KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM"

Transkript

1 KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER... 5 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Ressourcegrundlag... 7 Forskning... 9 Formidling FREMTID KVALITETSVURDERINGSFORLØBET PÅ DANSK JØDISK MUSEUM

3 INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING Kvalitetsvurderinger er en del af Kulturstyrelsens arbejde med at understøtte og kvalificere en professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. Kulturstyrelsen skal sikre, at museerne lever op til museumsloven samt de mål og standarder, der følger af politiske målsætninger for museumsområdet og samfundsudviklingen generelt. Gennem de sidste ti år er der gennemført en række udredninger, analyser og undersøgelser, som på forskellig vis har sigte på udvikling af kvalitet, og som bidrager til at sætte standarder for museernes virksomhed. Det drejer sig om udredningen om bevaring af kulturarven fra 2003 (bevaringsplanen), udredning om museernes formidling fra 2006 (formidlingsplanen), forskningsstrategien for Kulturministeriets område fra 2008, digitalisering af kulturarven fra 2008, Kulturministeriets digitaliseringsstrategi fra 2009, den internationale evaluering af den arkæologiske virksomhed fra 2010, den national undersøgelse af museernes brugere i 2010 og endelig Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner fra Disse udredninger, analyser og undersøgelser indgår i Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer. Læs mere om kvalitetsvurderinger på Kulturstyrelsens hjemmeside: Kvalitetsvurderingen indeholder Kulturstyrelsens anbefalinger til museet samt en beskrivelse og vurdering af de forhold, der danner baggrund for anbefalingerne. Kvalitetsvurderingen giver museets kommunale tilskudsydere en viden om det enkelte museums virksomhed og de rammer, museet arbejder i. Vurderingsgrundlag Kulturstyrelsens grundlag for at kvalitetsvurdere de statsanerkendte museer består af to dele: For det første museernes indberetninger til Kulturstyrelsen, herunder bl.a. museets vedtægter, regnskab, årsberetning og arbejdsplan samt museets indberetning til Kulturstyrelsens museumsstatistik: Danske museer i tal. Desuden indgår kvalitetsvurderingsmødet på museet med deltagelse fra museets bestyrelse og hovedtilskudsyder, der ofte er museets hjemkommune. Der indgår tillige en ekstern sagkyndig vurdering af bevaringsforholdene for museets samling. Den sagkyndige vurdering er indhentet af museet som led i kvalitetsvurderingen. Kulturstyrelsen vurderer på ovenstående grundlag museets opgavevaretagelse og samlede virksomhed i forhold til fire kategorier: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 2

4 Kulturstyrelsens vurdering og anbefalinger samles i en rapport, der sendes til museet og museets hovedtilskudsyder. Opfølgning Museet skal inden for tre måneder efter modtagelsen af rapporten fremlægge en plan for, hvordan det vil følge op på Kulturstyrelsens anbefalinger. Kulturstyrelsen skal godkende opfølgningsplanen. 1 år efter godkendelse af opfølgningsplanen gennemføres et opfølgningsmøde mellem museet og Kulturstyrelsen. Museet skal forud for opfølgningsmødet redegøre for status i museets arbejde med opfølgningen. Kvalitetsvurderingen forventes afsluttet efter opfølgningsmødet. 3

5 DANSK JØDISK MUSEUM Dansk Jødisk Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Museets ansvarsområde er dansk jødisk historie i Danmark fortrinsvis efter år 1600 frem til nutiden. Dansk Jødisk Museum er en selvejende institution, der blev stiftet i 1985 og åbnet for offentligheden i Museet blev statsanerkendt den 1. januar Københavns Kommune er museets offentlige hovedtilskudsgiver. Nøgletal i 2012 Dansk Jødisk Museum havde brugere Museets samlede indtægter var 4,2 mio. kr. Egenkapitalen var på 1,1 mio. kr. Museet rådede over ca. 9 årsværk heraf 3 fastansatte videnskabelige årsværk. 4

6 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at Dansk Jødisk Museums opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Museet arbejder målrettet med en kvalitativ udvikling af museet på baggrund af nedskrevne strategier for de enkelte museumsfaglige opgaver, og en samlet strategi for udviklingen af hele museet er under udarbejdelse. Museet har siden statsanerkendelsen i 2011 især arbejdet med dansk jødisk historie i perioden , trods et noget bredere ansvarsområde. I de kommende år vil museet udvide perspektivet til større dele heraf. Museet løser de fleste museale opgaver på et tilfredsstillende niveau inden for væsentlige dele af ansvarsområdet. I de kommende år bliver det en udfordring for museet at løfte større dele af ansvarsområdet og udfolde de forsknings- og formidlingsmæssige potentialer. Museet bør desuden have øget opmærksomhed på brugertilfredsheden og finde gode løsninger på nogle bevaringsproblemer. KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse Arbejdsgrundlag Dansk Jødisk Museums vedtægtsbestemte ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis efter år 1600 frem til nutiden. Ansvarsområdet er dog ikke fuldt udfoldet, og museet har siden dets oprettelse fokuseret på perioden omkring og umiddelbart efter anden verdenskrig. Museet har formuleret et strategisk grundlag for sit arbejde med ansvarsområdet i form af mission og vision. En egentlig strategi med målsætninger og strategiske pejlemærker for den samlede virksomhed er under udarbejdelse. Museet har udarbejdet flerårige arbejdsplaner for perioden , og har formuleret strategier for varetagelsen af de fleste museumsfaglige opgaver. Det er museets mission og faglige fokus at virke for sikringen af Danmarks jødiske kulturarv, belyse diversitet inden for denne kulturarv, herunder identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den dansk jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Museet skal belyse forandring såvel som tilstande inden for denne kulturarv, som dette måtte komme til udtryk i alle dets aspekter Det er museets vision at være det førende og uafhængige videnscenter om dansk jødisk kulturhistorie både på nationalt og internationalt plan. Museet er oplysende og uddannende, og udvikler og formidler ny viden indenfor sit ansvarsområde. Kulturstyrelsen konstaterer, at museets vedtægter i den nuværende form ikke er i overensstemmelse med den gældende lovgivning på museumsområdet. Organisation Dansk Jødisk Museum er organiseret som én enhed med to aktivitetsadresser. I Galejhuset er publikumsmodtagelse, udstillinger, magasiner, arkiver og fire kontorarbejdspladser. Administrationen med kontorer for museumslederen m.fl. er adskilt fra udstillingerne og beliggende i Købmagergade 5. 5

7 Museet understøtter enhedsorganisationen ved regelmæssig rokade af medarbejdere mellem de to adresser og ved faste procedurer for personalemøder og kommunikation, der sikrer den nødvendige koordinering og videndeling m.v. Museet har skriftlige samarbejdsaftaler med Association of European Jewish Museums, USC Shoah Foundation Institute (vedr. stjålne kunstværker), Museerne på Slotsholmen og det Kongelige Bibliotek, Skoletjenesten for København/Sjælland og med Museum Sydøstdanmark og Bevaringscenter Næstved. Museet er medlem af Association of European Jewish Museums, Selskabet for Dansk Jødisk Historie, ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Museerne i København (MIK) og Museumstjeneste. Ledelse Dansk Jødisk Museum ledes af en bestyrelse og den daglige leder, museumsdirektøren. Museets bestyrelse har syv medlemmer. To medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentations midte, heraf er Kultur- og Fritidsborgmesteren født medlem. Et medlem udpeget af Dansk Industri, et medlem udpeges af Visit Denmark, et medlem udpeges af Mosaisk Trossamfund, et medlem udpeges af Selskabet for Dansk Jødisk Historie, et medlem udpeges af forskere i judaistik. Bestyrelsen kan udpege kommitterede, der fungerer som rådgivere for bestyrelsen. Bestyrelsen har udpeget to kommitterede, hvoraf den ene har særlige museumsfaglige kompetencer. De kommitterede har ikke stemmeret. Aktuelt er der tre kvinder og fire mænd i museets bestyrelse. Gennemsnitsalderen er 59 år. Museet oplyser, at de fleste bestyrelsesmedlemmer er udpeget på baggrund af særlige professionelle kompetencer. Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer og kommitterede prioriteres kompetencer inden for ledelse, økonomi, jura, markedsføring, forskning og museumsdrift. Museets bestyrelse har gennemgået og drøftet Kulturministeriets Anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner. Bestyrelsen konstaterer, at den følger hovedparten af ministeriets anbefalinger. Det er meget tilfredsstillende: - at museet har defineret et klart fagligt fokus for sin virksomhed - at museet har formuleret et strategisk grundlag og har udarbejdet strategier for de museumsfaglige opgaver - at museet har etableret en organisations- og ledelsesstruktur, der understøtter museets opgavevaretagelse og udvikling - at museets bestyrelse aktivt har forholdt sig til anbefalingerne om god ledelse, at anbefalingerne i stort omfang følges, og at der ved valg til bestyrelsen prioriteres relevante professionelle kompetencer. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at museet varetager så begrænset en del af sit ansvarsområde både emne- og tidsmæssigt 6

8 Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet prioriterer at færdiggøre en samlet strategi for hele museets virksomhed - at museet de kommende år prioriterer at løfte større dele af sit ansvarsområde i samarbejde med relevante museer og andre vidensinstitutioner - at museet fortsat arbejder strategisk med udvikling af den samlede virksomhed - at museet tager initiativ til at revidere sine vedtægter og bringe dem i overensstemmelse med den gældende lovgivning på museumsområdet Ressourcegrundlag Økonomi Museets samlede driftsindtægter i 2012 var på 4,2 mio. kr. Indtægterne var baseret på: Tilskud fra staten Tilskud fra kommune Ikke-offentlige tilskud Egen indtjening (brutto) 0,8 mio. kr. 2,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,9 mio. kr. Tilførte fondsmidler (ca. 5 mio. kr.) til særudstillingen HJEM indgik ikke i driftsregnskabet som indtægter, men blev optaget i museets regnskab som en periodeafgrænsningspost som en forpligtelse under passiver Årets resultat Museets egenkapital - 0,03 mio. kr. 1,1 mio. kr. Som følge af nye bestemmelser i museumsloven er statstilskuddet fra 2013 forhøjet til 1 mio. kr. Det kommunale tilskud har været stabilt i flere år på et niveau over 2 mio. kr. Det samme gælder niveauet for museets egen indtjening. Foruden de offentlige driftstilskud tilvejebringer museet betydelige fondsmidler til særlige projekter. Alene til den seneste særudstilling har museet skaffet ca. 5 mio. kr. i ikke offentlige tilskud. Det samlede økonomiske driftsgrundlag er spinkelt, men synes indtil videre at hvile på stabilt grundlag. Bygninger Dansk Jødisk Museums udstillinger er indrettet af arkitekt Daniel Liebeskind i Christian den 4. s Galejhus på Slotsholmen. Indretningen betragtes af museet og arkitekten som et værk. Der er indgået aftale mellem museet og arkitekten om, at der ikke må ændres i indretningen af udstillingsrummene uden arkitektens tilladelse. Bygningsmæssigt er Galejhuset en del af det Kongelige Bibliotek, og ejes af samme. Museet betaler husleje for de permanente udstillingslokaler, for kontorer og mindre magasiner. Hvad angår særudstillingslokalet Galejsalen, betaler museet forbrugsudgifterne. Den indvendige vedligeholdelse påhviler museet. Lejemålet er indtil videre indgået for en periode på 1½ år. Museets kontor og administration i Købmagergade 5 er et almindeligt kontorlejemål. Indvendigt vedligehold påhviler museet. Museet råder desuden over magasinlokaler i Næstved, der udlejes af Museum Sydøstdanmark. Indvendig og udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer. 7

9 De samlede udgifter til husleje og vedligehold var i 2012 på ca. 0,5 mio. kr., svarende til ca. 12 % af museets samlede budget. Personale Dansk Jødisk Museum har fastansatte videnskabelige medarbejdere, der modsvarer museets ansvarsområde. Museet rådede i 2012 over i alt ca. 9 årsværk heraf tre fastansatte videnskabelige årsværk. Ca. fem årsværk blev udført af studenter (ca. 15) i tidsbegrænsede ansættelser. Et årsværk blev udført af frivillige. Det er meget tilfredsstillende: - at museet har et stabilt økonomisk driftsgrundlag for sit virke og dertil opnår væsentlige ikkeoffentlige tilskud til konkrete projekter - at museet har god opbakning fra hjemstedskommunen, både hvad angår bestyrelsesarbejdet og de faste driftstilskud - at ca. 1/3 af museets fastansatte medarbejdere har en relevant faglig baggrund i forhold til museets ansvarsområde Det er tilfredsstillende: - at museet anvender ca. 12 % af det samlede driftsbudget til husleje, bygningsdrift og vedligehold i forhold til den samlede bygningsmasse, der er til rådighed Det er ikke helt tilfredsstillende: - at lejemålet for museets særudstillingslokale kun er indgået for 1½ år, og at museet dermed ikke råder over særudstillingslokaler i de kommende år - at over halvdelen af de årsværk, der er til rådighed for museet, bliver udført af løst ansatte studenter Det er ikke tilfredsstillende: - at museet ikke kan foretage ændringer i indretningen i museets basisudstilling uden arkitektens tilladelse specielt set i lyset af aktuelle bevaringsproblemer i museets udstillinger (jf. afsnit om bevaring). Kulturstyrelsen anbefaler - at museet arbejder for at sikre et mere bæredygtigt økonomisk grundlag for sit virke - at museet overvejer de enkelte lokalers anvendelse og betydning for museets videre udvikling og faglige fokus, og at museet i den sammenhæng arbejder på at ophæve bindinger i forhold til indretningen af udstillingsrummene med henblik på nødvendig dynamik og udvikling i basisudstillingerne - at museet fortsat arbejder for at have et særudstillingslokale til rådighed i tilknytning til basisudstillingen - at museet prioriterer fastansættelse af videnskabeligt personale, der kan bidrage til fastholdelse af viden i institutionen og til kvalificering og udvikling af museets opgavevaretagelse 8

10 Forskning Museet er forpligtet til at forske inden for sit ansvarsområde og stille sin viden til rådighed for omverdenen. Museets forskning er videnskabeligt arbejde baseret på faglige problemstillinger relateret til museets ansvarsområde. Dansk Jødisk Museums forskning har siden 2002 været organiseret i en række projekter, der foruden forskningspublikationer har resulteret i indsamlinger, udstillinger og anden formidling af ansvarsområdet. Planlægningen og gennemførelsen af forskningen reflekteres i museets arbejdsplaner og i dokumentet Undersøgelsessager, der på trods af titlen har karakterer af en langsigtet plan/strategi for museets forskning i perioden Museet har siden 2002 gennemført og afsluttet projekterne: Diversitet i dansk jødisk kulturarv ( ), Kulturmøder i december ( ) og I Hitlertidens skygge - danske jøders krigsoplevelser ( ). Som led i kvalitetsvurderingen har museet indsendt en fortegnelse over sine forskningspublikationer fra de seneste fire kalenderår til Kulturstyrelsen. Museets publikationsliste omfatter 12 titler, der belyser forskellige sider af danske jøders krigsoplevelser og eftervirkningerne heraf Det fremgår, at museet bedriver forskning inden for sit ansvarsområde på ph.d.-niveau, og at syv af publikationerne er fagfællebedømte heraf én fra Alle publikationerne har en klar forbindelse til ansvarsområdet. Publikationerne omfatter en dansksproget monografi (2010), et kapitel i en engelsksproget antologi (2010), en dansksproget antologi (2011), en engelsk udgave af nævnte monografi (2011), to boganmeldelser, den ene engelsksproget (2011), tre tysksprogede leksikonartikler (2012), forord til en dansk monografi (2012), en engelsksproget artikel (2012), en dansksproget monografi (2012), et bidrag til en dansksproget antologi (2013), et digitalt udstillingskatalog (2013) samt en kommenteret kildesamling (2013). Museets samlede forskning og forskningspublikationer er reflekteret på museets hjemmeside. Museet indgår i en række relevante faglige netværk og samarbejder med museer og andre institutioner nationalt og internationalt om sin forskning og undersøgelsesvirksomhed. Endnu udestår det at opnå et væsentligt forskningsmæssigt udbytte af samarbejdet med danske universiteter og med en række danske museer, der har dansk jødisk kulturarv i deres ansvarsområde. I 2014 afslutter museet det flerårige projekt om danske jøders krigsoplevelser. I 2014 og 2015 vil museets forskningsmæssige fokus være: - museumssamlinger og deres funktion som minder. Museet vil udforske mindet i forhold til objekter generelt og specifikt i relation til jødiske museers samlinger. Museet planlægger et internationalt forskningsseminar med dette emne i Papers fra seminaret skal publiceres på dansk og engelsk. Finansiering uoplyst 9

11 - afbildninger af jøder i maleri, tegninger og fotografier med særligt henblik på portrætteringstraditioner i de jødiske miljøer i Danmark og uden for. Der er tale om et samarbejdsprojekt med Statens Museum for Kunst med henblik på en udstilling og publikationer på dansk og engelsk i Finansiering: Interne og eksterne midler - jødiske erhvervstraditioner og jøder i dansk erhvervsliv. Museet planlægger udstilling og forskningspublikationer. Finansiering: Interne midler og fonde. Museet har ideer til og kortfattede beskrivelser af flere relevante undersøgelses/forskningsprojekter for tiden efter 2015, som endnu er under udvikling. Det er meget tilfredsstillende: - at museet bedriver forskning inden for sit ansvarsområde på ph.d.-niveau, og at forskningen i almindelighed publiceres i relevante, fagfællebedømte medier nationalt og internationalt - at museet har en langsigtet plan/strategi for sin forskning, der beskriver såvel emner som mål for forskningen og forholder sig til publicering, finansiering, tidsforbrug og arbejdskraft Det er tilfredsstillende: - at museets samlede forskning, viden og undersøgelser reflekteres på museets hjemmeside. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at museets forskningspublikationer de seneste fire år alene vedrører de danske jøders krigsoplevelser ca , når museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie fra ca til nutiden - at museets forskningsmæssige udbytte af samarbejdet med danske universiteter og relevante danske museer om dansk jødisk kulturarv er beskedent Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet forsker i og publicerer i større dele af ansvarsområdet, og at museet i sin forskningsplan/- strategi sikrer, at museet over tid får publiceret forskning inden for hele sit ansvarsområde - at museet indgår i forpligtende forskningssamarbejder med relevante museer og vidensinstitutioner - at museet prioriterer at videreføre sit forskningsarbejde på det hidtidige høje niveau Formidling Museet er forpligtet til at formidle sit ansvarsområde for offentligheden. Gennem formidling bringer museet sin forskningsbaserede viden i spil i institutionen, i forhold til borgerne og det omgivende samfund. Generelt bedriver Dansk Jødisk Museum en differentieret formidlingsvirksomhed i og uden for museet med brug af varierede formidlingsformer (analoge og digitale medier) og målrettet forskellige brugergrupper. Museet formidler væsentlige dele af sit ansvarsområde gennem udstillinger, omvisninger, byvandringer, foredrag, arrangementer, undervisning, publikationer, via hjemmeside og på sociale medier. Formidlingen i museets udstillinger er konsekvent tilgængelig på dansk og engelsk. 10

12 Museet har medarbejdere med professionelle formidlingskompetencer. Museet indgår i relevante faglige netværk og samarbejder i et vist omfang med andre museer og vidensinstitutioner om sin formidling. Museet har endnu ikke en nedskrevet strategi for den samlede formidlingsvirksomhed. Udstillinger Museets basisudstillinger er spektakulært iscenesæt, men belyser kun dele af ansvarsområdets kronologiske og kulturhistoriske spændvidde. Dansk jødisk kulturhistorie før 1800 såvel som nyeste tid efter 1950 er sparsomt repræsenteret. Museet har prioriteret at udstille mange jødiske preciosa og kostbarheder og relativt få almindelige hverdagsgenstande. Derved har udstillingen fået et præg af smykkeskrin, der understøttes af udstillingernes særlige scenografi og arkitektur, som museet anser for et bevaringsværdigt værk i sig selv. Dermed er der begrænsede muligheder for at ændre på eller føje nyt til det grundlæggende udstillingskoncept. Særudstillinger Museet råder i over udstillingslokalet Galejsalen, som museet har lejet af Det Kongelige Bibliotek til særudstillingen HJEM. Med afsæt i museets forskning belyser udstillingen tiden efter 4. maj 1945, hvor de danske jøder vendte hjem til Danmark med vidt forskellige oplevelser bag sig. Udstillingen belyser livet efter hjemkomsten, og de lange spor, krigen trak. Udstillingen formidler det kulturhistoriske emne i en æstetiseret scenografi, men rummer en stor mængde relevante genstande, billeder, dokumenter, breve og film til belysning af emnet. Galejsalen er et velegnet særudstillingslokale vis-a-vis museets permanente udstillingslokaler. Med rådighed over Galejsalen har museet for første gang kunnet vise en større særudstilling. De fremtidige udstillingsmuligheder afhænger af muligheden for at kunne fortsætte lejemålet. Anden formidling Museet har året igennem programsatte arrangementer for brugerne i og uden for museet. Arrangementerne omfatter foredrag, omvisninger, film, debatter, byvandringer i København og besøg på jødiske begravelsespladser. Museet har desuden særlige arrangementer i efterårsferien, vinterferien og som led i Kulturnatten m.v. Museets butik har et bredt sammensat bogsortiment, der indgår i formidlingen. Museets indberetning til Kulturstyrelsens museumsstatistik, Danske Museer i Tal, giver et kvantitativt mål for en del af museets formidling. Det fremgår af statistikken, at museet i 2012 gennemførte 56 omvisninger i museet og var vært for 12 museumsarrangementer uden for museet. Webformidling Den analoge formidling suppleres af formidlingen via hjemmesiden, der er professionelt tilrettelagt, overskuelig og opdateret. Museets hjemmeside, der findes i både en dansk og en engelsk udgave, giver gode og dækkende oplysninger om museets samlede virksomhed og tilbuddene til brugerne, herunder arrangements-kalender og nyhedsbrev. Desuden formidles væsentlige dele af museets emneområde opdelt i temaer. Hjemmesiden havde i unikke brugere. Museet er aktiv på de sociale medier og har en opdateret Facebookprofil. Undervisningstilbud Museet har annoncerede undervisningstilbud, undervisningsforløb og -materialer, målrettet indskolingen, mellemtrin, udskoling, gymnasialt niveau og videregående uddannelser. Desuden tilbydes lærervej- 11

13 ledninger, litteraturlister, kildesamling og et e-leksikon med forklarende oplysninger om jødisk kultur og begreber. Der er udviklet undervisningstilbud om bl.a. aspekter af kulturmøder, minoritetsspørgsmål, medborgerskab og indvandringshistorie, og tilbuddene er koordinerede med trinmål og læreplaner. Undervisningsmaterialer kan downloades fra museets hjemmeside - ét enkelt tilbud kan hentes på emu.dk. Museet er i gang med at udvikle samarbejdet om undervisningstilbud med Skoletjenesten på Sjælland. Museet varetog i 2012 undervisning af 60 skoleklasser/hold fra grundskoler, ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner, der besøgte museet. Det var en reduktion i forhold til 2011, hvor museet underviste 94 skoleklasser. Museet har på den baggrund nedsat undervisningsgebyret fra 600 kr. til 350 kr. pr. klasse. Museets brugere Dansk Jødisk Museum havde i 2012 i alt besøgende i museets udstillinger. I 2013 var besøgstallet Der var desuden 345 deltagere i museets arrangementer uden for museet. Museet deltager i Den Nationale Brugerundersøgelse. Det fremgår af brugerundersøgelsen fra 2013 at museets brugere, samlet set, vurderede museumsoplevelsen som lidt under middel i forhold til de øvrige statsanerkendte kulturhistoriske museer. Brugerne vurderede museets egnethed for børn markant lavere end gennemsnittet for kulturhistoriske museer. Det samme gjaldt muligheden for at deltage aktivt. Brugerne var mest positive i bedømmelsen af service, betjening og information i billetsalg samt af atmosfæren på museet, som blev bedømt som omtrent gennemsnitlig. Hvad angår sammensætningen af brugerne, viser undersøgelsen en usædvanlig høj andel af brugere med bopæl i udlandet (73 % i forhold til gennemsnittet på kulturhistoriske museer på 27 %) og en usædvanlig høj andel af brugere med en lang videregående uddannelse (59 % i forhold til gennemsnittet på kulturhistoriske museer på 29 %). Undersøgelsen viser også, at museet har en fin aldersspredning blandt brugerne, herunder en høj andel af unge (14-29 år) blandt de besøgende (26 % i forhold til gennemsnittet på kulturhistoriske museer på 19 %). Kønsfordelingen følger den gennemsnitlige fordeling på de øvrige kulturhistoriske museer 40 % mænd og 60 % kvinder. Museet oplyser, at de aktivt analyserer de årlige resultater af brugerundersøgelsen. Museet har fokus på, at andelen af danske brugere er for lille. Det er meget tilfredsstillende: - at museet driver en omfattende formidlingsvirksomhed i og uden for museet med brug af varierede formidlingsformer - analoge såvel som digitale - målrettet forskellige brugergrupper - at museets udstillinger formidler væsentlige sider af ansvarsområdet i høj æstetisk kvalitet - at museet har medarbejdere med professionelle formidlingskompetencer - at museet har differentierede undervisningstilbud, som er udviklet og målrettet undervisningssektoren og er tilpasset læreplaner og trinmål. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at museets formidling ikke belyser bredere dele af ansvarsområdets kronologiske og kulturhistoriske spændvidde. Dansk jødisk kulturhistorie før 1800 såvel som nyeste tid efter 1950 er sparsomt repræsenteret 12

14 Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet med afsæt i brugerundersøgelsens resultater udarbejder en strategi for den samlede formidlingsindsats - at museets formidling i højere grad belyser ansvarsområdets kronologiske og kulturhistoriske bredde - at museet overvejer, om formidlingen af jødiske preciosa og kostbarheder har fået for høj prioritet i basisudstillingen i forhold til formidlingen af almindelige kulturgenstande - og om denne prioritering udgør en barriere i forhold til brugerne - at museet overvejer, hvorvidt det er hensigtsmæssigt for museets fortsatte udvikling at betragte udstillingsarkitektens scenografi og arkitektur som et værk, der ikke må ændres - at museet fortsætter sit målrettede arbejde med en professionel og kvalitativ udvikling af museets samlede formidlingsvirksomhed. Samlingsvaretagelse Indsamling Museet er forpligtet til systematisk at indsamle genstande og anden dokumentation inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde. Indsamlingen skal være baseret på en aktiv, men restriktiv praksis, der udspringer af museets forskning. Dansk Jødisk Museum rummer væsentlige samlinger til belysning af dansk jødisk kulturhistorie, fortrinsvis fra ca Museet oplyser, at samlingen omfatter genstande, fotos, 83 storformater, 336 lyd- og videobånd, 747 arkivfonde og 230 kunstværker (malerier). Alle genstande m.v. belyser museets ansvarsområde. I 2012 forøgede museet sin samling med 222 genstande, hvoraf ca. 200 blev indsamlet som led i museets forskning. Museet har en nedskrevet indsamlingspolitik, der udspringer af museets plan for forskning og undersøgelser. Museet har desuden skriftlige retningslinjer for indsamlingsarbejdet og nedskrevne retningslinjer for dokumentationsarbejdet. Materialet vidner om, at museet fører en aktiv, restriktiv og fagligt reflekteret indsamlingspraksis med sammenhæng til museets fokusområder. I fokus for museets indsamling er diversiteten i den jødiske kulturarv i Danmark, herunder identitet, integration og forholdet mellem den jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Indsamlingen finder hovedsageligt sted som led i museets forskning. Som følge af det hidtidige forskningsfokus, har indsamlingen særligt været fra perioden ca Museet koordinerer i begrænset omfang sin indsamling med andre statsanerkendte museer med ansvar for dansk jødisk kulturarv. Registrering & indberetning Museet er forpligtet til at registrere sin samling og indberette den til de centrale kulturarvsregistre: Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark (KID). 13

15 Dansk Jødisk Museum har registreret hele sin kulturhistoriske samling i det fællesmuseale registreringssystem Regin, og har indberettet ca. 80 % af genstandene til Museernes Samlinger. Museet har dermed et mindre efterslæb på ca. 310 genstande i indberetningerne til Museernes Samlinger. Indberetning af de resterende genstande gennemføres inden udgangen af Museet har ligeledes registreret hele sin kunstsamling i Regin, og har indberettet samtlige 230 kunstværker til Kunstindeks Danmark. Museet har nedskrevne retningslinjer for registreringer og indberetninger i registreringsmanualer for henholdsvis kunst- og kulturhistorie. Museet dokumenterer sin registreringspraksis og -historik, og har personale med relevant registreringskompetence. Museet anfører den faglige begrundelse for indsamlingen som led i registreringen, og har en strategi for registreringsarbejdet, der er konkretiseret i museets arbejdsplan og i arbejdsplanen for Bevaring Museet er forpligtet til at bevare sin samling for eftertiden. Bevaringsarbejdet består af såvel en præventiv som udbedrende indsats i forhold til samlingens forsknings- og formidlingsmæssige værdi. Bevaring omfatter museets opbevaring, sikring, tilsyn og konservering af samlingerne. Dansk Jødisk Museum opbevarer sine samlinger i basisudstillingen i Galejhuset og i særudstillingen i Galejsalen. De resterende dele af samlingen opbevares på magasiner i tilknytning til basisudstillingen og i et fjernmagasin i Næstved. Om samlingens generelle bevaringstilstand i 2012 har museet oplyst, at 90 % er i formidlingsegnet tilstand, 9 % er i stabiliseret tilstand, 1 % er behandlingskrævende mens 0 % er i svært skadet tilstand. Bevaringscenter Næstved har i januar 2013 vurderet bevaringsforholdene i museets udstillinger og magasiner. Af rapporten fremgår, at de ydre bygningsmæssige rammer om museets basisudstilling er egnede til formålet. Derimod er materialer i montrer og udstillingsopbygning skadelige for museumsgenstandene p.g.a. afdampning af gasser fra pladematerialerne. Det konstateres i rapporten, at bevaringstilstanden i udstillingen er forværret i løbet af de sidste tre år. Rapporten anbefaler en nærmere undersøgelse af forholdene. Kvaliteten af de bygningsmæssige rammer i særudstillingslokalet Galejsalen er vanskelige at vurdere for Bevaringscentret, da der ikke foreligger klimadata. Det fremgår af rapporten, at der ses forandringer på flere genstande, forårsaget af udsving i den relative luftfugtighed. Aktuelt er årsagen uklar. Rapporten bemærker, at udstillingsmaterialerne er uegnede til formålet, da de udskiller dampe, der er skadelige for genstandene. Endvidere er lyset visse steder for stærkt og montrerne for ustabile. Rapporten anbefaler installation af klimamåler og justering af lyset, men konkluderer, at udstillingsrammen er acceptabel, da udstillingen kun skal stå ét år. Magasinrummene i tilslutning til basisudstillingerne vurderes velegnede til opbevaring af museumsgenstande. Rapporten peger dog på, at rummene er små, og at museets mulighed for opbevaring af nye erhvervelser derfor er begrænset. Fjernmagasinet i Næstved er en del af Museum Sydøstdanmarks magasin, som Dansk Jødisk Museum har lejet sig ind i. Her opbevares den del af malerisamlingen, der ikke aktuelt er udstillet. Det fremgår af 14

16 rapporten, at magasinbygningen er indrettet til formålet, og at bevaringsforholdene er gode og egnede til opbevaring af malerier. Hvad angår sikringen mod brand, tyveri og hærværk har museet automatisk virkende brand- og tyverialarmeringsanlæg, der dækker hele samlingen. Der er opsyn i åbningstiden, og dele af udstillingerne er desuden videoovervågede. Museet har skriftlige retningslinjer for opsynet. Museet fører regelmæssigt tilsyn med udstyret til brandbekæmpelse. Der føres desuden et konserveringsfagligt opsyn med hele samlingen efter faste terminer, og der føres logbog som led opsynet. Museet har tegnet andele i og indgået aftale med Bevaringscenter Næstved om museets bevaringsarbejde. Museet samarbejder med Det Kongelige Bibliotek om sit sikringsarbejde. Museet har udarbejdet en prioriteret bevaringsplan for såvel det præventive som det udbedrende bevaringsarbejde med samlingen. Museet overvejer at indgå samarbejde med nabomuseer om etablering af et fælles magasin. Museet sonderer/overvejer forskellige muligheder. Der foreligger endnu ingen konkrete planer. Det er meget tilfredsstillende: - at museet fører en aktiv, restriktiv og fagligt reflekteret indsamlingspraksis, der har sammenhæng til museets forskning, og er baseret på en nedskrevet indsamlingspolitik samt skriftlige retningslinjer for indsamlings- og dokumentationsarbejdet - at museet er a-jour med registrering og indberetning af sin samling af kunstværker til Kunstindeks Danmark - at museet har god og systematiseret praksis omkring sit registreringsarbejde med nedskrevne retningslinjer, strategi, arbejdsplan og uddannet personale - at 99 % af samlingen er i hhv. formidlingsegnet og stabiliseret tilstand - at museets magasiner er gode og velegnede til formålet - at museet har udarbejdet en prioriteret bevaringsplan for såvel det præventive som det udbedrende bevaringsarbejde med samlingen, og at museet har indgået skriftlig aftale med et relevant bevaringscenter om bevaringsarbejde og med en relevant partner om sit sikringsarbejde. Det er tilfredsstillende: - at museet forventer at være a-jour med indberetningerne til Musernes Samlinger inden udgangen af Det er ikke tilfredsstillende: - at museet ikke indsamler inden for det samlede ansvarsområde, og kun i begrænset omfang samarbejder med andre danske museer med tilsvarende ansvarsfelt om sin indsamling - at visse forhold (materialer, klima) i museets udstillinger er skadelige for samlingen eller har bevirket forandring på genstande. Kulturstyrelsen anbefaler: 15

17 - at museet systematisk arbejder med indsamling inden for hele ansvarsområdet, herunder samarbejder og koordinerer indsamlingsindsatsen med andre museer, der har dansk jødisk kulturarv som en del af deres ansvarsområde - at museet med afsæt i Bevaringscenterets rapport prioriterer at få skabt egnede rammer om alle genstandene i museets udstillinger samt opdaterer sine planer for det samlede bevaringsarbejde - at museet prioriterer at blive ajour med indberetning af genstandsoplysninger til Museernes Samlinger i 2014 som planlagt. FREMTID Dansk Jødisk Museum er et forholdsvis nyt museum, der blev statsanerkendt i Som sådan arbejder museet fortsat på en konsolidering af sit grundlag og den samlede virksomhed. Fremadrettet ønsker museet at uddybe samarbejdet med relevante samarbejdspartnere, internationalt, nationalt og lokalt. Hvad det sidste angår, forventer museet at indgå i et kommende samvirke mellem museums- og kulturinstitutionerne på Slotsholmen. Museet har ingen aktuelle planer eller ønsker om fusion med andre statsanerkendte museer. 16

18 KVALITETSVURDERINGSFORLØBET PÅ DANSK JØDISK MUSEUM Kvalitetsvurderingsbesøget på Dansk Jødisk Museum fandt sted den 6. februar Tilstede var: Fra museet: Bestyrelsesformand Ivar Samrén Bestyrelsesmedlem, professor dr. phil. Hanne Trautner-Kromann Kommitteret til bestyrelsen, museumsdirektør Frank Birkebæk Museumsdirektør, mag. art. Janne Laursen Museumsformidler mag. art. Sara Fredfeldt Samlingsansvarlig, mag. art. Inge Bucka Mejlhede Fra Københavns Kommune: Kulturkonsulent Louise Stensborg Fra Kulturstyrelsen: Kontorchef Ole Winther Museumskonsulent Jacob Thorek Jensen Museumskonsulent Hans-Henrik Landert I forbindelse med besøget besigtigedes udstillinger, kontorer og magasiner i Galejhuset, særudstillingen i Gale jsalen samt museets administrationslokaler i Købmagergade 5. 17

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET

KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 LIMFJORDSMUSEET... 5 Nøgletal i 2013... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Naturhistorisk Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEET PÅ KOLDINGHUS... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kvindemuseet i Danmark

Kvalitetsvurdering af. Kvindemuseet i Danmark Kvalitetsvurdering af Kvindemuseet i Danmark 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Kvindemuseet i Danmark... 4 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 5 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart

Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart 2016 Indhold Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om M/S Museet for Søfart... 4 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 5 Arbejdsgrundlag, organisation

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 6 Arbejdsgrundlag... 6 Organisation & ledelse... 7 Ressourcer

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 FURESØ MUSEER... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Østsjællands Museum

Kvalitetsvurdering af. Østsjællands Museum Kvalitetsvurdering af Østsjællands Museum 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering...3 Fakta om Østsjællands Museum... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM... 4 Nøgletal for museet i 2011:...

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer 2015 Indhold Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Østfyns Museer... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEUM SØNDERJYLLAND... 4 Nøgletal i 2014... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Vendsyssel Kunstmuseum

Kvalitetsvurdering af. Vendsyssel Kunstmuseum Kvalitetsvurdering af Vendsyssel Kunstmuseum 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Vendsyssel Kunstmuseum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skovgaard Museet

Kvalitetsvurdering af. Skovgaard Museet Kvalitetsvurdering af Skovgaard Museet 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Skovgaard Museet... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering... 2 Louisiana... 4 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER...

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR 2016 Indhold INTRODUKTION TIL SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 BRANDTS... 4 Nøgletal i 2014... 4 SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold.

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Nuværende magasinforhold Københavns Museum opbevarer størstedelen af museets samlinger af kulturhistoriske genstande i magasinlokaler der ikke er egnede

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 MOESGÅRD MUSEUM... 4 Nøgletal for museet...

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 2 DANSKE MUSEER I TAL INDHOLD INDHOLD Indledning 3 Museumslandskabet 4 Statslige og statsanerkendte museer i 2010 4 Økonomi 4 Museet som organisation

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering... 2 Thorvaldsens Museum... 4 Nøgletal i 2013... 4 Kulturstyrelsens samlede vurdering...

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Marts 2015 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt?

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Odsherreds Kulturhistoriske Museum

Kvalitetsvurdering af. Odsherreds Kulturhistoriske Museum Kvalitetsvurdering af Odsherreds Kulturhistoriske Museum 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING Vurderingsgrundlag Opfølgning ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING...2 MUSEUM MIDTJYLLAND...4 Nøgletal i 2014...4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

KVALITETSVURDERING AF DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING KVALITETSVURDERING AF DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING 2014 Indhold DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING... 2 Nøgletal i 2013... 2 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 3 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER... 4 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn Kvalitetsvurdering af Museum Jorn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag... 3 Opfølgning... 4 MUSEUM JORN... 5 Nøgletal for museet...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Brønderslev Kommune

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Brønderslev Kommune Kvalitetsvurdering af Museerne i Brønderslev Kommune 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering...3 Fakta om Museerne i Brønderslev Kommune... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder...

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016 NOTAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Januar 2016 INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Museum Amager

Kvalitetsvurdering af Museum Amager Kvalitetsvurdering af Museum Amager 2015 Indhold Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Museum Amager... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse...

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ENERGIMUSEET

KVALITETSVURDERING AF ENERGIMUSEET KVALITETSVURDERING AF ENERGIMUSEET 2014 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 ENERGIMUSEET... 4 Nøgletal i 2013... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa splilrgsmalstegnet I skemaets Iilverste hliljre hjlilrne.

Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa splilrgsmalstegnet I skemaets Iilverste hliljre hjlilrne. Side 1 af8 DANSKE MUSE ER I TAL Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 Klilbenhavn V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning K U L TU R 1\ R V Du kan fa vejledende

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

KVALITETSVURDERING BILLUND MUSEUM

KVALITETSVURDERING BILLUND MUSEUM KVALITETSVURDERING BILLUND MUSEUM 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 BILLUND MUSEUM... 3 Nøgletal i 2013... 3 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 4 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ØHAVSMUSEET

KVALITETSVURDERING AF ØHAVSMUSEET KVALITETSVURDERING AF ØHAVSMUSEET 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 ØHAVSMUSEET... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ODENSE BYS MUSEER

KVALITETSVURDERING AF ODENSE BYS MUSEER KVALITETSVURDERING AF ODENSE BYS MUSEER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING 3 ODENSE BYS MUSEER 5 Nøgletal 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING 6 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Kunstmuseer

Kvalitetsvurdering af. Skagens Kunstmuseer Kvalitetsvurdering af Skagens Kunstmuseer 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Skagens Kunstmuseer...5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Østjylland

Kvalitetsvurdering af. Museum Østjylland Kvalitetsvurdering af Museum Østjylland 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Museum Østjylland... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF GLUD MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF GLUD MUSEUM KVALITETSVURDERING AF GLUD MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 GLUD MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere