HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs (advokat Tom Buhmann) og BGC Holding 2007 (tidligere BGC Revision) Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Bagger) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 22. afdeling den 11. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Niels Grubbe, Jens Peter Christensen, Henrik Waaben og Hanne Schmidt. Påstande Appellanterne, Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben, har gentaget deres påstande. De indstævnte, Brdr. Erleben A/S under konkurs og BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Anbringender Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben har til støtte for deres subsidiære påstand anført, at konkursboets erstatningskrav ikke kan opgøres som sket, idet tabet ikke udgør mere end kr. svarende til den manglende kapital ved stiftelsen af aktieselskabet, og idet skattevæsenets krav skal nedsættes med kr., der angår ikke indeholdt A-skat på baggrund af lønsedler, der ikke er udtryk for udbetalinger fra selskabet. Supplerende sagsfremstilling Det ureviderede regnskab for 1999 for Brdr. Erleben I/S vedrører perioden fra den 1. oktober 1999 til den 31. december Resultatet er for perioden opgjort til knap kr. Ifølge revisionsselskabets udkast af 31. januar 2000 til åbningsbalance pr. 1. februar 2000 for Brdr. Erleben A/S under stiftelse udgør selskabets aktiver bl.a. goodwill anslået til kr., indretning af lejede lokaler kr. og ejendommen Vesterbrogade 104, kld., anslået vurdering kr. I primoposteringerne i budgettet i revisionsselskabets drifts-, status- og likviditetsbudget af 31. januar 2000 for perioden 1. februar 2000 til 31. december 2000 for Brdr. Erleben A/S var selskabets aktiver indarbejdet i overensstemmelse med udkastet til åbningsbalancen, herunder med goodwill kr., indretning af lokaler kr. og ejendom kr. Ifølge den fuldstændige rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende Brdr. Erleben A/S er selskabet registreret i styrelsen den 21. februar Der er fremlagt en udskrift fra revisionsselskabets bogføring for virksomheden. Udskriften angiver virksomheden som Brdr. Erleben A/S og er benævnt kontoudtræk pr. 30. juni 2000, men den indeholder posteringer på de enkelte konti i perioden fra og med oktober 1999 til og med marts 2000 både for den personligt drevne virksomhed før omdannelsen og for aktieselskabet. Udskriftens slutsaldi er som på oversigtsbalancen pr. 31. marts Af udskriften fremgår, at åbningsbalancens poster under teksten åbningsbalance er registreret på de relevante konti pr. 1. februar Dette gælder også posterne goodwill, indretning af lokaler og ejendom. Der er ingen posteringer på bank, kasse eller andre konti, der afspejler en kontant indbetaling af aktiekapital på kr. Det fremgår endvidere af udskriften, at der under udgående moms er bogført en række løbende krediteringer og på konto for indgående

3 - 3 - moms en række debiteringer, uden at kontiene viser modstående afregningsposter. På kontoen for indeholdt A-skat er over perioden bogført en stigende kreditsaldo. I en opgørelse af 11. november 2003 fra ToldSkat, København, anføres det bl.a.: ToldSkat, region København afgør hermed, at Brdr. Erleben A/S s, CVR-nr , momstilsvar opgøres til kr for perioden 28/ / , samt at virksomheden var registreringspligtig for moms i samme periode. Regionen afgør ligeledes, at Brdr. Erleben A/S s indeholdelse og manglende angivelse af og betaling af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag for perioden februar-december 2000 opgøres til kr Regionen afgør endelig, at virksomheden var registrerings-pligtig for indeholdelse af A-skat i samme periode. For yderligere begrundelse henvises til vedlagte sagsfremstilling. I sagsfremstillingen af 24. oktober 2003 hedder det bl.a.: Selskabets omsætning har 28/ / udgjort kr ,90 heraf kr ,38 i opkrævet salgsmoms, hvilket samlet skulle have givet kr i kvartalsvis angivet salgsmoms. Selskabet har i perioden 28/1-13/ haft fradragsberettigede omkostninger på kr ,83, der medfører, at selskabet opdelt på kvartaler kan fratrække kr i købsmoms. Dette giver for perioden et samlet momstilsvar på kr Da der kun foreligger bogføringsmateriale frem til 1/4 2000, er denne bogføring ikke brugt til opgørelsen af ovennævnte krav. Brdr. Erleben A/S har ifølge lønsedler i regnskabsmateriale uudbetalt kr i A- indkomst og indeholdt kr ,47 i A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag Da selskabet ikke har været registreret for A-skat, er beløbet ikke indbetalt ved almindelige angivelser. ToldSkat har heller ingen interimskonti, hvor indbetalinger fra uregistrerede virksomheder bliver placeret, med selskabets CVR-nr. eller navn og adresse. Det er således dokumenteret ved salgsfakturaer og lønsedler, at selskabet har haft afgiftspligtigt salg i perioden 28/ / og ligeledes har udbetalt indeholdelsespligtig A-indkomst i perioden februar-december. Selskabet har således drevet uregistreret virksomhed både hvad angår moms og A-skat. Konkursboets krav på en erstatning på ,08 kr. svarer til de fordringer, der er anmeldt i konkursboet med undtagelse af krav omfattet af konkurslovens 94 og 98. I erstatningskravet indgår krav fra skattevæsenet på kr., der omfatter ikke indeholdt A-skat kr. og moms. Desuden omfatter erstatningskravet bl.a. fordringer fra andre vognmandsfirmaer, fra leasingfirmaer og udgifter til forsikring, telefon og revision.

4 - 4 - Forklaringer Til brug for Højesteret har Peter Gade Hansen forklaret bl.a., at han var sagsbehandler hos ToldSkat på sagen, der førte til en agterskrivelse af 24. november 2003 til konkursboet om momstilsvar og A-skat for perioden 28. februar 2000 til 15. december Han har nu gennemgået alt materiale i sagen, herunder de opgørelser, han selv udarbejdede til brug for Told- Skats afgørelse af 24. november De bilag, der fremgår af oversigten over lønsedler fra Brdr. Erleben A/S, er materiale, som han fik stillet til rådighed af konkursboets kurator, advokat Nete Weber, som havde fået regnskabsmaterialet fra selskabet. Opgørelsen har han selv udarbejdet på grundlag af disse bilag. Han fik materialet i en kasse med regnskabsmateriale. Det lå ikke i nogen speciel orden. Det materiale, der ligger til grund for afgørelsen af 24. november 2003, er dels det udleverede materiale fra konkursboet, dels den virksomhedsmappe for selskabet, som ToldSkat har, hvori indgår korrespondancen mellem selskabet og ToldSkat. Endvidere efterså han de registreringer vedrørende selskabet, som lå i ToldSkats system. Dette udgjorde grundlaget for afgørelsen, og der indgik ikke andet i afgørelsesgrundlaget. Der forefandtes bogføringsmateriale i selskabet, men kun for de første par måneder. Med hensyn til den udaterede balance pr. 31. marts 2000 kan det godt være rigtigt, at bogføringen var opdateret frem til den 31. marts 2000 som angivet i bilaget. Han rekonstruerede herefter selv bogføringen for den resterende del af selskabets levetid, hvilket var ca måneder længere fra 31. marts Han rekonstruerede på baggrund af materialet omsætningen i selskabet. Han bekræfter, at lønsedlerne i oversigten stammer fra det materiale, som kurator udleverede. Det er på baggrund af disse lønsedler, at oversigten over lønsedler fra Brdr. Erleben A/S er udarbejdet. ToldSkats opgørelse og krav er således baseret på lønsedlerne. Det er i oversigten angivet, at Qaisan Raja modtog to lønudbetalinger i hver af månederne maj, juni og juli 2000, og han overvejede, om begge lønsedler skulle medtages i forbindelse med opgørelsen. Han gik ud fra, at der var udbetalt løn to gange, når det fremgik af lønsedlerne, og derfor medtog han lønnen to gange i sin opgørelse. Han har undersøgt i Qaisan Rajas sag, om selskabet havde indberettet indbetalt løn til Qaisan Raja. Han har kigget i den såkaldte R75. Det var ikke angivet, at der skulle være indbetalt løn til Qaisan Raja fra selskabet. Han har ikke forsøgt at tage kontakt til Qaisan Raja. Der var heller ikke indberettet løn fra selskabet til Jan Erleben i R75. Han har heller ikke forsøgt at tage kontakt til Jan Erleben. Oplysningerne om lønnen til Jan Erleben og Qaisan Raja har han sendt til de respektive hjemkommuner, som har fulgt op. Efter den 27. februar 2001 har Qaisan Raja været registreret hos Københavns Kommune. ToldSkat har forsøgt at hente penge hos Jan Erleben, og det er så vidt han ved lykkedes i et vist omfang. Han kan ikke huske, om det materiale, han modtog

5 - 5 - fra kurator i konkursboet, lå i mapper eller som løse bilag. Han bad kurator om hele regnskabsmaterialet, og det fik han. Det har ikke givet ham anledning til overvejelser, at der var forskelle i lønsedlernes udformning, idet lønsedlerne opfyldte kravene til sådanne. Han kan ikke huske, at selskabet skulle have indberettet løn via DataLøn, og bilaget fra DataLøn vedrørende en indbetaling af kr. til ToldSkat vedrører Brdr. Erleben Transport I/S. Han kan ikke afvise, at han har set tilfælde, hvor et mindre selskab har udbetalt løn via forskellige typer lønsedler til forskellige personer. Det vil dog ikke være sædvanligt. Han har ikke på noget tidspunkt gennemgået kontoudskrifterne fra banken. Han kan ikke huske, at der skulle have været kontoudskrifter i det regnskabsmateriale, som han fik udleveret. Han er dog ikke sikker på det. Han ved ikke, om alle udbetalinger, som selskabet foretog, blev foretaget via Danske Bank. Han ved heller ikke, om der var midler i selskabet i perioden september til december Han kan heller ikke sige, om lønsedlerne fra den periode er blevet udarbejdet med et andet formål end med henblik på lønudbetaling til medarbejderne. Det kan forekomme, at en virksomhed uden midler udbetaler løn til en hovedaktionær, der samtidig er ansat i selskabet. Om det er fornuftigt at gøre det, kan han ikke udtale sig om. Han har ikke på noget tidspunkt set noget materiale, som viser, at lønudbetalingerne rent faktisk er foretaget. De opgørelser, han har udarbejdet, er lavet ud fra lønsedlerne. Han var opmærksom på, at der var både et Brdr. Erleben A/S og et Brdr. Erleben I/S. Han har også lavet opgørelsen for så vidt angår interessentskabet. I/S et og A/S et havde to forskellige CVR-numre, og i skattemæssig henseende er det to forskellige virksomheder. Han husker ikke, om Jan Erleben fik udbetalt løn fra interessentskabet. Der er rejst krav om moms og A- skat vedrørende interessentskabet. Lønsedlerne i hans oversigt er ikke dem, der også ligger til grund for opgørelsen vedrørende interessentskabet. Højesterets begrundelse og resultat Brødrene Erlebens erstatningsansvar Kim Erleben og Nicko Mammen omdannede pr. 1. februar 2000 deres personligt drevne virksomhed til et aktieselskab ved at overdrage virksomheden til et skuffeselskab. Skuffeselskabet var stiftet den 24. januar 2000 af Karlsen, Roscowe & Partners Trust Management KB, der tegnede aktiekapitalen på kr. til kontant indbetaling. Kim Erleben og Nicko Mammen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer og Tonny Erleben som formand for bestyrelsen. Nicko Mammen blev ansat som direktør. Umiddelbart efter registreringen af selskabet den 21. februar 2000 købte Kim Erleben og Nicko Mammen aktierne. Højesteret lægger til grund, at de

6 - 6 - betalte en købesum på i alt kr., og at selskabet ikke ved overtagelsen rådede over nogen kontant beholdning eller andre aktiver. Efter erhvervelsen af aktierne blev virksomheden overdraget til selskabet. Efter et udkast til åbningsbalance havde selskabet en egenkapital på kr., og aktiverne omfattede bl.a., goodwill ( kr.), indretning af lejede lokaler ( kr.) og en ejerlejlighed ( kr.). Ingen af disse aktiver fremgår af årsregnskabet for 1999 for den personligt drevne virksomhed, der i regnskabsperioden fra den 1. oktober til den 31. december 1999 havde givet et resultat på knap kr. og ved periodens udgang havde en egenkapital på godt kr. Åbningsbalancen dannede grundlag for selskabets drifts-, status- og likviditetsbudget for år 2000, og selskabets bogføring blev åbnet med åbningsbalancens poster. Selskabet var imidlertid ikke ejer af nogen ejerlejlighed, der er ikke oplyst noget grundlag for aktivering af lokaleindretning, og den overdragne virksomhed gav ikke grundlag for aktivering af goodwill med kr. Virksomhedens årsregnskab for 1999, åbningsbalancen og budgetterne for år 2000 er udarbejdet af BGC Revision (nu BGC Holding 2007) Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (herefter revisionsselskabet), der fra den 3. april 2000 var selskabets generalforsamlingsvalgte revisor og tillige fra omdannelsen varetog selskabets bogføring på grundlag af kassekladder og bilag fra selskabet. Bogføringen skete som en fortsættelse af den personligt drevne virksomheds bogføring, der omfattede posteringer fra den 1. oktober Der blev bogført i hvert fald til den 31. marts 2000, men bogføring ophørte i løbet af sommeren eller efteråret Selskabet indgav den 17. oktober 2000 anmodning om registrering for moms og A-skat, men selskabet blev på grund af manglende sikkerhedsstillelse ikke registreret. Selskabet foretog ikke afregning for hverken moms eller A-skat. Højesteret lægger til grund, at selskabet i oktober kvartal 2000 indstillede driften. Revisionsselskabet underrettede i september 2001 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at det var fratrådt som selskabets revisor, og selskabet blev i november 2001 taget under likvidationsbehandling på grund af manglende revision og i juni 2002 under konkursbehandling. Der blev ikke i selskabet holdt nogen bestyrelsesmøder og ikke fulgt op på bogføring og budgetter.

7 - 7 - Kim Erleben og Nicko Mammen var indehavere og deltog begge aktivt i den daglige drift, Nicko Mammen som direktør. De var endvidere begge medlemmer af bestyrelsen. Højesteret finder, at de har handlet ansvarspådragende ved at drive virksomheden som sket i selskabets regi uden forsvarlig tilrettelæggelse af selskabets virksomhed, økonomi, bogføring og budgetopfølgning, uden afregning af moms og A-skat, og uanset at de måtte vide, at selskabet ikke havde modtaget den registrerede aktiekapital. Højesteret lægger til grund, at Tonny Erleben ikke deltog i virksomheden, og der er ikke grundlag for at fastslå, at han var bekendt med de anførte omstændigheder ved selskabets etablering og efterfølgende drift. Det må tværtimod lægges til grund, at han ikke modtog nogen oplysninger herom. Imidlertid forholdt han sig gennem hele perioden fuldstændig passiv på trods af hvervet som bestyrelsesformand. Han har derfor handlet ansvarspådragende ved at tilsidesætte sine pligter som bestyrelsesformand, herunder ved ikke at sikre tilsyn med selskabets økonomi, jf. aktieselskabslovens 54, stk. 3. Højesteret kan på denne baggrund tiltræde, at Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben er ansvarlige for det tab, som selskabets kreditorer og dermed konkursboet har lidt ved det manglende kapitalgrundlag og den underskudsgivende drift. Opgørelse af erstatningskravet Højesteret lægger konkursboets opgørelse af erstatningskravet til grund. Det bemærkes herved, at der efter bevisførelsen, herunder Peter Gade Hansens forklaring for Højesteret, ikke er grundlag for at bortse fra skattevæsenets krav vedrørende ikke afregnet A-skat på kr. Lempelse af erstatningsansvaret Efter karakteren af den ansvarspådragende adfærd, der er udvist af Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben, finder Højesteret, at der ikke er grundlag for at nedsætte erstatningsansvaret hverken efter aktieselskabslovens 143 eller efter erstatningsansvarsloven 24. Højesteret tiltræder herefter, at Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben solidarisk skal betale ,08 kr. med rente til konkursboet. Kravet mod revisionsselskabet

8 - 8 - Højesteret lægger til grund, at Ingvar Dehli som ansat i revisionsselskabet påtog sig at rådgive om omdannelse af virksomheden til aktieselskab samt at bistå med etableringen af aktieselskabet, herunder formidlingen af købet af skuffeselskabet og betalingen herfor. Han udarbejdede som led heri udkastet til åbningsbalancen og budgetterne for Han drøftede åbningsbalancen med statsautoriseret revisor Eivind Christiansen, der underskrev revisionsselskabets påtegning på budgetterne og endvidere bistod ved udarbejdelsen af den personligt drevne virksomheds årsregnskab for Højesteret lægger endvidere til grund, at revisionsselskabet modtog selskabets stiftelsesdokumenter og dokumenterne vedrørende aktieoverdragelsen. Umiddelbart efter registreringen af selskabet sendte revisionsselskabet den 28. februar 2000 faktura for udarbejdelse af budgetter, afholdelse af møder mv. Revisionsselskabet påtog sig endvidere bogføringen for både den personligt drevne virksomhed og selskabet og lagde herved åbningsbalancen til grund. Endelig påtog revisionsselskabet sig hvervet som generalforsamlingsvalgt revisor for selskabet. Højesteret finder, at revisionsselskabet på grundlag af det materiale, som revisionsselskabet rådede over, måtte kunne se, at selskabets kapitalgrundlag ikke svarede til det registrerede, at der ikke blev anlagt særskilt bogføring for selskabet, at der var lønudgifter og momspligtig virksomhed, men ikke blev afregnet kildeskat og moms, ligesom revisionsselskabet vidste, at bogføringen ophørte på et tidspunkt i 2000, formentlig i andet kvartal. Kim Erleben og Nicko Mammen var som indehavere, ledere og daglige deltagere i virksomheden bekendt med disse forhold. Højesteret frifinder derfor revisionsselskabet for deres krav om friholdelse. Herefter udtaler tre dommerne Poul Søgaard, Niels Grubbe og Henrik Waaben følgende: Allerede i forbindelse med omdannelsen skulle revisionsselskabet have rådgivet selskabets bestyrelse om problemerne i forbindelse med det manglende kapitalgrundlag og vejledt om tilrettelæggelsen af bogføring samt pligten til registrering vedrørende moms og A-skat. Revisionsselskabet var endvidere forpligtet til at forvisse sig om, at kapitalgrundlaget blev bragt i orden, og til hvis det ikke skete at påtale dette over for bestyrelsen. Når revisionsselskabet i forbindelse med den løbende bogføring kunne konstatere, at der ikke blev afregnet moms og A-skat, var det forpligtet til at påtale også dette over for bestyrelsen. Som generalforsamlingsvalgt revisor var revisionsselskabet særskilt forpligtet til at forvisse sig om, at der blev

9 - 9 - opretholdt en bogføring i overensstemmelse med regnskabslovgivningens regler og, når det ikke skete, at påtale dette over for bestyrelsen. Disse pligter bl.a. til at påtale forhold over for bestyrelsen må antages at gælde, uanset at selskabets daglige ledelse og enkelte bestyrelsesmedlemmer er bekendt med forholdene, således at hvert enkelt bestyrelsesmedlem får mulighed for at reagere enten ved at foranledige forholdene bragt i orden eller ved at udtræde af bestyrelsen. Ingvar Dehli og Eivind Christiansen tilsidesatte disse forpligtelser, og revisionsselskabet har derved handlet ansvarspådragende over for Tonny Erleben, der ikke deltog i den daglige drift og ledelse af virksomheden, og som derfor ikke var bekendt med forholdene, hvilket i hvert fald Ingvar Dehli må have været vidende om. Vi finder imidlertid, at Tonny Erleben ved sin passivitet har udvist en så betydelig egen skyld, at hans krav mod revisionsselskabet må nedsættes til halvdelen. Herefter stemmer vi for at tage Tonny Erlebens krav mod revisionsselskabet om friholdelse for den erstatning, han skal udrede, alt med renter og omkostninger, til følge for så vidt angår halvdelen af kravet. Dommerne Jens Peter Christensen og Hanne Schmidt udtaler: Selv om Tonny Erleben var formand for Brdr. Erleben A/S bestyrelse, forholdt han sig under hele forløbet fuldstændig passiv over for selskabet og tilsidesatte dermed groft sine forpligtelser efter aktieselskabsloven. Hvis Tonny Erleben havde levet op til sine forpligtelser over for selskabet, kunne han på et tidligt tidspunkt i forløbet uden videre have konstateret, at selskabet aldrig havde modtaget den tegnede aktiekapital, og at selskabet blev drevet uforsvarligt og under tilsidesættelse af væsentlige lovkrav. Under disse omstændigheder finder vi, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for, at revisionsselskabets forsømmelser kan føre til, at revisionsselskabet helt eller delvis skal friholde Tonny Erleben for konkursboets erstatningskrav. Vi stemmer derfor for at stadfæste dommen.

10 Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Konklusion Højesteret stadfæster herefter dommen med den ændring, at BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab skal friholde Tonny Erleben for halvdelen af det beløb, inkl. renter og omkostninger, som han betaler til konkursboet i henhold til denne dom. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes med den ændring, at BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab skal friholde Tonny Erleben for halvdelen af det beløb, inkl. renter og omkostninger for landsret og Højesteret, som han betaler til konkursboet i henhold til denne dom. I sagsomkostninger for Højesteret skal Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben solidarisk betale kr. til Brdr. Erleben A/S under konkurs, og Kim Erleben og Nicko Mammen skal solidarisk betale kr. til BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til Tonny Erleben betale kr. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises.

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises. - 198- også omstridt erstatningskrav. Konkursboet har fra sagens start været opfordret til at specificere kravet, uden held, således at revisionen kunne forholde sig relevant til det. Derfor er det også

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. april 2013 Sag 182/2011 (1. afdeling) Rostrup Maskinforretning ved Bent Nedergaard (advokat Ulrik Christrup) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Klaus Kastrup-Larsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) Niels-Henrik Rosenkrantz (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere