Betænkning. Betænkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Betænkning"

Transkript

1 Betænkning om individuel måling af forbrugsposter Betænkning afgivet af udvalget om obligatorisk individuel måling af forbrugsposter Betænkning 1286 Boligministeriet, februar 1995

2 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Tlf , Fax ISBN Bo OO-356a-bet. Schultz Grafisk A/S, København

3 Indholdsfortegnelse 1. Udvalgets kommissorium, sammensætning og arbejde Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde Ad hoc-gruppen om måling af vand Arbejdsgruppen om målerteknologi vedrørende varmeforbrug og forbrug af varmt vand Arbejdsgruppen om måleraflæsningsteknologi Arbejdsgruppen om byggetekniske forhold ved installation af målere til individuel forbrugsmåling Arbejdsgruppen om hindringer i eksisterende lovgivning, tariffer og aftaler for individuel måling Betænkningens opbygning Sammenfatning af udvalgets forslag og vurderinger Målerstatus og tilgængelige metoder til individuel måling af forbrugsposter Afregningsmåling og fordelingsmåling Måling af el (status og metoder) Måling af gas (status og metoder) Måling af koldt vand (status og metoder) Måling af varme (status og metoder) Måling af varmt brugsvand (status og metoder) Fjernaflæsning og tovejskommunikation Installationstekniske muligheder/begrænsninger/ problemer El Gas Koldt vand Varme Varmt brugsvand 34 Side 3

4 4.6 Ventilation Køling EU, standardisering og erfaringer fra andre lande Kvalitetssikring, kalibrering og godkendelseskrav til målere Forventet udvikling på standardiseringsområdet EU's måletekniske program Erfaringer fra andre lande Kortlagte barrierer for måling af individuel ressourceforbrug Lovgivningsmæssige forhold Betalingssikkerhed Organisatoriske forhold Økonomiske barrierer Ressourcebesparelser ved individuel måling Status for viden om konkrete ressourcebesparelser og forudsætninger for opgørelse af besparelser Økonomiske konsekvenser ved individuel forbrugsmåling El Privatøkonomisk rentabilitet Samfundsøkonomisk rentabilitet Statsfinansielle konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Gas Koldt vand Privatøkonomisk rentabilitet Samfundsøkonomisk rentabilitet Statsfinansielle konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Måling af koldt vand på ejendomsniveau Varme Privatøkonomisk rentabilitet Samfundsøkonomisk rentabilitet Statsfinansielle konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Varmt vand Privatøkonomisk rentabilitet Samfundsøkonomisk rentabilitet 74 4

5 8.5.3 Statsfinansielle konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Samlet oversigt over de økonomiske konsekvenser ved individuel forbrugsmåling Udvalgets forslag til handlingsplan for individuel måling af forbrugsposter Måling af el Måling af gas Måling af koldt vand Måling af varme Måling af varmt vand Konsekvenser og følgeopgaver i forbindelse med handlingsplanens gennemførelse Ændringer af eksisterende love Fjernelse af barrierer Statsfinansielle konsekvenser og konsekvenser for betalingsbalance og beskæftigelse Behov for teknologisk udvikling 88 BILAG 1 91 De øvrige bilag til betænkning findes i et selvstændigt bind, som indeholder: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Kortlægning af brugen afvandmålere i Danmark Målerteknologier til måling af varmeforbrug og forbrug af varmt vand Fjernaflæsning og tovejskommunikation Byggetekniske forhold ved installation af målere til individuel forbrugsmåling Barrierer for måling af det individuelle ressourceforbrug Redegørelse vedrørende økonomiske konsekvenser ved obligatorisk måling af forbrugsposter 5

6

7 I. Udvalgets kommissorium, sammensætning og arbejde I. I Udvalgets nedsættelse og kommissorium Boligministeren nedsatte ved skrivelse af 18. december 1992 udvalget om obligatorisk individuel måling af forbrugsposter. Udvalget fik følgende kommissorium:»fortsatte energibesparelser og øget bevidsthed om ressourceanvendelsen til forbrug af el, gas, varme og koldt og varmt vand vil præge udviklingen i de kommende år. Et led i denne udvikling vil være at øge det økonomiske incitament og dermed motivationen for den enkelte til at spare på ressourcerne. Et middel hertil kan være anvendelse af målerteknologi til individuel måling af disse forbrugsposter. Installation af målere har vist sig at være et effektivt middel til ressourcebesparelser. Samtidig sikrer en anvendelse af målere til individuel måling, at den enkelte bruger alene kommer til at betale for eget forbrug. Mange erfaringer peger imod, at den vigtigste faktor i besparelser på de nævnte forbrugsposter er motivation bl.a. via bevidstgørelse om reelt forbrug og dertil hørende økonomiske følger. Der har indtil nu kun været begrænset, men dog stigende efterspørgsel efter målerudstyr, der kan tilgodese det beskrevne formål. Virksomhederne har derfor i mindre omfang investeret i udviklingsarbejde, produktion og udstyr, der er let og økonomisk overkommeligt at anvende i praksis, og som samtidig giver den enkelte bruger og forsyningsselskaberne en hurtig og nøjagtig tilbagemelding om forbruget. Den teknologiske udvikling vil i de kommende år give nye og bedre muligheder for udvikling af udstyr til måling af boligens og erhvervsvirksomhedernes individuelle forbrugsposter. Den teknologiske udvikling vil i sig selv gå i denne retning, bl.a. ved stigende miljøafgifter, men udviklingen vil kunne accelereres gennem incitamenter, øgede afsætningsmuligheder og regulering af området gennem lovgivning om obligatorisk installation i f.eks. alt nybyggeri fra et bestemt tidspunkt og i eksisterende byggeri over en periode. Producenterne opnår på denne måde sikkerhed for et marked samt øgede muligheder for eksport. 7

8 Betalingstariffernes udformning varierer betydeligt fra kommune til kommune og mellem de enkelte værker. Fordelingen på tilslutningsbidrag og løbende bidrag samt fordeling mellem driftsbidrag og anlægsbidrag er me- get forskellig. Gældende leveringsaftaler og afregningsformer kan være udformet efter principper, som ikke giver forbrugerne selv den økonomiske fordel ved en besparelsesindsats, således at afregningsformerne modvirker en individuel måling af forbruget. Også andre privatretlige aftaler for lejemåls betaling for forbrug af el, gas, vand og varme kan være udformet, så de direkte modvirker individuel måling af disse forbrugsposter. Individuel måling af forbrugsposter vil for etagebyggeriet medføre behov for ændring i den byggetekniske og installationsmæssige praksis og dermed behov for ændringer i de byggetekniske forskrifter. Det vil derfor være væsentligt, at der skabes en ramme for en sammenhængende samfundsøkonomisk, energi- og miljømæssig bæredygtig indsats på hele området for ressourceanvendelse til forbrug af el, gas, vand og varme gennem en øget anvendelse af målerteknologi. Også eksportmulighederne ved en sådan indsats vil kunne øges væsentligt. Boligministeriet nedsætter hervedet udvalg, som får til opgave at opstille en overordnet samfundsøkonomisk strategi, en handlingsplan for obligatorisk, individuel måling af forbrugsposter til el, gas, vand og varme. Udvalget får til opgave at udrede forudsætningerne på området og opstille løsningsmuligheder, der inddrager de eksisterende tekniske, teknologiske, udviklingsmæssige, organisatoriske, forvaltningsmæssige, lovgivningsmæssige og økonomiske forhold på målerområdet. Med udgangspunkt heri skal udvalget komme med forslag til lovgivning på området, der indfører krav om obligatorisk individuel måling af forbrugsposter i alt byggeri. I boligbyggeriet skal kravene omfatte såvel nybyggeri som det eksisterende byggeri, hvori også skal inddrages byfornyelsesaktiviteten. Også for erhvervsbyggeriet skal kravene omfatte nybyggeri og det eksisterende erhvervsbyggeri. I udvalgets opgaver skal indgå at pege på passende overgangsperioder for kravenes opfyldelse. Overgangsperiodernes længde bør tilpasses de økonomiske konsekvenser og besparelsespotentialet med mulighed for at fastsætte særlige undtagelses- eller ikrafttrædelsesbestemmelser for byggerier, hvor de økonomiske konsekvensvurderinger og forventede ressourcebesparelser peger på dette som en relevant løsning. Udvalget skal i samarbejde med relevante producenter initiere et udviklingsprogram med henblik på produktion af præcise målere med lang leve- 8

9 tid og robusthed, sikre i anvendelsen og snydefri, lave produktions- og installationsomkostninger og med en så lidt arbejdskrævende aflæsningsteknik som muligt. Udviklingsprogrammet skal give forbrugerne mulighed for at styre forbruget og mulighed for at checke afregningerne fra forsyningsselskaberne. Udvalget skal afdække eksisterende byggetekniske hindringer for installation af individuel malerteknologi og opstille forslag til ændringer af gældende byggetekniske bestemmelser. Udvalget skal afdække indbyggede hindringer for individuel måling af forbrugsposter i betalingstariffers, afregningsformers, leveringsaftalers og andre privatretlige aftalers udformning. Udvalget skal i sit arbejde inddrage relevant international standardiseringsarbejde på målerteknologiområdet samt relevant EF-arbejde på området. Udvalgets forslag skal være ledsaget af økonomiske konsekvensvurderinger og vurderinger af forventede ressourcebesparelser af forslagene. Det forudsættes iøvrigt, at udvalget kan inddrage andre spørgsmål af betydning for løsning af opgaven, ligesom udvalget kan afgrænse opgaven i takt med drøftelserne i udvalget. Udvalget, der varetager styringen og den overordnede tilrettelæggelse og beslutninger vedrørende arbejdet, kan for behandlingen af udvalgets enkelte emner nedsætte et antal arbejdsgrupper med det formål at udrede afgrænsede delopgaver. Udvalgets arbejde skal være afsluttet senest I. august Udvalget kan afgive delbetænkninger på området.«1.2 Udvalgets sammensætning Udvalget har haft følgende sammensætning: Formand: Kontorchef Ella Blousgaard, Bygge- og Boligstyrelsen (afløste den 9. december 1993 departementschef Ole Zacchi, Boligministeriet) Medlemmer: Fuldmægtig Keld Adsbøl, Boligselskabernes Landsforening 9

10 Chefjurist Peter Andersen, Håndværksrådet (afløste den 1. marts 1994 informationschef Hanne Moltke, Håndværksrådet) Afdelingschef Lars Axelsen, Boligministeriet Fuldmægtig Claus Flyng Baunkjær, Finansministeriet (afløste den 7. april 1994 fuldmægtig Ernst Kristensen, Finansministeriet) Fuldmægtig Torben Bonde, Kommunernes Landsforening (afløste den 17. marts 1994 fuldmægtig Ulla Kristensen, Kommunernes Landsforening) Afdelingsingeniør Jørgen Aa. Christoffersen, Københavns kommune Driftsbestyrer Jacob Davidsen, Danmarks Private Vandværker Direktør Jesper Friisberg, Landsforeningen af ejere af udlejningsejendomme Afdelingschef Niels O. Gram, Dansk Industri Arkitekt Morten Kjærgaard, Miljø- og Energiministeriet (afløste den 1. januar 1995 fuldmægtig Michael Hansen, Miljø- og Energiministeriet, som den 24. oktober 1994 afløste fuldmægtig Anita Jakobsen, Miljø- og Energiministeriet) Sekretariatschef Kurt Jeppesen, Lejernes Landsorganisation Fuldmægtig Morten Samuelsen, Skatteministeriet (afløste den 24. oktober 1994 fuldmægtig Claus Bruun Johannessen, Skatteministeriet) Civilingeniør R Claudi Johansen, Industriministeriet Advokat Svend Jungersen, Fællesforeningen for jyske grundejere Ingeniør Kai Borggreen, Entreprenørforeningen (afløste den 17. oktober 1994 VVS-tekniker Svend Kristensen, Entreprenørforeningen) Kontorchef Åse Lynæs, Miljøministeriet (afløste den 5. maj 1994 kontorchef Albert S. Welinder, Miljøministeriet) 10

11 Driftsbestyrer Svend E. Nakskov, Danske Vandværkers Forening Afdelingsleder Hans Carl Nielsen, Forbrugerrådet Civilingeniør Kaj Ovesen, Statens Byggeforskningsinstitut Civilingeniør Claus Reinhold, Foreningen af Rådgivende Ingeniører Kontorchef Paul Schilder, Indenrigsministeriet Afdelingsingeniør Tage Selchau, Frederiksberg Kommune Direktionssekretær Nils Capion, KOMGAS (afløste den 1. november 1994 direktør René Voss, KOMGAS) Ingeniør Jørgen Aamand, Danske Fjernvarmeværkers Forening Sekretariat: Fuldmægtig Susanne Brask, Bygge- og Boligstyrelsen (afløste den 9. december 1993 fuldmægtig Birgitte Spiihler Hansen, Byggeog Boligstyrelsen) Arkitekt Carsten Graversen, Bygge- og Boligstyrelsen indtrådte i sekretariatet den 1. marts 1994 Civilingeniør Ejner Jerking, Bygge- og Boligstyrelsen Fuldmægtig Jan Nielsen, Boligministeriet, indtrådte i sekretariatet juni 1994 specielt med hensyn til økonomiberegninger 1.3 Udvalgets arbejde Udvalget har afholdt i alt 11 møder. Udvalget har nedsat en række arbejdsgrupper til behandling af afgrænsede delopgaver. Det drejer sig om følgende: En ad hoc arbejdsgruppe om vand (beskrives under pkt. 1.4). Arbejdsgruppen om målerteknologi vedrørende varmeforbrug og forbrug af varmt vand (beskrives under pkt. 1.5). Arbejdsgruppen om måleraflæsningsteknologi (beskrives under pkt. 1.6) II

12 Arbejdsgruppen om byggetekniske forhold ved installation af målere til individuel forbrugsmåling (beskrives under pkt. 1.7) Arbejdsgruppen om eksisterende hindringer i lovgivning, tariffer og aftaler for individuel måling (beskrives under pkt. 1.8) Sammensætningen af arbejdsgrupperne fremgår af bilag 1. Arbejdsgrupperne har afgivet følgende rapporter, som er indgået i udvalgets drøftelser: Kortlægning af brugen afvandmålere i Danmark (bilag 2). Målerteknologier til måling af varmeforbrug og forbrug af varmt vand (bilag 3). Fjernaflæsning og tovejskommunikation (bilag 4). Byggetekniske forhold ved installation af målere til individuel forbrugsmåling (bilag 5). Barrierer for måling af det individuelle ressourceforbrug (bilag 6). Udvalget har fundet det nødvendigt at få udarbejdet relativt omfattende beregninger af den privatøkonomiske rentabilitet ved individuel måling af de enkelte forbrugsposter, af de makroøkonomiske konsekvenser ved individuel måling og af effekterne på offentlige indtægter og udgifter ved krav om individuel måling. En samlet behandling af de økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 7, redegørelse vedrørende økonomiske konsekvenser ved obligatorisk måling af forbrugsposter. Udvalget har undervejs i arbejdet, herunder også i de nedsatte arbejdsgrupper, peget på mulighederne for at initiere et udviklingsprogram på målerområdet, og relevante producent- og målerfirmaer er gjort bekendt med muligheden for at indgå udviklingskontrakter i et samspil mellem den offentlige sektor og de private virksomheder. 1.4 Ad hoc arbejdsgruppen om vand På baggrund af en henvendelse fra Miljøministeriet til målerudvalget besluttede målerudvalget på sit 1. møde den 31. marts 1993 at fremskynde en kortlægning af den nuværende anvendelse afvandmålere. 12

13 Målerudvalget nedsatte en ad hoc arbejdsgruppe til at forestå denne kortlægning. Arbejdsgruppen har holdt 3 møder og har med konsulentbistand fra Ingeniørfirmaet COWIconsult gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende brugen afvandmålere hos de almene forsyninger i Danmark. På baggrund af oplysningerne i spørgeskemaerne blev udarbejdet et udkast til rapport, som blev drøftet på et møde i målerudvalget i september Under hensyntagen til de bemærkninger, der fremkom på mødet, blev rapporten»kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark«færdiggjort og publiceret, se bilag Arbejdsgruppen om målerteknologi vedrørende varmeforbrug og forbrug af varmt vand På målerudvalgets 2. møde i maj 1993 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet fik til opgave, - at foretage en kortlægning af de målerteknologier, der er til rådighed med henblik på obligatorisk individuel måling af forbrug af varme og varmt vand, - at foretage en vurdering af de enkelte teknologiers egnethed, - at inddrage og kortlægge omkostningerne og besparelsesmulighederne ved anvendelse af målere til individuel måling af forbrug af varme og varmt vand, knyttet til den enkelte målertype. Arbejdsgruppen færdiggjorde som første fase med bistand fra Statens Byggeforskningsinstitut en kortlægning over de målerteknologier til måling af varmeforbrug og forbrug af varmt vand, der er til rådighed i eksisterende bygninger og nybyggen. Denne statusrapport blev behandlet i målerudvalget i februar I anden fase er de økonomiske konsekvenser af forskellige løsninger analyseret i forhold til typiske varmeforbrug. Arbejdsgruppens samlede redegørelse blev behandlet på et møde i målerudvalget i maj 1994 og derefter færdiggjort, se bilag 3. Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder. 13

14 1.6 Arbejdsgruppen om måleraflæsningsteknologi På målerudvalgets 2. møde i maj 1993 blev der også nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet fik til opgave, at foretage en kortlægning af de til rådighed værende aflæsningsmetoder og -teknologier, at belyse mulighederne for at udvikle og anvende ny aflæsningsteknologi især med hensyn til overførsel afmåleresultater, fjernaflæsning og eventuel fjernstyring af installationer, at belyse besparelsesmulighederne og de økonomiske konsekvenser ved forskellige aflæsningsteknikker. Arbejdsgruppen har med DEFU som tilknyttet konsulent gennemført en kortlægning af eksisterende aflæsningsteknikker. Denne udredning, der omfatter en gennemgang af mulighederne for fjernaflæsning på kort og lidt længere sigt, omhandler systemer, der benytter telefon- og elnettet, antennenet, egne net og trådløs kommunikation. Arbejdsgruppens statusrapport blev behandlet i målerudvalget i februar Arbejdsgruppen har herefter set på de økonomiske konsekvenser ved at benytte fjernaflæsning. Arbejdsgruppens samlede redegørelse blev færdiggjort efter at have været behandlet i målerudvalget i maj 1994, se bilag 4. Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder. 1.7 Arbejdsgruppen om byggetekniske forhold ved installation af målere til individuel forbrugsmåling På målerudvalgets 5. møde i december 1993 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet fik til opgave, - at kortlægge de byggetekniske hindringer for installation af individuel målerteknologi, - at komme med forslag til fremtidige byggetekniske bestemmelser, som kan tilgodese installation af individuelle målere i alle typer bygningskategorier, 14

15 at belyse de økonomiske konsekvenser ved forskellige byggetekniske installationsprincipper. Som grundlag for gruppens arbejde indgik blandt andet resultaterne af arbejdet i de ovenfor nævnte arbejdsgrupper. Arbejdsgruppen udarbejdede med konsulentbistand fra Ingeniørfirmaet Rambøll, Hannemann og Højlund først en foreløbig rapport over de byggetekniske muligheder, der er for at foretage individuel forbrugsmåling. Den foreløbige rapport blev behandlet af målerudvalget i maj Arbejdsgruppen har herefter set på de økonomiske konsekvenser ved forskellige byggetekniske installationsprincipper. Arbejdsgruppens samlede rapport blev behandlet på målerudvalgets møde i juni 1994, se bilag 5. Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder. 1.8 Arbejdsgruppen om eksisterende hindringer i lovgivning, tariffer og aftaler for individuel måling På sit 6. møde i februar 1994 nedsatte målerudvalget en arbejdsgruppe, som blandt andet fik til opgave, at foretage en kortlægning af den eksisterende lovgivning og de privatretlige aftaler, der regulerer opsætning af individuelle målere eller fjernaflæsning af disse, at afdække de hindringer og barrierer for individuel måling, der ligger i forskellige aftaler om levering, afregningsformer og tariffer mellem forsyningsselskab og den enkelte ejendom eller bruger, at komme med mulige forslag til ny lovgivning samt aftale- og afregningsprincipper for ovennævnte område. Arbejdsgruppen har med bistand fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut kortlagt de juridiske, organisatoriske og økonomiske barrierer, der er for individuel måling af forbrugsposterne. Arbejdsgruppens redegørelse herom blev behandlet af målerudvalget på et møde i august 1994, se bilag 6. Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder. 15

16 1.9 Betænkningens opbygning Udvalget har på baggrund af den store mængde informationer og data af mere teknisk karakter, der er fremkommet under kortlæg - ningsfasen i de enkelte arbejdsgrupper, valgt at udforme selve betænkningen relativt kortfattet med fokus på de mere grundlæggende aspekter. Ønskes således mere detaljerede informationer på delområder, henvises til arbejdsgruppernes rapporter, der i fuldt omfang indgår i bilagsdelen til betænkningen. I kapitel 2 sammenfattes betænkningens indhold, og udvalgets forslag til en handlingsplan for indførelse af krav til individuel måling af de enkelte forbrugsposter præsenteres sammen med konsekvenserne af planen. I kapitel 3 gives en status for, i hvilket omfang landets ejendomme i dag er forsynet med målere, og det kortlægges, hvilke målermetoder og -teknologier, der på nuværende tidspunkt er til rådighed for individuel måling af de enkelte forbrugsposter. I kapitel 4 gennemgås de installationstekniske muligheder, begrænsninger og problemer, der er kortlagt for de enkelte forbrugsposter. I kapitel 5 belyses de krav til kvalitetssikring, kalibrering og godkendelse af målere, som er gældende i dag. Der ses også på den forventede udvikling på området som følge af nye standarder og EU-initiativer samt erfaringer med anvendelse af målere fra andre lande, især Schwei2 og Tyskland. I kapitel 6 analyseres nogle kortlagte barrierer for måling af det individuelle ressourceforbrug. Det gælder lovgivningsmæssige forhold, forhold om sikkerhed for betaling fra kunden, forhold af organisatorisk art hos værkerne samt økonomiske forhold, knyttet til sammensætningen af tarifferne og aflæsnings- og afregningsformer. I kapitel 7 beskrives og vurderes, hvilke ressourcebesparelser, der kan opnås, ved overgang til individuel måling af de enkelte forbrugsposter. I kapitel 8 analyseres de økonomiske konsekvenser ved overgang til individuel forbrugsmåling. Der ses både på den privatøkonomiske og den samfundsøkonomiske rentabilitet og på de stats- 16

17 finansielle og miljømæssige konsekvenser. De privatøkonomiske analyser er suppleret med følsomhedsanalyser, og der er opstillet eksempler på ydertilfælde. I kapitel 9 er udvalgets forslag til en handlingsplan for indførelse af individuel måling af el, gas, vand og varme beskrevet. I kapitel 10 belyses de lovgivningsmæssige, administrative, statsfinansielle konsekvenser samt konsekvenser for betalingsbalance og beskæftigelse af udvalgets forslag til målerhandlingsplan. Der ses også på behovet for information og teknologisk udvikling på området. 17

18

19 2. Sammenfatning af udvalgets forslag og vurderinger Udvalget har haft til opgave at opstille en overordnet samfundsøkonomisk strategi, en handlingsplan for obligatorisk, individuel måling af forbrugsposter til el, gas, vand og varme. For at løse denne opgave har udvalget iværksat omfattende undersøgelser, kortlægning og redegørelser, dækkende Kortlægning af brugen afvandmålere i Danmark, Målerteknologier til måling af varmeforbrug og forbrug af varmt vand, Fjernaflæsning og tovejskommunikation, Byggetekniske forhold ved installation af målere til individuel forbrugsmåling, Barrierer for måling af det individuelle ressourceforbrug og Redegørelse vedrørende de økonomiske konsekvenser ved obligatorisk individuel måling af forbrugsposter. Disse rapporter og redegørelser er medtaget som bilag 2-7 i betænkningen. (Den særlige bilagsdel). Måling af ressourceforbrug kan ske enten ved afregningsmåling eller fordelingsmåling. Ved afregningsmåling afregner den enkelte bolig- eller erhvervsenhed direkte med forsyningsvirksomheden efter det målte forbrug. Ved fordelingsmåling fordeles udgifterne mellem enhederne i en ejendom efter målt forbrug, men afregningen med forsyningsvirksomheden sker for ejendommen som helhed. 19

20 Kortlægningen har vist, at individuel måling allerede anvendes i vekslende omfang inden for de enkelte forbrugsposter el, gas, vand og varme. På elområdet har der gennem mange år været almindelig tradition for at måle og afregne det faktiske forbrug direkte med den enkelte forbruger. Denne tradition blev i perioden forladt i et mindre antal etageboliger og rækkehuse, som blev udført med fælles kollektiv måling og afregning for hele bebyggelsen. Antallet af boliger med fælles elmåling er opgjort til ca Også på gasområdet er der en langvarig tradition for individuel måling og afregning af gasforbruget direkte med den enkelte forbruger. Denne tradition er blevet videreført ved indførelsen af naturgassen. Der findes i dag kun et meget lille antal bygninger, hvor der for gas til kogeformål anvendes kollektiv afregning, og sådanne kundeforhold vil gradvist høre op, da der ikke etableres nye kundeforhold af denne karakter. På koldtvandsområdet er ca. 64 % af enfamiliehuse i dag forsynet med vandmålere, ca. 77 % af alle etageejendomme har vandmålere på ejendomsniveau, og ca. 25 % af fritidshuse har vandmålere. Godt 70 % af de erhvervsvirksomheder, der er tilsluttet almen vandforsyning, har vandmålere på ejendomsniveau. På varmeområdet foretages i dag individuel måling og afregning af varmeforbruget i enfamiliehuse. I etageejendomme med centralvarme foretages opgørelsen af energiforbruget på ejendomsniveau. Det skønnes, at ca. 45 % af disse etageboliger i dag har individuel måling i form af fordelingsmåling. På varmtvandsområdet har individuel måling i dag kun ringe udbredelse. Det skønnes, at kun ca. 6 % af alle ejendomme har denne form for måling. Udvalgets kortlægning har vist, at der findes egnede gennemprøvede målere tilgængelige for måling af el, gas, koldt vand og varme. Da måling af varmt vand ikke hidtil har været særligt anvendt, findes i dag ikke pålidelige driftserfaringer med disse måleres holdbarhed og modstandsdygtighed. Individuelle målere kan uden byggetekniske problemer installeres i alt nybyggeri, som på denne måde kan»fødes«med forsyningsledninger og rør- og kabelføringer, der er baseret på individuel måling af alle forbrugsposter. 20

21 / det eksisterende byggeri er der ikke afdækket tekniske hindringer for installation af individuelle målere, men afhængig af det enkelte byggeris nærmere udformning kan installationen være forbundet med behov for visse ombygninger og/eller behov for installation af mange målere i den enkelte lejlighed. Omkostningerne til installation af individuel måling bliver herved højere. Formålet med at etablere individuel måling af ressourceforbruget er at påvirke forbrugernes adfcerd, så der opnås ressourcebesparelser. Undersøgelser af besparelseseffekten ved at etablere individuel måling er vanskelige at gennemføre, da mange forskellige forhold kan påvirke ressourceforbruget over en periode. Beboersammensætningen kan ændres f.eks. ved, at børn flytter hjemmefra eller nye fødes, de klimatiske betingelser veksler mellem kolde og mere varme vinterperioder, og efterisolering og vedligeholdelse af tekniske installationer kan påvirke forbruget. Undersøgelser i konkrete ejendomme peger på en gennemsnitlig elbesparelse på ca. 20 % efter installation af individuelle målere. Konkrete undersøgelser viser 9 % større varmeforbrug i boliger uden målere, og undersøgelser fra danske og udenlandske målerfirmaer fremlægger observationer på besparelser på % i varmeforbruget i konkrete ejendomme. Måling af koldt vand giver efter oplysning fra vandværkerne typisk besparelser på %. Der foreligger ingen konkrete erfaringer med ressourcebesparelser som følge af opsætning af varmtvandsmålere. Udvalget har gennemført grundige analyser af de økonomiske konsekvenser ved overgang til individuel måling af de enkelte forbrugsposter. Analyserne vurderer den privatøkonomiske rentabilitet, den samfundsøkonomiske rentabilitet, statsfinansielle/makroøkonomiske konsekvenser og miljømæssige konsekvenser. De privatøkonomiske analyser er tillige suppleret med følsomhedsanalyser og vurdering af ydertilfælde. Store vandbesparelser som følge af individuel måling af koldt vand kan på grund af den nuværende tariferingsform med stor variabel andel betyde stigende vand- og vandafledningsafgifter, da værkernes faste omkostninger skal dækkes. De privatøkonomiske konsekvenser er derfor vurderet ud fra både den faktisk variable vandpris og en kostægte tarifering. 21

22 En samlet oversigt over de økonomiske konsekvenser viser følgende billede: Forbrugspost El Koldt vand Varme Varmt vand Nuværende tarif Kostægte tarif Privatøkonomisk rentabilitet Nybyggeri (kr./år) Positiv (600 kr.) Positiv (0 -> 200 kr.) Negativ (-140-»-75 kr.) Positiv (30 -» 80 kr.) Negativ (-160 -> -130 kr.) Eks. byggeri (kr./år) Positiv (320 kr.) Positiv/negativ ( kr.) Negativ (-550^ -140 kr.) Positiv ( kr.) Negativ (-550^-230 kr.) Samfundsøkonomisk rentabilitet Nutidsværdi Positiv (+300 mill, kr.) Negativ (-480 mill, kr.) Negativ (-3 mia. kr.) Positiv (+780 mill, kr.) Negativ (-2 mia. kr.) Statsfinansielle konsekvenser Konsekvens l.år +1 mill. kr mill. kr. -3 mill. kr mill. kr. Nutidsværdi -430 mill. kr mill. kr. -1,22 mia. kr mill. kr. Den samfundsøkonomiske rentabilitet er beregnet under åtn forudsætning, at miljøbelastningen vedrørende vandvinding og produktion af varme, el m.v. netop svarer prismæssigt til de afgifter, der pålægges forbruget af de pågældende forbrugsposter. Hvis beregningen alternativt foretages på de rene faktorpriser excl. afgifter, tages der ikke hensyn til miljøbelastningen. En sådan faktorprisberegning, der viser, i hvilket omfang den isolerede ressourcebesparelse overstiger udgifterne til målere, udviser overskud på 6 mill. kr. for el, mens der er tale om underskud på ca. 1,2 mia. kr. for koldt vand ved nuværende tarif, ca. 3,2 mia. kr. for koldt vand ved kostægte tarif, ca. 580 mill. kr. for varme og ca. 2,2 mia. kr. for varmt vand. Disse tal skal altså korrigeres for værdien af den miljøbelastning, som samfundet sparer, ved at reducere forbruget af el, vand og varme. Der findes flere metoder til en sådan korrektion, men resultatet vil i alle tilfælde være usikkert, da også disse metoder bygger på forudsætninger om, hvilken negativ værdi samfundet tillægger miljøbelastningen. Udvalget har derfor som anført forudsat, at de pålagte afgifter afspejler en politisk fastsat pris på miljøbelastningen. 22

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Hans Henrik Finne 23. November 2017 Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 4. februar 2011 understregede,

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling Indledning Denne vejledning uddyber og præciserer bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 om individuel

Læs mere

Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alex Rytt Århus 1.december 2011 Varmeregningen hvad siger loven og Carsten Lov om leje af almene boliger siger ikke meget om hvordan man

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Notat BO0202-00002 04-05-2017 1. Indledning Transport-,

Læs mere

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1 Brugsvandsopvarmning og fordeling Der findes to muligheder for udformning af anlæg til varmt brugsvand: Varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer (ofte blot kaldet en veksler). I skemaet herunder

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen

Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen v/ Kamma Holm Jonassen, kontorchef Baggrunden for tarifanalyse

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S

Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S 4. marts 2013 skforsyning.dk Indholdsfortegnelse 1. Formål & baggrund...

Læs mere

BBR-nr.: 851-570950 Energimærkning nr.: 200004038 Gyldigt 5 år fra: 17-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570950 Energimærkning nr.: 200004038 Gyldigt 5 år fra: 17-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 27 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570950 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps NOTAT: A/B Ahlefeldt Individuel måling af varmt brugsvand Vurdering af rentabilitet Dato: 19.09.2016 Sagsnr.: 16219 Ejendommens adresse: Nansensgade 41 & Charlotte

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Indsæt billede H: 11,9 B: 28,13 Lov grundlaget Bekendtgørelse af byggelov LBK nr 452 af 24/06/1998 afløser for LBK 805 af 9. oktober 1995 4

Læs mere

Vigtig viden for ejer/administrator

Vigtig viden for ejer/administrator Nyheder Vigtig viden for ejer/administrator Focus på ressourcer Ejendomstjek - gratis Med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse indenfor forbrugsmåling tilbyder Techem et gratis ejendomstjek. Vi vil gerne

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Nedenstående inspirationskatalog med forslag til indsatser baserer sig på besøg på Rødkælkevej den 2. maj med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, teknisk driftsleder

Læs mere

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Hvem er jeg? Jesper Nørgaard M.Sc. 2011 fra AAU (Indeklima og Energi) Videnskabelig assistent AAU 2011

Læs mere

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme.

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygholm Åvænget 2-6 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-282030 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger.

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger. EFP 05, J.nr. 33031-0055: Energi-effektiv produktion og fordeling af varmt brugsvand i bygninger, set i lyset af EU s bygningsdirektiv og kommende nationale krav til bygningers energiforbrug. Varmt brugsvand.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen.

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen. Ejendomsforeningen Danmark Varme og vand 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Forsyning og måling af forbrug Forsyning med varme og vand Udlejer leverer Lejer sørger selv for

Læs mere

Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser

Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser Reelle energibesparelser i renoveret etagebyggeri - fra beregnede til faktiske besparelser Indeklimaets temadag 27. September 2016 Ole Ravn Teknologisk institut, Energi & Klima or@teknologisk.dk Projekt:

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fruerlundvej 13 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-004809 Energikonsulent: Arne Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snoghøjvej 43 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-098611 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-040196 Energimærkning nr.: 200004073 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-040196 Energimærkning nr.: 200004073 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-040196 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

[...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens

[...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens 20, stk. 6 Nævnsformand,

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åløkken 35 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-023734 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Kromai 110 6200 aabenraa 580-023356-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-091777 Energimærkning nr.: 200002728 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-091777 Energimærkning nr.: 200002728 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Agertoften 21-67 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-091777 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Galionsvej 76 1437 København K 101-001656-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 161382 OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND DRAGØR 1. BAGGRUND

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af. vandmålere

Rapport. Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af. vandmålere Rapport Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af vandmålere September 2010 Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af vandmålere Indhold: 1 ARBEJDSGRUPPENS KOMMISSORIUM, SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Callesensvej 1A Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008331 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sydkajen 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-006341 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9310 Vodskov Forsyningsvirksomhederne Aalborg Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby v / Aalborg Kommune CVR 1613

Læs mere

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henri Birch Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henri Birch Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Virum Vandvej 18A Postnr./by: 2830 Virum BBR-nr.: 173-196261 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 8 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007437 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af. vandmålere

Rapport. Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af. vandmålere Boligudvalget 2009-10 B 38 Bilag 4 Offentligt Rapport Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af vandmålere September 2010 Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af vandmålere Indhold: 1 ARBEJDSGRUPPENS

Læs mere

Varmeregnskabet som analyseværktøj

Varmeregnskabet som analyseværktøj Varmeregnskabet som analyseværktøj fsb Alment boligselskab i København Administrerer ca. 13.000 boliger Laver selv vores varme-, vand- og elregnskaber Allan Sanhof - Energitekniker Er varmeregnskabet en

Læs mere

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 4 Postnr./by: 8883 Gjern BBR-nr.: 740-002339 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere