HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs (advokat Tom Buhmann) og BGC Holding 2007 (tidligere BGC Revision) Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Bagger) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 22. afdeling den 11. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Niels Grubbe, Jens Peter Christensen, Henrik Waaben og Hanne Schmidt. Påstande Appellanterne, Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben, har gentaget deres påstande. De indstævnte, Brdr. Erleben A/S under konkurs og BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, har påstået stadfæstelse.

2 - 2 - Anbringender Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben har til støtte for deres subsidiære påstand anført, at konkursboets erstatningskrav ikke kan opgøres som sket, idet tabet ikke udgør mere end kr. svarende til den manglende kapital ved stiftelsen af aktieselskabet, og idet skattevæsenets krav skal nedsættes med kr., der angår ikke indeholdt A-skat på baggrund af lønsedler, der ikke er udtryk for udbetalinger fra selskabet. Supplerende sagsfremstilling Det ureviderede regnskab for 1999 for Brdr. Erleben I/S vedrører perioden fra den 1. oktober 1999 til den 31. december Resultatet er for perioden opgjort til knap kr. Ifølge revisionsselskabets udkast af 31. januar 2000 til åbningsbalance pr. 1. februar 2000 for Brdr. Erleben A/S under stiftelse udgør selskabets aktiver bl.a. goodwill anslået til kr., indretning af lejede lokaler kr. og ejendommen Vesterbrogade 104, kld., anslået vurdering kr. I primoposteringerne i budgettet i revisionsselskabets drifts-, status- og likviditetsbudget af 31. januar 2000 for perioden 1. februar 2000 til 31. december 2000 for Brdr. Erleben A/S var selskabets aktiver indarbejdet i overensstemmelse med udkastet til åbningsbalancen, herunder med goodwill kr., indretning af lokaler kr. og ejendom kr. Ifølge den fuldstændige rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende Brdr. Erleben A/S er selskabet registreret i styrelsen den 21. februar Der er fremlagt en udskrift fra revisionsselskabets bogføring for virksomheden. Udskriften angiver virksomheden som Brdr. Erleben A/S og er benævnt kontoudtræk pr. 30. juni 2000, men den indeholder posteringer på de enkelte konti i perioden fra og med oktober 1999 til og med marts 2000 både for den personligt drevne virksomhed før omdannelsen og for aktieselskabet. Udskriftens slutsaldi er som på oversigtsbalancen pr. 31. marts Af udskriften fremgår, at åbningsbalancens poster under teksten åbningsbalance er registreret på de relevante konti pr. 1. februar Dette gælder også posterne goodwill, indretning af lokaler og ejendom. Der er ingen posteringer på bank, kasse eller andre konti, der afspejler en kontant indbetaling af aktiekapital på kr. Det fremgår endvidere af udskriften, at der under udgående moms er bogført en række løbende krediteringer og på konto for indgående

3 - 3 - moms en række debiteringer, uden at kontiene viser modstående afregningsposter. På kontoen for indeholdt A-skat er over perioden bogført en stigende kreditsaldo. I en opgørelse af 11. november 2003 fra ToldSkat, København, anføres det bl.a.: ToldSkat, region København afgør hermed, at Brdr. Erleben A/S s, CVR-nr , momstilsvar opgøres til kr for perioden 28/ / , samt at virksomheden var registreringspligtig for moms i samme periode. Regionen afgør ligeledes, at Brdr. Erleben A/S s indeholdelse og manglende angivelse af og betaling af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag for perioden februar-december 2000 opgøres til kr Regionen afgør endelig, at virksomheden var registrerings-pligtig for indeholdelse af A-skat i samme periode. For yderligere begrundelse henvises til vedlagte sagsfremstilling. I sagsfremstillingen af 24. oktober 2003 hedder det bl.a.: Selskabets omsætning har 28/ / udgjort kr ,90 heraf kr ,38 i opkrævet salgsmoms, hvilket samlet skulle have givet kr i kvartalsvis angivet salgsmoms. Selskabet har i perioden 28/1-13/ haft fradragsberettigede omkostninger på kr ,83, der medfører, at selskabet opdelt på kvartaler kan fratrække kr i købsmoms. Dette giver for perioden et samlet momstilsvar på kr Da der kun foreligger bogføringsmateriale frem til 1/4 2000, er denne bogføring ikke brugt til opgørelsen af ovennævnte krav. Brdr. Erleben A/S har ifølge lønsedler i regnskabsmateriale uudbetalt kr i A- indkomst og indeholdt kr ,47 i A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag Da selskabet ikke har været registreret for A-skat, er beløbet ikke indbetalt ved almindelige angivelser. ToldSkat har heller ingen interimskonti, hvor indbetalinger fra uregistrerede virksomheder bliver placeret, med selskabets CVR-nr. eller navn og adresse. Det er således dokumenteret ved salgsfakturaer og lønsedler, at selskabet har haft afgiftspligtigt salg i perioden 28/ / og ligeledes har udbetalt indeholdelsespligtig A-indkomst i perioden februar-december. Selskabet har således drevet uregistreret virksomhed både hvad angår moms og A-skat. Konkursboets krav på en erstatning på ,08 kr. svarer til de fordringer, der er anmeldt i konkursboet med undtagelse af krav omfattet af konkurslovens 94 og 98. I erstatningskravet indgår krav fra skattevæsenet på kr., der omfatter ikke indeholdt A-skat kr. og moms. Desuden omfatter erstatningskravet bl.a. fordringer fra andre vognmandsfirmaer, fra leasingfirmaer og udgifter til forsikring, telefon og revision.

4 - 4 - Forklaringer Til brug for Højesteret har Peter Gade Hansen forklaret bl.a., at han var sagsbehandler hos ToldSkat på sagen, der førte til en agterskrivelse af 24. november 2003 til konkursboet om momstilsvar og A-skat for perioden 28. februar 2000 til 15. december Han har nu gennemgået alt materiale i sagen, herunder de opgørelser, han selv udarbejdede til brug for Told- Skats afgørelse af 24. november De bilag, der fremgår af oversigten over lønsedler fra Brdr. Erleben A/S, er materiale, som han fik stillet til rådighed af konkursboets kurator, advokat Nete Weber, som havde fået regnskabsmaterialet fra selskabet. Opgørelsen har han selv udarbejdet på grundlag af disse bilag. Han fik materialet i en kasse med regnskabsmateriale. Det lå ikke i nogen speciel orden. Det materiale, der ligger til grund for afgørelsen af 24. november 2003, er dels det udleverede materiale fra konkursboet, dels den virksomhedsmappe for selskabet, som ToldSkat har, hvori indgår korrespondancen mellem selskabet og ToldSkat. Endvidere efterså han de registreringer vedrørende selskabet, som lå i ToldSkats system. Dette udgjorde grundlaget for afgørelsen, og der indgik ikke andet i afgørelsesgrundlaget. Der forefandtes bogføringsmateriale i selskabet, men kun for de første par måneder. Med hensyn til den udaterede balance pr. 31. marts 2000 kan det godt være rigtigt, at bogføringen var opdateret frem til den 31. marts 2000 som angivet i bilaget. Han rekonstruerede herefter selv bogføringen for den resterende del af selskabets levetid, hvilket var ca måneder længere fra 31. marts Han rekonstruerede på baggrund af materialet omsætningen i selskabet. Han bekræfter, at lønsedlerne i oversigten stammer fra det materiale, som kurator udleverede. Det er på baggrund af disse lønsedler, at oversigten over lønsedler fra Brdr. Erleben A/S er udarbejdet. ToldSkats opgørelse og krav er således baseret på lønsedlerne. Det er i oversigten angivet, at Qaisan Raja modtog to lønudbetalinger i hver af månederne maj, juni og juli 2000, og han overvejede, om begge lønsedler skulle medtages i forbindelse med opgørelsen. Han gik ud fra, at der var udbetalt løn to gange, når det fremgik af lønsedlerne, og derfor medtog han lønnen to gange i sin opgørelse. Han har undersøgt i Qaisan Rajas sag, om selskabet havde indberettet indbetalt løn til Qaisan Raja. Han har kigget i den såkaldte R75. Det var ikke angivet, at der skulle være indbetalt løn til Qaisan Raja fra selskabet. Han har ikke forsøgt at tage kontakt til Qaisan Raja. Der var heller ikke indberettet løn fra selskabet til Jan Erleben i R75. Han har heller ikke forsøgt at tage kontakt til Jan Erleben. Oplysningerne om lønnen til Jan Erleben og Qaisan Raja har han sendt til de respektive hjemkommuner, som har fulgt op. Efter den 27. februar 2001 har Qaisan Raja været registreret hos Københavns Kommune. ToldSkat har forsøgt at hente penge hos Jan Erleben, og det er så vidt han ved lykkedes i et vist omfang. Han kan ikke huske, om det materiale, han modtog

5 - 5 - fra kurator i konkursboet, lå i mapper eller som løse bilag. Han bad kurator om hele regnskabsmaterialet, og det fik han. Det har ikke givet ham anledning til overvejelser, at der var forskelle i lønsedlernes udformning, idet lønsedlerne opfyldte kravene til sådanne. Han kan ikke huske, at selskabet skulle have indberettet løn via DataLøn, og bilaget fra DataLøn vedrørende en indbetaling af kr. til ToldSkat vedrører Brdr. Erleben Transport I/S. Han kan ikke afvise, at han har set tilfælde, hvor et mindre selskab har udbetalt løn via forskellige typer lønsedler til forskellige personer. Det vil dog ikke være sædvanligt. Han har ikke på noget tidspunkt gennemgået kontoudskrifterne fra banken. Han kan ikke huske, at der skulle have været kontoudskrifter i det regnskabsmateriale, som han fik udleveret. Han er dog ikke sikker på det. Han ved ikke, om alle udbetalinger, som selskabet foretog, blev foretaget via Danske Bank. Han ved heller ikke, om der var midler i selskabet i perioden september til december Han kan heller ikke sige, om lønsedlerne fra den periode er blevet udarbejdet med et andet formål end med henblik på lønudbetaling til medarbejderne. Det kan forekomme, at en virksomhed uden midler udbetaler løn til en hovedaktionær, der samtidig er ansat i selskabet. Om det er fornuftigt at gøre det, kan han ikke udtale sig om. Han har ikke på noget tidspunkt set noget materiale, som viser, at lønudbetalingerne rent faktisk er foretaget. De opgørelser, han har udarbejdet, er lavet ud fra lønsedlerne. Han var opmærksom på, at der var både et Brdr. Erleben A/S og et Brdr. Erleben I/S. Han har også lavet opgørelsen for så vidt angår interessentskabet. I/S et og A/S et havde to forskellige CVR-numre, og i skattemæssig henseende er det to forskellige virksomheder. Han husker ikke, om Jan Erleben fik udbetalt løn fra interessentskabet. Der er rejst krav om moms og A- skat vedrørende interessentskabet. Lønsedlerne i hans oversigt er ikke dem, der også ligger til grund for opgørelsen vedrørende interessentskabet. Højesterets begrundelse og resultat Brødrene Erlebens erstatningsansvar Kim Erleben og Nicko Mammen omdannede pr. 1. februar 2000 deres personligt drevne virksomhed til et aktieselskab ved at overdrage virksomheden til et skuffeselskab. Skuffeselskabet var stiftet den 24. januar 2000 af Karlsen, Roscowe & Partners Trust Management KB, der tegnede aktiekapitalen på kr. til kontant indbetaling. Kim Erleben og Nicko Mammen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer og Tonny Erleben som formand for bestyrelsen. Nicko Mammen blev ansat som direktør. Umiddelbart efter registreringen af selskabet den 21. februar 2000 købte Kim Erleben og Nicko Mammen aktierne. Højesteret lægger til grund, at de

6 - 6 - betalte en købesum på i alt kr., og at selskabet ikke ved overtagelsen rådede over nogen kontant beholdning eller andre aktiver. Efter erhvervelsen af aktierne blev virksomheden overdraget til selskabet. Efter et udkast til åbningsbalance havde selskabet en egenkapital på kr., og aktiverne omfattede bl.a., goodwill ( kr.), indretning af lejede lokaler ( kr.) og en ejerlejlighed ( kr.). Ingen af disse aktiver fremgår af årsregnskabet for 1999 for den personligt drevne virksomhed, der i regnskabsperioden fra den 1. oktober til den 31. december 1999 havde givet et resultat på knap kr. og ved periodens udgang havde en egenkapital på godt kr. Åbningsbalancen dannede grundlag for selskabets drifts-, status- og likviditetsbudget for år 2000, og selskabets bogføring blev åbnet med åbningsbalancens poster. Selskabet var imidlertid ikke ejer af nogen ejerlejlighed, der er ikke oplyst noget grundlag for aktivering af lokaleindretning, og den overdragne virksomhed gav ikke grundlag for aktivering af goodwill med kr. Virksomhedens årsregnskab for 1999, åbningsbalancen og budgetterne for år 2000 er udarbejdet af BGC Revision (nu BGC Holding 2007) Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (herefter revisionsselskabet), der fra den 3. april 2000 var selskabets generalforsamlingsvalgte revisor og tillige fra omdannelsen varetog selskabets bogføring på grundlag af kassekladder og bilag fra selskabet. Bogføringen skete som en fortsættelse af den personligt drevne virksomheds bogføring, der omfattede posteringer fra den 1. oktober Der blev bogført i hvert fald til den 31. marts 2000, men bogføring ophørte i løbet af sommeren eller efteråret Selskabet indgav den 17. oktober 2000 anmodning om registrering for moms og A-skat, men selskabet blev på grund af manglende sikkerhedsstillelse ikke registreret. Selskabet foretog ikke afregning for hverken moms eller A-skat. Højesteret lægger til grund, at selskabet i oktober kvartal 2000 indstillede driften. Revisionsselskabet underrettede i september 2001 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at det var fratrådt som selskabets revisor, og selskabet blev i november 2001 taget under likvidationsbehandling på grund af manglende revision og i juni 2002 under konkursbehandling. Der blev ikke i selskabet holdt nogen bestyrelsesmøder og ikke fulgt op på bogføring og budgetter.

7 - 7 - Kim Erleben og Nicko Mammen var indehavere og deltog begge aktivt i den daglige drift, Nicko Mammen som direktør. De var endvidere begge medlemmer af bestyrelsen. Højesteret finder, at de har handlet ansvarspådragende ved at drive virksomheden som sket i selskabets regi uden forsvarlig tilrettelæggelse af selskabets virksomhed, økonomi, bogføring og budgetopfølgning, uden afregning af moms og A-skat, og uanset at de måtte vide, at selskabet ikke havde modtaget den registrerede aktiekapital. Højesteret lægger til grund, at Tonny Erleben ikke deltog i virksomheden, og der er ikke grundlag for at fastslå, at han var bekendt med de anførte omstændigheder ved selskabets etablering og efterfølgende drift. Det må tværtimod lægges til grund, at han ikke modtog nogen oplysninger herom. Imidlertid forholdt han sig gennem hele perioden fuldstændig passiv på trods af hvervet som bestyrelsesformand. Han har derfor handlet ansvarspådragende ved at tilsidesætte sine pligter som bestyrelsesformand, herunder ved ikke at sikre tilsyn med selskabets økonomi, jf. aktieselskabslovens 54, stk. 3. Højesteret kan på denne baggrund tiltræde, at Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben er ansvarlige for det tab, som selskabets kreditorer og dermed konkursboet har lidt ved det manglende kapitalgrundlag og den underskudsgivende drift. Opgørelse af erstatningskravet Højesteret lægger konkursboets opgørelse af erstatningskravet til grund. Det bemærkes herved, at der efter bevisførelsen, herunder Peter Gade Hansens forklaring for Højesteret, ikke er grundlag for at bortse fra skattevæsenets krav vedrørende ikke afregnet A-skat på kr. Lempelse af erstatningsansvaret Efter karakteren af den ansvarspådragende adfærd, der er udvist af Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben, finder Højesteret, at der ikke er grundlag for at nedsætte erstatningsansvaret hverken efter aktieselskabslovens 143 eller efter erstatningsansvarsloven 24. Højesteret tiltræder herefter, at Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben solidarisk skal betale ,08 kr. med rente til konkursboet. Kravet mod revisionsselskabet

8 - 8 - Højesteret lægger til grund, at Ingvar Dehli som ansat i revisionsselskabet påtog sig at rådgive om omdannelse af virksomheden til aktieselskab samt at bistå med etableringen af aktieselskabet, herunder formidlingen af købet af skuffeselskabet og betalingen herfor. Han udarbejdede som led heri udkastet til åbningsbalancen og budgetterne for Han drøftede åbningsbalancen med statsautoriseret revisor Eivind Christiansen, der underskrev revisionsselskabets påtegning på budgetterne og endvidere bistod ved udarbejdelsen af den personligt drevne virksomheds årsregnskab for Højesteret lægger endvidere til grund, at revisionsselskabet modtog selskabets stiftelsesdokumenter og dokumenterne vedrørende aktieoverdragelsen. Umiddelbart efter registreringen af selskabet sendte revisionsselskabet den 28. februar 2000 faktura for udarbejdelse af budgetter, afholdelse af møder mv. Revisionsselskabet påtog sig endvidere bogføringen for både den personligt drevne virksomhed og selskabet og lagde herved åbningsbalancen til grund. Endelig påtog revisionsselskabet sig hvervet som generalforsamlingsvalgt revisor for selskabet. Højesteret finder, at revisionsselskabet på grundlag af det materiale, som revisionsselskabet rådede over, måtte kunne se, at selskabets kapitalgrundlag ikke svarede til det registrerede, at der ikke blev anlagt særskilt bogføring for selskabet, at der var lønudgifter og momspligtig virksomhed, men ikke blev afregnet kildeskat og moms, ligesom revisionsselskabet vidste, at bogføringen ophørte på et tidspunkt i 2000, formentlig i andet kvartal. Kim Erleben og Nicko Mammen var som indehavere, ledere og daglige deltagere i virksomheden bekendt med disse forhold. Højesteret frifinder derfor revisionsselskabet for deres krav om friholdelse. Herefter udtaler tre dommerne Poul Søgaard, Niels Grubbe og Henrik Waaben følgende: Allerede i forbindelse med omdannelsen skulle revisionsselskabet have rådgivet selskabets bestyrelse om problemerne i forbindelse med det manglende kapitalgrundlag og vejledt om tilrettelæggelsen af bogføring samt pligten til registrering vedrørende moms og A-skat. Revisionsselskabet var endvidere forpligtet til at forvisse sig om, at kapitalgrundlaget blev bragt i orden, og til hvis det ikke skete at påtale dette over for bestyrelsen. Når revisionsselskabet i forbindelse med den løbende bogføring kunne konstatere, at der ikke blev afregnet moms og A-skat, var det forpligtet til at påtale også dette over for bestyrelsen. Som generalforsamlingsvalgt revisor var revisionsselskabet særskilt forpligtet til at forvisse sig om, at der blev

9 - 9 - opretholdt en bogføring i overensstemmelse med regnskabslovgivningens regler og, når det ikke skete, at påtale dette over for bestyrelsen. Disse pligter bl.a. til at påtale forhold over for bestyrelsen må antages at gælde, uanset at selskabets daglige ledelse og enkelte bestyrelsesmedlemmer er bekendt med forholdene, således at hvert enkelt bestyrelsesmedlem får mulighed for at reagere enten ved at foranledige forholdene bragt i orden eller ved at udtræde af bestyrelsen. Ingvar Dehli og Eivind Christiansen tilsidesatte disse forpligtelser, og revisionsselskabet har derved handlet ansvarspådragende over for Tonny Erleben, der ikke deltog i den daglige drift og ledelse af virksomheden, og som derfor ikke var bekendt med forholdene, hvilket i hvert fald Ingvar Dehli må have været vidende om. Vi finder imidlertid, at Tonny Erleben ved sin passivitet har udvist en så betydelig egen skyld, at hans krav mod revisionsselskabet må nedsættes til halvdelen. Herefter stemmer vi for at tage Tonny Erlebens krav mod revisionsselskabet om friholdelse for den erstatning, han skal udrede, alt med renter og omkostninger, til følge for så vidt angår halvdelen af kravet. Dommerne Jens Peter Christensen og Hanne Schmidt udtaler: Selv om Tonny Erleben var formand for Brdr. Erleben A/S bestyrelse, forholdt han sig under hele forløbet fuldstændig passiv over for selskabet og tilsidesatte dermed groft sine forpligtelser efter aktieselskabsloven. Hvis Tonny Erleben havde levet op til sine forpligtelser over for selskabet, kunne han på et tidligt tidspunkt i forløbet uden videre have konstateret, at selskabet aldrig havde modtaget den tegnede aktiekapital, og at selskabet blev drevet uforsvarligt og under tilsidesættelse af væsentlige lovkrav. Under disse omstændigheder finder vi, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for, at revisionsselskabets forsømmelser kan føre til, at revisionsselskabet helt eller delvis skal friholde Tonny Erleben for konkursboets erstatningskrav. Vi stemmer derfor for at stadfæste dommen.

10 Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Konklusion Højesteret stadfæster herefter dommen med den ændring, at BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab skal friholde Tonny Erleben for halvdelen af det beløb, inkl. renter og omkostninger, som han betaler til konkursboet i henhold til denne dom. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes med den ændring, at BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab skal friholde Tonny Erleben for halvdelen af det beløb, inkl. renter og omkostninger for landsret og Højesteret, som han betaler til konkursboet i henhold til denne dom. I sagsomkostninger for Højesteret skal Kim Erleben, Nicko Mammen og Tonny Erleben solidarisk betale kr. til Brdr. Erleben A/S under konkurs, og Kim Erleben og Nicko Mammen skal solidarisk betale kr. til BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal BGC Holding 2007 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til Tonny Erleben betale kr. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 99/2010 (1. afdeling) Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 Sag 340/2009 (2. afdeling) De Lage Landen Finans Danmark, filial af De Lage Landen Finans AB (advokat Jan Bech) mod Fortis

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016 Sag 65/2015 (1. afdeling) RF Holding ApS (advokat Bente Møll Pedersen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere