Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 www.femern.dk"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 13 Totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse 17 Pengestrømsopgørelse 18 Noter 19 Ledelsespåtegning 38 Den uafhængige revisors påtegning 39 Bestyrelse og direktion 41

3 Femern A/S Årsrapport 2013 Forord I 2013 nåede Femern A/S en række centrale milepæle for arbejdet med at forberede den faste forbindelse over Femern Bælt. I marts godkendte Folketingets Finansudvalg et aktstykke om fremrykning af aktiviteter mv. i forbindelse med Femern Bæltprojektet. Formålet er primært at forberede området omkring Rødbyhavn til den store byggeplads for derved at sikre øget robusthed i tidsplanen, men også nu at bidrage til økonomisk aktivitet og arbejdspladser på Lolland. De første fysiske anlægsarbejder i forbindelse med de fremrykkede aktiviteter gik i gang i september, og de resterende aktiviteter forventes gennemført i perioden frem til medio Den danske godkendelse af projektet tog et væsentligt skridt fremad med færdiggørelsen af den danske VVM-redegørelse i juni og en efterfølgende offentlig høring frem til september VVM-redegørelsen vurderer projektets virkninger på miljøet, og vil ligge til grund for den anlægslov, som udgør den endelige godkendelse af projektet på dansk side. I september blev udbudsprocessen for de fire store tunnelkontrakter sat i værk med udsendelsen af de udbudsdokumenter, som vil ligge til grund for den kommende tids dialog med entreprenørerne. Udsendelsen følger efter en tilfredsstillende prækvalifikation i maj, hvor ni store entreprenørkonsortier blev godkendt til at byde på kontrakterne. Processen hen mod en tysk myndighedsgodkendelse havde god fremdrift. Den samlede ansøgning blev indgivet til de tyske myndigheder i oktober. Herefter følger en grundig administrativ proces, hvor det omfattende ansøgningsmateriale på ca sider lægges til grund for offentlig høring af berørte parter forud for de tyske myndigheders godkendelse af projektet. Alt i alt var 2013 et år, hvor samtlige Femern A/S kerneprocesser nåede vigtige delmål og gik ind i nye faser. Selskabet står dermed godt rustet til at fortsætte arbejdet de kommende år frem mod byggestarten i Læs mere om selskabets aktiviteter, tidsplan, indgåede kontrakter mv. på selskabets hjemmeside hvor man også kan tilmelde sig selskabets nyhedsbrev. Henning Kruse Petersen Bestyrelsesformand Femern A/S Claus F. Baunkjær Adm. direktør Femern A/S 3

4 Årsrapport 2013 Femern A/S Ledelsesberetning Femern A/S har ansvaret for at projektere og tilvejebringe grundlaget for myndighedsgodkendelsen af kyst-kyst forbindelsen over Femern Bælt på vegne af den danske stat. De overordnede rammer for selskabets arbejde følger af en traktat mellem Danmark og Tyskland om myndighedsgodkendelse, finansiering, etablering og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Traktaten blev indgået i september 2008 af transportministrene for Danmark og Tyskland og endeligt ratificeret i december 2009 ved officiel udveksling af ratifikationsdokumenter. I Tyskland blev traktaten godkendt ved vedtagelsen af lov i den tyske forbundsdag den 18. juni 2009 og endeligt i Forbundsrådet den 10. juli I Danmark blev traktaten godkendt af Folketinget ved vedtagelse af Lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg af 15. april 2009 (herefter projekteringsloven). På baggrund af projekteringsloven har den danske transportminister udpeget Femern A/S som ansvarlig for bl.a. projektering, forundersøgelser og forberedelser i relation til etableringen af kyst-kyst forbindelsen. Femern A/S har siden 2009 gennemført indgående undersøgelser på begge sider af Femern Bælt og i selve Femern Bælt, som bl.a. har omfattet undersøgelser af miljøet, jordbundsforholdene og sejladssikkerheden. Resultaterne af forundersøgelserne er en afgørende forudsætning for udarbejdelsen af dokumenterne til brug for myndighedsgodkendelsen, ligesom resultaterne ligger til grund for udarbejdelsen af udbudsdokumenterne. Selskabet har også siden 2009 undersøgt forskellige bro- og tunnelløsninger på et ligeværdigt grundlag med henblik på at kunne vurdere, hvilken teknisk løsning, som er den mest velegnede for den faste Femern Bæltforbindelse. På grundlag af resultaterne af disse undersøgelser indstillede selskabet i november 2010 til transportministeren, at en sænketunnel er selskabets foretrukne tekniske løsning. Transportministeren og de politiske partier bag den faste forbindelse tiltrådte på et møde den 1. februar 2011 selskabets indstilling. Den endelige beslutning om hvilken teknisk løsning, der skal bygges, vil blive truffet i forbindelse med vedtagelsen af en anlægslov i Danmark og i forbindelse med myndighedsbehandlingen i Tyskland. Valget af sænketunnelen som den foretrukne løsning betyder, at Femern A/S i forbindelse med detailprojektering af forbindelsen og i forberedelsen af udbudsprocessen har fokuseret ressourcerne på sænketunnelløsningen. I juni 2011 blev der valgt en produktionsplads for de store tunnelelementer. Forligspartierne bag den faste forbindelse over Femern Bælt tiltrådte den 1. juni 2011 Femern A/S indstilling om at placere produktionen af standardtunnelelementer i Rødbyhavn. Blandt de mulige lokaliteter var det Femern A/S klare vurdering, at Rødbyhavn er den mest hensigtsmæssige placering for produktionsfaciliteterne. Femern A/S fremlagde den 17. april 2012 en realistisk, men fortsat ambitiøs revideret tidsplan for projektet for transportministeren og den politiske følgegruppe. Den reviderede tidsplan indebærer, at projekteringsfasen forlænges med omkring et år. En anlægslov forventes fremsat ultimo Anlægsperioden er uændret på 6½ år, hvorfor byggeriet kan stå færdigt ultimo Transportministeriet anmodede i april 2012 Femern A/S om at undersøge mulighederne for at fremrykke aktiviteter. Et aktstykke om fremrykning af aktiviteter mv. blev godkendt af Folketingets Finansudvalg d. 20. marts 4

5 Femern A/S Årsrapport Aktiviteterne forventes gennemført i perioden september 2013 til medio 2015 som forberedende arbejder for at lette det egentlige anlægsarbejde, der forventes at begynde medio Myndighedsgodkendelse i Danmark I første halvdel af 2013 koncentrerede Femern A/S danske myndighedsarbejde sig om udarbejdelsen af VVM-redegørelsen, som blev færdiggjort og sendt i høring den 28. juni Rapporten indeholder en sammenfattende vurdering af anlægsprojektets forventede virkninger på miljøet, vurderet på baggrund af et omfattende miljøundersøgelsesprogram, som Femern A/S har udført fra 2009 og frem. VVM-redegørelsen var udsendt i høring i perioden fra den 28. juni 2013 til den 20. september I den forbindelse afholdt Transportministeriet og Femern A/S i fællesskab et offentligt møde den 29. august 2013 i Rødbyhavn, hvor alle interesserede havde mulighed for at høre om VVM en og stille spørgsmål. Femern A/S skal i medfør af Statstraktatens bestemmelser indhente alle fornødne godkendelser og tilladelser til at bygge, drive og vedligeholde kyst-kyst forbindelsen. På dansk side sker den endelige godkendelse ved Folketingets vedtagelse af en anlægslov, som blandt andet vil basere sig på VVMredegørelsen og resultatet af den offentlige høring herom. Selskabet forventer i den kommende tid at skulle yde bidrag til Transportministeriets arbejde med at forberede anlægsloven for den faste forbindelse over Femern Bælt, som i selskabets tidsplan forventes fremsat ultimo 2014 og vedtaget i foråret Femern A/S har udarbejdet en rapport, som beskriver de grænseoverskridende påvirkninger fra projektet. Rapporten er udarbejdet til brug for de danske myndigheders høring af Østersølandene og Norge i henhold til Espoo-konventionen og VVM-direktivet. Rapporten var udsendt i høring i perioden fra 28. juni til 4. oktober Myndighedsgodkendelse i Tyskland I Tyskland godkendes Femern Bæltprojektet af de tyske vej- og jernbanemyndigheder på baggrund af en omfattende projektansøgning. Denne ansøgning blev indgivet til de tyske myndigheder den 18. oktober 2013 ved en ceremoni i Kiel. Ansøgningsmaterialet er omfangsrigt og udgør i alt ca sider og over 200 tekniske tegninger. Ansøgningen indeholder tekniske beskrivelser af både den foretrukne tekniske løsning (en sænketunnel), den foretrukne alternative løsning (en skråstagsbro), en boret tunnelløsning samt alternative linjeføringer. Dertil kommer en VVM-redegørelse for alle undersøgte tekniske løsninger, som udarbejdes på baggrund af de omfattende forundersøgelser, som selskabet har gennemført. Med indleveringen af ansøgningen er selve godkendelsesprocessen nu begyndt. Processen forudsættes i selskabets tidsplan at forløbe frem til Desuden skal tyske myndigheder, på samme vis som de danske, gennemføre en høring af Østersølandene om projektets grænseoverskridende virkninger i henhold til Espoo-konventionen og VVM-direktivet. Den proces har været under forberedelse i samarbejde med Femern A/S sideløbende med færdiggørelsen af projektansøgningen. Udbudsprocessen Femern Bælt-forbindelsen er et af de største anlægsprojekter i Europa med et forventet anlægsbudget på over 40 mia. kr. (i priser). Derfor har Femern A/S valgt at dele udbuddet af opgaverne i flere kontrakter. 5

6 Årsrapport 2013 Femern A/S Langt den største del af anlægsopgaven vedrører selve sænketunnelen. Det arbejde er delt op i fire store anlægskontrakter henholdsvis anlæg af portaler og ramper, uddybning af tunneltracé, arbejdshavne og adgangskaneler og opfyldning af nye landområder, samt den nordlige henholdsvis den sydlige del af den ca. 18 km lange sænketunnel. Dertil kommer tunnelens indhold i form af en række tekniske installationer, som er delt op i to kontraktområder henholdsvis installation af elektriske og mekaniske systemer og anlæg af jernbanen. Hvert af disse områder er af tekniske årsager igen delt op i et antal mindre kontrakter. I 2013 var selskabets fokus især på de fire store anlægskontrakter. Den 27. maj 2013 prækvalificerede Femern A/S ni store entreprenørkonsortier til at give tilbud på kontrakterne. Virksomhederne i de ni entreprenørkonsortier kommer fra Danmark, Tyskland, Italien, Spanien, Holland, Belgien, Frankrig, og Sydkorea. Hertil kommer virksomheder fra England og USA, der er tilknyttet nogle af de ni grupper. De konsortier, der ansøgte, viste sig stærke nok til at blive prækvalificerede til at byde på projektet, hvilket betragtes som et positivt tegn for den kommende udbudsproces. Den 2. september 2013 fremsendte selskabet de samlede udbudsdokumenter for de fire store anlægskontrakter til entreprenørkonsortierne. Blandt materialet er beskrivelser og udbudstegninger til brug for, at konsortierne kan indgive deres første tekniske bud på opgaven. Derefter gennemføres en dialogrunde med de enkelte tilbudsgivere. På baggrund af den dialog forventes de prissatte tilbud at være selskabet i hænde ultimo Sideløbende med arbejdet på de fire store tunnelkontrakter forbereder Femern A/S udbuddene af kontrakterne vedrørende jernbanen og de elektriske og mekaniske systemer, hvor udbudsprocessen blev påbegyndt med en fælles Industry Day den 21. januar 2014 med godt 400 deltagere. Fremrykkede aktiviteter Et aktstykke om fremrykning af aktiviteter mv. blev godkendt af Folketingets Finansudvalg den 20. marts Formålet er primært at forberede området for etablering af de store byggepladser for derved at skabe øget robusthed i tidsplanen, men også for nu at bidrage til økonomisk aktivitet og arbejdspladser på Lolland. Aktiviteterne forventes gennemført i perioden september 2013 til medio I forbindelse med de fremrykkede aktiviteter forberedes produktionspladsen ved Rødbyhavn, herunder gennemførelse af projekter for opgradering af adgangsveje og cykelstier, klargøring af installationer (strøm, vand og kloak) samt klargøring af en ny pumpestation, der skal afvande området. Selskabet arbejder desuden med projektering og myndigheds- og aftaleforhold for de fremrykkede aktiviteter, herunder de øvrige vejanlæg og tilhørende forsyningsforhold, hovedvandforsyning til produktionsområdet samt cykelbroer over henholdsvis banelegemet og motorvejen. Dertil kommer arkæologiske udgravninger i området. Femern A/S vil i kontrakterne stille krav om elev- og praktikpladser, hvor det i forhold til aktiviteten er hensigtsmæssigt. Selskabets samfundsansvar Selskabet har i 2013 udarbejdet og vedtaget en overordnet CSR-politik. Femern A/S har valgt at arbejde med følgende fokusområder: Virksomhedsdrift og ledelse, herunder menneskerettigheder og antikorruption Miljø, naturbeskyttelse og klima Sikkerhed, sundhed og trivsel 6

7 Femern A/S Årsrapport 2013 Kommunikation og dialog CSR-politikken er offentliggjort på selskabets hjemmeside: og er kommunikeret til rådgivere og entreprenører, som arbejder på Femern Bælt-projektet. Selskabets samfundsansvar er udformet som en række konkrete og formelle krav i udbudsmaterialet til de entreprenører, som i løbet af 2014 afleverer deres tilbud på udførelse af projektet. Blandt kravene er, at FN s Global Compact skal overholdes på lige fod med national lovgivning i Danmark og Tyskland. Ligeledes stilles der for eksempel krav til elev- og lærlingepladser, ordnede boligforhold for de ansatte og dialog med lokale interessenter. Hensyn til miljøforhold spiller en væsentlig rolle i projektet, og en lang række konkrete krav vil derfor blive en integreret del af de store anlægskontrakter. Det gælder eksempelvis støj, trafik, samt beskyttelse og genoprettelse af natur. Det er selskabets forventning, at ovennævnte krav, som entreprenørerne skal rapportere på, vil blive videreudviklet i dialogen med entreprenørerne. Selskabet vil derfor i beretningen for 2014 kunne gøre nærmere rede for, hvordan CSR-politikken udmøntes, måles og rapporteres i praksis. Fremadrettet vil selskabet foretage en risikovurdering af væsentlige CSR-emner samt revidere politikken sideløbende med, at selskabet afholder dialogmøder med entreprenørerne. Vurderingen vil danne grundlag for udarbejdelsen af en model for monitering, auditering og afrapportering af Femern A/S indsats på CSR-området. Selskabets kontrakter med entreprenørerne vil indeholde mekanismer, som sikrer gode ledelsessystemer, planlægning, rapportering og økonomiske virkemidler, som skal sikre, at entreprenørerne overholder de opstillede krav og samtidig gør det muligt for selskabet aktivt og løbende at følge alle væsentlige forhold på byggepladsen. Sociale klausuler Femern A/S har indarbejdet specifikke minimumskrav om ordnede løn- og arbejdsvilkår på byggepladserne i Danmark og Tyskland i anlægskontrakterne. I selskabets klausul om løn- og arbejdsvilkår på dansk område er der anført minimumskrav (der afhænger af det pågældende fagområde) til løn- og arbejdsvilkår for de ansatte på følgende områder: Minimumslønniveau Dansk lovgivning om arbejdsforhold Løntillæg for så vidt angår arbejde, der er sammenfaldende med offentlige fridage Overtidsbetaling jf. anerkendte niveauer Feriebetaling til en anerkendt og uafhængig institution Pensionsbetaling til en anerkendt og uafhængig institution Kompensation for rejseudgifter, ophold og måltider Af selskabets klausul om løn- og arbejdsvilkår på tysk territorium fremgår, at entreprenøren skal overholde gældende tysk lovgivning, herunder lovgivning, der implementerer relevant EU-regulering som eksempelvis EU s udstationeringsdirektiv. Hertil kommer, at Femern A/S i kontrakterne vil stille krav om lærlinge- og praktikpladser. Der bliver tale om specifikke krav på alle de områder, hvor der med rimelighed kan ansættes lærlinge. Det er selskabets forventning, at der i Femern Bælt-projektets byggeperiode på ca. 6½ år kan ansættes lærlinge svarende til op til 500 mandår i alt. Femern A/S har i løbet af 2013 i forbindelse med seks mindre udbud indsat krav om uddannelses- og praktikaftaler svarende til i alt otte årsværk. Udbuddene omhandler blandt andet fremrykkede anlægsaktiviteter i området ved Rødbyhavn vedrørende adgangsve- 7

8 Årsrapport 2013 Femern A/S je med etablering af tilhørende cykelstier, arkæologiske udgravninger, samt en kontrakt vedr. miljøretlig rådgivning. Kommunikation og information Selskabet oprettede i 2009 lokale informationskontorer i Rødbyhavn og i Burg på Fehmarn som led i det løbende informationsarbejde rettet mod lokalbefolkningen, borgerne i de to lande samt den lange række af organisationer, myndigheder, virksomheder og andre interessenter, som påvirkes af projektet. Femern A/S stræber efter at være en aktiv samarbejdspartner og god nabo for alle som påvirkes. Selskabet lægger stor vægt på grundig og rettidig information, ikke mindst i lokalområdet, hvor mange mennesker vil opleve muligheder og udfordringer fra anlægsarbejderne og den fremtidige drift af den faste forbindelse. Selskabet har i 2013 fokuseret sin kommunikation på bl.a. de muligheder for beskæftigelse og leverancer, som opstår når de store entreprenører går i gang med anlægsarbejdet. Formålet er blandt andet at medvirke til at sikre, at arbejdsmarkedet og de små og mellemstore virksomheder er bedst muligt forberedt til at få andel i opgaverne. En væsentlig indsats retter sig mod uddannelsessystemet på begge sider af Femern Bælt, som skal have mulighed for at tilbyde lærlinge til projektets entreprenører. Selskabsmæssige forhold Femern A/S er et aktieselskab, som er etableret på et privatretligt grundlag. Femern A/S er via A/S Femern Landanlæg en del af Sund & Bælt Holding A/S, som ejes 100 pct. af det danske Transportministerium. Transportministeren kan i henhold til projekteringsloven i spørgsmål af væsentlig betydning give selskabet generelle eller specifikke instrukser for udøvelsen af selskabets virksomhed. Selskabet ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra transportministeren. Hertil kommer tre medlemmer valgt af og blandt selskabets medarbejdere. Selskabet har hovedkvarter i København. Derudover har selskabet kontorer i Burg på Femern og i Rødbyhavn samt en repræsentation i Berlin. På den ordinære generalforsamling den 25. april 2013 var selskabets syv generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle medlemmer blev genvalgt og selskabets bestyrelse bestod herefter af Henning Kruse Petersen (formand), Carsten Koch (næstformand), Pernille Sams, Jørgen Elikofer, Walter Christophersen, Mette Boye og Rainer Feuerhake, samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Karsten Holmegaard, Zoran Markou og Jeanne Christensen. 1. januar 2014 udtrådte Zoran Markou af bestyrelsen, hvorefter suppleant Mette Koch Sonnenborg er indtrådt som ny medarbejderrepræsentant. Femern A/S har indgået aftale med Øresundsbro Konsortiet vedrørende finansforvaltning. Femern Bælt-projektet er et prioritetsprojekt inden for det transeuropæiske transportnet og modtager som følge heraf EU-tilskud. EU-tilskuddet udgør et betydeligt bidrag til finansieringen af projekteringsarbejderne og forundersøgelserne. Medarbejdere Femern A/S er en projektorganisation og under fortsat opbygning. Ved udgangen af 2013 har selskabet 103 ansatte svarende til 92 fuldtidsansatte. 8

9 Femern A/S Årsrapport 2013 Femern A/S Antal ansatte Kønsfordeling, alle ansatte - Kvinder 42 pct. 37 pct. - Mænd 58 pct. 63 pct. Kønsfordeling, ledere - Kvinder 9 pct. 5 pct. - Mænd 91 pct. 95 pct. Uddannelsesbaggrund - Højere 62 pct. 62 pct. - Mellemlange 25 pct. 24 pct. - Korte 13 pct. 13 pct. Medarbejderomsætning 5 pct. 4 pct. Gennemsnitsalder Efteruddannelse pr. medarbejder kr kr. Sygefravær (inkl. langtidssyge) 1,0 pct. 1,5 pct. Organisationen består af medarbejdere af bl.a. dansk, svensk, tysk og engelsk nationalitet. Mangfoldighed Ved udgangen af 2013 udgjorde andelen af kvindelige ansatte i Femern A/S 42 pct. og andelen af kvindelige chefer 9 pct. Der er i begge tilfælde tale om en stigning sammenlignet med Femern A/S arbejder målrettet på at rekruttere flere kvinder til lederstillinger. Selskabet er derfor i gang med at udarbejde en politik for ligestilling på Femern A/S ledelsesniveau generelt, der gennem rekruttering, fastholdelse og udvikling skal medvirke til at få en større andel af kvinder. Økonomi Selskabets resultat før skat udgør et underskud på 1,5 mio. kr. og efter skat et overskud på 12,4 mio. kr. Nedsættelsen af selskabsskatteprocenten har medført en regulering af udskudt skat på 13,8 mio. kr. Selskabets samlede projektomkostninger i 2013 udgør 473 mio. kr. Heraf modregnes beregnet EU-tilskud på 140 mio. kr. Af de samlede omkostninger kr. er 330 mio. kr. aktiveret under anlægsaktiver. Af de samlede omkostninger kan 221 mio. kr. henføres til projekteringsarbejder og forundersøgelser inden for design, miljø, geoteknik, sejladssikkerhed samt udbudsproces, tilknyttede informationsaktiviteter og myndighedsbehandling. Derudover er der aktiveret 81 mio. kr. vedrørende arealerhvervelse og miljøkompensation og yderligere 50 mio. kr. vedrørende fremrykkede anlægsaktiviteter og arkæologi. Beregnet EU-tilskud på 140 mio. kr. er modregnet i anlægsaktiverne. De resterende 120 mio. kr. er anvendt til gager og administration, herunder husleje og IT. Siden etableringen af Femern A/S er der afholdt projektomkostninger for mio., hvor mio. kr. er aktiveret i balancen. Heri modregnes EU støtte på mio. kr. Finansiering Ud over selskabets indskudskapital finansieres aktiviteter ved optagelse af lån og EUtilskud via EU Kommissionens TEN-T program. EU Kommissionen udvalgte i december 2003 Femern Bælt-projektet som et prioritetsprojekt inden for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og gav i 2007 tilsagn om op til 338,9 mio. EUR svarende til ca. 2,5 mia. kr. i perioden Efter EU Kommissionens midtvejsevaluering i 2011 af projektet er det oprindelige støttebeløb reduceret til 267,5 mio. EUR, svarende til ca. 2,0 mia. kr. Samtidig er støtteperioden for bevillingen udvidet til også at omfatte afholdte omkostninger i Efter EU Kommissionens evaluering af den reviderede tidsplan fremlagt i april 2012 indeholdende en forlængelse af projekteringsfasen med omkring et år, er det oprindelige støttebeløb yderligere reduceret og udgør nu 193,2 mio. EUR, svarende til godt 1,4 mia. kr. som konsekvens af udskydelsen af anlægsfasen. Det forventes, at der vil kunne opnås støtte til disse anlægsomkostninger under det kommende støtteprogram dækkende perioden

10 Årsrapport 2013 Femern A/S EU Kommissionen annoncerede i november 2012 en TEN-T ansøgningsrunde, hvor prioritetsprojekterne kunne søge om ekstra støtte vedrørende perioden i tilfælde af, at projekterne ikke modtog støtte. Femern Bælt-projektet modtog en støtteprocent på 24 vedrørende anlægsomkostninger, og fuld støtte på 50 pct. vedrørende projektrelaterede omkostninger. I marts 2013 indsendte Femern A/S sin ansøgning om at hæve støtteprocenterne. Ansøgningen er imødekommet, hvilket betyder, at støttebeløbet øges med 11,7 mio. EUR til 204,9 mio. EUR svarende til godt 1,5 mia. kr. Retningslinerne for støtteperioden blev fremlagt af EU Kommissionen i juni På grundlag af Kommissionens udspil blev der i 2012 forhandlet om et budget med EU Parlamentet og i Ministerrådet. Forhandlingerne er afsluttet i 2013 med fastlæggelse af retningslinjerne for tildeling og gennemførelse af TEN-T støtte i budgetperioden Ansøgningsprocessen forventes afsluttet i Femern Bælt-projektet vurderes at være en stærk kandidat til også at modtage TEN-T støtte i den kommende periode EU-tilskuddet ydes til dækning af selskabets omkostninger i projekteringsfasen og har i 2013 udgjort 30 pct. af de samlede, afholdte omkostninger. Udbetalingerne af EU-tilskuddet sker dels som forudbetalinger af de berammede årlige støttebeløb, dels som afsluttende betalinger, når selskabet har dokumenteret, at de støtteberettigede udgifter er afholdt. Af bevillingen på 1,5 mia. kr. har EU Kommissionen i alt udbetalt mio. kr. Selskabets nettogæld til EU kan derfor ultimo 2013 opgøres til ca. 58 mio.kr, som følge af forudbetalt støtte. Selskabet kan i medfør af projekteringsloven optage lån og benytte andre finansielle instrumenter med statsgaranti til finansiering af selskabets aktiviteter. Selskabet har to forskellige lånemuligheder: Direkte statslån formidlet gennem Danmarks Nationalbank (genudlån) og lån på pengeog kapitalmarkedet, baseret på en statsgaranti. Selskabet finansierede i 2013 aktiviteterne via EU-tilskud og genudlån gennem Nationalbanken. Der er optaget et nyt lån på nominelt 300 mio. kr., så den samlede lånefinansiering ultimo 2013 udgør mio. kr. I 2013 udgjorde finansieringsomkostninger (netto) 1,3 mio. kr., mens de finansielle værdireguleringer udgjorde en udgift på 0,6 mio. kr., der vedrører dagsværdireguleringer af de finansielle aktiver og passiver. Det skal bemærkes, at den danske stat yder særskilt garanti for renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser i forbindelse med selskabets låntagning mod en garantiprovision på 0,15 pct. Ved udgangen af 2013 udgjorde den rentebærende nettogæld 870 mio. kr. Egenkapitalen udgør ultimo året 515 mio. kr. Pengestrømme Pengestrømme fra driften udgør -160 mio. kr. og hidrører primært fra forskydning i driftskapitalen, som består af omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Nettoinvesteringer i anlægsaktiver udgør -316 mio. kr. Under finansieringsaktiviteter indgår låneoptagelse på 305 mio. kr. samt finansieringsomkostninger, som udgør 0,7 mio. kr. Selskabets likvide midler udgør ultimo 2013 i alt 230 mio. kr. 10

11 Femern A/S Årsrapport 2013 Begivenheder efter balancedagen Der er indgivet en klage til EU Kommissionen vedrørende dansk statsstøtte til Øresundsbro Konsortiet I/S. Klagen omfatter tillige de skatteregler, som Sund & Bælt koncernen er underlagt. På basis heraf har EU Kommissionen anmodet de danske myndigheder om et uddybende svar på anklagerne. Derudover er der ikke efter balancedagen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for Forventninger til 2014 For det kommende år er der budgetteret med projektomkostninger i størrelsesordenen 1,5 mia. kr. inklusive fremrykkede anlægsarbejder og arealerhvervelse. Der forventes indtægter i form af EU-tilskud på ca. 500 mio. kr. Af de samlede nettoomkostninger på mio. kr. forventes 998 mio. kr. at blive aktiveret og resultatet efter skat i størrelsesordenen -2 mio. kr. I 2014 og frem vil nettoudgifterne (efter fradrag af EU-tilskud) skulle dækkes ved lånefinansiering. I 2014 forventes der behov for optagelse af nye lån på op til mio. kr. samt låneomlægning for 800 mio. kr., så den samlede lånefinansiering ultimo 2014 skønnes at udgøre op til 2,6 mia. kr. Lånefinansieringen forudses primært at ske ved optagelse af direkte statslån (genudlån). God selskabsledelse Ledelsesstrukturen i Femern A/S er todelt og består af bestyrelsen og direktionen, som er uafhængige af hinanden, og ingen er medlem af begge selskabsorganer. Femern A/S tilstræber, at selskabet ledes efter principper, der til enhver tid lever op til god skik for selskabsledelse. NASDAQ OMX anbefalinger til god selskabsledelse svarer til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse, der senest er opdateret i maj Femern A/S opfylder generelt NASDAQ OMX anbefalinger vedrørende god selskabsledelse. Undtagelser fra anbefalingerne begrundes med koncernens særlige ejerforhold, hvor staten er eneste aktionær. Der er følgende undtagelser til anbefalingerne: I forbindelse med valg til bestyrelsen foretager aktionæren en vurdering af de nødvendige kompetencer, som bestyrelsen samlet set skal besidde. Derfor er der ikke nedsat et nomineringsudvalg. Der er ikke opstillet formelle regler for alder og antallet af bestyrelsesposter, et bestyrelsesmedlem må varetage. Dette indgår i aktionærens overvejelser i forbindelse med nyvalg. Aktionæren fastlægger bestyrelsens vederlag, mens det er bestyrelsen, der varetager fastlæggelsen af direktionens aflønning. Der anvendes ikke incitamentsaflønning eller bonusordning for direktion og bestyrelse. Derfor er der ikke nedsat et vederlagsudvalg. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert andet år. Bestyrelsen har ikke foretaget en evaluering af arbejdet i bestyrelse og direktion. I relation til hvilke ledelseshverv virksomhedens ledelse beklæder i andre erhvervsdrivende virksomheder, henvises der til afsnittet Bestyrelse og direktion. Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse kan ses på 11

12 Årsrapport 2013 Femern A/S Risikostyring og kontrolmiljø Selskabets risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskab og finansiel rapportering har til formål at minimere risikoen for materielle fejl. Det interne kontrolsystem omfatter klart definerede roller og ansvarsområder, rapporteringskrav samt rutiner for attest og godkendelse. Den interne kontrol granskes af revisorerne. 12

13 Femern A/S Årsrapport 2013 Hoved- og nøgletal Hovedtal, t.kr Driftsomkostninger Resultat af primær drift Skat Årets resultat Anlægsinvesteringer i året Egenkapital Balancesum Nøgletal, pct: Overskudsgrad (primær drift) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afkastningsgrad (primær drift) -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Anm.: Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber i note 1 Anvendt regnskabspraksis. Anm.: Hovedparten af selskabets omkostninger aktiveres på balancen. 13

14 Årsrapport 2013 Femern A/S Totalindkomstopgørelse 1. januar 31. december 2013 (1.000 DKK) Note Omkostninger Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat af primær drift Resultat før skat Skat Årets resultat og totalindkomst Resultatdisponering: Årets overskud på t.kr. foreslås overført til næste år. Femern A/S har ingen anden totalindkomst i indeværende regnskabsår eller sammenligningsåret. 14

15 Femern A/S Årsrapport 2013 Balance 31. december 2013 (1.000 DKK) Note Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver 5 Software Immaterielle aktiver i alt Materielle aktiver Vej- og jernbaneanlæg under udførelse Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel Materielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Derivater, aktiver Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

16 Årsrapport 2013 Femern A/S Note Passiver Egenkapital Aktiekapital Frie reserver Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Udskudt skatteforpligtelse Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Obligationslån og gæld til kreditinstitutter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Anvendt regnskabspraksis Sikkerhedsstillelser Købsforpligtelser Eventualforpligtelser Nærtstående parter Begivenheder efter balancedagen Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse 16

17 Femern A/S Årsrapport 2013 Egenkapitalopgørelse (1.000 DKK) Frie Aktiekapital reserver I alt Saldo pr. 1. januar Årets resultat og totalindkomst Saldo pr. 31. december Saldo pr. 1. januar Årets resultat og totalindkomst Totalindkomst Saldo pr. 31. december

18 Årsrapport 2013 Femern A/S Pengestrømsopgørelse (1.000 DKK) Note Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat før finansielle poster Reguleringer Skat Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Modtaget EU-tilskud Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt Frit cash flow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Gældsoptagelse Finanseringsomkostninger Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Periodens ændring i likvide beholdninger Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger sammensættes således: Likvide beholdninger og aftalekonti Likvide beholdninger i alt ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af regnskabet. 18

19 Femern A/S Årsrapport 2013 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter, der er fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapporten for Selskabet har valgt at anvende den såkaldte Fair Value Option i IAS 39. Det betyder, at samtlige finansielle aktiver og forpligtelser (lån, placeringer og derivater) måles til dagsværdi, og at ændringer i dagsværdien indregnes i totalindkomstopgørelsen. Lån og likvide beholdninger klassificeres til dagsværdimåling på tidspunktet for første indregning i balancen, mens derivater altid indregnes til dagsværdi, jf. IAS 39. Baggrunden for at vælge Fair Value Option er, at selskabet konsekvent anlægger en porteføljebetragtning i forbindelse med finansforvaltningen, og dette indebærer, at den tilsigtede eksponering over for forskellige finansielle risici tilvejebringes med forskellige finansielle instrumenter, både primære og afledte finansielle instrumenter. Det betyder, at der i styringen af den finansielle markedsrisiko ikke skelnes mellem for eksempel lån og derivater, men alene fokuseres på den samlede eksponering. Valget af finansielle instrumenter til afdækning af de økonomiske risici i finansforvaltningen kan derfor give anledning til regnskabsmæssige asymmetrier, med mindre Fair Value Optionen anvendes, og det er begrundelsen for valget. Fair Value Optionen er efter selskabets opfattelse det eneste af de under IFRS tilladte målingsprincipper, der reflekterer dette synspunkt. Årsagen er, at de øvrige principper alle medfører uhensigtsmæssige asymmetrier mellem ellers identiske eksponeringer, afhængigt af om eksponeringen er etableret i form af lån eller derivater, eller fordrer omfattende krav til dokumentation af sikringsforholdet, som tilfældet er med reglerne om hedge accounting. Idet derivater, finansielle aktiver og lån måles til dagsværdi, vil målingen i regnskabet opnå samme resultat for lån og tilknyttet afdækning med derivater, når afdækningen af den økonomiske risiko er effektiv, og selskabet opnår dermed en symmetri i den regnskabsmæssige behandling. Lån uden tilknyttede derivater måles til dagsværdi, i modsætning til hovedreglen i IAS 39, der indregner lån til amortiseret kostpris, og det giver naturligt anledning til udsving i årets resultat som følge af værdireguleringer. Årsregnskabet er aflagt i DKK, som ligeledes er koncernens funktionelle valuta. Alle beløb angives, hvis intet andet er oplyst, i tusinder DKK. Femern A/S er et datterselskab af A/S Femern Landanlæg og indgår i koncernregnskabet for Sund og Bælt Holding A/S, som er det ultimative moderselskab. For at imødekomme regnskabslæseren er en del af de oplysninger, der kræves ifølge IFRS, også indeholdt i ledelsesberetningen. 19

20 Årsrapport 2013 Femern A/S Ny regnskabsregulering Med virkning fra 1. januar 2013 har selskabet implementeret IFRS 1, 2, 3, 7, 8 og 13, IFRIC 20 samt IAS 1,7,16, 19, 24, 36 og 38. Følgende ændringer til eksisterende og nye standarder samt fortolkningsbidrag er endnu ikke trådt i kraft og er ikke gældende i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2013: IAS 27, 28, 32, 36 og 39, IFRS 9, 10, 11, 12 samt IFRIC 21. De nye standarder og fortolkningsbidrag vil blive implementeret, når de træder i kraft. Implementeringen af IFRS 9 vil ændre på blandt andet klassifikation og måling af finansielle aktiver og forpligtelser. Implementeringen af denne standard forventes at få betydning, men den samlede effekt er endnu ikke opgjort. Implementeringen af de øvrige standarder og fortolkningsbidrag forventes ikke at få beløbsmæssig effekt på opgørelsen af selskabets resultat, aktiver og forpligtelser samt egenkapital i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014, 2015 og 2018, hvor de træder i kraft. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indregning af finansielle aktiver og forpligtelser sker første gang på handelsdagen og ophører på handelsdagen, når retten til at modtage/afgive pengestrømmen fra det finansielle aktiv eller forpligtelse er udløbet, eller hvis den er overdraget, og virksomheden også i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i totalindkomstopgørelsen i takt med, at det er sandsynligt, at de tilfører selskabet økonomiske fordele. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i totalindkomstopgørelsen. Resultat- og totalindkomstopgørelsen Selskabets formål er at forestå projektering og bygherrestyring af den faste forbindelse over Femern Bælt. Selskabets udgifter er aktiveret og indgår i kostprisen for vej- og jernbaneanlæg under udførelse under materielle aktiver. I resultat- og totalindkomstopgørelsen er alene indregnet en andel af selskabets generelle omkostninger til administration. Periodisering Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Offentlige tilskud Offentlige tilskud omfatter EU-støtte samt garantistillelse fra den danske stat. Offentlige tilskud indregnes, når det er rimeligt sandsynligt, at tilskudsbetingelserne er opfyldt, og at tilskuddet vil blive modtaget. 20

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Femern Bælt A/S Årsrapport 2

Femern Bælt A/S Årsrapport 2 Årsrapport 2008 Femern Bælt A/S Årsrapport 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Ledelsespåtegning 22 De uafhængige

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland ApS. Frederiksberg C CVR nr. 34586012. Årsrapport 2014

Frydenland ApS. Frederiksberg C CVR nr. 34586012. Årsrapport 2014 Frydenland ApS Frederiksberg C CVR nr. 34586012 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Ruben Kopp Pedersen dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. december 2015 Wei Yang Dirigent

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS Højdevej 59-61 2300 København S CVR-nr.: 33 59 27 01 Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013-31. december 2013 3. regnskabsår Optillet uden revision eller review

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ledelsesberetning. Femern Bælt A/S Årsrapport 3

Ledelsesberetning. Femern Bælt A/S Årsrapport 3 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Ledelsespåtegning 20 De uafhængige revisorers påtegning

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Skimmelfrit ApS CVR-nr Traverbanevej Charlottenlund. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Skimmelfrit ApS CVR-nr. 34 69 16 06 Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Årsrapport 2015 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Ejendomsmæglerfirmaet Torben Larsen A/S Frederiksberggade 11, 8600 Silkeborg CVR-nr

Ejendomsmæglerfirmaet Torben Larsen A/S Frederiksberggade 11, 8600 Silkeborg CVR-nr Ejendomsmæglerfirmaet Torben Larsen A/S Frederiksberggade 11, 8600 Silkeborg CVR-nr. 20 83 88 09 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.04.16 Steen Lundbye

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14

NJL Vikar og Flex Montage ApS. Nørregade 63, 7200 Grindsted. Årsrapport for 2013/14 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 NJL Vikar og Flex Montage ApS Nørregade 63, 7200 Grindsted Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 31 27 50

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KR 2013 ApS. Edvard Thomsens Vej 33, 4 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015

KR 2013 ApS. Edvard Thomsens Vej 33, 4 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015 KR 2013 ApS Edvard Thomsens Vej 33, 4 th 2300 København S Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2016 Kristian

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012 Mosedalvej 14 2500 Valby CVR-nr. 15737271 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Lisbeth Krener Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere