HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs (advokat Tom Buhmann) og BGC Holding 2007 (tidligere BGC Revision) Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Bagger) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 22. afdeling den 11. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Niels Grubbe, Jens Peter Christensen, Henrik Waaben og Hanne Schmidt. Påstande Appellanterne, Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben, har gentaget deres påstande. De indstævnte, Brdr. Erleben A/S under konkurs og BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Anbringender Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben har til støtte for deres subsidiære påstand anført, at konkursboets erstatningskrav ikke kan opgøres som sket, idet tabet ikke udgør mere end kr. svarende til den manglende kapital ved stiftelsen af aktieselskabet, og idet skattevæsenets krav skal nedsættes med kr., der angår ikke indeholdt A-skat på baggrund af lønsedler, der ikke er udtryk for udbetalinger fra selskabet. Supplerende sagsfremstilling Det ureviderede regnskab for 1999 for Brdr. Erleben I/S vedrører perioden fra den 1. oktober 1999 til den 31. december Resultatet er for perioden opgjort til knap kr. Ifølge revisionsselskabets udkast af 31. januar 2000 til åbningsbalance pr. 1. februar 2000 for Brdr. Erleben A/S under stiftelse udgør selskabets aktiver bl.a. goodwill anslået til kr., indretning af lejede lokaler kr. og ejendommen Vesterbrogade 104, kld., anslået vurdering kr. I primoposteringerne i budgettet i revisionsselskabets drifts-, status- og likviditetsbudget af 31. januar 2000 for perioden 1. februar 2000 til 31. december 2000 for Brdr. Erleben A/S var selskabets aktiver indarbejdet i overensstemmelse med udkastet til åbningsbalancen, herunder med goodwill kr., indretning af lokaler kr. og ejendom kr. Ifølge den fuldstændige rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende Brdr. Erleben A/S er selskabet registreret i styrelsen den 21. februar Der er fremlagt en udskrift fra revisionsselskabets bogføring for virksomheden. Udskriften angiver virksomheden som Brdr. Erleben A/S og er benævnt kontoudtræk pr. 30. juni 2000, men den indeholder posteringer på de enkelte konti i perioden fra og med oktober 1999 til og med marts 2000 både for den personligt drevne virksomhed før omdannelsen og for aktieselskabet. Udskriftens slutsaldi er som på oversigtsbalancen pr. 31. marts Af udskriften fremgår, at åbningsbalancens poster under teksten åbningsbalance er registreret på de relevante konti pr. 1. februar Dette gælder også posterne goodwill, indretning af lokaler og ejendom. Der er ingen posteringer på bank, kasse eller andre konti, der afspejler en kontant indbetaling af aktiekapital på kr. Det fremgår endvidere af udskriften, at der under udgående moms er bogført en række løbende krediteringer og på konto for indgående

3 - 3 - moms en række debiteringer, uden at kontiene viser modstående afregningsposter. På kontoen for indeholdt A-skat er over perioden bogført en stigende kreditsaldo. I en opgørelse af 11. november 2003 fra ToldSkat, København, anføres det bl.a.: ToldSkat, region København afgør hermed, at Brdr. Erleben A/S s, CVR-nr , momstilsvar opgøres til kr for perioden 28/ / , samt at virksomheden var registreringspligtig for moms i samme periode. Regionen afgør ligeledes, at Brdr. Erleben A/S s indeholdelse og manglende angivelse af og betaling af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag for perioden februar-december 2000 opgøres til kr Regionen afgør endelig, at virksomheden var registrerings-pligtig for indeholdelse af A-skat i samme periode. For yderligere begrundelse henvises til vedlagte sagsfremstilling. I sagsfremstillingen af 24. oktober 2003 hedder det bl.a.: Selskabets omsætning har 28/ / udgjort kr ,90 heraf kr ,38 i opkrævet salgsmoms, hvilket samlet skulle have givet kr i kvartalsvis angivet salgsmoms. Selskabet har i perioden 28/1-13/ haft fradragsberettigede omkostninger på kr ,83, der medfører, at selskabet opdelt på kvartaler kan fratrække kr i købsmoms. Dette giver for perioden et samlet momstilsvar på kr Da der kun foreligger bogføringsmateriale frem til 1/4 2000, er denne bogføring ikke brugt til opgørelsen af ovennævnte krav. Brdr. Erleben A/S har ifølge lønsedler i regnskabsmateriale uudbetalt kr i A- indkomst og indeholdt kr ,47 i A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag Da selskabet ikke har været registreret for A-skat, er beløbet ikke indbetalt ved almindelige angivelser. ToldSkat har heller ingen interimskonti, hvor indbetalinger fra uregistrerede virksomheder bliver placeret, med selskabets CVR-nr. eller navn og adresse. Det er således dokumenteret ved salgsfakturaer og lønsedler, at selskabet har haft afgiftspligtigt salg i perioden 28/ / og ligeledes har udbetalt indeholdelsespligtig A-indkomst i perioden februar-december. Selskabet har således drevet uregistreret virksomhed både hvad angår moms og A-skat. Konkursboets krav på en erstatning på ,08 kr. svarer til de fordringer, der er anmeldt i konkursboet med undtagelse af krav omfattet af konkurslovens 94 og 98. I erstatningskravet indgår krav fra skattevæsenet på kr., der omfatter ikke indeholdt A-skat kr. og moms. Desuden omfatter erstatningskravet bl.a. fordringer fra andre vognmandsfirmaer, fra leasingfirmaer og udgifter til forsikring, telefon og revision.

4 - 4 - Forklaringer Til brug for Højesteret har Peter Gade Hansen forklaret bl.a., at han var sagsbehandler hos ToldSkat på sagen, der førte til en agterskrivelse af 24. november 2003 til konkursboet om momstilsvar og A-skat for perioden 28. februar 2000 til 15. december Han har nu gennemgået alt materiale i sagen, herunder de opgørelser, han selv udarbejdede til brug for Told- Skats afgørelse af 24. november De bilag, der fremgår af oversigten over lønsedler fra Brdr. Erleben A/S, er materiale, som han fik stillet til rådighed af konkursboets kurator, advokat Nete Weber, som havde fået regnskabsmaterialet fra selskabet. Opgørelsen har han selv udarbejdet på grundlag af disse bilag. Han fik materialet i en kasse med regnskabsmateriale. Det lå ikke i nogen speciel orden. Det materiale, der ligger til grund for afgørelsen af 24. november 2003, er dels det udleverede materiale fra konkursboet, dels den virksomhedsmappe for selskabet, som ToldSkat har, hvori indgår korrespondancen mellem selskabet og ToldSkat. Endvidere efterså han de registreringer vedrørende selskabet, som lå i ToldSkats system. Dette udgjorde grundlaget for afgørelsen, og der indgik ikke andet i afgørelsesgrundlaget. Der forefandtes bogføringsmateriale i selskabet, men kun for de første par måneder. Med hensyn til den udaterede balance pr. 31. marts 2000 kan det godt være rigtigt, at bogføringen var opdateret frem til den 31. marts 2000 som angivet i bilaget. Han rekonstruerede herefter selv bogføringen for den resterende del af selskabets levetid, hvilket var ca måneder længere fra 31. marts Han rekonstruerede på baggrund af materialet omsætningen i selskabet. Han bekræfter, at lønsedlerne i oversigten stammer fra det materiale, som kurator udleverede. Det er på baggrund af disse lønsedler, at oversigten over lønsedler fra Brdr. Erleben A/S er udarbejdet. ToldSkats opgørelse og krav er således baseret på lønsedlerne. Det er i oversigten angivet, at Qaisan Raja modtog to lønudbetalinger i hver af månederne maj, juni og juli 2000, og han overvejede, om begge lønsedler skulle medtages i forbindelse med opgørelsen. Han gik ud fra, at der var udbetalt løn to gange, når det fremgik af lønsedlerne, og derfor medtog han lønnen to gange i sin opgørelse. Han har undersøgt i Qaisan Rajas sag, om selskabet havde indberettet indbetalt løn til Qaisan Raja. Han har kigget i den såkaldte R75. Det var ikke angivet, at der skulle være indbetalt løn til Qaisan Raja fra selskabet. Han har ikke forsøgt at tage kontakt til Qaisan Raja. Der var heller ikke indberettet løn fra selskabet til Jan Erleben i R75. Han har heller ikke forsøgt at tage kontakt til Jan Erleben. Oplysningerne om lønnen til Jan Erleben og Qaisan Raja har han sendt til de respektive hjemkommuner, som har fulgt op. Efter den 27. februar 2001 har Qaisan Raja været registreret hos Københavns Kommune. ToldSkat har forsøgt at hente penge hos Jan Erleben, og det er så vidt han ved lykkedes i et vist omfang. Han kan ikke huske, om det materiale, han modtog

5 - 5 - fra kurator i konkursboet, lå i mapper eller som løse bilag. Han bad kurator om hele regnskabsmaterialet, og det fik han. Det har ikke givet ham anledning til overvejelser, at der var forskelle i lønsedlernes udformning, idet lønsedlerne opfyldte kravene til sådanne. Han kan ikke huske, at selskabet skulle have indberettet løn via DataLøn, og bilaget fra DataLøn vedrørende en indbetaling af kr. til ToldSkat vedrører Brdr. Erleben Transport I/S. Han kan ikke afvise, at han har set tilfælde, hvor et mindre selskab har udbetalt løn via forskellige typer lønsedler til forskellige personer. Det vil dog ikke være sædvanligt. Han har ikke på noget tidspunkt gennemgået kontoudskrifterne fra banken. Han kan ikke huske, at der skulle have været kontoudskrifter i det regnskabsmateriale, som han fik udleveret. Han er dog ikke sikker på det. Han ved ikke, om alle udbetalinger, som selskabet foretog, blev foretaget via Danske Bank. Han ved heller ikke, om der var midler i selskabet i perioden september til december Han kan heller ikke sige, om lønsedlerne fra den periode er blevet udarbejdet med et andet formål end med henblik på lønudbetaling til medarbejderne. Det kan forekomme, at en virksomhed uden midler udbetaler løn til en hovedaktionær, der samtidig er ansat i selskabet. Om det er fornuftigt at gøre det, kan han ikke udtale sig om. Han har ikke på noget tidspunkt set noget materiale, som viser, at lønudbetalingerne rent faktisk er foretaget. De opgørelser, han har udarbejdet, er lavet ud fra lønsedlerne. Han var opmærksom på, at der var både et Brdr. Erleben A/S og et Brdr. Erleben I/S. Han har også lavet opgørelsen for så vidt angår interessentskabet. I/S et og A/S et havde to forskellige CVR-numre, og i skattemæssig henseende er det to forskellige virksomheder. Han husker ikke, om Jan Erleben fik udbetalt løn fra interessentskabet. Der er rejst krav om moms og A- skat vedrørende interessentskabet. Lønsedlerne i hans oversigt er ikke dem, der også ligger til grund for opgørelsen vedrørende interessentskabet. Højesterets begrundelse og resultat Brødrene Erlebens erstatningsansvar Kim Erleben og Nicko Mammen omdannede pr. 1. februar 2000 deres personligt drevne virksomhed til et aktieselskab ved at overdrage virksomheden til et skuffeselskab. Skuffeselskabet var stiftet den 24. januar 2000 af Karlsen, Roscowe & Partners Trust Management KB, der tegnede aktiekapitalen på kr. til kontant indbetaling. Kim Erleben og Nicko Mammen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer og Tonny Erleben som formand for bestyrelsen. Nicko Mammen blev ansat som direktør. Umiddelbart efter registreringen af selskabet den 21. februar 2000 købte Kim Erleben og Nicko Mammen aktierne. Højesteret lægger til grund, at de

6 - 6 - betalte en købesum på i alt kr., og at selskabet ikke ved overtagelsen rådede over nogen kontant beholdning eller andre aktiver. Efter erhvervelsen af aktierne blev virksomheden overdraget til selskabet. Efter et udkast til åbningsbalance havde selskabet en egenkapital på kr., og aktiverne omfattede bl.a., goodwill ( kr.), indretning af lejede lokaler ( kr.) og en ejerlejlighed ( kr.). Ingen af disse aktiver fremgår af årsregnskabet for 1999 for den personligt drevne virksomhed, der i regnskabsperioden fra den 1. oktober til den 31. december 1999 havde givet et resultat på knap kr. og ved periodens udgang havde en egenkapital på godt kr. Åbningsbalancen dannede grundlag for selskabets drifts-, status- og likviditetsbudget for år 2000, og selskabets bogføring blev åbnet med åbningsbalancens poster. Selskabet var imidlertid ikke ejer af nogen ejerlejlighed, der er ikke oplyst noget grundlag for aktivering af lokaleindretning, og den overdragne virksomhed gav ikke grundlag for aktivering af goodwill med kr. Virksomhedens årsregnskab for 1999, åbningsbalancen og budgetterne for år 2000 er udarbejdet af BGC Revision (nu BGC Holding 2007) Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (herefter revisionsselskabet), der fra den 3. april 2000 var selskabets generalforsamlingsvalgte revisor og tillige fra omdannelsen varetog selskabets bogføring på grundlag af kassekladder og bilag fra selskabet. Bogføringen skete som en fortsættelse af den personligt drevne virksomheds bogføring, der omfattede posteringer fra den 1. oktober Der blev bogført i hvert fald til den 31. marts 2000, men bogføring ophørte i løbet af sommeren eller efteråret Selskabet indgav den 17. oktober 2000 anmodning om registrering for moms og A-skat, men selskabet blev på grund af manglende sikkerhedsstillelse ikke registreret. Selskabet foretog ikke afregning for hverken moms eller A-skat. Højesteret lægger til grund, at selskabet i oktober kvartal 2000 indstillede driften. Revisionsselskabet underrettede i september 2001 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at det var fratrådt som selskabets revisor, og selskabet blev i november 2001 taget under likvidationsbehandling på grund af manglende revision og i juni 2002 under konkursbehandling. Der blev ikke i selskabet holdt nogen bestyrelsesmøder og ikke fulgt op på bogføring og budgetter.

7 - 7 - Kim Erleben og Nicko Mammen var indehavere og deltog begge aktivt i den daglige drift, Nicko Mammen som direktør. De var endvidere begge medlemmer af bestyrelsen. Højesteret finder, at de har handlet ansvarspådragende ved at drive virksomheden som sket i selskabets regi uden forsvarlig tilrettelæggelse af selskabets virksomhed, økonomi, bogføring og budgetopfølgning, uden afregning af moms og A-skat, og uanset at de måtte vide, at selskabet ikke havde modtaget den registrerede aktiekapital. Højesteret lægger til grund, at Tonny Erleben ikke deltog i virksomheden, og der er ikke grundlag for at fastslå, at han var bekendt med de anførte omstændigheder ved selskabets etablering og efterfølgende drift. Det må tværtimod lægges til grund, at han ikke modtog nogen oplysninger herom. Imidlertid forholdt han sig gennem hele perioden fuldstændig passiv på trods af hvervet som bestyrelsesformand. Han har derfor handlet ansvarspådragende ved at tilsidesætte sine pligter som bestyrelsesformand, herunder ved ikke at sikre tilsyn med selskabets økonomi, jf. aktieselskabslovens 54, stk. 3. Højesteret kan på denne baggrund tiltræde, at Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben er ansvarlige for det tab, som selskabets kreditorer og dermed konkursboet har lidt ved det manglende kapitalgrundlag og den underskudsgivende drift. Opgørelse af erstatningskravet Højesteret lægger konkursboets opgørelse af erstatningskravet til grund. Det bemærkes herved, at der efter bevisførelsen, herunder Peter Gade Hansens forklaring for Højesteret, ikke er grundlag for at bortse fra skattevæsenets krav vedrørende ikke afregnet A-skat på kr. Lempelse af erstatningsansvaret Efter karakteren af den ansvarspådragende adfærd, der er udvist af Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben, finder Højesteret, at der ikke er grundlag for at nedsætte erstatningsansvaret hverken efter aktieselskabslovens 143 eller efter erstatningsansvarsloven 24. Højesteret tiltræder herefter, at Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben solidarisk skal betale ,08 kr. med rente til konkursboet. Kravet mod revisionsselskabet

8 - 8 - Højesteret lægger til grund, at Ingvar Dehli som ansat i revisionsselskabet påtog sig at rådgive om omdannelse af virksomheden til aktieselskab samt at bistå med etableringen af aktieselskabet, herunder formidlingen af købet af skuffeselskabet og betalingen herfor. Han udarbejdede som led heri udkastet til åbningsbalancen og budgetterne for Han drøftede åbningsbalancen med statsautoriseret revisor Eivind Christiansen, der underskrev revisionsselskabets påtegning på budgetterne og endvidere bistod ved udarbejdelsen af den personligt drevne virksomheds årsregnskab for Højesteret lægger endvidere til grund, at revisionsselskabet modtog selskabets stiftelsesdokumenter og dokumenterne vedrørende aktieoverdragelsen. Umiddelbart efter registreringen af selskabet sendte revisionsselskabet den 28. februar 2000 faktura for udarbejdelse af budgetter, afholdelse af møder mv. Revisionsselskabet påtog sig endvidere bogføringen for både den personligt drevne virksomhed og selskabet og lagde herved åbningsbalancen til grund. Endelig påtog revisionsselskabet sig hvervet som generalforsamlingsvalgt revisor for selskabet. Højesteret finder, at revisionsselskabet på grundlag af det materiale, som revisionsselskabet rådede over, måtte kunne se, at selskabets kapitalgrundlag ikke svarede til det registrerede, at der ikke blev anlagt særskilt bogføring for selskabet, at der var lønudgifter og momspligtig virksomhed, men ikke blev afregnet kildeskat og moms, ligesom revisionsselskabet vidste, at bogføringen ophørte på et tidspunkt i 2000, formentlig i andet kvartal. Kim Erleben og Nicko Mammen var som indehavere, ledere og daglige deltagere i virksomheden bekendt med disse forhold. Højesteret frifinder derfor revisionsselskabet for deres krav om friholdelse. Herefter udtaler tre dommerne Poul Søgaard, Niels Grubbe og Henrik Waaben følgende: Allerede i forbindelse med omdannelsen skulle revisionsselskabet have rådgivet selskabets bestyrelse om problemerne i forbindelse med det manglende kapitalgrundlag og vejledt om tilrettelæggelsen af bogføring samt pligten til registrering vedrørende moms og A-skat. Revisionsselskabet var endvidere forpligtet til at forvisse sig om, at kapitalgrundlaget blev bragt i orden, og til hvis det ikke skete at påtale dette over for bestyrelsen. Når revisionsselskabet i forbindelse med den løbende bogføring kunne konstatere, at der ikke blev afregnet moms og A-skat, var det forpligtet til at påtale også dette over for bestyrelsen. Som generalforsamlingsvalgt revisor var revisionsselskabet særskilt forpligtet til at forvisse sig om, at der blev

9 - 9 - opretholdt en bogføring i overensstemmelse med regnskabslovgivningens regler og, når det ikke skete, at påtale dette over for bestyrelsen. Disse pligter bl.a. til at påtale forhold over for bestyrelsen må antages at gælde, uanset at selskabets daglige ledelse og enkelte bestyrelsesmedlemmer er bekendt med forholdene, således at hvert enkelt bestyrelsesmedlem får mulighed for at reagere enten ved at foranledige forholdene bragt i orden eller ved at udtræde af bestyrelsen. Ingvar Dehli og Eivind Christiansen tilsidesatte disse forpligtelser, og revisionsselskabet har derved handlet ansvarspådragende over for Tonny Erleben, der ikke deltog i den daglige drift og ledelse af virksomheden, og som derfor ikke var bekendt med forholdene, hvilket i hvert fald Ingvar Dehli må have været vidende om. Vi finder imidlertid, at Tonny Erleben ved sin passivitet har udvist en så betydelig egen skyld, at hans krav mod revisionsselskabet må nedsættes til halvdelen. Herefter stemmer vi for at tage Tonny Erlebens krav mod revisionsselskabet om friholdelse for den erstatning, han skal udrede, alt med renter og omkostninger, til følge for så vidt angår halvdelen af kravet. Dommerne Jens Peter Christensen og Hanne Schmidt udtaler: Selv om Tonny Erleben var formand for Brdr. Erleben A/S bestyrelse, forholdt han sig under hele forløbet fuldstændig passiv over for selskabet og tilsidesatte dermed groft sine forpligtelser efter aktieselskabsloven. Hvis Tonny Erleben havde levet op til sine forpligtelser over for selskabet, kunne han på et tidligt tidspunkt i forløbet uden videre have konstateret, at selskabet aldrig havde modtaget den tegnede aktiekapital, og at selskabet blev drevet uforsvarligt og under tilsidesættelse af væsentlige lovkrav. Under disse omstændigheder finder vi, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for, at revisionsselskabets forsømmelser kan føre til, at revisionsselskabet helt eller delvis skal friholde Tonny Erleben for konkursboets erstatningskrav. Vi stemmer derfor for at stadfæste dommen.

10 Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Konklusion Højesteret stadfæster herefter dommen med den ændring, at BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab skal friholde Tonny Erleben for halvdelen af det beløb, inkl. renter og omkostninger, som han betaler til konkursboet i henhold til denne dom. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes med den ændring, at BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab skal friholde Tonny Erleben for halvdelen af det beløb, inkl. renter og omkostninger for landsret og Højesteret, som han betaler til konkursboet i henhold til denne dom. I sagsomkostninger for Højesteret skal Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben solidarisk betale kr. til Brdr. Erleben A/S under konkurs, og Kim Erleben og Nicko Mammen skal solidarisk betale kr. til BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til Tonny Erleben betale kr. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 Sag 182/2013 (1. afdeling) Arne B. Jepsen, Erling Lauridsen, Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, Harald Birkwald, Michael Nielsson og Strandvejen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. januar 2011 Sag 198/2007 (1. afdeling) Uffe Laursen (advokat Erik Engel) mod C.A. Nielsen A/S (tidligere Midt Factoring A/S) (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. marts 2012 Sag 304/2009 (1. afdeling) Danske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Micha A/S (advokat Kjeld Skov) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 105/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Eva Jensen, Carina Ørbæk Sørensen og Christina Bechmann Hoseassen (advokat Peter Breum) mod SKAT

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august 1993.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august 1993. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 17/2010 A på vegne B ApS, C A/S, D v/e og A og E samt A personligt. mod registreret revisor F afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. februar 2010 har

Læs mere