VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av stk. Ialt er her

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt var i uken sjøveirsdage. pfisket blev i uken Norske fiskerier. tilstede 275 notlag og 200 andre stk. og det samlede parti er Uken februar. fiskelag stk. For strækningen Hel g 8- Storsildfisket var smaat i uken. land-salten er der en kvantums- VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av stk. Ialt er her stor f'remgang som man kunde ven- grund av kjøpemangel og gik over til opfisket l stk; herav falder tet i sidste uke. Ukefangsten blev torskefisket. Der ilandbragtes i uken paa Gildeskaal , Meløy , maal, hvorav falder paa Nordre 5538 maal, hvorav til Aalesund 2500, Myken-Valvær , Træna 86000, Bergenhus 6950 maal, resten paa søn- til Kristiansund 348 og til Titran Aasvær , Herøy og dre vaarsilddistrikt. Av den i søndre,900 maal. Ialt er iaar ;fisket 26 6 Vega stk. I Nor d re rr ro n d distrikt i uken fangede sild var 40 -maal, hvorav iset, sal- hj em (Vilden) utgjør partiet maal garn sild og maal notsild ;, tet og 8209 til hjemmebruk og tildels stk. skrei, hvorav i Vilden saltet blev 5000 maa}, I Nordre Ber- til agn mot ifjor maal, hvorav I Søndre Tronclhj em blev i uken genhus var av ukens fangst 5700 maal maal iset og saltet. opfisket stk., hvorved det samgarn sild, resten med not og der sal- 0stlandssildfisket var ubetyde- lede parti kom op i stk. tedes 2500 maal. Ialt er i dette amt lig i sidste uke. I Rom sd a l sam t faldt fisket meget opfisket 8450 maal, hvorav 7200 garn- Skreifiskerierne gav i sidsteuke godt i sidste uke. For Kristiansund sild. I søndre distrikt ialt en fangst av 5.3 million stk. I Fin- hadde man lørdag paa garn 200- maal, hvorav garnsild. Det mal' ken var der tildels fremdeles 2000 fisk og de sidste dage paa liner samlede utbytte av vaarsildfisket til stormhinder. Der foreligger nu opgave og paa garn februar utgjør maal, derav for januar maaned, opfisket l For Vigra optil 2200 fisk paa liner garnsild og notsild. kg. (= stk.), derav hængt lørdag og for Aalesund for dampskibe Der er ialt saltet maal; resten kg saltet , iset fisk. Tirsdag omtrent som er hovedsagelig iset. Endel brukes i kg. og resten forbrukt. Desuten op- lørdag for Nordmøre og Romsdalen, landet, og røkerierne og hermetik- fisket kg. hyse. Tilsammen men noget mindre ft Søndmøre, hvor fabrikkerne tar noget. er under vinterfisket opfisket til ut- der nu er almindellg deltagelse i torske- Ifjor var samtidig fisket gangen av januar stk. torsk fisket, idet storsildfisket omtrent er maal, nemlig maal garnsild og mot til samme tid ifjor stk. avsluttet. Ialt er for Romsdals amt maal notsild. Der var saltet I Tl' o msø amt smaa t i uken, saavel opfisket stk.) hvorav falder maal. i Gryllefjor-d' som Mefjordvær kun paa Søncmør l , Romsdalen I søndre distrikt foregik denne uke enkelte fangster. I Lofotens op og paa Nordmøre stk. et ganske godt fiske utenfor Flekke- synsdistrikt-,blev i uken opfisket i I Nordre Bergenhus fiskedes ogfjord især de sid ste dage. Fredag million fisk, og det samlede parti er saa godt, saa ukefangsten blev hadde 00 baater 2300 maal tilsammen, nu 2.2 mill. stk. fisk. De største fang- stk., hvurved totalfangsten blev og lørdag var der godt garnfiske. m- ster i uken var for linebaater i Ren- stk., hvilket er en pen fangst. Fisket kring Kvittingsøerne hadde 30 baater ningsvær 90, Nufsfjord 60, Stamsund faldt godt gjennem hele uken, bedst gjennemsnitlig 36 maal, torsdag 70 20; for lineskøiter 470 for Balsfjord, de sidste dage, da der for Selje-Statbaater ialt 825 og fredag 90 baater 350 for Nufsfjord, 260 for Ure, 200 landet paa garn hadde fangster fra 00 maal tilsammen. Lørdag godt for Hopen og Kabelvaag. Fredag var fisk, for Raudeberg optil garnfiske omkring Kvittingsøerne og i garnfangsterne gjennemsnitlig i 0st- 700, for Vaagsvaag optil 800 og paa Røvær. Flere posenotfangster er gjort lofoten , bedst for Hopen og dampskibe fra For Kalfra Utsire, Kvittingsøerne, Karmsundet, i Vestlofoten stk., bedst for vaag for baater og for damp Røvær og Hitterøsundet og nordenom Balstad, hvor ogsaa lineskøiterne hadde skibe , for Bremangerhavet Risken. I Nordre Bergenhus var det størst fangster 480 stk; For Ytter og for Kinn og Batalden godt garnfiske utenfor Kalvaag-Kinn sid en blev ukens fangst stk. optil 700 fisk. Lørdag storm, land -Batalden. Silden er av størrelse i og ialt er opfisket stk. I ligge. Desuten er der opfisket ca. søndre distrikt sild i maalet.v æ l' øy hadde man 3 hele og 3 del stk. sei.

2 76 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRÅ FISKERIDIREKTØREN 4 mars 94 Søndenfor Nordre Bergenhus er der til mandag formiddag, hvoreffer der opfisket stk. torsk saml fulgte sydost med avtagende styrke til stk. sei. onsdag, da det stilnet ganske av. Det For hele landet er iaar opfisket 2.4 begyndte igjen at blæse ut paa natten, millioner fisk, hvorav 2.5 blev hængt, og torsdag hadde man frisk til sterk 9.6 saltet mot i B.3 søndenvind. Fredag var veiret rolig, og i Fiske- hvorefter der lørdagpaany indtraadte vegten er i Lofoten mot ifjor frisk vind fra sydkanten Paa Yttersiden er fiske- Med undtagelse av søndag og manvegten , paa Helgeland- dag, da østenvinden optraadte med Salten , i Vikten adskillig styrke, har det nordenfjeldske mot ifjor , i Romsdals amt hat rolig veir. I Lofoten, hvor vind og i Nordre Bergenhus 260 \'etningen har været mere sydlig, blæste Der er iaar producert 228 d'er desuten frisk vind onsdag og tilhl. dampmedicintran mot 8290 i 93 dels torsdag. Lørdag var søndenog i 92. Av lever til andre vinden sterk, og utover eftermiddagen transorter er der 3535 hl mot 2864 øket den paa til storm. i 93 og 370 i 92. Leverholdig- gsaa paa landets noi'dlige kyster heten er i Lofoten mot 450 har der være forholdsvis rlolig undtagen 600 i samme uk ifjor. Paa Ytter-I de to første dage, da ialfald 0stfin SIden , l Røst og Værøy marken hadde sterk sydvest. Forøvrig , i Helgeland-Salten 380- blæste der ogsaa onsdag frisk sydlig 550, i Vikten (ifjor 650- til sydvestlig vind paa denne kyststræk- 800), i Romsdals amt (ifjor ning ), i Nordre Bergenhus og søndenfor 450. Tranproeenten er i Lofoten 44-50, i Værøy og Røst 44-50, i Vikten 45-48, i Romsdals Fetsildfisket. amt og i Nordre Bergenhus Rognpartiet utgjør 5662 hl. mot 763 i 93 og 8 B89 i 92. Prisen for fisk er i Lofoten kr. pr. 00 stk. for usløiet, 3-5 øre pr. kg. og i Romsdals amt for rund garnfisk 46-50, linefisk kr. pr. 00 stk. For leveren betaltes i Lofoten 4-23 øre og i Romsdal 0-7 øre pr. liter. Rognprisen er i Lofoten Uketilførselen til Ham hurg var ialt kasser sild, hvorav norsk, pris 4-7. kassen, 4007 skotsk, pris 5-20 og 30 kasser svensk sild. Søndag og mandag ankom til Hamburg 723 kasser vaarsild, pris 8-0. kassen. I Hull var prisen sid ste mandag 9 / 2 shillings kassen, men endel var usolgt av de ankomne 4000 kasser. Veiret : M ete o r o log} s k e bs e r va tori um beretter: Sydkysten fik atter østenstorm søndag; den vedvaret til næste dag. Tirsdag og onsdag blæste frisk østenvind og torsdag noget svaker.e nordost. De to sidste dage i uken hersket enten svake sydlige vinde eller stille veir. gsaa paa Vestkysten tok østenvinden til i styrke utover søndagen og optraadte som storm fra søndag aften Beretninger. Fra lensmanden i Bjugn, dat. 20 februar 94: Sildefisket fra 4-2 februar: I denne uke ingen nye notstæng. I uken opfisket 200 maal notsild. Herav altages iset 00 maal, saltet handelsvare 75 tønder. Sildens kvalitet 5-7, pris 3-9. Med det tidligere opfiskede kvantum skulde for indeværende fiske være opfisket ialt maai. Derav iset 3620 maal, solgt sildoljefabrik 245 maal, saltet handelsvare 200 tønder, resten hjemmeforbruk. Tilstede ved ukens slutning 0 notbruk med 200 mand. Storsildfisket. Fra opsynsbetjenten i Halten, dat. 24 febr. 94: Den 9 indkom hertil 4 drivskøiter med tilsammen 0 maal, hvorav solgtes til agn 30 og til handelsvare 80 maal. Størrelse Pris kr. 5 og 8. Tilvirket handelsvare 25 tønder. Ialt: 695 maal, tilvirket handelsvare 897 tønder. De øvrige drivere avgik til Val dersund. Forrykende sydveststorm hindrer al bedrift. Skreifisket. Fra opsynsbetjenten i Halten, dat. 24 febr. 94: Uken 7-24 februar:- Tilstede 58 g'arnbaater med 263 mand, 23 linebaater med 89 mand, 2 lineskøiter med 8 mand og 20 snø'ebaater med 69 mand. Tils. 03 farkoster med 439 mand. 22 kjøpefartøier, 20 logifartøier og land kjøper foruten 6-0 drivskøiter og dampskibe. 2 hele og ingen de.lvis sjøveirsdag i uken. pfisket parti: stk. fisk, 70 hl. rogn, 82 hl. lever. ÅV leverpartiet er alt medgaat til dampning av medicintran, hvorav utvundet 4() hl. Priser: Fisk rund pr. 00 kr. 4-42,sløiet pr. kg. 3-4 øre pris pr. hl. rogn ikke sat, lever pr. hl. kr Ialt: stk. fisk, 40 hl. rogn, 06 hl. medicintran. Fi:-;kevegt: , leverholdighet , henholdsvis for line og garnfisk. T, anprocent Fra opsynsbetjenten i Kya, dat. 26 februar 94: Tilstede 24 gallbaater med tilsammen 48 mand, 2 lineskøitei' med motor med 57 mand ('g 50 imørebaater med 650 mand, ialt 855 manel. 3 logifal'tøier, 8 kjøpefartøier og 3 l:mdkjøpere. 2 hele og 2 delvise sjøveirsclrge. Ukens parti: stk. fisk - alt saltet, 200 hl. rogn og 30 hl. lever. Av level'partiet er 00 hl. medgaat til dampning av merlicintran, og tilovers for anden tran - hl. Pris pr. 00 usløiet fisk kr , lever 2-5 kr. pr. hl. Ialt siden fiskets begynrlelse inden opsynsdistriktet: Fisk stk., 245 hl. rogn, 40 hl. lever, 68 hl. medicintran. Fra lensmanden i Bjørnør, dat. 26 februar 94: Deltagencle i skreifisket i Bjørnør er 7 støl're og 40 mindre garnbaatel', 8 snøreog linebaater med 834 mand. Siden sidste indberetning antages opfisket stk. skrei, utvundet dampmedicintran 20 hl. lever til andre transorter 30 hl, rogn 26 hl. Fik, rogn ikke solgt. Lever 5-6 øre. Siden fiskets begyndelse antages opfisket stk. skrei, utvundet 65 hl. damphan, lever til andre trans orter 47 hl, rogn 326 hl. Vaarsildfisket. Telegrammer.. plag 9. psynets feltstation 24/2: Vaarsildfisket : Landsæt: mkring Hitterøens nordvestpynt 30, ved Egerøens nordside, i Kvitingsøerne 30, langs Karmsundets østside (Bokn-Fosenøen 75 og Fæøen 3 garnbaater henholdsvis 5-20,36, , og maal) størrelse , pris 4 / 4-3. Bergning av overstaatte gal'il omkring Egerøen og Skudenesset. Foruten i Utsire landstæng ved Brandesund. Driving med garn ophørende (med posenøter endel fangster Bokn-FoRenøen) størrelse , pl is omkring 5 3 / 4 i Haugesund. Buvik. pslag 9. psynets feltstation 25/2: Va arsildfisket : Utenfor l!'lekkefjord idag 60, i Kvitingsøerne 70, i Karmsundet 375 og Fæøen 5 baater henholdsvis tilsammen 20, 825, 750 og 75 maal natsætsild, likesaa endel omkring Sælbjørnsfjordens munding og Storesund (Sotras vestside) og karting omkring Lø:oa og i Utsire. Utenfor Røvær 30 drivgarnbaater, inat maal i Karmsundet litt posenotfangst. Tilstede i søndre distrikt 275 not og 200 andre fiskelag Nodre Bergenhus igaar. Godt garnfiske utenfor Kalvaag og Kinn. Buvik. pslag 9. psynets feltstation 26/2: Vaarsildfisket : Ved drivning utenfor Røvær inat 30 farkostn maal, pris 5 / 4, Enkelte posenotfangster fra Utsire, Kvitingsøerne og Karmsundet, pris 6. Landsæt: Utenfor Flekkefjord 70 baater -90-5, utenfor Egersund etpar baater 4-5. I Kvitingsøerne 80 baater , i Karmsundet 20 baater og omkring Fæøen-Røvær 85 baater maal, størrelse omkring 625, pris 4 / 4-3. Utenfor Melingsvaag, Finnaas, og Sotra-Fedje ogsaa litt garnfiske. I Nordre Bergenhus igaar godt garnfiske utenfor Kalvaag og Kinn. Buvik. pslag 9. psynets feltstation 27/2: Vaarsildfisket : Utenfor Flekkefj ord, Sogndalstranden 00, i Kvitingsøerne 90 og omkring Fæøen-Røvær 225 garnbaater tilsammen henholdsvis 2300, 00 og 750 maal, idag pris posenotbaatel' tilsammen 800 maal indenom Utsire. Godt garnfiske Kinn- Batalden. Buvik.

3 4 mars 94 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 77 pslag 9. psynets feltstation /3: Vaarsildfisket: Godt garnfiske idag utenf0r Flekkefjord, i Kvitingsøerne og i Røvær, noget ogsaa i Utsire, Brandesund, Kinn og Batalden, 2 lands æng i Hitterøsundet og 2 i Gjeitung (Finnaas), posenotfangster : Hittel'øsundet, Kvitingsøerne-Røvæl'-Utsil'e og nordenom Hisken. Totalfangst iaar: I søngre distrikt maal garn- og maal notsild, hvontv saltet maal; ifj or henholdsvis , og I Nordre Bergenhus likeleder 7200, 250, 2500, 3 000, 4500 og I søndre vaarsilddish'ikt optat torsk (level'holdighet omkring 450 og rognholdighet 500) samt sei, - Buvik. fjorden, men Rpl'ængt, hval sildetyngde Lønø, AIgerø, stormveir, pslag 2. Storesund 27/2: Ved Brandesund-Stolmen endel J::mdsætfiske, meget hval og fugl ved Lønø. Utenfor Kors(iol'den- Televaagen hval. pslaget 2. Haugesund 27/2: Utsil'e: Stængning paa. Sørvaagen idag. Røvær: litet stæng Garnviken og bra garnfiske, for faa baater Fæøen: Mest sorte garn idag. pslag 2. Kvitingsø 27/2: ivlislykket, tildels bra natsætfangst heromkl'ing idag. pslag 2. Abelnes 27/2: Idag godt natsætfiske omkring Kjeøen og Anabelø, noget pslag 9. psynets feltstation 2/3: Vaar- ujevn Hitterøsundet og Kirkehavn 3 milldre sildfisket : Utenfor Flekkefjord idag 40, i stæng jgaaraftes og et mindre stæng idag ved Kvitingsøerne 50 og i Røvær 75 garnbaater henholdsvis , og 0-35 Anabelø. -9 maal, størrelse omkring 640, pris 3-5/ 2, pslag 2. Aakrehavn 27/2: I Karholms Litt ogsaa utenfor Tananger hvor hval og osen (Veavaag) paa natsæt idag god fornemfugl, samt Melingsvaag (Finnaas). Enkelte meise. posenotsiumper fra Flekkefjord, Utsil'e og pslag 2. Kvitingsø 28/2: Meget god Gjeitung pr. Hisken. Utsigter for Sletten. natsætfangst rundt om Mæle idag. Bu vik. pslag 22. Batalden 25/2: Batalden idag nogen faa baater ved Kvitingerne og vest lille Batalden bra llatsætfangst. psynet, pslflg 22. Vaagsbergst 26/2: N ogen faf\, baater natsæt Kvalheimsviken fra / 2-8 m3al idag. pslag 22. Batalaen 26/2: N ogen baater god natsætfangst ved Kviting-erue lille Batalden idag. pslag 22. Kinn 26/2: Ca. 50 baater, rik natsætfangst Sandøernp, Nærøen, Kvitingerne idag. Pris psynet psl ag 22. Kinn 27/2: ] dag noget mindre dog meget godt garnfiske Sandøerne-Nær øel'le. kjøpemangel. pslag 22. Batalden 27/2: Et mindre stæng Kjelnes:viken. pslag 22. Vaags berget 27/2: Faa baater bra natsætiangst Kvalheimsviken idag. pslag 22. Kinn 28/2: Idag ujevnt gamfiske. Bedst Ijambeskjær, mislig Sandøern l, pris Stormhindring. pslag 2. Solsvik 25/2: Idag et mindre pslag 2. Solsvik 28/2: Ved Herløvær I Storsildfisket. stæng Brandesund. Et større stæng Algerø flere stæng. og stæng'ning foregaar samme sted. Bra I pslag 2. Kirkehavn 28/2; Meget godt I pslag /2: Storsilfisket: Aalesund: landrætfiske Brandesund, Stolmen og langs garnfiske idag Kjeøen, Anabelø og Kirkehavn. Igaar fr SVlllhavet 7 cl.nvere igaren fra Tælevaag og nordover. Godt 3 mindre stæng Anabelø og et mindre stæng maal, pns 6, ldg. 25 dnvere torskefiske langs 0igaren, Glæsvær og Henø. Bukstad, Hitterø inat. lllaa KristIansund. Søndag fra Gnp pslag 2. Haugesund 28/2: UtRire: Meget 23 n,...a;ah;; et 4 divel'e g igaar 3 drvere pslag 2. Skudenes 25/2: Kun fornem- godt natsætfiske to baate. N oo-en posenoto - lllaal pns 6-9 /2' Idag 8 dnvere meise paa natsæt heromkring idag-. fangster Østmal'ken. Røvær: For nordvest- ra t:i ume fngstfeldt :-o m,aal, pris siden og Bryggelandsosen meget godt garn- a /2- BJnsund eftenn,eld fredag. 39 pslag 2. Haugesund 25/2: Utsire: Flere fiske, natsæt. Fæøen: Ubetydelig natsætfangst f6 ater 3. 7 aal..lrdb 5 bter Ialt aater for sydsiden idag. Godveir. mest sorte garn. Frisk søndenvind. maal, 'pils 5 8. TItIan. Ydel'hgere lør- da; 5 dnvere maal. Igaar l. ').. dnver 25 maai, ldag 7 dnvere pslag 2. Haugesund 25/2: Røvær: pslag.... KVltllg'SØ 28/2: Meget god maal, pris 6. stæng ved Nipsholmen, fornemmelse natsæt natsætfangst Jerholmen og RØdhlh nen. t pslag 5. 25/2: Storsildfisket. Til Bjøl'llved vestsiden. Fæøen: stæng Dammen. psyne : sundværene igaar 2 baater fra nahavet 4 Bra garnfiske for faa baater ved driving slag 2. Aakrehavn 28/2: Idag omkrllg maal, pris 6-8, idag 2 baater 2 utenfor Røvær, gode fangster inat. KVltmgerne, Veavag pa.a natsæt beist svarte -5, samme pri, alt til agn, Fleste begyndt garn, enkelte baatei opbl 8 maal. torskefisket for kjøpemangel av sild. Kristian- pslag 2. Søndeland 25/2: YderRt smaat sund: Idag 2 drivere maal fisket garnfiske i Karmsundet idag etpar baater, ved pslag 2. Kvitingsø 2/3: Tildels br nat- nær land, pris 5-2, tilstede 8 dampskibe, Klep god natsætfangst. sætfangst Mele, Sandøen Idag. Flere mlldre motorbaater. Aalesund: 5 drivere fra pslag 2. Skudenes 25/2: En baat paa posenotfangster paa Haalandsviken idag. Svinøhavet maal. Fiskel'fiaaten natsæt Skarstensosen 0 maal idag. hovedsagelig sluttet sildefisket. Sølldresøncl- pslag 2. Aakrehavn 2/3: Paa natsæt mør: 3 drivere fra Svinøhavet, ialt 25 maal. pslag 2. Herlø 25/2: Idag 2 større idag utenfor Kvalevaag (Veavaagen) kun fo'- pslag 5. 26/2: Storsildfisket: Søndre stæng ved IJona. nemmeise. søndmør: Fra Svinøhavet 7 drivere / 9-5- pslag 2. Herlø 26/2: Et større stæng pslag 2. Kvittingsø 2/3: Meget god 6 maal til agn, pris 8. Aaleslllicl: 5 drivere ved Brandesund igaar. natsæt og dagsfangst ved Rødholmen idag. fra Svinøhavet maa. pslag 2. Skudesnes 26/2: Kun fornem- Kristiansund: 7 drivere fra Grip-naha meise paa natsæt hm'omkring idrg. ps]ag 2. Haugesund 2/3: Melingsvaag: vet lllaal, pris 2-2. Romsdals- Ved Røgø-erne, ved Raapollen Rtæng inat. værene: Endel drivere igaal'llat 3-5 maal, pslag 2. Førresvik 26/2: Karmsund Natsæt l baat 30 maai. Gjeitung pr. Hisken: fieoste lbegy5nder3torskefisket. 'd f' t t t d T ' stælg i.q'aarnat.q' 2 ml'ndl'e at. Røvæl. ps ag. / : Storsildfisket: Kristiansund: l ag TCte mes e Sl' e gal'n, men ve vectt F d 4 d. f enkelte baater bra fangst. Garnfisket idag smaat. Fæøen: God fornem- re tg. 5rIve5re. ra Griphavet meise Kvaløtaaen, litet stæng Dammen. maa, pns -,lg'aar 4 drivere pslag 2. Haugesund 26/2: Ved Fæøens Utsire: Meget sild ved land, men svær sjø maa, pris 4-5. Ukefangst 34;8 maal. Aalevestside mindre stæng og god natsætfangst. hindrer stængning. sund: Igaal' 2 drivere maa. Ved Røværs nordvestside garnbaatene 4-6 Ukefangst 2500 maal, hvorav 500 saltet. Sammaal natsæt, driverne 25 maal gjennemsnit. pslag 2. Kil'kehavn 2/3: mkring Kje- let ukefalgst 5538 maai. Totalkvantum 266 Ved Melingsvaag, Rømmeløens vestside meget øen og Kirkehavn idag godt garnfiske, men maal, hvorav iset, saltet 8209 sild idag. Hjemmefiskerne optil 20 maal pr. litet sat. hjemmebrukt og agn mot i '500- togarnsætning. pslag 2. Storesund 2/3: Idag 3 stæng pslag 2. Storesund 26/2: Idag et større nordsiden Algerø ruskeveir. stæng ved Lønø. pslag 2. Haugesund 2/3: Gode utsigter Fefsildfisket. pslag 2. Solsvik 26/2: Idag 3 større Sletten, Ramsholmerne. stæng ved Algerø, godt landsætfiske Hennø pslag 2. Kvitingsø 3/3: Meget god nattil Hægholmen. sætfangst ved Rødholmen idag. pslag 2. Kirkehavn 26/2: mkring pslag 2. Haugesund 3/3: Røvær: Ved Kjeøen og Kirkehavn idag god natsætfanglit, BryggeJalldsholmerne og Brørkevær tildels men mislig, helst sorte garn i Hitterøsundet. meget gode natsætfangster. For nordøstsiden intet. Fæøen: Sorte garn ved K valøtaaen. pslag 2. Kvitingsø 26/2: God natsætfangst ved Jerholmen, saltskjær Haalands pslag 2. Kirkehavn 3/3: Godt garnfiske viken og for nordsiden av Leiesundet idag. omkring Kjeøen, men mislig tildels sorte garn utenfor Kirkehavn idag. pslag 22. Kinn 25/2: Natsætfangst Sandøerne-N erøerne idag. ps]ag 2. Solsvik 28/2: Ved Brandesund idag flere smaastæng, godt garnfiske, et la as pslag 22. K:ilJvaag 25/2: God natsætfangst ved Slotterø delvis sprængt, et laas ved Lønø Frøyskjærene idag, stængning foregaar ved I:lprængt. Forsøkt stængning Tekslen, Kors- Gaasøen. pslag 50. Vadsø 28/2: Kaafjord i Alten nyt større stæng agnsild, 0ksfjonl l lj?-indre stæng. Talvik distrikt opti / 2 stamp SIld paa garn. Allltmanden. Skreifisl<et pslag 24. Aalesund 25/2: Lørdag SllØ len garn , liner , Kristiansund gatl , liner ogsa'a godt, Aarskogen hner , Hustad liner , garn mindre, Bjørnsund liner , na garn , Vigra liner , Aalesund dampskibe , Herø liner

4 78 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT :PRA FISKERIDIREKTØREN 4 mars , tirsdag Nordmør-Romsdal omtrent liner , tilstede kun 50 baater. Flatsamme fiske som lørdag, Søndmør noget min- angerfisket 28/2 ca , rogn 85, lever l:d, dre, almindelig deltagelse torskefisket. damptran 55 hektoliter. psynschefen. Løvmo, underbetjent, pslag 24. Aalesund 28/2: Fi8kepartiet pslag 30. Svolvær 25/2: Lørdag delvis , rogn 442, medicintran 759, lever sjøveir. Mandag gjennemsnitlig garn Bret- 47 hl, hvorav henholdsvis Nordrnør 94- tesnes 60, Skroven 20, Kabelvaag, Stamsund , Romsdal , Hopen, Henningsvær 250. Linebaater -, Søndmør Lever- Brettesnes 00, Kabelvaag-, Skroven 60, Hopen holdighet , fiskevegt , tran- 90, Henningsvær 30, Stamsund 0, lineskøiprocent Fiskepris: garnfisk, rund tel' Kabelvaag, Stamsund, Henningsvær 250, 46-50, linefisk 37-42, leverpris 0-7. Ure 320, Balstad 280, Sørvaagen 80. Tirs Sidste dages fangster Smølen liner , dag garn Skroven 50, Hopen 600, Hennings Kristiansund liner , garn 800-8CJ, vær 50, Stamslmd 90, Balstad, Nufsfjord Aal'sbogen garn , liner , 300, Sund 60, Reine, Sørnagen 70, Røst Bjørnsund liner , Ulla liner , 700. Lineskøiter Brettesnes 45,Skroven 6o, garn smaat, Vigra garn 60-50, liner 50- Hopen 0, Henningsvær 2o, Stamsund 90, 650, Aalesund linedampskibe , Herø Ure 250, Balstad 350, Nufsfjord, Sørvaagen liner psynschefen Linebaater Sørvaagen, Nufsfjord 25, pslag 25. Florø 25/2: Statlandet-Selje Henningsvær 70, Værøy 280, Røst 350. mandag, tirsdag 84 garnbaater 0-00, Fiskepris: usløiet 40-48, kilopris 3-5, , Nordre Vaagsø lørdag, tirsdag 62 leverpris 5-23, rognpris garnbaater , , Søndre Vaagsø Utvalgsformand. 78 garnbaater , , Bremanger- prlag 30. Svolvær 28/2: Fiskepartiet havet 42 garnbaater , , Bre- 23ho million, hvorav 4/ 0 hængt. Leverparmangerpollen ubetydelig, Kalvaag tirsdag og tiet 307, camprnidicintran 2039, rognpartiet idag , , Kinn ubetydelig hektoliter. Leverholdighet 4:d0-550, Fiskepris: Kalvaag og Kinn ellers tranprocent , fiskevegt , fiskeusat. Leverholdighet , rognholdighet pris usløiet 40-48, kilopl'ir 3-5, leverpris , fettholdighet 40-45, fiskevegt , rognpris Baatantal 433, psynschefen. hvorav 809 gal'llbaater, 2360 doryer fra 58 pslag 25. Florø 28/2: Fiskepartiet Nor- skøiter, 09 motorbaater, 4 fiskedampskibe. eire Bergenhus , hvorav i uken , 268 Vestlofoten. Kjøpefartøier 26, hvorav alt saltet. Pris: Kalvaag 45-48, Kinn og 9 Vestlofoten, torsdag gjennemsnitlig garn, Batalden 40-45, ellers usat. Rognpartiet Svellingen 200, Risvær 45, Kabelvaag, Nufs- 850 hl., leverpartiet 555 hl., pris Kalvaag 6. fjord 300, Henningsvær, Stamsund, 300, Bal Dampmedicintran 455 hl. Garnfisket sidste stad 370, Sund, Reine 00, Røst 350. Linedage: Selje-Statlandet , Skaar- baater, Svellingen 80, Risvær 40, HDen 00, fjorden (Selje) 0-20, Raudeberg , Henningsvær 90, Stamsund :20, Kufsfjord 60, , , Vaagsvaag , 50- Værøy 350, Røst 420 ellers under 70. Line- 800, dampskib , Bremangerhavet skøiter, Brettesnes, Henningsvær 00, Hopen, , Bremangerpollen smaat, Kalvaag Kabelvaag 200, Ure 260, Balstad 470, Nufs , , dampskibe , fjord 350, Sørvaagen 50. Fredag gnrnfang Kinn og Batalden ,80-700, sten gjennemsnitlig Østlofoten , bedst Idag storm, landligge. Seifisket hittil ca. Hopen, Vestlofoten , bedst Balstad, 00000, lmn ubetydelig hængt, pris linebaater Brettesnes, Skroven 20, Kabelvaag, psynschefell. Hopen, Henningsvær, Nufsfjord 30. Stam- pslag 27. 'l'rolldhjem 28/2: Amtets sam- sund 40, Balstad 80, Sund 30, Reine 60, Sørlede fiskeparti / 2 million, clampmedicintran vaagen 90, Værøy, Røst 280, lineskøiter, Ka- 404, lever til anden tran 296, rogn 063. belvaag', Ure 200, Hopen, Sørvaagen 260, Hen- Stiftarntman,den. ningsvær 50, Balstad 480, Nufsfjord 280, onsdagsfisket omtrent som torsdag. pslag 29. Bodø 28/2: Yttersiden: opfisket , hvorav saltet , iset Utvalgsformand , resten bængt. Damptran 349, lever pslag 3. Tromsø 28/2: Amtets total- 02, rogn 280 hl. Priser, fiskevegt m. v. kvantum kg. derav iset kg. som sidste indberetning. Værøy-Røst: op- og hængt kg., dampmediintran 742 fisket 37200, hvorav saltet 58200, resten hængt, bl, lever 364, rogn 68, s.kepris 2, lever damptran 374, lever 8, rogn 530 hl. Priser 2-5. ::)tlftamtmanden. som sidste indberetning.. Leverholdighet 420 pslag 32. Vadsø 27/2: pfisket i Fin -480, fettprocent Salten-Helgeland: marken i januar maaned kg. torsk, opfisket , hvorav saltet , iset derav hængt 78000, saltet , iset 8000, resten hrengt, damptran 564, lever 53, 2 200, resten forbrukt kg. hyse, rogn 723 hl. Priser som sidste beretning;. derav iset 80200, saltet 000, hængt 66000, Fiskevegt , leverholdighet, fett- resten forbrukt. 52 hl. lever, 34 ter. dampprocent som tidligere. A v det opfiskede kvan- medicintran. Fisket sid ste uke Hasvik liner turn falder paa: Gildeskaal 58000, saltet 50-50, Hasvaag 225, Sørvær , 48000, resten iset og hængt. Meløy , Breivikbotn , garn Breivik 200, Breisaltet 26500, iset 200, resten bællgt. lviy- vikbotn 20-20, Talvik smaat 0-50 kg, ken-valvær , saltet 46000, resten Smørfjord, Kistrand garn 300, Skjøtningberg hængt. Træna 86000, saltet 80000, resten liner stonnhindret 200, Kjøllefjord , bængt. Aasvær 58000, saltet 33000, iset Dyfjord 400, pris 2, lever 7, Sjones, Tana 5000, resten hængt. Herøy , saltet , garn 50, Bugøfjord , 73000, resten hængt. Vega 80000, saltet Vadsø og Nordvaranger kg. 9000, resten hængt. Amtmanden. torsk. Endnu ingen større fiskeralmue tilstede. pslag 28. Sørgj æslingern /3: Vikten- Amtmandn. fiske mars] 94. Fiskepartiet 2000 damp-. pslag 3:. T.romsø 26/2: GryllefJ ord: tran f,, rognpartiet 360 hl. leverholdighet Tll'sdag 3 llllesølter Havegg'en , tranprocelt 45-48, fiskevegt \.00. kg. Iøvng: yderst smat hele en. 350 fiskepris kiloet 4-5 leverpris 4-7 DelVIS godt kveltenske. MefJordvær: GJenrog;lpris 20, baatantal 750,' kjøpefartøier 47; Iemgaande sma hele uken. Smaabater kjøpere paa land 6. Fredag Sørgjæslingerne hner '.Jennemslltbg 20, grn 50, skølter liner , garn , lør kg. Stlftalltmanden. dag liner Ytterværene: nsdag pslag 36. Røst 27/2: pfisket garn Sklinnafisket 27/2, ber, saltet 23000, damptran 238 hl, lever 5 fiskepartiet 66400, hvorav 8300 saltet, resten bl., rogn 70 hl. Fiskepris: Sløiet 36-3, hængt, damptran 58, lever 28, rogu 98. Garn- kilopris 3/, lever 4-0, rogu 5. Fiskefisket: Torsdag natstaatt , liner vegt , leverholdighet , tran , fredag garn , procent 50. Tilstede 28 garnmotorer, 78 garnbaater, 0 linemotol'el', 27 linebaater, linedamper, 42 doryer, 79 mand, 2 kjøpefartøier, 2 landkjøpel'e, 6 damperier. Siden sidste beberetning 5 hele sj øveirsdage, gj ennemsni tlig fangst denne uke garn 460, liner 230. Bedst indl'esiden. psynsbetj enten. pslag 36. Værøy 27/2: Fiskepartiet stk., derav saltet 35200, hængt 8000, dampmecucintran 36 hl., leverpartiet 76 hl., rognpartiet 360 hl. Fiskevegt 250, leverholdig'het 450, tranprocent 38, kilopris 3-3.5, leverpris 5, rognpris-7. Belæg: linebaater 77, linemotorbaater 23, doryer 9, tilstede 42 mand, 9 landkjøpere, 6 damperier. Sidste uke 3 hele og 3 delvise sjøveirsdage, gjennemsnhlig fangst 260. psynsbetj enten. pslag 36. Gimsøysand 28/2: Gimsøy: Fisket sidste uke fremdeles meget daarlig, til dato opfisket :,jaltet, 30 hl. medicintran, 50 hl. rogn. Baatene flytter. Lensmallden. pslag 3G. Bøstad 28/2: Borge: fremdeles smaat med fisket kun enkeltvis optil 50 pr. trækning for Eggum, no gen linetrækninger yder st smaat, opfisket ialt torsk, alt hængt, 35 hl. damptran, 30 hl. rogn. Priser og belæg som før. Lensmanden. pslag 36. Dverberg 28/:d: Siden sidste beretning 5 hele og delvis sjøveirsdag med fangst fra kg. for Andenes, kg. for Nordmjele, kg. for Bleik. Det opfiskede kvantum er nu stk. torsk, hvorav stk. iret, 000 hællgt og resten saltet, 000 stk. sei, kg. smaafisk, hvorav kg. iset, kg. kveite, alt iset. 088 hl. lever, hvorav dampet 49 hl. til dampmedicintran, 4200 hl. rogn. Priser: torsk , smaafisk , kveite pr. kg., lever 0.0, rogn 0.08 pr. liter. Av ukekvantumer kg. til v ærdi ca kroner opfisket ved Andenes, kg. ved Nordmjele, 8300 kg. ved Bleik. Belæg, fiskevegt, leverholdighet uforandret. Lensmanden. pslag 36. Bø i Vesteraalen 28/2: I uken 5 hele sjøveirsdage, Hovden 2-3 nætters garn Natstaaede liner )0. Nykvaag liner , :d nætters garn , Aasandfj ord 2 nætters garn Strømsjøen 2-3 nætters garn Skaarvaag liner , 2 nætters garn pfisket parti: , hvorav hængt , saltet , iset Damptran 460 hl., rogn 46 hl, fiskevegt , tranprocent Priser: Torsk 2--4, lever 2-4, rogn 8-0. Belæg: 53 motorbaater, 53 baater, 590 mand. Lensmanden. pslag 36. Breistrand 28/2: Øksnes: Belæg, fiskevegt, leverholdighet, tranprocent uforandret, opfisket kg., = omtrent torsk, derav saltet 4fi0400, hængt og iset kg., kveite 2624, hyse, brosme, uer kg., rogn 264 hl., herav 20 iset, dampmedicintran 233 hl., udampet lever 02 kilopris, torsk 2-7 iøvrig uforandret 4 hele, 2 delvise sjøveirsdage, vanlig fiskehav, mest srnaat gjennernsnitlig 50 torsk, motorbaater, Ytterbakken flere trækninger, i uken jevn god fangst, hyse, uer, brosme, uer og kveite optil 3200 kg., torsk optil 2000 kg. psyns betj enten. pslag 8. 2/2: Landets skreifiske til 28 februar 2.4 mill. stykker, hvorav 2.5 hængt, 9.6 satet, 228 hl. dampmedicintran, 3535 hl. lever hl. rogn, mot i Finmarkens vintel'fiske beregnet til 3 jannar. ::z:_

5 4 mars 94 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 79 Utenlandske fiskerier. Uken februar. pslag 4. 2/3: Sildefisket Bohuslen: Uke- stille. Sælgerne har reducert sine forfangst 2884 hl mest smaasild. Totalkvantum hl. Totalsaltning 0570 tønder. :b-'re- dringer, idet den skotske sild er faldt dag godt trawlfiske, pris 0. Lørdag litt fiske i pris og staar i Fra sydligst, blanding 3-9. Det svenske sildefiske i Bo- Norge offereres desuten 4/500,5/600, huslen fortsættes fremdeles med trawl 6/700 til Paa stedet no- Det skotske sildefiske. teres efter størrelsen. Gammen smaatmed nøter, da silden staar pslag 4. 24/2: Godt fike. Pris 7-9 mel slosild i for dypt. Ukefangsten blev hl., shillings cran. mest suaasild. Fredag var fisket godt Noteringerne var forøvrig: pslag 4. 25/2: Godt fiske. Pris 7-9 med trawl, pris kr. 0 pr. hl. og lørdag litt fiske sydligst, blandingssild, shillings cran, blandet kvalitet. Crownfull og largefull , Yarmouth full. 35 / 2-36 / 2, matfull pris 3-9. Sidste mandag ogsaa noget Sardinfisket. og matties J!4J Hollandsk prima og kleine notfiske sydligst, pris 0 dertil godt Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 2/3: trawlfiske, men strøm hindrede for en. Gijon nogenlunde. Vigo intet. Rognmarkedet Fersk sildm ar kedet. m handelen i ukens løp er lit et at si. Pri.' stagnerer ganske. Beholdningerne nforandret. del dnften. Det synes som om der \ er mere sild tilstcle i distriktet. serne er nu kommet ned pa, lavmaalet Det sko t s k e s i Ide fi s k e var ogsaa godt i sid ste uke, tirsdag var pri og hæver sig neppe uten en større avbrytelse i fisket. Vaarsildens kvalitet Markedsberetninger m= V. sen 7-9 shillings pr. cran og lørdag betegnes her som slet. Uken 2-28 februar. da fangsterne bestod av sild av blandet kvalitet var ogsaa prisen 7-9 Tilførslerne har utgjort: jan jan.- 3 febr. febr. 28 febr. shillings. Fiskeriagent Asserson inelberetter kasser kasser kasser under 27 ds.: Norsk Sal tsi dmark e det. For Hamburgs Svensk vedkommende kan kun noteres fortsat Skotsk forretningsløshet i slosilcl, idet der saa godtsom ingen omsætning har fundet Tils Fra Norges fif'keriagent i England, dateret Hull, 27 februar 93: S i Ide fis k et L o \v e sto f tog Y a r m ou th i l 9 l 3. Efterspørselen var i denne sæsong ualmindelig god og ind til den tredje uke av januar maaned gjorde kjøperne paa kontinentet gode forretninger. Da Stornowayfisket slog til i slutten av januar faldt priserne 2 a 3. pr. td. og bragte saaledes tap for kjøperne, som hadde lager. Store kvanti av sild er indkommet i det nordlige av Irland, Stornoway og 'Vick. Totalkvantumet av saltet sild i Lowestoft og Yarmouth under høstsæsonen kan efter paalitelige opgaver ansættes til tdr. Derav var der den 23 ds. lagret tell'. Resten er exporteret til følgende steder: Kønigsberg tdr. Libau Il Stettin /2 Danzig / 2 Petersburg /2 Riga / 2 Sortehavet Viborg Helsingfors l 650 Reval Baltisch Port Memel Diverse steder Ialt l tdr. Telegrammer. sted. Priserne er for vare av god kvalitet omtrent som i forrige beretning angit; avfaldende vare sælges billigere. Av skotsk sild har der i de si dste 4 dage været omsat endel, muligens tønder paa lager skal ligge ca. 500 tønder. Priseni.e er for fulls , matfulls. 25, uganet I skjæresild er det flaut for de mindre sorter; 40/50 og større vare finder avsætning; men man mener priserne maa noget ned. Der er tilført en del svensk skjæresild fra Gøteborg, som konkurrerer med vor vare. N 0- teringerne er: 25/30, 35/ , gjennemgaaende , 40/ , 50/ , 60/70. 3, mindre. 29. Av norsk sild av alle sorter er til 27 tilført Hamburg tønder, av skotsk 773 tdr. Fra Stettin berettes under 2 ds., at der i uken tilførtes 2404/ og 00/2 tønder sild fra Norge, 048/ fra Sverige og 2376/, 329/2 fra Skotland. Forretningen var stille i ukens løp. Va ars il d, ny vare, er kjøpt i større Det svenske sildefiske. o pslag 4. 24)2: Sildefisket Bohuslen: Intet sildefiske for uveir. mængde til. 2 cif, levering marsj pslag /2: Sildefisket Bohuslen: Igaar intet_ notsildfiske, silden staar for dypt, men april/mai. Gammel vaarsild var ikke godt-,tra wlfiske. tilført i uken. Loco-vare noteres i pslag 4. 2/3: Sildefisket Bohuslen: Litt. -2. notfiske sydligst, pris 0 kroner, godt trawlfiske, tilgang av sild, men strømhinder. I slo sil d, ny vare, var forretningen I forrige uke eksportertes følgende kvanta i tons fra Gøteborg. Til Fredrikshavn 69, Bremen 45, Antwerpen 36, Stettin 46, Reval 52, Lubeck 25, Kjøbenhavn 54, Hamburg 26, Schlutup 37, Rotterdam Fe l' skfi skmar ke det. Ukens tilførsel utgjør ca. 750 kasser. Priserne har været j evne og maa betegnes som tilfredsstillende. Fiskens kvalitet har gj ennemgaaenele været bra. Med et skib var endel kasser tilsmudset, saa fisken tok skade derav. Der var ogsaa gammel vare, og litt bltw konfiskert. Av de officielle beretninger om ferskfiskmarkederne i uken som endte 2 februar hitsættes : A l to n a. I uken ankom 0 fiskedampskibe med CifJ fisk. Desu ten solgtes i auktionen 5 kasser sild, samt 797 kolli torsk, flyndre og sild fra østersjøen og CifJ indsendt vare fra ut- og indlandet. Av Elbbrisling og sild lossedes CifJ. 39 flodtwere og 3 joller bragte i uken sin fangst til Altona. H am bu l' g. 5 fiskedampskibe som ankom hadde været ute for slet veir, men hadde dog CifJ fisk hver, tilsammen CifJ. kuttere ankom med CifJ brisling og sild. Priserne for brisling gk med stigende tilførsler ned. Forøvrig er priserne gode. Med den i auktionen solgte sild

6 80 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 4 mars 94 og fra utlandet ankomne vare utgjør uke været godt, men da kvaliteten er omsætningen l Cfli. i sterkt avtagende er det sandsynlig C u x h it ven. Dampskibene bragte at enda røkere forlægger sin virksom CfJ) fisk, seilerne 6U 000 %, het til Hull i den nærmeste fremtid. hovedsagelig brisling og sild. Bris- Priserne i Stornoway idag var fra 6/!ingen finder god avsætning til Ji / pr. cran..)'. 00 %. To dampskibe kom fra I Island med 70 og ri) fisk, Telegrammer. hvorav meget torsk. Fersksildmarkedet. Fra Norges fiskeriagent i England, pslag 2. 24/2: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 200 kasser storsild 9 dat. Hun 27/2. Sildehandelen i / 2, 5500 kasser vaarsild 7-9 shillings kassen, meget uken endt 27 febr. Tilføl'slerne av usolgt. pslag iset sild økes, tiltro ds for at efterspørgslener liten, da fisket i Skotland frern shillings kassen. Daarlig kvalitet /2: Fiskeriagent Johnsen tele graferer: Hull: 4200 kasser vaarsild 7-8 deles er meget godt og priserne lave. pslag 2. 25/2: Fiskeriagent Asserson telegrafere': Hamburg-Altona: Auktionssolgt l en tidligere indberetning opgav jeg 44-0 kasser vaarsild 7-, mest 7-8. Gotheim: 4600 kasser vaarsild -7 / 2, 2900 at fisket ved Stornoway og vvick vilde kasser storsild 5-7 /0. kassen. ' vedvare idetmindste til maanecens slut pslag 2. 26/2: Fiskel'iagent Johnsen telegraferer: Hull: 300 kasser prima notsild, og at behovet herover for norsk iset dels solgt sild av den grund vilcle dækkes ved kasser storsild, vaal'sild, mindre tilførsler. I uken er der imidlertid ankommet 3 dampskibe med ialt kasser, hvorav fra vaarsilddistriktet og 200 fra Romsdals amt. Med undtagelse av mindre partier notsild, bestod partierne av bløt sild, som ikke kunde videresendes til indlandet og følgelig maatte anvendes til røkning hersteds, hvorved der allerede i begyndelsen av sæsonen startes med at overfylde indlandsmarkeeierne med simple varer. Paa mandag tilførtes markedet 000 kasser vaarsild via Newcastle, hvorav beclste notsild solgtes til 2/ og garnsild 9/3, samtidig ankom 2 direkte laster gal'n- og snurpenotsild, som gik ut til 0/3 og /-/9 kassen. Tilførslerne paa tirsdag utgjorde 5470 kasser vaarsild, hvorav garnsild opnaadde en pris av 7/6 og snurpenotsild 8/-8/9; for en last storsild blev pn-ell 9/- 9/6, nsdag solgtes resterne ut til 6/9 og for 2 nyankomne laster garnsild betaltes. 7/--8/ og de gjenstaaende partier den følgende dag 6/-7/. Paa torsdag ankom en mindre last prima notsild, som der var adskillig rift efter først paa dagen til 3/, men som senere gik ut til /6. Av vaarsild og storsild som samtidig ankom med ruteskibet stod prisen i 8/-8/6. Idag tilførtes markedet 2 laster prima notsild og snurpenotsild og da begjæret var mat for begge sorter solgtes notsilden til 0/6-/ og den anden sort til 6/-6/6 ka8sen, Fisket i Skotland har ogsaa i denne 8-8 / 2 llhillings kassen. pslag 2. 26/2: FiskeriRgent Asserson telegraferer: Hamburg-Altona: Igaar, idag 4 ekstraskibe, 2 l utedampel'e ca kasser vaal'sild gjennemgaaende 7 / 2-9 Jt(g litt til 7 og litt optil 2 JlfD. kassen. as tor, Tore J ar, sidste delvis solgt. pslag 2. 27/2: Fiskeriagent J ohsen telegraferer: Hull: 800 kasser notsild, 0 / g-, 400 kasser snurpenotsild 6-6 / 2 shillings kassen. ps]sg 2. /3: Fiskeriagent Asserson telegraferer: Hamburg-Altona: Merkur 680 kasser storsild, vaal'sild 7-9, Veni 4760 vaarsild 7 / kasser skotsk 8-20 J/&. kassen. pslag 2. 2/3: Fiskeriagenterne telegrafm'er: Hamburg-Altona: Uketilførsel kasser sild, hvorav 4092 norsk, pris 4-7, 4007 skotsk, P is 5-20, 30 svensk. Igaar, idag 723 kasser vaal'slld, 8-0 JI&. kassen. Hull: 4000 kasser notsilc, dels solgt 9 / 2 shillings kassen. pslsg 2. 3/3: FiskeriRgent Johnsen telegraferer: Hull: 3700 kasser notsild, halvparten solgt / 4 shillings kassen. Ingen efterspørsel. Fersktiskmarkedet. pslag 3. 25/2: Fiskeriagent Åssel'son telegraferer igaar: Hamburg -Altona : eres 20 kasser fisk, hyse lys 27 / 2-34, mørk kveite 30-80, flyndre 7 l / , sei 7-8. pslag 3. 26/2: Fiskeriagent Asserson tel e grafel'er: HRmburg-Altona: 332 kasser fisk, hyse lys 28-36, mørk 3-25, litt solgt til 8-/ 2, kveite 29-78, flyndre 27 / 2-36 / 2, sei 8 / 2-9 / 4, torsk 8 / 2, pslag 3. /3: Fiskeriagent Asserson telegraferer: Hamburg-Altona: Merkur 2:J kasser fisk, hyse lys /\, mørk 7-22, kveite 30-74, flyndre 20-30, sei 7 3 / 4-3, torsk 8 / 4,!{I i pfiskmarkedet 3/3: Generalkonsulen i Bilbao Bilbao: Salg 820 norsk, fær pslag 5. telegraferer: øik 450, beholdning 580, priser uforandret. Santander : Import norsk 890, islandsk 00. salg 790, 500, beholdninger 50, 600, priser uforandret. Paris 05.Do. London Konsulatberetninger. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 24 februar 93. Ifølge uofficielle opgaver antages den totale indførsel av klipfisk til nedennævnte havne i N ordspanien i sidstledne januar maaned at ha utgjort følgende kvanta, angit i kvintaler a 50 kg.: t7j8z >-S æ o o Ul >-S... >-S ::l :s::: c (Jq ;o:lcp>-scp rf. ::l j. Q:l..., s I.. S CP CP ::l ::l Cl C,;.:i l -l C,;.:i -l rf:;... -l Cl Cl CJ:l Cl t;,:;) Cl '- C,;.:i I I I C,;.:i C,;.:i l t;,:;) C,;.:i 00 Cl 00 w C,;.:i I I I I en '-,... en '- I I I,... -l -l l rf:;...,... Cl Cl Cl t;,:;) Cl I I l '- l C,;.:i -l rf:;... '- rf:;... C,;.:i Cl 00 rf:;... C,;.:i <:. rf:;... o rf:;... Cl C,;.:i 00 rf:; l t;,:;) Cl l Av oven anførte totalimport antages 803 kvintaler norsk fisk at være transitert over Bilbao. Desuten ankom 80 baller norsk transitvare til Santander. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 23 februar: Import og omsætning av klipfisk fra 5-2 februar 94, alt pr. kvintal a 50 kg., androg til: Bilbao. Import pr. dampsk. Santa Cruz 6490 norsk. Salg 3690 norsk og 750 færøisk. Beholdning pr. 2 februar 3400 norsk og 450 færøisk. Prisen for ste sort opgaves notert til ptas a 6.00 for norsk og ptas a for færøisk. Santander. Import pr. dampskibet Utstein 54.0 islandsk. Salg 00 norsk, 540 islandsk og 00 engelsk, Beholdning pr. 2 februar 50 norsk og 000 islandsk. Prisen for ste sort opgaves notert til ptas a 6.00 for norsk og ptas for islandsk. Paa Madrids børs notertes lørdag

7 4 D.arS 94 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NQRSK FISKERIBEDIRFT FRA FISKERIDIREKTØREN 8 Pesetas 06.0 pr. 00 frc. a/v l/paris l Æ a/v l/london. Ifølge vicekonsulaternes indberetninger hadde sardinfisket i den forløpne uke følgende utfald: Vigo: storm og landligge; fiskedes kun 264 kurver. Gijon: knapt. Rognmarkedet i Vigo holdt sig uforandret; der var ingensomhelst bevægelse paa markedet. Fra generalkonsulatet i Rio de Janeiro er til interesserte her indkommet en skrivelse, hvorav hitsættes : Der arbeides for tiden under en økonomisk krise, der strækker sig over store deler av Brasilien og gjør sig meget merkbar i Rio de Janeiro. Den kommereielle kredit er sterkt rystet, og der er faa som drister sig til bestemt at uttale sig om herværende forretningsfolks økonomiske stilling. Under saadanne forhold er lang kreditgiven betænkelig, men paa den anden side er man nødt til, hvis man i det hele vil gjøre forretninger her, at arbeide efter det gamle kreditsystem, vanligvis 3 mdrs. sigt tratter efter varens ankomst. For generalkonsulatet stiller det sig meget vanskelig at gi paalitelige kreditoplysninger i denne tid. artikler. Norges eksport til Mexiko. Utdrag av inclberetning fra minister lvi. Lie til Utenriksdepartementet. Angaaende de forskjellige til Mexiko I indførte varer i aaret 92 kan anføres, følgende: Den langt overveiende del herav er K l i pfi s k. Den klipfisk, der indføres dog klipfisk, hvorfor ogsaa disse tal til Mexiko i kasser, baller, fusta ger etc. uten lufttæt emballage, toldbehandles tilnærmelsesvis viser størrelsen av den norske benfri klipfiskexport til Mexiko. efter toldtarifnr. 5. Da der Det er dog legationen bekjendt, at under dette tarifnummer indgaar saavel der i den senere tid er indført bety røket, saltet og tørret fisk som røket delig mere hermetik fra Norge til og tørret l{jøt, kan opgave over den lviexiko end tidligere. A vovenanførte totale import av klipfisk til Mexiko tal vil ogsaa sees, at stigningen i den ikke utledes av den officielle statistik importerte klipfisks værdi har været og heller ikke paa anden maate tilnærmelsesvis større end dens stigning i vegt. Da angives. Da imidlertid Norge praktisk talt ikke eksporterer røket eller tørret kjøt til Mexiko og heller ikke anden røket, saltet eller t0'ret fisk end klipfisk, vil neden- 3taaende tal, der utgjør Norges i statistikken angivne eksport under dette tarifnumm8', meget nær angi den i kasser, baller eller fustager fra Norge til Mexiko indførte klipfisk: Vegt. Værdi Kg Pesos l der op Nedgangen i 9-2 i forhold til det foregaaende aar av eksporten fra Norge til Mexiko av den ikke benfri klipfisk skriver sig dels fra Dogen nedgang i den totale klipfiskindførsel paa grund av de urolige politiske tilstande men hovedsagelig fra de i sidste del av budgetaaret 90- lndførte betydelige mængder av varen. Den benfri klipfisk, der indføres i lufttætte kar (blikbokser), henføres til toldtarifnr. 34, hvorunder indgaar alle varer i hermetisk lukkede eller lufttætte kar. Som følge herav kan heller ikke for denne sort klipfisk tilveiebringes opgave over den totale import.. Hvacl angaar importen fra Norge av varer under dette tarifnummer, kommer foruten den benfri, i lufttætte blikbokser indførte klipfisk, væsentlig kun hermetiske sardiner i betragtning, uten at der dog av statistikken kan sees, hvor stor de] av den samlede indførsel der falder paa hver av de nævnte Den officielle statistik utviser følgende tal med hensyn til indførslen fra Norge: Vegt i kg. V ærdi i pesos denne forskjei ikke i sin helhet kan forklares ved prisstigning av klipfisken, maa det kunne antages, at dette skriver sig fra, at i den senere tid den egentlige hermetik har utgjort en større del av den under dette tarifnummer faldende indførsel, end tilfældet har været i tidligere aar. Til h'ods for at der har været gjort store anstrengelser for at bringe skotsk vare i stor utstrækning ind paa det herværende marked, har indførslen av den skotske fisk efter de av mig anstillede undersøkelser ikke øket synderlig. Den norske klipfisk behersker endnu 'fuldstændig markedet. Der indføres fra De Forenede Stater endel ganske letsaltet, temmelig fugtig klipfisk. Den er renset, opskaaret, pakket i trækasser og er en meget pent utseende vare, men mindre holdbar end den almindelige klipfisk. Der sælges ogsaa noget kanadisk klipfisk av ringere kvalitet og pakket i bundter. I den senere tid har forsøk været gjort av det mexikanske selskap ompaiiia Pescadora, som har fiskerettigheter ved N edre-kalifornien, paa at tilberede klipfisk og indføre den paa det herværende marked. Men disse forsøk har, iethvertfald hittil, ikke lykkes synderlig. Dels har raastoffet været mindre egnet for tilberedelse som kli pfisk, og dels har behandlingsmaaten været feilagtig, saa det fremkomne produkt har været av meget ringe kvalitet. Denne vare finder kun avsætning hos den fattigere del av befolkningen til daarlige priser og i ubetydelige kvanta. Den norske klipfisk, som altsaa er dominerende paa dette marked, sælges for tiden til en engrospris i Mexiko ity av ca :pesos pr. kasse a 46 kg. netto for den urensede fisk, pakket i trækassel', og ca. 55 pesos pr. 46 kg. nettovegt for den benfri fisk. Detailpriserne er for de to sorter I ca. pesos.5 og pesos pr. kg. Under normale kursforhold og uten de sidste toldpaalæg (ialt 65 % av de oprindelige toldsatser) var engrosprisen pr. kasse ca. 30 og 36 pesos for de to sorter. For at kunne beholde den ledende stilling paa det herværende marked bør de norske eksportører være:forsigtige med hensyn til valget av den klipfisk, som eksporteres til Mexiko. Fisken kan nemlig ofte bli liggende ukevis i Veracruz eller Tampico, før den kan videreforsendes, og det derværende varme, fugtige klima har en mindre heldig indflydelse paa varen -og da selvfølgelig specielt paa en mindre utsøkt vare. Det maa endvidere erindres, at der i Mexiko ikke er en stadig ;g jevn konsumtion av klipfisk, der nemlig egentlig kun anven les i større

8 84 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKJ6J.:BEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 4 mars 94 Torskemerkningen. mundingen av Varangerfjorden i Fin-I Da nogen av de torsk som merkedes Den 28 februar indkom til Fiskeri- marken, gjenfanget 20 februar paa I i Baadsfjorden vandret langt østover direktørens kontor 4 merker: Jiskehavet utfor Mortsund, Lofoten.llVIurmanskysten maa man kunne gaa l) Merket april 93 ut for Vokset fra cm. Vandringens ut fra, at ialfald nogen torsk foretar Moskenes, gjenfanget 24 februar 94 mindste længde 00 kilometer. vandringer fra de østligste dele av ved Sørvaagen, begge steder i L-I 4) Merket 26 mai.93 i ytre del 0sthavet (Barentzhavet) til Vestlandet foten. Vokset fra cm. av Baadsfjorden i Finmarken, gjen- (Norges vestkyst). 2) Merket l april 93 ved Reine, fanget 26 februar ved Bremanger gjenfanget 23 februar 94 ved Ure, søndenfor Stat. Vokset fra 07 til begge steder i Lofoten. 3 cm. Mindste længde av denne 3) Merket 22 mai 93 ved Kiberg, vandring er 700 kilometer. Rapport nr. 6 om skreifisket stk. Derav Priser for sløiet torsk Lever Tilstede Damptilovers vegt i 94 Torsk i medieintil andre lever Rogn til 28 februar 000 stk. saltet everhldi g - tran i hl. 5) 00 stk. kjøpe- baater hængt transorter pr. hl. 000 stk. het.stk. i hl. sløiet far- 000 stk. i h. leven hl. 4 ) rogn torsk tøi er fiskere pr. hl. finmarkens Vinterfiske til 3/ ) 207 l Tromsø amt 8002) øre o Cl - pr. kg. 2-5 Lofotens opsynsdistrikt l øre ) ) pr. kg. 6 ) Yttersiden øre pr. kg. 8-0 Røst & Værøy l/!! øre pl'. kg. 5-7 Helgeland-Salten..., l l øre pr. kg. 5 N. Trondhj. amt-vikten 2243) øl' e pr. kg. 20 S. Trondhj. amt-fosen Nordmøre fogderi l} { } ) Romsdals fogderi rund Søndmøre fogderi N. Bergenhus amt l Søndenfor o I )._ ) 40 9 ) ) ca. 450 l-= Tilsammen Mot i 93 til Ils _. - i 92 2/ ] 8989 i 9-4/ D' i 90-5/ 3 t, Lofoten i 93 Ils i 92 2/ l 9 4/ i 90 5/ Cl I Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) kg. fisk omgjort til stk. efter 270 kg. = 00 stk. - 2) kg. omgjort til stk. - 3) Herav Vikten 2, Sklinna 66 og Flatanger ) hl. lever gav i Lofoten 44-50, i Øksnes 35-40, i Dvel;berg 35, i Bø 35-38, i Værøy 38, i Røst 50, i Helgeland-Salten 40-43, i Vikten 45-48, i Romsdals amt 34-48, N. Bergenhus l. damptran. - 5) Rognholdighet N. Bergenhus og Søndenfor ) Prisen stykketal usjøiet ) Linefisk rund 37-42, garnfisk ) Herav 809 garnbaater, 2360 doryer fra 58 skøiter, 09 motorbaater og 4 dampskiber. IVestlofoten 268 baater og 9 kjøpefartøier. - 9) Anslagsvis. --

9 Norges utførsel av fiskeprodukter fra I januar til?i februar 94 og uken, som endte 2 februar. fp.. Fetsild Nordsjø- Islands- Klipfisk, Klipf.,,is Rot- Hyse, Anden D.m. R.m. Brun- Haa Vaarsild og skaa- Storsild Brisling Rundfisk Sei Rogn Blank Brun Tolelsteeler sild sild norsk landsk etc. skjær ret sild rund tørfisk tran tran blank kjærr. tdl'. tell'. tell'. kg. kg. tdl'. tell'. tdl'. tdr. tdr. kg. kg. kg. tdl'. kg. kg. tdl'. tdl'. tdl'. tdl'. ;5 f-' I-' fp.. F A K T B S N T fl V V A I I I I I I I I I I 'istiania l itnclefjol'd.. - I - ristlansand lekkefj ord. cavangel' opervik augesund 83G ergen lo'ø alesund G I I 73 - ristiansuncl G66 rondhjem Ddø rolvær arvik omsø ' ammerfest ,;)00 - a'dø adsø ' -- ndre I - Ialt 2 (j G I l I - I ukenl I I M l I 7:2 9:d_. _267 I - Hval- Sæl- Bottle- Sildetran Sild fersk Sild røkt Makrei, Makrei, I laks, levende Anden Hum fik.,salt.et F'sk It t S'ld I fiske- S I I' d I H,rk Toldsteder tran tran nosetran ', saltet fersk fersk aal fersk fisk mer I fartøi I.,sa e I eme guano æ s un erme I td ' td' tel tdr. ks. kg. td' kg. I k k. k. stk. k. I tor. kg. k kg. kg. l. l. r.. g. g. g.g. g. Kristiaia ' 22 I I - I 200 I l 20 I - I - I 57 I _ I - - I SandefJord _. - I -, - Kristiansand Flekkefjord Stavanger \) Kopervik ti l Haugesund l Bergen :H (39 Florø Aalesund ti Kristiansund Trondhjem... I I I I I Bodø... ;. 430 I Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø...,. 592 I Andre _ l l I! - - 2Ø Ialt I G l l uken I I I _ I I C t>:j Z I-:l t' H Q t>:j t>:j tj t;j t' t>:j t' 00 t.:r::i i:d 'J Z 00.j H 00 F< tti t? H ':J -3 J > 'J lo-< 00 t>:j I; r-3 '0. tl:j Z Cf) l- I'

10 86 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 4 mars 94 Fra den;kommunale fiskeauktion. Ved T. Anfindsen. Bergen, 2 mars 94. gsaa forrige uke var tilførselen meget god fra nærmeste kystdistrikter saavel av fersk torsk som vaarsild. Fra nordlige distrikter ankom ogsaa tiere større partier fersk og saltet fisk, hvorav den saltede fisk især fandt træg avsætning. Idag var tilførselen meget stor nordeiifra:, og opnaaddes følgende priser for prima vare: Øre pr. kilo Fersk kveite, stor & midd do. smaa rødfisk (uer) hyse Nysaltet torsk i kasser brosme lange 20-2 Av saltet fisk tilraades kun sendt absolut nysaltet, stor fisk. Markedsberetning om tran. (VedW. Theodor Reincke). J eg noterer: Damptran, koldkl. Raamedicintran Blank torsketran Brunblank do. Lofots JIfg. Blank industriel.... Brunblank do Brun levertran.... Sæltran, lys.... Do. brunblank.... Do. brun.... Sildetran, lys.... Do., brunblank.... Do., brun,.... Bruttosalgspriser. Hvltran, uraffinert nr. Do., Do., 2 Do., 3 Do., 4 72/73 63/64 58/60 50/5 4/42 36/37 3 / /2/43 38/39 28/29 38/38 /2 34/35 28/ pgave Smaa ut- over fersk sild avsendt med jernbane sortert fisk vanskelig at omsætte nu. fra Trondhjem i tiden fra 925 febr. 94. Til norske stationer kg. utenlandske do ,., Tils kg. Hamburg, 27 februar 94. Damptran og medicinale raatran- Nyfundland. sorter omtrent forretningsløs. Indu- Handelskorrespondenten paa St. strielle sorter fast. John 's har sendt til Handelsdepartementet i England en kopi av Nyfundlands handelskammers 5te aarsrappod, hvorav følgende enkeltheter angaaende Nyfuncllandsfisket er tat. Totaleksporten av k l i P fis k, iberegnet skibningen fra Labrador i sidste halvaar av 93, beløp sig til kvintals, imot kvintals i den tilsvarende periode i 92. SælJangsten i Hl3 var middels god, idet fangsten beløp sig til sæl mot i Der var en stor ned gang i hum m e ' fisket i 93, sammenlignet med 9l2, idet fangsten for de to aar utgjorde henholdsvis kasser og kasser. Den daarlige fangst i sidste sæson kan for nogen del tilskrives det meget slette veil', som bragte stort tap av teiner og redskaper. Hummerfisket blir imidlertid mindre og mindre aar om andet tiltrods for stigende priser. Utbyttet av laks efisket viser en nedgang av 590 kasser i 93 endskjønt der var en forøkelse av 22 rettigheter og 08 garn mere end i 92. I 93 var der ogsa nedgang i hvalfangsten, idet antallet av fanget hval i 93 var 20 mot 294 i den foregaaende sæson. lieneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). I fv::!mtil kva til vd der fiskes l uken, men anmeldes fl'sent bl at komme med, optages l følgende ukes rapport. I 28/ /2 94 (Quanbbes reported toa late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) -:... A. Skrei torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) 5.3 Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. 926 B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries):. Vaarsildefisket (Spring Hen'ing), februar-mars maal a 50 liter Fetsildfisket juli--desember )... tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (BarreIs, salte'u, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) ny sæson... maal a 50 liter b) for østlandet (the South Coast) do maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember l) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (BarreIs, salted, seapacked) 5. Islandssild indkommet til norske havne... tdr., saltet, fiskepakket (Herring from Iceland landed in Norway) (BarreIs, salted, seapacked) C. Makreliisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the North-Sea, salted for export to Ameriea) o l) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is not included.) 2) Al makrei, som er forbrnkt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, useduresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) Ved eftertrvk av disse meddelelser m a..a. Fi,s;tkets Gang angives som kilde.

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere