EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT"

Transkript

1 5. oktober 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT Resumé: I sin Hvidbog om EU's transportpolitik frem til 2010 lægger EUkommissionen op til et afgørende skifte. Baggrunden er den fortsatte kraftige stigning i trafikken - især i de mest forurenende typer såsom vej- og flytrafik. Denne udvikling vil fortsætte, hvis der ikke sadles om. Målsætningen er en bæredygtig udvikling på transportområdet med større vægt på jernbane- og skibstrafik. Midlerne er en bred vifte af forslag, herunder afgifter, investeringer, liberalisering m.v. i transportsektoren. For Danmark er det især af betydning at kommissionen vil øge EU-støtten til Femer Bælt-forbindelsen fra 10 procent til op til 20 procent, at Tyskland planlægger at indføre en vejfgift fra 2003, at kommissionen lægger afgørende vægt på at fremme jernbanetrafikken - specielt på godsområdet. Danmark bør derfor fremover i højere grad investere i jernbaner fremfor i vejtrafik. For tiden opretholder vi dårligt nok det eksisterende jernbanenet. Med det nuværende tempo vil det tage 55 år, før alle spor er renoveret. P:\GS\06-til ny hjemmeside\erhverv og samfund\2001\trans-a doc

2 2 EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT EU-kommissionen har udsendt en Hvidbog om den europæiske transportpolitik frem til år Hvidbogen indeholder et handlingsprogram fra med mere end 60 konkrete initiativer. Den skal bl.a. ses på baggrund af EU-topmødet i Göteborg, hvor man fastslog, at en miljømæssig bæredygtig udvikling er et grundlæggende princip for udformningen af EU's politik, og at dette ikke mindst skal gælde på transportområdet. På den baggrund lægges op til en radikal ændring i transportpolitikken med en række forskellige tiltag, herunder afgifter, investering, liberalisering m.v. i trafiksektoren. Forslagene er også relevante for Danmark. Hidtidige udvikling Hidtil er trafikken fortsat med at vokse kraftigt sammen den økonomiske vækst, og det er de mest miljøforurenende trafikformer, biler og flytrafik, der er vokset mest. Vejtrafikken er derfor blevet stadigt mere dominerende. I EU dækker dækker den 79 procent af persontrafikken, mens jernbanen kun har 6 procent og luftfarten 5 procent. På godsområdet udgør lastbiltrafikken 44 procent, nærsøskibsfarten 41 procent, mens jernbanen kun dækker 8 procent. Uden indgreb: Fortsat trafikvækst Uden indgreb vil denne udvikling fortsætte. Specielt for godstrafikken ventes der fortsat kraftig vækst. Den økonomiske udvikling vil i sig selv medføre, at persontrafikken frem til 2010 stiger med 24 procent, mens godstrafikken vil stige med 38 procent. Lastbiltrafikken alene ventes at sige 50 procent. Hertil kommer, at en udvidelse af EU vil skabe en masse nye trafikstrømme til/fra de nye medlemslande. Både miljø og konkurrenceevnen påvirkes negativt Udviklingen i trafikken har betydet en fortsat vækst i miljøproblemerne både lokalt, regionalt og globalt.

3 3 I dag kommer således 28 procent af EU's CO-2-udslip fra transportsektoren og udslippet ventes - uden indgreb - at stige med 27 procent frem til Samtidig påvirkes EU-landenes konkurrenceevne negativt som følge af stadig flere trafikpropper og mere spildtid.. De ekstra omkostninger ved transportproblemer alene på landevejene skønnes i dag at udgøre 0,5 procent af EU's BNP. Dette vil vokse kraftigt fremover og skønnes i 2010 at udgøre en procent af EU's BNP. Handling nu En ændring af den hidtidige udvikling sker ikke fra den ene dag til den anden, men kræver en langsigtet strategi med en bred vifte af forslag. Derfor er det vigtigt, at man træffer beslutninger nu, så de kan nå at påvirke udviklingen frem til Hovedelementer i trafikstrategien En forudsætning for en bæredygtig udvikling på trafikområdet er en mindre vækst i den samlede trafik, en ændret fordelingen mellem de forskellige transportformer i retning af større vægt på de mere miljøvenlige transportformer som jernbane og skibsfart. Midlerne til at nå dette er en kombination af afgifter, investeringer, liberalisering m.v. i transportsektoren. Disse skift mellem de forskellige transportformer skal opnås uden direkte indgreb i trafikken i form af restriktioner m.v. Det er samtidig åbenbart, at der ikke er tale om et enten eller, men om et både og, hvad angår de forskellige transportformer. Vejtrafikken vil også fremover have en dominerende rolle, selvom man tilstræber at mindske dens andel af trafikken. Det er i den sammenhæng vigtigt også at sikre et bedre samvirke mellem de forskellige transportformer.

4 4 Afgifter på trafikken Prisen for de forskellige transportformer afspejler i dag ikke de fulde omkostninger ved transportmetoden. Kommissionen ønsker derfor dels harmonisering af brændstofafgifter i EU, dels at indføre et afgiftssystem, der skal dække de samlede eksterne omkostninger ved den pågældende trafikform. Den skal ikke blot dække udgifterne til infrastruktur, men også luftforurening, støj, ulykker m.v. I dag må man i EU kun pålægge vejafgifter, der dækker infrastrukturudgifterne. Vejtrafikken vil herved blive pålagt øgede afgifter, idet den i dag ikke betaler sine samfundsmæssige omkostninger. Dette gælder især for lastbiler. Kommissionen anfører, at udgifterne til motorvejsvedligeholdelse ville være seks gange mindre, hvis der kun kørte personbiler på dem. Samtidig foreslås det at ændre EU-reglerne, så det bliver muligt at anvende dele af provenuet fra afgifterne til investering i andre transportformer. Afgifterne fra vejsektoren vil således kunne anvendes til investering i jernbaner. Indirekte vil vejtransport også nyde godt heraf i form af øget fremkommelighed på veje ved overførsel af trafik til jernbanen. En prissætning i transportsektoren, der dækker de samlede eksterne omkostninger, er en forudsætning for, at transportørerne vælger den samfundsmæssigt set mest hensigtsmæssige transportform. En anden forudsætning herfor er, at der findes tilstrækkelig kapacitet i de alternative transportformer til vejene - d.v.s. jernbaner og søtransport. Genoplivning af jernbanen Jernbanen har hidtil haft en vigende andel af det samlede transportmarked. Fra 1970 til 1998 faldt dens andel af persontrafikken i EU fra 10 procent til 6 procent.

5 5 Nedgangen på godsområdet har været særlig markant, idet andelen faldt fra 21 procent i 1980 til 8 procent i Der er her tale om ikke blot en relativ nedgang i markedsandelen, men også et direkte fald i de transporterede mængder af jernbanegods. Jernbanegodstransporten står overfor en fare for at blive marginaliseret. Sådan behøver det ikke at være. I USA blomstrer jernbanegodstrafikken, og den har nu en andel på 40 procent af den samlede godstransport. Kommissionen lægger særlig vægt på at øge godstransporten med jernbanen, herunder at skabe et transeuropæisk jernbanegodsnetværk. Jernbanen har sine stærke sider ved transport over længere afstande. Midlerne hertil er dels investeringer i jernbaneinfrastrukturen - en stor del af det bestående jernbanenet er anlagt i forrige århundrede - dels en bedre udnyttelse af infrastrukturen. Dette sidstnævnte kan ske ved at adskille forvaltning af infrastrukturen og af drift, så der bliver mere konkurrence mellem jernbaneselskaberne samt at der bliver mulighed for helt nye selskaber - med en anden baggrund end de nuværende jernbaneselskaber - at komme ind på markedet og hermed introducere nye og mere markedsorienterede transportløsninger. Samtidig bør godstrafikken opgraderes i forhold til persontrafikken, hvor den i dag ofte bliver underordnet hensynet til denne trafik. Udover at udvide kapaciteten og afhjælpe flaskehalse skal infrastrukturinvesteringer i jernbanen fremme en standardisering af signal- og sikringssystemer etc., så det i højere grad bliver muligt at transportere gods og personer på tværs af grænserne mellem EU-landene. Hvad angår de østeuropæiske ansøgerlande til EU fremhæver kommissionen, at det omfattende jernbanenetværk, der stadig findes her - selvom det har været i relativ tilbagegang siden overgangen til markedsøkonomi - udgør et enestående aktiv i bestræbelserne på at ændre balancen mellem transportformerne i retning af mere jernbanetrafik i et udvidet EU.

6 6 Transeuropæiske netværk Udbygningen af de transeuropæiske transportnetværk tillægges fortsat stor betydning. I 1994 var der nedsat en særlig gruppe under ledelse af Henning Christophersen, der identificerede en række vigtige projekter, herunder 14 særligt højt prioriterede infrastrukturprojekter. Nogle af disse er fuldført, herunder Øresundsforbindelsen. Andre er ved at blive gennemført, mens atter andre er langt efter planen. Kommissionen lægger op til en revision af de transeuropæiske netværk. Samtidig tilføjes den enkelte nye projekter til listen over de højt prioriterede projekter. Det gælder således en fast forbindelse over Femer Bælt. Som følge af problemerne med at få finansieret specielt de grænseoverskridende infrastrukturprojekter - mange EU-lande har en tendens til at favorisere de rent nationale infrastrukturprojekter - foreslår kommissionen, at støtten til sådanne projekter kan hæves fra 10 procent til 20 procent. Det nævnes, at man her især forestiller sig jernbaneprojekter, der dels vedrører flere EU-lande dels krydser en naturlig barriere som f.eks. bjerge eller vand. Dette er netop tilfældet for den planlagte faste forbindelse over Femer Bælt. Søtransport Både søtransport og transport via de indre vandveje - floder og kanaler - er alternativer til vejtransport, som ikke bruges i det omfang, der er mulighed for. Kommissionen foreslår, at man udbygger forbindelser mellem jernbaner og søtransport - manglen på en tæt forbindelse mellem disse transportmidler anføres som et "missing link" - samt at der oprettes "vandmotorveje", og at de skal udgøre en del af det transeuropæiske netværk. Hvad angår skibsfarten vil kommissionen modvirke en tendens til udflagning bl.a. ved at fremsætte et direktivforslag om et tonnagebaseret afgiftssystem.

7 7 Lufttransport Lufttransport er den transportform, der har udvist den relativt største vækst i de seneste 20 år med en årlig gennemsnitsvækst på 7,4 procent siden Kommissionen foreslår en række tiltag for at fremme skabelsen af et fælles europæisk luftrum i 2004 for herved at modvirke de nuværende store forsinkelser, overforbrug af brændstof etc. Samtidig gør kommissionen opmærksom på, at afgiftsfritagelsen for flybrændstof ikke tilskynder flyselskaberne til at bruge de mest effektive flytyper og til at bidrage til at reducere de samlede CO-2-udslip, hvoraf luftfarten tegner sig for 13 procent. Kommissionen nævner muligheden for på interne flyvninger i EU at afskaffe afgiftsfritagelsen for flybrændstof. Fair konkurrence Fair konkurrence drejer sig ikke blot om samfundsmæssig hensigtsmæssig prissætning for de forskellige transportformer. Det handler også om regler vedr. sikkerhed, arbejdstider, køre- og hvilebestemmelser etc. for operatører på det europæiske transportmarked. Det gælder både for konkurrencen mellem forskellige transportformer samt konkurrence inden for de enkelte sektorer. Vejtransportens dominans - som den vil bevare, selvom det skulle lykkes at nedbringe dens andel af den samlede trafik - gør, at reglerne her får en særlig betydning. Disse har ofte været mere lempelige end f.eks. for jernbanetransport. Samtidig har den hårde konkurrence mellem vognmændene ofte medført, at reglerne er blevet overtrådt. En kraftig opstramning både af reglerne vedr. transportudøvelse samt af deres overholdelse indgår i kommissions forslag om at skabe mere fair konkurrence på det europæiske transportmarked. Forskning og udvikling Kommissionen anfører, at det nye rammeforslag for forskning og udvikling for vil kunne bidrage til at realisere nogle af målsætningerne i

8 8 Hvidbogen og at "det er tid at putte mindre beton og mere intelligens ind i transportsystemerne". Tidsplan For at fremme beslutningsprocessen har kommissionen fremlagt en tidsplan for opnåelsen af en række målsætninger. I 2005 skal der foretages en generel revision af handlingsprogrammet. På baggrund af forslagene i Hvidbogen vil kommissionen selv tage en række initiativer, men realisering af målsætningen om mindre trafikvækst og mere vægt på miljøvenlig transport - som jernbane og søtransport - kræver også i høj grad handling på nationalt plan. Betydning for Danmark En række af forslagene i Hvidbogen har direkte betydning for Danmark. Her skal fremhæves 1. afgifter på forskellige transportformer, 2. investeringer i transportsektoren, 3. Femer Bælt-forbindelsen. 1. Afgifter på forskellige transportformer Økonomiske virkemidler er afgørende, hvis vejsektorens store - og stadigt stigende - andel af den samlede trafik skal mindskes. Tyskland planlægger at indføre vejafgifter på lastbiler fra Vi vil tilsvarende have mulighed for at påvirke godsets fordeling på vej og bane ved en infrastrukturafgift for lastbiler, der direkte er knyttet til antal kørte kilometer i stedet for en fast årlig afgift. 2. Investeringer i transportsektoren AE har tidligere 1 påpeget, at de offentlige investeringer i trafikinfrastrukturen overvejende er gået til vejsektoren og i mindre omfang til jernbanen. På vejsiden har der været tale om nyanlæg og kapacitetsudvidelser, mens det for jernbanen mere har drejet sig om at opretholde den eksisterende infrastruktur. 1 AE-notat af18. december 2000 "Trafikinvesteringer skævt fordelt.

9 9 Selv det sidste kniber det med. Rammeaftalen fra november 1999 om jernbaneområdet for perioden , der især koncentrerede sig om genopretning af jernbanenettet, har kun gjort det muligt for Banestyrelsen af renovere 275 km. spor i denne 5-års periode. Sammenholdt med, at der i alt er ca km. spor indebærer dette, at det med det nuværende tempo vil vare knap 55 år før hele spornettet er renoveret! Herudover er der et stigende antal fejl i de gamle sikringsanlæg m.v., hvilket får en negativ virkning på togregulariteten. En realisering af målsætningen i EU-kommissionens Hvidbog om overførsel af transport fra vej til bane, herunder især gods- kræver udover forudsætningen vedr. transportpriserne - at nogle af jernbaneinfrastrukturprojekterne hentes frem fra mølposen, så der kan ske en udbygning af kapaciteten på hoved-og -transitstrækninger, hvor jernbanen har sin styrke i forhold til vejtransporten. 3. Femer Bælt-forbindelsen Et dansk-tysk konsortium er ved at undersøge mulighederne for privat medvirken til bygning af en fast Femer Bælt-forbindelse, herunder privat finansiering. En rapport herom ventes at foreligge i april En EU-støtte på op til 20 procent til dette projekt, i stedet for hidtil maksimalt 10 procent, vil forbedre kalkulerne og dermed mulighederne for at realisere projektet. Mens EU på denne måde støtter infrastrukturprojekter, trækker andre EUregler i modsat retning. Øresundsbroen skal lægge moms på sine billetpriser, men de konkurrerende færger i udenrigsfart mellem Helsingør og Helsingborg er fritaget herfor. En fast Femer Bælt-forbindelse vil være underlagt de samme regler som Øresundsbroen. Disse to forbindelser skal konkurrere om transittrafikken

10 10 mellem Skandinavien og Centraleuropa med færgeforbindelser direkte mellem Sverige og Tyskland. Forskellige EU-momsregler for faste forbindelser og færgedrift er konkurrenceforvridende og vil påvirke kalkulen for en kommende fast Femer Bæltforbindelse i negativ retning. Derfor bør vi arbejde for, at de faste forbindelser ikke skal opkræve moms af sine billetpriser.

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien?

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Om at søge støtte til projekter på transportområdet fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejde med bæredygtig

Læs mere

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Workshop Transport Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Hvem er jeg? Præsentation Peter Hvad kommer jeg ind på idag? Hvad kommer jeg ikke ind på idag? Hvem er I? Transport som et indsatsområde i ØKS

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Der udpeges en gruppeansvarlig for hver arbejdsgruppe, som skal være fra kommissionen.

Der udpeges en gruppeansvarlig for hver arbejdsgruppe, som skal være fra kommissionen. Kommission for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet NOTAT Dato J. nr. 20. juni 2012 2012-732 Forslag til temaer og arbejdsgrupper I forbindelse

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Samråds spm. L: Ministeren bedes oplyse, hvor meget ekstra gods der vil komme på vejene, hvis Railion opgiver sine aktiviteter i Danmark, hvad ministeren

Læs mere

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg.

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Tale til Transportens dag 2010 Indledning Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Vognen var ofte lastet med svin til slagteriet

Læs mere

Nyt forslag om forvaltning af sikkerheden på de europæiske veje

Nyt forslag om forvaltning af sikkerheden på de europæiske veje Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 10. januar 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Nyt forslag om forvaltning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. februar 2003 PE 319.416/11-18 ÆNDRINGSFORSLAG 11-18 Udkast til udtalelse (PE 319.416) Eija-Riitta Anneli Korhola

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2015/XXXX(BUD) 23.6.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Budgetudvalget om Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Trafikstyrelsens arbejde med transportkorridorer. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

Trafikstyrelsens arbejde med transportkorridorer. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Trafikstyrelsens arbejde med transportkorridorer Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvorfor grønne transportkorridorer? - Godstrafik forventes at vokse med 80% frem til 2050 - Mål om at CO

Læs mere

Banebranchen 2011. Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?)

Banebranchen 2011. Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?) Banebranchen 2011 11. maj 11 Banebranchen 2011 Dansk jernbaneviden - en mulighed for vækst (?) Den politiske ramme -Danmark En grøn transportpolitik - januar 2009 Jernbanestrategien: debatoplæg september

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2011 KOM(2011) 69 endelig 2008/0147 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0277 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0277 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0277 Bilag 4 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 13. juni 2017 2017-3702 Kommissionens Vejpakke Europa-Kommissionen har den 31. maj 2017 fremsat en række forslag på vejtransportområdet,

Læs mere

Statusnotat over væsentlige og aktuelle sager på Trafikministeriets

Statusnotat over væsentlige og aktuelle sager på Trafikministeriets Side 1 af 8 Statusnotat over væsentlige og aktuelle sager på Trafikministeriets område under det danske EUformandskab i andet halvår 2002. Det fremgår af programmet for det danske EU-formandskab, at man

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0608 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0608 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0608 Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 6. december 2007 J. nr. 504-28 EU- og Luftfartskontoret Grundnotat om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europaparlamentet

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2013 COM(2013) 26 final 2013/0013 (COD) C7-0026/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Europaudvalget 1998-99 EUU Alm.del Bilag 187 Offentligt

Europaudvalget 1998-99 EUU Alm.del Bilag 187 Offentligt Europaudvalget 1998-99 EUU Alm.del Bilag 187 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Europaudvalget (Alm. del - bilag 187) transportministerråd (Offentligt) Medlemmerne

Læs mere

Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018

Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018 Jyllandskorridoren - med et internationalt perspektiv Hirtshals, 6. september 2018 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD PADBORG FDE Center Padborg Lyren 1 6330 Padborg ITD KØBENHAVN

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Trafikplanlægning - Intro

Trafikplanlægning - Intro Trafikplanlægning - Intro Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 5-9-2006, kl. 8.30-10.15 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Væksten forsvandt men trængslerne fortsatte

Væksten forsvandt men trængslerne fortsatte Organisation for erhvervslivet oktober 2009 Væksten forsvandt men trængslerne fortsatte AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Hvis den økonomiske vækst fremover ikke skal gå i stå i trafikken,

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN Yderligere oplysninger

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.9.2001 KOM(2001)370 endelig HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDLINJERNE I HVIDBOGEN...

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt. Notat. Folketingets Europaudvalg

Grundnotat. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt. Notat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 174 Offentligt Notat Folketingets Europaudvalg 30. maj 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

En bæredygtig transportplan for Danmark

En bæredygtig transportplan for Danmark En bæredygtig transportplan for Danmark - et idékatalog fra Danmarks Naturfredningsforening En bæredygtig transportplan der omsættes til handling! Trafikarbejdet i Danmark er støt stigende og forårsager

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om beskatning af personbiler i EU (KOM(2002) /2260(INI))

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om beskatning af personbiler i EU (KOM(2002) /2260(INI)) P5_TA-PROV(2003)0486 Beskatning af personbiler Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om beskatning af personbiler i EU (KOM(2002) 431-2002/2260(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Statusnotat over væsentlige og aktuelle sager på Transportministeriets område under det slovenske EU-formandskab i første halvår af 2008.

Statusnotat over væsentlige og aktuelle sager på Transportministeriets område under det slovenske EU-formandskab i første halvår af 2008. Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 105 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 28. januar 2008 J. nr. EU- og Luftfartskontoret Michael E. K. Hansen Telefon 33 92 33 58 mic@trm.dk Statusnotat

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Fra Skandinavien til Kontinentet via STRING-korridoren Øresund-Hamborg

Fra Skandinavien til Kontinentet via STRING-korridoren Øresund-Hamborg Fra Skandinavien til Kontinentet via STRING-korridoren Øresund-Hamborg DK Når tunnelen under Femern Bælt står færdig i 2021, realiseres en væsentlig del af TEN-T-korridoren Scandinavia Mediterranean. Green

Læs mere

Trafikdage i Aalborg, 27. august Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Trafikdage i Aalborg, 27. august Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Trafikdage i Aalborg, 27. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland TEN-T Det trans europæiske transportnetværk i EU Kommissionen fremlagde i oktober 2011 forslag til nye retningslinjer for et Trans

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

Notat vedr. økonomien i Femern Bælt-forbindelsen

Notat vedr. økonomien i Femern Bælt-forbindelsen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 443 Offentligt Notat vedr. økonomien i Femern Bælt-forbindelsen 10 April 2013 To: From: Transportministeriet Scandlines har i en skrivelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2014/2040(BUD) 8.7.2014 UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Budgetudvalget om Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. september 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 4. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-23

ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 2011/2082(INI) 1.9.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Markus Ferber (PE469.769v01-00) om momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\875980.doc PE469.988v02-00

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 22.4.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, Europa-Parlamentets

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for 213 på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund

Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund Af analysechef Jarn Schauby Øresundskonsortiet, analyseafdelingen js@oresundskonsortiet.com For at beregne de samlede rejseomkostninger og dermed bestemme

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikken Overordnet

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 18.6.2013 2013/0013(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning

Læs mere

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Michael Kavin Afdeling: Strategi og analyse E-mail: Michael.Kavin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/9590 Telefon: 76631958 Dato: 28. august 2008 Justeret bilag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0113 (COD) 9669/17 ADD 1 TRANS 213 CODEC 924 IA 99 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. juni 2017 til: Komm.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0922 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0922 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0922 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Grund og nærhedsnotat om forslag

Læs mere

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. Indhold

SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG. Indhold Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0398 Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. september 2018 18/04868-30 Indhold Bemyndigelsesforordningen: Forslag til ændring af Rådets forordning

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere