CRP, Special, Bellevue Teatret, Klampenborg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CRP, Special, Bellevue Teatret, Klampenborg."

Transkript

1 Teori CRP, Special, Bellevue Teatret, Klampenborg. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængnings armaturer VAV Volumenstrømsregulatorer Kontrolventiler Udeluft / Overtryksventiler Øvrige produkter Index. Lindab Ventilation A/S. Enhver form for eftertryk og kopiering uden skriftlig tilladelse er forbudt. er Lindab AB s registrerede varemærke. Lindabs produkter, systemer, produktgruppe- og produktbetegnelser er beskyttet af intellektuel ejendomsret (IPR).

2 Teori Indhold Generelt om luftfordelingssystemer Fortrængningsventilation Lavimpulsindblæsning Valg af luftfordelingssystem Betegnelser Tryktab Lydniveau Isoterm indblæsning Coandaeffekt Hastighed i strålen Termisk indblæsning Projektering af opblandingsventilation Fortrængningsventilation Betegnelser Vertikal temperaturfordeling Temperatureffektivitet Tryktab Lydniveau Nærzone Projektering af fortrængningsventilation Projektering af lydniveau Betegnelser Bestemmelse af lydniveau Side

3 Generelt om luftfordelingssystemer Ved opblandingsventilation tilføres luften med relativ stor hastighed udenfor opholdszonen, som regel fra loft eller væg. Den store indblæsningshastighed medfører, at der medrives en betydelig mængde rumluft. Indblæsningshastigheden bør holdes på et niveau, der sikrer, at opblandingen er effektiv, og at hastigheden er faldet til det ønskede niveau, inden strålerne når opholdszonen. Dette stiller krav til indblæsningsarmaturernes effektivitet med hensyn til indblæsningshastighed og opblanding. En forøgelse af indblæsningshastigheden medfører en forøgelse af lydniveauet. Krav om et lavt lydniveau er således med til at begrænse armaturernes effektivitet. Temperatur og forureningskoncentration er stort set den samme i hele rummet, når der er tale om tilførsel af isoterm eller undertempereret luft. er relativt ufølsom over for ydre påvirkninger og kan anvendes både til opvarmning og køling. Indblæsning af overtempereret luft Da overtempereret luft er lettere end rumluften, kræver det betydelig energi at tvinge luften ned i opholdszonen. Dette bevirker, at kravet til den nedadgående indblæsningshastighed stiger med stigende lofthøjde og stigende overtemperatur. Ved stor lofthøjde er det som regel nødvendigt at blæse luften direkte lodret nedad. Indblæsning af undertempereret luft Den tungere undertempererede luft, som indblæses fra loftet, kan ved store termiske belastninger medføre for store hastigheder i opholdszonen. Strålerne fra armaturerne (normalt vandrette) og konvektionsstrømmene fra varmekilderne (personer, belysning, maskiner) resulterer i en hastighed i opholdszonen, som, udover armaturets indblæsningshastighed, afhænger af den fjernede effekt pr. arealenhed (W/m ), fordelingen på de enkelte armaturer samt armaturernes spredningsmønster. Tilførsel af både over- og undertempereret luft i samme armatur fra loftet kan i mange tilfælde ikke opfylde kravene til temperaturgradient, ventilationseffektivitet og hastighed i opholdszonen samtidig. t r t i Fig., Illustration af opblandingsventilation. t u Løsningen på dette problem kan være motoriserede armaturer, som kan ændre indblæsningsmønsteret. En anden mulighed er at dimensionere armaturerne for kølesituationen og så supplere med lodrette hjælpedyser ved indblæsning af overtempereret luft. Fortrængningsventilation t r Fig., Illustration af fortrængningsventilation. Ved fortrængningsventilation er det de termiske kræfter fra varmekilderne i rummet, der styrer luftfordelingen. Luften tilføres rummet direkte i opholdszonen i gulvniveau - med lav hastighed og undertemperatur. Luften udbreder sig over hele gulvet og fortrænger den varme, forurenede luft, som føres til loftet af konvektionsstrømmene fra varmekilderne. Udsugning bør ske ved loftet, hvor der dannes et varmt, forurenet lag. Ventilationseffektiviteten ved fortrængningsventilation er på grund af lagdeling større end ved opblandingsventilation. Forskellen forøges ved større lofthøjde. Den samtidig forøgede temperatureffektivitet medfører, at man kan spare køleeffekt eller tilsvarende udnytte udeluftens køleeffekt bedre idet udsugningsluften er varmere og dermed transporterer mere effekt bort fra rummet. Fortrængningsventilation kan under normale forhold ikke anvendes til opvarmning. Armaturets nærzone afhænger primært af den tilførte volumenstrøm, undertemperaturen samt af armaturets placering. Indenfor det anbefalede volumenstrømsområde har armaturets størrelse ingen praktisk indflydelse på nærzonen. Nærzonens geometri kan dog ændres efter behov ved at justere på fordelingsdyserne. t i t u

4 Generelt om luftfordelingssystemer t r t i Fig., Illustration af lavimpulsindblæsning. Lavimpulsindblæsning Ved lavimpulsindblæsning tilføres undertempereret luft fra loftet med lav hastighed. Den rene luft fortrænger den forurenede. Det bedste resultat opnås ved at fordele den indblæste luftmængde i små portioner spredt over hele loftet. Systemet kan ikke anvendes til opvarmning t u Valg af luftfordelingssystem De forskellige systemer har deres fordele og ulemper. Disse bør derfor nøje afvejes forud for valg af systemløsning. Fælles for systemløsningerne er, at der opnås bedre termisk og atmosfærisk komfort ved anvendelse af flere små armaturer frem for få store. Samtidig er det vigtigt at fordele armaturerne jævnt i lokalet. Fordele og ulemper fremgår af nedenstående oversigt. + Kan anvendes til køling og opvarmning. + Stor induktion giver mulighed for indblæsning med stor undertemperatur. + Stort set samme temperatur og luftkvalitet i hele rummet, dvs. lille temperaturgradient og lille koncentrationsgradient. + Stabilt strømningsmønster. + Fleksibilitet med hensyn til placering af armaturer. + Ingen reduktion af brugsareal (nærzone). - Risiko for kortslutning og dermed lav ventilationseffektivitet (specielt ved opvarmning). - Større effektbehov ved køling. - Risiko for træk ved stor køleeffekt. Fortrængningsventilation + Høj ventilations- og temperatureffektivitet. + Høj luftkvalitet i opholdszonen. + Lave hastigheder i opholdszonen, dog ikke i nærzonen. + Velegnet til køling af højloftede lokaler. - Møbleringsfrihed begrænses og brugsarealet reduceres pga. armaturets nærzone. - Lav induktion. - Stor vertikal temperaturgradient. - Opvarmning ikke mulig. Lavimpuls + Ingen reduktion af brugsareal. + Velegnet ved store luftskifter med begrænset undertemperatur. + Høj lokal effektivitet. - Lav induktion. - Kan ikke bruges til opvarmning. - Risiko for kortslutning ved udsugning i loftet.

5 Generelt om luftfordelingssystemer Valg af luftfordelingssystem Opblanding Fortrængning Lavimpuls Dyser Riste Bagkantindblæsning Kontor Opv. + køl. - W/m - W/m > W/m diffusorer Eensp. diffusorer Perf. Flerkonede diffusorer Rotationsarmatur Spaltediffusorer Vægarmaturer Gulvarmaturer Stoleindblæsning Forsamling Konference Teater, Biograf Auditorie Restaurant Undervisning Udstilling Forretning Butikker Supermarked Sportshaller Svømmehaller Storkøkken Laboratorier "Rene rum" Boliger Institutioner Brugbar God Bedst Valg af luftfordelingssystem i industrimiljø Ventilations- Varme- Køle- Opblandings- Fortrængnings- Lavimpuls behov behov behov ventilation ventilation Lille behov X X X X X X X X X X X Stort behov

6 Et luftfordelingsarmatur skal tilføre en bestemt mængde luft, således at rummet bliver tilstrækkeligt gennemventileret, samtidig med, at krav til lydniveau, lufthastighed og temperaturgradient i opholdszonen overholdes. For at kunne overholde disse krav har man brug for projekteringsregler, hvoraf de vigtigste er angivet i det følgende. Ved valg af armatur skal kravene til tryktab, lydniveau og kastelængde fastlægges. Disse data findes for hvert enkelt produkt separat. Udvælgelses- og ydelsesdata vist i Lindabs katalog er resultater af målinger udført i Lindabs laboratorium og er udført med moderne og nøjagtige måleinstrumenter. I praksis er forholdene sjældent så ideelle som i et laboratorium, idet bygningsmæssige forhold, møblering, placering af luftfordelingsarmaturer m.v. har stor indflydelse på stråleudbredelse i rummet. Lindab tilbyder at efterprøve forholdene i praksis ved at udføre fuldskalaforsøg, hvilket ofte er værdifuldt ved større og komplicerede opgaver. Betegnelser A Rummets totale absorptionsareal [m ] b h Maksimal horisontal spredning til isovelen, m/s [m] b v Maksimal vertikal spredning til isovelen, m/s [m] F Armaturets effektive friareal (q/v, hvor v er den målte indblæsningshastighed) [m ] K ok Korrektionsværdi for lydeffektniveau i oktavbånd l, Kastelængde til isovelen, m/s [m] l, Vendepunkt ved vertikal indblæsning [m] l b Afstand fra armatur til den position, hvor spredningen er maksimal [m] L A A-vægtet lydtrykniveau [db(a)] L WA A-vægtet lydeffektniveau [db(a)] L Wok Lydeffektniveau i oktavbånd L p Lydtrykniveau L W Lydeffektniveau L Egendæmpning D Rumdæmpning p t Totaltrykfald [Pa] q Volumenstrøm [m /h], [l/s] t Temperaturdifferens mellem rumluft og indblæst luft [K] v Armaturets indblæsningshastighed [m/s] v x Strålehastigheden i afst. fra armaturets centrum [m/s] v term Termisk maksimalhastighed i opholdszonen [m/s] Tryktab Diagrammerne viser det totale trykfald for armaturet (ved ρ =, kg/m ), d.v.s. summen af statisk og dynamisk tryk (inklusiv evt. trykfordelingsboks), tilsluttet en lige kanal med en længde på m og samme dimension som armaturet. Lydniveau Diagrammerne i kataloget angiver det A-vægtede lydeffektniveau L WA for armatur og evt. trykfordelingsboks tilsluttet med en lige kanal med en længde på m og samme dimension som armaturet. Lydtrykniveau er et mål for lydens styrke, dvs. de tryksvingninger vi opfatter, mens lydeffektniveau er en parameter, der karakteriserer lydkilden. Begge størrelser angives normalt i enheden db (decibel), hvilket kan give anledning til en del forvirring. Lydtryk (Lp) Et mål for lydens styrke, karakteriseret ved de tryksvingninger, der opfattes af øret eller måles med en mikrofon på en støjmåler. Lydtryk måles i Pascal (Pa) og angives hyppigst som lydtrykniveau i decibel (db) eller db(a). Lydeffekt (Lw) Den effekt, en lydkilde (fx en maskine) udsender i form af lyd. Lydeffekten måles i Watt (W) og angives hyppigst som lydeffektniveau i decibel (db) eller db(a). I kataloget er armaturernes lydmæssige egenskaber angivet som lydeffektniveau. Lydeffektniveau: L W = log hvor N er den aktuelle lydeffekt [W], der tilføres luften i form af tryksvingninger og N re = - W er referencelydeffekten. Lydtrykniveau: L P = log hvor p er det aktuelle lydtryk [N/m ] og p re = - N/m er referencelydtrykket. Rumdæmpningen D er forskellen mellem lydeffektniveau og lydtrykniveau L P = L W - D Det A-vægtede lydeffektniveau, L WA omregnes til lydeffektniveau i de enkelte oktavbånd ved L Wok = L WA + K ok hvor K ok er en korrektionsværdi. K ok er angivet på tabelform for hvert armatur. Egendæmpning Angives for hvert armatur reduktionen af lydeffektniveauet fra kanal til rum (inkl. enderefleksion). Isoterm indblæsning Alle tekniske data gælder ved isoterme forhold. Kastelængde Kastelængden l, defineres som den største afstand fra armaturets centrum til isovelen, m/s. Værdierne for l, gælder for armaturer monteret i loftet. (Fig. ) l P P re N N re Fig., Kastelængde l, for armaturer monteret i loft.

7 Ved frithængende montage, dvs. armaturer monteret mere end mm fra loftet (Figur ), reduceres kastelængden med %, således at l, frithængende =, l,. b h min. l b l Fig., Horisontal spredning. Fig., Frithængende armatur. For riste gælder l, for montering mere end mm fra loftet. (Figur ). > Fig., Kastelængde for rist monteret mere end mm fra loft. Hvis en rist er monteret mindre end mm fra loftet (Figur ) forlænges kastelængden l, med %, således at l, rist ved loft =, l,. < Fig., Kastelængde for rist monteret mindre end mm fra loft. Spredning l b l b l Den største vertikale spredning b v angiver den største vertikale afstand fra loftet til isovelen, m/s (Figur ). l b Fig., Vertikal spredning. Den horisontale spredning betegnes b h og angiver luftstrålens maksimale spredning i horisontalplanet ved isovelen, m/s (Figur ). Afstanden fra armaturet til det plan, hvor den største spredning findes, betegnes l b. b v, b h og l b angives for de enkelte armaturer som funktion af kastelængden l,. b v b v b v Coandaeffekt Fig., Strømning med Coandaeffekt. Når luften blæses ind langs en begrænsningsflade, f.eks. et loft, opstår der et undertryk mellem luftstrålen og loftet, som får strålen til at»klæbe«til loftet (Figur ). Denne effekt, den såkaldte Coandaeffekt, har stor betydning for luftens fordeling, specielt ved indblæsning af undertempereret luft. For at opnå så stor Coandaeffekt som muligt skal luften tilføres i små mængder pr. armatur og med så stor spredning på loftet som muligt, samt med størst mulig hastighed. Det er således altid bedst at indblæse luften fra armaturet i et helt -mønster uden afdækninger til nogen af siderne. Specielt bør spaltediffusorer (MTL) opdeles i aktive og inaktive sektioner for at undgå drop. Hastighed i strålen Lufthastigheden i kernestrålen kan inden for et begrænset område beregnes efter l v x = <=> x = l,,,, x v x hvor x er afstanden til det punkt i kernestrålen, hvor lufthastigheden er v x m/s. Eksempel Et armatur har en kastelængde på l, = m. Afstanden til det punkt, hvor strålehastigheden er, m/s bliver således: X = m, m/s, m/s = m

8 Termisk indblæsning Katalogværdierne for kastelængder gælder ved isotermisk indblæsning. Ved under- eller overtempereret indblæsningsluft virker de termiske kræfter ved henholdsvis at tvinge strålen nedad (undertempereret) eller give strålen opdrift (overtempereret). En beskrivelse af strømningstilstanden vil kræve en bestemmelse af forholdet mellem temperaturdifferens og indblæsningshastighed (i stråleen udtrykt ved Archimedes tal). Ønskes en detaljeret beregning af lufthastigheder, hvor der tages hensyn til dette, samt visualisering af strømningstilstanden fra armaturerne, henvises til softwareprogrammet DIMcomfort. Nedenstående tommelfingerregler for horisontal og vertikal indblæsning med under- eller overtempereret luft kan dog anvendes som korrektion for kastelængden i en mere simpel beregning. Horisontal indblæsning ved loft. Ved horisontal indblæsning med undertempereret luft reduceres kastelængderne med, % pr. grad (Figur ), og den vertikale spredning b V øges.. Ved horisontal indblæsning med overtemperatur øges kastelængerne med % pr. grad (Figur ). l. underkølet l. isoterm l. overtempereret Fig., Kastelængde l, for armaturer monteret i loft. Vertikal indblæsning fra loft Projektering af opblandingsventilation L ofth ø jd e C C B Armatur B Opholdszone Fig., Projektering af opblandingsventilation. For at undgå hastigheder over, m/s i opholdszonen skal armaturerne dimensioneres således, at kastelængderne l, har det rigtige forhold til afstandene A, B og C (Figur ). For to mod hinanden blæsende armaturer skal følgende overholdes., A + C l, A ( + C ) ( ) For et armatur, som blæser mod væg gælder:, (B + C) l, B + C Hvis eller flere armaturer med parallelt rettet indblæsning (-vejs eller -vejs) placeres med en indbyrdes afstand A, som er mindre end b h, forlænges kastelængden efter: l, (korrigeret) = K l, Opholdszone hvor K er en korrektionsfaktor, der kan aflæses af Figur. A C B Armatur A Opholdszone Kastelængderne for vertikal indblæsning gælder ved isoterme forhold. K,. Ved undertempereret luft forøges kastelængden. Således fordobles kastelængden ved t = - C.. Ved indblæsning med overtempereret luft reduceres kastelængden. Således halveres kastelængden ved t = C. For produkter, som kan indstilles til vertikal indblæsning findes desuden særskilte vendepunktsdiagrammer til overtempereret luft ( t = +K, +K og evt. +K) for vendepunktet l, sammen med øvrige produktdata.,,,,, eller flere a r m a t u r e r A A l b h b h b h,,,, A/b h Fig., Projektering af opblandingsventilation.

9 For dyser og frithængende armaturer med -vejs indblæsning kan strålens opdrift eller fald som følge af overeller undertempereret indblæsningsluft aflæses af Figur. For at undgå at luftstrålen afbøjes af evt. forhindringer skal minimumafstandene i Figur overholdes. Varmebelastninger i rummet skaber opadgående konvektionsstrømninger, og tilsvarende opstår der nedadgående kolde konvektionsstrømninger af den indblæste luft. Frit areal (m ),,,, V = m / s x y h (mm) K K t = - X - K K - - K h,,, X,,,, l Fig., Kastelængde l, for armaturer,, X = m,,,,, Fig., Projektering af opblandingsventilation. Eksempel En dyse har et frit areal på, m. y/ t (m/k) Med en luftmængde på m /h fås en indblæsningshastighed v = m/s (v = q / A ). På Figur er indtegnet en vandret fed streg mellem A =, m og v = m/s. Ved at følge den fede streg lodret ned til x = m og derefter vandret til højre kan forholdet mellem y (opdrift/fald) og t (temperaturdifference mellem indblæsningsluft og rumluft) aflæses til,. Med en temperaturdifferens på K fås en opdrift/fald på y =, m/k K =, m i en afstand på x = m fra dysen.

10 Den beregnede maksimale hastighed v term i opholdszonen, som opstår pga. af termiske strømninger, er vist i Figur. Strømningerne afhænger af varmebelastningen i rummet (W/m ) samt af fordelingen af indblæsningsluften (antal armaturer og spredningsmønster), men ikke af impulsen af indblæsningen. Desuden er hastigheden beroende på lofthøjden. Bestemmelsen af den maksimale hastighed i opholdszonen foretages ved hjælp af en empirisk model ud fra varmebelastningen (W/m ), antal armaturer (W/armatur) samt luftmønster (-, -, -, -vejs) ved en loftshøjde på, m. Hersker der tvivl om et projekt, eller ønskes særlige forhold undersøgt, tilbyder Lindab at efterprøve forholdene i praksis ved at udføre fuldskalaforsøg, hvilket ofte er værdifuldt ved større og komplicerede opgaver. Belastning [W/armatur] Riste Rotation vejs vejs vejs vejs Maksimal hastighed vterm i opholdszonen [m/s] <. <. <. <. <. <. Fig. a, Termisk maksimalhastighed i opholdzonen. Diagrammet er vejledende og gælder for en loftshøjde på, m. Belastning [ W/armatur] Maksimal hastighed Vterm i opholdszonen [m/s ] <. <. <. <. [W/m ] [W/m ] Fig. b, Termisk maksimalhastighed i opholdzonen. Diagrammet er vejledende og gælder for loftshøjder > m. <. <. <.

11 Beregningseksempel Lokale: L B H = m m m Termisk belastning: pers., siddende aktivitet ( W) = W ( W/m ) bordlamper á W ( W) = W ( W/m ) maskiner á W ( W) = W ( W/m ) Samlet belastning = W ( W/m ) For at opnå tilfredsstillende luftkvalitet i lokalet regnes typisk med at ventilationen skal have en udelufttilførsel på - l/s pr. person samt, l/s pr. m gulvareal. Benyttes l/s kan følgende nødvendige volumenstrøm beregnes. q min = personer l/s pr person + m, l/s pr. m = l/s Hvis ventilationen samtidig skal fjerne den samlede varmebelastning i lokalet, er det nødvendigt med en temperaturdifference t mellem indblæsningsluft og rum-/udsugningsluft. t kan bestemmes til t = l/s l/m W, kg/m J/kg/K =, K t Da = en undertemperatur på Wnæsten K højst =, sandsynligt K vil give anledning l/s til, termisk kg/m ubehag, eksempelvis J/kg/K pga. drop fra et loftarmatur, l/m q = anbefales W det at øge luftmængden og l/m = l/s benytte K en mindre, kg/mundertemperatur. J/kg/K Vælges t = K kan luftmængden bestemmes til. q = W l/m = l/s K, kg/m J/kg/K

12 Fortrængningsventilation Fortrængningsventilation Et luftfordelingsarmatur skal tilføre en bestemt mængde luft, således at rummet bliver tilstrækkeligt gennemventileret, samtidig med, at krav til lydniveau, lufthastighed og temperaturgradient i opholdszonen overholdes. For at kunne overholde disse krav har man brug for nogle projekteringsregler, hvoraf de vigtigste er angivet i det følgende. Ved valg af armatur skal kravene til tryktab, lydniveau og kastelængde fastlægges. Disse data findes for hvert enkelt produkt separat. Udvælgelses- og ydelsesdata vist i Lindabs katalog er resultater af målinger udført i Lindabs laboratorium og er udført med moderne og nøjagtige måleinstrumenter. I praksis er forholdene sjældent så ideelle som i et laboratorium, idet bygningsmæssige forhold, møblering, placering af luftfordelingsarmaturer m.v. har stor indflydelse på stråleudbredelse i rummet. Lindab tilbyder at efterprøve forholdene i praksis ved at udføre fuldskalaforsøg, hvilket ofte er værdifuldt ved større og komplicerede opgaver. Betegnelser a, Bredde af nærzone [m] b, Længde af nærzone [m] ε t Temperatureffektivitet [-] K ok Korrektionsværdi for lydeffektniveau L A A-vægtet lydtrykniveau [db(a)] L WA A-vægtet lydeffektniveau [db(a)] L Wok Lydeffektniveau i oktavbånd L p Lydtrykniveau L w Lydeffektniveau L Egendæmpning D Rumdæmpning p t Totaltrykfald [Pa] q Volumenstrøm [m /h], [l/s] t i Indblæsningstemperatur [ C] t r Rumtemperatur (, m over gulv) [ C] t u Udsugningstemperatur [ C] t Temperaturdifferens mellem rumluft og indblæst luft [K] v x Strålehastigheden i afst. fra armaturets centrum [m/s] Vertikal temperaturfordeling På grund af den lagdelte strømning er der ved fortrængningsventilation stor forskel på temperaturen op gennem rummet. Ved komfortventilation, hvor varmekilderne er placeret i den nederste del af lokalet, vil temperaturgradienten, dvs. temperaturstigningen pr. m (K/m) være størst i den nederste del af lokalet og mindre i den øverste del. Højde over gulv Detaljeret model %-regel Temperatur Fig., Sammenligning af modeller til beskrivelse af den vertikale temperaturfordeling. De simpleste modeller til beskrivelse af den vertikale temperaturfordeling er de såkaldte %-regler. Den mest anvendte er %-reglen, i hvilken det antages, at halvdelen af temperaturstigningen fra indblæsning til udsugning sker ved gulvet, og den anden halvdel sker op gennem lokalet (se Figur ). Modellen er god, som en første tilnærmelse for de fleste typiske lokaler og armaturer, men pga. sin simplicitet er den ikke tilstrækkelig præcis til angivelse af temperaturgradienten i opholdszonen. Lindab anbefaler i stedet at anvende en mere detaljeret model, der beskriver temperaturgradientens variation op gennem lokalet. Som en god tilnærmelse kan antages, at temperaturgradienten i opholdszonen er halvdelen af temperaturforskellen mellem rumluften og indblæsningsluften. Modellen er baseret på erfaring fra en række fuldskalaforsøg og tager højde for temperatureffektiviteten, samt at temperaturgradienten er større i den nederste del af lokalet end den øverste. Temperatureffektivitet Effektiviteten ved fortrængningsventilation bliver på grund af lagdelingen større end ved opblandingsventilation. Forskellen forøges ved større lofthøjder. Den effekt, der fjernes fra rummet, er ligefrem proportional med temperaturforskellen mellem indblæsning og udsugning (t u ). Da udsugningstemperaturen (t u ) ved fortrængningsventilation er højere end rumtemperaturen (t r ) kan der fjernes samme effekt fra rummet med en højere indblæsningstemperatur (t i ) i forhold til opblandingsventilation, hvor t u t r. Dette betyder, at man kan spare køleeffekt eller er i stand til at udnytte udeluftens køleeffekt bedre. Fortrængningsventilation er desuden delvis selvregulerende ved varierende termisk belastning, fordi en stigende belastning først og fremmest giver en større temperaturgradient og dermed højere temperatur ved loftet. Temperatureffektiviteten er givet ved: t ε t = u - t i % t r - t i Ved fortrængningsventilation gælder at ε t > % (t u t r ), mens ε t % ved opblandingsventilation (t u t r ). Ved fuldstændig opblanding er ε t = % (t u = t r ). Tryktab Diagrammerne viser det totale trykfald for armaturet (ved ρ =, kg/m ), d.v.s. summen af statisk og dynamisk tryk, tilsluttet en lige kanal med en længde på m og samme dimension som armaturet. Lydniveau Diagrammerne i kataloget angiver det A-vægtede lydeffektniveau L WA for armatur tilsluttet en lige kanal med en længde på m og samme dimension som armaturet. Lydtrykniveau er et mål for lydens styrke, dvs. de tryksvingninger vi opfatter, mens lydeffektniveau er en parameter, der karakteriserer lydkilden. Begge størrelser angives normalt i enheden db (decibel), hvilket kan give anledning til en del forvirring.

13 Fortrængningsventilation Lydtryk (Lp) Et mål for lydens styrke, karakteriseret ved de tryksvingninger, der opfattes af øret eller måles med en mikrofon på en støjmåler. Lydtryk måles i Pascal (Pa) og angives hyppigst som lydtrykniveau i decibel (db) eller db(a). Lydeffekt (Lw) Den effekt, en lydkilde (fx en maskine) udsender i form af lyd. Lydeffekten måles i Watt (W) og angives hyppigst som lydeffektniveau i decibel (db) eller db(a). I Lindabs katalog er armaturernes lydmæssige egenskaber angivet som lydeffektniveau. Lydeffektniveau: N L W = log N re hvor N er den aktuelle lydeffekt [W], der tilføres luften i form af tryksvingninger og N re = - W er referencelydeffekten. Lydtrykniveau: P L P = log P re hvor p er det aktuelle lydtryk [N/m ] og p re = - N/m er referencelydtrykket. Rumdæmpningen D er forskellen mellem lydeffektniveau og lydtrykniveau. L wok = L W - D Det A-vægtede lydeffektniveau, L WA omregnes til lydeffektniveau i de enkelte oktavbånd ved: L P = L WA + K ok hvor K ok er en korrektionsværdi. K ok er angivet på tabelform for hvert armatur. Egendæmpning Angives for hvert armatur reduktionen af lydeffektniveauet fra kanal til rum (inkl. enderefleksion). Nærzone Det område omkring armaturet, hvor lufthastigheden overstiger, m/s, kaldes nærzonen. Størrelsen af nærzonen er angivet for hvert armatur ved en undertemperatur på t = t r - t i = K. Nærzonelængden (a ) og bredden (b ) gælder for jævnt fordelt termisk belastning. Projektering af fortrængningsventilation At projektere et ventilationsanlæg efter fortrængningsprincippet, der»virker«på basis af de termiske kræfter, og hvor indblæsningsluften tilføres direkte i opholdszonen, stiller særlige krav til dimensionering og placering af luftfordelingsarmaturerne. Systemet er følsomt overfor varmepåvirkninger, og armaturerne bør således aldrig placeres lige ved siden af en kraftig varmekilde som fx en radiator. Kraftigt solindfald kan ligeledes forstyrre systemet og i nogle tilfælde få det til at fungere som et opblandingssystem. Store, kolde væg- og vinduesflader i lokalet kan give anledning til en tilbagestrømning af forurenet luft til opholdszonen. Systemet er ikke velegnet til opvarmningsformål og kræver derfor, at opvarmning og ventilation separeres. Udsugning bør altid ske så højt i lokalet som muligt. Hersker der tvivl om et projekt eller ønskes særlige forhold undersøgt, tilbyder Lindab at efterprøve forholdene i praksis ved at udføre fuldskalaforsøg, hvilket ofte er værdifuldt ved større og komplicerede opgaver. Konvektionsstrøm Den tilførte volumenstrøm skal mindst svare til den samlede konvektionsstrøm i rummet (Figur ). Såfremt den tilførte volumenstrøm er mindre, vil konvektionsstrømmen medrive forurenet luft oppefra, hvilket bevirker, at det forurenede lag trækkes med ned i opholdszonen (Figur ). Følgende forhold påvirker konvektionsstrømmen: Varmekildens form og overflade Varmekildens overfladetemperatur Konvektiv andel af den afgivne varmeeffekt Middeltemperatur i lokalet Den forurenede zones højde i forhold til varmekildernes placering (højde) i lokalet Konvektionsstrømmene fra personer, lys og maskiner kan bestemmes ud fra varmekildernes effekt og placering i rummet (se Tabel og Tabel ). Tabel, Vejledende konvektionsstrømme for personer. Varme- Volumenstrøm l/s Aktivitet met afg. W, m o.g., m o.g. Siddende, hvile, - - Siddende aktivitet, - - Let aktivitet, stående, - - Middel akt., stående, - - Høj aktivitet, stående, - - Met: metabolisme(stofskifte), met = W/m kropsoverflade. Tabel, Vejledende konvenktionsstrømme for diverse varmekilder. Volumenstrøm l/s pr. W Varmekilde, m o.g., m o.g. Bordlamper,, Loftsbelysning - - Maskiner,, Solindfald,, Fig., Fortrængningsventilation med tilstrækkelig volumenstrøm.

14 Fortrængningsventilation Stor volumenstrøm fra et armatur kan resultere i en for stor nærzone (Figur ). Fordeles luften i stedet på to armaturer opnås mindre nærzoner (Figur ). For at opnå så små nærzoner som muligt, og dermed den bedste udnyttelse af rummet, bør volumenstrømmen fordeles jævnt i rummet med så mange armaturer som muligt. Fig., Fortrængningsventilation med utilstrækkelig volumenstrøm. Temperaturgradient Kravet til termisk komfort i opholdszonen sætter grænser for temperaturgradientens størrelse. I Tabel er angivet den af Lindab Comfort maksimalt anbefalede gradient i opholdszonen angivet ved forskellige aktivitetsniveauer. Desuden er den tilsvarende maksimalt tilladelige undertemperatur (t r - t i ) angivet ved anvendelse af Lindabs COMDIF-armaturer. Temperaturgradienten i opholdszonen (K/m) kan med god tilnærmelse sættes til det halve af undertemperaturen t r (K). Tabel, Vejledende temperaturgradienter og undertemperaturer. Maksimal tempe- Maksimal under- Aktivitet ratur gradient temperatur (K/m) t r (K) Siddende, hvile,, Siddende aktivitet,, Let aktivitet, stående,, Middel aktivitet,, Høj aktivitet,, Nærzone Nærzonens størrelse er angivet for hvert armatur i kataloget. Hvis flere armaturer anbringes i nærheden af hinanden, forøges nærzonen væsentligt (Figur ). Fig., For stor volumenstrøm på ét armatur resulterer i stor nærzone. Fig., Mindre volumenstrøm pr. armatur og dermed mindre nærzoner. Flere armaturer Når flere armaturer placeres for tæt på hinanden ved samme væg, forøges nærzonen som vist på Figur, idet der kan dannes stråler mellem armaturerne. I en vis afstand fra armaturerne vil der imidlertid dannes en plan strømning med noget nær konstant hastighed. Denne sluthastighed er afhængig af den samlede volumenstrøm pr. m væg og undertemperaturen. I Figur kan denne sluthastighed aflæses. Det kan ofte være hensigtsmæssigt at fordele luften ud på armaturer, der sidder på tilstødende vinkelrette vægge. Her bør armaturerne også placeres jævnt langs væggene, idet der også kan dannes stråler mellem for tætsiddende armaturer omkring et væghjørne. V slut [m/s].. T r -T i - K - K - K - K - K.. - K Fig., Armaturer placeret for tæt, hvorved det enkelte armaturs induktion begrænses... q total pr m væg [(m /h)/m] Fig., Sluthastighed ved plan strømning.

15 Fortrængningsventilation Effekt For at beregne den effekt, som kan fjernes fra rummet med et fortrængningssystem, skal temperaturforskellen t u, være kendt (afhænger af den termiske belastning, lofthøjden og undertemperaturen (t r )). Ved beregning af temperatureffektiviteten og den nødvendige temperaturdifferens t u medtages varmekilder tæt ved loftet (fx belysning) med % af den afgivne effekt. Af Figur kan temperatureffektiviteten ε t aflæses ved forskellige kombinationer af lofthøjde og varmebelastning. [%] t ε t = u - t i % t r - t i Lofthøjde [m]. [W/m ] Fig., Temperatureffektivitet afhængig af loftshøjde og varmebelastning. Beregningseksempel Lokale: L B H = m m m Termisk belastning: pers., siddende aktivitet ( W) = W ( W/m ) bordlamper á W ( W) = W ( W/m ) maskiner á W ( W) = W ( W/m ) Samlet belastning = W ( W/m ) Mindste volumenstrøm (fra Tabel og Tabel ): q min = pers. l/s/pers. + bordlamper W/bordlampe, l/s/w + mask. W/mask., l/s/w = l/s Nødvendig temperaturdifferens (t u ): t u - t i = l/s l/m W, kg/m J/kg/K =, K Af Figur kan temperatureffektiviteten aflæses til ε t = % ved en loftshøjde på m og en varmebelastning på W/m q =. W l/m = l/s Hermed, K kan, temperaturforskellen kg/m J/kg/K t r bestemmes t ε t = u - t i t <=> t r - t i = u - t i, K = = K t r - t i ε t, hvilket giver en temperaturgradient i opholdszonen på, K/m (da temperaturgradienten i opholdszonen med god tilnærmelse kan sættes til det halve af undertemperaturen t r ). Lindab anbefaler en temperaturgradient på < K/m og derfor bør volumenstrømmen øges. ten u - ttemperaturgradient i = på WK/m giver t r = = K, og Kmed uændret temperatureffektivitet l/s, kg/m på J/kg/K % bliver den acceptable temperaturdifferens l/m t u =, K. For at fjerne varmebelastningen på W skal volumenstrømmen ændres til: q = W l/m = l/s, K, kg/m J/kg/K

16 Projektering af lydniveau Projektering af lydniveau Diagrammerne i kataloget angiver det A-vægtede lydeffektniveau L WA for armatur tilsluttet en lige kanal med en længde på m og samme dimension som armaturet. Det aktuelle lydtrykniveau, det vi hører, bestemmes som vist nedenfor. Betegnelser A Rummets totale absorptionsareal [m ] K ok Korrektionsværdi for lydeffektniveau L A A-vægtet lydtrykniveau [db(a)] L WA A-vægtet lydeffektniveau [db(a)] L Wok Lydeffektniveau i oktavbånd L p Lydtrykniveau D Rumdæmpning L w Lydeffektniveau V Rummets volumen [m ] T s Rummets efterklaringstid [-] D Rumdæmpning Q Retningsfaktor [-] Forøgelse af lydeffektniveauet ved et givet antal ens armaturer r Afstand til nærmeste armatur [m] α Absorptionsfaktor [-] n Antal armaturer [-] Bestemmelse af lydtrykniveau Den samlede lydeffekt L W fra et antal ens armaturer findes ved logaritmisk multiplikation af antallet af armaturer med lydeffektniveauet fra et enkelt armatur L W = L W n hvor L w er lydeffektniveauet fra et enkelt armatur og n er antallet af armaturer. Den samlede lydeffekt kan vha. Figur beregnes som L W = L W + hvor er forøgelsen af lydeffektniveauet ved et givet antal ens armaturer. n Fig., Forøgelse af lydeffektniveau (logaritmisk multiplikation) ved et antal ens lydkilder. Med kendskab til lydkilderne og rummets absorbtionsareal bestemmes rumdæmpningen af Figur, Figur og Figur ved en eller flere ens lydkilder i rummet. Det aktuelle lydtrykniveau er forskellen mellem lydeffektniveau og rumdæmpning, hvor L p er lydtrykniveau, L W er lydeffektniveau og D er rumdæmpningen. Ved forskellige lydkilder i samme rum findes lydtrykniveauet i et givet punkt ved logaritmisk addition af lydtrykniveauerne for de enkelte lydkilder (Figur ). A kan også beregnes ud fra efterklaringstiden efter formlen: A =. x V T s [ m A S a b i n e ] α =, M e g e t d æ m p e t α =, D æ m p e t α =, N o r m a l α =, H å r d t α =, M e g e t h å r d t α =, V o l u m e n [ m ³ ] Beregningseksempel α =, α =, I et lokale med dimensionerne L B H = m x m x, m er der monteret fire armaturer i loftet. Hvert armatur giver et lydeffektniveau på db(a). Rummet er dæmpet, hvilket giver et absorptionsareal på A ~ m Sabine (Figur ). Lydtrykniveauet ønskes beregnet, m over gulv. α =, α =, Fig., Forholdet mellem rumvolumen og ækvivalent lydabsorptionsareal. Lydeffektniveau fra de fire armaturer: L W = = + = db(a) (Figur ) For armaturer monteret i loftet er retningsfaktoren Q = og dermed bliver (Figur ). n / Q =, I højden, m over gulv er afstanden til nærmeste armatur r = m, og dermed kan rumdæmpningen bestemmes til D = db vha. Figur. Lydtrykniveauet i rummet: L A = db(a) - db = db(a). n Q n / Q Fig., Retningsfaktor for forskellige placeringer af lydkilder og forholdet mellem n / Q som funktion af antal lydkilder og retningsfaktor (billedet).

17 Projektering af lydniveau D [d B ] A [ m ] S a b ine, [m ] r n / Q Fig., Rumdæmpning som funktion af absorptionsareal og antal lydkilder. Addition af db-værdier Tillægges højeste db-værdi Differencen mellem to db-værdier, der skal adderes Fig., Addition af lydniveauer (logaritmisk addition af lydeffektniveau eller lydtrykniveau).

LAD, Kildeskovhallen, Gentofte.

LAD, Kildeskovhallen, Gentofte. comfort dyser Dyser LAD, Kildeskovhallen, Gentofte. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner E ØD (MF) ØA Beskrivelse er en indblæsningsdyse, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret

Læs mere

Perforeret armatur. Dimensioner

Perforeret armatur. Dimensioner Dimensioner Ød Beskrivelse er et cirkulært fortrængningsarmatur tilpasset industrielle behov. er forsynet med en spjældfunktion, som gør det muligt at variere indblæsningsmønstret mellem horisontalt eller

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner 0 ulmål min. Ø0 Ø 0 Ø Beskrivelse er en indblæsningsdyse udført i gummi, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen er drejelig med henblik

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner. DAD-0 Med flange for montage mod væg eller kanalside.

Indblæsningsdyse. Dimensioner. DAD-0 Med flange for montage mod væg eller kanalside. A imensioner A-0 Med flange for montage mod væg eller kanalside. Ø ( ) 0 Ø F Ø Nom 0 0 Ø A Ø B Ø E Beskrivelse A er en drejelig indblæsningsdyse velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker

Læs mere

Kontrolventiler. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Kontrolventiler. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Kontrolventiler KSU, Kontrolventil. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer

Læs mere

Vægarmaturer. Om Lindab. Comfort og Design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Vægarmaturer. Om Lindab. Comfort og Design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse lindab vægarmaturer er Om Lindab Comfort og Design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse er Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer Pascal og

Læs mere

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært ACTIVENT dysearmatur Activent er et indblæsningssystem. Activent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. f. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler,

Læs mere

ALRa

ALRa ---------------------------------------------------------- ALBATROSS Rist ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALR er en regulerbar rist for opnåelse

Læs mere

LindabComfort. Indhold. Side. Luftfordelingssystemer... 383-385 Opblandingsventilation... 386-389 Fortrængningsventilation... 390-392 Lyd...

LindabComfort. Indhold. Side. Luftfordelingssystemer... 383-385 Opblandingsventilation... 386-389 Fortrængningsventilation... 390-392 Lyd... Indhold Side Luftfordelingssystemer... - Opblandingsventilation... - Fortrængningsventilation... 0- Lyd... Teori Generelt om luftfordelingssystemer t i t u Løsningen på dette problem kan være motoriserede

Læs mere

Dysearmatur. Dimensioner

Dysearmatur. Dimensioner Dysearmatur GTI Dimensioner Montage Ød Beskrivelse GTI er en fleksibel indblæsningsdyse som er velegnet til ventilering af større lokaler. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret luft og

Læs mere

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation.

Lindab Comdif. Fleksibilitet ved fortrængning. fortrængningsarmaturer. Comdif er en serie af luftfordelingsarmaturer til fortrængningsventilation. comfor forrængningsarmaurer Lindab Comdif 0 Lindab Comdif Ved forrængningsvenilaion ilføres lufen direke i opholds-zonen ved gulvniveau - med lav hasighed og underemperaur. Lufen udbreder sig over hele

Læs mere

produktoversigt / symboler

produktoversigt / symboler Produktoversigt / symboler Aluminiumsriste, Metro stationer, København. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer

Læs mere

Loftarmaturer - synlige

Loftarmaturer - synlige lindab loftarmaturer - synlige Loftarmaturer - synlige Om Lindab RCW, Ejendals arena, Leksand. Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse

Læs mere

ALJa

ALJa ----------------------------------------------------------- ALBATROSS Luftfordeler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALJ er en regulerbar luftfordeler

Læs mere

Trykfordelingsbokse. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Trykfordelingsbokse. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse VBA boks -detalje. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV Volumenstrømsregulatorer

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

Dysekanal. Dimensioner 1

Dysekanal. Dimensioner 1 Dimensioner L Ød Ød Beskrivelse Ventiduct er et luftfordelingssystem bestående af spiralfalsede cirkulære kanaler, der er forsynet med et stort antal små dyser, som er presset op i kanalvæggen. De leveres

Læs mere

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner B C Ø U Ød Ø E Ø A Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret stilbar bundplade. kan anvendes for såvel indblæsning som udsugning. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal

Læs mere

Ventiduct Dysekanal. Dimensioner 1

Ventiduct Dysekanal. Dimensioner 1 Dimensioner L Beskrivelse Ventiduct er et luftfordelingssystem bestående af spiralfalsede cirkulære kanaler, der er forsynet med et stort antal små dyser, som er presset op i kanalvæggen. De leveres i

Læs mere

CKD. Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning

CKD. Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning Korte data Diffust eller koncentreret spredningsbillede Indsatsen drejelig 360 Mulighed for motoromstilling af spredningsbilledet Velegnet

Læs mere

fornemmelsen af et godt arbejdsklima

fornemmelsen af et godt arbejdsklima fornemmelsen af et godt arbejdsklima //Lavimpuls / spalte diffuser //ref.01 //opholdsrum, restauranter og kontorer //The Royal Shakespeare Company, The Courtyard Theatre, uk Lyden af et godt indeklima

Læs mere

Rundrørsrist TRP. ØLAND A/S Luftledeplade, enkelt vertikale lameller. Riste med luftledeplade

Rundrørsrist TRP. ØLAND A/S Luftledeplade, enkelt vertikale lameller. Riste med luftledeplade Ledeplade Frontgitter/ramme Justérbare retningslameller Frontgitter/ramme Rundrørsrist Type er en rist beregnet til, både indblæsning og udsugning. Er for indbygning i spirorørs kanaler i.h.t. måltabel

Læs mere

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi T 2.2/1/DK/1 Hvirvel AIRNAMIC-serien Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970 Hørsholm Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Klamsagervej

Læs mere

EAGLE Wall. Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering

EAGLE Wall. Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering EAGLE Wall Korte data Regulerbare dyser % fleksibelt spredningsbillede Rengøringsvenlig Justerbare for øget kapacitet Enkel indregulering Anvendes

Læs mere

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER Fortrængningsarmatur med BOOSTER Korte data Til rum, der opvarmes med luft El-motor eller manuel omstilling Til rum med store loftshøjder Optager ikke gulvareal Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M L Y D

Læs mere

CVH. Cirkulær indblæsningsdyse til loft

CVH. Cirkulær indblæsningsdyse til loft Cirkulær indblæsningsdyse til loft Korte data Klarer store volumenstrømme Horisontalt eller vertikalt spredningsbillede Mulighed for motoromstilling af spredningsbilledet Velegnet til luftvarme Kan anvendes

Læs mere

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ Funktion VAV BASiQ er et trykuafhængig elektronisk reguleringsspjæld, der bruges med energibesparende formål til at behovstyre luftmængder i f.eks. skoler, butikker, kontorer og konferencerum. Spjældet

Læs mere

Comfort. - luftbårne indeklimasystemer

Comfort. - luftbårne indeklimasystemer lindab comfort Comfort - luftbårne indeklimasystemer comfort om lindab Vi findes over hele landet Haderslev Hovedkontor Langkær 0 Haderslev Tlf.: + Fax: + (salg) Aalborg Servicecenter Svanningevej Aalborg

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Perforeret armatur. Dimensioner

Perforeret armatur. Dimensioner Dimensioner ØU Ød H 11 60 ØA Beskrivelse er et cirkulært perforeret armatur, som kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Armaturet er velegnet til horisontal tilluft af undertempereret luft. Armaturet

Læs mere

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner ØU Ød ØD Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret bundplade og kan anvendes til såvel indblæsning som udsugning. er velegnet til horisontal indblæsning af undertempereret luft hvor

Læs mere

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Produkt Funktioner Side STB STU Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Lindab Lineo Med spaltearmaturets smalle

Læs mere

Aktiv kølebaffel til frithængende montage

Aktiv kølebaffel til frithængende montage DK1109 07.13 Svalbard-F LØV-R Aktiv kølebaffel til frithængende montage Frithængende montage Længde fra 1200 til 3000 Tryk/luftmængde kan ændres Variabelt strømingsmønster TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970

Læs mere

ROC. ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA

ROC. ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA Robust konstruktion Indblæsnings- eller udsugningsluft Enkel montage i væg eller loft Ledeskinneperforering Kan benyttes med tilslutningsboks

Læs mere

TRS - Jet Nozzle Diffuser

TRS - Jet Nozzle Diffuser Halton TRS Tilluftsdiffusor til store rum Halton Smal eller bredt strømningsmønster til kold, varm eller isotemisk tilluft. Egnet til væg eller loftsmontering i store rum. Mulighed for montage i kanal,

Læs mere

DKC. VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede

DKC. VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Korte data Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler med behov for store volumenstrømme Enkel montering

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

CDH/CLH. CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA

CDH/CLH. CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA Horisontal eller vertikal kanaltilslutning Forsynet med mikrofilter H14 med tætningsmasse alt. tætningsgummi Lakeret indvendigt Måleudtag til

Læs mere

Kontakt, oversigt, index. Vejledning køling og varme. Plexus. Professor / Professor Plus. Premum / Premax / Solus. Architect. Polaris I & S.

Kontakt, oversigt, index. Vejledning køling og varme. Plexus. Professor / Professor Plus. Premum / Premax / Solus. Architect. Polaris I & S. Kontakt, oversigt, index Vejledning køling og varme Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Læs mere

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor Halton TSA Hvirveldiffusor Hvirveldiffusor med høj induktion, der sikrer effektiv opblanding og hurtig sænkning af lufthastigheden Velegnet til rum med stor højde Radialt eller vertikalt kompakt strømningsmønster

Læs mere

VAV armatur. Dimensioner

VAV armatur. Dimensioner Dimensioner U x U Ød Beskrivelse er et kvadratisk armatur af typen LKA med indbygget motorspjæld for indblæsning af varierende volumenstrøm. Det indbyggede motorspjæld sikrer konstant kastelængde, så coandaeffekt

Læs mere

Hvirveldiffusorer. stilbar stråleafbøjning for indblæsningshøjder fra 3,80 m. Trox Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677

Hvirveldiffusorer. stilbar stråleafbøjning for indblæsningshøjder fra 3,80 m. Trox Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 T 2.2/7/D/1 Hvirveldiffusorer serie VDL stilbar stråleafbøjning for indblæsningshøjder fra 3,80 m Trox Danmark /S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Stejlepladsvej 1 e-mail: trox@trox.dk 2990 Nivå www.trox.dk

Læs mere

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Comfort og design Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

CAR - Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage. Halton CAR. Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage

CAR - Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage. Halton CAR. Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage Halton CAR Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft. Efektiv køling med temperaturforskelle på op til 16 C. Velegnet til opvarmning. Velegnet også til

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Ventilationsrist. Dimensioner. Beskrivelse B3020 er en rektangulær aluminiums rist med faste horisontale

Ventilationsrist. Dimensioner. Beskrivelse B3020 er en rektangulær aluminiums rist med faste horisontale Ventilationsrist B0 Dimensioner B+/A+ B-/A- Beskrivelse B0 er en rektangulær aluminiums rist med faste horisontale lameller. B0 anvendes til såvel indblæsning som udsugning og leveres som standard med

Læs mere

PKA, Handelshøjskolen, København.

PKA, Handelshøjskolen, København. Loftarmaturer PKA, Handelshøjskolen, København. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Billedet viser en kundetilpasset løsning. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart

Læs mere

LPA. Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning LOCKZONE

LPA. Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning LOCKZONE TM LOCKZONE Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning Korte data Ledeskinneperforering i rotationsmønster Stor induktionseffekt Tilpasset til montering i hele gipslofter Let at montere Kan anvendes

Læs mere

VAV. Optimeret drift. Komplet program. lindab vav

VAV. Optimeret drift. Komplet program. lindab vav 0 Optimeret drift Ventilering udgør en betragtelig andel af energiomkostningerne i den daglige drift af bygningen. Samtidigt er man underlagt myndighedskrav, som stiller krav til, hvor meget energi man

Læs mere

Bravidadagene 2002 på Bolkesjø. Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark

Bravidadagene 2002 på Bolkesjø. Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark Bravidadagene 2002 på Bolkesjø tirsdag 17.og onsdag 18.september Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark VAV - Variable Air Volume CAV - Constant Air

Læs mere

DBC. Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA

DBC. Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart Ingen synlige skruer Findes i alternative

Læs mere

THD - Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Halton THD

THD - Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Halton THD Halton THD Rund, perforeret diffusor til loftsmontage Halton Horisontal tilluft, også egnet til fraluft. Installation direkte til kanal eller til trykfordelingsboks. Sektorblænder for 1, 2, 3, eller 4

Læs mere

Udeluft / Overtryksventiler

Udeluft / Overtryksventiler comfort udeluft / overtryksventiler Udeluft / Overtryksventiler ULA i kobber. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer

Læs mere

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV Ventilation NYHED Planforsænket VAV-loftarmatur type Nyt planforsænket VAV-loftarmatur type 2 Nyt planforsænket VAV-armatur type Design: Arkitekt Knud Holscher Lindab udvider endnu engang sit VAV-produktsortiment.

Læs mere

Indeklimaet i Industriens Hus

Indeklimaet i Industriens Hus Indeklimaet i Industriens Hus Et renoveringsprojekt med fokus på indeklimaet Jürgen Nickel Rambøll Renovering af Industriens Hus Baggrund, randbetingelser, projektforløb Et godt indeklima Definition af

Læs mere

Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8

Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8 Design-Lufttæppesystemer TWISTO 5/8 Design-Lufttæppesystemer TWISTO Tidsløs elegance - sikker afskærmning med den patenterede synchrostream - indblæsningsspalte (patent Nr. 19 710 779) Det er de forudsætninger

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

Ret til konstruktionsændringer forbeholdes.

Ret til konstruktionsændringer forbeholdes. HAWK ------------------------------------ Kvadratisk indblæsningsarmatur til montering i loft ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Kvadratisk indblæsningsarmatur

Læs mere

Perforeret diffusor til loftsmontage

Perforeret diffusor til loftsmontage Halton DTR Perforeret diffusor til loftsmontage Halton Horisontal tilluft i 4 retninger, også egnet til fraluft. Installation i plan med loft, lav indbygningshøjde. Leveres i størrelser 300, 450 og 600.

Læs mere

FLOORMASTER GFB, DASH, DUSH

FLOORMASTER GFB, DASH, DUSH AIR COMFORT AIR DIFFUSION FW: DK 015.01 CC FLOORMASTER» TEKNISKE DATA DASH GFB PRODUKTFAKTA: Floormaster armaturserie til lokaler med stolerækker Mulighed for forskellige positioner Meget lavt lydniveau

Læs mere

INDBLÆSNINGSVENTIL KTS

INDBLÆSNINGSVENTIL KTS AIR COMFORT AIR DIFFUSION FW: DK 2015.01 CC INDBLÆSNINGSVENTIL» TEKNISKE DATA PRODUKTFAKTA: Fremstillet af stål Udstyret med sektorplade til justering af spredningsmønster Indblæsningsventilen anvendes

Læs mere

EIV. Cirkulær rist til væg og indblæsning. Korte data. Hurtigvalg EIV V O L U M E N S T R Ø M - L Y D N I V E A U

EIV. Cirkulær rist til væg og indblæsning. Korte data. Hurtigvalg EIV V O L U M E N S T R Ø M - L Y D N I V E A U Cirkulær rist til væg og indblæsning Korte data Kan anvendes med trykfordelingsboks ALS Justerbare lameller Enkel montering Rensbart Findes i alternative farver Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M - L Y

Læs mere

ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR CTPB

ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR CTPB AIR COMFORT AIR DIFFUSION FW: DK 2014.12 CC ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR» TEKNISKE DATA er et lydsvagt envejs indblæsningsarmatur som normalt er placeret i loftet. Armaturet kan ligeledes placeres i en væg.

Læs mere

VIREO Ceiling med ALS

VIREO Ceiling med ALS Kvadratisk loftsarmatur med stilbare lameller og trykfordelingsboks KORTE DATA Plant design Velegnet til VAV Hurtig og nem installation Tætningsring, standard på tilslutningsstudser Energieffektiv med

Læs mere

Til kontorer, skoler, sygehuse og lignende bygninger med stort kølebehov.

Til kontorer, skoler, sygehuse og lignende bygninger med stort kølebehov. Loftdiffusorserien»Lotus«Type NHLM Motoriseret diffusor med trykfordelingsboks for indblæsning til brug i luft efter behov system. Monteres i loft eller frit rum. 2 3 Til kontorer, skoler, sygehuse og

Læs mere

VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse. Vægarmaturer.

VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse. Vægarmaturer. VAV LKPV, IBM, Århus. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

Køleloftsvejledning egenkonvektion

Køleloftsvejledning egenkonvektion Kontakt, oversigt, indeks Vejledning til loftsvarme/kølelofter Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C/Loggia Regula Drypac Belysning

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Halvrund Floormaster DVHA

Halvrund Floormaster DVHA Halvrund Floormaster DVHA Floormaster DVHA er halvrunde fortrængningsarmaturer beregnet til gulvplacering opad væg. Armaturerne er udviklet til fortrængningsventilation efter Floormaster systemet, som

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

2/2.6/DA/5. Spaltediffusor. serie VSD35. med 35 mm bred frontskinne. TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677. 2990 Nivå www.trox.

2/2.6/DA/5. Spaltediffusor. serie VSD35. med 35 mm bred frontskinne. TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677. 2990 Nivå www.trox. 2/2.6/DA/5 Spaltediffusor serie VSD35 med 35 mm bred frontskinne TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Stejlepladsvej 15 e-mail: trox@trox.dk 2990 Nivå www.trox.dk Indhold Luftindblæsningsretninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

Kontakt, oversigt, index. Vejledning køling og varme. Plexus. Professor. Premum / Premax / Solo. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium.

Kontakt, oversigt, index. Vejledning køling og varme. Plexus. Professor. Premum / Premax / Solo. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Kontakt, oversigt, index Vejledning køling og varme Plexus Professor Premum / / Solo Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia Regula Drypac Belysning

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

ventilationsanlæg hos Lindø Industripark A/S

ventilationsanlæg hos Lindø Industripark A/S 27-05-2016 Optimering af ventilationsanlæg hos Lindø Industripark A/S Bilagsmappe - FMS Navn: Steffen Møller Studie nr.: Indhold Bilag 1 - Projektskabelon... 2 Bilag 2 - Måling af volumenstrømme... 3 Bilag

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

VSKA Hvirveldiffusor. Hurtigvalg

VSKA Hvirveldiffusor. Hurtigvalg Comfort: VSKA Tekniske data VSKA Hvirveldiffusor VSKA er lydsvage armaturer til loftmontage. Armaturudformningen sikrer meget effektiv opblanding af rumluften (høj induktion). Man kan derfor opretholde

Læs mere

Hvirvel diffusor VFKA

Hvirvel diffusor VFKA 84 Hvirvel diffusor er lydsvage armaturer til loftmontage. Armaturudformningen sikrer meget effektiv opblanding af rumluften (høj induktion). Man kan derfor opretholde en god komfort i rummet, selv ved

Læs mere

Spaltearmatur. Dimensioner. Beskrivelse

Spaltearmatur. Dimensioner. Beskrivelse Dimensioner -- + D -- eskrivelse er et rektangulær spaltearmatur i aluminium. er velegnet for tilluft såvel som fraluft. er forsynet med luftledeprofiler, som gør det muligt at anvende til horisontal tilluft.

Læs mere

Udsugningsventil KSO-M

Udsugningsventil KSO-M 92. er ideel til rum, hvor der er brug for forceret drift, f.eks. baderum, alrum og toiletter. Ventilen er med indbygget hygrostat. Ventilen kan åbnes elektrisk alt efter funktionsforholdene med enten

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Hvirveldiffusorer. XARTO-serien T 2.2/2/DK/1. Til arkitektonisk formgivning af lofter

Hvirveldiffusorer. XARTO-serien T 2.2/2/DK/1. Til arkitektonisk formgivning af lofter T 2.2/2/DK/ Hvirvel XARTO-serien Til arkitektonisk formgivning af lofter TROX Danmark A/S Stejlepladsvej 5 DK-2990 Nivå Telefon +45 494 6633 Telefax +45 494 6677 e-mail trox@trox.dk www.trox.dk Indhold

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Loftdiffuser Varimix RSRO, RSRP

Loftdiffuser Varimix RSRO, RSRP RSRO RSRP ATTB Varimix er en serie lydsvage indblæsnings diffusorer som giver god opblanding af rumluften. De klarer store undertemperaturer ( C). RSRP - Rund perforeret diffuser med/uden tilslutningsboks

Læs mere

Loftdiffuser Varimix RSKO, RSKP. Produktfakta. Tilslutningsboks ATTB. Produktkode eksempel: ØLAND A/S

Loftdiffuser Varimix RSKO, RSKP. Produktfakta. Tilslutningsboks ATTB. Produktkode eksempel: ØLAND A/S Loftdiffuser Varimix RSKO RSKP ATTB Varimix er en serie lydsvage indblæsnings diffusorer som giver god opblanding af rumluften. De klarer store undertemperaturer ( C). RSKP - Kvadratisk perforeret diffuser

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1 Dimensioner Ød Ødi Beskrivelse FMU er en flowmåler beregnet for stationær installation. Ved at måle trykdifferencen over måleudtagene, kan man via diagrammet på blænden aflæse volumenstrømmen. en, der

Læs mere

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Energiseminar 11. maj 2011 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk Tine Steen Larsen lektor Indeklima

Læs mere

TLD - Tilluftsarmatur til vægmontage. Halton TLD. Tilluftsarmatur til vægmontage

TLD - Tilluftsarmatur til vægmontage. Halton TLD. Tilluftsarmatur til vægmontage Halton TLD Tilluftsarmatur til vægmontage Horisontal tilluft. Regulerbare dyser med to spalteåbninger for effektiv afbøjning af tilluftsstrålen Installation af diffusoren i væg nær loft Modul for luftmængdemåling

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere