Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune

2 Social- og Sundhedsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90. Ombygning af Solgården Etape II 1 Punkter på lukket møde: 89. Klage over afslag på hjælp til rengøring Afbud:

3 Social- og Sundhedsudvalget Ombygning af Solgården Etape II / John Pedersen Beslutningstema Godkendelse af anlægsregnskab for Om- og tilbygning af plejehjemmet Solgården, Etape II, Fjerritslev til 42 ældreboliger med tilhørende servicearealer. Samt godkendelse af tillægsbevillinger til budget 2007 for afholdte anlægsbeløb, tilbagebetaling af låneoptagelse, indtægter ved sagsbehandling samt indtægter fra servicearealtilskud. Sagsbeskrivelse Der foreligger afsluttede anlægsregnskaber fra Kommunernes Revisionsafdeling, der udviser: Bevilling Regnskab Boligdelen kr kr Servicedelen kr kr I alt kr kr Boligdelen viser en mindreudgift på kr. i forhold til anlægsbevillingen på kr., hvilket bl.a. skyldes, at de afsatte beløb til renter af byggelån er blevet mindre end forudsat, samt at der er indgået ubudgetterede huslejeindtægter i anlægsfasen. Boligdelens mindreudgifter medfører, at der skal tilbagebetales kr. af det hjemtagne lån på kr. Låneoptagelse, som beregnes til 91% af anlægssummen, udgør herefter kr. Boligdelens øvrige anlægsudgifter finansieres med 2% af beboerne og 7% som kommunal finansiering. Boligdelens udgifter til: byggesagshonorar kr gebyr for støttesagen kr I alt kr Beløbet overføres som administrationsbidrag til hovedkonto 6 Administration i Servicedelen viser merudgift på kr. i forhold til anlægsbevillingen på kr. Servicedelen en fuldt ud en kommunal finansieret udgift. Efter godkendelse af det samlede anlægsprojekt udbetaler staten et tilskud til servicearealer på kr. Beløbet, der vil indgå i 2007, er ikke afsat i budget 2007.

4 Social- og Sundhedsudvalget Retsgrundlag De kommunale bevillingsregler i kasse- og regnskabsregulativet og frigivelse jf. styrelsesloven bestemmelser. Økonomi og finansiering De økonomiske konsekvenser i forbindelse med afslutning af anlægsregnskabet medfører, at der gives følgende tillægsbevillinger til budget Udgifter Indtægter Boligdelens anlægsudgifter kr Servicedelens anlægsudgifter kr Tilbagebetaling af lån kr Administrationsbidrag konto 6 kr Tilskud til servicearealer kr. kr I alt tillægsbevillinger på kr kr Tillægsbevillingerne viser en netto indtægt på kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til godkendelse. Bilag: Anlægsregnskab for ombygning af plejehjemmet Solgården Etape II Redegørelse og regnskab for ombygning af plejehjemmet Solgården Etape II Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Social- og Sundhedsudvalget Underskrifter Erik Ingerslev Larsen (F) Eva Rytter Andersen (A) Grethe Dragsbæk (A) Helle Bak Andreasen (V) Henry Kronborg (V) Sonia Luther Nielsen (V) Susanne Hjorth Hansen (A)

6 Regnskab over udgifter i forbindelse med Solgården, 2. afsnit Hoved- Andre arbejder Udgifter i alt konto Tekst Kontraktarbejder og leverancer incl. moms Overslag +/- 02 Projektering Køb/salg af jord Grundudgifter Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger Andet I alt Udgifter i alt Overslag +/- Fordeling af byggeudgift Boliger incl. moms Servicearealer excl. moms

7 Specifikation til regnskab over udgifter i forbindelse med Solgården, 2. afsnit 5,85% Andre arbejder Udgifter i alt Heraf udgifter til Heraf Konto Tekst Kontraktarbejder og leverancer incl. moms Overslag +/- servicearealer moms 02 Projektering Arkitekthonorar Honorar i.f.m. inventarkøb Projektering i alt Køb/salg af jord Købesum Køb/salg af jord i alt Grundudgifter Jordbundsundersøgelser Tilslutningsafgifter, el Tilslutningsafgifter, varme Tilslutningsafgifter, antenne Tilslutningsafgifter, telefon m.v Grundudgifter i alt

8 Andre arbejder Udgifter i alt Heraf udgifter til Heraf Konto Tekst Kontraktarbejder og leverancer incl. moms Overslag +/- servicearealer moms 30 Håndværkerudgifter Terræn Råhus Tømrer Gulv Maler Samtale- og kaldeanlæg El ABA-anlæg VVS Ventilation Elevator Andet Prisændringer Håndværkerudgifter i alt Inventar og apparatur Skilte m.v Løst inventar - boligdel Løst inventar - servicedel Udsmykning Loftlifte Inventar og apparatur i alt

9 Andre arbejder Udgifter i alt Heraf udgifter til Heraf Konto Tekst Kontraktarbejder og leverancer incl. moms Overslag +/- servicearealer moms 60 Omkostninger Byggesagshonorar Landinspektør Kopiering m.v Annoncer / licitation Attester og forsikringer Rejsegilde / indvielse Byggeskadefond Gebyr for støttesagen Byggelånsrenter Statens promillegebyr Førsynsrapport Andet Omkostninger i alt Andet Vinter-/vejrligsforanstaltninger Forbrugsafgifter Drift i anlæg Dagbod Uforudsete udgifter Andet i alt Regnskab i alt

10 Kommunernes Revision JAMMERBUGT KOMMUNE Redegørelse og regnskab vedrørende udgifter i forbindelse med ombygning af plejehjemmet Solgården, 2. afsnit

11 Kommunernes Revision Side 1 Til Jammerbugt Byråd. Vi har som bygherrerådgiver bistået Fjerritslev Kommune, nu Jammerbugt Kommune, i forbindelse med ombygning af plejehjemmet Solgården, 2. afsnit. Efter at Jammerbugt Kommune har meddelt, at byggeriet er afsluttet, har vi bistået bygherren med udarbejdelse anlægsregnskab og redegørelse. Servicearealer I byggeriet indgår der servicearealer. Byggeudgifterne var ved prisindhentningen ikke delt mellem ældreboligerne og servicearealerne, og en regnskabsmæssig opdeling på grundlag af specificerede udgifter var derfor ikke mulig. Den samlede byggeudgift er fordelt mellem ældreboliger og servicearealer efter de ved udarbejdelse af endeligt overslag/kontoplan anvendte fordelingsnøgler, idet udgifter som udelukkende vedrører ældreboligerne, er henført hertil. Udgiften til servicearealerne på kr. incl. moms, er overført til særskilte konti vedrørende servicearealer i kommunens regnskab af hensyn til hjemtagelse af momsudgiften fra momsudligningsordningen. Ombygning af Solgården, 2. afsnit omfatter 42 boliger i alt. Kommunen vil derfor være berettiget til at modtage et serviceareal på i alt kr. pr. bolig for i alt 42 boliger. Dette svarer til et beløb på i alt kr. Tilskuddet vil blive modtaget i Overslag, bevilling og anlægsregnskab Efter licitationen udarbejdede totalrådgivningsfirmaet i samarbejde med Kommunernes Revision A/S et overslag over de forventede udgifter til ombygning af plejehjemmet Solgården, 2. afsnit. Overslaget for ældreboligerne blev på kr. incl. moms og værdi af bygninger på kr. Overslaget for servicearealerne blev på kr. incl. moms, men excl.værdi af bygninger, svarende til kr. excl. moms. Til byggesagens gennemførelse har Byrådet den 14. april 2004 meddelt følgende bevillinger:

12 Kommunernes Revision Side 2 Ældreboliger incl. moms kr kr. Servicearealer excl. moms kr kr. Servicearealtilskud kr kr. For sammenligning mellem anlægsregnskab og overslag/bevilling kan opstilles følgende: Anlægsbevilling / overslag Ældreboliger incl. moms kr. Servicearealer incl. moms kr. Servicearealer excl. moms kr. Byggeregnskab incl. værdi af bygninger kr kr kr. Merforbrug i alt kr kr kr. Som det fremgår af oversigten, udgør byggeudgifterne for ældreboligerne kr. incl. moms, hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. incl. moms i forhold til overslaget og anlægsbevillingen, og for servicerarealerne en merudgift på kr. excl. moms i forhold til den meddelte bevilling. Der har, som det fremgår af specifikationen til regnskabet, været flere uforudsete udgifter til håndværkerer og til køb af inventar end oprindeligt budgetteret. Disse merudgifter modsvares dog af mindreforbrug til primært byggelånsrenter samt af huslejeindtægter i anlægsfasen, således at det samlede regnskab udviser ovennævnte mindreforbrug. Mer- og mindreudgifter i forhold til overslaget på de enkelte konti fremgår af specifikationen til anlægsregnskabet. Afstemning af regnskab med bogføring Til brug ved afstemning af anlægsregnskabet kan følgende meddeles: Regnskabet udviser: Kommunes bogføring udviser incl. moms: Ifølge 5.30 og Endnu ikke bogført: Skyldige beløb vedr. boligdelen (specifikation se vedlagte bilag)

13 Kommunernes Revision Side 3 Omposteringer vedr. boligdelen (specifikation se vedlagte bilag) Skyldige beløb vedr. servicearealet (specifikation se vedlagte bilag) Omposteringer vedr. servicearealet (specifikation se vedlagte bilag) Afsluttende bemærkninger Om den bistand, vi har ydet i forbindelse med byggesagens gennemførelse, skal vi oplyse, at bilagene er gennemgået kritisk før udbetaling har fundet sted, idet vi har kontrolleret regningernes overensstemmelse med kontrakter, tilbud, aftaler m.m. Vi har ligeledes konstateret, at bygherrebeslutninger m.m. er efterlevet. Bemærkninger til regningskravene er fremsat som ændringsopgørelser til regningerne, eller fremsendt til kommunen som korrespondance sammen med bilagene. Udover anførte har vi bistået Fjerritslev Kommune ved udarbejdelse af rådgivnings- og honoraraftaler med teknikerne samt vurdering af ekstra honorarkrav. Endvidere har vi udarbejdet kontoplan/overslag, gennemgang af entreprisekontrakter, garantier m.m. samt udarbejdet skema A, B og C. Vi har løbende bistået de til byggeriet knyttede teknikere som konsulenter i spørgsmål af økonomisk karakter, ligesom vi har bistået bygherren i spørgsmål af lovgivningsmæssig karakter Randers, den 31. august 2007 KOMMUNERNES REVISION A/S Jørgen-Ulrik Christensen / Steffen Davidsen

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere