Sundhed: Styrkende fokus på kvalitet jf. økonomiaftaler mellem Regeringen og Danske Regioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed: Styrkende fokus på kvalitet jf. økonomiaftaler mellem Regeringen og Danske Regioner"

Transkript

1 Sundhed: Styrkende fokus på kvalitet jf. økonomiaftaler mellem Regeringen og Danske Regioner Gennem økonomiaftalerne mellem Regeringen og Danske Regioner indgår Region Syddanmark i arbejde og målsætninger for kvalitet på sundhedsområdet. Med økonomiaftalen for 2013 blev Regeringen og Danske regioner enige om, at sundhedsvæsenet på samme tid skal stræbe efter følgende tre overordnede målsætninger: Forbedringer i befolkningens sundhedstilstand, herunder høj klinisk kvalitet af behandlingerne Høj patientoplevet kvalitet, herunder korte ventetider Lave udgifter per borger. Regionerne vil fortsætte og intensiverer de initiativer, der øger kvaliteten og patientsikkerheden, og som samtidig understøtter en begrænset vækst i sundhedsudgifterne. Regeringen og Danske Regioner er derfor enige om følgende ambitiøse målsætninger for kvalitet: - Sygehusdødelighed (HSMR) reduceres med 10 pct. over tre år. - Antallet af skader på patienter reduceres med 20 pct. over tre år Det er regionernes ansvar at udforme de konkrete strategier og delmål og realisere ambitionerne. Initiativer og indsatser skal målrettes regionale forhold og lokale behov for forandring. Regeringen og Danske Regioner vil løbende drøfte udviklingen, herunder de konkrete indsatser, der understøtter målsætningerne. Herudover er regeringen og Danske Regioner enige om, at følge udviklingen på nedenstående områder med henblik på at: - Nedbringe omfanget af sygehuserhvervede infektioner - Reducere den gennemsnitlige liggetid - Neebringe andelen af akutte genindlæggelser - Nedbringe væksten i kontakter pr. patient - Øge andelen af dagkirurgi Jf. seneste opfølgning i økonomiaftalen 2014: Regeringen og Danske Regioner noterer en generelt positiv udvikling bl.a. med fald i sygehusdødeligheden, de akutte genindlæggelser og den gennemsnitlige indlæggelsestid, jf. bilag 3. Der er enighed mellem Danske Regioner og regeringen om at styrke fokus på sundhedsvæsenets resultater. Parterne vil i fællesskab én gang årligt offentliggøre status på og udviklingen i dette billede af sundhedsvæsenets resultater, jf. bilag 2, herunder relevante sammenligninger mellem regioner og sygehuse m.v. Herudover offentliggøres der årligt temarapporter, som ser på tværs af resultaterne fra bl.a. de kliniske kvalitetsdatabaser. Data fra kvalitetsdatabaserne skal endvidere indgå i den regionale ledelsesinformation. Den opnåede viden om bedste praksis skal omsættes i ændrede arbejdsgange lokalt på de enkelte sygehuse m.v. Derfor er det vigtigt, at der lokalt er den fornødne forandringsparathed på både klinisk og ledelsesniveau til at bruge data til systematisk at forbedre resultaterne i sundhedsvæsenet. Det er et regionalt ansvar. Regeringen vil søge aftale med kommuner om at åbenhed om resultater også omfatter det kommunale sundhedsområde.

2 Sundhed Mål og målopfyldelse de kommende år jf. Sundhedsplan for Region Syddanmark (nov. 2013) Jf. Sundhedsplanen (kapitel 8): Opstilles der i dette kapitel en række konkrete mål for, hvad Region Syddanmark vil opnå i den kommende planperiode. Der eksisterer mange flere mål på sundhedsområdet, end dem der bliver nævnt i dette kapitel, og der vil løbende blive fastsat og udviklet yderligere mål. De oplistede mål i dette kapitel vil blive søgt indarbejdet i regionens budget for I de efterfølgende budgetter formuleres nye mål indenfor sundhedsplanens rammer. De følgende mål forventes nået inden udgangen af 2014 med mindre andet årstal er angivet. Regionsrådet vil løbende følge målopfyldelsen % af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle akutte patienter til indlæggelse skal have lagt en plan for patientforløbet inden for 4 timer efter ankomst til FAM 3. Kræftpakker 100 % overholdelse af forløbstider 4. Første kontakt inden 14 dage for 80 % af ikke-akutte patienter 5. Der fastsættes konkrete mål for medicingennemgang, når der foreligger en aftale med PLO Syddanmark 6. Der fastsættes konkrete mål for opfølgende hjemmebesøg, når der foreligger en aftale med PLO Syddanmark 7. Der gennemføres et pilotprojekt om lægebrev (epikriser) for ambulante patienter 8. Iværksættelse af mindst ét nyt stort samarbejdsprojekt - (Projekter om tidlig opsporing og forebyggelse forventet afsluttet i 2016 samt Integrated Care tidsplan afklares med samarbejdspartnerne). 9. Samtlige kliniske indikatorer for specialiseret rehabilitering skal være opfyldt 10. Etablering af forskningsprogrammer for rehabilitering af kræftpatienter 11. Senest i år 2015 screenes 100 % af de psykiatriske patienter for livsstilssygdomme 12. Definerer ét særligt indsatsområde: Forskning i ulighed blandt store sygdomsgrupper 13. Region Syddanmark vil opfylde samtlige kliniske resultatmål og være blandt de bedste i Danmark, herunder i forhold til overlevelse 14. Andelen af meget tilfredse patienter på sygehuse i Region Syddanmark ligger på eller over det nationale niveau 15. Sammen med kommuner og praksissektor udvikler Region Syddanmark mål for kvaliteten i de tværgående forløb og under den patientoplevede kvalitet i de tværgående forløb (Forventes gennemført senest ved udgangen af 2018) 16. Patientsikkerhed Alle sygehusene i Region Syddanmark lever op til målene for kvalitetsindsatserne inden udgangen af Der udarbejdes strategier for inddragelse af patienter og pårørende i forebyggelse, behandling og genoptræning 18. I 2017 anvender Odense Universitetshospital mindst 3 % og regionens øvrige sygehusenheder mindst 1,5 % af driftsbudgettet til forskning 19. Andelen af eksterne midler skal mindst udgøre 60 % af de anvendte midler til forskning i Region Syddanmark i Der er etableret specifikke forskningsprogrammer for specialiserede funktioner på såvel Odense Universitetshospital som regionens øvrige sygehusenheder 21. Region Syddanmark vil satse på etablering af et til to nye excellente forskningsmiljøer om året % stigning per år frem mod 2016 i antallet af patienter, der modtager sundhedsydelser via telemedicin 23. Region Syddanmark skal forblive nationalt førende målt på antal digitaliserede meddelelser mellem sektorer jf. Sundhedsplan for Region Syddanmark (nov. 2013). Målopfølgning afrapporteres særskilt de politiske udvalg, samt indgår i budgetlægning og årsrapport.

3 Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål 2016 Status november 2014 Aktuel fremdrift/ afvigelse fra mål i forhold til målopfyldelse i 2016 Kvalitet i tilbuddene Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er implementeret. Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i hele regionen. Pakkeforløb implementeres planmæssigt Voksenområdet: 9 ambulante behandlingspakker er implementeret. Yderligere to behandlings- samt 3 udredningspakker implementeres fra aug Børne- og ungeområdet: udredningspakker implementeret. 4 behandlingspakker implementeres fra august Kvalitet i tilbuddene Fælles akut-modtagelse er implementeret. Alle akutte patienter modtages i FAM/PAM Implementering forløber planmæssigt Første kursus i triage for sygeplejersker, er afholdt. Kvalitet i tilbuddene Der er ekstra 20 speciallæger ansat (8 i 2014) 40 specialpsykologer ansat (8 i 2014) 30 specialpsykologer uddannet (4 i 2014) 88 optagne specialsygeplejersker (22 i 2014) Rekrutteringsplan for psykiatrien er implementeret. Rekruttering forløber planmæssigt Der er i 2014 (kalenderår) ansat / uddannet: 7 udenlandske speciallæger ansat (målet er 8 i 2014) 5 specialpsykologer ansat i specialpsykologstilling (målet er 8 i 2014) 4 uddannede specialpsykologer (målet er 4 i 2014) 25 optagne specialsygeplejersker (målet er 22 i 2014) (Data er opgjort pr. 1. november 2014)

4 Mål Indikator Mål 2016 Status november 2014 Aktuel fremdrift/ afvigelse fra mål i forhold til målopfyldelse i 2016 Kvalitet i tilbuddene 90% databasekomplethed for hhv. NIP, skizofreni og depression samt målopfyldelse på alle indikatorer senest 31. dec Behandling af patienter med skizofreni og depression sker i henhold til nyeste kliniske vejledninger, retningslinjer og pakkeforløb. I denne indikator måles på en udvalgt ydelse vurdering af selvmordsrisiko ved udskrivelse i stedet for databasekomplethed. Der gælder pt. følgende opfyldelsesgrad for psykiatrisygehuset: Skizofrenidatabasen: = 38 % (stabil i forhold til 2013 og 8 procentpoint under landsgennemsnittet) Depressionsdatabasen: = 31 % (en stigning på 7 procentpoint i forhold til sidste status og 15 procentpoint under landsgennemsnittet) Afdelingernes målopfyldelse drøftes bilateralt mellem adelingerne og sygehusledelsen. Kvalitet i tilbuddene Reducering af tvang: a) Bæltefikseringer: Mål om løbende reducering (50 % inden 2020) b) Beroligende medicin: Mål om løbende reduktion inden 2020 Brugen af tvang skal minimeres, og ingen patienter udsættes for tvang med mindre det er fagligt begrundet i henhold til gældende retningslinjer Nationalt fokusområde. Der er udarbejdet partnerskabsaftale mellem Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og forebyggelse. (Data opgjort for 1/ /8 2014) Der er fastlagt en uofficiel baseline der baserer sig på niveauet i perioden Der er endnu ikke fastlagt en officiel baseline for indsatsen. Opgørelsen for perioden viser, at i forhold til den uofficielle baseline: a) er der sket et fald på 15,7 % i forhold til bæltefikseringer b) er der sket en stigning på 2,5 % i forhold til anvendelsen af beroligende medicin Tallene fra sidste afrapportering er ikke sammenlignelige med de tal der er angivet ovenfor, idet baseline perioden er ændret. som følge af den nye partnerskabsaftale Danske Regioner har indgået med Sundhedsministeriet. Der afventes udvælgelse af indikatorer i forhold til partnerskabsaftalerne om nedbringelse af tvang med 50 % frem til Tallet er trukket fra e-sundhed den 6. oktober 2014.

5 Mål Indikator Mål 2016 Status november 2014 Aktuel fremdrift/ afvigelse fra mål i forhold til målopfyldelse i 2016 Kvalitet i tilbuddene 90% af de psykiatriske patienter der er i målgruppen for medicingennemgang har fået foretaget medicingennemgang. Der er overblik over og kontrol med hver enkelt patients medicinering. Nye retningslinjer for arbejdsgange er ikke fuldt ud implementeret. Som del af projekt Sikker psykiatri, afprøves metoder til at sikre medicingennemgang. Indlagte risikopatienter: 45 % har fået foretaget en medicingennemgang Ambulante risikopatienter: 59 % har fået foretaget en medicingennemgang Sammenhæng i behandlingen Sammenhæng i behandlingen Sammenhæng i behandlingen Lokalpsykiatrien er implementeret og mindst 90% af alle cpr.- nr. behandles uden indlæggelse 100 % af alle patienter er screenet for KRAM- faktorer og der er iværksat relevante interventioner Sammenhængende og fælles it-løsninger, EPJ/ PAS er udrullet 2. kvartal Al behandling foregår ambulant, med mindre der er indikation for indlæggelse. Vurdering af somatisk sundhed og livsstil er en integreret del af psykiatrisk udredning og behandling. Hele den regionale psykiatri kan trække på relevante og fælles journaloplynsinger. I forbindelse med satspuljeaftalen på psykiatriområdet etableres en psykofarmakologisk rådgivningsfunktion i psykiatrisygehuset, som bl.a. skal rådgive lægerne i forhold til medicingennemgang. I 2013 blev 84 % af alle patienter i behandling behandlet uden indlæggelse Stor afvigelse i forhold til målopfyldelsen. Journalaudits fra april 2014 viser følgende: Kost: Risiko ift. ernæring er vurderet: 54 % indlagte Rygning: Risiko ift. nikotin er vurderet: 79 % indlagte, 79 % ambulante Alkohol: Risiko ift. alkohol er vurderet: 83 % indlagte, 81 % ambulante Motion: Monitoreres pt. ikke. Intervention: Information givet ved sundhedsmæssig risiko: 39 % indlagte, 49 % ambulante. ( Kilde: Journalaudit april 2014) EPJ/ PAS er udrullet i Kolding / Vejle samt Esbjerg /Ribe EPJ er udrullet i Odense, Svendborg, Middelfart (disse tre matrikler anvender fortsat FPAS som deres PAS-system.). Tidsplanen for den resterende implementering er blevet revideret. EPJ/PAS forventes fuldt udrullet i 2. kvartal Implementeringen følger den reviderede tidsplan.

6 Mål Indikator Mål 2016 Status november 2014 Aktuel fremdrift/ afvigelse fra mål i forhold til målopfyldelse i 2016 Sammenhæng i behandlingen Sammenhæng i behandlingen Velfungerende samarbejde med kommuner i forhold til socialpsykiatri, jobcenter og øvrige relevante afdelinger Almen praksis modtager i 90 % af tilfældene epikriser ved udskrivelse af patienter senest 3 dage efter udskrivelse Samarbejde med kommune om den enkelte patient er en integreret del af psykiatrisk udredning og behandling i alle forløb, hvor der er behov for kommunal indsats. Samarbejde med almen praksis er en integreret del af psykiatrisk udredning og behandling. Der findes samarbejde og fælles projekter på en lang række områder, herunder shared care, integrated care, PSP-samarbejde, sundhedsaftalen og samarbejdsaftalerne. Der er igangsat proces i forhold til opfølgning på indikatoren og der er nedsat en arbejdsgruppe. Tilgangen er, at der anvendes eksisterende evalueringer, data mm. til at måle indikatoren. Der er en fokuseret indsats i forhold til rettidig udsendelse. Samlet målopfyldelse i perioden på 82 % Målopfyldelsen følges tæt og viser en fremgang fra 75 % i januar 2014 til 88 % i oktober Tilgængelighed Ventetidsoverholdelse. Min. 90% i realiseret max. Ventetid. Alle patienter udredes, diagnosticeres og behandles indenfor de til hver tid gældende ventetidsregler. Nationalt såvel som regionalt. Pt. gældende regler: Udredning inden 30 dage og behandling inden 60 dage (altså dage) Indsatsen følges fortsat tæt (Kilde: Data fra PAS-systemet trukket den 3. november 2014) Opgørelsen er lavet for september måned Udredning inden for 30 dage: Voksenpsykiatri: 97 % B&U: 99 % Behandling inden for 60 dage ( dage): Voksenpsykiatri: 79 % B&U: 88 % Tilgængelighed Ingen afvisninger af henviste patienter uden vurdering eller besøg. Alle henviste patienter modtager vurdering eller besøg. Der arbejdes på teknik i forhold til registrering på området. Patienterne afvises ikke uden, at der har været en kontakt.

7 Mål Indikator Mål 2016 Status november 2014 Aktuel fremdrift/ afvigelse fra mål i forhold til målopfyldelse i 2016 Tilgængelighed Tilgængelighed Stigende patient- og pårørende tilfredshed samt højere svarprocent. Patienten har adgang til oplysninger om behandling (Ejournal) Patienter og pårørende bliver aktivt inddraget i hele forløbet. Patient og pårørende kan altid orientere sig om det igangværende udrednings-, diagnostiserings-, behandlingsforløb. Ny undersøgelse Resultatet vil foreligge i april Svarprocenten var i 2013 på 57% målet er 60 %. Der er målopfyldelse. Effektivitet Region Syddanmark er den mest produktive region på psykiatriområdet Psykiatrien i Region Syddanmark er kendetegnet ved høj produktivitet. Ifølge Danske Regioners Benchmarking-undersøgelse for 2012, er Psykiatrien i Region Syddanmark, det mest produktive psykiatriske sygehus i landet. Effektivitet Realisering af effektivitetsgevinster ved indflytning i nybyggeri Psykiatriens effektivitetsgevinster er synlige og dokumenteres fortløbende. Målbilledet afrapporteres i forbindelse med indflytning i nybyggeri. Realisering er sket i forbindelse med nybyggeri i Middelfart. Effektivitet Vækst i antal besøg pr. behandler pr. dag. Omlægning til lokalpsykiatri ses gennem flere ambulante besøg pr. medarbejder Effektivitet Rette patient i rette seng Gennemførsel af patientinventering på alle afdelinger inden 2016 Indikator er under udarbejdelse. Afdelingerne har forskellige registreringspraksis, som skal medtænkes i udregning af baseline vil blive anvendt som baseline. Processen forløber planmæssigt og der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en analyse af det fremtidige sengeantal. Analysen forventes at foreligge medio Rød: Målopfyldelsen afviger med mere end 3 % fra målet eller implementeringen er ikke påbegyndt eller meget forsinket Gul: Målopfyldelsen afviger med mere end 1 % fra målet eller implementeringen er forsinket i henhold til planen Grøn: Målopfyldelsen eller implementeringen forløber planmæssigt Grå: Der er endnu ikke udviklet indikatorer, hvorfor indsatsen ikke kan vurderes.

8 Socialområdets målbillede Mål Indikator Mål 2016 Status november 2014 Aktuel fremdrift/ afvigelse fra målet Kvalitet i tilbuddene Kompetente medarbejdere Centrets mål for personalesammensætning er fastsat. Der er udarbejdet en årlig Alle centre har fastsat mål for personalesammensætningen. Der foreligger ny årlig status ultimo december status omkring indfrielse af de fastsatte mål. Øget selvbestemmelse Redegørelse for centres indsats for at øge borgernes selvbestemmelse er udarbejdet. Ny redegørelse foreligger ultimo Centrene opfylder Kvalitetsmodellens standarder Høj sikkerhed på de regionale tilbud Høj svarprocent og høj tilfredshed i bruger- og pårørendeundersøgelser Kvalitetsovervågning (trin 3) og Kvalitetsforbedring (trin 4) er gennemført. Model for sikkerhed er implementeret. Status på erfaringer og afklaring af evt. behov for videreudvikling af modellen foreligger. Eventuel videreudvikling af modellen er afsluttet og efterfølgende fuldt implementeret. Højere svarprocent i brugerog pårørendeundersøgelser Højere tilfredshed Resultaterne af den årlige kvalitetsovervågning samt handleplan til kvalitetsforbedringer indsendes pr. 31. oktober redegørelse udarbejdet ultimo Sikkerhedsmodel er implementeret på alle centre. Der er udarbejdet status på alle centre og alle centre har taget stilling til evt. videreudvikling. Ny national undersøgelse gennemføres i 2015

9 Mål Indikator Mål 2016 Status november 2014 Aktuel fremdrift/ afvigelse fra målet Høj faglighed og sammenhæng i indsatsen Faglige udviklingsplaner Der er udarbejdet faglige udviklingsplaner. Statusnotat udarbejdet. Der foreligger ny årlig status ultimo Sammenhæng i indsatsen for borgeren Anvendelse af velfærdsteknologi Godt samarbejde mellem region og kommuner Indikatorer til måling af sammenhæng i indsats udarbejdet. Første måling af sammenhæng i indsats gennemført. Afdækning af relevant velfærdsteknologi gennemført og oplæg til indsatsområder udarbejdet. Udkast til fælles handleplan er udarbejdet. Centrene har dokumenteret, at de løbende arbejder med den nyeste velfærdsteknologi. Der er udarbejdet en kvalitativ vurdering af samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Indikatorer er under udarbejdelse og forventes færdige ultimo Afdækning er foretaget. Centrene afrapporterer omkring arbejdet med velfærdsteknologi ultimo Vurdering gennemført og afrapportering foreligger ultimo 2014.

10 Mål Indikator Mål 2016 Status novermber 2014 Aktuel fremdrift/ afvigelse fra målet Effektivitet Ny takststruktur Implementeret ny takststruktur på 2 pilotcentre. Borgere udredt i forhold til den nye takststruktur. Takstmodellen er fuldt Den nye takststruktur er fuldt implementeret på de to pilotcentre. Ultimo 2014 er takststrukturen implementeret på alle øvrige centre, dog kan der være særlige borgersager, der kan forsinke indgåelse af aftaler. implementeret. Høj belægning Fuld udnyttelse af den budgetterede belægning. I forhold til hele 2014 forventes det, at der er en afvigelse på -2,6 % Effekt af indsats Effektivitetsudvikling Sund Økonomi Konkurrencedygtige centre Dokumentation af resultater Der er udarbejdet en indikator for effektivitetsudvikling. Centrene dokumenterer overholdelse af effektmål. Centrenes årlige regnskabsresultat er i balance med et max udsving på +/- 1 %. Centrene kan vise en takstudvikling og effektivitetsudvikling, der er konkurrence-dygtig med sammenlignelige ydelser hos andre udbydere. Der er implementeret resultatdokumentation på alle døgntilbud på det sociale område. Der er endnu ikke udarbejdet en indikator for effektivitetsudvikling. Centrenes regnskabsresultat for 2014 forventes at være i balance. Parametre til sammenligning er endnu ikke fastlagt. Arbejdsgruppe med repræsentanter fra Region Syddanmark og kommunerne i regionen arbejder på at udvikle disse. Implementeringen forløber planmæssigt hvad angår resultatmåling. Projektet er forsinket i forhold til effektmåling, idet redskaberne hertil først har skullet udarbejdes og efterfølgende testes. Rød: Målopfyldelsen afviger med mere end 3 % fra målet eller implementeringen er ikke påbegyndt eller meget forsinket Gul: Målopfyldelsen afviger med mere end 1 % fra målet eller implementeringen er forsinket i henhold til planen Grøn: Målopfyldelsen eller implementeringen forløber planmæssigt

11 Regional Udviklingsplan Det gode liv indeks 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering: Opfølgning på mål (Regional Udvikling) 2016-mål Indikator Detailmål 2016 Status (Markeret = ny status) Vækst og beskæftigelse: Konkurrencedygtige virksomheder Produktivitetsniveau i f.t. OECD-gennemsnittet 6 pct. over OECD-gennemsnittet 2 pct. over OECD-gennemsnit* (Aktuelt ikke muligt med retvisende status se note) Andel nystartede virksomheder Syddanmark ligger mindst nummer tre blandt regionerne Syddanmark er nummer 4. Etableringsrate på 7,1 pct. i 2011 Højt uddannelsesniveau: En veluddannet arbejdsstyrke Andel årige, der som minimum har gennemført en ungdomsuddannelse Andel årige mænd, der har gennemført en videregående uddannelse Andel virksomheder, der har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft 85 pct. 78,8 pct. 40 pct. af mændene har gennemført en videregående uddannelse Under 10 pct. af de virksomheder i vækstbarometeret, som har søgt nye medarbejdere, har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft 27,9 (fra 27,4) pct. af mændene har gennemført en videregående uddannelse 22 pct. af virksomhederne i høj grad har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft En tilgængelig region: Effektiv kollektiv trafik, der binder regionen sammen Antal passagerer på regionale ruter Selvfinansieringsgrad på regionale ruter xx passagerer på regionale ruter Selvfinansieringsgrad på xx pct. Aktuelt er passagertal, selvfinansierings-grad og antal afgange ved at blive afdækket med henblik på udarbejdelse af resultatkrav. Status og detailmål, når tallene er afdækket. Antal daglige adgange fra regionale rejsemål til nærmeste naborejsemål xx afgange fra regionale rejsemål til nærmeste naborejsemål Grundvand og råstoffer: Antal års forsyningshorisont med sand, grus og sten 24 år i alle fire delområder af regionen Fyn: 22 år, Sydvest: 16 år, Trekant: 24 år og Sønderjylland: 70 år Rent grundvand og adgang til råstoffer Antal områder, hvor regionens grundvandsrettede indsats er afsluttet Grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet Ingen områder afsluttet *Aktuelt er det ikke muligt at beregne en retvisende status. Danmarks Statistik har offentliggjort en større revision af nationalregnskabet i efteråret. Ændringerne indeholder blandt andet en justeret timetalsopgørelse og en højere værdiskabelse. Revisionen indebærer derfor, at produktiviteten antageligt øges sammenlignet med OECD-gennemsnittet. Det bliver derfor nødvendigt at revurdere målet når nye tal til international sammenligning foreligger forventeligt i foråret 2015.

12 Regional Udviklingsplan Det gode liv indeks Mål Vækst og beskæftigelse: Konkurrencedygtige virksomheder Højt uddannelsesniveau: En veluddannet arbejdsstyrke Regional Udvikling Opfølgning på mål Hovedaktiviteter og nødvendige resultater på vejen til målene Sikre at 4 syddanske klynger (energieffektivisering, offshore, velfærdsteknologi og design) kvalificeres og blåstemples med guldmedalje og status som førende innovationsnetværk. Status: Klyngerne er certificerede. Offshore har opnået guldstatus, de tre øvrige har opnået bronzestatus og arbejder på at opnå guld i Alle fire klynger har indsendt ansøgning om at blive nationalt innovationsnetværk. Status: Klyngerne er blevet certificeret og 3 klynger, Offshoreenergy.dk, Welfare Tech og CLEAN (fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster) har opnået guldstatus. Design2innovate har opnået bronzestatus og arbejder på at opnå guld i De tre klynger, der har opnået guldstatus, er blevet godkendt som nationale innovationsnetværk. Fastholde produktion i Syddanmark gennem øget automatisering og brug af ny teknologi, rekruttering af specialiserede medarbejdere og øget anvendelse af design. Status: Der er igangsat en særlig satsning på øget automatisering, som omfatter 200 virksomheder. Der arbejdes med at styrke designanvendelse i produktionsvirksomheder gennem videreudvikling af Design2innovate. Der er igangsat en samlet Talentsatsning. Bl.a. har 1725 medarbejdere fra 176 virksomheder deltaget i opkvalificeringsforløb i projektet Power Push. Desuden har 108 virksomheder benyttet sig af tilbuddet i Lån en Leder. Supplerende status ultimo august 2014: Der er igangsat en samlet indsats ift. uddannelse og rekruttering af ingeniører til Sønderborgområdet i samarbejde med work-live-stay, og lignende indsats vil blive igangsat i Esbjerg ift. offshore. I en samlet automatiseringsindsats, er der i alt foretaget produktionsoptimering og automatiseringstjek i 90 SMV er, hvoraf 36 virksomheder er gået videre i individuelle innovationsforløb. Over 300 medarbejdere har været involveret i indsatsen. Ift. design viser en ny analyse, at et stigende antal virksomheder i regionen anvender design og kreative kompetencer til at udvikle deres organisation (fra 11% ii 2010 til 22% i 2013). Supplerende status ultimo november 2014: der arbejdes, i samarbejde med work-live-stay - med styrkelse af indsatsen for at skaffe arbejdskraft til energieffektiviseringsområdet. Projekter i Talentsatsningen er slutevalueret og det konkluderes bl.a. at Power Push pt. har skabt 160 nye jobs og en øget omsætning på 176 mio. kr., og Lån en Leder har pt. skabt 94 nye jobs og en øget omsætning på 53 mio. kr. Effekterne forventes øget efter projekternes afslutning. Sikre at de enkelte klyngers samlede værdikæde styrkes, så der er sammenhæng mellem viden (forskning, medarbejdere) virksomheder, kapital og efterspørgsel (marked) Konkret skal der tiltrækkes internationale forsknings- og vidensmiljøer og eliteiværksættere, der understøtter de prioriterede områder inden for energi, sundheds- og velfærdsinnovation og kreative erhverv. Status: Der er udarbejdet en økosystemanalyse inden for velfærdsteknologi, og der er igangsat økosystemanalyser inden for de øvrige tre klynger med henblik på at styrke den enkelte klynges værdikæde. I forhold til velfærdsteknologi arbejdes der på at skabe et førende internationalt videns- og innovationsmiljø - et såkaldt KIC. Der er desuden etableret et acceleratorforløb for iværksættere. Supplerende status ultimo august 2014: Økosystemanalyse for Design er færdig og analyser for de 2 energiklynger er færdig inden december Der arbejdes på en højvækstmodel, der gennem iværksætterkonkurrencer og specialiserede incubatorer inden for velfærdsteknologi, energieffektivisering og offshore skal tiltrække iværksættere fra hele verden. Supplerende status ultimo november 2014: Lean Energy Cluster fusionerede i marts 2014 med Copenhagen Cleantech Cluster til en national klynge indenfor cleantech. Økosystemanalysen for Lean Energy er færdig og anbefaler bl.a. at specialiseringen fastholdes og styrkelse af erhverv indenfor energieffektive teknologier, styrkelse af iværksætteri og anskaffelse af mere viden om kapital. Welfare Tech og Odense Kommune er i gang med at samle økosystemets aktører mhp. at udforme en fælles fortælling og et ydelseskatalog. Ift Højvækstmodel forventes det, at Syddansk Vækstforum gennemfører et call mhp. at indhente projektforslag fra aktører og partnerskaber, der kan udvikle og implementere den syddanske højvækstmodel. 1. Tilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder Status: regionsrådet har godkendt 5 projekter, der direkte og med forskellig vinkel vil styrke de unges læse- og matematikfærdigheder. Udviklingen følges løbende via det årlige uddannelsesbarometer. - Sikre at særligt drengene har tilstrækkelige læse- og matematikfærdigheder - Sikre at 95 pct. af de årige har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med et gennemsnit over Særlig indsats for at hjælpe sårbare unge, så de kan gennemføre en uddannelse Status: Regionsrådet har initieret projektet Trivsel og psykisk sundhed, som gennemføres af psykiatri i samarbejde med regional udvikling. Der tilbydes kursus til lærere og vejledere, der er i kontakt med unge der mistrives, eller er på vej i mistrivsel. - Reducere frafald med ca. 440 unge pr. årgang, som angiver personlige problemer som årsager til frafald

13 3. Skaffe flere praktikpladser. Status: Regionsrådet har støttet to initiativer, der skal sikre flere praktikpladser på henholdsvis de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Samtidig vil EUD reformen styrke uddannelsesgarantien med en udvidelse af mulighederne for skolepraktik, så færre falder fra erhvervsuddannelserne pga. manglende praktikpladser. - Reducere frafald som følge af manglende praktikpladser med 10 pct. - Grænseoverskridende praktik 4. Sikre synlige og attraktive uddannelsesmuligheder for de unge efter ungdomsuddannelsen med særligt fokus på drengene Der er med støtte fra regionsrådet udviklet en række forløb på de gymnasiale ungdomsuddannelser, målrettet de studieretninger, hvor der erfaringsmæssigt er størst usikkerhed om det videre uddannelsesvalg. Forløbene giver eleverne et anderledes indblik i alternative uddannelsesmuligheder ud over de mest kendte uddannelser på eks. universiteterne. 5. Fjerne barrierer for at virksomhederne kan rekruttere fra udlandet. Status: Folketingets partier har indgået en aftale om at styrke mulighederne for international rekruttering bl.a. via regelforenklinger. Det er bl.a. sket på baggrund af ønsker fremsat fra virksomheder i regionen og via foreningen Work-Live-Stay, som regionsrådet har etableret. - Fælles profilering og markedsføring af syddanske attraktive job- og karrieremuligheder - Forbedring af det offentlige/private samarbejde, så der tilbydes en håndholdt indsats for udenlandske tilflyttere En tilgængelig region: Effektiv kollektiv trafik, der binder regionen sammen Grundvand og råstoffer: Rent grundvand og adgang til råstoffer Region Syddanmark arbejder med faste tilskudsrammer til trafikselskaberne og overordnede regionale planlægningsprincipper. Der skal sikres aftaler med trafikselskaberne inden for den aftalte ramme med klare resultatkrav til trafikselskaberne vedr. planlægningen af den kollektive trafik med udgangspunkt i: 1. Tiltrække og fastholde flest mulige passagerer 2. Sammenhængende planlægning i forhold til lokaltrafik og landstrafik, så passagerne udgår spildtid 3. Særligt fokus på uddannelsessøgende og pendlere Der skal fastholdes en fokuseret strategi rettet mod beskyttelsen af regionens drikkevand. Status: Er igangsat som planlagt. Indsatsen i de første områder er afsluttet. Følger fremdriftsplan Der skal findes råstoffer og udpeges nye, større graveområder inden for Sydvestjylland, på Fyn og i Trekantområdet. Status: Kortlægningsaktiviteter iværksat i Sydvestjylland og på Fyn. Nye forekomster er identificeret. Om vi når op på målet afhænger af ansøgninger og politiske beslutninger ifm. Råstofplan 2016 grundlaget er på plads.

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Sundhed: Styrkende fokus på kvalitet jf. økonomiaftaler mellem Regeringen og Danske Regioner

Sundhed: Styrkende fokus på kvalitet jf. økonomiaftaler mellem Regeringen og Danske Regioner Sundhed: Styrkende fokus på kvalitet jf. økonomiaftaler mellem Regeringen og Danske Regioner Gennem økonomiaftalerne mellem Regeringen og Danske Regioner indgår Region Syddanmark i arbejde og målsætninger

Læs mere

Notat Status på psykiatriens målbillede status på implementeringen pr. juli 2015.

Notat Status på psykiatriens målbillede status på implementeringen pr. juli 2015. Journal nr.: 12/12917 Dato: 12. august 2015 Udarbejdet af: Heidi Hougaard E mail: Heidi.Hougaard@rsyd.dk Telefon: 99 44 49 13 Notat Status på psykiatriens målbillede status på implementeringen pr. juli

Læs mere

Sundhed: Styrkende fokus på kvalitet jf. økonomiaftaler mellem Regeringen og Danske Regioner

Sundhed: Styrkende fokus på kvalitet jf. økonomiaftaler mellem Regeringen og Danske Regioner Sundhed: Styrkende fokus på kvalitet jf. økonomiaftaler mellem Regeringen og Danske Regioner Gennem økonomiaftalerne mellem Regeringen og Danske Regioner indgår Region Syddanmark i arbejde og målsætninger

Læs mere

De følgende mål forventes nået inden udgangen af 2014 med mindre andet årstal er angivet. Regionsrådet vil løbende følge målopfyldelsen.

De følgende mål forventes nået inden udgangen af 2014 med mindre andet årstal er angivet. Regionsrådet vil løbende følge målopfyldelsen. Sundhed Mål og målopfyldelse de kommende år jf. Sundhedsplan for Region Syddanmark (nov. 2013) Jf. Sundhedsplanen (kapitel 8): Opstilles der i dette kapitel en række konkrete mål for, hvad Region Syddanmark

Læs mere

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015 Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj Mål i sundhedsplanen Status på målopfyldelse: Afrapportering 1. 70% af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle akutte patienter til indlæggelse

Læs mere

De følgende mål forventes nået inden udgangen af 2014 med mindre andet årstal er angivet. Regionsrådet vil løbende følge målopfyldelsen.

De følgende mål forventes nået inden udgangen af 2014 med mindre andet årstal er angivet. Regionsrådet vil løbende følge målopfyldelsen. Sundhed Mål og målopfyldelse de kommende år jf. Sundhedsplan for Region Syddanmark (nov. 2013) Jf. Sundhedsplanen (kapitel 8): Opstilles der i dette kapitel en række konkrete mål for, hvad Region Syddanmark

Læs mere

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, marts 2016

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, marts 2016 Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, marts 2016 Mål i sundhedsplan Status på målopfyldelse: Seneste afrapportering Målopfyldelse 1. 70% af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle

Læs mere

Styring og mål for

Styring og mål for Styring og mål for 2013-2016 Oplæg for psykiatrisygehusets afdelingsledelser 22. nov. 2012 v. Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen NPM: Styring nu og i fremtiden: New public management eller

Læs mere

Sundhed Mål og målopfyldelse de kommende år jf. Sundhedsplan for Region Syddanmark

Sundhed Mål og målopfyldelse de kommende år jf. Sundhedsplan for Region Syddanmark Sundhed Mål og målopfyldelse de kommende år jf. Sundhedsplan for Region Syddanmark Jf. Sundhedsplanen for Region Syddanmark 2013 (kapitel 8): Opstilles der i dette kapitel en række konkrete mål for, hvad

Læs mere

Sundhed Mål og målopfyldelse de kommende år jf. Sundhedsplan for Region Syddanmark

Sundhed Mål og målopfyldelse de kommende år jf. Sundhedsplan for Region Syddanmark Sundhed Mål og målopfyldelse de kommende år jf. Sundhedsplan for Region Syddanmark Jf. Sundhedsplanen for Region Syddanmark 2013 (kapitel 8): Opstilles der i dette kapitel en række konkrete mål for, hvad

Læs mere

1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning

1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning Ved 1. rapportering forventes en underbelægning på 2 procentpoint. Aktivitet Prognoser for belægning er uddybet i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

Afrapportering af udvalgte målbilleder og indikatorer til Regionsrådet i Region Syddanmark

Afrapportering af udvalgte målbilleder og indikatorer til Regionsrådet i Region Syddanmark Område: Sundhedsplanlægning Afdeling: Sundhedsplanlægning Journal nr.: 16/37199 Dato: 3. maj 2017 Udarbejdet af: Ulrich Jensen E-mail: uje@rsyd.dk Telefon: 76631111 Afrapportering af udvalgte målbilleder

Læs mere

3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2013 Regional Udvikling Sammenfatning

3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2013 Regional Udvikling Sammenfatning 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2013 Regional Udvikling Sammenfatning Opfølgning på udvalgte aktiviteter for området fremgår af vedhæftet notat bagerst. Aktivitet Som konsekvens af det lavere pris-

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regionshuset, Vejle 11. juni 2013 Regional Udvikling v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regional Udviklings mål for 2016 Konkurrencedygtige virksomheder En veluddannet arbejdskraft Effektiv

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Revision af psykiatriplan samt psykiatriens målbilleder status på implementeringen pr. 1. maj 2014

Revision af psykiatriplan samt psykiatriens målbilleder status på implementeringen pr. 1. maj 2014 Journal nr.: 12/12917 Dato: 19. maj 2014 Udarbejdet af: Heidi Hougaard E mail: Heidi.Hougaard@rsyd.dk Telefon: 29 27 69 46 Notat Revision af psykiatriplan samt psykiatriens målbilleder status på implementeringen

Læs mere

Redegørelse vedr. FAM

Redegørelse vedr. FAM Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 13/5535 Dato: 14. maj 2013 Udarbejdet af: Mette Nygaard E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631250 Notat Redegørelse

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

REGION SJÆLLAND Nationale mål brudt ned på sygehusniveau samt regionale og kommunale indsatser rettet mod målopfyldelse

REGION SJÆLLAND Nationale mål brudt ned på sygehusniveau samt regionale og kommunale indsatser rettet mod målopfyldelse REGION SJÆLLAND Nationale mål brudt ned på sygehusniveau samt regionale og kommunale indsatser rettet mod målopfyldelse. 05.09.2016 /Djl 1 Bedre sammenhængende patientforløb Nationalt Reg. Sj. HOL NSR

Læs mere

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd OUH Talks 27. juni 2018 Stephanie Lose Regionsrådsformand Region Syddanmark 1 Udgangspunkt for Region Syddanmark Sundhedsvæsenet

Læs mere

2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning

2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning 2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning Der forventes 2 pct. lavere end budgetteret. Det er en forbedring på 1 pct.point i forhold til 1. rapportering 2013.

Læs mere

Skitse for Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 3a

Skitse for Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 3a Skitse for Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 Bilag 3a Maj/juni 2011 Forord Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål Syddanmarks

Læs mere

Indsatsområder på sundhedsområdet for 2019

Indsatsområder på sundhedsområdet for 2019 Indsatsområder på sundhedsområdet for 2019 Sundhedsbrugerrådet 6. september 2018 1 Baggrund regionsrådets udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet September 2017: Regionsrådet vedtager ny sundhedsplan.

Læs mere

Forslag til indsatsområder på sundhedsområdet i 2018.

Forslag til indsatsområder på sundhedsområdet i 2018. Forslag til indsatsområder på sundhedsområdet i 2018. (31/10 2017 uj/ak) I forbindelse med vedtagelsen af en ny sundhedsplan for i efteråret 2017, er der udarbejdet et notat med forslag til indsatsområder

Læs mere

FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi

FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi 2020-2023 Regionsrådets budgetaftale 2019 Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN s verdensmål, der også har betydning for regionens driftsområder.

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Dato: 30. januar Brevid:

Dato: 30. januar Brevid: Dato: 30. januar 2018 Brevid: 3484099 Opsamling af hidtidige drøftelser omkring Regionsrådets strategi 2018-2021 1. Strategiens formål Strategiens formål vil omfatte: De områder, hvor der er brug for en

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Regional Udvikling Sammenfatning

1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Regional Udvikling Sammenfatning 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Regional Udvikling Sammenfatning Årets forbrug forventes at ligge inden for det oprindelige budget, dvs. udgiftsloftet for Region Syddanmark isoleret set, jf.

Læs mere

Indsatsområder på sundhedsområdet i 2018.

Indsatsområder på sundhedsområdet i 2018. Indsatsområder på sundhedsområdet i 2018. (20/12 2017 uj/ak) I forbindelse med vedtagelsen af en ny sundhedsplan for Region Syddanmark i efteråret 2017, er der udarbejdet et notat med indsatsområder for

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Revision af psykiatriplan samt psykiatriens målbilleder status på implementeringen pr. 1. februar 2014.

Revision af psykiatriplan samt psykiatriens målbilleder status på implementeringen pr. 1. februar 2014. Journal nr.: 12/12917 Dato: 19. februar 2014 Udarbejdet af: Heidi Hougaard E mail: Heidi.Hougaard@rsyd.dk Telefon: 29 27 69 46 Notat Revision af psykiatriplan samt psykiatriens målbilleder status på implementeringen

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark De nationale mål bruges til at følge udviklingen i sundhedsvæsenet og blev politisk aftalt mellem

Læs mere

Planlagte opfølgninger på kvalitetsområdet i henhold til driftsaftalerne

Planlagte opfølgninger på kvalitetsområdet i henhold til driftsaftalerne Dato: 26. februar 2013 Brevid: 1990209 Planlagte opfølgninger på kvalitetsområdet i henhold til driftsaftalerne Driftsaftalerne I henhold til driftsaftalerne med sygehusene og psykiatrien vil Regionsrådet

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg

Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: Dato: 18. november 2013 Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen. På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os..

8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen. På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os.. 8. Januar 2019 oplæg v. Charlotte Rosenkrantz Josefsen På vej mod ny psykiatriplan hvad fortæller data og fakta os.. Temaer og baggrund 1. Patienter og pårørende 2. Ulighed i sundhed 3. Sammenhæng og forebyggelse

Læs mere

Forslag til særlige udvalg for

Forslag til særlige udvalg for Område: Råds og direktionssekretariatet Afdeling: Råds og direktionssekretariatet Journal nr.: 11/6281 Dato: 4. november 2011 Udarbejdet af: Hanne Damm E mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631106

Læs mere

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De 8 nationale mål og tilhørende indikatorer 2 Resultaterne fra den første status rapport 3 Resultaterne fra den første status rapport (fortsat 4 Region

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Regnskab Status på de politiske målsætninger

Regnskab Status på de politiske målsætninger Patientforløb Chefkonsulent Jacob Frederik Nyholm Bertramsen Direkte +4521483577 jacber@rn.dk 17. februar 2017 NOTAT Regnskab 2016 - Status på de politiske målsætninger I Budget 2016 fastsatte Regionsrådet

Læs mere

Projekt Forbrug Milepæle Effekter Bemærkninger til Vækstforum

Projekt Forbrug Milepæle Effekter Bemærkninger til Vækstforum Bilag 3 Status på igangværende projekter august 2015 Intern halvårlig opfølgning Status på projekter som ikke netop er evalueret eller står til at blive evalueret af COWI vurderes af sagsbehandler efter

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Bilag 7.: Opdaterede driftsmål, sundhedsområdet

Bilag 7.: Opdaterede driftsmål, sundhedsområdet Bilag 7.: Opdaterede driftsmål, sundhedsområdet Driftsmål Patienttilfredshed Patientinddragelse Tilfredshed forslag til ændring i mål og 4,5 på en skala fra 15 4,5 på en skala fra 15 Bemærkninger fra de

Læs mere

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark 1 AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark De nationale mål bruges til at følge udviklingen i sundhedsvæsenet og blev politisk aftalt

Læs mere

En attraktiv og bæredygtig vækstregion. Region Midtjylland

En attraktiv og bæredygtig vækstregion. Region Midtjylland En attraktiv og bæredygtig vækstregion Indledning er en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sådan lyder den ambitiøse vision for vækst, beskæftigelse og udvikling i frem til 2025. Regionsrådets Vækst-

Læs mere

Notat Status på psykiatriens målbillede samt revision af psykiatriplan status på implementeringen pr. 1. oktober 2015.

Notat Status på psykiatriens målbillede samt revision af psykiatriplan status på implementeringen pr. 1. oktober 2015. Dato: 29. oktober 2015 Journal nr.: 12/12917 Udarbejdet af: Heidi Hougaard E mail: Heidi.Hougaard@rsyd.dk Notat Status på psykiatriens målbillede samt revision af psykiatriplan status på implementeringen

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018.

Region Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018. Nærhedsfinansiering Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018 Jens Buch Nielsen 1 Økonomiaftale 2019 2% Afskaffelse af det årlige produktivitetsstigningskrav på 2% Afskaffelse af

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Udviklingen i brugen af tvang

Udviklingen i brugen af tvang Område: Administrationen Udarbejdet af: Lotte Østergaard Kristensen Afdeling: Planlægning E mail: Lotte.Ostergaard.Kristensen@rsyd.dk Journal nr.: 11/31737 Telefon: 9944492 Dato: 16. januar 214 Notat Udviklingen

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udviklingen i brugen af tvang

Udviklingen i brugen af tvang Område: Administrationen Udarbejdet af: Lotte Østergaard Kristensen Afdeling: Planlægning E mail: Lotte.Ostergaard.Kristensen@rsyd.dk Journal nr.: 11/31737 Telefon: 9944492 Dato: 25. april 214 Notat Udviklingen

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Psykiatri- og Socialudvalget

Psykiatri- og Socialudvalget Psykiatri- og Socialudvalget 20. NOVEMBER 2018: Oplæg ved Charlotte R. Josefsen og Torben Kyed Larsen Regeringens psykiatriplan det aktuelle politiske og faglige grundlag for psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Status på Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Status på Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Status på Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Baggrund Regeringen har indgået finanslovsaftale med Venstre og De Konservative for 2014. Det fremgår af

Læs mere

5. februar 2019 oplæg v. Anders Meinert. På vej mod ny psykiatriplan Ulighed i sundhed, kvalitet, udvikling, og forskning

5. februar 2019 oplæg v. Anders Meinert. På vej mod ny psykiatriplan Ulighed i sundhed, kvalitet, udvikling, og forskning 5. februar 2019 oplæg v. Anders Meinert På vej mod ny psykiatriplan Ulighed i sundhed, kvalitet, udvikling, og forskning Status på processen Drøftelse i udvalg den 8. januar 2019 ift. indledende behandling

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Konkrete forslag fremkommet ved høring af Social Strategi

Konkrete forslag fremkommet ved høring af Social Strategi Konkrete forslag fremkommet ved høring af Social Strategi Høringspart Forslag Bemærkning Kommuner Holstebro og Silkeborg kommuner En tydeligere definition af, hvad specialisering er og af regionens specialiseringsprofil

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet Sag nr.: 15/1950 Sagsbehandler: FRW/LOP 7. december 2016 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

På vej mod ny psykiatriplan. 28. Januar 2019 v. Jane Kraglund og Charlotte Rosenkrantz Josefsen

På vej mod ny psykiatriplan. 28. Januar 2019 v. Jane Kraglund og Charlotte Rosenkrantz Josefsen På vej mod ny psykiatriplan 28. Januar 2019 v. Jane Kraglund og Charlotte Rosenkrantz Josefsen Baggrund Budgetforlig for 2019: Igangsættes et arbejde om udvikling af ny psykiatriplan.. herunder fokus på:

Læs mere

En attraktiv og bæredygtig vækstregion. Region Midtjylland

En attraktiv og bæredygtig vækstregion. Region Midtjylland En attraktiv og bæredygtig vækstregion Indledning er en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sådan lyder den ambitiøse vision for vækst, beskæftigelse og udvikling i frem til 2025. Regionsrådets Vækst-

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6102 Direkte 24798168 Mail cch@regionh.dk Dato: 6. august 2015 Driftsmålsstyring Genindlæggelser Akutte

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 29. august 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Sundhed - Sammenfatning

1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Sundhed - Sammenfatning 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Sundhed - Sammenfatning Den overordnede økonomiske strategi for 2014 i Region Syddanmark er at bringe væksten i økonomi og aktivitet ned på det aftalte og finansierede

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Analyser af psykiatrien

Analyser af psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Analyser af psykiatrien I henhold til konstitueringsaftalen for regionsrådet i Region Midtjylland for

Læs mere

Nordfyns Gymnasium Bestyrelsen Nye fællesskaber

Nordfyns Gymnasium Bestyrelsen Nye fællesskaber Nordfyns Gymnasium Bestyrelsen Nye fællesskaber områder for perioden 2019 til 2022 Formål med de strategiske fikspunkter Oversigten skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen Oversigten skal understøtte

Læs mere

Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017.

Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017. Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1.2017 31.12.2017 - godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017. Denne resultatlønskontrakt er indgået mellem Erhvervsskolens bestyrelse og direktør

Læs mere

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon:

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon: Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/5559 E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Dato: 25-11-215 Telefon: 292 1337 Notat Politik for Sundhedsforskning - status 215 Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer i Fokus og Forenkling

Opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer i Fokus og Forenkling Opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer i Fokus og Forenkling Bilag 1. I nedenstående skema gennemgås de enkelte driftsmål i driftsmålstyringen med angivelse af udvalgenes bemærkninger og s endelige

Læs mere