Bornholms Regionskommune. Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune. Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007 (erstatter tidligere vejledning gældende for perioden efter 1. januar 2004) Side 1 af 17

2 1.1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet som erstatning for den tidligere gældende vejledning om registrering af fysiske aktiver, for perioden efter 1. januar Vejledningen omfatter aktiver der er anskaffet efter 1. januar I bilag 1 er fastsat overordnede levetider for de enkelte aktivtyper. Nogle af aktiverne har en autoriseret levetid, hvilket betyder at alle kommuner skal anvende den samme levetid på disse aktivtyper. For aktiver som ikke har en autoriseret levetid gælder det, at de i bilag 1 anførte levetider skal betragtes som vejledende, idet levetiden for de enkelte aktiver forudsættes konkret vurderet. Bilaget skal ikke opfattes som udtømmende, idet der i de enkelte virksomheder kan være aktiver, der ikke fremgår af listen. Men det er hensigten, at bilaget i disse tilfælde skal anvendes som grundlag til at finde et sammenligneligt aktiv. Opstår der tvivl om levetiden for et konkret aktiv, kan der rettes henvendelse til de respektive Fagsekretariateter. Vejledningen omfatter ikke registrering af aktiver tilhørende forsyningsvirksomden, for hvem der gælder særlige regler. Forsyningsvirksomhedens procedure ved registrering af fysiske aktiver er beskrevet i et separat bilag (bilag 5). 1.2 Aktiver omfattet af registreringen Det er som udgangspunkt udelukkende aktiver, som Regionskommunen ejer, som har en brugs- /levetid på mere end 1 år, og som har en anskaffelsespris på kr. ekskl. moms* eller derover, der skal registreres. Herudover omfatter registreringen aktiver som Regionskommunen har lånt ud til andre aktiver som Regionskommunen har leaset via finansiel leasing aktiver, som tilhører selvejende institutioner med driftsoverenskomst. Registreringen omfatter alle aktiver omfattet af foranstående uanset anskaffelsen er bogført som drift (dranst 1) eller som anlæg (dranst 3). For aktiver, der anvendes af flere virksomheder, registreres aktivet alene ved den virksomhed, der har det overordnede ansvar for aktivets drift, idet en evt. omkostningsfordeling foretages via betaling mellem de enkelte virksomheder. Ved finansiel leasing forstås et engagement, som primært er indgået af finansieringsmæssige årsager, og hvor leasingtager har overtaget alle rettigheder og risici i forbindelse med aktivet, selvom ejerskabet ikke formelt er overdraget. *) For funktion 2.31 Busdrift og 5.30 Ældreboliger, som ikke er omfattet af momsudligningsordningen gælder en anskaffelsespris på kr. inkl. moms. 1.3 Ansvar Lederen af de enkelte fagsekretariater har ansvaret for, at registreringen af Regionskommunens aktiver foretages i overensstemmelse med disse regler herunder at samtlige aktiver** registreres ved tilgange/afgange/ændringer, dog med følgende undtagelser: Teknik- og Miljøudvalget: Ansvaret er placeret hos lederne af de enkelte virksomheder Side 2 af 17

3 Lederen af Politisk og Administrativt Sekretariat samt lederen af Regional Udvikling har ansvaret for registreringen af aktiver indenfor eget område. Økonomi og Analyse er ansvarlig for at retningslinierne meddeles til de respektive områder. **) Gælder tillige for selvejende institutioner med driftsoverenskomst. 1.4 Aktiver som ikke er omfattet af registreringen Aktiver i form af infrastruktur, dvs. veje, rastepladser m.v. skal ikke registreres. 1.5 Generelle regler Levetider Ved vurderingen af et aktivs levetid er udgangspunktet den forventede økonomiske levetid, hvor bl.a. følgende forhold indgår: Den typiske brugstid for det pågældende aktiv eller lignende aktiver Risikoen for teknologisk forældelse Aktivets vedligeholdelsesstand Eventuelle juridiske begrænsninger i brugen Det forventede slid Om aktivets forventede brugstid afhænger af levetiden for andre aktiver Som hovedregel anvendes de i bilag 1 anførte levetider, men såfremt disse levetider afviges, skal afvigelsen begrundes i bemærkningsfeltet i indberetningsskemaet, som er optrykt som bilag 2. Bemærk at nogle aktivers levetid er autoriseret og at der dermed ikke er mulighed for at lave en afvigelse. Der er fastsat følgende hovedregler for aktivernes levetider (afskrivningsperiode): Beboelsesbygninger Ubegrænset (ingen afskrivning) Grunde Ubegrænset (ingen afskrivning) Øvrige bygninger år. Særlige bygningsinstallationer max. 20 år Tekniske anlæg og driftsmateriel 5-20 år Inventar og It-udstyr 3-10 år. Ovenstående kategorier er yderligere specificeret pr. aktivtype - se bilag Side 3 af 17

4 1.5.2 Værdiansættelse Generelt Ved værdiansættelsen medregnes eventuelle omkostninger, der direkte er forbundet med ibrugtagelsen f.eks. projekteringsudgifter, leverings- og klargøringsudgifter m.v. EU-tilskud, fondstilskud, donationer, tilslutningsafgifter m.v. ydet til anskaffelsen af et givet aktiv, skal ikke fradrages ved værdiansættelsen. Grunde og bygninger De enkelte ejendommene skal opdeles i grunde, bygninger og særlige bygningsinstallationer, der skal registreres hver for sig, da de har en varierende levetid. Almindelige bygningsinstallationer registreres ikke særskilt, idet de betragtes som en del af bygningsmassen. Grunde og bygninger (herunder bygninger med særlige bygningsinstallationer) registreres til anskaffelsesprisen. Denne samlede værdi opdeles i grundværdi, bygningsværdi og værdi af særlige bygningsinstallationer. I de tilfælde hvor værdien af særlige bygningsinstallationer ikke kan opgøres, fastsættes værdien til at udgøre en procentvis andel af bygningsværdien efter et konkret skøn. For gennemgribende ombygninger/renoveringer af bygninger der forlænger den samlede bygningsmasses levetid og/eller kapacitet, skal anskaffelsesprisen tillægges bygningsværdien, og den samlede bygning betragtes i levetidsmæssig henseende som nyopført. Registreringen foretages i samarbejde med Økonomi & Analyse. For ombygninger/renoveringer af bygninger der ikke forlænger den samlede bygningsmasses levetid og/eller kapacitetskal anskaffelsesprisen ikke registreres, idet den sidestilles med almindelig vedligeholdelse som straksafskrevet. Grunde og/eller bygninger som er bestemt til videresalg, kategoriseres i en gruppe for sig selv. En politisk beslutning om salg af en ejendom bevirker at ejendommen skal flyttes fra kategorien grunde og bygninger til kategorien grunde og bygninger bestemt til videresalg. Tekniske anlæg og driftsmateriel m.v. Registreres til anskaffelsesprisen. Ved værdiansættelsen af biler, øvrige transportmidler og kørende materiel skal værdien af ekstraudstyr m.v. medregnes ved registreringen af det enkelte aktiv. Inventar og It-udstyr Generelt skal inventar kun registreres, hvis den enkelte anskaffelse har en værdi, der overstiger kr. eller hvis anskaffelsen indgår i en samlet funktion med samme anvendelsesformål. I disse tilfælde registreres inventaret som en samlet enhed, selvom de enkelte anskaffelser har en værdi på under kr. Inventar og IT-udstyr registreres til den faktiske anskaffelsespris. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid, samtidig med at aktivet omkategoriseres, idet det ikke længere er under udførelse Side 4 af 17

5 Immaterielle anlægsaktiver Der skelnes mellem immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag og internt oparbejdede immaterielle aktiver: Immaterielle aktiver erhvervet mod vederlag: Immaterielle anlægsaktiver kan typisk være erhvervede IT-software programmer, større investeringer i IT-systemer, herunder opgraderinger af eksisterende standardsystemer, patenter, licenser. Der gælder principielt samme retningslinier for indregning og måling af såvel immaterielle som materielle aktiver. Aktivet skal have en brugstid udover ét år, værdien skal kunne opgøres pålideligt og skal herudover overstige den fastsatte bagatelgrænse på kr. Aktivering af internt oparbejdede immaterielle aktiver: For at internt oparbejdede immaterielle aktiver, f.eks. interne udviklingsprojekter, herunder ITsystemer, kan aktiveres forudsættes det, at aktivet er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen. Immaterielle aktiver skal kun aktiveres, såfremt værdien kan opgøres pålideligt. Det er således et krav, at projektet kan afgrænses og ressourceudnyttelsen opgøres pålideligt f.eks. ved hjælp af et tidsregistreringssystemer eller lignende. Det er alene udgifter afholdt i udviklingsfasen og efterfølgende udgifter afholdt i driftsfasen i form af forbedret funktionalitet, der skal aktiveres. Udgifter i driftsfasen må ikke aktiveres, idet disse ikke bidrager til en værdiforøgelse. Det skal understreges, at aktivering af internt oparbejde immaterielle aktiver stiller betydelige krav til dokumentation af det faktiske ressourceforbrug. For immaterielle anlægsaktiver må der maksimalt anvendes en afskrivningsperiode på 10 år. Dette skyldes, at immaterielle aktiver har en høj risiko for teknisk eller teknologisk forældelse, og at usikkerheden ved fastsættelsen af levetiden er større, jo længere levetiden antages at være. Varebeholdninger Varebeholdninger over 1 mio. kr. skal registreres. Det samme gør sig gældende for varelagre mellem kr. og 1 mio. kr., hvis der er forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. For at en forskydning i varebeholdningen kan kategoriseres som væsentlig, forudsætter det at Forskydningen overstiger 50% af primo varebeholdningen/lageret (forskydning = ændring i varebeholdning/lager i perioden 1. januar 31. december) og Forskydningen overstiger 10% af omsætningen (bruttoudgiften) på den funktion/sted, hvor forskydningen skal omkostningsføres i resultatopgørelsen og Forskydningen overstiger kr. Varebeholdninger måles som udgangspunkt til kostpris efter FIFO-princippet Side 5 af 17

6 1.5.3 Tidsterminer Tilgange/afgange/ændringer i anlægskartoteket foretages i ibrugtagningsåret for tilgange og i salgsåret/det år hvor aktivet ikke anvendes mere for så vidt angår afgange/ændringer. Registreringerne bør foretages regelmæssigt for at sikre en løbende kontinuitet. Tidsfrist for indberetning af tilgange/afgange/ændringer i anlægskartoteket for det pågældende kalenderår fremgår af tidsplan for regnskabsafslutning som Økonomi og Analyse sender ud omkring årsskiftet. Efter endt indberetning af tilgange/afgange/ændringer i anlægskartoteket foretages en kørsel hvor aktiverne afskrives i regnskabsåret. De foretagne afskrivninger indgår i omkostningsregskabet (jf. pkt ) og det er muligt i løbet af året at foretage periodiske afskrivninger, således at f.eks. afskrivningerne pr. 30. april (perioden 1. januar 30. april) bliver bogført i omkostningsregnskabet. Ansvaret for at afskrivningerne bliver foretaget og bogført i det rette regnskabsår er placeret i henhold til pkt Afskrivningen foretages med virkning fra anskaffelsesdagen (beregnes automatisk af systemet) Kvalitetssikring Til sikring af fuldstændighed trækkes en fortegnelse over anlægsaktiver, som udleveres til de ansvarlige jf. pkt. 1.3 for kontrol af korrekt registrering i anlægskartoteket, hvor det kontrolleres: At de anførte anlægsaktiver på kartoteksfortegnelsen forefindes rent fysisk, og at de fortsat anvendes i produktionen eller tilvejebringelsen af en serviceydelse. At der ikke rent fysisk forefindes anlægsaktiver, som burde være registreret i anlægskartoteket. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem anlægsfortegnelsen og de faktiske forhold, udfyldes indberetningsskema med oplysninger om eventuelle til- og afgange til anlægskartoteket samt eventuelle øvrige ændringer. Efterfølgende godkendes endelig anlægsfortegnelse af de ansvarlige for registreringen jf. pkt Den godkendte anlægsfortegnelse fremsendes til Økonomi og Analyse sammen med ledelseserklæring (jf. bilag 4) underskrevet af de ansvarlige for registreringen jf. pkt De ansvarlige for registreringen kan vælge at anmode de enkelte virksomheder om at underskrive en tilsvarende ledelseserklæring med henblik på at sikre sig at der er udført kvalitetssikring i de enkelte virksomheder. Ovenstående foretages inden for de anførte tidsfrister i Tidsplan for regnskabsafslutningen for de respektive år. Økonomi og Analyse foretager stikprøvevis kontrol af der er udført kvalitetssikringer Afstemninger Økonomi og Analyse sikrer, at der er overensstemmelse mellem registreringer i anlægskartoteket af tilgange/afgange/ændringer og bevægelserne på hovedkonto 8 (Regionskommunens balance) Side 6 af 17

7 1.5.6 Arkivering Materialet der danner grundlaget for registreringen i anlægskartoteket skal opbevares særskilt. Materialet skal være tilgængeligt så længe aktivet er i regionskommunens besiddelse, dog minimum et år efter afhændelsesåret Side 7 af 17

8 BILAG 1 Levetider pr. aktivtype: 01 Bygninger og grunde Ubegrænset levetid (Registreres altid) o Grunde o Beboelsesejendomme Levetid år o Administrationsbygninger (autoriseret levetid) o Museer (50 år) Levetid 30 år o Lagerbygninger o Industribygninger (bygninger der er udsat for stærk slitage) som storkøkkener, værkstedsbygninger, beskyttede værksteder, laboratorier o Garagebygninger o Midlertidige bygninger o Industri-, håndværks- og erhvervsbygninger o Vand- og varmeværker o Forbrændingsanlæg o Rensningsanlæg og pumpestationer o Domicilbygninger (BOFA) Levetid år (autoriseret levetid) o Biblioteker o Skoler o Daginstitutioner, fritidshjem, klubber og øvrige institutioner o Plejehjem o Servicebygninger o Idræts- og Svømmehaller o Brandstationer Levetid 20 år o Tekniske bygninger og anlæg, BOFA Levetid 15 år (autoriseret levetid) o Kommunale kiosker eller pavillioner Side 8 af 17

9 Levetid 10 år o Drivhuse o Toiletbygninger m.v. 02 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Varierende levetid o Særlige bygningsinstallationer Levetiden for særlige bygningsinstallationer såsom elevatorer, udsugningsanlæg, klimaanlæg, solcelleanlæg i ovenstående bygninger fastsættes efter konkret skøn, dog max 20 år. Levetid 20 år o Både Levetid år (autoristeret levetid) o Sneplove o Fejemaskiner o Visse maskiner til udendørsarbejde, såsom asfalts-,beton- og mørtelmaskiner, større gravemaskiner, traktorgravemaskiner samt planeringsmaskiner o Elektriske motorer/maskiner o Udstyr til affaldshåndtering o Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder og lignende (køkkenmaskiner, fryse- og køleskabe, varmluftsugere, symaskiner m.m.) Levetid 10 år o Gødnings- og saltspredere o Slamsugningsudstyr o Seperations- og røggashåndteringsudstyr Levetid 5 10 år o Rullende materiel, BOFA o Laboratorieudstyr (autoriseret levetid) o Øvrigt driftsmateriel og inventar, BOFA Levetid 5-8 år (autoriseret levetid) o Større lastbiler og busser o Påhængsvogne o Personbiler og handicapbiler Side 9 af 17

10 Levetid 7 år o Traktorer o Trucks o EEG-udstyr o EKG-udstyr o Gammakameraer o Udstyr til hørediagnostik o Ultralydudstyr o Overvågningsudstyr o Defibrillatorer o Diatermiudstyr o Endoskopiudstyr o Infusionspumper o Laserudstyr o Respiratorer o Genoptræningsudstyr Levetid 5 år o Minibusser o Øvrige transportmidler så som mindre påhængsvogne, cykler, trillebøre og sækkevogne o Kørestole o Græsslåmaskiner o Kompressorer, røgdykkerudstyr, beskyttelsesmasker, røgsugere o Diverse rengøringsmaskiner (skuremaskiner med vandsugere, tørretumblere og vaskemaskiner) o Værkstedsmaskiner såsom svejseapparater, sprøjteapparater, komprimeringsapparater m.m. o Arbejdsstationer til billeddiagnostik o Dialyseudstyr o Syregaskoncentratorer o Telemedicinudstyr o Oxygenkoncentrator o Udstyr til fjernstyret mikroskopi og endoskopi o Digitaliseret informations- og billedsystem på sygehuse Side 10 af 17

11 03 Inventar og IT-udstyr Levetid 10 år o Måleapparater- og instrumenter m.v. (autoriseret levetid) o Legepladsudstyr (autoriseret levetid) o El- og VVS-udstyr (autoristeret levetid) o Dyrere værktøj (trykluftsværktøj) (autoriseret levetid) o Brandslukkere m.v. o Pumper, kompressorer m.v. o Flytbare trafik-lyssignaler m.v. Levetid 5 år o Udstyr i AV-centraler (radioinstrumenter, kopieringsudstyr, båndspillere, TV-apparater m.m.) o Indlæringsapparater og handicaphjælpemidler o Medicinske instrumenter, opsynsudstyr o Måleapparater til vedligeholdelse af vejanlæg Levetid 3-5 år (autoriseret levetid) o Inventar på institutioner o Kontorinventar Levetid 3 år (autoriseret levetid) o IT-udstyr, fax og andet kommunikationsudstyr o Kommunikationsudstyr i bygninger, såsom telefonsøgere, samtaleanlæg m.v. o Alameringsudstyr (kommunikationsradioer) o Større computere og netværksudstyr Side 11 af 17

12 Blanket til brug ved registrering af aktiver Bilag 2 En blanket pr. aktiv over kr (Vejledning til udfyldelse af skemaet: se efterfølgende sider) Virksomhedens navn: 1. Beskrivelse af aktivet (art/betegnelse) Kompas regnskab/omkostningsted OPUS: 2. Identifikation (Serienr., registreringsnr, stelnr., Matrikelnr., BBR ejendomsnr. eller lignende identifikation.) 3. Fysisk placering 4. Anskaffelsesdato 5. Afskrivningsperiode/levetid 6. Kostpris ekskl. moms 7. Kostpris inkl. moms (kun ved busdrift og ældreboliger) 8. Er aktivet leaset? Hvis ja, sendes kontrakt og nærværende blanket til ØK. & Analyse 9. Evt. scrapværdi Ja Nej Efterfølgende punkter (10-16) udfyldes af den der laver registreringen i Kompas/OPUS: 10. Anlægsartskode 11. Funktion Anlægsgruppekode 13. Anlægsundergruppe Pt. Ikke i brug 14. Ejerforhold 15. Omkostningssted 16. Nr. i Kompas/OPUS efter registrering Eventuelle bemærkninger: Ved ændringer til allerede registrerede aktiver udfyldes kun følgende punkter: 17. Aktivets nummer i Kompas/OPUS 18. Årsag til ændring (solgt, skrottet, opeller nedskrivning af værdi m.v.) Skema udfyldt af: Indberettet i Kompas/OPUS af: (dato og underskrift) (dato og underskrift) Kvalitetskontrol (virksomhedsleder): (dato og underskrift) Side 12 af 17

13 Vejledning i udfyldelse af skemaet: Punkt 1 Beskrivelse af aktivet Punkt 2 Identifikation Punkt 3 Fysisk placering Punkt 4 Anskaffelsesdato Punkt 5 Afskrivningsperiode/levetid Punkt 6 Kostpris (ekskl. moms) Punkt 7 Kostpris (inkl. moms) Punkt 8 Er aktivet leaset? Punkt 9 Evt. Scrapværdi Definition: Den forventede salgspris (ekskl. moms) fratrukket eventuelle nedtagelses, salgsog retableringsomkostninger ved udløbet af aktivets brugstid F.eks. bil, computer, fejemaskine, ultralydscanner Hvor aktivet har et entydigt identifikationsnummer, skal dette anføres. Ved bygninger og grunde anføres BBR ejendomsnr. og matrikelnr. Adresse, bygningsbetegnelse, evt. lokalenr. Måned og år for anskaffelsen (fremgår af datoen på fakturaen).. De fysiske aktiver er blevet inddelt i grupper, og har fået tildelt en vejledende afskrivningsperiode, se bilag 1. Aktiver tilhørende BOFA afskrives ikke i anskaffelsesåret. Finansielt leasede aktiver afskrives generelt i overensstemmelse med leasingperioden, dog maksimalt i en periode svarende til den vejledende afskrivningsperiode, jævnfør bilag 1. Hvis et leaset aktiv forventes overtaget af kommunen ved leasingperiodens udløb, kan afskrivningsperioden i dette tilfælde godt overstige leasingperioden. Kopi af fakturaen skal vedlægges. Kostprisen udgør købsprisen ekskl. moms men inkl. eventuelle afgifter og omkostninger, der er direkte forbundet med ibrugtagelsen af aktivet (f.eks. omkostninger forbundet med montering eller installation af aktivet, leveringsomkost-ninger samt evt. honorarer til fagkonsulenter). Hvis aktivet kan henføres til busdrift eller ældreboliger, udgør kostprisen købsprisen inkl. moms med tillæg af eventuelle afgifter og omkostninger, der er direkte forbundet med ibrugtagelsen af aktivet (f.eks. omkostninger forbundet med montering eller installation af aktivet, leveringsomkostninger samt evt. honorarer til fagkonsulenter). Der svares ja eller nej på, om aktivet er leaset. Det vil som regel fremgå af fakturaen, f.eks. hvis modtageradressen er et leasingfirma. Hvis ja, sendes kopi af blanketten sammen med kopi af leasingkontrakten til Økonomi og Analyse. Nummeret i Kompas/OPUS skal starte med et L. Denne rubrik udfyldes kun i de tilfælde, hvor der kontraktmæssigt er fastsat en værdi på et aktiv ved udskiftning. Anvendelse af scrapværdi er som regel kun aktuelt ved leasing Side 13 af 17

14 Efterfølgende punkter (10-16) er relevant for den der laver registreringen i Kompas/OPUS Punkt 10 Brug rulleliste ved elektronisk udfyldelse. Anlægsartskode Vælg mellem: Finansielle aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Omsætningsaktiver Punkt 11 Funktion Punkt 12 Anlægsgruppekode Punkt 13 Anlægsundergruppe Punkt 14 Ejerforhold Består af 6 cifre. Første ciffer er et nul og er fortrykt på blanketten. Koden findes i Kompas, Anlæg, fanebladet struktur. Eksempel: = El-forsyning Brug rulleliste ved elektronisk udfyldelse. 01 Grunde og bygninger 02 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 03 Inventar herunder computere og andet ITudstyr 04 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 05 Immaterielle anlægsaktiver 06 Varebeholdninger 07 Grunde og bygninger bestemt til videresalg Pt. ikke i brug. Giver mulighed for at splitte anlægsgruppekoden op i flere enheder. Kan ibrugtages efter nærmere aftale med Økonomi og Analyse. Brug rulleliste ved elektronisk udfyldelse. 1 Egne virksomheder 2 Selvejende virksomheder Selvejende virksomheder kan f.eks. være børnehaver med hvem der er lavet driftsoverenskomst Punkt 15 Er autoriseret på områderne daginstitutioner, Omkostningssted skolefritidsordninger og folkeskoler. Koden findes i Kompas, Anlæg, fanebladet struktur. Punkt 16 Aktivet får et nummer i Kompas når det bliver Nummer i Kompas/OPUS registreret. Skal starte med et L hvis der er tale om et finansielt leaset aktiv. Efterfølgende punkter er relevante ved registrering af ændringer til registrerede aktiver Punkt 17 Se punkt 16. Aktivets nummer i Kompas/OPUS Punkt 18 Årsag til ændring Årsagen til ændringen anføres. Ændringen kan f.eks. være at aktivet er solgt, bortkommet, skrottet eller der skal foretages en op- eller nedskrivning af aktivets værdi. Op- eller nedskrivninger foretages i samråd med Økonomi og Analyse. Hvis aktivet har et identifikationsnr. (se punkt 2) anføres dette. Eventuel salgspris ekskl. moms anføres Side 14 af 17

15 Bilag 3 Definitioner af anvendte ord i denne vejledning. Afskrivning: En systematisk fordeling af aktivets afskrivningsgrundlag over aktivets brugstid. Afskrivningsgrundlaget: Udgøres af anskaffelses- eller kostprisen. I enkelte tilfælde, hvor der eksisterer en scrapværdi, skal denne fratrækkes anskaffelsesprisen. For aktiver, der er nedskrevet fratrækkes nedskrivningen og for aktiver der er opskrevet tillægges opskrivningen. I udgangspunktet dvs. ved i ibrugtagelsen fastsættes afskrivningsgrundlaget som anskaffelses- eller kostpris fratrukket eventuel scrapværdi. Afskrivningsperiode: Afskrivningsperioden er identisk med den tid, som Regionskommunen forventer at benytte aktivet, dvs. brugstiden. Aktiv: Et aktiv defineres i regnskabslitteraturen som en anskaffelse der a) er forbundet med fremtidige økonomiske fordele eller servicepotentiale, b) er et resultat af en allerede indtruffet begivenhed eller transaktion og c) hvor de fremtidige fordele eller det fremtidige servicepotentiale kontrolleres af pågældende myndighed Anskaffelsesprisen/kostpris: Anskaffelsesværdien består af købsprisen incl. told eller andre eventuelle afgifter i forbindelse med købet - dog excl. moms. Desuden skal omkostninger, der er direkte forbundet med ibrugtagelsen af aktivet medregnes i anskaffelsesprisen. Eventuelle mængderabatter fratrækkes anskaffelsesprisen. Anlægsaktiv: Et aktiv, der er bestemt til vedvarende brug eller eje og som er anskaffet til brug til produktion, handel med varer og tjenesteydelser, udlejning eller administrative formål. Bogført værdi: Defineres som anskaffelses- eller kostprisen tillagt eventuelle opskrivninger og fratrukket afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Brugstid: Den periode aktivet forventes benyttet til det fastsatte formål. Genanskaffelsesværdi: Den værdi eller det beløb, som skal betales ved genanskaffelse eller reproduktion af identiske aktiver eller af aktiver, der har samme produktionskapacitet. Immaterielt anlægsaktiv. Defineres som et ikke-finansielt anlægsaktiv uden fysisk substans. Materielt anlægsaktiv. Et anlægsaktiv med fysisk substans. Nedskrivning. En reduktion af aktivets værdi som følge af en objektiv konstaterbar hændelse, der har bevirket, at den fremtidige nytte af aktivet er lavere end den bogførte værdi, og denne værdi forringelse forventes at være permanent Side 15 af 17

16 Omsætningsaktiv: Aktiver der ikke er bestemt for vedvarende brug eller eje. Opskrivning: En forøgelse af aktivets værdi som følge af f.eks. en forbedring af aktivet, der har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi, og denne værdiforøgelse kan forventes at være permanent. Scrapværdi. Defineres som den forventede salgspris fratrukket eventuelle nedtagelses-, salgs- og retableringsomkostninger ved udløbet af aktivets brugstid Side 16 af 17

17 BILAG 4 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med registreringen af tilgange/afgange/ændringer for regnskabsåret: inden for mit ansvarsområde skal jeg efter bedste overbevisning bekræfte følgende: Alle væsentlige aktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget og fremgår på rigtig måde på vedlagte anlægsfortegnelse i overensstemmelse med Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007 og i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for kommuner. Alle beholdninger er optaget på status, jf. Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar Alle finansielle leasingkontrakter er optaget. Der er ingen verserende eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav, som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af anlægsfortegnelsen, og som ikke er oplyst til Økonomi og Analyse som eventualforpligtelse. Der er ikke indgået kontraktlige forpligtelser for anskaffelse af anlægsaktiver og lignende, der ikke fremgår af anlægsoversigten. Der er imellem opgørelsesdatoen og underskriftsdatoen ikke fremkommet forhold eller transaktioner med væsentlig indflydelse, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i anlægsfortegnelsen. Der er ikke i forbindelse med udarbejdelse af anlægsfortegnelsen konstateret besvigelser udover, hvad Økonomi og Analyse er gjort bekendt med, og risikoen for, at der kan forekomme besvigelser vurderes som lav. Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for anlægsfortegnelsen, som ikke allerede er kommet til Deres kendskab. Underskrift Side 17 af 17

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek.

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Betænkning nr. 1369 om "Det fremtidige budget- og regnskabssystem for kommuner og amter" (omkostningsreformen)

Læs mere

Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver

Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver Grundlag I henhold til gældende regler for kommunale budget- og regnskabssystemer fastsættes nedenstående regler for indregning og måling

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 8.1 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8.1 Generelle regler for registrering af aktiver Kommunerne skal indregne og måle materielle

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

8.2.1 Anlægskartotekets grundstruktur

8.2.1 Anlægskartotekets grundstruktur Budget- og regnskabssystem 8.2 - side 1 Dato: 2. juli 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2005 8.2 Anlægskartoteket Den detaljerede registrering af kommunens og amtskommunens materielle aktiver sker i et særskilt

Læs mere

8.1. Generelle regler for registrering af aktiver

8.1. Generelle regler for registrering af aktiver Budget- og regnskabssystem for regioner 8.1 - side 1 Dato: 19. oktober 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 8.1. Generelle regler for registrering af aktiver I aftalerne om kommunernes og amtskommunernes

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 8.2 Anlægskartoteket Den detaljerede registrering af regionens materielle aktiver sker i et særskilt

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Registrering og måling af materielle og immaterielle anlægsaktiver Revideret maj 2014 ifm. godkendelse af regnskab 2013 Allerød Kommune Maj 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato:December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 8.1 Generelle regler

Læs mere

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab Regnskabspraksis for det Indhold 1. Indledning... 1 2. Regnskabspraksis... 2 3. Aktiver... 2 3.1 Materielle og immaterielle aktiver samt omsætningsaktiver... 2 3.1.1 Kriterier for indregning af aktiver

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem for regioner 8 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 1 Generelle

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1. Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1. Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.3 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: regnskab 2009 8.3 Regler for de forskellige kategorier af aktiver I dette afsnit beskrives reglerne for indregning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til kasse- og regnskabsregulativ - Anvendt Regnskabspraksis. til Forretningsudvalgets møde 20.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til kasse- og regnskabsregulativ - Anvendt Regnskabspraksis. til Forretningsudvalgets møde 20. Region Midtjylland Bilag til kasse- og regnskabsregulativ - Anvendt Regnskabspraksis Bilag til Forretningsudvalgets møde 20. november 2007 Punkt nr. 15 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

8.3 Regler for de forskellige kategorier af aktiver

8.3 Regler for de forskellige kategorier af aktiver Budget- og regnskabssystem 8.3 - side 1 8.3 Regler for de forskellige kategorier af aktiver I dette afsnit beskrives reglerne for indregning og måling for forskellige kategorier af aktiver dvs. henholdsvis

Læs mere

Kapitel 8 - Anlægsaktiver

Kapitel 8 - Anlægsaktiver Kapitel 8 - Anlægsaktiver 1. Forstå hvordan anskaffelsessummen for anlægsaktiver opgøres ved ren handel, egenfremstilling og bytte 2. Forstå hvad afskrivninger repræsenterer 3. Forstå forskellen mellem

Læs mere

Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for økonomistyring, side 20

Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for økonomistyring, side 20 Norddjurs Kommune Økonomiafdelingen Område: Registrering af aktiver og passiver Gældende fra: 1. februar 2011 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning til Norddjurs

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 8.1 Generelle regler for registrering

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato:December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 8.1 Generelle regler

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Region Syddanmark Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse: Side 1 Indledning...3 2 Ledelsespåtegning...4 3 Revisionspåtegning...5 4 Anvendt regnskabspraksis i Region Syddanmark...6 4.1 Indledning...6

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug.

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug. VEJLEDNING Eventuelt afvigelse mellem leasing- og afskrivningsperiode. Retningslinierne for afskrivning af aktiver i anlægskartoteket er som hovedregel fastsat i kommunens regnskabspraksis for tilsvarende

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv.

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Indhold Indledning Side 1 Definition af aktiver Side 1 Særligt vedrørende åbningsbalancen 2007 Side 2 Posterne i balancen Side 3 Regler for registrering af aktiver,

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 for Furesø Kommune

Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 for Furesø Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 for Furesø Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 for Furesø kommune. Indledning: Furesø kommune består fra 1. januar 2007 af følgende sammenlagte kommuner: Værløse

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Åbningsbalance pr. 1. januar 2009 MANKO:

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE

EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE EKSTERNT REGNSKAB 5 VARELAGRE LAGERLIGNINGEN Beholdning primo + Tilgang i perioden = Til rådighed for forbrug - Forbrug i perioden = Beholdning ultimo Gælder for alle balanceposter - såvel for fysiske

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Overtagelsesbalance for aktivitet i Århus Vand- og Spildevandsforsyning pr. 1. november 2009

Overtagelsesbalance for aktivitet i Århus Vand- og Spildevandsforsyning pr. 1. november 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 32 56 23 61 Overtagelsesbalance

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR:

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR: Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio 2013 Regnskab 2015 CVR: 34 97 56 12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ejerforhold: Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Undervisningsnotat til lektion 7:

Undervisningsnotat til lektion 7: HD-R, 5. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnotat til lektion 7: Immaterielle anlægsaktiver Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i reglerne den nye årsregnskabslov og regnskabsvejledninger

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS Generelle principper for registrering i kommunens balance Rev. 5. december 2007 1. Indledning Generelt Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab CVR-nr

Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab CVR-nr Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab CVR-nr. 35 40 74 48 Årsrapport 1. juli 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. februar 2015.

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR nr

Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR nr Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR nr. 26 32 72 37 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere