Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)"

Transkript

1 1 af :21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2: Rådsmødet den 23. februar Resumé Konkurrencestyrelsen har den 30. juni 1998 fra Marius Pedersen A/S (herefter MP) modtaget anmeldelse af en købekontrakt af 25. november 1997 mellem MP og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. om MP's overtagelse af virksomheder indenfor affaldshåndtering mm. Der er tale om overdragelse af aktiviteter i Kiras Industriaffald A/S, Ålborgs Renovation og Miljø A/S samt anparter i Vejen Kran og Container ApS 1. Aftalen er anmeldt med henblik på ansøgning om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 og subsidiært om fritagelse i medfør af lovens 8, stk. 1. Bestemmelserne i købeaftalen vedrørende selve overdragelsen af virksomhederne er ikke omfattet af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Det er således alene en konkurrenceklausul for sælger(ne) i købeaftalens 14, der har interesse. Konkurrenceklausulen er gældende i 10 år og den geografiske og produktmæssige udstrækning går ud over det marked sælger(ne) opererede på inden overtagelsen. <LEFT Aftaleparternes aktiviteter ligger inden for markedet for indsamling og transport af affald og markedet for genanvendelse af affald. MP har oplyst, at det er selskabets klare vurdering at aftaleparterne på disse markeder har markedsandele på under 10 \% Omsætningen for de deltagende virksomheder kan, jf. Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr om beregning af omsætning mv. i konkurrencelovens 7, stk. 1, foruden omsætningen fra de pågældende virksomheder også stamme fra "tilknyttede virksomheder", dvs. koncernomsætningen. I den forbindelse har Konkurrencestyrelsen vurderet virkningen af en samarbejdsaftale af 23. marts 1999 mellem Waste Management International B.V., Entreprenør Marius Pedersens Fond og MP, og en aktionæroverenskomst mellem Waste Management international B.V.og Entreprenør Marius Pedersens Fond. Disse aftaler har MP anmeldt til Konkurrencestyrelsen den 2. juli 1999 med henblik på en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 og subsidiært om fritagelse, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. Aftalekomplekset har til hensigt at fastlægge grundlaget for Waste Management International B.V.'s opnåelse af bestemmende indflydelse i MP. Waste Management B.V. er et datterselskab til Waste Management Inc., der i 1998 havde en koncernomsætning på ca. 100 mia. kr. Samarbejdet er imidlertid endnu ikke så fremskredent, at de to samarbejdspartnere har en fælles ledelse som angivet i 3 i Bkg. 1030, og Waste Managements omsætning skal derfor ikke indregnes i koncern- omsætningen. I nærværende sag skal der alene indregnes omsætningen hos de i aftalen deltagende virksomheder, og koncernomsætningen er således langt under 1

2 2 af :21 mia. kr. Konkurrenceklausulen i købsaftalens 14 er således omfattet af bagatelundtagelsen i konkurrencelovens 7, stk. 1 og forbudet i lovens 6, stk. 1, finder derfor ikke anvendelse. Konkurrenceklausulen vil imidlertid blive omfattet af forbudet i lovens 6, stk. 1, hvis samarbejdet mellem MP og Waste Management international B.V. udvikler sig således, at virksomhederne bliver tilknyttede virksomheder, jf. 3 i bkg. 1030, idet de deltagende virksomheder dermed har en koncernomsætning på over 1 mia. kr. </CENTER> 2.Afgørelse Det meddeles MP, at 14 i købekontrakten af 25. november 1997 mellem MP og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. er omfattet af bagatelundtagelsen i konkurrencelovens 7, stk. 1 og at forbudet i lovens 6, stk. 1 derfor ikke finder anvendelse. 3. Sagsfremstilling 3.1 Indledning Konkurrencestyrelsen har den 30. juni 1998 fra MP modtaget anmeldelse af en købekontrakt af 25. november 1997 mellem MP og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. om MP's overtagelse af virksomheder indenfor affaldshåndtering mm. Der er tale om overdragelse af aktiviteter i Kiras Industriaffald A/S, Ålborgs Renovation og Miljø A/S samt anparter i Vejen Kran og Container ApS. Købekontrakten er anmeldt med henblik på ansøgning om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 og subsidiært om fritagelse i medfør af lovens 8, stk. 1. Bestemmelserne i købeaftalen vedrørende selve overdragelsen af virksomhederne er ikke omfattet af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Det er således alene en konkurrenceklausul for sælger(ne) i købeaftalens 14, der har interesse. Konkurrenceklausulen er gældende i 10 år og den geografiske og produktmæssige udstrækning går ud over det marked sælger(ne) opererede på inden overtagelsen. 3.2 Aftalens opbygning og indhold Aftalen vedrører overdragelse af en virksomhed vedrørende affaldshåndtering, containerudlejning m.v., herunder overdragelse af såvel anparter som aktivitet, incl. anlægsaktiver m.v. samt good-will. Der er i konkurrencemæssig henseende tale om en horisontal aftale. Konkurrenceklausulen i købekontraktens 14 har følgende udformning: 14 Konkurrenceklausul Sælger og eneaktionæren, nemlig således følgende selskaber/person: Erik Holger Hansen Renovation og Miljø Holding ApS Kiras Industrirenovation A/S Ålborg Renovation og Miljø A/S Er uberettiget til i Danmark i en periode på 10 år fra underskrivelse af nærværende

