Årsafslutning samt et kig på Budget 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016"

Transkript

1 Årsafslutning samt et kig på Budget 2016 Underviser: Annie Niebuhr Januar/februar 2015

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forberedelse til årsafslutning 2014 / huskeliste... 4 Periodisering... 5 Kontrol af primosaldi... 6 Afstemning af løn... 7 Afstemning af debitorer / kreditorer... 8 Afstemning af stiftsmidler Moms Skattekontoen Anlægs- og biregnskaber Arv og donation Afstemning af kassebeholdning Årskørsel Kvartalsrapporten Resultatdisponering Årsregnskabsskemaet Godkendelse og aflevering af årsregnskab FLØS / lønrapportering Nyt i Opstart af regnskab Budget Budgettering af egenkapital Budgettering af stiftslån Årsafslutning 2014 Side 2

3 Årsafslutningen Der er groft sagt 3 trin i årsafslutningen: 1. Klargøring til årsafslutning 2. Regnskabsteknisk årsafslutning 3. Resultatdisponering Klargøringen til årsafslutningen er langt den største opgave om end den kan lettes meget gennem året, hvis man f.eks. afstemmer løbende. Der er dog opgaver, som ikke kan løses før året er omme. Den regnskabstekniske årsafslutning består groft sagt i at trykke på knappen lave årskørsel. Trin 1 og 2 er typisk regnskabsførerens ansvar. Resultatdisponeringen hvor den afsluttende bogføring af egenkapitalen sker er for mange omgærdet med en vis ærefrygt. Det er måske ikke helt nemt at se, hvad der rent faktisk sker, når man gennemfører resultatdisponeringen. Trin 3 er helt klart menighedsrådets ansvar den valgte kasserer. Men selvfølgelig er det regnskabsføreren, der rent praktisk udfører opgaven. I dette hæfte vil du blive ført gennem årsafslutningens 3 trin. Der vil blive vist eksempler undervejs, og der er også henvisninger til regneark, som du vil kunne finde på og på og som du er velkommen til at bruge til din egen årsafslutning. Til sidst i hæftet er beskrevet nogle af de ændringer, der vil komme i 2015 (ikke mange), og der tages også hul på budget God fornøjelse eller rettere: God arbejdslyst! Annie Niebuhr Januar 2015 Årsafslutning 2014 Side 3

4 Huskeliste til årsafslutning: Indhent materialer Beslutningsprotokoller Indsamlingsbog (husk kvitteringer!) Ejendomsskema Regnskabsinstruks Leje- og forpagtningsaftaler Kontoudskrifter/bank/realkredit/KAS Afregninger med præsteembedet Kontrol af bogføring Tjek revisionsprotokollat 2013 for evt. korrektioner Bogføring af alle bilag / periodisering Manuel gennemgang af kontospecifikationer Saldo/art.udskrift primo og ultimo tjekkes Udskriv kvartals- / Budget- formålsrapport Afstemninger Debitorer / kreditorer Tilgodehavender / skyldige omkostninger Løn og lønkreditorer Stiftsmidler Moms (sandsynliggørelse og regulering) Kassebeholdning / beholdninger i øvrigt. Skattekontoen Anlægs- og biregnskaber Delregnskab for alle biregnskaber Opgørelse af anlægsopsparinger Opgørelse af alle projekter - enkeltvis og samlet Årsafslutning 2014 Side 4

5 Periodisering Alle udgifter og indtægter skal henføres til korrekt regnskabsår uanset betalingstidspunkt. Det er derfor nødvendigt at foretage periodiseringer omkring årsskiftet, da ikke alle fakturaer f.eks. er fremme inden årsskiftet. De bogførte banksaldi skal svare nøjagtigt til bankens kontoudtog. Man kan periodisere på forskellige måder: - Brug af debitor-/kreditorkonti - Brug af periodeafgrænsningskonti Der er ikke nogen fast grænse for, hvor længe, man kan periodisere. Rent praktisk vil det dog være afregningen af moms for hhv. 4. kvartal eller 2. halvår, der danner grænsen. Og så selvfølgelig datoen for regnskabsbehandlingen i menighedsrådet. Årsafslutning 2014 Side 5

6 Kontrol af primosaldi For at sikre, at resultatdisponeringen bliver korrekt, er det vigtigt at kontrollere primosaldiene i egenkapitalen. Dermed sikrer man sig mod utilsigtede konteringer i løbet af året. Herudover bør det også kontrolleres, at ultimo 2013 stemmer til primo Årsafslutning 2014 Side 6

7 Afstemning af løn Lønafstemningen skal laves for at sikre, at der er overensstemmelse mellem FLØS, SKAT og bogholderiet. Det er en helt klar fordel at have dette som en fast månedlig rutine, så evt. fejl fanges med det samme. Udskriv en saldo, art-liste fra bogføringssystemet, afstemningsliste fra FLØS og sumoplysninger fra SKAT. Afstemning af løn Artskonto- Navn Saldo for Saldo øvrige B-indkomst + nummer ATP-konto bemærkning Ifølge bogholderi: Feriepenge Særlig feriegodtgørelse Løn Betaling for lånt eller delt personale Ikke A-indkomst Betaling for lokaltfinansierede præster Ikke A-indkomst Overarbejde Merarbejde Jubilæumsgratiale Særlig indkomst Diæter (A-indkomst) Diæter (B-indkomst) Honorarer (A-indkomst) Honorarer (B-indkomst) Pension Ikke A-indkomst ATP (arbejdsgiver) 0, Skattepligtige godtgørelser Andre konti Udgifter præster TV-modtagning Eventuelle eksterne B-indkomster A-indkomst ifølge bogholderi 0,00 B-indkomst ifølge bogholderi 0,00 Oplyst ifølge SKAT: Rubrik 13 - A-indkomst - AM-bidragspligtigt Rubrik 14 - A-indkomst - AM-bidragsfrit Rubrik 36 - B-indkomst, AM-bidragspligtigt Rubrik 38 - B-indkomst, AM-bidragsfrit A-indkomst indberettet 0,00 B-indkomst indberettet 0,00 Difference 0,00 0,00 Årsafslutning 2014 Side 7

8 Afstemning af debitorer og kreditorer Konto debitorer kirkegård Kontoen afstemmes ved at sammenholde saldoen på med debitorsaldolisten: Årsafslutning 2014 Side 8

9 Øvrige debitor og kreditorkonti Som vist i nedenstående eksempel skal det fremgå, hvori saldoen på kontoen består og kontoen skal selvfølgelig udlignes i det efterfølgende år (eller periode). Årsafslutning 2014 Side 9

10 Afstemning af stiftsmidler Brug evt. nedenstående skema til afstemning: AFSTEMNING AF STIFTSMIDLER MV. Årsopgørelse fra Stiftet: Gravstedskapitaler: Nuværende gravstedskapitaler ,10 Fremtidige gravstedskapitaler - Hjemfaldne gravstedskapitaler Nuv. Gravstedskapitaler med rate ,53 Rateudbetaling Indestående gravstedskapitaler i alt ,63 Renteindtægt: ,47 Kirkekapitaler: Tiendeafløsning ,70 Ekspropriationserstatning Salgssummer ,17 Andet indlån med rente ,39 Andet Indestående kirkekapitaler i alt ,26 Renteindtægt: ,72 Gæld stiftsmidler: Lånenr. xxx ,85 Lånenr. xxx Gæld stiftsmidler i alt ,85 Renteudgift: ,54 Kirkekassens bogholderi: Difference: Gravstedskapitaler: Artskonto / ,99-0,36 Kirkekapitaler: Artskonto / ,00 0,26 Gæld stiftsmidler: Artskonto m.fl. / ,34-0,49 Renter: Gravstedskapitaler: Artskonto ,47 - Andre kapitaler: Artskonto ,72 - Renteudgifter: Artskonto ,54 - Årsafslutning 2014 Side 10

11 Moms Når alle bilag er bogført (periodiseret), kommer turen til momsen. Arbejdsgangen i forbindelse med afstemning, beregning og regulering af moms ser sådan ud: Afstemning Beregning Regulering Afstemning af moms Det er ikke muligt entydigt at afstemme, om man har afløftet korrekt moms, da den samme artskonto kan bruges på flere formål og dermed have flere forskellige fradragsprocenter tilknyttet. En mulighed er at oprette underformål for hver momsafløftningsprocent, f.eks.: 4000 Kirkegård uden moms 4010 Kirkegård med delvis moms 4020 Kirkegård med fuld moms Dette gøres selvfølgelig mest hensigtsmæssigt fra årets start. Fordelen er, at man let kan overskue, om der er løftet moms af alle poster inden for det enkelte formål. Årsafslutning 2014 Side 11

12 Selve afstemningen kan ske på flere måder. Der findes i Brandsoft/Skovbo en rapport, hvor man kan udtrække posteringsoplysninger med hver enkelt momskode: Man vælger, hvilken momskode, rapporten skal indeholde og kan også i denne rapport skrive den endelige momsafløftningsprocent, når denne er beregnet. På den måde får man vist det beløb, der skal reguleres samt konteringen heraf. Årsafslutning 2014 Side 12

13 Brugen af denne rapport er dog ikke nogen garanti for, at man har afløftet den korrekte moms. Det er blot en konstatering af, hvor meget moms der er løftet af de enkelte posteringer, hvor der er brugt momskode. Hvis man vil have et totalt overblik, som kan afstemmes over til momskontiene ( og ) anbefales brug af Brandsoft Webdata til at lave et komplet udtræk. (Dette kan også gøres ved at eksportere posteringer direkte fra Brandsoft/Skovbo, hvis man ikke ønsker at bruge webdata.) Momsafstemning ved hjælp af Webdata/pivottabel: Når posteringerne er hentet ind i regnearket skal der dannes en pivottabel: Årsafslutning 2014 Side 13

14 Vælg, hvilke felter, der skal bruges: Årsafslutning 2014 Side 14

15 Herefter kan dataene sorteres ved hjælp af filteret i dette tilfælde vælges samtlige koder for købsmoms: Det er hermed muligt at danne sig et indtryk af, om der er afløftet moms på de rigtige kombinationer af formål- og artskonti. Herefter udskrives en saldooversigt, art, for at se, om udtrækket stemmer med bogføringen: I dette tilfælde er der overensstemmelse og det kan derfor konstateres, at der ikke er sket direkte bogføringer på momskontiene. Årsafslutning 2014 Side 15

16 Beregning af momsafløftningsprocenter Momsvejledningen for 2012 og 2013, der kom i slutningen af januar 2013 er stadig gældende. Og de tilhørende regneark kan stadig anvendes. Såvel vejledning som regneark findes på DAPen -> Håndbøger ->Økonomi -> Vejledninger Vær opmærksom på, at der muligvis kommer en ændring, hvis det bestemmes, at præsters betaling af forbrugsafgifter konto skal indgå i den momspligtige omsætning. De tre beregningsmetoder Metode A: Metoden skal anvendes i alle tilfælde, hvor der er tale om fordeling af gratis, momsfrie og momspligtige aktiviteter. Momspligtige aktiviteter * 100 Samtlige aktiviteter Der kan være mange forskellige aktivitetsområder, hvor der skal beregnes hver sin momsprocent. I de tilfælde, hvor der er tale om skøn er det vigtigt at beskrive, hvordan man når frem til skønnet samt at menighedsrådet godkender dette! Nogle provstirevisorer forlanger menighedsrådets underskrift på momsprocenterne. Metode B: Den del af omsætningen, der ligger inden for momslovens område opgøres, og det beregnes, hvor meget den momspligtige omsætning udgør i procent af den totale omsætning. Der er kun én procentsats! Momspligtig omsætning * 100 Total omsætning inden for momsloven Metode C: Kombinationen af A og B. Først beregnes metode A hvor stor en del af aktiviteten er momspligtig. Derefter anvendes metode B-satsen på den momspligtige del. Årsafslutning 2014 Side 16

17 Eksempel: Kirkegårdslederen har kontor i sognegården, ligesom personalet benytter køkken og frokoststue der. Sognegården er i alt 250 m2. Kirkegårdslederens kontor er 25 m2 Fællesarealerne udgør 50 m2 Kirkegårdens andel af sognegård udgør: Kontor: 10% - målbart Fællesarealer: 50% - skøn! I alt 50 m2 = 20% af det samlede areal Metode B-satsen er opgjort til 65% Momsbehandlingen kan så foretages på to måder: 1. Samtlige bilag på fællesomkostninger opdeles i hhv. 80% og 20%, og der afløftes 65% momsen af de 20% af udgifterne 2. Der beregnes en sats efter metode C, som bruges på alle bilag (uden opdeling): 20 * 65% = 13% Årsafslutning 2014 Side 17

18 Omvendt betalingspligt SKAT har i 2014 indført omvendt betalingspligt af momsen på mobiltelefoner, pc ere mv. Dette fremgår af SKM SKAT, som kan findes på SKAT s hjemmeside. Det betyder kort sagt, at leverandøren sælger varen uden moms og at køber derfor skal indbetale den moms, som sælger normalt skulle have opkrævet. Momsen skal indberettes til SKAT som udgående afgift. Kirkeministeriet vil oprette en momskonto til dette specifikke formål i 2015, således at momsen kan adskilles fra den udgående afgift. I 2014 må man benytte enten eller Bilagseksempel: Momsregulering: D / ,00 Når den/de korrekte procentsatser for regnskabsåret er beregnet skal der ske en regulering i forhold til K 6121XX -469,75 acontosatsen. K ,25 Dette kan ske ved hjælp af Momsrapporten i Brandsoft/Skovbo eller som her i et regneark: Kontering: D / ,00 K 6121XX -469,75 K ,25 Kontering: Momsafregning Efter reguleringen kan den endelige moms for 4. kvartal / 2. halvår gøres op og indberettes til SKAT. Vær opmærksom på reglerne omkring Skattekontoen, se næste side. Årsafslutning 2014 Side 18

19 Skattekontoen 1. august 2013 etablerede SKAT skattekontoen, hvor alle virksomhedens indberetninger og opkrævninger samt ind- og udbetalinger fremgår. Når du logger ind på Tast-selv-erhverv kan du finde oplysningerne: De fleste af vore indberetninger og indbetalinger drejer sig om løn (a-skat og am-bidrag), og sker automatisk via FLØS og Nets overførselsservice. Af reglerne fremgår det, at man tidligst kan indbetale 5 hverdage før sidste betalingsdag. Dette har i nogle tilfælde givet problemer, hvis der indberettes a-skat og am-bidrag for forudlønnede. Hvis indbetalingen sker tidligere end 5 dage før, kan det betyde, at SKAT returnerer indbetalingen. Dette gælder også i forhold til momsafregningen (se forrige side). Hvis du vil være på den sikre side kan du hæve udbetalingsgrænsen på din skattekonto. Grænsen er standard sat til 100 kr. Årsafslutning 2014 Side 19

20 Anlægs- og biregnskaber I bilag 2 i årsregnskabet skal kollektregnskaber og andre biregnskaber anføres. Dette kan ske som et udtræk af bogføringen. Man skal så blot huske at indskrive i bilag 2, at der er vedlagt et dimensionsregnskab. Det bliver muligt at vedhæfte biregnskaber elektronisk på DAP (se side 31). Husk, at hver gang der er brugt eller opsparet på en anlægsopsparingskonto udløser det et biregnskab/- anlægsregnskab. Det samme gælder afdrag på lån, og så selvfølgelig øvrigt forbrug af anlægsligning. Man kan med fordel oprette et underformål til hver biregnskab og/eller anlægsregnskab, så det er lettere at udtrække regnskabet. Videreførte anlægsmidler I forbindelse med resultatdisponeringen er det nødvendigt at kunne opgøre videreførte anlægsmidler (741120). Da tallet ikke kan udtrækkes direkte fra regnskabet, må man lave en manuel opgørelse. Her kan jeg anbefale at bruge projektkoder, idet disse kan anvendes såvel på indtægtssiden (ligning f.eks.) som på udgiftssiden samt på balanceposteringer. Mit bogføringsbilag til den kirkelige ligning ser således ud: Bogføringen kan forenkles ved anvendelse af Posteringsforslag i regnskabsprogrammet. Årsafslutning 2014 Side 20

21 Herefter kan man udskrive en Budget-formålsrapport, sorteret efter projektkode. Selvom man på denne måde kan opgøre hvert enkelt anlægsprojekt for sig, så skal man alligevel have beregnet det samlede beløb på konto , og her anbefaler jeg Allan Dalkvist velkendte regneark: Styring anlægsaktiviteter 2014 Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8 Kursusregnskab PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler plus = plus = Videreførte Anlægsmidler hævede hjemtagne Tillægs- Godkendt Godkendt Eksterne Midler til Regnskab Afsluttede Videreførte Projekt anlægsmidler ifølge opsparinger lån bevillinger overførsel konvertering tilskud rådighed for 2014 anlægsarb. anlægsmidler fra 2013 budget 2014 minus = minus = anlæg fra/til drift mellem projekt i 2014 (forbrug) overskud (+) til 2015 (+ eller -) gennemførte betalte (+/-) anlægsaktiv. underskud (-) (+eller -) opsparinger afdrag (+/-) Kirke - kirkevindue Kgd - Mur ved kapel Kgd - Udvidelse garage Kgd - Tagbelægning admin Kgd - Nye afdelinger Kgd. - Asfaltering Kgd. - Traktor Pr. bol. - Istandsættelse Pr.bol. - Terrasse Opsparing - Udsmykning Opsparing - Sideskib Afdrag - Lån præstebolig Afdrag - Lån orgel Bevillinger i alt (netto) Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane Årsafslutning 2014 Side 21

22 Anlægsskemaets noter skal anvendes således: PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler Note Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto Note Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92 Note Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor Note Årets bevægelser på gæld Note Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Fomål 93 Note 6 0 PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler Note 7 0 PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0 Note 8 0 Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8) Note Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året Note Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes Note Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse) Note Saldo på artskonto efter resultatdisponering Resultatdisponering En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således: Videreførte anlægsmidler Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn) Opsparingskonti Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing indtastes (med fortegn) Årets automatiske disponering kontrolleres Langfristet gæld Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres Frie midler Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie milder. Årsafslutning 2014 Side 22

23 Arv og donation Der er ikke ændringer i praksis i forhold til Der henvises til Vejledning til gældende praksis vedrørende arv og donationer udsendt af Ministeriet Såfremt arven eller donation anvendes i samme år, som den er givet, bogføres indtægten på konto Alle øvrige bevægelser vedr. arv og donation i løbet af året konteres på konto Det kan anbefales oprette (og navngive) en artskonto pr. arv, legat eller lignende, så de kan holdes adskilt i bogføringen. Umiddelbart inden årsafslutningskørslen bør konto nulstilles. Saldoen bogføres manuelt på egenkapitalkonto Arv og donationer. Det er ikke muligt at gøre dette i forbindelse med resultatdisponeringen. Årsafslutning 2014 Side 23

24 Afstemning af kassebeholdning Det sker ofte, at menighedsrådet spørger, hvor stor kassebeholdningen er. Et levn fra gamle dage måske Nedenstående regneark kan være nyttigt. Både i afstemningsmæssig sammenhæng men altså også til at anskueliggøre den reelle kassebeholdning: Årsafslutning 2014 Side 24

25 Årskørsel Nu er Trin 1 færdigt og selve årskørslen kan foretages: Som det fremgår ovenfor, kan årskørslen ikke fortrydes. Skulle det alligevel vise sig at noget mangler / skal rettes, vil der automatisk blive årskørt efter hver bogføring, man måtte foretage. Det giver dog hurtigt lidt flimmer i kontospecifikationerne, hvis der er for mange årskørsler, så det anbefales at vente, til man er rimeligt sikker på at være færdig. Når årskørslen er gennemført og bogført anbefales det at udskrive en kvartalsrapport til kontrol inden selve resultatdisponeringen. Årsafslutning 2014 Side 25

26 Kvartalsrapporten Årsafslutning 2014 Side 26

27 Resultatdisponering Resultat A resultat af drift er rimeligt let forståeligt. Her er tale om forskellen mellem driftsindtægter og driftsudgifter. Resultat B resultat af anlæg er derimod ofte vanskeligere. Dette skyldes, at resultatberegningen ikke tager højde for bevægelsen i balanceposterne, f.eks. forbrug af opsparing, hensættelse til opsparing, optagelse af lån eller afdrag på lån. Årets resultat resultat C er det samlede resultat af drift og anlæg. Det er resultat C, der i forbindelse med årskørslen overføres til årsafslutningskontoen Årsafslutning 2014 Side 27

28 Årsregnskabet ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFT Regnskab Budget Regnskab * Fælles indtægter i alt.. Øvrig drift i alt... Kirkebygning og sognegård,..... Indtægter Udgifter, løn.. Udgifter, øvrig drift.. Kirkelige aktiviteter... Indtægter Udgifter, løn.. Udgifter, øvrig drift... Kirkegård... Indtægter Udgifter, løn.... Udgifter, øvrig drift... Præsteboliger mv Indtægter Udgifter, løn... Udgifter, øvrig drift... Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn.. Udgifter, øvrig drift... Finansielle poster... Resultat af drift (A) ANLÆG Renteindtægter af anlægsopsparing (90).. Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) Udgifter kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter kirkegård ((83)+(84)). Udgifter præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)).. Resultat af anlæg (B) Samlet resultat drift og anlæg (A+B) * Budgettet er ikke revideret Årsafslutning 2014 Side 28

29 FINANSIEL STATUS AKTIVER Tilgodehavender Andre tilgodehavender ( dog ikke ) Tilgodehavende 5 %-midler - udlånt til Kirkekasse (PU) (613060).. Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet (619020) Værdipapirer Likvide beholdninger PASSIVER Egenkapital Hensættelser Lån Debitorer ( ) Kirke- og præsteembedekapitaler (619030)... Gravstedskapitaler oplagt i stfitet (619090).. Værdipapirer frie midler (581210).... Værdipapirer gaver og donationer ( ) Værdipapirer opsparing til anlæg ( ). Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) (581250). Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5 %-midler (581260). Bank drift og anlæg (638105)..... Opsparing til anlæg, inkl. renter ( )... Bank- og Girokonti ( )... Kontant- og udlægskasser ( ).. Ikke forbrugte 5% midler (PU) ( ).. Aktiver i alt Opsparing til anlæg (721110).... Kirke- og præsteembedekapital (721130)... Likviditet stillet til rådighed (721140)... Langfristet gæld (721150)... Arv og donation (721160).. Menighedsrådets frie midler (741110).. Præstegårdens frie midler (741130)... Kirkegårdens frie midler (741140) Videreførte anlægsmidler (741120)... Årsafslutningskonto (742010)... Hensættelser (761110).. Hens. til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstadskapitaler) (761180) Hensættelse til gravstedskapital til vedligehold (761190) Årlige bevægelser vedr. arv og donationer ( ).. Mellemregning 5 %-midler (PU) ( ).. Stiftsmiddellån ( )... Realkredit og andre lån ( )... Skyldige omkostninger Kreditorer (951510).... Gæld til andre menighedsråd (951810).. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser ( ) Forskud på kommunal kirkeskat (969020).. Deposita mv. (969030) Kollekt til afregning (972010). Anden kortfristet gæld ( ).. Lån i 5% midler (973020) Gældsforpligtigelser, løndele ( ). Passiver i alt Primo 2014 Ultimo 2014 Årsafslutning 2014 Side 29

30 Godkendelse og elektronisk aflevering af årsregnskabet. Årsregnskab 2014 skal afleveres elektronisk ligesom sidste år, og dette sker automatisk via overførsel til økonomiportalen med efterfølgende aflevering til provstiet. Afleveringen til provstiet sætter et stempel på regnskabet f.eks.: Allested-Vejle Sognes Menighedsråd, CVR-nr , Regnskab 2014, Afleveret d :28 Der bliver mulighed for at aflevere bi- og kollektregnskaber elektronisk (pdf). Forklaringer til regnskabet kan nu ske ved at lægge en pdf-fil ind. Det giver en større frihed mht. layout mv. Man kan endvidere vælge, om man vil lægge yderligere revisionsmaterialer ind elektronisk (kontospecifikationer, udskrifter fra bank etc.). Regnskabet skal ikke underskrives fysisk hverken af menighedsråd eller revisor. Menighedsrådet skal angive i beslutningsprotokollen for menighedsrådsmødet, hvad det er for en regnskabsversion, man godkender (stempel). Den underskrevne beslutningsprotokol indscannes og lægges i mappen i dataarkivet til revisor. Revisor godkender regnskabet elektronisk, og sikrer, at der er overensstemmelse mellem det regnskab, der er henvist til i beslutningsprotokollen og i Økonomiportalen som endeligt. Årsafslutning 2014 Side 30

31 FLØS/lønrapportering FLØS udgav i 2014 en ny rapport, hvor man kan se vikarlønforbruget: Derudover er der mulighed for budgettering af løn på 4-cifret formålsniveau. Og hermed har man muligheden for at lave nogle mere detaljerede lønrapporter til menighedsrådet. Med anvendelse af underformål kan en lønrapport f.eks. se således ud: Årsafslutning 2014 Side 31

32 Dette kræver, at medarbejderne budgetteres i regnskabsportalen på 4-cifret formål samt at der sker en indtastning i forbindelse med indlæsning af FLØS-bogføringsbilaget: Brandsoft Webdata kan også anvendes til lønrapportering, idet alle data fra FLØS-kladden er indeholdt i datasættet: Årsafslutning 2014 Side 32

33 Nyt i 2015 Kontoplaner: Der er lagt nye formåls- og artskontoplaner på DAP. Der er ikke nævneværdige ændringer til kontoplanerne. Der kommer dog en ændring i.f.m. indførelsen af omvendt betalingspligt på moms. Beslutningsprotokoller på DAP: I 2015 skal alle menighedsrådets beslutningsprotokoller indlæses på DAP. Der bliver mulighed for at lægge protokollerne fra 2014 ind også, men dette er frivilligt. Opstart af regnskab 2015 For at sikre en korrekt opstart af det nye regnskabsår er her en række punkter, man skal udføre / være opmærksom på: Nulstilling af balancekonti: Kontroller budget: Udskriv debitor/kreditorkonti: Momskoder: Formålsfordeling på medarbejdere: Kontiene og nulstilles. Det samme gælder og Nulstillingen må først ske i 2015! Kontroller, at budgettallene fra regnskabsportalen stemmer overens med budgettallene på økonomiportalen. Især vedr. anlæg og renter. Det er en fordel at have en udskrift liggende, hvor man kan kontrollere, at periodiseringerne ved årsskiftet bliver ført korrekt i det nye år. Kontroller og ret evt. de eksisterende momskoder jf. momsberegningerne i.f.m. årsafslutningen. Den beregnede procent fra 2014 bruges som acontoprocent i Kontroller, at der er tale om en korrekt formålsfordeling, også i budgettet i regnskabsportalen. Husk også at kontrollere formålskonteringen i FLØS i.f.t. budgettet! Der sker ingen automatisk tilretning! Årsafslutning 2014 Side 33

34 Budget 2016 Budgetskema og vejledning er ikke offentliggjort inden dette kompendium gik i trykken. Det ligger dog fast, at der bliver tale om en elektronisk procedure på linie med årsregnskabet dog uden stempel -funktionen. Her følger en kort gennemgang af budgetlægningen, som beskriver fremgangsmåden rent praktisk. I eksemplerne er der taget udgangspunkt i Budget2015, da Budget 2016 endnu ikke er frigivet. Budgetlægning i regnskabsportalen: Det anbefales at starte budgetlægningen i regnskabsportalen: Opret et nyt budget ved blot at skrive navnet i dette felt. Derefter trykkes på Funktioner : Årsafslutning 2014 Side 34

35 Det er nu muligt at hente tal fra et tidligere budget, fra et tidligere regnskab eller en kombination heraf. Her vælges tal fra et andet regnskab, og man kan vælge mellem hovedarterne. Løn budgetteres under Ansatte, så regnskabstallene tages ikke ind her. Ekstraordinære indtægter og udgifter er meningsløse at budgettere Herefter kan man vælge tal fra et andet budget. Årsafslutning 2014 Side 35

36 Når tallene er hentet ind, er det også muligt at afrunde og frem- (eller tilbage)skrive i én arbejdsgang: Dette letter budgetlægningen, og sparer meget tastearbejde. Årsafslutning 2014 Side 36

37 Budgettering af løn: Lønnen kan budgetteres på artskontoniveau og fremskrives i en og samme arbejdsgang: Undervejs i budgetlægningen er det muligt at følge saldoen: I øverste venstre hjørne er et tælleværk, der hele tiden justerer debet og kredit. Årsafslutning 2014 Side 37

38 Indtil nu er der budgetlagt en del af udgifterne og indtægterne, men der mangler stadig anlægsudgifter og -indtægter. Dette skal ske i Økonomiportalen, hvor også egenkapitalen skal budgetlægges. Inden da skal budgettet overføres til Økonomiportalen: Årsafslutning 2014 Side 38

39 Budgettering af egenkapital: Ultimosaldo 2013 På budgetlægningstidspunktet er disse bevægelser ukendte, hvis de ikke er aktivt budgetteret. Ultimosaldo 2013 Det mest sandsynlige udgangspunktet må være, at man regner med at gennemføre de budgetterede anlægsaktiviteter. Årsafslutning 2014 Side 39

40 Ultimosaldo 2013 Ændringer på denne konto kan alene ske ved PU-beslutning. Budgettering af renter og afdrag på stiftslån: Dette er en lidt besværlig budgetpost! Renter af stiftslån er en driftsudgift, men man kan ikke overføre budgetlægningen af renterne fra regnskabsportal til økonomiportal. Disse skal budgetteres på anlægsskemaet i økonomiportalen. Når budgettet er afleveret, anbefales det at indtaste renteudgiften i budgettet på regnskabsportalen, så driftsresultatet bliver korrekt dér. Årsafslutning 2014 Side 40

REGNSKABSTAL 2012. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Holmens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18195917,, Afleveret d. 18-03-2013

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sønderbro Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode 9077. CVR-nr. 33957114

REGNSKABSTAL 2012. for Sønderbro Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode 9077. CVR-nr. 33957114 REGNSKABSTAL for Sønderbro Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 9077 CVR-nr. 33957114 Sønderbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 33957114,, Afleveret d. 22-03-2013 11:30 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7838. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Gamborg Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7838. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Gamborg Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7838 CVR-nr. 27697410 Gamborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 27697410,, Afleveret d. 25-03-2013 15:07 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114 REGNSKABSTAL for Bågø Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 7802 CVR-nr. 14884114 Bågø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14884114,, Afleveret d. 19-03-2013 14:42 Side 1 1 Fælles

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Stenvad Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 9159. CVR-nr. 23274019

REGNSKABSTAL 2012. for Stenvad Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 9159. CVR-nr. 23274019 REGNSKABSTAL for Stenvad Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 9159 CVR-nr. 23274019 Stenvad Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 23274019,, Afleveret d. 20-03-2013 07:42 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode 9281. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode 9281. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Skærlund Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 9281 CVR-nr. 34428417 Skærlund Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 34428417,, Afleveret d. 08-11-2013 12:45

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Glud Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 7962. CVR-nr. 44018314

REGNSKABSTAL 2012. for Glud Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode 7962. CVR-nr. 44018314 REGNSKABSTAL for Glud Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode 7962 CVR-nr. 44018314 Glud Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 44018314,, Afleveret d. 21-03-2013 15:25 Side 1 1

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Kongens Lyngby Provstiudvalg. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode 4422. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Kongens Lyngby Provstiudvalg i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 4422 CVR-nr. 21223042 Kongens Lyngby Provstiudvalg, CVR-nr. 21223042,, Afleveret d. 30-12-2013

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Arrild Sogns Menighedsråd. i Tønder Provsti. i Tønder Kommune. Myndighedskode 9036. CVR-nr. 62862912

REGNSKABSTAL 2012. for Arrild Sogns Menighedsråd. i Tønder Provsti. i Tønder Kommune. Myndighedskode 9036. CVR-nr. 62862912 REGNSKABSTAL for Arrild Sogns Menighedsråd i Tønder Provsti i Tønder Kommune Myndighedskode 9036 CVR-nr. 62862912 Arrild Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62862912,, Afleveret d. 04-07-2013 16:53 Side 1 1 Fælles

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Soderup Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode 7286. CVR-nr. 56654216

REGNSKABSTAL 2012. for Soderup Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode 7286. CVR-nr. 56654216 REGNSKABSTAL for Soderup Sogns Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode 7286 CVR-nr. 56654216 Soderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 56654216,, Afleveret d. 04-04-2013 09:31 Side 1 1

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Jorløse Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7254. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Jorløse Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7254. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Jorløse Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7254 CVR-nr. 12141017 Jorløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12141017,, Afleveret d. 18-03-2013 10:18 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Karleby Sognes Menighedsråd. i Falster Provsti. i Guldborgsund Kommune. Myndighedskode 7585. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Karleby Sognes Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 7585 CVR-nr. 10941415 Karleby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10941415,, Afleveret d. 29-03-2013 20:02

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Aars Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8269. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Aars Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8269. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Aars Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8269 CVR-nr. 29193614 Aars Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 29193614,, Afleveret d. 27-09-2013 09:00

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915 REGNSKABSTAL for Stenløse Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7791 CVR-nr. 40174915 Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40174915,, Afleveret d. 26-03-2013 14:11 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Gyrstinge Sogns Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7340. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Gyrstinge Sogns Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7340. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Gyrstinge Sogns Menighedsråd i RingstedSorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode 7340 CVRnr. 23126028 Gyrstinge Sogns Menighedsråd, CVRnr. 23126028,, Afleveret d. 07032013 13:50 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Viborg Østre Provstiudvalg. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 4469. CVR-nr. 22018639

REGNSKABSTAL 2012. for Viborg Østre Provstiudvalg. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 4469. CVR-nr. 22018639 REGNSKABSTAL for Viborg Østre Provstiudvalg i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4469 CVR-nr. 22018639 Viborg Østre Provstiudvalg, CVR-nr. 22018639,, Afleveret d. 12-03-2013 13:55 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Christians Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7081. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Christians Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7081. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Christians Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7081 CVR-nr. 29056412 Christians Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 29056412,, Afleveret d. 12-04-2013 14:26

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sejerslev Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode 8668. CVR-nr. 60544611

REGNSKABSTAL 2012. for Sejerslev Sogns Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode 8668. CVR-nr. 60544611 REGNSKABSTAL for Sejerslev Sogns Menighedsråd i Morsø Provsti i Morsø Kommune Myndighedskode 8668 CVR-nr. 60544611 Sejerslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60544611,, Afleveret d. 26-03-2013 13:09 Side 1

Læs mere

REGNSKABSTAL for Strø Sogns Menighedsråd. i Hillerød Provsti. i Hillerød Kommune. Myndighedskode CVR-nr

REGNSKABSTAL for Strø Sogns Menighedsråd. i Hillerød Provsti. i Hillerød Kommune. Myndighedskode CVR-nr REGNSKABSTAL for Strø Sogns Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode 7405 CVR-nr. 59497812 Strø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59497812,, Afleveret d. 21-03-2013 17:50 Side 1 1 Fælles

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Ollerup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7684. CVR-nr. 63274828

REGNSKABSTAL 2012. for Ollerup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7684. CVR-nr. 63274828 REGNSKABSTAL for Ollerup Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7684 CVR-nr. 63274828 Ollerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63274828,, Afleveret d. 12-03-2013 20:24 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Jordløse-Håstrup Sognes Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens, Faaborg-Midtfyn kommuner. Myndighedskode 7760

REGNSKABSTAL 2012. for Jordløse-Håstrup Sognes Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens, Faaborg-Midtfyn kommuner. Myndighedskode 7760 REGNSKABSTAL for Jordløse-Håstrup Sognes Menighedsråd i Assens Provsti i Assens, Faaborg-Midtfyn kommuner Myndighedskode 7760 CVR-nr. 34677263 Jordløse-Håstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34677263,, Afleveret

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7676. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7676. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7676 CVR-nr. 67690311 Sankt Nikolaj Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 67690311,, Afleveret d. 15-04-2013

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Bjerreby-Landet Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7692. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Bjerreby-Landet Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7692. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Bjerreby-Landet Sognes Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7692 CVR-nr. 16999415 Bjerreby-Landet Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 16999415,, Afleveret d. 25-03-2013

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7499 CVR-nr. 25052013 Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25052013,, Afleveret

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Rynkeby-Revninge Sognes Menighedsråd. i Kerteminde Provsti. i Kerteminde Kommune. Myndighedskode 7871. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Rynkeby-Revninge Sognes Menighedsråd. i Kerteminde Provsti. i Kerteminde Kommune. Myndighedskode 7871. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Rynkeby-Revninge Sognes Menighedsråd i Kerteminde Provsti i Kerteminde Kommune Myndighedskode 7871 CVR-nr. 17117114 Rynkeby-Revninge Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 17117114,, Afleveret d.

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Ajstrup Sogns Menighedsråd. i Aalborg Nordre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8382. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Ajstrup Sogns Menighedsråd. i Aalborg Nordre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8382. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Ajstrup Sogns Menighedsråd i Aalborg Nordre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8382 CVR-nr. 68743419 Ajstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68743419,, Afleveret d. 04-04-2013 10:11

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 16485810,,

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sørup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7678. CVR-nr. 61304312

REGNSKABSTAL 2012. for Sørup Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7678. CVR-nr. 61304312 REGNSKABSTAL for Sørup Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7678 CVR-nr. 61304312 Sørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 61304312,, Afleveret d. 25-03-2013 12:49 Side 1

Læs mere

REGNSKABSTAL for Rudersdal Provstiudvalg. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode CVR-nr

REGNSKABSTAL for Rudersdal Provstiudvalg. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode CVR-nr REGNSKABSTAL for Rudersdal Provstiudvalg i Rudersdal Provsti i Rudersdal Kommune Myndighedskode 4512 CVR-nr. 30154940 Rudersdal Provstiudvalg, CVR-nr. 30154940,, Afleveret d. 17-12-2013 15:02 Side 1 1

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Kregme Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Halsnæs Kommune. Myndighedskode 7399. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Kregme Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Halsnæs Kommune. Myndighedskode 7399. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Kregme Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode 7399 CVR-nr. 54664613 Kregme Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 54664613,, Afleveret d. 27-03-2013 16:14 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL for Gentofte Provstiudvalg. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode CVR-nr

REGNSKABSTAL for Gentofte Provstiudvalg. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode CVR-nr REGNSKABSTAL for Gentofte Provstiudvalg i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode 4414 CVR-nr. 25059638 Gentofte Provstiudvalg, CVR-nr. 25059638,, Afleveret d. 05-07-2013 10:26 Side 1 1 Fælles

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

REGNSKABSTAL for Veflinge Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

REGNSKABSTAL for Veflinge Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr REGNSKABSTAL for Veflinge Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 7866 CVR-nr. 59003917 Veflinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59003917,, Afleveret d. 15-04-2013 11:34 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL for Ringkøbing Provstiudvalg. i Ringkøbing Provsti. i Holstebro, Ringkøbing-Skjern kommuner. Myndighedskode CVR-nr.

REGNSKABSTAL for Ringkøbing Provstiudvalg. i Ringkøbing Provsti. i Holstebro, Ringkøbing-Skjern kommuner. Myndighedskode CVR-nr. REGNSKABSTAL for Ringkøbing Provstiudvalg i Ringkøbing Provsti i Holstebro, Ringkøbing-Skjern kommuner Myndighedskode 4500 CVR-nr. 21242071 Ringkøbing Provstiudvalg, CVR-nr. 21242071,, Afleveret d. 11-02-2013

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Vor Frue Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7675. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Vor Frue Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7675. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Vor Frue Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7675 CVR-nr. 50276716 Vor Frue Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50276716,, Afleveret d. 11-03-2013 10:09 Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Tømmerby Sogns Menighedsråd. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8714. CVR-nr. 60474915

REGNSKABSTAL 2012. for Tømmerby Sogns Menighedsråd. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8714. CVR-nr. 60474915 REGNSKABSTAL for Tømmerby Sogns Menighedsråd i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 8714 CVR-nr. 60474915 Tømmerby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60474915,, Afleveret d. 01-04-2013 11:54 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL for Skovby Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

REGNSKABSTAL for Skovby Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr REGNSKABSTAL for Skovby Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 7857 CVR-nr. 64847317 Skovby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 64847317,, Afleveret d. 30-04-2013 10:50 Side 1 1

Læs mere

Kvartalsrapport 01-01-2013 til 30-06-2013

Kvartalsrapport 01-01-2013 til 30-06-2013 Kvartalsrapport 01-01-2013 til 30-06-2013 Side 1 / 8 1 Fælles indtægter i alt Driftsudgifter i alt 1.739.25 2.007.509,98 2 3 4 5 6 Kirkebygning og sognegård, Udgift Kirkelige aktiviteter, Udgift Kirkegård,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

REGNSKABSTAL for Valløby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

REGNSKABSTAL for Valløby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr REGNSKABSTAL for Valløby Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 7542 CVR-nr. 42723517 Valløby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42723517,, Afleveret d. 19-03-2013 21:19 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Varde Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 8873. CVR-nr. 16544175

REGNSKABSTAL 2012. for Varde Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 8873. CVR-nr. 16544175 REGNSKABSTAL for Varde Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 8873 CVR-nr. 16544175 Varde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16544175,, Afleveret d. 21-03-2013 17:00 Side 1 1 Fælles

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Mou Sogns Menighedsråd. i Aalborg Østre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8324. CVR-nr. 54440510

REGNSKABSTAL 2012. for Mou Sogns Menighedsråd. i Aalborg Østre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8324. CVR-nr. 54440510 REGNSKABSTAL for Mou Sogns Menighedsråd i Aalborg Østre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8324 CVR-nr. 54440510 Mou Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 54440510,, Afleveret d. 28-03-2013 10:24 Side 1 1

Læs mere

Kvartalsrapport 01-01-2013 til 30-09-2013

Kvartalsrapport 01-01-2013 til 30-09-2013 Kvartalsrapport 01-01-2013 til 30-09-2013 Side 1 / 8 1 Fælles indtægter i alt Driftsudgifter i alt 2.608.875,00 2.797.404,43 2 3 4 5 6 Kirkebygning og sognegård, Udgift Kirkelige aktiviteter, Udgift Kirkegård,

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Mølholm Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7919. CVR-nr. 40288112

REGNSKABSTAL 2012. for Mølholm Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7919. CVR-nr. 40288112 REGNSKABSTAL for Mølholm Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7919 CVR-nr. 40288112 Mølholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40288112,, Afleveret d. 26-03-2013 15:01 Side 1 1 Fælles

Læs mere

REGNSKABSTAL for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

REGNSKABSTAL for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr. REGNSKABSTAL for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8743 CVR-nr. 25184513 Idom-Råsted Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25184513,, Afleveret d. 30-03-2013

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ringkøbing Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8749. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringkøbing Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8749 CVR-nr. 37539619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

REGNSKABSTAL for Øster Løgum Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

REGNSKABSTAL for Øster Løgum Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode CVR-nr. REGNSKABSTAL for Øster Løgum Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9015 CVR-nr. 36164018 Øster Løgum Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36164018,, Afleveret d. 31-03-2013 17:17

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612 REGNSKABSTAL for Skåde Sogns Menighedsråd i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8104 CVR-nr. 35889612 Skåde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 35889612,, Afleveret d. 27-03-2013 09:20 Side 1 1

Læs mere

REGNSKABSTAL for Tunø Sogns Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode CVR-nr

REGNSKABSTAL for Tunø Sogns Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode CVR-nr REGNSKABSTAL for Tunø Sogns Menighedsråd i Odder Provsti i Odder Kommune Myndighedskode 8086 CVR-nr. 25461916 Tunø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 25461916,, Afleveret d. 20-03-2013 12:00 Side 1 1 Fælles indtægter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Rønne Sogns Menighedsråd. i Bornholms Provsti. i Bornholms Regionskommune. Myndighedskode 7552. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Rønne Sogns Menighedsråd. i Bornholms Provsti. i Bornholms Regionskommune. Myndighedskode 7552. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Rønne Sogns Menighedsråd i Bornholms Provsti i Bornholms Regionskommune Myndighedskode 7552 CVR-nr. 61889213 Rønne Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 61889213,, Afleveret d. 21-03-2013 08:48

Læs mere

REGNSKABSTAL for Sindbjerg Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

REGNSKABSTAL for Sindbjerg Sogns Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode CVR-nr. REGNSKABSTAL for Sindbjerg Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode 7899 CVR-nr. 68958911 Sindbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68958911,, Afleveret d. 23-03-2013 13:59

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Løkken-Furreby Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8407. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Løkken-Furreby Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8407. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Løkken-Furreby Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8407 CVR-nr. 64748416 Løkken-Furreby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 64748416,, Afleveret d. 19-03-2013

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sankt Hans Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7781. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Sankt Hans Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7781. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Sankt Hans Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7781 CVR-nr. 58578916 Sankt Hans Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 58578916,, Afleveret d. 27-03-2013

Læs mere

REGNSKABSTAL for Blistrup Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Gribskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

REGNSKABSTAL for Blistrup Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Gribskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr. REGNSKABSTAL for Blistrup Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Gribskov Kommune Myndighedskode 7392 CVR-nr. 32184014 Blistrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 32184014,, Afleveret d. 17-05-2013 13:01

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd. i Aalborg Østre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8370. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd. i Aalborg Østre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8370. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd i Aalborg Østre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8370 CVR-nr. 14528911 Sønder Tranders Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14528911,, Afleveret d. 01-04-2013

Læs mere

REGNSKABSTAL for Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

REGNSKABSTAL for Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode CVR-nr. REGNSKABSTAL for Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8404 CVR-nr. 22644718 Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 22644718,, Afleveret

Læs mere

REGNSKABSTAL for Hover Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr

REGNSKABSTAL for Hover Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr REGNSKABSTAL for Hover Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7906 CVR-nr. 68067219 Hover Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68067219,, Afleveret d. 25-03-2013 15:41 Side 1 1 Fælles

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Lindehøj Sogns Menighedsråd. i Gladsaxe-Herlev Provsti. i Herlev Kommune. Myndighedskode 9074. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Lindehøj Sogns Menighedsråd. i Gladsaxe-Herlev Provsti. i Herlev Kommune. Myndighedskode 9074. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Lindehøj Sogns Menighedsråd i Gladsaxe-Herlev Provsti i Herlev Kommune Myndighedskode 9074 CVR-nr. 10916119 Lindehøj Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10916119,, Afleveret d. 19-03-2013 10:51

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd. i Hillerød Provsti. i Hillerød Kommune. Myndighedskode 7436. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd. i Hillerød Provsti. i Hillerød Kommune. Myndighedskode 7436. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode 7436 CVR-nr. 59413228 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815

ÅRSREGNSKAB 2013. for Laurbjerg Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8139. CVR-nr. 37747815 ÅRSREGNSKAB for Laurbjerg Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8139 CVR-nr. 37747815 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vejlby Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode 8266. CVR-nr. 58183318 ÅRSREGNSKAB for Vejlby Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8266 CVR-nr. 58183318 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7827. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7827 CVR-nr. 54613628 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

REGNSKABSTAL for Brabrand Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

REGNSKABSTAL for Brabrand Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr REGNSKABSTAL for Brabrand Sogns Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8128 CVR-nr. 36139315 Brabrand Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36139315,, Afleveret d. 07-03-2013 15:57 Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Krejbjerg Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8553. CVR-nr. 11278019

ÅRSREGNSKAB 2013. for Krejbjerg Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8553. CVR-nr. 11278019 ÅRSREGNSKAB for Krejbjerg Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8553 CVR-nr. 11278019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hylke Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8041. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hylke Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8041 CVR-nr. 46289218 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL for Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

REGNSKABSTAL for Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd. i Morsø Provsti. i Morsø Kommune. Myndighedskode CVR-nr. REGNSKABSTAL for Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd i Morsø Provsti i Morsø Kommune Myndighedskode 8700 CVR-nr. 25752910 Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25752910,, Afleveret d.

Læs mere

REGNSKABSTAL for Ketting Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

REGNSKABSTAL for Ketting Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. REGNSKABSTAL for Ketting Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 8991 CVR-nr. 68264812 Ketting Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68264812,, Afleveret d. 10-03-2013 17:28 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL for Hylleholt Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode CVR-nr

REGNSKABSTAL for Hylleholt Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode CVR-nr REGNSKABSTAL for Hylleholt Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode 7523 CVR-nr. 25909615 Hylleholt Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 25909615,, Afleveret d. 25-03-2013 13:34 Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lisbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8127. CVR-nr. 68049210 ÅRSREGNSKAB for Lisbjerg Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8127 CVR-nr. 68049210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Alling Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8033. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Alling Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode 8033. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Alling Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 8033 CVR-nr. 17543814 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL for Sankt Clemens Sogns Menighedsråd. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

REGNSKABSTAL for Sankt Clemens Sogns Menighedsråd. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr. REGNSKABSTAL for Sankt Clemens Sogns Menighedsråd i Randers Søndre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8183 CVR-nr. 42019011 Sankt Clemens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42019011,, Afleveret d. 12-03-2013

Læs mere

REGNSKABSTAL for Hemmet Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

REGNSKABSTAL for Hemmet Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode CVR-nr. REGNSKABSTAL for Hemmet Sogns Menighedsråd i Skjern Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8781 CVR-nr. 40845917 Hemmet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40845917,, Afleveret d. 13-03-2013 11:23

Læs mere

Kvartalsrapport 01-01-2015 til 30-06-2015

Kvartalsrapport 01-01-2015 til 30-06-2015 Kvartalsrapport 01-01-2015 til 30-06-2015 Side 1 / 8 1 Fælles indtægter i alt Driftsudgifter i alt 1.650.00-1.816.856,57 2 3 4 5 6 Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig

Læs mere

REGNSKABSTAL for Hørup Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

REGNSKABSTAL for Hørup Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. REGNSKABSTAL for Hørup Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8598 CVR-nr. 60283818 Hørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60283818,, Afleveret d. 18-10-2013 09:37 Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 8639

REGNSKABSTAL 2012. for Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 8639 REGNSKABSTAL for Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8639 CVR-nr. 18720728 Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18720728,,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nøvling Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8795. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nøvling Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8795. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nøvling Sogns Menighedsråd i Herning Nordre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 8795 CVR-nr. 37692816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Solbjerg Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8347. CVR-nr. 88679059

REGNSKABSTAL 2012. for Solbjerg Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8347. CVR-nr. 88679059 REGNSKABSTAL for Solbjerg Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8347 CVR-nr. 88679059 Solbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 88679059,, Afleveret d. 21-03-2013 14:47 Side 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8027 CVR-nr. 23927128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hesselager Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7772. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hesselager Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7772. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hesselager Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7772 CVR-nr. 50285510 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Gørlev Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7236. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Gørlev Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7236. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Gørlev Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7236 CVR-nr. 48807011 Gørlev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 48807011,, Afleveret d. 05-04-2013 17:38 Side

Læs mere

Kvartalsrapport til

Kvartalsrapport til Kvartalsrapport 01-01- til 31-12- Side 1 / 8 1 Fælles indtægter i alt -7.660.00 Driftsudgifter i alt 7.353.534,68 2 3 4 5 6 Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration

Læs mere

Kvartalsrapport 01-01-2014 til 30-09-2014

Kvartalsrapport 01-01-2014 til 30-09-2014 Kvartalsrapport 01-01-2014 til 30-09-2014 Side 1 / 8 1 Fælles indtægter i alt Driftsudgifter i alt 2.996.10-2.980.085,31 2 3 4 5 6 Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 7173. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode 7173. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Kirke Hvalsø-Særløse Sognes Menighedsråd i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 7173 CVR-nr. 34677239 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode 8089. CVR-nr. 26359228

ÅRSREGNSKAB 2013. for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode 8089. CVR-nr. 26359228 ÅRSREGNSKAB for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd i Odder Provsti i Odder Kommune Myndighedskode 8089 CVR-nr. 26359228 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616 ÅRSREGNSKAB for Ravsted Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9060 CVR-nr. 31189616 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Snostrup Sogns Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Snostrup Sogns Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Snostrup Sogns Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Frederikssund Kommune Myndighedskode 7420 CVR-nr. 26851211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Viborg Domprovstiudvalg i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 4468 CVR-nr. 24982092 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sønderholm Sogns Menighedsråd. i Aalborg Vestre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8329. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sønderholm Sogns Menighedsråd. i Aalborg Vestre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 8329. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sønderholm Sogns Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8329 CVR-nr. 23887517 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Todbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8247. CVR-nr. 17137417

ÅRSREGNSKAB 2013. for Todbjerg Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8247. CVR-nr. 17137417 ÅRSREGNSKAB for Todbjerg Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8247 CVR-nr. 17137417 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere