Skatteministerens redegørelse om Statsrevisorernes beretning nr. 13/2010 om SKATs Indsatsstrategi (II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministerens redegørelse om Statsrevisorernes beretning nr. 13/2010 om SKATs Indsatsstrategi (II)"

Transkript

1 Skatteministeren Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade København K Telefon Telefax CVR-nr EAN.NR Dato : J. nr Skatteministerens redegørelse om Statsrevisorernes beretning nr. 13/2010 om SKATs Indsatsstrategi (II) Statsrevisorerne har ved brev af 29. september 2011 fremsendt beretning nr. 13/2010 om SKATs Indsatsstrategi (II) og anmodet mig om at redegøre for de overvejelser og initiativer, som beretningen giver anledning til. Redegørelsen forholder sig til såvel beretningens indhold og konklusioner som statsrevisorernes bemærkninger. Redegørelsen er sendt i kopi til Rigsrevisor. Indledende bemærkninger Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at indsatsstrategien har haft positiv effekt på borgernes efterlevelse af reglerne, hvorimod Statsrevisorerne konstaterer en negativ udvikling i forhold til virksomhedernes efterlevelse af reglerne. Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at SKAT ikke i tilstrækkelig grad har gjort det vanskeligere for de virksomheder, der bevidst ønsker at snyde. Som ny skatteminister må jeg indledningsvis glæde mig over udviklingen på borgerområdet, ligesom jeg må beklage den negative udvikling i skattegabet på virksomhedsområdet. I konsekvens af sidstnævnte er der udarbejdet en handleplan, som tager udgangspunkt i Rigsrevisionens anbefalinger og beskriver de aktiviteter, som er eller vil blive iværksat. Handleplanen omfatter en bred vifte af indsatser, som skal bidrage til at rette op på den manglende efterrettelighed på virksomhedsområdet både i form af bedre lovgivning og systemunderstøttelse, bedre forebyggelse gennem vejlednings- og afregningsprocesserne, samt effektiv og konsekvent indsats og inddrivelse. I forlængelse af ovennævnte kan jeg tillige oplyse, at regeringen med Finanslovsaftalen for 2012 har taget en række initiativer på virksomheds- og selskabsområdet. Der gennemføres målrettede stramninger indenfor selskabsbeskatningen på nogle af de områder, hvor der udvises kreativitet. Det gælder begrænsning af fremførsel af underskud, stramning af retebegrænsningsreglerne og ny model for lempelsesberegning. Side 1 / 8

2 Der skal endvidere være mere åbenhed om selskabers faktiske betaling af selskabsskat i Danmark. SKAT tilføres 100 mio. kr. i 2012 og 80 mio. kr. i de følgende år til en markant styrkelse af indsatsen overfor virksomheder og selskaber, der ikke efterlever skatte- og momsreglerne. Indsatsen overfor social dumping styrkes gennem øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af relevante myndigheder, som tilføres ressourcer til at løse opgaven. For SKATs vedkommende tilføres 20 mio. kr. i 2012 og Ordningen evalueres i Rigsrevisionen har tidligere behandlet SKATs indsatsstrategi i beretning nr. 3/2008 fra december Hertil bemærkede Statsrevisorerne, at strategiskiftet ville få stor betydning for SKAT som virksomhed og for statens skatteopkrævning. Jeg kan derfor med glæde konstatere, at Rigsrevisionens undersøgelse konkluderer, at indsatsstrategien udgør en god ramme for SKATs indsats over for såvel borgere som virksomheder. Statsrevisorerne konstaterer dog, at SKAT fortsat har en vanskelig opgave med strategiskiftet, idet SKAT har anerkendt behovet for at forbedre indsatsstrategien, målstyringen og styringsværdien af skattegabsmålet. Skatteministeriet anerkender behovet for fortsat at arbejde med implementeringen af strategien, men rammen for strategien ligger fast, jf. igen Rigsrevisionens bemærkning om, at den differentierede tilgang udgør en god ramme for SKATs indsats over for såvel borgere som virksomheder. SKAT har siden 2005 arbejdet efter indsatsstrategien, som sætter fokus på at sikre, at der vælges den løsning, der giver størst mulig regelefterlevelse. Tilgangen er vidensbaseret, og der sker en betydelig konsekvent analyse og kortlægning af de forhold, der spiller ind på en omkostningseffektiv indsats. Forudsætningen for at kunne vælge den mest effektive løsning er, at det sikres, at SKAT til enhver tid er i besiddelse af den nødvendige og tilstrækkelige viden. Det handler om systematisk at sikre læring og opsamling af viden gennem de indsatser, der gennemføres. Det handler endvidere om at indhente viden om skatteydernes adfærd og at analysere på denne viden. Desuden drejer det sig om at opnå kendskab til effekten af de værktøjer og indsatser, der anvendes. Den konsekvente opsamling af data og viden er således grundlaget for, at SKAT nu i langt højere grad end tidligere kan arbejde evidensbaseret. Dermed sikres højere effektivitet af indsatsen og en mere optimal anvendelse af ressourcerne. Det er min forventning, at et justeret skattegabsmål, der indgår i FL-2012, samt andre igangsatte initiativer vil imødekomme de punkter, som Rigsrevisionen og Statsrevisorerne peger på, og samlet bidrage til en bedre målstyring, som er både dækkende og styringsrelevant i forhold til de krav, SKAT skal honorere. Som ovenfor anført er der udarbejdet en handleplan, som indeholder en række initiativer, der samlet er tiltænkt at skulle styrke indsatsen væsentligt. Handleplanen udmøntes gennem SKATs Virksomhedsplan for 2012 og de følgende år. Initiativerne er naturligvis rettet mod virksomhedsområdet, hvor udviklingen i regelefterlevelsen ikke har været tilfredsstillende, men også på borgerområdet vil Side 2 / 8

3 der blive iværksat konkrete initiativer, der sigter mod at forbedre regelefterlevelsen yderligere. SKAT vil arbejde på at forbedre den samlede kvalitet af indsatsprojekterne generelt. Dette med særlig fokus på styring og effektmålinger. Handleplanen er koncentreret om følgende: Styrket indsats og øget synlighed Styrket indsats på virksomhedsområdet og øget tilstedeværelse i virksomhederne. Videreudvikling af de værktøjer SKAT allerede har inden for vejledning, kontrol, inddrivelse og sanktion for at opnå større effekt Påvirk lov- og systemrammer Lukke eller begrænse muligheder for fejl og snyd gennem lovændringer eller systemmæssige forbedringer Tilskynd til partnerskab Samarbejde med centrale, eksterne interessenter, der kan præge et stort antal skatteydere til en øget regelefterlevelse fx brancheorganisationer, revisorer og rådgivervirksomheder samt ledere af store virksomheder Indsamle og udnytte viden om skatteyderadfærd Gennem en fortsat måling af skatteyderadfærden kan SKAT arbejde vidensbaseret og sikre, at der hele tiden træffes beslutninger på et korrekt grundlag Forbedring af SKATs interne processer og styring SKAT udbreder best practices og gennemfører en professionalisering af arbejdet med indsatsprojekter Implementering af et samlet målehierarki SKAT vil nedbryde det justerede skattegabsmål og fastlægge mål og indikatorer på ydelsesniveau, samt videreudvikle segmenteringsmodellen fra den nuværende forretningsregelsmodel til en ny statistisk model baseret på data fra complianceundersøgelserne. Nedenfor gennemgås beretningens konklusioner og bemærkninger. Indsatsens resultater SKATs målstyring Rigsrevisionen finder det væsentligt, at SKAT opprioriterer udviklingen af målstyringen. Skatteministeriet udarbejdede i 2006 effektbaserede mål, herunder et skattegabsmål, som kom på Finansloven i Ved etableringen af skattegabsmålet var Skatteministeriet bevidst om, at målet ikke kunne operationaliseres, hvorfor der blev igangsat compliancemålinger (som er unikke i international sammenhæng) for indkomståret 2006 med henblik på at sikre viden til konkret anvendelse og kvalificeret prioritering af konkrete indsatser. Skatteministeriet har siden 2008 arbejdet med udvikling af målstyringen bl.a. ved at opstille mål og indikatorer i de årlige produktions- og virksomhedsplaner. Side 3 / 8

4 SKAT anvender pt. i det væsentligste målepunkter i virksomhedsplanen vedrørende holdningen til SKAT, velvidende at de ikke kan stå alene i vurderingen af den faktiske regelefterlevelse. Derfor bliver succeskriterierne også suppleret af forskellige indikatorer samt complianceresultater for at tegne et samlet billede af regelefterlevelsen. Ministeriet er således enigt i, at der endnu ikke er etableret en fuldstændig sammenhængende målstyring for den faktiske regelefterlevelse, hvor der er sammenhæng mellem effektmål, der dækker organisationens mission og delmål til styring af aktiviteterne, og hvor effekter og resultater løbende kan opgøres på kort sigt til brug for aktivitetsstyringen. Rigsrevisionen finder det positivt, at SKAT har et overordnet effektmål skattegabet som sikrer fokus på, at skatteyderne overholder skatte- og afgiftsreglerne. Såvel Rigsrevisionen som Statsrevisorerne peger dog på, at det nuværende overordnede effektmål (skattegabsmålet) ikke er tilstrækkeligt dækkende og styringsrelevant set i forhold til indsatsområdet. Derudover peger de på, at det justerede skattegabsmål ligeledes ikke vil indeholde alle skattearter. Skatteministeriet har på overordnet niveau udviklet et justeret skattegabsmål til erstatning for det nuværende måltal for at skabe et bedre styringsgrundlag for ledelsen både set i forhold til dækning af skattearterne og styringsrelevans. Det justerede skattegabsmål dækker i højere grad end tidligere de samlede resultater og effekter af aktiviteterne i SKAT. Styrken ved målet er udover en højere dækningsgrad også, at det kan: Nedbrydes i delmål, kobles til hovedprocesserne i SKAT og danne grundlag for målstyringen i forhold til indsatsprojekterne. Med det justerede skattegabsmål i hånden forbedres grundlaget for en sammenhængende målstyring. Det justerede skattegabsmål er indarbejdet på finanslovsforslaget for Det justerede skattegabsmål er udviklet med det formål dels at dække så mange skatter og afgifter som teknisk muligt, og samtidig være meningsfuldt ud fra et styringsmæssigt aspekt. Der er dog fortsat områder, som ikke dækkes. SKAT har derfor indledt foranalyser af disse områder med henblik på en beslutning om, enten at indarbejde områderne i skattegabsmålet eller at udvikle/anvende alternative løsninger i målstyringen.. Skattegabsmålet er udviklet til at kunne nedbrydes i delmål eller understøttende effektindikatorer. Derved øges styringsrelevansen væsentligt, da der således periodisk kan leveres indikationer på, om indsatsen har den forventede effekt på borgere og virksomheders regelefterlevelse. Arbejdet med at nedbryde det justerede skattegabsmål forventes tidligst afsluttet ultimo 2012, hvorefter mål og målinger skal implementeres teknisk. I forhold til det skattegab, der stammer fra det sorte arbejde, så har SKAT anvendt tal fra Rockwoolfondens Forskningsenhed, som grundlag for vurdering af omfang, udvikling og behov for indsats mv. SKAT vurderer det ikke som hensigtsmæssigt, at indregne denne del af skattegabet direkte i det nye skattegabsmål. Dertil er opgørelsen og især omregning til provenuvirkning for usikker. Side 4 / 8

5 Indsatsprojekternes andel af de samlede skatteindtægter Rigsrevisionen finder, at SKAT som et supplement til SKATs langsigtede effektmål bør foretage systematiske opgørelser af, hvor stor en andel af de samlede skatteindtægter, der stammer fra SKATs indsatsaktiviteter. Skatteministeriet vurderer, at det kan være vanskeligt præcist at opgøre de provenumæssige resultater, som de enkelte projekter fører til. Det skyldes, at der både er tale om effekter fra forebyggende aktiviteter og indtægter fra gennemførte kontroller. Der arbejdes med ovennævnte anbefaling fra Rigsrevisionen, bl.a. gennem arbejdet med at opnå høj effekt af de igangsatte projekter og målingen heraf, ligesom der er nedsat målerteams, der kan understøtte de enkelte projekter i fastlæggelsen af relevante målinger. Det vil endvidere indgå i det ovenfor nævnte arbejde om at få nedbrudt skattegabsmålet. Det skal understreges, at man ikke kan måle SKATs succes ved at opgøre reguleringsmål i forbindelse med gennemførte kontroller. Udviklingen i skattegab SKATs overordnede mål på indsatsområdet er, at skattegabet skal fastholdes på niveauet fra Det skal bemærkes, at der her er tale om det skattegabsmål, som i perioden har stået på Finansloven. Rigsrevisionen bemærker, at SKAT ikke har levet op til dette overordnede mål, siden det blev indført i Rigsrevisionen bemærker dog også, at skattegabet vedrørende 2010 og 2011 udviser en positiv tendens. Skatteministeriet er enigt i denne fremstilling, og derfor har SKAT løbende orienteret Skatteudvalget om den manglende opfyldelse af skattegabsmålet. Det skal dog bemærkes, at den positive udvikling i skattegabet er fremkommet efter implementeringen af indsatsstrategien. Det er skatteministeriets opfattelse, at den positive tendens i 2010 og 2011 afspejler, at den nye strategi virker dette på trods af, at der samtidig har været en negativ effekt af finanskrisen. Udviklingen i regelefterlevelse Rigsrevisionens undersøgelse af udviklingen i regelefterlevelsen viser overordnet, at SKAT har opnået gode resultater på borgerområdet, mens SKATs resultater på virksomhedsområdet ikke har været tilfredsstillende. Ministeriet er enig i denne vurdering, som også Statsrevisorerne kommenterer. Rigsrevisionen finder, at der fortsat er muligheder for at mindske skattegabet på borgerområdet. Skatteministeriet er enig og vil fortsat arbejde for yderligere forbedringer af regelefterlevelsen på borgerområdet naturligvis under hensyntagen til at ressourcerne fortsat anvendes effektivt på tværs af borger- og virksomhedsområderne. Det skal i øvrigt bemærkes, at Danmark har et af verdens laveste skattegab på borgerområdet. Opgjort i tabt provenu er det kun 0,4 pct. af den samlede slutskat, der ikke blev angivet for indkomståret Ingen anden skatteadministration i verden har dokumenteret en så høj grad af regelefterlevelse på borgerområdet. Side 5 / 8

6 SKAT vil i 2012 iværksætte initiativer, der direkte har til hensigt at forbedre regelefterlevelsen på borgerområdet. Det etablerede samarbejde med en række andre myndigheder om særlig indsats overfor sort arbejde, socialt bedrageri og sort økonomi fortsætter i projekt Fair Play Dette omfatter blandt andet en øget kontrolindsats og holdningsbearbejdende kampagner. Derudover styrkes indsatsen, der skal understøtte en række skattepolitiske initiativer vedrørende ny og skærpet lovgivning vedr. sort arbejde. Dette gennem stikprøvekontroller og kontrol af påbud om digital betaling. Derudover gennemføres der i 2012 et særligt projekt, benævnt Social Dumping. Det er rettet mod udenlandske virksomheder der unddrager betaling af skat og moms, ligesom sikkerhedskrav og hensyn til arbejdsmiljø ignoreres. Derudover er der udenlandsk arbejdskraft, der udnyttes og misbruges. Indsatsen gennemføres som en vejledningsindsats, der intenst følges op med kontrol. Dette i koordineret samarbejde med Politi og Arbejdstilsyn. Valg og gennemførelse af indsatsprojekter SKATs valg af indsatsprojekter Rigsrevisionen konstaterer, at planlægningen af SKATs indsatser er bygget op med den risikobaserede indsatsmodel som fundament, og at planlægningsprocessen således i lighed med tidligere er gennemført efter en systematisk og ensartet metode til identifikation af risici. I forlængelse heraf er det væsentligt at bemærke, at de udvalgte projekter, som er behandlet i Rigsrevisionens undersøgelse, er startet op i 2009, hvor projekterfaringen generelt var beskeden i organisationen. SKAT har gennem de seneste 3 år udviklet og forbedret det samlede koncept for gennemførelse af indsatsprojekter, og konceptet fremstår nu væsentligt forbedret og nuanceret, ligesom medarbejderne har opnået en større erfaring og fortrolighed med projektarbejdsformen. SKAT udvælger sine indsatsprojekter ud fra viden (empiri) om, at langt størstedelen af kunderne er medspillere. SKAT har belæg for, at medspillere er langt i overtal på både borger- og virksomhedsområdet. I 2008 var 99,6 pct. af borgerne og ca. 90 pct. af virksomhederne medspillere. Rigsrevisionen bemærker, at SKATs indsatsprojekter ikke i alle tilfælde har opnået de ønskede resultater i form af øget regelefterlevelse. Rigsrevisionen har gennemgået 8 indsatsprojekter med henblik på at vurdere, hvordan SKAT i praksis arbejder på indsatsområdet. Rigsrevisionen har undersøgt, om SKAT gennemfører målrettede og ambitiøse projekter, og om SKAT opnår gode resultater med projekterne i form af øget regelefterlevelse. Der er tale om 4 landsdækkende og 4 regionale projekter, som alle er gennemført i regionerne. Der er ikke gennemgået projekter vedrørende de store selskaber, økonomisk kriminalitet og sort arbejde. Side 6 / 8

7 Rigsrevisionen og statsrevisorerne finder, at medspillertilgangen har ført til at SKAT i nogle tilfælde har anvendt vejledning som redskab, uden at dette har været funderet i analyser af målgruppen. En væsentlig årsag til, at SKAT overhovedet gennemfører indsatsaktiviteter over for medspillere er, at det samlede skattegab for denne gruppe er større end for modspillere. En del af det er mindre beløb fordelt på mange virksomheder. På medspillerområdet er der i øvrigt en del, som snyder sig selv. SKATs indsats skal sikre at flest mulige betaler den rigtige skat, hverken mere eller mindre, uanset om man er med- eller modspiller. De gennemgåede projekter er karakteriseret ved at indeholde såvel med- som modspillere. Det er derfor yderst fornuftigt, at starte de 8 udvalgte projekter med vejledningsaktiviteter, da det er den mest omkostningseffektive vej til at påvirke en stor kreds. Vejledningsindsatsen skal tilrettelægges i forhold til at opnå effekt over for den samlede målgruppe. Når effekten af den gennemførte vejledning er afdækket, gennemføres der efterfølgende kontrol i alle disse projekter. Kombinationen af vejledning og kontrol er i øvrigt typisk i forhold til indsatsen over for den brede kreds af virksomheder. SKAT gennemfører også en række projekter alene rettet mod modspillerne. Generelt forudsætter SKATs indsatsstrategi en differentieret tilgang i valg af indsatsværktøj rettet mod borgere og virksomheder, når det samtidig skal sikres, at målet om øget regelefterlevelse nås på både en effektiv og omkostningseffektiv måde. Dette betyder, at der skal gennemføres initiativer, der forebygger regelbrud, for eksempel gennem holdningspåvirkende kampagner og vejledning, ligesom der skal gennemføres deciderede kontrolindsatser. I forhold til Rigsrevisionens vurdering af, at SKAT har anvendt vejledning som redskab, uden at dette har været funderet i analyser af målgrupper, skal det bemærkes, at en opgørelse af SKATs ressourceforbrug for 2010 viser, at der blev anvendt mindre end 100 årsværk på ydelsen vejledning på SKATs initiativ, mens der blev anvendt ca. 18 gange så mange årsværk på ydelser vedrørende kontrol. Det kan således konstateres, at den nye strategi ikke har ændret ved, at langt størstedelen af ressourceforbruget går til kontrolindsats. Et af målene med strategien er at en mere omkostningseffektiv tilgang til medspillerne baseret på en kombination af indsats og lov- og systemændringer skal frigøre ressourcer til en skærpet indsats i forhold til modspillerne. Som eksempel på denne skærpede indsats kan nævnes projekter omhandlende money transfer og credit card. SKATs gennemførelse af indsatsprojekter Rigsrevisionen anbefaler, at SKAT generelt nøje bør analysere årsagerne til, at der begås fejl, så SKAT kan benytte de rette redskaber over for både med- og modspillere. Skatteministeriet er enige, og derfor er det også noget, der løbende arbejdes med. De samlede krav, der stilles til planlægning, forberedelse mv. af de enkelte projekter, er væsentligt udbygget gennem de seneste år, og udvikling sker fortsat i takt med indhentede erfaringer og opnået viden. Side 7 / 8

8 Skatteministeriet har i 2010 besluttet, at SKATs projekter skal arbejde mere med en projektportefølje, hvor projekterne er af længerevarende karakter, er bredere, er større og har en bredere vifte af kompetencer i bemandingen alt sammen for at sikre den rette balance. I forlængelse af dette vil SKAT fokusere på at igangsætte pilotprojekter med henblik på dybere analyser, før der igangsættes store landsdækkende projekter, ligesom andelen af landsdækkende indsatsprojekter i fremtiden vil blive øget på bekostning af regionale projekter. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der ved gennemførelse af compliancemålingerne er givet et vidensgrundlag, som anvendes i planlægningen af indsatsen. I direkte forlængelse heraf kan det oplyses, at SKAT i forbindelse med årsopgørelsen 2010 har gennemført yderligere feltlåsninger på borgerområdet for at sikre regelefterlevelsen. Rigsrevisionen bemærker, at SKAT har opnået gode resultater ved at forebygge fejl. Dette er dog særligt sket, hvor SKAT har begrænset muligheden for at begå fejl, fx ved hjælp af øget brug af indberetning fra tredjepart og fastlåsning af felter i TastSelv (dvs. visse oplysninger fra indberetningspligtige til SKAT om indkomster og fradrag kan ikke ændres af borgerne, men kun af den indberetningspligtige eller SKAT). Skatteministeriet glæder sig over den store succes, SKAT har haft med at begrænse skatteydernes mulighed for at lave fejl gennem udvikling af nye systemløsninger. Tilgangen er meget effektiv og mere omkostningseffektiv end både vejledning og kontrol. Skatteministeriet vil arbejde videre med denne tilgang. Det skal bemærkes, at effekten af de feltlåsninger, som er implementeret for indkomståret for 2010, først er tilgængelige i complianceresultaterne for Det er ministeriets vurdering, at det er mere simpelt at lave systemløsninger på området for personlige selvangivelser, end det er for virksomhedsområdet, hvor kompleksiteten er langt højere. Afsluttende bemærkninger Ovenstående udgør min redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Med venlig hilsen Thor Möger Pedersen Side 8 / 8

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Rigsrevisors notat af 31. januar 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Februar 2012 RIGSREVISORS NOTAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Offentligt 13/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Offentligt 13/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Offentligt 13/2010 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II) 13/2010 Beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Dansk EvalueringSelskab, Årskonference 2010 Parallelsession 1F Tom Axlev, Chefkonsulent - Skatteministeriets koncerncenter Agenda Hvorfor effektmåling i SKAT? Målebegreber

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder April 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2015 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Læs mere

Indsatsstrategi. Steffen Normann Hansen, Direktør, Produktion og Styring. Seminar hos SAS Institute, København d. 24.

Indsatsstrategi. Steffen Normann Hansen, Direktør, Produktion og Styring. Seminar hos SAS Institute, København d. 24. Steffen Normann Hansen, Direktør, Produktion og Styring Seminar hos SAS Institute, København d. 24. september 2009 Kort om SKAT og fusionen SKAT er resultatet af fusionen mellem Told-Skat og de kommunale

Læs mere

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017

Samrådsspørgsmål V-Y. - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2. februar 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 207 Offentligt 2. f ebruar 2017 J.nr. 2017-7 Forretning & Udv ikling LF Samrådsspørgsmål V-Y - Tale til besvarelse af spørgsmål V-Y den 2.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi December 2008 BERETNING OM SKATS INDSATSSTRATEGI i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund og formål...

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Indsatsstrategien i SKAT - Vi skal have den ind under huden

Indsatsstrategien i SKAT - Vi skal have den ind under huden - Vi skal have den ind under huden Steffen Normann Hansen SRF Landsmødet 2007 1. Hvordan bliver vi verdens bedste skattevæsen 2. Indsatsstrategi = større indsats overfor svig og svindel 3. Sådan ruller

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 528 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0688376 Indsats Samrådsspørgsmål AJ og AK - Tale til besvarelse af spørgsmål AJ og AK den 14. juni 2016

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Skatteministeriets planer for fremtidige Intelligente alarmklokker. Andreas Berggreen, Afdelingschef 22. april 2013

Skatteministeriets planer for fremtidige Intelligente alarmklokker. Andreas Berggreen, Afdelingschef 22. april 2013 Skatteministeriets planer for fremtidige Intelligente alarmklokker Andreas Berggreen, Afdelingschef 22. april 2013 Agenda 1. Vækstpakken med nye mål 2. Skatteministeriets reorganisering 3. Realisering

Læs mere

Morgenseminar i SAS Institute 4. november SKATs Risikobaserede kontroller af lønmodtagere m.v.

Morgenseminar i SAS Institute 4. november SKATs Risikobaserede kontroller af lønmodtagere m.v. Morgenseminar i SAS Institute 4. november 2016 SKATs Risikobaserede kontroller af lønmodtagere m.v. Søren Pedersen Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse SKATs SLS-P system Et internt risiko identificerings

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Det nye Skatteministerium

Det nye Skatteministerium Det nye Skatteministerium April 2004 Man må ikke forlange, at borgerne skal betale skat med glæde. Men borgere og virksomheder bør kunne forlange, at skatten kan betales uden unødigt besvær. Derfor har

Læs mere

Skattegab og indsatsstrategi

Skattegab og indsatsstrategi Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Skattegab og indsatsstrategi 17. januar 2012 Ved Niels Anker Jørgensen Side 1, februar 2012 Skattegabet

Læs mere

Tale til drøftelser om beretning om sort arbejde den 26. januar 2017

Tale til drøftelser om beretning om sort arbejde den 26. januar 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 202 Offentligt Tale 20. januar 2017 J.nr. 2017-62 Tale til drøftelser om beretning om sort arbejde den 26. januar 2017 Forretning & Udv ikling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Skat har en plan 1. del

Skat har en plan 1. del - 1 Skat har en plan 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Samråd i Skatteudvalget den 21. november 2013 vedrørende udviklingen i antal medarbejdere og hvorledes effektiviseringer påvirker skatteprovenuet.

Samråd i Skatteudvalget den 21. november 2013 vedrørende udviklingen i antal medarbejdere og hvorledes effektiviseringer påvirker skatteprovenuet. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 95 Offentligt J.nr. 13-5624035 Den12. november 2013 Samråd i Skatteudvalget den 21. november 2013 vedrørende udviklingen i antal medarbejdere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen.

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen. Notat Emne: Til: Kopi til: Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Baggrund

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2014 om satspuljen Finansministerens redegørelse af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt jj.nr. 08-027542 Dato : 12. marts 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.119, 120, 121, 122, 123,

Læs mere

Skatteministeriet Den 19. januar 2007

Skatteministeriet Den 19. januar 2007 Skatteministeriet Den 19. januar 2007 Beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel 17/05 Hermed fremsender jeg min redegørelse vedrørende SKATs indsats mod momskarruselsvindel. Redegørelsen er ligeledes

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere