Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)"

Transkript

1 Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: )

2 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser til kunden. Nærværende betingelser kan være fraveget i konkrete skriftlige aftaler med kunden. 2. Leveringstidspunkt Med mindre andet er aftalt, anses levering af software- og hardwareprodukter for sket, når produkterne er udleveret fra Combo IT (ab lager), hvilket gælder, selvom Combo IT påtager sig at forsende produkterne til den af kunden oplyste leveringsadresse. Såfremt Combo IT skal yde konsulentbistand til installation m.v. hos kunden, afregnes dette efter medgået tid, og ansvaret for og udgiften til indretning af installationssted, herunder indkøb af nødvendig hardware m.v., er Combo IT uvedkommende. 3. Pris og betaling For software eller hardware produkter gælder den pris, der angives i tilbud, der accepteres af kunden, i det omfang tilbuddet accepteres inden acceptfristens udløb. For konsulentydelser gælder de i tilbuddet angivne timesatser se nærmere under pkt. 7.2 nedenfor. Alle priser angives eksklusiv moms og forsendelse. Software- og hardwareprodukter faktureres ved levering, og konsulentydelser faktureres løbende. Combo IT forbeholder sig ret til at fakturere kunden for køb af standardsoftware, som Combo IT skal købe hos underleverandører, allerede fra bestillingsdatoen. Leveringen vil således ikke finde sted, før fakturabeløbet er modtaget hos Combo IT. Fakturaer er forfaldne til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling er Combo IT berettiget til at opkræve morarente fra forfaldstidspunktet med 2 % pr. påbegyndt måned. Såfremt en faktura ikke senest er betalt på forfaldstidspunktet, er Combo IT uden nogen former for ansvar berettiget til at tilbageholde alle fremtidige ydelser. 4. Ejendomsforbehold Solgte software- og hardwareprodukter, herunder opdateringer m.v., er solgt med ejendomsforbehold og er Combo IT's ejendom, indtil kunden har betalt købesummen med tillæg af renter og omkostninger, samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Combo IT på kundens vegne. Indtil købesummen er betalt, forpligter kunden sig til på behørig vis at drage omsorg for det solgte, herunder at holde det solgte forsikret til den fulde værdi. Kunden forpligter sig til ikke uden Combo IT's samtykke, at overdrage, flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde at disponere over det solgte. 5. Forsinkelse Er der aftalt et leveringstidspunkt, vil Combo IT forsøge at afbøde kundens gener bedst mulig ved forsinkelse af software og hardwareprodukter samt konsulentydelser.

3 Kunden er berettiget til at hæve aftalen, såfremt det aftalte leveringstidspunkt overskrides med mere end 30 dage. Combo IT kan dog ikke under nogen omstændigheder, uanset graden af udvist uagtsomhed, gøres erstatningsansvarlig for forsinkelse. 6. Særlige vilkår for levering af hardware Reklamation over fejl og mangler skal ske skriftligt til Combo IT straks efter, at kunden har konstateret forholdet. Kunden skal konkret angive og på forlangende vise, hvordan fejlen ytrer sig. Kunden skal reklamere over mangler inden 3 måneder fra leveringstidspunktet. Har Combo IT installeret hardwaren hos kunden, regnes tidsfristen fra installationsdagen. 7. Særlige vilkår for levering af konsulentydelser 7.1 Fastlæggelse af ydelsens omfang Ved kundens bestilling udarbejder og fremsender Combo IT en servicebekræftelse, der bl.a. beskriver hvad ydelsen omfatter, og hvornår ydelsen leveres. 7.2 Konsulentvederlaget Konsulentvederlaget afregnes efter faktisk medgået tid, uanset eventuelle estimater afgivet af Combo IT. Timeprisen faktureres for hver påbegyndt time til de til enhver tid gældende listepriser fra Combo IT. Timeprisen faktureres for hver påbegyndt hele time. Arbejde udført uden for normal arbejdstid - hverdage fra kl til faktureres som overtidsarbejde med et tillæg til listepriserne på 100 %. Arbejde, som kunden ønsker udført i weekender og på helligdage, faktureres med et tillæg til listepriserne på 200 %. Kørselsgebyr inklusive transportomkostninger afregnes med den til enhver tid gældende listepris, og eventuelle udgifter til hotelophold, forplejning, fly-/færgebilletter, broafgifter m.v. faktureres svarende til de faktiske udgifter, ligesom der kan aftales konkrete takster for transport m.v. Combo IT er berettiget til for igangværende arbejde med et varsel på 30 dage til den 1. i en måned at ændre listepriserne ved fremsendelse af nye listepriser til kunden Udenfor gælder Danmarks grænser også følgende: Arbejdsdagen udvides til 12 konsulenttimer og der faktureres som min. 12 timer pr. dag. De første 12 timer afregnes til alm. takst følgende timer med 100 % tillæg. Ved påbegyndelse af nye arbejdsopgaver anvendes Combo IT's til enhver tid gældende listepriser.

4 7.3 Kundens forhold Det er en forudsætning for konsulentarbejdets udførelse: At kunden gør konsulenterne bekendt med den for opgavens løsning relevant information, At kunden frit stiller de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for konsulenterne, At kunden medvirker til at tilrettelægge arbejdet, og tildeler ressourcer, så konsulentydelsen kan leveres som forudsat, At kunden i det omfang, det er nødvendigt for opgavens løsning, giver konsulenten den fornødne adgang til kundens IT-system, At kunden altid har sikret egne rutiner, herunder sikret at der er taget tilstrækkelig backup således, at kundens data til en hver tid let kan rekonstrueres. I det omfang Combo IT ikke kan levere konsulentydelser som forudsat på grund af kundens forhold, skal kunden dække Combo IT's tab i den anledning, og Combo IT forbeholder sig ret til på trods af, at der ikke leveres ydelser, at fakturere forgæves afholdte udgifter/omkostninger, herunder kørselsgebyr og konsulenttimer, der var afsat til løsning af kundens opgave. Modtager Combo IT imidlertid i god tid inden levering af ydelserne underretning om, at kunden ikke kan aftage ydelserne, er Combo IT dog forpligtet til at udfolde rimelige bestræbelser på at afsætte de pågældende konsulenter til anden side, således at tabet reduceres mest mulig. 7.4 Mangler Kunden skal reklamere skriftligt over mangler så snart disse konstateres, og reklamationen skal angive hvori, manglerne består, og kunden skal være Combo IT behjælpelig med at genskabe de pågældende forhold under hvilken, manglen gav sig til kende. For at kunne påberåbe sig mangler overfor Combo IT, skal kunden have reklameret over den pågældende mangel senest 3 måneder fra tidspunktet for levering af den pågældende ydelse. Combo IT vil bestræbe sig på at afhjælpe eventuelle mangler ved konsulentens arbejde så hurtigt som muligt inden for normal arbejdstid. Afhjælpningen vil bestå i at identificere manglen, hjælp til eventuel work-around eller andre tiltag, der minimerer manglernes indvirkning på kundens system mest mulig, samt afhjælpe manglerne såfremt, det konstateres, at der er mangler ved konsulentens arbejde, og dette kan afhjælpes. Som udgangspunkt sker mangels afhjælpningen uden omkostninger for kunden. Er der dog tale om mangler, som skyldes manglende ydelser, som kunden alligevel skulle have betalt for, såfremt de var leveret i første omgang, forbeholder Combo IT sig at fakturere rimelige omkostninger, herunder konsulenttimer for dette arbejde. Såfremt Combo IT ikke kan genskabe fejlen hos Combo IT, eller det af andre årsager viser sig nødvendigt for Combo IT at komme til stede hos kunden, er Combo IT dog berettiget til at fakturere sædvanligt kørselsgebyr samt øvrige nødvendige transport og opholdsudgifter fx broafgift m.v. Såfremt væsentlig mangler ikke er afhjulpet senest 3 måneder fra modtagelse af kundens reklamation, kan kunden kræve et forholdsmæssigt afslag i beløbet for den pågældende ydelse. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af fejl og mangler ved de leverede konsulentydelser.

5 8. Generelt om mangler Combo IT er ikke ansvarlig for: Fejl opstået som følge af kundens anvendelse af produkter/ydelser i sammenhæng med andre produkter eller tilbehør, som direkte eller indirekte påvirker produktets/ydelsens funktion, og som Combo IT ikke var bekendt med, herunder fx hardware eller software, der tilsluttes/installeres efter levering har fundet sted. Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkter, som ikke er sket i overensstemmelse med Combo IT's anvisninger. Fejl opstået som følge af kundens manglende uddannelse eller anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation. Indskrænkning i systemets funktionalitet eller udvikling, som er forårsaget af kundens egen installation/implementering af software, herunder opdateringer m.v. Har kunden reklameret over mangler, og viser det sig, at der ikke foreligger mangler, som Combo IT har ansvaret for eller på anden måde kan tilregnes Combo IT, skal kunden erstatte de udgifter/omkostninger, Combo IT måtte have haft i den anledning, herunder kørselsgebyr og konsulenttimer anvendt til konstatering og eventuel afhjælpning af forholdet. 9. Ansvarsbegrænsning Combo IT er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af data eller omkostninger til tredjemandsafhjælpning samt lignende indirekte tab eller skade. Combo IT's erstatningsansvar er under alle omstændigheder, herunder for direkte tab og forsinkelse, begrænset til 10 % af den mangelfulde eller forsinkede leverances fakturaværdi eksklusiv moms. Er der således alene mangler ved konsulentydelsen, beregnes de 10 % alene af det pågældende vederlag for konsulentydelsen. Combo IT påtager sig produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af lovgivningens ufravigelige regler. Ethvert ikke lovreguleret produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning er således udtrykkeligt fraskrevet. 10. Dokumentation og vejledning Med leverancer følger produktbeskrivelser, manualer og brugervejledninger til standardsoftware i det omfang, dette måtte være udarbejdet af producenten for det pågældende softwareprodukt, og i det omfang dette sædvanligvis medfølger uden beregning. Udarbejdelse af specialdokumentation, herunder dokumentation for specialtilpasninger m.v., skal aftales konkret med Combo IT, og i så fald betales der for dette arbejde efter medgået tid. 11. Kundens brugsret m.v. Ved køb af standardsoftware erhverver kunden den brugsret, der følger af licensbetingelserne til dette software. Kunden må alene anvende softwaren og den medfølgende dokumentation, som angivet i disse licensbetingelser, og kunden skal overholde alle vilkår i betingelserne. For specialtilpasninger og andet specielt udviklet software udført af Combo IT, erhverver kunden en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til sådanne specialtilpasninger og

6 andet specielt udviklet software. Alle rettigheder, herunder samtlige ophavsrettigheder, tilhører Combo IT. Herudover kan kunden udøve de rettigheder, der følger ufravigelige regler i ophavsretsloven. Kundens brugsret er betinget af betaling af den fremsendte faktura, og brugsretten indtræder først ved fuld betaling. Betales fakturaen ikke, er kunden ikke berettiget til at anvende det leverede, og en anvendelse vil i givet fald medføre en krænkelse af Combo IT's rettigheder, herunder ophavsrettigheder. 12. Force Majeure Parterne kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationssystemer, virusangreb, leveringsproblemer hos underleverandører, længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere. Er en part ramt af force majeure, påhviler det denne part snarest muligt at gøre den anden part opmærksom herpå. Har force majeure situationen varet i mere end 3 måneder, kan parterne annullere enhver ordre og ethvert arbejde for den del af leverancen, der er ramt af force majeure. Ved annullering er ingen af parterne ansvarlig for tab hos den anden part, og der kan ikke kræves erstatning, krav på forholdsmæssig afslag eller gøres andre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af force majeure. 13. Eksport/reeksport Selvom licensbetingelser m.v. måtte indeholde vilkår, der berettiger kunden til at flytte eller overdrage software, forpligter kunden sig til at overholde de til enhver tid gældende love og forordninger vedrørende eksport/reeksport, herunder US Export Administration Act of 1979 med senere ændringer. 14. Service, hotline og opdateringsaftale Ønsker kunden efter levering af software og konsulentydelser efterfølgende service og/eller mulighed for hotline eller opdatering af softwaren, udover hvad der fremgår af nærværende betingelser, tilbydes kunden at tegne service-, hotline- og Driftsabonnement på Combo IT's sædvanlige vilkår for disse ydelser. 15. Lovvalg og værneting Enhver tvist, som måtte udspringe af disse vilkår eller samhandel mellem parterne i øvrigt, skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. Tvisten afgøres ved anvendelse af dansk ret. Såfremt sags genstanden, beregnet efter almindelige regler for beregning af retsafgift, overstiger DKK 1 million, er hver part dog berettiget til i stedet at laden sagen indbringe for voldgift i overensstemmelse med "Regler for behandling af sager" ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Aberration). Voldgiftsretten består af 3 voldgiftsmænd, hvor formanden udpeges af instituttet, og hver part kan udpege 1 voldgiftmand. Udpeger en part ikke en voldgiftsmand inden Det Danske Voldgiftsinstituts frist, udpeges også denne af Det Danske Voldgiftsinstitut.

7 Nærværende vilkår er gældende ved fremsendelse til kunden, men for god ordens skyld anmodes kunden om at returnere til Combo IT et eksemplar af vilkårene i underskrevet stand. For kunden:, den / 20 Evt. firmastempel:

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren maj 2012

EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren maj 2012 EFFEKTIV BRUGERHÅNDTERING User Management System til uddannelsessektoren maj 2012 Indholdsfortegnelse UMS - Effektiv Brugerhåndtering 3 UMS Modulløsninger: BACKEND 4 UMS Modulløsninger: FRONTEND 8 Modulafhængigheder

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere