Bornholms Regionskommune. Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune. Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007 (erstatter tidligere vejledning gældende for perioden efter 1. januar 2004) Side 1 af 17

2 1.1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet som erstatning for den tidligere gældende vejledning om registrering af fysiske aktiver, for perioden efter 1. januar Vejledningen omfatter aktiver der er anskaffet efter 1. januar I bilag 1 er fastsat overordnede levetider for de enkelte aktivtyper. Nogle af aktiverne har en autoriseret levetid, hvilket betyder at alle kommuner skal anvende den samme levetid på disse aktivtyper. For aktiver som ikke har en autoriseret levetid gælder det, at de i bilag 1 anførte levetider skal betragtes som vejledende, idet levetiden for de enkelte aktiver forudsættes konkret vurderet. Bilaget skal ikke opfattes som udtømmende, idet der i de enkelte virksomheder kan være aktiver, der ikke fremgår af listen. Men det er hensigten, at bilaget i disse tilfælde skal anvendes som grundlag til at finde et sammenligneligt aktiv. Opstår der tvivl om levetiden for et konkret aktiv, kan der rettes henvendelse til de respektive Fagsekretariateter. Vejledningen omfatter ikke registrering af aktiver tilhørende forsyningsvirksomden, for hvem der gælder særlige regler. Forsyningsvirksomhedens procedure ved registrering af fysiske aktiver er beskrevet i et separat bilag (bilag 5). 1.2 Aktiver omfattet af registreringen Det er som udgangspunkt udelukkende aktiver, som Regionskommunen ejer, som har en brugs- /levetid på mere end 1 år, og som har en anskaffelsespris på kr. ekskl. moms* eller derover, der skal registreres. Herudover omfatter registreringen aktiver som Regionskommunen har lånt ud til andre aktiver som Regionskommunen har leaset via finansiel leasing aktiver, som tilhører selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Registreringen omfatter alle aktiver omfattet af foranstående uanset anskaffelsen er bogført som drift (dranst 1) eller som anlæg (dranst 3). For aktiver, der anvendes af flere virksomheder, registreres aktivet alene ved den virksomhed, der har det overordnede ansvar for aktivets drift, idet en evt. omkostningsfordeling foretages via betaling mellem de enkelte virksomheder. Ved finansiel leasing forstås et engagement, som primært er indgået af finansieringsmæssige årsager, og hvor leasingtager har overtaget alle rettigheder og risici i forbindelse med aktivet, selvom ejerskabet ikke formelt er overdraget. *) For funktion 2.31 Busdrift og 5.30 Ældreboliger, som ikke er omfattet af momsudligningsordningen gælder en anskaffelsespris på kr. inkl. moms. 1.3 Ansvar Lederen af de enkelte fagsekretariater har ansvaret for, at registreringen af Regionskommunens aktiver foretages i overensstemmelse med disse regler herunder at samtlige aktiver** registreres ved tilgange/afgange/ændringer, dog med følgende undtagelser: Teknik- og Miljøudvalget: Ansvaret er placeret hos lederne af de enkelte virksomheder Side 2 af 17

3 Lederen af Politisk og Administrativt Sekretariat samt lederen af Regional Udvikling har ansvaret for registreringen af aktiver indenfor eget område. Økonomi og Analyse er ansvarlig for at retningslinierne meddeles til de respektive områder. **) Gælder tillige for selvejende institutioner med driftsoverenskomst. 1.4 Aktiver som ikke er omfattet af registreringen Aktiver i form af infrastruktur, dvs. veje, rastepladser m.v. skal ikke registreres. 1.5 Generelle regler Levetider Ved vurderingen af et aktivs levetid er udgangspunktet den forventede økonomiske levetid, hvor bl.a. følgende forhold indgår: Den typiske brugstid for det pågældende aktiv eller lignende aktiver Risikoen for teknologisk forældelse Aktivets vedligeholdelsesstand Eventuelle juridiske begrænsninger i brugen Det forventede slid Om aktivets forventede brugstid afhænger af levetiden for andre aktiver Som hovedregel anvendes de i bilag 1 anførte levetider, men såfremt disse levetider afviges, skal afvigelsen begrundes i bemærkningsfeltet i indberetningsskemaet, som er optrykt som bilag 2. Bemærk at nogle aktivers levetid er autoriseret og at der dermed ikke er mulighed for at lave en afvigelse. Der er fastsat følgende hovedregler for aktivernes levetider (afskrivningsperiode): Beboelsesbygninger Ubegrænset (ingen afskrivning) Grunde Ubegrænset (ingen afskrivning) Øvrige bygninger år. Særlige bygningsinstallationer max. 20 år Tekniske anlæg og driftsmateriel 5-20 år Inventar og It-udstyr 3-10 år. Ovenstående kategorier er yderligere specificeret pr. aktivtype - se bilag Side 3 af 17

4 1.5.2 Værdiansættelse Generelt Ved værdiansættelsen medregnes eventuelle omkostninger, der direkte er forbundet med ibrugtagelsen f.eks. projekteringsudgifter, leverings- og klargøringsudgifter m.v. EU-tilskud, fondstilskud, donationer, tilslutningsafgifter m.v. ydet til anskaffelsen af et givet aktiv, skal ikke fradrages ved værdiansættelsen. Grunde og bygninger De enkelte ejendommene skal opdeles i grunde, bygninger og særlige bygningsinstallationer, der skal registreres hver for sig, da de har en varierende levetid. Almindelige bygningsinstallationer registreres ikke særskilt, idet de betragtes som en del af bygningsmassen. Grunde og bygninger (herunder bygninger med særlige bygningsinstallationer) registreres til anskaffelsesprisen. Denne samlede værdi opdeles i grundværdi, bygningsværdi og værdi af særlige bygningsinstallationer. I de tilfælde hvor værdien af særlige bygningsinstallationer ikke kan opgøres, fastsættes værdien til at udgøre en procentvis andel af bygningsværdien efter et konkret skøn. For gennemgribende ombygninger/renoveringer af bygninger der forlænger den samlede bygningsmasses levetid og/eller kapacitet, skal anskaffelsesprisen tillægges bygningsværdien, og den samlede bygning betragtes i levetidsmæssig henseende som nyopført. Registreringen foretages i samarbejde med Økonomi & Analyse. For ombygninger/renoveringer af bygninger der ikke forlænger den samlede bygningsmasses levetid og/eller kapacitetskal anskaffelsesprisen ikke registreres, idet den sidestilles med almindelig vedligeholdelse som straksafskrevet. Grunde og/eller bygninger som er bestemt til videresalg, kategoriseres i en gruppe for sig selv. En politisk beslutning om salg af en ejendom bevirker at ejendommen skal flyttes fra kategorien grunde og bygninger til kategorien grunde og bygninger bestemt til videresalg. Tekniske anlæg og driftsmateriel m.v. Registreres til anskaffelsesprisen. Ved værdiansættelsen af biler, øvrige transportmidler og kørende materiel skal værdien af ekstraudstyr m.v. medregnes ved registreringen af det enkelte aktiv. Inventar og It-udstyr Generelt skal inventar kun registreres, hvis den enkelte anskaffelse har en værdi, der overstiger kr. eller hvis anskaffelsen indgår i en samlet funktion med samme anvendelsesformål. I disse tilfælde registreres inventaret som en samlet enhed, selvom de enkelte anskaffelser har en værdi på under kr. Inventar og IT-udstyr registreres til den faktiske anskaffelsespris. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid, samtidig med at aktivet omkategoriseres, idet det ikke længere er under udførelse Side 4 af 17

5 Immaterielle anlægsaktiver Der skelnes mellem immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag og internt oparbejdede immaterielle aktiver: Immaterielle aktiver erhvervet mod vederlag: Immaterielle anlægsaktiver kan typisk være erhvervede IT-software programmer, større investeringer i IT-systemer, herunder opgraderinger af eksisterende standardsystemer, patenter, licenser. Der gælder principielt samme retningslinier for indregning og måling af såvel immaterielle som materielle aktiver. Aktivet skal have en brugstid udover ét år, værdien skal kunne opgøres pålideligt og skal herudover overstige den fastsatte bagatelgrænse på kr. Aktivering af internt oparbejdede immaterielle aktiver: For at internt oparbejdede immaterielle aktiver, f.eks. interne udviklingsprojekter, herunder ITsystemer, kan aktiveres forudsættes det, at aktivet er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen. Immaterielle aktiver skal kun aktiveres, såfremt værdien kan opgøres pålideligt. Det er således et krav, at projektet kan afgrænses og ressourceudnyttelsen opgøres pålideligt f.eks. ved hjælp af et tidsregistreringssystemer eller lignende. Det er alene udgifter afholdt i udviklingsfasen og efterfølgende udgifter afholdt i driftsfasen i form af forbedret funktionalitet, der skal aktiveres. Udgifter i driftsfasen må ikke aktiveres, idet disse ikke bidrager til en værdiforøgelse. Det skal understreges, at aktivering af internt oparbejde immaterielle aktiver stiller betydelige krav til dokumentation af det faktiske ressourceforbrug. For immaterielle anlægsaktiver må der maksimalt anvendes en afskrivningsperiode på 10 år. Dette skyldes, at immaterielle aktiver har en høj risiko for teknisk eller teknologisk forældelse, og at usikkerheden ved fastsættelsen af levetiden er større, jo længere levetiden antages at være. Varebeholdninger Varebeholdninger over 1 mio. kr. skal registreres. Det samme gør sig gældende for varelagre mellem kr. og 1 mio. kr., hvis der er forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. For at en forskydning i varebeholdningen kan kategoriseres som væsentlig, forudsætter det at Forskydningen overstiger 50% af primo varebeholdningen/lageret (forskydning = ændring i varebeholdning/lager i perioden 1. januar 31. december) og Forskydningen overstiger 10% af omsætningen (bruttoudgiften) på den funktion/sted, hvor forskydningen skal omkostningsføres i resultatopgørelsen og Forskydningen overstiger kr. Varebeholdninger måles som udgangspunkt til kostpris efter FIFO-princippet Side 5 af 17

6 1.5.3 Tidsterminer Tilgange/afgange/ændringer i anlægskartoteket foretages i ibrugtagningsåret for tilgange og i salgsåret/det år hvor aktivet ikke anvendes mere for så vidt angår afgange/ændringer. Registreringerne bør foretages regelmæssigt for at sikre en løbende kontinuitet. Tidsfrist for indberetning af tilgange/afgange/ændringer i anlægskartoteket for det pågældende kalenderår fremgår af tidsplan for regnskabsafslutning som Økonomi og Analyse sender ud omkring årsskiftet. Efter endt indberetning af tilgange/afgange/ændringer i anlægskartoteket foretages en kørsel hvor aktiverne afskrives i regnskabsåret. De foretagne afskrivninger indgår i omkostningsregskabet (jf. pkt ) og det er muligt i løbet af året at foretage periodiske afskrivninger, således at f.eks. afskrivningerne pr. 30. april (perioden 1. januar 30. april) bliver bogført i omkostningsregnskabet. Ansvaret for at afskrivningerne bliver foretaget og bogført i det rette regnskabsår er placeret i henhold til pkt Afskrivningen foretages med virkning fra anskaffelsesdagen (beregnes automatisk af systemet) Kvalitetssikring Til sikring af fuldstændighed trækkes en fortegnelse over anlægsaktiver, som udleveres til de ansvarlige jf. pkt. 1.3 for kontrol af korrekt registrering i anlægskartoteket, hvor det kontrolleres: At de anførte anlægsaktiver på kartoteksfortegnelsen forefindes rent fysisk, og at de fortsat anvendes i produktionen eller tilvejebringelsen af en serviceydelse. At der ikke rent fysisk forefindes anlægsaktiver, som burde være registreret i anlægskartoteket. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem anlægsfortegnelsen og de faktiske forhold, udfyldes indberetningsskema med oplysninger om eventuelle til- og afgange til anlægskartoteket samt eventuelle øvrige ændringer. Efterfølgende godkendes endelig anlægsfortegnelse af de ansvarlige for registreringen jf. pkt Den godkendte anlægsfortegnelse fremsendes til Økonomi og Analyse sammen med ledelseserklæring (jf. bilag 4) underskrevet af de ansvarlige for registreringen jf. pkt De ansvarlige for registreringen kan vælge at anmode de enkelte virksomheder om at underskrive en tilsvarende ledelseserklæring med henblik på at sikre sig at der er udført kvalitetssikring i de enkelte virksomheder. Ovenstående foretages inden for de anførte tidsfrister i Tidsplan for regnskabsafslutningen for de respektive år. Økonomi og Analyse foretager stikprøvevis kontrol af der er udført kvalitetssikringer Afstemninger Økonomi og Analyse sikrer, at der er overensstemmelse mellem registreringer i anlægskartoteket af tilgange/afgange/ændringer og bevægelserne på hovedkonto 8 (Regionskommunens balance) Side 6 af 17

7 1.5.6 Arkivering Materialet der danner grundlaget for registreringen i anlægskartoteket skal opbevares særskilt. Materialet skal være tilgængeligt så længe aktivet er i regionskommunens besiddelse, dog minimum et år efter afhændelsesåret Side 7 af 17

8 BILAG 1 Levetider pr. aktivtype: 01 Bygninger og grunde Ubegrænset levetid (Registreres altid) o Grunde o Beboelsesejendomme Levetid år o Administrationsbygninger (autoriseret levetid) o Museer (50 år) Levetid 30 år o Lagerbygninger o Industribygninger (bygninger der er udsat for stærk slitage) som storkøkkener, værkstedsbygninger, beskyttede værksteder, laboratorier o Garagebygninger o Midlertidige bygninger o Industri-, håndværks- og erhvervsbygninger o Vand- og varmeværker o Forbrændingsanlæg o Rensningsanlæg og pumpestationer o Domicilbygninger (BOFA) Levetid år (autoriseret levetid) o Biblioteker o Skoler o Daginstitutioner, fritidshjem, klubber og øvrige institutioner o Plejehjem o Servicebygninger o Idræts- og Svømmehaller o Brandstationer Levetid 20 år o Tekniske bygninger og anlæg, BOFA Levetid 15 år (autoriseret levetid) o Kommunale kiosker eller pavillioner Side 8 af 17

9 Levetid 10 år o Drivhuse o Toiletbygninger m.v. 02 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Varierende levetid o Særlige bygningsinstallationer Levetiden for særlige bygningsinstallationer såsom elevatorer, udsugningsanlæg, klimaanlæg, solcelleanlæg i ovenstående bygninger fastsættes efter konkret skøn, dog max 20 år. Levetid 20 år o Både Levetid år (autoristeret levetid) o Sneplove o Fejemaskiner o Visse maskiner til udendørsarbejde, såsom asfalts-,beton- og mørtelmaskiner, større gravemaskiner, traktorgravemaskiner samt planeringsmaskiner o Elektriske motorer/maskiner o Udstyr til affaldshåndtering o Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder og lignende (køkkenmaskiner, fryse- og køleskabe, varmluftsugere, symaskiner m.m.) Levetid 10 år o Gødnings- og saltspredere o Slamsugningsudstyr o Seperations- og røggashåndteringsudstyr Levetid 5 10 år o Rullende materiel, BOFA o Laboratorieudstyr (autoriseret levetid) o Øvrigt driftsmateriel og inventar, BOFA Levetid 5-8 år (autoriseret levetid) o Større lastbiler og busser o Påhængsvogne o Personbiler og handicapbiler Side 9 af 17

10 Levetid 7 år o Traktorer o Trucks o EEG-udstyr o EKG-udstyr o Gammakameraer o Udstyr til hørediagnostik o Ultralydudstyr o Overvågningsudstyr o Defibrillatorer o Diatermiudstyr o Endoskopiudstyr o Infusionspumper o Laserudstyr o Respiratorer o Genoptræningsudstyr Levetid 5 år o Minibusser o Øvrige transportmidler så som mindre påhængsvogne, cykler, trillebøre og sækkevogne o Kørestole o Græsslåmaskiner o Kompressorer, røgdykkerudstyr, beskyttelsesmasker, røgsugere o Diverse rengøringsmaskiner (skuremaskiner med vandsugere, tørretumblere og vaskemaskiner) o Værkstedsmaskiner såsom svejseapparater, sprøjteapparater, komprimeringsapparater m.m. o Arbejdsstationer til billeddiagnostik o Dialyseudstyr o Syregaskoncentratorer o Telemedicinudstyr o Oxygenkoncentrator o Udstyr til fjernstyret mikroskopi og endoskopi o Digitaliseret informations- og billedsystem på sygehuse Side 10 af 17

11 03 Inventar og IT-udstyr Levetid 10 år o Måleapparater- og instrumenter m.v. (autoriseret levetid) o Legepladsudstyr (autoriseret levetid) o El- og VVS-udstyr (autoristeret levetid) o Dyrere værktøj (trykluftsværktøj) (autoriseret levetid) o Brandslukkere m.v. o Pumper, kompressorer m.v. o Flytbare trafik-lyssignaler m.v. Levetid 5 år o Udstyr i AV-centraler (radioinstrumenter, kopieringsudstyr, båndspillere, TV-apparater m.m.) o Indlæringsapparater og handicaphjælpemidler o Medicinske instrumenter, opsynsudstyr o Måleapparater til vedligeholdelse af vejanlæg Levetid 3-5 år (autoriseret levetid) o Inventar på institutioner o Kontorinventar Levetid 3 år (autoriseret levetid) o IT-udstyr, fax og andet kommunikationsudstyr o Kommunikationsudstyr i bygninger, såsom telefonsøgere, samtaleanlæg m.v. o Alameringsudstyr (kommunikationsradioer) o Større computere og netværksudstyr Side 11 af 17

12 Blanket til brug ved registrering af aktiver Bilag 2 En blanket pr. aktiv over kr (Vejledning til udfyldelse af skemaet: se efterfølgende sider) Virksomhedens navn: 1. Beskrivelse af aktivet (art/betegnelse) Kompas regnskab/omkostningsted OPUS: 2. Identifikation (Serienr., registreringsnr, stelnr., Matrikelnr., BBR ejendomsnr. eller lignende identifikation.) 3. Fysisk placering 4. Anskaffelsesdato 5. Afskrivningsperiode/levetid 6. Kostpris ekskl. moms 7. Kostpris inkl. moms (kun ved busdrift og ældreboliger) 8. Er aktivet leaset? Hvis ja, sendes kontrakt og nærværende blanket til ØK. & Analyse 9. Evt. scrapværdi Ja Nej Efterfølgende punkter (10-16) udfyldes af den der laver registreringen i Kompas/OPUS: 10. Anlægsartskode 11. Funktion Anlægsgruppekode 13. Anlægsundergruppe Pt. Ikke i brug 14. Ejerforhold 15. Omkostningssted 16. Nr. i Kompas/OPUS efter registrering Eventuelle bemærkninger: Ved ændringer til allerede registrerede aktiver udfyldes kun følgende punkter: 17. Aktivets nummer i Kompas/OPUS 18. Årsag til ændring (solgt, skrottet, opeller nedskrivning af værdi m.v.) Skema udfyldt af: Indberettet i Kompas/OPUS af: (dato og underskrift) (dato og underskrift) Kvalitetskontrol (virksomhedsleder): (dato og underskrift) Side 12 af 17

13 Vejledning i udfyldelse af skemaet: Punkt 1 Beskrivelse af aktivet Punkt 2 Identifikation Punkt 3 Fysisk placering Punkt 4 Anskaffelsesdato Punkt 5 Afskrivningsperiode/levetid Punkt 6 Kostpris (ekskl. moms) Punkt 7 Kostpris (inkl. moms) Punkt 8 Er aktivet leaset? Punkt 9 Evt. Scrapværdi Definition: Den forventede salgspris (ekskl. moms) fratrukket eventuelle nedtagelses, salgsog retableringsomkostninger ved udløbet af aktivets brugstid F.eks. bil, computer, fejemaskine, ultralydscanner Hvor aktivet har et entydigt identifikationsnummer, skal dette anføres. Ved bygninger og grunde anføres BBR ejendomsnr. og matrikelnr. Adresse, bygningsbetegnelse, evt. lokalenr. Måned og år for anskaffelsen (fremgår af datoen på fakturaen).. De fysiske aktiver er blevet inddelt i grupper, og har fået tildelt en vejledende afskrivningsperiode, se bilag 1. Aktiver tilhørende BOFA afskrives ikke i anskaffelsesåret. Finansielt leasede aktiver afskrives generelt i overensstemmelse med leasingperioden, dog maksimalt i en periode svarende til den vejledende afskrivningsperiode, jævnfør bilag 1. Hvis et leaset aktiv forventes overtaget af kommunen ved leasingperiodens udløb, kan afskrivningsperioden i dette tilfælde godt overstige leasingperioden. Kopi af fakturaen skal vedlægges. Kostprisen udgør købsprisen ekskl. moms men inkl. eventuelle afgifter og omkostninger, der er direkte forbundet med ibrugtagelsen af aktivet (f.eks. omkostninger forbundet med montering eller installation af aktivet, leveringsomkost-ninger samt evt. honorarer til fagkonsulenter). Hvis aktivet kan henføres til busdrift eller ældreboliger, udgør kostprisen købsprisen inkl. moms med tillæg af eventuelle afgifter og omkostninger, der er direkte forbundet med ibrugtagelsen af aktivet (f.eks. omkostninger forbundet med montering eller installation af aktivet, leveringsomkostninger samt evt. honorarer til fagkonsulenter). Der svares ja eller nej på, om aktivet er leaset. Det vil som regel fremgå af fakturaen, f.eks. hvis modtageradressen er et leasingfirma. Hvis ja, sendes kopi af blanketten sammen med kopi af leasingkontrakten til Økonomi og Analyse. Nummeret i Kompas/OPUS skal starte med et L. Denne rubrik udfyldes kun i de tilfælde, hvor der kontraktmæssigt er fastsat en værdi på et aktiv ved udskiftning. Anvendelse af scrapværdi er som regel kun aktuelt ved leasing Side 13 af 17

14 Efterfølgende punkter (10-16) er relevant for den der laver registreringen i Kompas/OPUS Punkt 10 Brug rulleliste ved elektronisk udfyldelse. Anlægsartskode Vælg mellem: Finansielle aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Omsætningsaktiver Punkt 11 Funktion Punkt 12 Anlægsgruppekode Punkt 13 Anlægsundergruppe Punkt 14 Ejerforhold Består af 6 cifre. Første ciffer er et nul og er fortrykt på blanketten. Koden findes i Kompas, Anlæg, fanebladet struktur. Eksempel: = El-forsyning Brug rulleliste ved elektronisk udfyldelse. 01 Grunde og bygninger 02 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 03 Inventar herunder computere og andet ITudstyr 04 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 05 Immaterielle anlægsaktiver 06 Varebeholdninger 07 Grunde og bygninger bestemt til videresalg Pt. ikke i brug. Giver mulighed for at splitte anlægsgruppekoden op i flere enheder. Kan ibrugtages efter nærmere aftale med Økonomi og Analyse. Brug rulleliste ved elektronisk udfyldelse. 1 Egne virksomheder 2 Selvejende virksomheder Selvejende virksomheder kan f.eks. være børnehaver med hvem der er lavet driftsoverenskomst Punkt 15 Er autoriseret på områderne daginstitutioner, Omkostningssted skolefritidsordninger og folkeskoler. Koden findes i Kompas, Anlæg, fanebladet struktur. Punkt 16 Aktivet får et nummer i Kompas når det bliver Nummer i Kompas/OPUS registreret. Skal starte med et L hvis der er tale om et finansielt leaset aktiv. Efterfølgende punkter er relevante ved registrering af ændringer til registrerede aktiver Punkt 17 Se punkt 16. Aktivets nummer i Kompas/OPUS Punkt 18 Årsag til ændring Årsagen til ændringen anføres. Ændringen kan f.eks. være at aktivet er solgt, bortkommet, skrottet eller der skal foretages en op- eller nedskrivning af aktivets værdi. Op- eller nedskrivninger foretages i samråd med Økonomi og Analyse. Hvis aktivet har et identifikationsnr. (se punkt 2) anføres dette. Eventuel salgspris ekskl. moms anføres Side 14 af 17

15 Bilag 3 Definitioner af anvendte ord i denne vejledning. Afskrivning: En systematisk fordeling af aktivets afskrivningsgrundlag over aktivets brugstid. Afskrivningsgrundlaget: Udgøres af anskaffelses- eller kostprisen. I enkelte tilfælde, hvor der eksisterer en scrapværdi, skal denne fratrækkes anskaffelsesprisen. For aktiver, der er nedskrevet fratrækkes nedskrivningen og for aktiver der er opskrevet tillægges opskrivningen. I udgangspunktet dvs. ved i ibrugtagelsen fastsættes afskrivningsgrundlaget som anskaffelses- eller kostpris fratrukket eventuel scrapværdi. Afskrivningsperiode: Afskrivningsperioden er identisk med den tid, som Regionskommunen forventer at benytte aktivet, dvs. brugstiden. Aktiv: Et aktiv defineres i regnskabslitteraturen som en anskaffelse der a) er forbundet med fremtidige økonomiske fordele eller servicepotentiale, b) er et resultat af en allerede indtruffet begivenhed eller transaktion og c) hvor de fremtidige fordele eller det fremtidige servicepotentiale kontrolleres af pågældende myndighed Anskaffelsesprisen/kostpris: Anskaffelsesværdien består af købsprisen incl. told eller andre eventuelle afgifter i forbindelse med købet - dog excl. moms. Desuden skal omkostninger, der er direkte forbundet med ibrugtagelsen af aktivet medregnes i anskaffelsesprisen. Eventuelle mængderabatter fratrækkes anskaffelsesprisen. Anlægsaktiv: Et aktiv, der er bestemt til vedvarende brug eller eje og som er anskaffet til brug til produktion, handel med varer og tjenesteydelser, udlejning eller administrative formål. Bogført værdi: Defineres som anskaffelses- eller kostprisen tillagt eventuelle opskrivninger og fratrukket afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Brugstid: Den periode aktivet forventes benyttet til det fastsatte formål. Genanskaffelsesværdi: Den værdi eller det beløb, som skal betales ved genanskaffelse eller reproduktion af identiske aktiver eller af aktiver, der har samme produktionskapacitet. Immaterielt anlægsaktiv. Defineres som et ikke-finansielt anlægsaktiv uden fysisk substans. Materielt anlægsaktiv. Et anlægsaktiv med fysisk substans. Nedskrivning. En reduktion af aktivets værdi som følge af en objektiv konstaterbar hændelse, der har bevirket, at den fremtidige nytte af aktivet er lavere end den bogførte værdi, og denne værdi forringelse forventes at være permanent Side 15 af 17

16 Omsætningsaktiv: Aktiver der ikke er bestemt for vedvarende brug eller eje. Opskrivning: En forøgelse af aktivets værdi som følge af f.eks. en forbedring af aktivet, der har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi, og denne værdiforøgelse kan forventes at være permanent. Scrapværdi. Defineres som den forventede salgspris fratrukket eventuelle nedtagelses-, salgs- og retableringsomkostninger ved udløbet af aktivets brugstid Side 16 af 17

17 BILAG 4 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med registreringen af tilgange/afgange/ændringer for regnskabsåret: inden for mit ansvarsområde skal jeg efter bedste overbevisning bekræfte følgende: Alle væsentlige aktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget og fremgår på rigtig måde på vedlagte anlægsfortegnelse i overensstemmelse med Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007 og i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for kommuner. Alle beholdninger er optaget på status, jf. Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar Alle finansielle leasingkontrakter er optaget. Der er ingen verserende eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav, som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af anlægsfortegnelsen, og som ikke er oplyst til Økonomi og Analyse som eventualforpligtelse. Der er ikke indgået kontraktlige forpligtelser for anskaffelse af anlægsaktiver og lignende, der ikke fremgår af anlægsoversigten. Der er imellem opgørelsesdatoen og underskriftsdatoen ikke fremkommet forhold eller transaktioner med væsentlig indflydelse, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i anlægsfortegnelsen. Der er ikke i forbindelse med udarbejdelse af anlægsfortegnelsen konstateret besvigelser udover, hvad Økonomi og Analyse er gjort bekendt med, og risikoen for, at der kan forekomme besvigelser vurderes som lav. Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for anlægsfortegnelsen, som ikke allerede er kommet til Deres kendskab. Underskrift Side 17 af 17

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 8.2 Anlægskartoteket Den detaljerede registrering af regionens materielle aktiver sker i et særskilt

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 1 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 2 Budget-

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

OPRETTELSE AF ANLÆGSAKTIVER NAVISION STATS ANLÆGSMODUL

OPRETTELSE AF ANLÆGSAKTIVER NAVISION STATS ANLÆGSMODUL Vejledning til OPRETTELSE AF ANLÆGSAKTIVER I NAVISION STATS ANLÆGSMODUL Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Denne vejledning giver en beskrivelse af hvad der skal registreres og hvorledes nye

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere