HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore A/S (advokat Håkun A. Djurhuus) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. februar 2012 og af Østre Landsrets 13. afdeling den 15. februar I påkendelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Vibeke Rønne, Michael Rekling og Jens Kruse Mikkelsen. Påstande Kærende, Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs, har nedlagt følgende påstande: 1) De indkærede, Prime Ocean A/S og Seamore A/S, skal anerkende, at retten til at indtale erstatningskrav mod Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i det omfang Prime Oceans og Seamores krav kan anses som indeholdt i konkursboets tabsopgørelse tilkommer konkursboet, således at Prime Oceans og Seamores søgsmålsret er subsidiær i forhold til konkursboets søgsmålsret.

2 - 2-2) Prime Ocean og Seamore skal anerkende, at deres krav for så vidt angår leverancer til det konkursramte selskab efter 27. januar 2010 er indeholdt i konkursboets tabsopgørelse. Den af konkursboet for byret og landsret nedlagte påstand 3 er ikke gentaget for Højesteret. Prime Ocean og Seamore har påstået stadfæstelse. Anbringender Konkursboet har navnlig anført, at et konkursbo efter retspraksis kan rejse erstatningskrav mod et konkursramt selskabs tidligere ledelse, rådgivere og revisor, herunder for kreditorernes tab. En kreditor, der ønsker at forfølge sit individuelle krav, kan ikke kan gøre dette i konkurrence med konkursboet, såfremt kreditors krav er baseret på samme faktiske og retlige grundlag som konkursboets krav, jf. også landsrettens dom. En række af konkursboets væsentligste kreditorer, som også har disponeret i tillid til den blanke revisionspåtegning, har da også accepteret, at konkursboet kan gøre deres tab gældende over for Beierholm, således at erstatningen skal indgå i bomassen og fordeles mellem konkursboets kreditorer. I den foreliggende sag er der sammenfald mellem på den ene side det af konkursboet rejste erstatningskrav, der er baseret på nettoudviklingen i konkursboets balance i perioden fra den 27. januar 2010 frem til konkursen den 9. marts 2010, og på den anden side de af Prime Ocean og Seamore rejste erstatningskrav, der er baseret på fakturakrav. Konkursboets såvel som Prime Oceans og Seamores krav er således baseret på samme ansvarspådragende adfærd fra Beierholm, dvs. den mangelfulde revisionspåtegning på årsrapporten 2009 den 27. januar Der er også sammenfald i årsagsforbindelsen mellem Beierholms fejl og de enkelte tab. Den blanke revisionspåtegning muliggjorde således fortsat kreditoptagelse hos bl.a. Prime Ocean og Seamore, hvilket var en forudsætning for den fortsatte drift.

3 - 3 - Prime Oceans og Seamores fakturakrav er anmeldt i konkursboet og indgår i konkursboets tabsopgørelse, som er baseret på det konkursramte selskabs bogføring, hvor Prime Oceans og Seamores fakturakrav er bogført i kreditorbogholderiet, ligesom de leverede varer er bogført i lageropgørelsen. Hvorvidt Prime Oceans og Seamores leverancer af fisk og fakturering af samme isoleret set har påført selskabet et tab, synes uden relevans for problemstillingen i denne sag. Konkursboets påstande forudsætter ikke, at det konkursramte selskab i levende live kunne have fået medhold i et tilsvarende erstatningskrav over for Beierholm. Prime Oceans og Seamores erstatningskrav er således baseret på samme faktiske og retlige grundlag som konkursboets krav, og konkursboet har derfor fortrinsret til at rejse kravet, jf. konkurslovens 135 og 137. Det må i hvert fald gælde, når konkursboet udtager stævning først, som det er sket i denne sag. Prime Ocean og Seamore må herefter sætte deres individuelle sager i bero og afvente udfaldet af konkursboets sag samt dækningen fra konkursboet, inden de forfølger et eventuelt resterende tab over for Beierholm. Hvis det anerkendes, at enkeltkreditorer kan forfølge krav mod revisor i konkurrence med boet, vil der opstå en situation, hvor skadevolder og/eller dennes forsikringsselskab kan komme til at betale erstatning for det samme tab flere gange. Uanset at sagsøger i den ene sag påstandsmæssigt kan tage højde for udfaldet af de andre sager, virker det som processpilde, at flere sager skal køre parallelt. Sagernes endelige udfald kan endvidere komme til at afhænge af, hvilken sag der tilfældigvis afgøres først. Hensynet til flertallet af kreditorer og en effektiv retsforfølgning af skadevoldende dispositioner fra ledelse, rådgivere og revisorer gennem konkursboets procesfællesskab, bør gå forud for enkeltkreditorers interesser. Det er rigtigt, at Prime Ocean og Seamore vil få en mindre dækning, hvis erstatningskravet indtales af konkursboet og fordeles til samtlige kreditorer i konkursordenen, i modsætning til hvis kravene forfølges individuelt. Det er imidlertid en almindelig følge af konkursloven, at samtlige aktiver, herunder erstatningskrav, indgår til dækning af samtlige kreditorers krav i henhold til konkursordenen.

4 - 4 - En stadfæstelse af landsrettens kendelse må betyde, at der må føres sideløbende sager fra konkursboet samt Prime Ocean og Seamore mod Beierholm. Prime Ocean har navnlig anført, at Prime Ocean under sagen mod Beierholm gør gældende, at der er udvist fejl af den revisor hos Beierholm, der bistod ledelsen med udarbejdelse af årsrapporten samt påtegnede årsrapporten, at der er en direkte sammenhæng mellem Prime Oceans modtagelse af årsrapporten for 2009 og genoptagelsen af leverancer, at Prime Ocean har lidt et tab ved at yde kredit i henhold den af revisor påtegnede årsrapport for 2009, at der ikke foreligger egen skyld, og at tabet er dokumenteret. Konkursboets sagsanlæg kan ikke afskære Prime Ocean fra særskilt at rejse krav om erstatning fra revisor i den pågældende situation. Kreditors adgang til at anlægge en erstatningssag mod revisor i den nævnte situation er heller ikke subsidiær i forhold til konkursboets adgang til at anlægge en erstatningssag mod samme revisor som følge af den underskudsgivende drift i perioden 28. januar til 9. marts Det er endvidere konkursboets bevisbyrde, at det af Prime Ocean opgjorte tab er indeholdt i konkursboets krav, og denne bevisbyrde er ikke løftet. Der er ikke noget til hinder for, at henholdsvis Prime Ocean og konkursboet sideløbende fører sag mod Beierholm i en situation som den omhandlede, hvor henholdsvis konkursboet og kreditorerne påberåber sig fejl i en årsrapport. Seamore har navnlig anført, at selskabet udelukkende på baggrund af den udleverede årsrapport leverede fisk på kredit med fakturering den 29. januar 2010 for i alt ,79 kr. inkl. moms, hvilket svarer til Seamores krav mod Beierholm i hovedsagen. Seamore er herefter direkte og individuel skadelidt i forhold til de ansvarspådragende handlinger og undladelser fra Beierholms side. Erstatningsbetingelserne ansvarsgrundlag, årsagsforbindelse og formuetab er alle opfyldt i forholdet mellem Seamore og Beierholm, og i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler tilkommer der herefter Seamore som skadelidt en eksklusiv ret til at rejse og forfølge sit erstatningskrav direkte over for Beierholm.

5 - 5 - En tilsidesættelse af Seamores ret hertil kræver et klart hjemmelsgrundlag. Et sådant hjemmelsgrundlag findes ikke, heller ikke i 135 eller 137 i konkursloven. Såfremt konkursboet kan vælge at føre en sag med forrang til skade for de direkte skadelidte, vil de direkte skadelidtes erstatningskrav mod Beierholm blive udvandet til en meget reduceret dividende eller helt bortfalde som følge af, at provenuet fra en erstatningssag anvendes til inddækning af krav fra evt. privilegerede kreditorer. Der er endvidere ikke tale om kongruente erstatningskrav, og kravene hviler ikke på samme retlige grundlag. Det må formodes, at de fisk, som Seamore solgte til selskabet, er blevet videresolgt med fortjeneste, der er kommet konkursboet til gode. Konkursboet har ikke godtgjort at have lidt noget erstatningsberettiget tab overhovedet. Konkursboets påstand 1 forudsætter endvidere, at det konkursramte selskab i levende live kunne have fået medhold i et erstatningskrav mod Beierholm under påberåbelse af fejl og mangler i Beierholms årsrapport af 27. januar 2010, jf. bl.a. konkurslovens 32, hvilket det konkursramte selskab ikke ville have kunnet. Eftersom selskabet havde fuld indsigt i de forhold, der kunne begrunde erstatningskravet mod Beierholm, ville selskabet ikke have kunnet få medhold i et erstatningskrav betinget af manglende oplysninger i årsrapporten. En stadfæstelse af landsrettens kendelse indebærer, at konkursboet må hæve den mod Beierholm anlagte hovedsag. Højesterets begrundelse og resultat Såvel Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs som Prime Ocean A/S og Seamore A/S har anlagt sag mod Beierholm Statsautoriserede Revisionspartnerselskab med påstand om erstatning af tab, som de gør gældende er forårsaget af, at Beierholm med urette har forsynet Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S årsrapport for 2009 med en blank revisionspåtegning. Prime Oceans og Seamores krav er baseret på, at de i tillid til den blanke revisionspåtegning har leveret fisk på kredit til det nu konkursramte selskab, hvilket de ikke ville have gjort, hvis de ikke var blevet præsenteret for årsrapporten. De ville i så fald ikke have lidt tab ved, at deres fakturaer for den pågældende periode ikke er blevet betalt.

6 - 6 - Konkursboets krav er baseret på, at den blanke revisionspåtegning har bevirket, at Fiskeeksporten Aurora Esbjerg har fortsat en tabgivende drift i yderligere en periode, og kravet er opgjort som balanceforringelsen i denne periode. Det følger af det anførte, at kravene ikke har samme grundlag. Konkursboets sagsanlæg kan ikke afskære Prime Ocean og Seamore fra at kræve erstatning hos tredjemand for en skade, som direkte og individuelt har ramt disse kreditorer, jf. herved Højesterets dom af 5. februar 2014 (UfR 2014, s. 1346). Dette gælder, uanset om konkursboet mener at have et krav mod tredjemand i anledning af samme ansvarspådragende forhold. Kreditorernes direkte og individuelle tab kan endvidere ikke anses for subsidiære i forhold til konkursboets krav. Højesteret stadfæster herefter landsrettens kendelse i det omfang, den er kæret. Afgørelse om sagsomkostninger ved dette kæremål for landsret og Højesteret træffes i forbindelse med sagernes fortsatte behandling ved byretten. Thi bestemmes: Landsrettens kendelse stadfæstes.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises.

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises. - 198- også omstridt erstatningskrav. Konkursboet har fra sagens start været opfordret til at specificere kravet, uden held, således at revisionen kunne forholde sig relevant til det. Derfor er det også

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 Sag 101/2011 (1. afdeling) Jyske Bank A/S (tidligere Nordisk Factoring A/S) (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere