprofil fremgår af årsrapporten, og vil ligeledes fremgå på Selskabets hjemmeside (d) Enhver ændring af det maksimale gearingsniveau, som Selskabet kan benytte, og enhver ret til at genanvende stillet sikkerhed eller anden garanti, der muliggør gearingen.

10 10 Selskabet vil udsende en fondsbørsmeddelelse samt opdatere Selskabets hjemmeside (e) Det totale beløb, som Selskabet er gearet med. En opgørelse af Selskabets gearing fremgår af Selskabets kvartalsrapporter og Selskabets årsrapport. IK/ls

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere