Bornholms Regionskommune. Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune. Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007 (erstatter tidligere vejledning gældende for perioden efter 1. januar 2004) Side 1 af 17

2 1.1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet som erstatning for den tidligere gældende vejledning om registrering af fysiske aktiver, for perioden efter 1. januar Vejledningen omfatter aktiver der er anskaffet efter 1. januar I bilag 1 er fastsat overordnede levetider for de enkelte aktivtyper. Nogle af aktiverne har en autoriseret levetid, hvilket betyder at alle kommuner skal anvende den samme levetid på disse aktivtyper. For aktiver som ikke har en autoriseret levetid gælder det, at de i bilag 1 anførte levetider skal betragtes som vejledende, idet levetiden for de enkelte aktiver forudsættes konkret vurderet. Bilaget skal ikke opfattes som udtømmende, idet der i de enkelte virksomheder kan være aktiver, der ikke fremgår af listen. Men det er hensigten, at bilaget i disse tilfælde skal anvendes som grundlag til at finde et sammenligneligt aktiv. Opstår der tvivl om levetiden for et konkret aktiv, kan der rettes henvendelse til de respektive Fagsekretariateter. Vejledningen omfatter ikke registrering af aktiver tilhørende forsyningsvirksomden, for hvem der gælder særlige regler. Forsyningsvirksomhedens procedure ved registrering af fysiske aktiver er beskrevet i et separat bilag (bilag 5). 1.2 Aktiver omfattet af registreringen Det er som udgangspunkt udelukkende aktiver, som Regionskommunen ejer, som har en brugs- /levetid på mere end 1 år, og som har en anskaffelsespris på kr. ekskl. moms* eller derover, der skal registreres. Herudover omfatter registreringen aktiver som Regionskommunen har lånt ud til andre aktiver som Regionskommunen har leaset via finansiel leasing aktiver, som tilhører selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Registreringen omfatter alle aktiver omfattet af foranstående uanset anskaffelsen er bogført som drift (dranst 1) eller som anlæg (dranst 3). For aktiver, der anvendes af flere virksomheder, registreres aktivet alene ved den virksomhed, der har det overordnede ansvar for aktivets drift, idet en evt. omkostningsfordeling foretages via betaling mellem de enkelte virksomheder. Ved finansiel leasing forstås et engagement, som primært er indgået af finansieringsmæssige årsager, og hvor leasingtager har overtaget alle rettigheder og risici i forbindelse med aktivet, selvom ejerskabet ikke formelt er overdraget. *) For funktion 2.31 Busdrift og 5.30 Ældreboliger, som ikke er omfattet af momsudligningsordningen gælder en anskaffelsespris på kr. inkl. moms. 1.3 Ansvar Lederen af de enkelte fagsekretariater har ansvaret for, at registreringen af Regionskommunens aktiver foretages i overensstemmelse med disse regler herunder at samtlige aktiver** registreres ved tilgange/afgange/ændringer, dog med følgende undtagelser: Teknik- og Miljøudvalget: Ansvaret er placeret hos lederne af de enkelte virksomheder Side 2 af 17

3 Lederen af Politisk og Administrativt Sekretariat samt lederen af Regional Udvikling har ansvaret for registreringen af aktiver indenfor eget område. Økonomi og Analyse er ansvarlig for at retningslinierne meddeles til de respektive områder. **) Gælder tillige for selvejende institutioner med driftsoverenskomst. 1.4 Aktiver som ikke er omfattet af registreringen Aktiver i form af infrastruktur, dvs. veje, rastepladser m.v. skal ikke registreres. 1.5 Generelle regler Levetider Ved vurderingen af et aktivs levetid er udgangspunktet den forventede økonomiske levetid, hvor bl.a. følgende forhold indgår: Den typiske brugstid for det pågældende aktiv eller lignende aktiver Risikoen for teknologisk forældelse Aktivets vedligeholdelsesstand Eventuelle juridiske begrænsninger i brugen Det forventede slid Om aktivets forventede brugstid afhænger af levetiden for andre aktiver Som hovedregel anvendes de i bilag 1 anførte levetider, men såfremt disse levetider afviges, skal afvigelsen begrundes i bemærkningsfeltet i indberetningsskemaet, som er optrykt som bilag 2. Bemærk at nogle aktivers levetid er autoriseret og at der dermed ikke er mulighed for at lave en afvigelse. Der er fastsat følgende hovedregler for aktivernes levetider (afskrivningsperiode): Beboelsesbygninger Ubegrænset (ingen afskrivning) Grunde Ubegrænset (ingen afskrivning) Øvrige bygninger år. Særlige bygningsinstallationer max. 20 år Tekniske anlæg og driftsmateriel 5-20 år Inventar og It-udstyr 3-10 år. Ovenstående kategorier er yderligere specificeret pr. aktivtype - se bilag Side 3 af 17

4 1.5.2 Værdiansættelse Generelt Ved værdiansættelsen medregnes eventuelle omkostninger, der direkte er forbundet med ibrugtagelsen f.eks. projekteringsudgifter, leverings- og klargøringsudgifter m.v. EU-tilskud, fondstilskud, donationer, tilslutningsafgifter m.v. ydet til anskaffelsen af et givet aktiv, skal ikke fradrages ved værdiansættelsen. Grunde og bygninger De enkelte ejendommene skal opdeles i grunde, bygninger og særlige bygningsinstallationer, der skal registreres hver for sig, da de har en varierende levetid. Almindelige bygningsinstallationer registreres ikke særskilt, idet de betragtes som en del af bygningsmassen. Grunde og bygninger (herunder bygninger med særlige bygningsinstallationer) registreres til anskaffelsesprisen. Denne samlede værdi opdeles i grundværdi, bygningsværdi og værdi af særlige bygningsinstallationer. I de tilfælde hvor værdien af særlige bygningsinstallationer ikke kan opgøres, fastsættes værdien til at udgøre en procentvis andel af bygningsværdien efter et konkret skøn. For gennemgribende ombygninger/renoveringer af bygninger der forlænger den samlede bygningsmasses levetid og/eller kapacitet, skal anskaffelsesprisen tillægges bygningsværdien, og den samlede bygning betragtes i levetidsmæssig henseende som nyopført. Registreringen foretages i samarbejde med Økonomi & Analyse. For ombygninger/renoveringer af bygninger der ikke forlænger den samlede bygningsmasses levetid og/eller kapacitetskal anskaffelsesprisen ikke registreres, idet den sidestilles med almindelig vedligeholdelse som straksafskrevet. Grunde og/eller bygninger som er bestemt til videresalg, kategoriseres i en gruppe for sig selv. En politisk beslutning om salg af en ejendom bevirker at ejendommen skal flyttes fra kategorien grunde og bygninger til kategorien grunde og bygninger bestemt til videresalg. Tekniske anlæg og driftsmateriel m.v. Registreres til anskaffelsesprisen. Ved værdiansættelsen af biler, øvrige transportmidler og kørende materiel skal værdien af ekstraudstyr m.v. medregnes ved registreringen af det enkelte aktiv. Inventar og It-udstyr Generelt skal inventar kun registreres, hvis den enkelte anskaffelse har en værdi, der overstiger kr. eller hvis anskaffelsen indgår i en samlet funktion med samme anvendelsesformål. I disse tilfælde registreres inventaret som en samlet enhed, selvom de enkelte anskaffelser har en værdi på under kr. Inventar og IT-udstyr registreres til den faktiske anskaffelsespris. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid, samtidig med at aktivet omkategoriseres, idet det ikke længere er under udførelse Side 4 af 17

5 Immaterielle anlægsaktiver Der skelnes mellem immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag og internt oparbejdede immaterielle aktiver: Immaterielle aktiver erhvervet mod vederlag: Immaterielle anlægsaktiver kan typisk være erhvervede IT-software programmer, større investeringer i IT-systemer, herunder opgraderinger af eksisterende standardsystemer, patenter, licenser. Der gælder principielt samme retningslinier for indregning og måling af såvel immaterielle som materielle aktiver. Aktivet skal have en brugstid udover ét år, værdien skal kunne opgøres pålideligt og skal herudover overstige den fastsatte bagatelgrænse på kr. Aktivering af internt oparbejdede immaterielle aktiver: For at internt oparbejdede immaterielle aktiver, f.eks. interne udviklingsprojekter, herunder ITsystemer, kan aktiveres forudsættes det, at aktivet er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen. Immaterielle aktiver skal kun aktiveres, såfremt værdien kan opgøres pålideligt. Det er således et krav, at projektet kan afgrænses og ressourceudnyttelsen opgøres pålideligt f.eks. ved hjælp af et tidsregistreringssystemer eller lignende. Det er alene udgifter afholdt i udviklingsfasen og efterfølgende udgifter afholdt i driftsfasen i form af forbedret funktionalitet, der skal aktiveres. Udgifter i driftsfasen må ikke aktiveres, idet disse ikke bidrager til en værdiforøgelse. Det skal understreges, at aktivering af internt oparbejde immaterielle aktiver stiller betydelige krav til dokumentation af det faktiske ressourceforbrug. For immaterielle anlægsaktiver må der maksimalt anvendes en afskrivningsperiode på 10 år. Dette skyldes, at immaterielle aktiver har en høj risiko for teknisk eller teknologisk forældelse, og at usikkerheden ved fastsættelsen af levetiden er større, jo længere levetiden antages at være. Varebeholdninger Varebeholdninger over 1 mio. kr. skal registreres. Det samme gør sig gældende for varelagre mellem kr. og 1 mio. kr., hvis der er forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. For at en forskydning i varebeholdningen kan kategoriseres som væsentlig, forudsætter det at Forskydningen overstiger 50% af primo varebeholdningen/lageret (forskydning = ændring i varebeholdning/lager i perioden 1. januar 31. december) og Forskydningen overstiger 10% af omsætningen (bruttoudgiften) på den funktion/sted, hvor forskydningen skal omkostningsføres i resultatopgørelsen og Forskydningen overstiger kr. Varebeholdninger måles som udgangspunkt til kostpris efter FIFO-princippet Side 5 af 17

6 1.5.3 Tidsterminer Tilgange/afgange/ændringer i anlægskartoteket foretages i ibrugtagningsåret for tilgange og i salgsåret/det år hvor aktivet ikke anvendes mere for så vidt angår afgange/ændringer. Registreringerne bør foretages regelmæssigt for at sikre en løbende kontinuitet. Tidsfrist for indberetning af tilgange/afgange/ændringer i anlægskartoteket for det pågældende kalenderår fremgår af tidsplan for regnskabsafslutning som Økonomi og Analyse sender ud omkring årsskiftet. Efter endt indberetning af tilgange/afgange/ændringer i anlægskartoteket foretages en kørsel hvor aktiverne afskrives i regnskabsåret. De foretagne afskrivninger indgår i omkostningsregskabet (jf. pkt ) og det er muligt i løbet af året at foretage periodiske afskrivninger, således at f.eks. afskrivningerne pr. 30. april (perioden 1. januar 30. april) bliver bogført i omkostningsregnskabet. Ansvaret for at afskrivningerne bliver foretaget og bogført i det rette regnskabsår er placeret i henhold til pkt Afskrivningen foretages med virkning fra anskaffelsesdagen (beregnes automatisk af systemet) Kvalitetssikring Til sikring af fuldstændighed trækkes en fortegnelse over anlægsaktiver, som udleveres til de ansvarlige jf. pkt. 1.3 for kontrol af korrekt registrering i anlægskartoteket, hvor det kontrolleres: At de anførte anlægsaktiver på kartoteksfortegnelsen forefindes rent fysisk, og at de fortsat anvendes i produktionen eller tilvejebringelsen af en serviceydelse. At der ikke rent fysisk forefindes anlægsaktiver, som burde være registreret i anlægskartoteket. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem anlægsfortegnelsen og de faktiske forhold, udfyldes indberetningsskema med oplysninger om eventuelle til- og afgange til anlægskartoteket samt eventuelle øvrige ændringer. Efterfølgende godkendes endelig anlægsfortegnelse af de ansvarlige for registreringen jf. pkt Den godkendte anlægsfortegnelse fremsendes til Økonomi og Analyse sammen med ledelseserklæring (jf. bilag 4) underskrevet af de ansvarlige for registreringen jf. pkt De ansvarlige for registreringen kan vælge at anmode de enkelte virksomheder om at underskrive en tilsvarende ledelseserklæring med henblik på at sikre sig at der er udført kvalitetssikring i de enkelte virksomheder. Ovenstående foretages inden for de anførte tidsfrister i Tidsplan for regnskabsafslutningen for de respektive år. Økonomi og Analyse foretager stikprøvevis kontrol af der er udført kvalitetssikringer Afstemninger Økonomi og Analyse sikrer, at der er overensstemmelse mellem registreringer i anlægskartoteket af tilgange/afgange/ændringer og bevægelserne på hovedkonto 8 (Regionskommunens balance) Side 6 af 17

7 1.5.6 Arkivering Materialet der danner grundlaget for registreringen i anlægskartoteket skal opbevares særskilt. Materialet skal være tilgængeligt så længe aktivet er i regionskommunens besiddelse, dog minimum et år efter afhændelsesåret Side 7 af 17

8 BILAG 1 Levetider pr. aktivtype: 01 Bygninger og grunde Ubegrænset levetid (Registreres altid) o Grunde o Beboelsesejendomme Levetid år o Administrationsbygninger (autoriseret levetid) o Museer (50 år) Levetid 30 år o Lagerbygninger o Industribygninger (bygninger der er udsat for stærk slitage) som storkøkkener, værkstedsbygninger, beskyttede værksteder, laboratorier o Garagebygninger o Midlertidige bygninger o Industri-, håndværks- og erhvervsbygninger o Vand- og varmeværker o Forbrændingsanlæg o Rensningsanlæg og pumpestationer o Domicilbygninger (BOFA) Levetid år (autoriseret levetid) o Biblioteker o Skoler o Daginstitutioner, fritidshjem, klubber og øvrige institutioner o Plejehjem o Servicebygninger o Idræts- og Svømmehaller o Brandstationer Levetid 20 år o Tekniske bygninger og anlæg, BOFA Levetid 15 år (autoriseret levetid) o Kommunale kiosker eller pavillioner Side 8 af 17

9 Levetid 10 år o Drivhuse o Toiletbygninger m.v. 02 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Varierende levetid o Særlige bygningsinstallationer Levetiden for særlige bygningsinstallationer såsom elevatorer, udsugningsanlæg, klimaanlæg, solcelleanlæg i ovenstående bygninger fastsættes efter konkret skøn, dog max 20 år. Levetid 20 år o Både Levetid år (autoristeret levetid) o Sneplove o Fejemaskiner o Visse maskiner til udendørsarbejde, såsom asfalts-,beton- og mørtelmaskiner, større gravemaskiner, traktorgravemaskiner samt planeringsmaskiner o Elektriske motorer/maskiner o Udstyr til affaldshåndtering o Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder og lignende (køkkenmaskiner, fryse- og køleskabe, varmluftsugere, symaskiner m.m.) Levetid 10 år o Gødnings- og saltspredere o Slamsugningsudstyr o Seperations- og røggashåndteringsudstyr Levetid 5 10 år o Rullende materiel, BOFA o Laboratorieudstyr (autoriseret levetid) o Øvrigt driftsmateriel og inventar, BOFA Levetid 5-8 år (autoriseret levetid) o Større lastbiler og busser o Påhængsvogne o Personbiler og handicapbiler Side 9 af 17

10 Levetid 7 år o Traktorer o Trucks o EEG-udstyr o EKG-udstyr o Gammakameraer o Udstyr til hørediagnostik o Ultralydudstyr o Overvågningsudstyr o Defibrillatorer o Diatermiudstyr o Endoskopiudstyr o Infusionspumper o Laserudstyr o Respiratorer o Genoptræningsudstyr Levetid 5 år o Minibusser o Øvrige transportmidler så som mindre påhængsvogne, cykler, trillebøre og sækkevogne o Kørestole o Græsslåmaskiner o Kompressorer, røgdykkerudstyr, beskyttelsesmasker, røgsugere o Diverse rengøringsmaskiner (skuremaskiner med vandsugere, tørretumblere og vaskemaskiner) o Værkstedsmaskiner såsom svejseapparater, sprøjteapparater, komprimeringsapparater m.m. o Arbejdsstationer til billeddiagnostik o Dialyseudstyr o Syregaskoncentratorer o Telemedicinudstyr o Oxygenkoncentrator o Udstyr til fjernstyret mikroskopi og endoskopi o Digitaliseret informations- og billedsystem på sygehuse Side 10 af 17

11 03 Inventar og IT-udstyr Levetid 10 år o Måleapparater- og instrumenter m.v. (autoriseret levetid) o Legepladsudstyr (autoriseret levetid) o El- og VVS-udstyr (autoristeret levetid) o Dyrere værktøj (trykluftsværktøj) (autoriseret levetid) o Brandslukkere m.v. o Pumper, kompressorer m.v. o Flytbare trafik-lyssignaler m.v. Levetid 5 år o Udstyr i AV-centraler (radioinstrumenter, kopieringsudstyr, båndspillere, TV-apparater m.m.) o Indlæringsapparater og handicaphjælpemidler o Medicinske instrumenter, opsynsudstyr o Måleapparater til vedligeholdelse af vejanlæg Levetid 3-5 år (autoriseret levetid) o Inventar på institutioner o Kontorinventar Levetid 3 år (autoriseret levetid) o IT-udstyr, fax og andet kommunikationsudstyr o Kommunikationsudstyr i bygninger, såsom telefonsøgere, samtaleanlæg m.v. o Alameringsudstyr (kommunikationsradioer) o Større computere og netværksudstyr Side 11 af 17

12 Blanket til brug ved registrering af aktiver Bilag 2 En blanket pr. aktiv over kr (Vejledning til udfyldelse af skemaet: se efterfølgende sider) Virksomhedens navn: 1. Beskrivelse af aktivet (art/betegnelse) Kompas regnskab/omkostningsted OPUS: 2. Identifikation (Serienr., registreringsnr, stelnr., Matrikelnr., BBR ejendomsnr. eller lignende identifikation.) 3. Fysisk placering 4. Anskaffelsesdato 5. Afskrivningsperiode/levetid 6. Kostpris ekskl. moms 7. Kostpris inkl. moms (kun ved busdrift og ældreboliger) 8. Er aktivet leaset? Hvis ja, sendes kontrakt og nærværende blanket til ØK. & Analyse 9. Evt. scrapværdi Ja Nej Efterfølgende punkter (10-16) udfyldes af den der laver registreringen i Kompas/OPUS: 10. Anlægsartskode 11. Funktion Anlægsgruppekode 13. Anlægsundergruppe Pt. Ikke i brug 14. Ejerforhold 15. Omkostningssted 16. Nr. i Kompas/OPUS efter registrering Eventuelle bemærkninger: Ved ændringer til allerede registrerede aktiver udfyldes kun følgende punkter: 17. Aktivets nummer i Kompas/OPUS 18. Årsag til ændring (solgt, skrottet, opeller nedskrivning af værdi m.v.) Skema udfyldt af: Indberettet i Kompas/OPUS af: (dato og underskrift) (dato og underskrift) Kvalitetskontrol (virksomhedsleder): (dato og underskrift) Side 12 af 17

13 Vejledning i udfyldelse af skemaet: Punkt 1 Beskrivelse af aktivet Punkt 2 Identifikation Punkt 3 Fysisk placering Punkt 4 Anskaffelsesdato Punkt 5 Afskrivningsperiode/levetid Punkt 6 Kostpris (ekskl. moms) Punkt 7 Kostpris (inkl. moms) Punkt 8 Er aktivet leaset? Punkt 9 Evt. Scrapværdi Definition: Den forventede salgspris (ekskl. moms) fratrukket eventuelle nedtagelses, salgsog retableringsomkostninger ved udløbet af aktivets brugstid F.eks. bil, computer, fejemaskine, ultralydscanner Hvor aktivet har et entydigt identifikationsnummer, skal dette anføres. Ved bygninger og grunde anføres BBR ejendomsnr. og matrikelnr. Adresse, bygningsbetegnelse, evt. lokalenr. Måned og år for anskaffelsen (fremgår af datoen på fakturaen).. De fysiske aktiver er blevet inddelt i grupper, og har fået tildelt en vejledende afskrivningsperiode, se bilag 1. Aktiver tilhørende BOFA afskrives ikke i anskaffelsesåret. Finansielt leasede aktiver afskrives generelt i overensstemmelse med leasingperioden, dog maksimalt i en periode svarende til den vejledende afskrivningsperiode, jævnfør bilag 1. Hvis et leaset aktiv forventes overtaget af kommunen ved leasingperiodens udløb, kan afskrivningsperioden i dette tilfælde godt overstige leasingperioden. Kopi af fakturaen skal vedlægges. Kostprisen udgør købsprisen ekskl. moms men inkl. eventuelle afgifter og omkostninger, der er direkte forbundet med ibrugtagelsen af aktivet (f.eks. omkostninger forbundet med montering eller installation af aktivet, leveringsomkost-ninger samt evt. honorarer til fagkonsulenter). Hvis aktivet kan henføres til busdrift eller ældreboliger, udgør kostprisen købsprisen inkl. moms med tillæg af eventuelle afgifter og omkostninger, der er direkte forbundet med ibrugtagelsen af aktivet (f.eks. omkostninger forbundet med montering eller installation af aktivet, leveringsomkostninger samt evt. honorarer til fagkonsulenter). Der svares ja eller nej på, om aktivet er leaset. Det vil som regel fremgå af fakturaen, f.eks. hvis modtageradressen er et leasingfirma. Hvis ja, sendes kopi af blanketten sammen med kopi af leasingkontrakten til Økonomi og Analyse. Nummeret i Kompas/OPUS skal starte med et L. Denne rubrik udfyldes kun i de tilfælde, hvor der kontraktmæssigt er fastsat en værdi på et aktiv ved udskiftning. Anvendelse af scrapværdi er som regel kun aktuelt ved leasing Side 13 af 17

14 Efterfølgende punkter (10-16) er relevant for den der laver registreringen i Kompas/OPUS Punkt 10 Brug rulleliste ved elektronisk udfyldelse. Anlægsartskode Vælg mellem: Finansielle aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Omsætningsaktiver Punkt 11 Funktion Punkt 12 Anlægsgruppekode Punkt 13 Anlægsundergruppe Punkt 14 Ejerforhold Består af 6 cifre. Første ciffer er et nul og er fortrykt på blanketten. Koden findes i Kompas, Anlæg, fanebladet struktur. Eksempel: = El-forsyning Brug rulleliste ved elektronisk udfyldelse. 01 Grunde og bygninger 02 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 03 Inventar herunder computere og andet ITudstyr 04 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 05 Immaterielle anlægsaktiver 06 Varebeholdninger 07 Grunde og bygninger bestemt til videresalg Pt. ikke i brug. Giver mulighed for at splitte anlægsgruppekoden op i flere enheder. Kan ibrugtages efter nærmere aftale med Økonomi og Analyse. Brug rulleliste ved elektronisk udfyldelse. 1 Egne virksomheder 2 Selvejende virksomheder Selvejende virksomheder kan f.eks. være børnehaver med hvem der er lavet driftsoverenskomst Punkt 15 Er autoriseret på områderne daginstitutioner, Omkostningssted skolefritidsordninger og folkeskoler. Koden findes i Kompas, Anlæg, fanebladet struktur. Punkt 16 Aktivet får et nummer i Kompas når det bliver Nummer i Kompas/OPUS registreret. Skal starte med et L hvis der er tale om et finansielt leaset aktiv. Efterfølgende punkter er relevante ved registrering af ændringer til registrerede aktiver Punkt 17 Se punkt 16. Aktivets nummer i Kompas/OPUS Punkt 18 Årsag til ændring Årsagen til ændringen anføres. Ændringen kan f.eks. være at aktivet er solgt, bortkommet, skrottet eller der skal foretages en op- eller nedskrivning af aktivets værdi. Op- eller nedskrivninger foretages i samråd med Økonomi og Analyse. Hvis aktivet har et identifikationsnr. (se punkt 2) anføres dette. Eventuel salgspris ekskl. moms anføres Side 14 af 17

15 Bilag 3 Definitioner af anvendte ord i denne vejledning. Afskrivning: En systematisk fordeling af aktivets afskrivningsgrundlag over aktivets brugstid. Afskrivningsgrundlaget: Udgøres af anskaffelses- eller kostprisen. I enkelte tilfælde, hvor der eksisterer en scrapværdi, skal denne fratrækkes anskaffelsesprisen. For aktiver, der er nedskrevet fratrækkes nedskrivningen og for aktiver der er opskrevet tillægges opskrivningen. I udgangspunktet dvs. ved i ibrugtagelsen fastsættes afskrivningsgrundlaget som anskaffelses- eller kostpris fratrukket eventuel scrapværdi. Afskrivningsperiode: Afskrivningsperioden er identisk med den tid, som Regionskommunen forventer at benytte aktivet, dvs. brugstiden. Aktiv: Et aktiv defineres i regnskabslitteraturen som en anskaffelse der a) er forbundet med fremtidige økonomiske fordele eller servicepotentiale, b) er et resultat af en allerede indtruffet begivenhed eller transaktion og c) hvor de fremtidige fordele eller det fremtidige servicepotentiale kontrolleres af pågældende myndighed Anskaffelsesprisen/kostpris: Anskaffelsesværdien består af købsprisen incl. told eller andre eventuelle afgifter i forbindelse med købet - dog excl. moms. Desuden skal omkostninger, der er direkte forbundet med ibrugtagelsen af aktivet medregnes i anskaffelsesprisen. Eventuelle mængderabatter fratrækkes anskaffelsesprisen. Anlægsaktiv: Et aktiv, der er bestemt til vedvarende brug eller eje og som er anskaffet til brug til produktion, handel med varer og tjenesteydelser, udlejning eller administrative formål. Bogført værdi: Defineres som anskaffelses- eller kostprisen tillagt eventuelle opskrivninger og fratrukket afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Brugstid: Den periode aktivet forventes benyttet til det fastsatte formål. Genanskaffelsesværdi: Den værdi eller det beløb, som skal betales ved genanskaffelse eller reproduktion af identiske aktiver eller af aktiver, der har samme produktionskapacitet. Immaterielt anlægsaktiv. Defineres som et ikke-finansielt anlægsaktiv uden fysisk substans. Materielt anlægsaktiv. Et anlægsaktiv med fysisk substans. Nedskrivning. En reduktion af aktivets værdi som følge af en objektiv konstaterbar hændelse, der har bevirket, at den fremtidige nytte af aktivet er lavere end den bogførte værdi, og denne værdi forringelse forventes at være permanent Side 15 af 17

16 Omsætningsaktiv: Aktiver der ikke er bestemt for vedvarende brug eller eje. Opskrivning: En forøgelse af aktivets værdi som følge af f.eks. en forbedring af aktivet, der har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi, og denne værdiforøgelse kan forventes at være permanent. Scrapværdi. Defineres som den forventede salgspris fratrukket eventuelle nedtagelses-, salgs- og retableringsomkostninger ved udløbet af aktivets brugstid Side 16 af 17

17 BILAG 4 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med registreringen af tilgange/afgange/ændringer for regnskabsåret: inden for mit ansvarsområde skal jeg efter bedste overbevisning bekræfte følgende: Alle væsentlige aktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget og fremgår på rigtig måde på vedlagte anlægsfortegnelse i overensstemmelse med Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007 og i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for kommuner. Alle beholdninger er optaget på status, jf. Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar Alle finansielle leasingkontrakter er optaget. Der er ingen verserende eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav, som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af anlægsfortegnelsen, og som ikke er oplyst til Økonomi og Analyse som eventualforpligtelse. Der er ikke indgået kontraktlige forpligtelser for anskaffelse af anlægsaktiver og lignende, der ikke fremgår af anlægsoversigten. Der er imellem opgørelsesdatoen og underskriftsdatoen ikke fremkommet forhold eller transaktioner med væsentlig indflydelse, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i anlægsfortegnelsen. Der er ikke i forbindelse med udarbejdelse af anlægsfortegnelsen konstateret besvigelser udover, hvad Økonomi og Analyse er gjort bekendt med, og risikoen for, at der kan forekomme besvigelser vurderes som lav. Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for anlægsfortegnelsen, som ikke allerede er kommet til Deres kendskab. Underskrift Side 17 af 17

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 8.2 Anlægskartoteket Den detaljerede registrering af regionens materielle aktiver sker i et særskilt

Læs mere

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab Regnskabspraksis for det Indhold 1. Indledning... 1 2. Regnskabspraksis... 2 3. Aktiver... 2 3.1 Materielle og immaterielle aktiver samt omsætningsaktiver... 2 3.1.1 Kriterier for indregning af aktiver

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1. Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1. Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009 8.3 Regler for de forskellige kategorier af aktiver I dette afsnit beskrives reglerne for indregning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til kasse- og regnskabsregulativ - Anvendt Regnskabspraksis. til Forretningsudvalgets møde 20.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til kasse- og regnskabsregulativ - Anvendt Regnskabspraksis. til Forretningsudvalgets møde 20. Region Midtjylland Bilag til kasse- og regnskabsregulativ - Anvendt Regnskabspraksis Bilag til Forretningsudvalgets møde 20. november 2007 Punkt nr. 15 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 8.1 Generelle regler for registrering

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS Generelle principper for registrering i kommunens balance Rev. 5. december 2007 1. Indledning Generelt Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja Principper for aflæggelse af et regnskab for et varmeværk organiseret som et A.m.b.a. 1. Indledning Regnskabsaflæggelse og eftervisning af varmeprisen giver ofte

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Chapter 7: Inventories

Chapter 7: Inventories Chapter 7: Inventories Begrebet varebeholdninger Hovedpunkter/emner Værdiansættelse Lageropgørelse/-styring Cost flow forudsætningen (Lagerkonventioner) Opgaver Begrebet varebeholdninger Varebeholdninger

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Balancen. Balanceskemaer 19-09-2002 1. 2 opstillingsskemaer - kontoform - beretningsform

Balancen. Balanceskemaer 19-09-2002 1. 2 opstillingsskemaer - kontoform - beretningsform Balancen 2 opstillingsskemaer - kontoform - beretningsform Kun mindre forskelle mellem de to skemaer, bl.a. - kontoform, kort- og langfristet gæld i samme hovedpost (skal dog spec. kort - lang enten i

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. CVR-nr. 22 17 44 28. Årsrapport 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg Telefon 62 17 21 40 Telefax 62 17 21 41 CVR-nr. 26 06 36 55 www.tranberg.nu CVR-nr. 22 17 44 28 Denne rapport indeholder 17

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006

Roskilde Amt. Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Roskilde Amt Revisionsberetning, Efterreguleringsoversigt

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere