Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as"

Transkript

1 Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst ydelse af enhver art erhvervet hos Langkjær Staalbyg as (LS), med mindre andet aftales særskilt og bekræftes af LS. 2. Priser 2.1. Alle angivne priser er ekskl. moms Priser i tilbud og ordrebekræftelser, baseret på udenlandsk valuta, er afgivet med forbehold for ændring i kursforhold samt afgifter og told. Kursændringer i valuta samt pålagte afgifter og told viderefaktureres til køber Ved levering af stål reguleres prisen på baggrund af stigninger i stålprisen fra tilbuddets afgivelse til endelig fakturering sker LS er i øvrigt berettiget til at viderefakturere dokumenterede prisstigninger som følge af ændringer i valutakurser, fragt, afgifter, skatter, told og lignende. 3. Tilbud/ordrebekræftelse 3.1. Alle tilbud skal være afgivet skriftligt for at være gældende. Tilbud er gældende i 8 dage fra udstedelse, hvorefter de bortfalder Købers eventuelle særlige forhold skal være anført i ordrebekræftelsen, hvis disse skal være gældende mod LS Ændringer til afgivne tilbud skal være skriftlige for at være gældende Ordrebekræftelse tiltrådt af køber skal være LS i hænde senest den på ordrebekræftelsen anførte dato. 4. Teknisk rådgivning 4.1. Hvis LS har ydet teknisk rådgivning i forbindelse med forespørgsler, afgivelse af tilbud eller indgåelse af endelig aftale, og rådgivningen er ydet uden særskilt beregning, er den ydede rådgivning alene af vejledende karakter. LS påtager sig således ikke noget ansvar herfor De af LS udarbejdede beregninger, tekniske vejledninger eller tegninger er baseret på købers materiale Køber har ansvaret for eventuelle fejl og mangler i det af køber indleverede materiale, idet LS ikke er forpligtet til at vurdere indholdet heraf. Køber bærer således selv ansvaret for de fejl og mangler, købers materiale måtte være årsag til. 5. Produktion 5.1. Produktion af købers ordre sker alene på baggrund af de af køber godkendte tegninger. Produktionen igangsættes, når de af køber godkendte tegninger foreligger hos LS. Køber bærer alene ansvaret for, at tegninger opfylder købers krav Forinden produktion finder sted, skal køber have stillet den fornødne sikkerhed, der følger af nærværende bestemmelser eller af særlig aftale. 6. Levering 6.1. De af LS angivne leveringstider er anslåede. Såfremt en leveringstid skal være bestemt, skal dette fremgå af tilbud og ordrebekræftelse. LS er uden ansvar, såfremt der sker afvigelser fra de oplyste tider, idet de angivne oplysninger er uforbindende for sælger, og eventuelle afvigelser berettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor LS. Køber kan blandt andet ikke kræve annullering, afslag, godtgørelse eller erstatning, hvad enten kravet vedrører direkte eller indirekte tab Den anførte leveringstid er under alle omstændigheder betinget af, der foreligger evt. sikkerhedsstillelse for betaling, herunder i form af garanti samt tegninger og tekniske specifikationer er skriftligt bekræftet af køber og LS i hænde. De ovenfor nævnte dokumenter og bilag skal være LS i hænde senest på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt Endelig leveringstid aftales mellem køber og LS s montageleder Levering er ab LS adresse LS er berettiget til, men ikke forpligtet til, for købers regning at tegne transportforsikring Såfremt det aftales, at LS skal forestå transporten til leveringsstedet skal køber angive leveringsadressen. Køber har ansvaret for, at levering på leveringsadressen er mulig, og at levering kan ske i én arbejdsgang. Køber har ansvaret for, at tilkørselsvej og leveringsstedet er ryddet, og der er bæredygtigt underlag, således

2 transportkøretøjer og kraner/kranvogne uhindret kan arbejde eller køre ved egen hjælp. LS er uden ansvar for kørevejens beskaffenhed, manglende bæreevne og eventuelle skader, der måtte opstå som følge heraf, det være sig på såvel købers som tredje-mands ejendom, herunder transportørens ejendom Køber har ansvaret for, at leveringsstedet er ryddet, jfr. 6.6., og at der kan køres uhindret i bygningen eller på begge sider af bygningen, på en minimum 8 meter bred og kørefast vej for lastbilkran med sættevogn Køber har ansvaret for, at der kan ske uhindret transport af det købte til montagestedet, jfr. 6.6., ligesom køber har ansvaret for, at der forefindes byggestrøm 380 V 16 Amp. i umiddelbar nærhed af montagestedet og ikke længere væk end 25 m Omkostninger, der skyldes, at de i 6.6., 6.7. og 6.8. anførte betingelser ikke er opfyldt, påhviler køber, ligesom LS er berettiget til at fakturere køber for enhver yderligere omkostning Køber er ansvarlig for, at levering kan ske uhindret Såfremt der forefindes strømførende ledninger på leveringsstedet, og dette forhindrer eller på anden måde påvirker leveringen, er LS berettiget til at undlade levering som forudsat Køber er forpligtet til at friholde LS for enhver omkostning som følge af de nævnte leveringsproblemer, idet ansvaret alene påhviler køber Køber er forpligtet til at betale for det købte, uanset om levering kan finde sted eller ej. 7. Aflevering 7.1 Aflevering anses at have fundet sted, når levering henholdsvis montage er sket Ved levering i etaper jfr. tilbud og/eller ordrebekræftelse anses etaperne afleveret hver for sig. 8. Oprydning 8.1. Det påhviler køber at foretage oprydning, efter montagen er afsluttet Køber har ansvaret for bortskaffelse af affald, andre efterladenskaber, emballage og materialer, herunder stålbånd, plasthjørner eller træklodser. 9. Ejendomsret 9.1. Indtil hele købesummen inkl. renter, omkostninger m.v. er erlagt af køber, forbeholder LS sig ejendomsretten til det solgte LS er berettiget til at tilbagetage salgsgenstanden, såfremt køber misligholder sin betalingsforpligtelse Stålkonstruktioner m.v. identificeres ved nummerering med ordrenummeret. 10. Afbestilling eller ændring af ordre Afbestilling eller ændring af en ordre kan alene ske efter forudgående aftale herom og under forudsætning af, at LS vurderer, at produktionen ikke er for fremskreden. Køber er forpligtet til at holde LS skadesløs for alle de med afbestillingen eller ændringen forbundne omkostninger. 12. Købers misligholdelse Ved købers misligholdelse i form af overskridelse af tidsfrister er LS berettiget til tidsfristforlængelse, herunder udskyde den aftalte leveringstid udover en tilsvarende periode, som den, køber har misligholdt Ved købers væsentlige misligholdelse er LS berettiget til at hæve aftalen. Ved væsentlig misligholdelse forstås bl.a., men ikke udtømmende - køber er under insolvensbehandling eller standser sine betalinger - køber i øvrigt ikke opfylder sin del af aftalen - køber ikke betaler fakturerede beløb - køber ikke stiller fornøden sikkerhed - køber gentagne gange ikke overholder tidsfrister 13. Betalingsbetingelser Med mindre andet aftales, er forfaldsdag og sidste rettidige betaling netto kontant

3 a) ved montagearbejder: Fra montage er afsluttet, b) ved leveringer i øvrigt: Fra levering til køber LS er berettiget til at foretage a conto afregninger for de dele, der ved montagearbejder er monteret og ved leveringer er leveret Uanset bestemmelsen om betalingsfrist på netto kontant er LS berettiget til at fakturere for hele leverancen, når 90% af købet er monteret henholdsvis leveret LS er uanset bestemmelserne i 13 berettiget til at fakturere for stål, når ordre er LS i hænde Ved betaling senere end forfaldsdagen beregnes morarenter og gebyrer. Morarenter ved forsinket betaling udgør 2% pr. påbegyndt måned. Gebyrer for rykning udgør kr. 500, Enhver forsinket betaling anses for misligholdelse af aftalen. LS er som følge heraf berettiget til at standse enhver yderligere levering og frigøre sig for ethvert kontraktligt forhold og forpligtelse. LS er berettiget til uden yderligere varsel at ændre i betalingsbetingelserne ved købers misligholdelse af betalingsforpligtelsen eller jfr. 12 stk. 2, såfremt der opstår begrundet formodning om købers forringede betalingsevne LS er berettiget til at fakturere, når det bestilte er produceret, såfremt køber meddeler, at denne ikke kan eller vil modtage det bestilte. Tilsvarende gælder, såfremt LS konstaterer, at køber ikke kan eller vil modtage det bestilte, uanset om køber har meddelt dette. 14. Reklamation Det påhviler køber at undersøge det leverede straks efter modtagelsen Såfremt køber vil påberåbe sig, at det leverede lider af en fejl eller mangel, skal køber straks skriftligt meddele dette til LS Tilsidesættelse af ovennævnte medfører, at køber mister sine misligholdelsesbeføjelser. 15. Ansvar Såfremt der er mangler ved LS s produkt, påtager LS sig at afhjælpe disse uden udgift for LS s kunde. LS hæfter ikke for kundens afledte omkostninger så som undersøgelsesomkostninger, reparationsudgifter på andre dele af entreprisen, som afholdes for at kunne reparere LS produkt, retableringsomkostninger og forsinkelsesomkostninger LS er ikke ansvarlig for skader og tab, der opstår som følge af fejl begået af LS s underleverandør eller anden selvstændig tredjemand LS hæfter ikke for ansvar på erhvervsting, løsøre LS er uden ansvar for indirekte skader og tab som driftstab, avancetab eller andet indirekte tab I det omfang LS er ansvarlig, kan LS s samlede ansvar ikke overstige den dobbelte ordresum, dog max kr. 20 mio. inkl. renter og omkostninger Såfremt LS bliver pålagt erstatningsansvar, er køber forpligtet til at skadesløsholde LS i samme udstrækning, som LS s ansvar er begrænset ved nærværende salgs- og leveringsbetingelser Køber er forpligtet til at underrette LS, såfremt tredjemand fremsætter krav om erstatningsansvar Såfremt tredjemand rejser erstatningskrav mod LS eller køber, er parterne forpligtet til også at føre en erstatningssag mellem disse ved den af tredjemand valgte domstol, for så vidt dette er en dansk domstol. 16. Forsinkelse eller ændring i kvalitet eller specifikationer LS er uden ansvar for manglende eller mangelfuld levering af stål fra LS leverandører LS er uden ansvar for, at der som følge af 21.1 sker levering af stål i eksempelvis en anden kvalitet, dimension eller profiltype. LS er ligeledes uden ansvar for, at levering til køber forsinkes Såfremt levering til køber forsinkes, jfr eller 19.1, kan køber vælge at udskyde leveringen eller betale de med leveringen forbundne udgifter, herunder ekstraomkostninger Køber kan som følge af forholdene, jfr. 18 og 19 ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor LS. 17. Afsætning / støbning LS leverer sokkeljern. Bygherre/køber har ansvaret for, at indstøbningsbeslag indstøbt af anden entreprenør, idet dette ikke udføres af eller for LS Tolerancer for indstøbningsbeslag efter nedstøbning må maksimalt udgøre +/- 5 mm i såvel vertikal som horisontal retning.

4 17.3. Det er herudover købers ansvar, at bygningsfundamenter og indstøbningsdele leveret af LS er afsat og/eller nedstøbt korrekt. 18. Mangler LS er uden ansvar for fejl og mangler på det leverede, der skyldes fejl og mangler i købers specifikationer. Omkostninger som følge heraf er LS uvedkommende. 19. Manglende levering grundet købers forhold Køber er ansvarlig, såfremt levering ikke kan finde sted, og dette skyldes købers forhold, uanset årsagen hertil, herunder købers nægtelse af modtagelsen. Køber er på trols heraf forpligtet til at betale det af LS fakturerede beløb. LS er berettiget til at kræve betaling af bl.a. omkostninger, tab, manglende avance m.v I det omfang det bestilte efter betaling fortsat henligger på lager hos LS eller tredjemand på LS s foranledning, er køber forpligtet til at afholde omkostningerne forbundet hermed. Opbevaring finder alene sted i det omfang, pladsforholdene og forholdene i øvrigt tillader det. Bortskaffelse sker for købers regning, og LS er ikke forpligtet til forinden at orientere køber herom Opbevaringen sker alene på købers ansvar. Køber er bekendt med, at opbevaring sker udendørs, og at overfladebehandlingen kan lide skade ved rustangreb, og idet overfladen kan falme. Køber har forsikringspligten, jf Forsikringsforhold Køberen er forpligtet til at tegne de nødvendige forsikringer Ved byggeleverancer er bygherre/køberen forpligtet til at tegne all-risk entrepriseforsikring, herunder brand- og stormskadeforsikring. Forsikringsforholdene skal omfatte det allerede udførte arbejde og det materiale, der er leveret på byggepladsen. Bygherre/køber er forpligtet til, at LS påføres policerne som medforsikret og dermed berettiget til at modtage erstatning ved udbetaling heraf. LS skal have forrang i forhold til andre berettigede, herunder bygherre/køber Køber er forpligtet til at fremsende kopi af den tegnede police til LS. Indtil denne foreligger, er LS berettiget til ikke at igangsætte produktion eller levering af det bestilte Køber er forpligtet til på LS s forlangende at dokumentere, at forsikringspræmien er betalt, og forsikringen er i kraft. Ligeledes erkøber forpligtet til, at lade panthaverdeklaration notere med LS som berettiget/kreditor. Omkostningerne hertil påhviler køber. 21. Force majeure LS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af en aftale på grund af force majeure som f.eks. strejke eller lockout, manglende kvalificeret arbejdskraft, krig, optøjer, uroligheder, blokade, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra leverandører, manglende brændsel eller drivkraft, sammenbrud i produktionsanlæg, restriktioner af enhver art eller nogen anden årsag, der ligger udenfor LS s kontrol Køber kan ikke på baggrund af ovennævnte force majeure hæve aftalen/købet og kan ikke gøre krav på erstatning af nogen art for driftstab eller lignende. 22. Særligt for stålkonstruktioner I forbindelse med montage eller ved efterfølgende arbejder kan der ske skader på overfladebehandlingen. LS stiller reparationsmaling til rådighed for køber. Udbedring af skaderne foretages af køber eller for købers regning Ved varmforzinkede konstruktioner kan der forekomme områder med sorte render. Dette er ingen fejl eller mangel, men skyldes forzinkningsprocessen. Der er alene tale om kosmetiske forhold, hvorfor køber ikke har reklamationsret herfor Med mindre det fremgår af ordrebekræftelsen, er montering af kipningsbeslag ikke en del af LS s leverance. Tagåse/vægløsholte forudsættes at kipningsafstive konstruktionen. 23. Særligt for montagearbejder I forbindelse med montagearbejder er køber ansvarlig for, at nødvendigt løftegrej godkendt til personlift forefindes på pladsen. Køber er samtidig ansvarlig for, at 2-3 medhjælpere er til rådighed ved montagen, og at de pågældende kan og må betjene løftegrejet I det omfang LS fordrer det, skal køber stille selvkørende bomlifte eller teleskoplæsser efter LS anvisninger til rådighed for - oplægning af åse, - afstivning af konstruktionen under montage - montage af bl.a. vindkryds, søjler, øvrige samlinger m.m.

5 23.3. Køber er ansvarlig for, at åse forefindes på pladsen, og at disse forinden montagearbejderne påbegyndes, er tilpasset for montering. I manglende fald faktureres det dermed forbundne tidsforbrug og omkostninger køber Køber er selv ansvarlig for rekvirering af entreprenør til at forestå oplægning og placering af åse. Dette arbejde udføres ikke af LS og er ikke indeholdt i LS s levering/montage. LS er således uden ansvar herfor. Køber har ansvaret for, at stålkonstruktionen står i lod forud for oplægning og fastgørelse af åse Efter montering overtager køber ansvaret for konstruktionens stabilitet.

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Hoeks ApS Betingelserne er gældende i alle samhandelsforhold mellem Hoeks ApS (i det følgende Hoeks) og kunden. Generelle betingelser: Følgende betingelser er gældende fra

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

DSB s almindelige indkøbsbetingelser

DSB s almindelige indkøbsbetingelser DSB s almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet skriftligt er aftalt mellem DSB og Leverandøren gælder følgende almindelige indkøbsbetingelser for leverancer til DSB. 1.2 Leverandørens

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere