KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM"

Transkript

1 KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER... 5 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Ressourcegrundlag... 7 Forskning... 9 Formidling FREMTID KVALITETSVURDERINGSFORLØBET PÅ DANSK JØDISK MUSEUM

3 INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING Kvalitetsvurderinger er en del af Kulturstyrelsens arbejde med at understøtte og kvalificere en professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. Kulturstyrelsen skal sikre, at museerne lever op til museumsloven samt de mål og standarder, der følger af politiske målsætninger for museumsområdet og samfundsudviklingen generelt. Gennem de sidste ti år er der gennemført en række udredninger, analyser og undersøgelser, som på forskellig vis har sigte på udvikling af kvalitet, og som bidrager til at sætte standarder for museernes virksomhed. Det drejer sig om udredningen om bevaring af kulturarven fra 2003 (bevaringsplanen), udredning om museernes formidling fra 2006 (formidlingsplanen), forskningsstrategien for Kulturministeriets område fra 2008, digitalisering af kulturarven fra 2008, Kulturministeriets digitaliseringsstrategi fra 2009, den internationale evaluering af den arkæologiske virksomhed fra 2010, den national undersøgelse af museernes brugere i 2010 og endelig Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner fra Disse udredninger, analyser og undersøgelser indgår i Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer. Læs mere om kvalitetsvurderinger på Kulturstyrelsens hjemmeside: Kvalitetsvurderingen indeholder Kulturstyrelsens anbefalinger til museet samt en beskrivelse og vurdering af de forhold, der danner baggrund for anbefalingerne. Kvalitetsvurderingen giver museets kommunale tilskudsydere en viden om det enkelte museums virksomhed og de rammer, museet arbejder i. Vurderingsgrundlag Kulturstyrelsens grundlag for at kvalitetsvurdere de statsanerkendte museer består af to dele: For det første museernes indberetninger til Kulturstyrelsen, herunder bl.a. museets vedtægter, regnskab, årsberetning og arbejdsplan samt museets indberetning til Kulturstyrelsens museumsstatistik: Danske museer i tal. Desuden indgår kvalitetsvurderingsmødet på museet med deltagelse fra museets bestyrelse og hovedtilskudsyder, der ofte er museets hjemkommune. Der indgår tillige en ekstern sagkyndig vurdering af bevaringsforholdene for museets samling. Den sagkyndige vurdering er indhentet af museet som led i kvalitetsvurderingen. Kulturstyrelsen vurderer på ovenstående grundlag museets opgavevaretagelse og samlede virksomhed i forhold til fire kategorier: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 2

4 Kulturstyrelsens vurdering og anbefalinger samles i en rapport, der sendes til museet og museets hovedtilskudsyder. Opfølgning Museet skal inden for tre måneder efter modtagelsen af rapporten fremlægge en plan for, hvordan det vil følge op på Kulturstyrelsens anbefalinger. Kulturstyrelsen skal godkende opfølgningsplanen. 1 år efter godkendelse af opfølgningsplanen gennemføres et opfølgningsmøde mellem museet og Kulturstyrelsen. Museet skal forud for opfølgningsmødet redegøre for status i museets arbejde med opfølgningen. Kvalitetsvurderingen forventes afsluttet efter opfølgningsmødet. 3

5 DANSK JØDISK MUSEUM Dansk Jødisk Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Museets ansvarsområde er dansk jødisk historie i Danmark fortrinsvis efter år 1600 frem til nutiden. Dansk Jødisk Museum er en selvejende institution, der blev stiftet i 1985 og åbnet for offentligheden i Museet blev statsanerkendt den 1. januar Københavns Kommune er museets offentlige hovedtilskudsgiver. Nøgletal i 2012 Dansk Jødisk Museum havde brugere Museets samlede indtægter var 4,2 mio. kr. Egenkapitalen var på 1,1 mio. kr. Museet rådede over ca. 9 årsværk heraf 3 fastansatte videnskabelige årsværk. 4

6 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at Dansk Jødisk Museums opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Museet arbejder målrettet med en kvalitativ udvikling af museet på baggrund af nedskrevne strategier for de enkelte museumsfaglige opgaver, og en samlet strategi for udviklingen af hele museet er under udarbejdelse. Museet har siden statsanerkendelsen i 2011 især arbejdet med dansk jødisk historie i perioden , trods et noget bredere ansvarsområde. I de kommende år vil museet udvide perspektivet til større dele heraf. Museet løser de fleste museale opgaver på et tilfredsstillende niveau inden for væsentlige dele af ansvarsområdet. I de kommende år bliver det en udfordring for museet at løfte større dele af ansvarsområdet og udfolde de forsknings- og formidlingsmæssige potentialer. Museet bør desuden have øget opmærksomhed på brugertilfredsheden og finde gode løsninger på nogle bevaringsproblemer. KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse Arbejdsgrundlag Dansk Jødisk Museums vedtægtsbestemte ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie i Danmark fortrinsvis efter år 1600 frem til nutiden. Ansvarsområdet er dog ikke fuldt udfoldet, og museet har siden dets oprettelse fokuseret på perioden omkring og umiddelbart efter anden verdenskrig. Museet har formuleret et strategisk grundlag for sit arbejde med ansvarsområdet i form af mission og vision. En egentlig strategi med målsætninger og strategiske pejlemærker for den samlede virksomhed er under udarbejdelse. Museet har udarbejdet flerårige arbejdsplaner for perioden , og har formuleret strategier for varetagelsen af de fleste museumsfaglige opgaver. Det er museets mission og faglige fokus at virke for sikringen af Danmarks jødiske kulturarv, belyse diversitet inden for denne kulturarv, herunder identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den dansk jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Museet skal belyse forandring såvel som tilstande inden for denne kulturarv, som dette måtte komme til udtryk i alle dets aspekter Det er museets vision at være det førende og uafhængige videnscenter om dansk jødisk kulturhistorie både på nationalt og internationalt plan. Museet er oplysende og uddannende, og udvikler og formidler ny viden indenfor sit ansvarsområde. Kulturstyrelsen konstaterer, at museets vedtægter i den nuværende form ikke er i overensstemmelse med den gældende lovgivning på museumsområdet. Organisation Dansk Jødisk Museum er organiseret som én enhed med to aktivitetsadresser. I Galejhuset er publikumsmodtagelse, udstillinger, magasiner, arkiver og fire kontorarbejdspladser. Administrationen med kontorer for museumslederen m.fl. er adskilt fra udstillingerne og beliggende i Købmagergade 5. 5

7 Museet understøtter enhedsorganisationen ved regelmæssig rokade af medarbejdere mellem de to adresser og ved faste procedurer for personalemøder og kommunikation, der sikrer den nødvendige koordinering og videndeling m.v. Museet har skriftlige samarbejdsaftaler med Association of European Jewish Museums, USC Shoah Foundation Institute (vedr. stjålne kunstværker), Museerne på Slotsholmen og det Kongelige Bibliotek, Skoletjenesten for København/Sjælland og med Museum Sydøstdanmark og Bevaringscenter Næstved. Museet er medlem af Association of European Jewish Museums, Selskabet for Dansk Jødisk Historie, ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Museerne i København (MIK) og Museumstjeneste. Ledelse Dansk Jødisk Museum ledes af en bestyrelse og den daglige leder, museumsdirektøren. Museets bestyrelse har syv medlemmer. To medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentations midte, heraf er Kultur- og Fritidsborgmesteren født medlem. Et medlem udpeget af Dansk Industri, et medlem udpeges af Visit Denmark, et medlem udpeges af Mosaisk Trossamfund, et medlem udpeges af Selskabet for Dansk Jødisk Historie, et medlem udpeges af forskere i judaistik. Bestyrelsen kan udpege kommitterede, der fungerer som rådgivere for bestyrelsen. Bestyrelsen har udpeget to kommitterede, hvoraf den ene har særlige museumsfaglige kompetencer. De kommitterede har ikke stemmeret. Aktuelt er der tre kvinder og fire mænd i museets bestyrelse. Gennemsnitsalderen er 59 år. Museet oplyser, at de fleste bestyrelsesmedlemmer er udpeget på baggrund af særlige professionelle kompetencer. Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer og kommitterede prioriteres kompetencer inden for ledelse, økonomi, jura, markedsføring, forskning og museumsdrift. Museets bestyrelse har gennemgået og drøftet Kulturministeriets Anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner. Bestyrelsen konstaterer, at den følger hovedparten af ministeriets anbefalinger. Det er meget tilfredsstillende: - at museet har defineret et klart fagligt fokus for sin virksomhed - at museet har formuleret et strategisk grundlag og har udarbejdet strategier for de museumsfaglige opgaver - at museet har etableret en organisations- og ledelsesstruktur, der understøtter museets opgavevaretagelse og udvikling - at museets bestyrelse aktivt har forholdt sig til anbefalingerne om god ledelse, at anbefalingerne i stort omfang følges, og at der ved valg til bestyrelsen prioriteres relevante professionelle kompetencer. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at museet varetager så begrænset en del af sit ansvarsområde både emne- og tidsmæssigt 6

8 Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet prioriterer at færdiggøre en samlet strategi for hele museets virksomhed - at museet de kommende år prioriterer at løfte større dele af sit ansvarsområde i samarbejde med relevante museer og andre vidensinstitutioner - at museet fortsat arbejder strategisk med udvikling af den samlede virksomhed - at museet tager initiativ til at revidere sine vedtægter og bringe dem i overensstemmelse med den gældende lovgivning på museumsområdet Ressourcegrundlag Økonomi Museets samlede driftsindtægter i 2012 var på 4,2 mio. kr. Indtægterne var baseret på: Tilskud fra staten Tilskud fra kommune Ikke-offentlige tilskud Egen indtjening (brutto) 0,8 mio. kr. 2,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,9 mio. kr. Tilførte fondsmidler (ca. 5 mio. kr.) til særudstillingen HJEM indgik ikke i driftsregnskabet som indtægter, men blev optaget i museets regnskab som en periodeafgrænsningspost som en forpligtelse under passiver Årets resultat Museets egenkapital - 0,03 mio. kr. 1,1 mio. kr. Som følge af nye bestemmelser i museumsloven er statstilskuddet fra 2013 forhøjet til 1 mio. kr. Det kommunale tilskud har været stabilt i flere år på et niveau over 2 mio. kr. Det samme gælder niveauet for museets egen indtjening. Foruden de offentlige driftstilskud tilvejebringer museet betydelige fondsmidler til særlige projekter. Alene til den seneste særudstilling har museet skaffet ca. 5 mio. kr. i ikke offentlige tilskud. Det samlede økonomiske driftsgrundlag er spinkelt, men synes indtil videre at hvile på stabilt grundlag. Bygninger Dansk Jødisk Museums udstillinger er indrettet af arkitekt Daniel Liebeskind i Christian den 4. s Galejhus på Slotsholmen. Indretningen betragtes af museet og arkitekten som et værk. Der er indgået aftale mellem museet og arkitekten om, at der ikke må ændres i indretningen af udstillingsrummene uden arkitektens tilladelse. Bygningsmæssigt er Galejhuset en del af det Kongelige Bibliotek, og ejes af samme. Museet betaler husleje for de permanente udstillingslokaler, for kontorer og mindre magasiner. Hvad angår særudstillingslokalet Galejsalen, betaler museet forbrugsudgifterne. Den indvendige vedligeholdelse påhviler museet. Lejemålet er indtil videre indgået for en periode på 1½ år. Museets kontor og administration i Købmagergade 5 er et almindeligt kontorlejemål. Indvendigt vedligehold påhviler museet. Museet råder desuden over magasinlokaler i Næstved, der udlejes af Museum Sydøstdanmark. Indvendig og udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer. 7

9 De samlede udgifter til husleje og vedligehold var i 2012 på ca. 0,5 mio. kr., svarende til ca. 12 % af museets samlede budget. Personale Dansk Jødisk Museum har fastansatte videnskabelige medarbejdere, der modsvarer museets ansvarsområde. Museet rådede i 2012 over i alt ca. 9 årsværk heraf tre fastansatte videnskabelige årsværk. Ca. fem årsværk blev udført af studenter (ca. 15) i tidsbegrænsede ansættelser. Et årsværk blev udført af frivillige. Det er meget tilfredsstillende: - at museet har et stabilt økonomisk driftsgrundlag for sit virke og dertil opnår væsentlige ikkeoffentlige tilskud til konkrete projekter - at museet har god opbakning fra hjemstedskommunen, både hvad angår bestyrelsesarbejdet og de faste driftstilskud - at ca. 1/3 af museets fastansatte medarbejdere har en relevant faglig baggrund i forhold til museets ansvarsområde Det er tilfredsstillende: - at museet anvender ca. 12 % af det samlede driftsbudget til husleje, bygningsdrift og vedligehold i forhold til den samlede bygningsmasse, der er til rådighed Det er ikke helt tilfredsstillende: - at lejemålet for museets særudstillingslokale kun er indgået for 1½ år, og at museet dermed ikke råder over særudstillingslokaler i de kommende år - at over halvdelen af de årsværk, der er til rådighed for museet, bliver udført af løst ansatte studenter Det er ikke tilfredsstillende: - at museet ikke kan foretage ændringer i indretningen i museets basisudstilling uden arkitektens tilladelse specielt set i lyset af aktuelle bevaringsproblemer i museets udstillinger (jf. afsnit om bevaring). Kulturstyrelsen anbefaler - at museet arbejder for at sikre et mere bæredygtigt økonomisk grundlag for sit virke - at museet overvejer de enkelte lokalers anvendelse og betydning for museets videre udvikling og faglige fokus, og at museet i den sammenhæng arbejder på at ophæve bindinger i forhold til indretningen af udstillingsrummene med henblik på nødvendig dynamik og udvikling i basisudstillingerne - at museet fortsat arbejder for at have et særudstillingslokale til rådighed i tilknytning til basisudstillingen - at museet prioriterer fastansættelse af videnskabeligt personale, der kan bidrage til fastholdelse af viden i institutionen og til kvalificering og udvikling af museets opgavevaretagelse 8

10 Forskning Museet er forpligtet til at forske inden for sit ansvarsområde og stille sin viden til rådighed for omverdenen. Museets forskning er videnskabeligt arbejde baseret på faglige problemstillinger relateret til museets ansvarsområde. Dansk Jødisk Museums forskning har siden 2002 været organiseret i en række projekter, der foruden forskningspublikationer har resulteret i indsamlinger, udstillinger og anden formidling af ansvarsområdet. Planlægningen og gennemførelsen af forskningen reflekteres i museets arbejdsplaner og i dokumentet Undersøgelsessager, der på trods af titlen har karakterer af en langsigtet plan/strategi for museets forskning i perioden Museet har siden 2002 gennemført og afsluttet projekterne: Diversitet i dansk jødisk kulturarv ( ), Kulturmøder i december ( ) og I Hitlertidens skygge - danske jøders krigsoplevelser ( ). Som led i kvalitetsvurderingen har museet indsendt en fortegnelse over sine forskningspublikationer fra de seneste fire kalenderår til Kulturstyrelsen. Museets publikationsliste omfatter 12 titler, der belyser forskellige sider af danske jøders krigsoplevelser og eftervirkningerne heraf Det fremgår, at museet bedriver forskning inden for sit ansvarsområde på ph.d.-niveau, og at syv af publikationerne er fagfællebedømte heraf én fra Alle publikationerne har en klar forbindelse til ansvarsområdet. Publikationerne omfatter en dansksproget monografi (2010), et kapitel i en engelsksproget antologi (2010), en dansksproget antologi (2011), en engelsk udgave af nævnte monografi (2011), to boganmeldelser, den ene engelsksproget (2011), tre tysksprogede leksikonartikler (2012), forord til en dansk monografi (2012), en engelsksproget artikel (2012), en dansksproget monografi (2012), et bidrag til en dansksproget antologi (2013), et digitalt udstillingskatalog (2013) samt en kommenteret kildesamling (2013). Museets samlede forskning og forskningspublikationer er reflekteret på museets hjemmeside. Museet indgår i en række relevante faglige netværk og samarbejder med museer og andre institutioner nationalt og internationalt om sin forskning og undersøgelsesvirksomhed. Endnu udestår det at opnå et væsentligt forskningsmæssigt udbytte af samarbejdet med danske universiteter og med en række danske museer, der har dansk jødisk kulturarv i deres ansvarsområde. I 2014 afslutter museet det flerårige projekt om danske jøders krigsoplevelser. I 2014 og 2015 vil museets forskningsmæssige fokus være: - museumssamlinger og deres funktion som minder. Museet vil udforske mindet i forhold til objekter generelt og specifikt i relation til jødiske museers samlinger. Museet planlægger et internationalt forskningsseminar med dette emne i Papers fra seminaret skal publiceres på dansk og engelsk. Finansiering uoplyst 9

11 - afbildninger af jøder i maleri, tegninger og fotografier med særligt henblik på portrætteringstraditioner i de jødiske miljøer i Danmark og uden for. Der er tale om et samarbejdsprojekt med Statens Museum for Kunst med henblik på en udstilling og publikationer på dansk og engelsk i Finansiering: Interne og eksterne midler - jødiske erhvervstraditioner og jøder i dansk erhvervsliv. Museet planlægger udstilling og forskningspublikationer. Finansiering: Interne midler og fonde. Museet har ideer til og kortfattede beskrivelser af flere relevante undersøgelses/forskningsprojekter for tiden efter 2015, som endnu er under udvikling. Det er meget tilfredsstillende: - at museet bedriver forskning inden for sit ansvarsområde på ph.d.-niveau, og at forskningen i almindelighed publiceres i relevante, fagfællebedømte medier nationalt og internationalt - at museet har en langsigtet plan/strategi for sin forskning, der beskriver såvel emner som mål for forskningen og forholder sig til publicering, finansiering, tidsforbrug og arbejdskraft Det er tilfredsstillende: - at museets samlede forskning, viden og undersøgelser reflekteres på museets hjemmeside. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at museets forskningspublikationer de seneste fire år alene vedrører de danske jøders krigsoplevelser ca , når museets ansvarsområde er dansk jødisk kulturhistorie fra ca til nutiden - at museets forskningsmæssige udbytte af samarbejdet med danske universiteter og relevante danske museer om dansk jødisk kulturarv er beskedent Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet forsker i og publicerer i større dele af ansvarsområdet, og at museet i sin forskningsplan/- strategi sikrer, at museet over tid får publiceret forskning inden for hele sit ansvarsområde - at museet indgår i forpligtende forskningssamarbejder med relevante museer og vidensinstitutioner - at museet prioriterer at videreføre sit forskningsarbejde på det hidtidige høje niveau Formidling Museet er forpligtet til at formidle sit ansvarsområde for offentligheden. Gennem formidling bringer museet sin forskningsbaserede viden i spil i institutionen, i forhold til borgerne og det omgivende samfund. Generelt bedriver Dansk Jødisk Museum en differentieret formidlingsvirksomhed i og uden for museet med brug af varierede formidlingsformer (analoge og digitale medier) og målrettet forskellige brugergrupper. Museet formidler væsentlige dele af sit ansvarsområde gennem udstillinger, omvisninger, byvandringer, foredrag, arrangementer, undervisning, publikationer, via hjemmeside og på sociale medier. Formidlingen i museets udstillinger er konsekvent tilgængelig på dansk og engelsk. 10

12 Museet har medarbejdere med professionelle formidlingskompetencer. Museet indgår i relevante faglige netværk og samarbejder i et vist omfang med andre museer og vidensinstitutioner om sin formidling. Museet har endnu ikke en nedskrevet strategi for den samlede formidlingsvirksomhed. Udstillinger Museets basisudstillinger er spektakulært iscenesæt, men belyser kun dele af ansvarsområdets kronologiske og kulturhistoriske spændvidde. Dansk jødisk kulturhistorie før 1800 såvel som nyeste tid efter 1950 er sparsomt repræsenteret. Museet har prioriteret at udstille mange jødiske preciosa og kostbarheder og relativt få almindelige hverdagsgenstande. Derved har udstillingen fået et præg af smykkeskrin, der understøttes af udstillingernes særlige scenografi og arkitektur, som museet anser for et bevaringsværdigt værk i sig selv. Dermed er der begrænsede muligheder for at ændre på eller føje nyt til det grundlæggende udstillingskoncept. Særudstillinger Museet råder i over udstillingslokalet Galejsalen, som museet har lejet af Det Kongelige Bibliotek til særudstillingen HJEM. Med afsæt i museets forskning belyser udstillingen tiden efter 4. maj 1945, hvor de danske jøder vendte hjem til Danmark med vidt forskellige oplevelser bag sig. Udstillingen belyser livet efter hjemkomsten, og de lange spor, krigen trak. Udstillingen formidler det kulturhistoriske emne i en æstetiseret scenografi, men rummer en stor mængde relevante genstande, billeder, dokumenter, breve og film til belysning af emnet. Galejsalen er et velegnet særudstillingslokale vis-a-vis museets permanente udstillingslokaler. Med rådighed over Galejsalen har museet for første gang kunnet vise en større særudstilling. De fremtidige udstillingsmuligheder afhænger af muligheden for at kunne fortsætte lejemålet. Anden formidling Museet har året igennem programsatte arrangementer for brugerne i og uden for museet. Arrangementerne omfatter foredrag, omvisninger, film, debatter, byvandringer i København og besøg på jødiske begravelsespladser. Museet har desuden særlige arrangementer i efterårsferien, vinterferien og som led i Kulturnatten m.v. Museets butik har et bredt sammensat bogsortiment, der indgår i formidlingen. Museets indberetning til Kulturstyrelsens museumsstatistik, Danske Museer i Tal, giver et kvantitativt mål for en del af museets formidling. Det fremgår af statistikken, at museet i 2012 gennemførte 56 omvisninger i museet og var vært for 12 museumsarrangementer uden for museet. Webformidling Den analoge formidling suppleres af formidlingen via hjemmesiden, der er professionelt tilrettelagt, overskuelig og opdateret. Museets hjemmeside, der findes i både en dansk og en engelsk udgave, giver gode og dækkende oplysninger om museets samlede virksomhed og tilbuddene til brugerne, herunder arrangements-kalender og nyhedsbrev. Desuden formidles væsentlige dele af museets emneområde opdelt i temaer. Hjemmesiden havde i unikke brugere. Museet er aktiv på de sociale medier og har en opdateret Facebookprofil. Undervisningstilbud Museet har annoncerede undervisningstilbud, undervisningsforløb og -materialer, målrettet indskolingen, mellemtrin, udskoling, gymnasialt niveau og videregående uddannelser. Desuden tilbydes lærervej- 11

13 ledninger, litteraturlister, kildesamling og et e-leksikon med forklarende oplysninger om jødisk kultur og begreber. Der er udviklet undervisningstilbud om bl.a. aspekter af kulturmøder, minoritetsspørgsmål, medborgerskab og indvandringshistorie, og tilbuddene er koordinerede med trinmål og læreplaner. Undervisningsmaterialer kan downloades fra museets hjemmeside - ét enkelt tilbud kan hentes på emu.dk. Museet er i gang med at udvikle samarbejdet om undervisningstilbud med Skoletjenesten på Sjælland. Museet varetog i 2012 undervisning af 60 skoleklasser/hold fra grundskoler, ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner, der besøgte museet. Det var en reduktion i forhold til 2011, hvor museet underviste 94 skoleklasser. Museet har på den baggrund nedsat undervisningsgebyret fra 600 kr. til 350 kr. pr. klasse. Museets brugere Dansk Jødisk Museum havde i 2012 i alt besøgende i museets udstillinger. I 2013 var besøgstallet Der var desuden 345 deltagere i museets arrangementer uden for museet. Museet deltager i Den Nationale Brugerundersøgelse. Det fremgår af brugerundersøgelsen fra 2013 at museets brugere, samlet set, vurderede museumsoplevelsen som lidt under middel i forhold til de øvrige statsanerkendte kulturhistoriske museer. Brugerne vurderede museets egnethed for børn markant lavere end gennemsnittet for kulturhistoriske museer. Det samme gjaldt muligheden for at deltage aktivt. Brugerne var mest positive i bedømmelsen af service, betjening og information i billetsalg samt af atmosfæren på museet, som blev bedømt som omtrent gennemsnitlig. Hvad angår sammensætningen af brugerne, viser undersøgelsen en usædvanlig høj andel af brugere med bopæl i udlandet (73 % i forhold til gennemsnittet på kulturhistoriske museer på 27 %) og en usædvanlig høj andel af brugere med en lang videregående uddannelse (59 % i forhold til gennemsnittet på kulturhistoriske museer på 29 %). Undersøgelsen viser også, at museet har en fin aldersspredning blandt brugerne, herunder en høj andel af unge (14-29 år) blandt de besøgende (26 % i forhold til gennemsnittet på kulturhistoriske museer på 19 %). Kønsfordelingen følger den gennemsnitlige fordeling på de øvrige kulturhistoriske museer 40 % mænd og 60 % kvinder. Museet oplyser, at de aktivt analyserer de årlige resultater af brugerundersøgelsen. Museet har fokus på, at andelen af danske brugere er for lille. Det er meget tilfredsstillende: - at museet driver en omfattende formidlingsvirksomhed i og uden for museet med brug af varierede formidlingsformer - analoge såvel som digitale - målrettet forskellige brugergrupper - at museets udstillinger formidler væsentlige sider af ansvarsområdet i høj æstetisk kvalitet - at museet har medarbejdere med professionelle formidlingskompetencer - at museet har differentierede undervisningstilbud, som er udviklet og målrettet undervisningssektoren og er tilpasset læreplaner og trinmål. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at museets formidling ikke belyser bredere dele af ansvarsområdets kronologiske og kulturhistoriske spændvidde. Dansk jødisk kulturhistorie før 1800 såvel som nyeste tid efter 1950 er sparsomt repræsenteret 12

14 Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet med afsæt i brugerundersøgelsens resultater udarbejder en strategi for den samlede formidlingsindsats - at museets formidling i højere grad belyser ansvarsområdets kronologiske og kulturhistoriske bredde - at museet overvejer, om formidlingen af jødiske preciosa og kostbarheder har fået for høj prioritet i basisudstillingen i forhold til formidlingen af almindelige kulturgenstande - og om denne prioritering udgør en barriere i forhold til brugerne - at museet overvejer, hvorvidt det er hensigtsmæssigt for museets fortsatte udvikling at betragte udstillingsarkitektens scenografi og arkitektur som et værk, der ikke må ændres - at museet fortsætter sit målrettede arbejde med en professionel og kvalitativ udvikling af museets samlede formidlingsvirksomhed. Samlingsvaretagelse Indsamling Museet er forpligtet til systematisk at indsamle genstande og anden dokumentation inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde. Indsamlingen skal være baseret på en aktiv, men restriktiv praksis, der udspringer af museets forskning. Dansk Jødisk Museum rummer væsentlige samlinger til belysning af dansk jødisk kulturhistorie, fortrinsvis fra ca Museet oplyser, at samlingen omfatter genstande, fotos, 83 storformater, 336 lyd- og videobånd, 747 arkivfonde og 230 kunstværker (malerier). Alle genstande m.v. belyser museets ansvarsområde. I 2012 forøgede museet sin samling med 222 genstande, hvoraf ca. 200 blev indsamlet som led i museets forskning. Museet har en nedskrevet indsamlingspolitik, der udspringer af museets plan for forskning og undersøgelser. Museet har desuden skriftlige retningslinjer for indsamlingsarbejdet og nedskrevne retningslinjer for dokumentationsarbejdet. Materialet vidner om, at museet fører en aktiv, restriktiv og fagligt reflekteret indsamlingspraksis med sammenhæng til museets fokusområder. I fokus for museets indsamling er diversiteten i den jødiske kulturarv i Danmark, herunder identitet, integration og forholdet mellem den jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Indsamlingen finder hovedsageligt sted som led i museets forskning. Som følge af det hidtidige forskningsfokus, har indsamlingen særligt været fra perioden ca Museet koordinerer i begrænset omfang sin indsamling med andre statsanerkendte museer med ansvar for dansk jødisk kulturarv. Registrering & indberetning Museet er forpligtet til at registrere sin samling og indberette den til de centrale kulturarvsregistre: Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark (KID). 13

15 Dansk Jødisk Museum har registreret hele sin kulturhistoriske samling i det fællesmuseale registreringssystem Regin, og har indberettet ca. 80 % af genstandene til Museernes Samlinger. Museet har dermed et mindre efterslæb på ca. 310 genstande i indberetningerne til Museernes Samlinger. Indberetning af de resterende genstande gennemføres inden udgangen af Museet har ligeledes registreret hele sin kunstsamling i Regin, og har indberettet samtlige 230 kunstværker til Kunstindeks Danmark. Museet har nedskrevne retningslinjer for registreringer og indberetninger i registreringsmanualer for henholdsvis kunst- og kulturhistorie. Museet dokumenterer sin registreringspraksis og -historik, og har personale med relevant registreringskompetence. Museet anfører den faglige begrundelse for indsamlingen som led i registreringen, og har en strategi for registreringsarbejdet, der er konkretiseret i museets arbejdsplan og i arbejdsplanen for Bevaring Museet er forpligtet til at bevare sin samling for eftertiden. Bevaringsarbejdet består af såvel en præventiv som udbedrende indsats i forhold til samlingens forsknings- og formidlingsmæssige værdi. Bevaring omfatter museets opbevaring, sikring, tilsyn og konservering af samlingerne. Dansk Jødisk Museum opbevarer sine samlinger i basisudstillingen i Galejhuset og i særudstillingen i Galejsalen. De resterende dele af samlingen opbevares på magasiner i tilknytning til basisudstillingen og i et fjernmagasin i Næstved. Om samlingens generelle bevaringstilstand i 2012 har museet oplyst, at 90 % er i formidlingsegnet tilstand, 9 % er i stabiliseret tilstand, 1 % er behandlingskrævende mens 0 % er i svært skadet tilstand. Bevaringscenter Næstved har i januar 2013 vurderet bevaringsforholdene i museets udstillinger og magasiner. Af rapporten fremgår, at de ydre bygningsmæssige rammer om museets basisudstilling er egnede til formålet. Derimod er materialer i montrer og udstillingsopbygning skadelige for museumsgenstandene p.g.a. afdampning af gasser fra pladematerialerne. Det konstateres i rapporten, at bevaringstilstanden i udstillingen er forværret i løbet af de sidste tre år. Rapporten anbefaler en nærmere undersøgelse af forholdene. Kvaliteten af de bygningsmæssige rammer i særudstillingslokalet Galejsalen er vanskelige at vurdere for Bevaringscentret, da der ikke foreligger klimadata. Det fremgår af rapporten, at der ses forandringer på flere genstande, forårsaget af udsving i den relative luftfugtighed. Aktuelt er årsagen uklar. Rapporten bemærker, at udstillingsmaterialerne er uegnede til formålet, da de udskiller dampe, der er skadelige for genstandene. Endvidere er lyset visse steder for stærkt og montrerne for ustabile. Rapporten anbefaler installation af klimamåler og justering af lyset, men konkluderer, at udstillingsrammen er acceptabel, da udstillingen kun skal stå ét år. Magasinrummene i tilslutning til basisudstillingerne vurderes velegnede til opbevaring af museumsgenstande. Rapporten peger dog på, at rummene er små, og at museets mulighed for opbevaring af nye erhvervelser derfor er begrænset. Fjernmagasinet i Næstved er en del af Museum Sydøstdanmarks magasin, som Dansk Jødisk Museum har lejet sig ind i. Her opbevares den del af malerisamlingen, der ikke aktuelt er udstillet. Det fremgår af 14

16 rapporten, at magasinbygningen er indrettet til formålet, og at bevaringsforholdene er gode og egnede til opbevaring af malerier. Hvad angår sikringen mod brand, tyveri og hærværk har museet automatisk virkende brand- og tyverialarmeringsanlæg, der dækker hele samlingen. Der er opsyn i åbningstiden, og dele af udstillingerne er desuden videoovervågede. Museet har skriftlige retningslinjer for opsynet. Museet fører regelmæssigt tilsyn med udstyret til brandbekæmpelse. Der føres desuden et konserveringsfagligt opsyn med hele samlingen efter faste terminer, og der føres logbog som led opsynet. Museet har tegnet andele i og indgået aftale med Bevaringscenter Næstved om museets bevaringsarbejde. Museet samarbejder med Det Kongelige Bibliotek om sit sikringsarbejde. Museet har udarbejdet en prioriteret bevaringsplan for såvel det præventive som det udbedrende bevaringsarbejde med samlingen. Museet overvejer at indgå samarbejde med nabomuseer om etablering af et fælles magasin. Museet sonderer/overvejer forskellige muligheder. Der foreligger endnu ingen konkrete planer. Det er meget tilfredsstillende: - at museet fører en aktiv, restriktiv og fagligt reflekteret indsamlingspraksis, der har sammenhæng til museets forskning, og er baseret på en nedskrevet indsamlingspolitik samt skriftlige retningslinjer for indsamlings- og dokumentationsarbejdet - at museet er a-jour med registrering og indberetning af sin samling af kunstværker til Kunstindeks Danmark - at museet har god og systematiseret praksis omkring sit registreringsarbejde med nedskrevne retningslinjer, strategi, arbejdsplan og uddannet personale - at 99 % af samlingen er i hhv. formidlingsegnet og stabiliseret tilstand - at museets magasiner er gode og velegnede til formålet - at museet har udarbejdet en prioriteret bevaringsplan for såvel det præventive som det udbedrende bevaringsarbejde med samlingen, og at museet har indgået skriftlig aftale med et relevant bevaringscenter om bevaringsarbejde og med en relevant partner om sit sikringsarbejde. Det er tilfredsstillende: - at museet forventer at være a-jour med indberetningerne til Musernes Samlinger inden udgangen af Det er ikke tilfredsstillende: - at museet ikke indsamler inden for det samlede ansvarsområde, og kun i begrænset omfang samarbejder med andre danske museer med tilsvarende ansvarsfelt om sin indsamling - at visse forhold (materialer, klima) i museets udstillinger er skadelige for samlingen eller har bevirket forandring på genstande. Kulturstyrelsen anbefaler: 15

17 - at museet systematisk arbejder med indsamling inden for hele ansvarsområdet, herunder samarbejder og koordinerer indsamlingsindsatsen med andre museer, der har dansk jødisk kulturarv som en del af deres ansvarsområde - at museet med afsæt i Bevaringscenterets rapport prioriterer at få skabt egnede rammer om alle genstandene i museets udstillinger samt opdaterer sine planer for det samlede bevaringsarbejde - at museet prioriterer at blive ajour med indberetning af genstandsoplysninger til Museernes Samlinger i 2014 som planlagt. FREMTID Dansk Jødisk Museum er et forholdsvis nyt museum, der blev statsanerkendt i Som sådan arbejder museet fortsat på en konsolidering af sit grundlag og den samlede virksomhed. Fremadrettet ønsker museet at uddybe samarbejdet med relevante samarbejdspartnere, internationalt, nationalt og lokalt. Hvad det sidste angår, forventer museet at indgå i et kommende samvirke mellem museums- og kulturinstitutionerne på Slotsholmen. Museet har ingen aktuelle planer eller ønsker om fusion med andre statsanerkendte museer. 16

18 KVALITETSVURDERINGSFORLØBET PÅ DANSK JØDISK MUSEUM Kvalitetsvurderingsbesøget på Dansk Jødisk Museum fandt sted den 6. februar Tilstede var: Fra museet: Bestyrelsesformand Ivar Samrén Bestyrelsesmedlem, professor dr. phil. Hanne Trautner-Kromann Kommitteret til bestyrelsen, museumsdirektør Frank Birkebæk Museumsdirektør, mag. art. Janne Laursen Museumsformidler mag. art. Sara Fredfeldt Samlingsansvarlig, mag. art. Inge Bucka Mejlhede Fra Københavns Kommune: Kulturkonsulent Louise Stensborg Fra Kulturstyrelsen: Kontorchef Ole Winther Museumskonsulent Jacob Thorek Jensen Museumskonsulent Hans-Henrik Landert I forbindelse med besøget besigtigedes udstillinger, kontorer og magasiner i Galejhuset, særudstillingen i Gale jsalen samt museets administrationslokaler i Købmagergade 5. 17

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET

KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 MEDIEMUSEET... 5 Nøgletal for museet... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 VEJLEMUSEERNE... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING...2 MARSTAL SØFARTSMUSEUM...4 Nøgletal i 2011...4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...5

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ØSTSJÆLLANDS MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF ØSTSJÆLLANDS MUSEUM KVALITETSVURDERING AF ØSTSJÆLLANDS MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 ØSTSJÆLLANDS MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANMARKS TEKNISKE MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANMARKS TEKNISKE MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANMARKS TEKNISKE MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANMARKS TEKNISKE MUSEUM... 4 Nøgletal i 2011/2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET

KVALITETSVURDERING AF GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET KVALITETSVURDERING AF GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET... 4 Nøgletal for museet... 4

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Svendborg Museum

Kvalitetsvurdering af. Svendborg Museum Kvalitetsvurdering af Svendborg Museum 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 SVENDBORG MUSEUM... 4 Nøgletal for museet... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER...

Læs mere

Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden.

Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Overordnet Lederen og bestyrelsen på Odder Museum er klar over alvoren af den økonomiske situation i Odder Kommune.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution Analyse af Geografisk Have som selvejende institution 1 Baggrund Udvalget pålagde forvaltningen på mødet d. 8.april 2014 på forslag fra Jesper Elkjær og Merete Due Paarup, at belyse muligheder og konsekvenser

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

http,:/ /www. urvey-xact.dk/serv let! corn. pis. morph e LIs. we b. pages. C... Danske museer i tal Indberetning af oplysninger fra 2014

http,:/ /www. urvey-xact.dk/serv let! corn. pis. morph e LIs. we b. pages. C... Danske museer i tal Indberetning af oplysninger fra 2014 http,:/ /www. urvey-xact.dk/serv let! corn. pis. morph e LIs. we b. pages. C... RKWC- 1EYL-8KVl Danske museer i tal Indberetning af oplysninger fra 2014 Vejledning til udfyldelse af spl2lrgeskemaundersl2lgelsen:

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Råderumsforslag Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SFKU 1 60 Biblioteket Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr/udlånsmaskiner

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15

MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 14 MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 15 MUSEETS PERSONALE 15 ÅRSBERETNING 2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2014 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune.

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune. MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Giro: 584-7346 Internet: www.koldinghus.dk Vedtægt

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum 2004 KULTURARVSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse BAGGRUND FOR KVALITETSVURDERINGEN... 3 NATURHISTORISK MUSEUM... 3 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 4 MUSEETS

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Forslag. til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske Museum Kultur- og Fritidsafdelingen, den 9. juni 2008, rev. 1. august 2008 Forslag til vilkår for sammenlægning af Silkeborg Museum og Blicheregnens Museum til Den selvejende institution Silkeborg Kulturhistoriske

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål 1. Generelt: Rigsarkivet udlåner gerne materiale til udstillingsformål til kulturinstitutioner (herefter: lånerinstitutionen),

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere