Fratrædelsesgodtgørelse. Hvor længe skal bilagene gemmes? Moms og betalingsfrister. Gældende sambeskatningsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fratrædelsesgodtgørelse. Hvor længe skal bilagene gemmes? Moms og betalingsfrister. Gældende sambeskatningsregler"

Transkript

1 Reglerne om national og international sambeskatning er i dag lovfæstet i selskabsskatteloven. Sambeskatning blev lovreguleret i 1960 og grundlæggende ændret i 200. Har du tænkt over, hvem der får udbetalt dine pensioner og livsforsikringer, når du dør? Afskrivninger 2 Fratrædelsesgodtgørelse 3 Hvor længe skal bilagene gemmes? Moms og betalingsfrister Gældende sambeskatningsregler Bestyrelsesarbejde og ansvar i den mindre og mellemstore virksomhed Modtager af pensioner og livsforsikringer ved død Vi noterer at

2 2 Afskrivninger Af Mikael Risager, taxpartner og Finn Elkjær, direktør Afskrivninger påvirker årets resultat men der er forskel på indregningen og virkningen af afskrivninger, alt efter om der er tale om økonomiske og regnskabsmæssige afskrivninger, eller om der er tale om skattemæssige fradragsberettigede afskrivninger. 1. Overordnet om økonomiske og regnskabsmæssige afskrivninger Når en virksomhed anskaffer et driftsaktiv, det være sig et materielt aktiv (ejendom, driftsmiddel, installation, inventar etc.), eller et immaterielt aktiv (patent, knowhow, goodwill, rettigheder m.v.), vil der normalt ikke være tale om, at man i anskaffelsesåret foretager fuldt fradrag for udgifterne til det anskaffede. Det ville medføre en forkert påvirkning af driftsresultatet for det pågældende år, idet de fleste aktiver har en værdi, der går ud over anskaffelsesåret. Derimod foretages der regnskabsmæssig/økonomisk afskrivning over den periode, aktivet forventes at være af værdi for virksomheden. Regnskabet påvirkes således negativt over en årrække. Der skal ved regnskabsaflæggelsen tages stilling til, om det pågældende aktiv har en begrænset økonomisk levetid. Hvis dette er tilfældet, skal der som udgangspunkt efter regnskabsreglerne foretages afskrivninger. Man kan måske lidt enkelt definere de regnskabsmæssige afskrivningsregler som fastsættelse af minimumsafskrivning hvor udgangspunktet er, at virksomheden ønsker at foretage så få og små afskrivninger som muligt for at præstere det højest mulige årlige resultat. Afskrivningerne skal dog afspejle et retvisende billede altså give et reelt bud på værdinedgangen. Der er stor forskel på reglerne for afskrivningerne, alt efter hvilket aktiv der er tale om. Fælles for mange er dog, at der foretages en afskrivning beregnet som værdinedgangen ligeligt fordelt over levetiden, og hvor værdinedgangen fastsættes som forskellen mellem anskaffelsessummen og den forventede scrap-værdi, når aktivet er brugt/slidt op. Som udgangspunkt afskrives hvert enkelt aktiv for sig. Der er normalt tale om pro-anno afskrivninger det betyder, at hvis et aktiv anskaffes midt i året, så vil alene halvdelen af en årlig afskrivning påvirke aktivets værdi og resultatet for anskaffelsesåret. Der er dog nogle aktiver, som skal fradrages fuldt ud i anskaffelsesåret, hvilket blandt andet gælder for aktiver, som må antages ikke at have særlig værdi i årene ud over anskaffelsesåret (virksomheden vurderer selv dette på grundlag af de konkrete forhold). 2. Overordnet om skattemæssige afskrivninger Ved opgørelse af en virksomheds skattepligtige indkomst skal de foretagne regnskabsmæssige afskrivninger tilbageføres idet de kun meget sjældent svarer til de afskrivninger, som kan fradrages efter skattereglerne. Også skattemæssigt afhænger afskrivningerne af, hvilket aktiv der er tale om. Men til forskel fra de regnskabsmæssige normalt gældende levetidsafskrivninger er der en lang række forskellige afskrivningsmetoder skattemæssigt. Som udgangspunkt afskrives hvert aktiv for sig, men for nogle aktivgrupper foretages afskrivningerne samlet. De skattemæssige afskrivningsregler er, modsat de regnskabsmæssige regler, til for at begrænse fradrag for afskrivninger idet virksomhederne ofte ønsker at begrænse skattebetalingen mest muligt med højest muligt fradrag for afskrivninger, uanset at virksomheden samtidig ønsker at vise bedst muligt årsresultat regnskabsmæssigt ved at foretage færrest mulige regnskabsmæssige afskrivninger. Der er visse aktiver, som afskrives over levetiden (lineær afskrivning) men ofte med en lovbestemt maksimal afskrivningssats, som ikke hænger sammen med en faktisk bedømmelse af den konkrete levetid (gælder bygninger, installationer og immaterielle aktiver mm.). Andre aktiver afskrives efter en saldometode, hvor årets afskrivning beregnes som en lovbestemt maksimumsats i procent af et beregningsgrundlag, der opgøres som den nedskrevne saldo primo, med tillæg af årets anskaffelser og med fradrag af årets salg (gælder driftsmidler og inventar mm.). Disse aktiver afskrives ikke hver for sig, men samlet via saldosystemet.

3 3 Regnskab Skat Anlægsaktiv Afskrivningsmetode Grund Ingen afskrivning Bygning Installation Driftsmidler Inventar 2 % 2 Biler 2 % Skibe, fly og tog 1 % 3 Varme- og vandanlæg 1 % Store driftsanlæg 1 % Infrastruktur 7% Goodwill Rettigheder Patenter Knowhow 6 Licensrettigheder 6 Indretning af lejede lokaler 1/ 7 Årlig sats Afskrivningsmetode Årlig maks. sats Note % 1 % 1 2 % 2 Ingen afskrivning 1 procenten kan forhøjes, hvis aktivets levetid er kortere end 2 år 2 der gælder særlige regler for fradrag for småaktiver mv., og der kan for nyerhvervede aktiver i perioden 30. maj december 2013 tillægges 1 % til anskaffelsessummen ved beregning af afskrivningen 3 dog visse skibe 12 % afskrivningsprocenten i 201 og 201 er 17 % afskrivningsprocenten i 201 og 201 er 17 % hvis løbetiden på kontrakten er kortere end 7 år, kan der opnås skattefradrag over løbetiden 6 der er i visse tilfælde mulighed for at foretage straksfradrag 7 hvis lejekontrakten for en af parterne har længere uopsigelighed end år, begrænses afskrivningerne til uopsigelighedsperioden Andre aktiver igen afskrives i takt med benyttelse (substansafskrivninger). Skattemæssigt er der som udgangspunkt ikke tale om pro-anno afskrivning det betyder, at der er fradrag for et helt års afskrivning i anskaffelsesåret, også i tilfælde, hvor aktivet anskaffes sidst på året. Der er en række muligheder for at foretage straksafskrivning eller straksfradrag allerede i anskaffelsesåret. Det gælder småaktiver (under en vis bundgrænse), aktiver med levetid på maks. 3 år, software, i visse tilfælde knowhow, licensrettigheder og forbedringsudgifter på bygninger. Bemærk: for anskaffelser i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013 gjaldt en særlig regel, hvor der skattemæssigt kunne tillægges 1 % til anskaffelsessummen for nye driftsmidler og nyt inventar reglen var et led i en tidligere vedtaget vækstpakke og gælder altså ikke længere. 3. Afsluttende bemærkninger Vi har med ovenstående kort belyst de overordnede forhold, som gælder for afskrivninger henholdsvis regnskabsmæssigt og skattemæssigt. Se i øvrigt oversigten, hvor afskrivningsmetoderne er stillet op mod hinanden, for at forsøge at give et samlet overblik. Fratrædelsesgodtgørelse Af advokat Lisbeth Elbek Tiljeset og advokat Birte Rasmussen, HjulmandKaptain For afskedigede medarbejdere gælder regler om løn i et antal måneder, afhængigt af ansættelsesperioden. Fratrædelsesgodtgørelser Når en arbejdsgiver opsiger en funktionær, har funktionæren krav på en fratrædelsesgodtgørelse, hvis funktionæren har været ansat i lang tid i virksomheden. Det følger af funktionærlovens 2a. Hvor stor en fratrædelsesgodtgørelse har funktionæren krav på? Hvis funktionæren har været ansat i 12 år på opsigelsestidspunktet, har funktionæren krav på 1 måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse. Hvis funktionæren har været ansat i 1 år på opsigelsestidspunktet, har funktionæren krav på 2 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse, og hvis funktionæren har været ansat i 18 år eller mere på opsigelsestidspunktet, har funktionæren krav på 3 måneders løn. denne situation krav på en fratrædelsesgodtgørelse, hvis funktionæren opfylder anciennitetskravene. En funktionær, der selv opsiger sit ansættelsesforhold, har ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse, medmindre arbejdsgiver først har opsagt funktionæren, og funktionæren i opsigelsesperioden finder nyt arbejde og benytter sig af sit kortere opsigelsesvarsel til at kontraopsige. Hvor meget skal arbejdsgiveren betale i fratrædelsesgodtgørelse? Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes på grundlag af funktionærens indtægt på fratrædelsestidspunktet. Arbejdsgiverens pensionsbidrag og den skattemæssige værdi af personalegoder, som eksempelvis fri telefon, medregnes ved beregningen af fratrædelsesgodtgørelsen, hvorimod feriegodtgørelse ikke medregnes. Andre situationer Hvis en arbejdsgiver uberettiget bortviser en funktionær, sidestilles den uberettigede bortvisning med en arbejdsgivers opsigelse. Funktionæren har i Hvornår skal godtgørelsen betales? Fratrædelsesgodtgørelsen skal udbetales ved funktionærens fratræden. I praksis udbetales fratrædelsesgodtgørelsen ofte sammen med den sidste lønudbetaling. Funktionæren har et skattefrit bundfradrag på kr. Der skal dog betales arbejdsmarkedsbidrag også af dette beløb. Nogle funktionærer er alligevel ikke berettiget til fratrædelsesgodtgørelse Hvis funktionæren er berettiget til folkepension, har denne ikke ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Hvis en funktionær ved sin fratrædelse vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før sit fyldte 0. år, så bortfalder retten til fratrædelsesgodtgørelse også i denne situation. For den sidste situations vedkommende kan der dog på sigt komme ændringer på grund af nogle afgørelser fra EU-Domstolen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge disse forhold.

4 Hvor længe skal bilagene gemmes? Af chefkonsulent, statsautoriseret revisor Lars Kiertzner, FSR-danske revisorer For at muliggøre myndighedskontrol af et regnskab skal bilag for udgifter og indtægter gemmes. De nærmere regler herom fremgår af bogføringsloven. Regnskaber og bilag skal gemmes i år. Regnskabsmaterialet for kalenderåret 2009 skal f.eks. opbevares til og med 31. december 201. Opbevaring kan ske såvel elektronisk som på papir. Hvis en skattepligtig/afgiftspligtig opfylder bogføringslovens krav, er kravene til bogføring og regnskab efter skatte- og afgiftslovgivningen som hovedregel også opfyldt. De er således krav for beskatning efter virksomhedsordningen og for en selvstændig erhvervsdrivende, der beskattes efter personskatteloven. Det er for tydelighedens skyld fastsat i momsbekendtgørelsen, at dette også gælder for en afgiftspligtig person, der ikke er bogføringspligtig efter bogføringsloven. Enslydende bestemmelser ses i en række love om punktafgifter. En forlængelse af opbevaringsperioden gælder dog for virksomheder, der anskaffer fast ejendom m.v., der helt eller delvist anvendes i forbindelse med momsregistreret virksomhed. Her skal regnskabsmaterialet opbevares i 10 år efter anskaffelsen af den faste ejendom m.v. af hensyn til den såkaldte momsreguleringsforpligtelse. Hertil gælder der skatte-/afgiftskrav om opbevaring af kassestrimler inden for detailhandelen i et år efter underskrivelsen af årsregnskabet. Ved siden af kravene til opbevaring kan virksomheden have individuelle årsager til at opbevare særlige bilag i længere perioder. Eksempelvis revisionsprotokollater og dokumentation for større investeringer. Regnskabsmateriale skal opbevares sikkert i hele opbevaringsperioden. Det skal sikres mod tyveri, brand og andre risici for ødelæggelse eller bortskaffelse. Hvis der eksempelvis bogføres på en pc, bør der jævnligt tages en sikkerhedskopi, der gemmes uden for pc en. Opbevares regnskabsmaterialet hos tredjemand, er der pligt til at sikre, at opbevaringen sker på betryggende vis i hele opbevaringsperioden, således at materialet ikke slettes eller bortskaffes. Ved bogføring og/eller opbevaring i udlandet skal der være opmærksomhed på en række særlige regler. Moms og betalingsfrister Af Linda-Sophia Danielsen, VAT-Manager Fremrykning af lempelser af momsbetalinger Virksomheder med en årlig omsætning på mindre end mio. kr. kan allerede fra 1. januar 201 nøjes med at angive moms ½-årligt. Tidligere skulle virksomheder med en omsætning mellem 1 og 1 mio. kr. årligt angive momsen hvert kvartal. Afregningsperiode Virksomheder, der har angivet og betalt momsen kvartalsvist, og som har en omsætning på mindre end mio. kr. om året, skal således fremover kun angive og betale moms 2 gange årligt henholdsvis 1. september 201 (moms 1. halvår 201) og 2. marts 201 (moms 2. halvår 201). Som udgangspunkt er det en fordel, da momsbetalingen udskydes, men for virksomheder som ofte har negativ moms eller Omsætningsgrænse før 1/1 201 Omsætningsgrænse efter 1/1 201 større udgifter til energi- og miljøafgifter, kan det være en ulempe, da disse virksomheder, skal vente længere på at få deres tilgodehavende udbetalt fra SKAT. For at undgå dette kan sådanne virksomheder ansøge SKAT om fortsat at angive momsen kvartalsvist, alternativt månedsvist. Hvis virksomheden ønsker at ændre afregningsperioden, skal det ske via blanket nr Angivelses- og betalingsfrister før 1/1 201 Angivelses- og betalingsfrist efter 1/1 201 Halvår kr kr. 60 dage 60 dage Kvartal kr kr. 0 dage 60 dage Måned > kr. > kr. 2 dage 2 dage

5 Gældende sambeskatningsregler Af seniorkonsulent Christian Stærkind Reglerne om national og international sambeskatning er i dag lovfæstet i selskabsskatteloven. Sambeskatning blev lovreguleret i 1960 og grundlæggende ændret i 200. Sambeskatningsreglerne er siden 200 ændret et antal gange, senest i juni 2012, hvor der blev indført underskudsbegrænsning på sambeskatningsniveau og solidarisk hæftelse i sambeskatningskredsen, hvilket er emnet for nærværende artikel. Grundlæggende medfører sambeskatningsreglerne, at alle koncernforbundne danske selskaber samt faste driftssteder og faste ejendomme ejet af udenlandske koncernforbundne selskaber obligatorisk sambeskattes. En koncern kan ligeledes vælge international sambeskatning, hvorved også udenlandske koncernforbundne selskaber inddrages i sambeskatningskredsen. International sambeskatning omfatter i givet fald alle koncernens selskaber såvel overliggende selskaber som underliggende selskaber. Sambeskatningens væsentligste effekt er, at koncernen får den økonomiske fordel, at underskud i underskudsgivende koncernselskaber kan modregnes i andre koncernselskabers overskud. I juni 2012 blev der dog indført visse begrænsninger i denne adgang til at modregne underskud i underskudsgivende koncernselskaber i overskud hos andre koncernselskaber. Underskudsbegrænsning på sambeskatningsniveau Reglerne om begrænsning i selskabers modregning af tidligere års underskud i årets skattepligtige indkomst har virkning for underskud, der fremføres til modregning ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere. For sambeskattede selskaber sker begrænsningen på sambeskatningsniveau, således at selskaber, der deltager i en sambeskatning, har én fælles bundgrænse på 7, mio. kr., mens et resterende underskud højst kan nedbringe den resterende skattepligtige indkomst med 60 %. Underskud, der ikke kan modregnes, vil dog fortsat kunne fremføres uden tidsbegrænsning. Er den skattepligtige indkomst på sambeskatningsniveau således under 7, mio. kr., sker der ingen begrænsning i underskudsanvendelsen. Det bemærkes, at der gælder særlige regler, hvis selskabet benytter ligningsloven til at bortse fra underskud for at opnå lempelse for udenlandske skatter. Solidarisk hæftelse i sambeskatningskredsen Den 18. juni 2012 blev der ligeledes indført regler om solidarisk hæftelse for indkomstskatter og kildeskatter m.v. inden for sambeskatningskredsen. Reglerne om solidarisk hæftelse medfører, at et selskab i en sambeskatning hæfter for både indkomstskat, acontoskat, restskat, herunder tillæg og renter, samt kildeskatter på udbytter, renter, royalties og visse kursgevinster, der er omfattet af begrænset skattepligt. Det er dog en betingelse for hæftelsen, at et eventuelt krav er opstået inden for sambeskatningskredsen. Hæftelsen differentieres afhængigt af, om det hæftende selskab ved indkomstårets udløb er helt eller kun delvist ejet af andre selskaber i koncernen: A) For administrationsselskabet og sambeskattede selskaber, hvor alle kapitalandele ved indkomstårets udløb er (direkte eller indirekte) 100 % ejet af et eller flere koncernselskaber, gælder der solidarisk hæftelse for skatten, herunder både vedrørende helejede og ikkehelejede selskaber. Den ubegrænsede og solidariske hæftelse medfører som udgangspunkt, at det ikke er en forudsætning for at gøre den solidariske hæftelse gældende, at SKAT forgæves har forsøgt at inddrive skattekravet hos det selskab, som kravet vedrører. B) For selskaber, der er omfattet af sambeskatningen, men som ved indkomstårets udløb ikke er (direkte eller indirekte) 100 % ejet af andre koncernselskaber ( minoritetsselskaber ) er hæftelsen subsidiær og maksimeret. Hæftelsen kan således kun gøres gældende, såfremt der forgæves er forsøgt udlæg for skattekravene hos de selskaber, der hæfter solidarisk. Endvidere er hæftelsen begrænset til den del af kravet, der svarer til den andel af kapitalen i det hæftende selskab, der ejes af andre koncernselskaber i sambeskatningskredsen. Det er ejerforholdet ved indkomstårets udløb, der er afgørende. Når et selskab udtræder af sambeskatningen, ophører det udtrædende selskabs hæftelse for de øvrige sambeskattede selskabers skatter m.m. fra tidspunktet for udtræden. Administrationsselskabet og de øvrige selskaber, der forbliver i sambeskatningen, hæfter fortsat for det udtrædende selskabs skatter m.m. vedrørende de indkomstperioder, hvor det udtrædende selskab indgik i sambeskatningen. Dette gælder også, selvom SKAT først på et senere tidspunkt ændrer skatteansættelsen for det frasolgte datterselskab, eller hvis SKAT på et senere tidspunkt gør et kildeskattekrav gældende. Et selskab, der udtræder af sambeskatningen, men hvor samme aktionærkreds direkte eller indirekte kontrollerer det udtrådte selskab, hæfter fortsat som før selskabet udtræder af sambeskatningen. Hæftelsen for indkomstskat, acontoskat, restskat samt tillæg og renter vedrørende indkomståret har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012 eller senere. Hæftelse for kildeskat har virkning for skattebetalinger, der forfalder til betaling den 1. juli 2012 eller senere. Der foreligger endnu ikke trykt praksis om hverken reglerne om underskudsbegrænsning på sambeskatningsniveau eller reglerne om solidarisk hæftelse i sambeskatningskredsen.

6 6 Bestyrelsesarbejde og ansvar i den mindre og mellemstore virksomhed Af Teddy Wivel Det er bestyrelsens opgave at varetage selskabets interesser bedst muligt til gavn for selskabets ejere og andre interessenter. Bestyrelsen er således en rent praktisk foranstaltning, idet mange ejere ikke alle kan deltage i ledelsen samtidig. De vælger nogen til at gøre det på deres vegne. Bestyrelseskontrakten I en virksomhed med mange ejere vælger ejerne bestyrelsen på en generalforsamling, og bestyrelsen ansætter en direktion. Men i langt den overvejende del af erhvervslivet og ofte i den mindre og mellemstore virksomhed domineres selskaberne af én eller meget få ejere. Ofte udgør disse også direktionen. Bestyrelsen ansættes således i realiteten ofte af direktionen. Opstår der uenighed, er det direktionen, der fyrer bestyrelsen ikke omvendt. Her må man naturligvis tænke anderledes ejernes interesse skal nok blive varetaget. Her bliver bestyrelsens rolle dels at være sparringspartner for direktionen (ejere eller hovedaktionærer) og måske at varetage eventuelle minoritetsaktionærers interesser. I sådanne tilfælde vil det være hensigtsmæssigt med en kontrakt mellem ejerne og bestyrelsens medlemmer. Det vil ikke sikre mod konflikter, men kan hjælpe med, at man fra begge sider får gjort forudsætningerne klare, inden samarbejdet påbegyndes og kan medvirke til løsning af eventuel uenighed siden hen. De overordnede rammer. Det er bestyrelsens opgave at være et selskabs øverste ledelse. Bestyrelsens opgaver fremgår af selskabsloven fra marts 2010, som dækker både anpartsselskaber og aktieselskaber. I Danmark har bestyrelsen en dobbeltrolle. Den skal både forestå kontrol af direktionen og skal samtidig være en del af ledelsen, hvad angår den overordnede målsætning og styring. Men selv om man er dækket af den samme lovgivning, er det alligevel meget forskelligt at sidde i en bestyrelse, afhængig af de konkrete forhold. Kontrolopgaven Det væsentlige som bestyrelsesmedlem uanset ledelsesform er, at man varetager sin opgave til gavn for selskabet og naturligvis uden at pådrage sig et erstatningsansvar. Væsentligst er det at være opmærksom på lovgivningens krav og forventning til bestyrelsen. Ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse kan de kontrolopgaver, der påhviler bestyrelsen, sammenfattes således, at bestyrelsen skal påse, at: bogføring og regnskabsaflæggelse sker på en måde, der er tilfredsstillende efter selskabets forhold der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og intern kontrol bestyrelsen modtager den fornødne rapportering om virksomhedens finansielle forhold direktionen udøver sit hverv på behørig måde og efter bestyrelsens anvisninger kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde virksomhedens nuværende og fremtidige forpligtigelser, efterhånden som de forfalder. Man er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. Der påhviler således bestyrelsen en betydelig kontrolopgave i relation til virksomhedens økonomi. Her vil bestyrelsen have glæde af et tæt samarbejde med selskabets revisor, der vil kunne være en naturlig del af bestyrelsens kontrol. Anbefalinger for god selskabsledelse Der refereres i relation til bestyrelsesarbejde ofte til Anbefalinger for god selskabsledelse. Anbefalingerne er udarbejdet af Komiteen for god selskabsledelse og revideret senest i maj De retter sig primært mod de børsnoterede selskaber og har mindre relevans for den mindre og mellemstore virksomhed. Bestyrelsen i disse virksomheder vil i højere grad kunne hente inspiration i en guide for ikke børsnoterede virksomheder, som i marts 2010 er udarbejdet af den europæiske forening for bestyrelsesmedlemmer. Guiden er pragmatisk og viser en betydelig forståelse for den ejerledede virksomheds forhold.1 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen skal være sammensat som et team, der totalt set rummer de kompetencer, den pågældende virksomhed har brug for, samtidig

7 7 med at der er tale om personer, der hver for sig er ved sine meningers mod. Når bestyrelsen skal sammensættes, kan der være en risiko for, at man vælger folk, der ligner en selv for meget. Det er derfor en god idé at gå systematisk til værks og opstille sin idealbestyrelse og så tilstræbe, at summen af de mennesker, som man har tillid til og har det godt med at arbejde sammen med, til stadighed nærmer sig idealet. Men menneskene kommer før skemaet. For det er naturligvis grundlæggende, at man har tillid til hinanden. Er den ikke til stede, kan de øvrige ting være ligegyldige. Det vil alligevel ikke fungere. Bestyrelsens ansvar Bestyrelser kan i Danmark pålægges et erstatningsansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler (culpa), dvs. hvis der er lidt et tab og bestyrelsen skønnes at have handlet culpøst (uansvarligt/forsømmeligt) Det er således en forudsætning, at der er en årsagssammenhæng mellem handling og tab. Bedømmelsen af forsømmelighed beror på en konkret vurdering. Udgangspunktet vil være, hvorledes et normalt, fornuftigt og ansvarsbevidst bestyrelsesmedlem ville have handlet i den konkrete situation. Ansvaret afgøres for det enkelte medlem. Man hæfter således ikke for hinandens uforsvarlige adfærd. Det er i den forbindelse ikke mindst vigtigt, at det enkelte bestyrelsesmedlem benytter sin ret til at få tilført referatet om eventuel uenighed ved beslutninger. Det antages normalt, at man ikke kan undgå ansvar ved at undlade at stemme. Man må således gå imod og sikre sig, at det bliver ført til protokols. Ansvaret kan gælde for såvel sager, der har været forelagt bestyrelsen, som sager, hvor bestyrelsen gennem sin tilsynspligt burde have holdt sig orienteret. Bestyrelsesmedlemmet skal således være opmærksomt på tilrettelæggelsen af information til bestyrelsen og bestyrelsens kontrol i øvrigt. Ofte stilles spørgsmålet, om man som bestyrelsesmedlem bør tegne eller forlange at der tegnes en ansvarsforsikring. Med den tendens, der er til at anlægge ansvarssager, vil det ofte være en god idé. Ikke mindst fordi forsikringen også dækker advokatomkostninger i forbindelse med ansvarssager omkostninger, der kan løbe op i betydelige beløb. Man skal ved tegningen være opmærksom på forsikringens bestemmelser. Der har ved domstolene været en tendens til uden for professionelle erhverv (advokater, revisorer m.v.) alene at pålægge erstatningsansvar ved forsæt eller grov uagtsomhed dvs. ikke ved såkaldt simpel uagtsomhed. Normalt dækker sådanne forsikringer netop ikke ved forsæt og måske heller ikke ved grov uagtsomhed. Note 1 Se nærmere på Modtager af pensioner og livsforsikringer ved død Af Advokat Stig Holdgaard, Ret&Råd Fyn Har du tænkt over, hvem der får udbetalt dine pensioner og livsforsikringer, når du dør? Det er ofte meget store beløb. Det er normalt ikke dit testamente eller arvelovens fordelingsregler, der afgør, hvem der får dine pensioner og livsforsikringer. Dødsfaldssummerne fra pensioner og livsforsikringer udbetales til den, du har indsat som begunstiget, når du har givet pensionsselskabet og/eller forsikringsselskabet besked om det. Der kan være mere end én begunstiget på hver ordning, f.eks. fordeling mellem børn og samlever. I nogle ordninger kan der være begrænsninger i, hvilken personkreds der kan indsættes som begunstiget spørg selskabet. Hvis du ikke har indsat én eller flere begunstigede, gælder lovgivningsregler, hvorefter nærmeste pårørende får det hele. Hvem er så nærmeste pårørende efter pensionsog forsikringsreglerne? Hvis du er gift, er det din ægtefælle. Hvis du er ugift uden en samlever, så deler dine børn (børnebørn, hvis børn er døde). Hvis du har en samlever, bliver det svært. Samlever får pensioner og forsikringer, hvis han/ hun venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde eller har levet sammen med afdøde i et ægteskabs- lignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. I dette tilfælde får dine børn ingenting, hvis du ikke har indsat dem som helt eller delvist begunstigede. Der er nogle undtagelser for ordninger etableret før 1. januar 2008, men det er svært at overskue, hvad overgangsreglerne betyder for den enkelte. Mit råd er, når der er en samlever, spørg selskabet skriftligt, og vær opmærksom på, at når du har levet i et papirløst forhold i 2 år, indtræder din samlever som begunstiget, uden at du får særskilt meddelelse om det.

8 8 Vi noterer at... Af Erik Høegh, tax partner Momsfradrag for møde- og gæstebespis- Nye rentesatser vedrørende selskabsskat Satserne vedrørende selskabsskat for 201 er nu ning Nye satser for skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter Mange virksomheder anvender egne lokaler til interne kurser for medarbejdere og undervisning for medarbejdere. Lokalerne anvendes også til møder med leverandører, kunder og potentielle kunder. I forbindelse med disse kurser og møder bliver der ofte foretaget servering af mad og drikkevarer. For disse udgifter er der fuldt fradrag for momsen, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: serveringen skal foregå i virksomhedens lokaler måltidet serveres ved et kursus eller et møde, hvis indhold kan karakteriseres som strengt erhvervsmæssigt behov for, at mødet afvikles sammenhængende og uden unødvendig afbrydelse, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at virksomheden sørger for bespisning af deltagerne Efter praksis er følgende arrangementer blevet anset som strengt erhvervsmæssige: møder med forretningsforbindelser bestyrelsesmøder interne møder i virksomheden med fagligt indhold, herunder også temadage interne kursusaktiviteter. De nye satser for indkomståret 201 foreligger nu. Ved rejse med overnatning kan der til dækning af udgifter til kost og småfornødenheder udbetales 6 kr. pr. døgn og 1/12 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag. Godtgørelsessatsen for udgifter til kost og småfornødenheder skal reduceres med henholdsvis 1 %, 30 % og 30 % for fri morgenmad, fri frokost og fri middag. Uanset reduktionen for fri kost kan arbejdsgiveren dog altid til dækning af småfornøddenheder på rejsen udbetale et beløb på indtil 2 % af kostsatsen. De 2 % af satsen beregnes for den samlede rejse, dvs. også for evt. påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag. Ved rejse med overnatning i Danmark og udlandet kan der til dækning af udgifter til logi udbetales 199 kr. pr. døgn. Selvstændige erhvervsdrivende kan ved rejse i stedet for de dokumenterede faktiske rejseudgifter vælge at foretage fradrag med de satser, der gælder for godtgørelse til lønmodtagere. Fradrag for rejseudgifter med standardsatser er dog begrænset til 2.00 kr. Arrangementer, som ikke giver momsfradrag, er bl.a. daglig bespisning af medarbejdere, gratis kaffe, frugt til medarbejdere, sociale arrangementer, fejring af medarbejderes fødselsdage m.m. samt generalforsamlinger. fastsat og udgør følgende: Godtgørelsesprocent for overskydende skat udgør 1,1 % Restskatteprocent udgør,6 % Procenttillægget i forbindelse med frivillige indbetalinger udgør 0,3 % (tillæg for indbetalinger inden 20. marts og fradrag for indbetalinger efter 20. marts). Renterne er ikke fradragsberettigede/indkomstskattepligtige ved selskabernes indkomstopgørelse. Momsfradrag Øresund Der er momsfradrag for broafgiften over Øresund, hvis kørslen sker i forbindelse med momspligtig virksomhed. Dette gælder også kørsel i personbiler. Normalt er der ikke fradrag for moms på driftsomkostninger af personbiler. Der er dog en undtagelse vedrørende moms af broafgiften på Øresundsbroen. Det er dog kun i det omfang, at kørslen sker i forbindelse med momspligtig virksomhed, hvilket bl.a. vil sige ved kørsel til møder, seminarer, konferencer, kundebesøg m.v. Teknisk set deler Danmark og Sverige momsen på broafgiften, men danske virksomheder kan fradrage momsen i deres danske momsangivelse herunder også den svenske moms. Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Dato Fra 8. januar 2010 Fra 1. januar 2010 Fra 8. april 2011 Fra 8. juli 2011 Fra 3. november 2011 Fra 9. december 2011 Fra 1. juli 2012 Fra 6. juli 2012 Fra 2. januar 2013 Fra 3. maj 2013 Diskontoen Nationalbankens udlånsrente 1,00 % 0,7 % 1,00 % 1,2 % 1,00 % 0,7 % 0,2 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,1 % 1,0 % 1,30 % 1, % 1,20 % 0,70 % 0, % 0,20 % 0,30 % 0,20 % Redaktion: Direktør Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Torben Madsen Skattekonsulent Mikael Risager Redaktører, Karnov Group Denmark A/S Majbritt Cordt og Mette Bach Nielsen Design/Sats: Karnov Group Denmark A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 6. februar 201

5 Reglerne om national og

5 Reglerne om national og 1-2014 5 Reglerne om national og international sambeskatning er i dag lovfæstet i selskabsskatteloven. Sambeskatning blev lovreguleret i 1960 og grundlæggende ændret i 2005. 7 Har du tænkt over, hvem der

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

KBO ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015.

KBO ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015. KBO ApS CVR-nr. 29 92 65 65 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 4363-0200 Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 1. Bestyrelsens forpligtelser 1.1. Selskabslovens 115 beskriver for kapitalselskaber, at bestyrelsen ud over at varetage den overordnede og

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

STOKHOLM HOLDING, RINGE ApS Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30.

STOKHOLM HOLDING, RINGE ApS Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30. Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N CVR-nr: 25 90 73 10 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 6/1 2016 Per Stokholm Dirigent

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER

SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER Skriftlig eksamen januar 2004 INDLEDNING Opgaven skal løses efter nugældende retsregler m.v., det vil sige de retsregler m.v., som er gældende

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013 Innovation Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling September 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Tilsynsråd. Hvad er tilsynsrådets opgaver? Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Tilsynsråd. Hvad er tilsynsrådets opgaver? Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Tilsynsråd Hvad er tilsynsrådets opgaver? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Før 2009 krævede aktieselskabsloven, at et kapitalselskabs ledelse var todelt i form af en bestyrelse samt en

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr. 31 75 45 77 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Ludvig Dalsgaard Christensen dirigent

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteoptimering og professionel cykelsport

Skatteoptimering og professionel cykelsport www.pwc.dk Skatteoptimering og professionel cykelsport Revision. Skat. Rådgivning. Program Velkomst v. partner Arne Kristensen Skatteoptimering v. partner Glenn Sørensen Kommunikation og anekdoter fra

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dansk Træforening (CVR-nr )

Dansk Træforening (CVR-nr ) Dansk Træforening (CVR-nr. 16 04 68 84) (Indkomståret 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere