Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr"

Transkript

1 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes med inddragelse af lederne på området. Der er et måltal for arbejdet på 20 mio. kr. i 2016 stigende til 30 mio. kr. i 2017 og frem Sagsnr Dokumentnr Børne- og Ungdomsvalget fik ved 2. behandlingen af budgetforslaget den 29. april 2015 en status for arbejdet med forslaget. Her fremgik det, at forvaltningen efter første inddragelse af lederne ville arbejde videre med effektiviseringsforslaget i tre spor: 1) Videre kvalificering af de 10 konkrete forslag, som lederne kom med i første inddragelsesrunde, og som kunne have en effektiviseringseffekt i ) Dialog med lederne om, hvordan de konkret kan implementere besparelsen på 20 mio. kr uafhængig af, om de 10 konkrete forslag fra spor 1 kan gennemføres. 3) Resultat af analyse af højere priser på de københavnske dagtilbud ifht. andre kommuner. Dertil kommer en videre analyse af forslag til den stigende profil i budget Forvaltningen fremlægger hermed status på de to første spor. Analysen af det tredje spor vil først foreligge i slutningen af juni. Effektiviseringsmåltallet for dagtilbuddene vil sammen med de øvrige effektiviseringsforslag blive præsenteret for udvalget på budgetseminaret i august, og såfremt forslaget bliver vedtaget i budgettet, vil det indgå i udmøntningssagen, som præsenteres for Børne- og Ungdomsudvalget ultimo Kvalificering af de konkrete forslag fra første inddragelsesrunde I første inddragelsesrunde kom lederne med i alt 10 forslag, som beskrevet i statusnotatet til BUU 29. april. Tilbagemelding på alle forslagene fremgår af tabel 2 sidst i dette notat. Selvom lederne gik kreativt og konstruktivt til opgaven var mange af deres ideer til effektiviseringer allerede blevet indtænkt i effektiviseringskataloget. Dette gælder f.eks. besparelser på udflytterbørnehaver og besparelse på faste ejendomsudgifter. Forvaltningen vurderer derfor, at der kun er tre forslag, som har et besparelsespotentiale udover de forslag som allerede var indregnet i det samlede effektiviseringskatalog. Forslagene fremgår af nedenstående tabel 1. Samlet effektivisering hvis forslagene skulle gennemføres vil være på mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. fremadrettet.

2 Tabel 1. Effektiviseringspotentiale på forslag for første inddragelsesrunde Forslag Økonomisk potentiale Effekt af forslag Afskaffe udvidet åbningstid i udvalgte institutioner Afskaffe gratis frugt, morgenmad, mælk og bleer i institutionerne Fjerne eller reducere mulighed for minibusser ved Der er en besparelse på at afskaffe udvidet åbningstid, dvs. åbningstid ud over 55 timer. Budgettet udgør i alt 5,7 mio. kr. fordelt på 44 institutioner. medføre enten en forøgelse af grænsen for hvornår der tildeles ekstra midler til udvidet åbningstid eller en gennemgang af kriterierne for hvornår ekstra midler til udvidet åbningstid tildeles. Der er en større besparelse på at afskaffe gratis frugt, morgenmad, bleer og mælk. Samlet set kan spares driftsudgifter på i alt 19,9 mio. kr. kræve en analyse af, om der skal tages særligt hensyn til børn på fripladser. Der kan gennemføres en besparelse ved at reducere eller fjerne tilskuddet på op til 61 busser. Det forventes, at der i 2016 kan indhentes en besparelse på 0,5-1,0 mio. kr. ved afskaffelse af 10 busser. Hvis ordningen fjernes helt kan besparelsen fra 2017 og frem stige til 4-5 mio. kr. kræve en analyse af behovet for baseret på den planlagte kapacitetsudvidelse. Afskaffelse af udvidet åbningstid vil mindske fleksibiliteten af dagtilbuddene og især ramme forældre i håndværker-, service- og sundhedsfag med skæve arbejdstider. Afskaffelse af gratis ordninger vil medføre en social skævvridning, da det vil påvirke især børn fra socialt udsatte familier. Dette gælder især morgenmaden, som vurderes at være et vigtigt måltid for at sikre børnenes trivsel. Hvis forslaget skal gennemføres, anbefaler ledere, at morgenmaden friholdes. Derudover anbefales det at afskaffelse af bleer kun sker for de ældre børn. På kort sigt vil afskaffelsen af ordningen medføre et incitament til at få fyldt de tomme pladser, der er i byen, og derved optimere kapaciteten. På lang sigt vil det være nødvendigt at udvidet kapaciteten på dagtilbudsområdet, hvilket der søges om i anlægsforslagene til budget Side 2 af 5

3 Efter drøftelse med lederne anbefaler forvaltningen, at der arbejdes videre med forslaget omkring at fjerne muligheden for minibusser ved. De øvrige forslag vurderes at have større udfordringer af hensyn til dagtilbuddenes fleksibilitet, samt børnenes sundhed og trivsel. Forslagene vil blive afdækket yderligere inden den endelige tilbagemelding på udvalgets budgetseminar i august. 2. Dialog med lederne om konkret gennemførelse af besparelse En besparelse på 20 mio. kr. i 2016 svarer til en reduktion i enhedernes budget på 0,6% og besparelsen på yderligere 10 mio. kr. i 2017 en reduktion på 0,9% i alt. For hver klynge eller netværk svarer besparelsen til et gennemsnit på ca kr. i 2016 og ca kr. i Lederne peger på, at de primært kan indhente besparelsen på personalelønninger. Derudover vil nogle klynger kunne gennemføre en mindre del af besparelsen på kompetenceudvikling eller andre udviklingstiltag. Samtidig peger lederne på, at det vil være lettere at indhente besparelserne i de klynger der har store tilbud, da deres økonomi er mere robust. I løbet af de sidste 5 år er de enkelte enheder i klynger og netværk blevet ca. 1/3 større. Det skyldes, at der over de sidste år er sammenlagt institutioner og udbygget og nybygget til større enheder, hvilket har givet stordriftsfordele. Der er indlagt en effektivisering i budgetforslag 2016 ved at bygge større og billigere institutioner, hvor der f.eks. ikke er behov for kompensationsordninger, men der er ikke foreslået en besparelse på institutionernes lønmidler, som følge af stordriftsfordelene. Den konkrete besparelse vil blive udmøntet via en reduktion i pladspriserne. Hvordan den enkelte klynge eller netværk reducerer i lønbudgettet vil være forskelligt, men de vil skulle skrue på et eller flere af følgende håndtag: - Mindre brug af vikartimer, for eksempel som følge af at personalet kan dække på tværs af tilbuddets grupper, fordi der er flere grupper på institutionen - Færre samlet antal personaletimer, for eksempel som følge af at færre medarbejdere kan dække alle børnegrupper i ydertimerne, fordi der er flere grupper - Færre midler til ledelse - Færre midler til udviklingsarbejde eller kurser - Mere brug af pædagogmedhjælpere frem for pædagoger - Færre timer til rengøring, vedligehold mv. Side 3 af 5

4 Besparelsen i 2017 kan desuden indhentes på følgende forslag, som kræver videre analyse: - Investering i bedre lysløsninger, som kan medføre en besparelse på energiudgifter. - Investering i bedre lydmiljøer, der kan medføre en besparelse ved at nedsætte sygefravær og derved brugen af vikartimer. Der er udarbejdet et anlægsforslag om en pulje på 5 mio. kr. til at investere i bedre lydmiljøer på dagtilbud. - Bedre ferieplanlægning ved at give mulighed for bindende ferietilmelding og/eller mulighed for kun at have en institution i klyngen/netværket åbent i ferieperioder - Analyse af inklusion og sociale normeringer. Effekt af støttepædagogordningen og brugen af sociale normeringer. - Øge størrelsen af klynger samt øge antallet af medarbejdere under den enkelte pædagogiske leder - Udvikling af et samlet tilsynskoncept for institutionerne, med uddelegering af tilsynsopgaven til klyngelederen Side 4 af 5

5 Tabel 2. Tilbagemelding på konkrete forslag fra første inddragelsesrunde. Forslag Tilbagemelding 1. Styringsværktøj til at styre overflytning af børn fra vuggestue til børnehave 2. Nedsætte mødetid i ressourceteams 3. Øge institutioners frihedsgrad ved 4. Besætte ledige stillinger uden stillingsopslag når medarbejdere på andre dagtilbud fritstilles 5. Mere målrettet deltagelse i faglige udviklingsprojekter 6. Nedlægge udflytterbørnehave 7. Afskaffe udvidet åbningstid i udvalgte institutioner 8. Afskaffe gratis frugt, morgenmad, mælk og bleer i institutionerne 9. Fjerne eller reducere mulighed for minibusser ved 10. Nedsætte kravene til økologi Det vurderes ikke at være en effektiviseringsgevinst, men der arbejdes videre med om de nuværende informationer dagtilbuddene modtager kan optimeres. Der er foretaget en evaluering af ressourceteams, som viser at de har den tilsigtede effekt, men at der skal ske nogle små justeringer for at gøre modellen mere fleksibel. Modellen er nu ved at blive tilrettet. Der vurderes ikke, at være effektiviseringsgevinst, da den foreslåede model blot vil være en omfordeling af eksisterende budgetmidler. Der forventes kun, at være en meget lille effektiviseringsgevinst. Der arbejdes videre med, om der kan der kan findes en løsning i de få tilfælde, det er relevant. Effektiviseringseffekt vurderes at være lille, da det handler om få minutter pr. medarbejder. Der arbejdes allerede med at effektivisere udflytterbørnehaverne i et separat forslag med en effektivisering på 2,8 mio. kr. i 2016 og 2,3 mio. kr. i Forslaget kan derfor ikke medtages i denne effektivisering. Der er en besparelse på at afskaffe udvidet åbningstid. Se ovenstående tabel 1. Der er en besparelse på at afskaffe ordningerne. Se ovenstående tabel 1. Der er en besparelse på at afskaffe eller reducere ordningerne. Se ovenstående tabel 1. Der kan gennemføres en mindre besparelse ifht. frugt, morgenmad og mælk, men generelt er der ikke den store udgiftsforskel på disse produkttyper. Side 5 af 5

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner

Læs mere

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Enhedspriser og produktivitet

Enhedspriser og produktivitet Enhedspriser og produktivitet Dagtilbud 0-5 års området // Børne- og Ungdomsforvaltningen Hovedkonklusioner Københavns har faldende enhedspriser i 2011 for både vuggestuer og børnehaver. Årsagen er indførslen

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele. Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud

Læs mere

Sagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr

Sagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr NOTAT 21-04-2015 Bilag 2. Temaer for budgetønsker Som led i den samlede budgetønskeproces fremlægger forvaltningen her de foreløbige forslag til temaer for budgetønsker, således at forslagene på budgetønskesiden

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring

Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 4. april 2018 Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring 1. Indledning Børne- og ungdomsforvaltningen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 26.09.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år (2012-71326) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Læs mere

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 3. maj 2018 Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år)

Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år) Chancelighed handler om, at børn uanset hjemmebaggrund skal have de

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.

I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014. NOTAT Bilag 3 Udmøntning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer Børne- og Ungdomsudvalget 1. behandlede den 13. marts og vedtog den 24. april 2013 at forvaltningsspecifikke effektiviseringer indgår

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Til BUU. Sagsnr

Til BUU. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU 01-03-2016 Sagsnr. 2015-0284824 Bilag 2. Løsningsforslag til intern omstilling/investering Dokumentnr. 2015-0284824-2 Nedenfor

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske sager til orientering og beslutning 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet

Læs mere

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter

Læs mere

Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene

Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til BUU Analyse af forældrenes prioriteringer ved valg af dagtilbud - spørgsmålene Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene.

Ændringen Håndtering af ændringen BUU beslutning Kommunerne skal fremover fastsætte og offentliggøre. Ingen kommunens rammer for dagtilbuddene. Bilag 1: Oversigt over kommende lovændringer i dagtilbudsloven 1) Den styrkede ramme for pædagogiske læreplaner og øvrige faglige ændringer Bedre sammenhænge i kommunernes indsats for de 0-6 årige Kommunerne

Læs mere

Til BUU. Sagsnr

Til BUU. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU 01-03-2016 Sagsnr. 2015-0284824 Bilag 2. Løsningsforslag til intern omstilling/investering Dokumentnr. 2015-0284824-2 Nedenfor

Læs mere

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund

Læs mere

29. august Sagsnr Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten. Dokumentnr

29. august Sagsnr Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 29. august 2017 Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten Sagsnr. 2017-0295457 Dokumentnr. 2017-0295457-2 Forebyggende

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København

.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 26. april 2019.Bilag 1. De lovgivningsmæssige rammer for det obligatoriske læringstilbud og udmøntningen i København I dette notat

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 01-11-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Mandag den 1. november 2010 kl. 15:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget ekstraordinært møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGSORDEN 2. 2. behandling af budgetforslag 211 (21-46515) Udvalget skal tage stilling til placering af forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav, besparelser og interne omprioriteringer i Børne- og

Læs mere

Service Samlet varig ændring

Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud Ved at opbygge

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Notat. Institution. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Opsamling på høringssvar

Notat. Institution. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Opsamling på høringssvar Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Opsamling på høringssvar I forbindelse med de tre besparelsesforslag på dagtilbudsområdet, har forvaltningen i alt modtaget 26 høringssvar. Høringsparterne og

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume

Læs mere

Høringsvar fra BUPL Sydøst vedrørende budget 2015

Høringsvar fra BUPL Sydøst vedrørende budget 2015 Høringsvar fra BUPL Sydøst vedrørende budget 2015 Hermed fremsendes BUPL høringssvar vedrørende Næstved Kommunes budget. Høringssvaret består af følgende: Resume Besparelser på daginstitutioner Faldende

Læs mere

I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne, og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling.

I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne, og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 1: Udmøntning af tildelinger i budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2019

Læs mere

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering 18/21661 Beslutningstema Fremlæggelse af analyse af mulighed for etablering af forårssfo og beslutning om etablering af forårssfo som det pædagogiske

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Øget forældrebetaling på skolemad Det foreslås at hæve forældrebetalingen på skolemadsordningen

Læs mere

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende

Læs mere

Bilag 4: Effektiviseringsforslag Skoler

Bilag 4: Effektiviseringsforslag Skoler Bilag 4: Effektiviseringsforslag Skoler Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 24 3 % besparelse på ledelse og administration 700.000 kr. 25 17 % besparelse på ledelse i SFO 1.000.000 kr. 26 Reduktion af

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ( )

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ( ) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole (2015-0205278) Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til at sende forslag i høring om en sammenlægning af

Læs mere

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 Bilag 1 indeholder følgende forslag: Effektiviseringsforslag til budget

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug.

Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Ufinansierede udvidelsesforslag 172 Udvidelse af misbrugsbehandlingstilbud Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud

Læs mere

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF/Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser Dette bilag præsenterer forvaltningens strategi og principgrundlag for

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig

Læs mere

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Øget udlejning i Kødbyen... 2 Ny økonomistyrings-model for Rådhuset... 5 Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler... 7 Afskaffelse af massageordning

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr effektiviseringsforslag. Dokumentnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr effektiviseringsforslag. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget effektiviseringsforslag Udvalget vedtog ved 2. behandlingen af budgetforslaget, at forvaltningen

Læs mere

EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL

EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL Hvidovre Kommune April 2018 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Overordnede konklusioner 2 2. Evaluering 4 2.1 Tildelingsmodel til skole 4 2.2 Tildelingsmodel til SFO 5

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Bilag 1: Sammenlægning af klynger eller enheder i en klynge

Bilag 1: Sammenlægning af klynger eller enheder i en klynge KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 1: Sammenlægning af klynger eller enheder i en klynge Ønsker klynger eller enheder i en klynge at blive sammenlagt, skal

Læs mere

Kommunale midler Varige 25,2 22,4* 20,3* Kommunale midler Tidsbegrænsede 15,4 7,8 3,1. Statslige midler Tidsbegrænsede** 18,5 8,6 8,6

Kommunale midler Varige 25,2 22,4* 20,3* Kommunale midler Tidsbegrænsede 15,4 7,8 3,1. Statslige midler Tidsbegrænsede** 18,5 8,6 8,6 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 21. marts 2018 ag 1: BUU temadrøftelse om kompetenceudvikling den 4. april 2018 1. Baggrund Med henblik

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

Udvalg for dagtilbud og familier

Udvalg for dagtilbud og familier Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Det blev oprindeligt forslået, at Fritidscenter Indre Nørrebro skulle organiseres som et kommunalt fritidscenter i en kommunal klynge.

Det blev oprindeligt forslået, at Fritidscenter Indre Nørrebro skulle organiseres som et kommunalt fritidscenter i en kommunal klynge. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT 3. maj 2018 Set fra Murergaarden) Bilag 3, Forsøgsfritidscenter Indre Nørrebro Fritidscenter Indre Nørrebro består

Læs mere

Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr.

Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr. LÆRING OG UDVIKLING Emne Børnehavestart 2 år 10 mdr. Til Familie- og uddannelsesudvalget Dato 7. februar 2019 Udarbejdet af Sabrina Lund NOTAT Børnehavestart i alderen 2 år 10 mdr. I nærværende notat redegøres

Læs mere

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere NOTAT Modtagere: Liste med modtagere Bornholms Regionskommune Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 7. juni 2017 J. nr. XXX Ressourceteam på skoleområdet 1. Baggrund for forslaget

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Regeringen har afsat 500 mio. til bedre normeringer og et kvalitetsløft i daginstitutioner til udmøntning i 2013, og Randers kommune har

Læs mere

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer Punkt 3. Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer 2014-45827 Familie- og Socialudvalget indstiller, at Magistraten/byrådet godkender, at de afsatte midler til sociale normeringer i

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Til BUU - Status for implementering af de administrative fællesskaber

Til BUU - Status for implementering af de administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for policy NOTAT 10. oktober 2018 Til BUU - Status for implementering af de administrative fællesskaber BUU besluttede på mødet den 4. april 2018.

Læs mere