3 3 af :21 købekontrakt - hverken direkte eller indirekte - at drive virksomhed eller være økonomisk interesseret i en virksomhed indenfor affaldshåndtering og containerudlejning og anden transportvirksomhed for fremmed regning i lighed med den, der på nuværende tidspunkt og indenfor de sidste 3 år har været drevet af Sælger og/eller Marius Pedersen A/S. Ved affaldshåndtering forstås renovationskørsel, foretagelse af genbrug, sortering og deponering og lignende af såvel fast som flydende affald, herunder kørsel med containere, anden kørsel i øvrigt hvorved sker kørsel med affald beregnet til genbrug, sortering, deponering, nyttiggørelse, forbrænding og lignende. På samme måde er de pågældende uberettigede til, såvel direkte som indirekte, at tage ansættelse i eller på anden måde være tilknyttet, f.eks. som konsulent, kommitteret eller bestyrelsesmedlem, i nogen virksomhed, der konkurrerer med den af Køber overtagne virksomhed ved nærværende købekontrakt eller i øvrigt udøve nogen form for konkurrence med Køber. Ved hver overtrædelse af nærværende konkurrenceklausul forfalder en bod stor kr ,00 skriver femhundrede tusinde, hvorhos der skal kunne nedlægges fogedforbud mod overtrædelse uden sikkerhedsstillelse, og der kan herudover kræves erstatning for lidt tab. Ovennævnte selskaber og person hæfter solidarisk for en eventuel overtrædelse af nærværende konkurrenceklausul De i anførte forpligtede personer/selskaber er berettiget til at udøve almindelig vognmandskørsel, herunder eksportkørsel, når der dog ikke herved sker affaldshåndtering, jf Marius Pedersen har anført, at selskabet anser konkurrenceklausulen for nødvendig for at sikre en effektiv overdragelse af kundekredsen og den hertil knyttede good-will. Formålet med indførelse af konkurrenceklausuler i overdragelsesaftaler er normalt at sikre køberen de fulde værdier af de overdragne aktiver, der kan omfatte både materielle aktiver og immaterielle aktiver, herunder en tilknyttet kundekreds og knowhow 2. For at opnå denne beskyttelse mod konkurrence fra sælgerens side er det normal praksis, at der pålægges sælger en konkurrenceklausul. Konkurrenceklausuler kan være et lovligt middel til at sikre, at sælgeren overholder sin forpligtelse til at overdrage den solgte aftalegenstands fulde handelsmæssige værdi, og ikke gennem aktiviteter siden underminerer værdien heraf. I følge aftalen er konkurrenceklausulen gældende for 10 år. De overtagne virksomheder har virket dels i trekantsområdet (omkring Kolding) dels i området omkring Ålborg - medens konkurrenceklausulen for hver af sælgerne har en større geografisk udstrækning, nemlig hele Danmark. Konkurrenceklausulen bestemmer, at sælger(ne) ikke må "drive virksomhed eller være økonomisk interesseret i en virksomhed indenfor affaldshåndtering og containerudlejning og anden transportvirksomhed for fremmed regning i lighed med den, der på nuværende tidspunkt og indenfor de sidste 3 år har været drevet af Sælger og/eller Marius Pedersen A/S". Herved omfatter den produktmæssige afgrænsning ikke alene de overtagne virksomheders forretningsområde men også køberens forretningsområde. EU-praksis

4 4 af :21 EU-praksis på området fremgår af ovennævnte meddelelse, hvori der er anført retningslinier for bedømmelse af konkurrenceklausuler. Af retningslinierne fremgår, at en konkurrenceklausul ikke anses for nødvendig, hvis overdragelsen kun omfatter materielle aktiver, så som grunde, bygninger eller maskiner eller eksklusive immaterielle rettigheder. En konkurrenceklausul pålagt den sælgende virksomhed vil derimod blive anset for nødvendig for at sikre erhververen den fulde værdi af de overtagne aktiver, hvis Overdragelsen af virksomheden tillige omfatter kundekreds eller knowhow. Det kan godtgøres, at konkurrenceklausulen i tidsmæssig, geografisk og produktmæssig henseende ikke går ud over, hvad der med rimelighed er nødvendigt for at nå dette mål. Hvad angår den tidsmæssige udstrækning af en konkurrenceklausul, vil en periode på 2 år blive anset for rimelig i tilfælde af, at overdragelsen af virksomheden også omfatter kundekreds. Omfatter overdragelsen såvel kundekreds som knowhow, vil en periode på fem år blive anset for rimelig. Under visse nærmere omstændigheder vil en konkurrenceklausul af længere varighed dog kunne accepteres. Det forudsætter imidlertid, at det godtgøres, at kundekredsens loyalitet vil bestå i mere end to år eller, at de pågældende produkters normale økonomiske levetid er længere end fem år. Konkurrenceklausulen geografiske udstrækning skal være begrænset til det område, hvor den sælgende virksomhed før overdragelsen markedsførte sine produkter eller tjenesteydelser. Endelig skal konkurrenceklausulen være begrænset til de produkter eller tjenesteydelser, som udøves af den sælgende virksomhed eller den del af virksomheden, som overdrages. Konkurrenceklausulen alene vedrører den sælgende virksomhed, dennes datterselskaber eller agenter. En konkurrenceklausul pålagt en tredjemand eller erhververen vil derimod ikke blive anset for nødvendig for at sikre, at erhververen fuldt ud kan drage fordel af de overdragne aktiver. 3.3 Det relevante marked MP har i anmeldelsen defineret det relevante marked i nærværende sag til markedet for renovationskørsel, genbrug, sortering og deponering af såvel fast som flydende affald, herunder containerkørsel og containerudlejning i Jylland. Konkurrencestyrelsen har i en redegørelse om affaldssektoren (1999) defineret 4 markeder for bortskaffelse af affald. Disse markeder er: 1) Markedet for indsamling og transport af affald fra affaldsproducenterne til behandlingsanlæggene. 2) Markedet for genanvendelse af affald. 3) Markedet for affaldsforbrænding. 4) Markedet for affaldsdeponering på lossepladser. Eftersom aftaleparternes aktiviteter alene ligger inden for indsamling og transport af affald fra affaldsproducenterne til behandlingsanlæggene og genanvendelse af affald kan de relevante markeder i denne sag produktmæssigt afgrænses til disse to markeder. Det relevante marked kan produktmæssigt afgrænses til markedet for indsamling og transport af affald fra affaldsproducenterne til behandlingsanlæggene og til markedet for genanvendelse af affald. Det relevante geografiske marked er Danmark Parternes stilling på markedet De overtagne selskaber omsatte i det sidste regnskabsår før overdragelsen ca. 55 mio. kr., medens MP i 1998 havde en omsætning på 653 mio. kr. MP har oplyst, at det er selskabets klare vurdering at aftaleparterne på disse markeder har markedsandele på under 10 \%

5 5 af :21 Omsætningen for de deltagende virksomheder kan, jf. Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr om beregning af omsætning mv. i konkurrencelovens 7, stk. 1, foruden omsætningen fra de pågældende virksomheder også kan stamme fra "tilknyttede virksomheder" dvs. koncernomsætningen. Ved tilknyttede virksomheder forstås Dattervirksomheder, Modervirksomheder, Andre virksomheder, hvori en modervirksomhed udøver bestemmende indflydelse, Virksomheder, hvori flere virksomheder i fællesskab eller sammen med den deltagende virksomhed udøver en bestemmende indflydelse Virksomheder der sammen med den deltagende virksomhed er undergivet fælles ledelse, jf. 4 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr I den forbindelse har Konkurrencestyrelsen vurderet virkningen af en samarbejdsaftale af 23. marts 1999 mellem Waste Management International B.V., Entreprenør Marius Pedersens Fond og MP, og en aktionæroverenskomst mellem Waste Management international B.V. og Entreprenør Marius Pedersens Fond. Disse aftaler har MP anmeldt til Konkurrencestyrelsen den 2. juli 1999 med henblik på en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 og subsidiært om fritagelse, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. Aftalekomplekset har til hensigt at fastlægge grundlaget for Waste Management International B.V.'s opnåelse af bestemmende indflydelse i MP. Waste Management B.V er et datterselskab til Waste Management Inc., der i 1998 havde en koncernomsætning på ca. 100 mia. kr. Samarbejdsaftalen var betinget af, at Waste Management International B.V. erhvervede mindst 52 \% af den samlede aktiekapital i MP. Dette er sket den 3. maj Waste Management International B.V. vil imidlertid først opnå den bestemmende indflydelse i MP på et tidspunkt efter 1. juli 2002, hvor det er planlagt at ophæve A- og B-aktieopdelingen i MP. I tilknytning til samarbejdsaftalen er desuden anmeldt en managementaftale af 23. marts 1999 mellem Marius Pedersen A/S og Waste Management Danmark A/S, der er et 100\% ejet datterselskab til Waste Management International B.V. Ifølge managementaftalen skal MP 30 dage efter Waste Mangement International B.V. har erhvervet mindst 52 \% af aktiekapitalen i MP varetage den daglige drift af Waste Mangement Danmark A/S. Der er i den forbindelse udarbejdet en samlet businessplan for MP og Waste Management Danmark.. Gennemførelsen af businessplanen har til formål at sikre synergieffekterne ved samarbejdet. MP har oplyst, at ca. 70 \% af businessplanen er opfyldt pr. 1. januar I følge Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr om beregning af omsætning m.v. i konkurrencelovens 7, stk. 1 skal omsætningen for en deltagende virksomhed omfatte omsætningen for virksomheden selv og omsætningen i tilknyttede virksomheder. Ved tilknyttede virksomheder forstås bl.a. virksomheder, der er undergivet fælles ledelse m.v. som defineret i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr den fælles ledelse koordinerer de deltagende virksomheders optræden på markedet de deltagende virksomheder blivende er underlagt den fælles ledelse, og der foreligger en ordning for fordeling af forretningsmæssige risici og økonomiske resultater. MP har oplyst, at selvom de to danske selskaber MP og Waste Management Danmark A/S har fælles daglig ledelse er betingelserne for fælles ledelse, jf. Erhvervsministeriets bekendtgørelse

6 6 af :21 nr. 1029, ikke opfyldt. MP fremhæver, at selskaberne har forskellige og uafhængige bestyrelser. Desuden mener MP, at virksomhederne ikke blivende er underlagt den fælles ledelse, idet virksomhederne efter forhandling kan afbryde samarbejdet. 4. Vurdering MP og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. udøver erhvervsvirksomhed vedrørende affaldshåndtering, containerudlejning m.v., jf. konkurrencelovens 2, stk. 1. Det relevante marked kan produktmæssigt afgrænses til markedet for indsamling og transport af affald fra affaldsproducenterne til behandlingsanlæggene og til markedet for genanvendelse af affald. Det relevante geografiske marked er Danmark. Den samlede omsætning hos MP og de fire overtagne selskaber var ca. 700 mio. kr., dvs. klart under 1. mia. kr. MP har oplyst, at aftaleparternes markedsandel på de af Konkurrencestyrelsen definerede relevante markeder har en markedsandel på under 10 \%. MP har med aftalen af 23. marts 1999 aftalt et samarbejde med Waste Management International B.V, der med tiden kan føre til at Waste Management International B.V. får bestemmende indflydelse i MP. Dette er imidlertid ikke tilfældet i dag. Den samtidig indgåede mangementaftale mellem det MP og Waste Mangement Danmark A/S indebærer, at de 2 selskaber har fælles daglig ledelse, derimod har selskaberne ikke fælles bestyrelse. De 2 danske selskaber (MP og Waste Mangement Danmark A/S) har derfor ikke fælles ledelse, jf. Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr Konkurrenceklausulen i købeaftalens 14 vil imidlertid i medfør af konkurrencelovens 7, st. 4, blive omfattet af forbudet i lovens 6, stk. 1, hvis samarbejdet mellem Marius Pedersen A/S og Waste Management International B.V. udvikler sig således, at virksomhederne i to på hinanden følgende år bliver tilknyttede virksomheder, jf. 3 i bkg. 1030, idet de deltagende virksofmheder dermed i de to år har en koncernomsætning på over 1 mia. kr. og dermed overskrider bagatelgrænserne i 7, stk. 1. I så fald bør aftalen indsendes påny såfremt konkurrenceklausulen opretholdes. Konkurrenceklausulen vil i givet fald antagelig ikke kunne opnå fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk.1, idet konkurrenceklausulen har en uacceptabel lang tidshorisont. Konkurrencestyrelsen vurderer på grundlag af EU-praksis, at en konkurrenceklausul på 2 år, under hensyntagen til typen af virksomhed, vil være en passende periode til at bearbejde kundekredsen med henblik på at kunne fastholde denne. Det må således vurderes, at køber efter en sådan periode har draget den fulde fordel af konkurrenceklausulen for sælger. På nuværende tidspunkt er Konkurrenceklausulen, dvs. 14 i købekontrakten af 25. november 1997 mellem MP og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl., imidlertid omfattet af bagatelundtagelsen i konkurrencelovens 7, stk. 1, og falder derfor ikke falder ind under forbudet i lovens 6, stk <SMALL>jf. bilag 1 og 2</SMALL> <SMALL>2<SMALL> </SMALL>Kommissionens meddelelse om accessoriske begrænsninger i forbindelse med virksomhedssammenslutninger (90/C 203/05) okt. III, A, pkt.1</small>

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler 1 af 10 18-06-2012 13:31 Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé Dansk Trælast A/S har ved skrivelse

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet 2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.520 Danske Trælast A/S (advokat Erik Mohr Mersing) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Konkurrenceklausul i aftale om Danske Trælasts køb af C. Stürup & Co. A/S

Konkurrenceklausul i aftale om Danske Trælasts køb af C. Stürup & Co. A/S Konkurrenceklausul i aftale om Danske Trælasts køb af C. Stürup & Co. A/S Journal nr. 2:8032-338 Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Danske Trælast A/S har ved skrivelse af 30. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven

Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven August 2010 Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S 1 af 15 Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Franchisegiverselskabet NY*BO*E A/S, der er et helejet datterselskab af Nykredit A/S, har foretaget anmeldelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S AFGØRELSE Sags nr. 2008-010186 03-04-2009 Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L

Læs mere

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune 1 af 9 21-06-2012 11:58 Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune Journal nr.2:8032-1169/mje/infrastruktur Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Kommune har anmeldt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158247 8. februar 2013 NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Joint venture mellem Post Danmark og Posten AB vedrørende r

Joint venture mellem Post Danmark og Posten AB vedrørende r 1 af 12 Joint venture mellem Post Danmark og Posten AB vedrørende remail Journal nr 2:8032-500/pr/fødevarer og finans Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Post Danmark har den 26. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere