Ekstern audit Husk arbejdsmiljøgennemgangene. Intern audit Den ny karavane på togt i område Randersvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstern audit Husk arbejdsmiljøgennemgangene. Intern audit Den ny karavane på togt i område Randersvej"

Transkript

1 AMBU NR. 4 NYHEDSBREV OM ARBEJDSMILJØET I BØRN OG UNGE Ekstern audit Husk arbejdsmiljøgennemgangene Intern audit Den ny karavane på togt i område Randersvej Trivselsundersøgelsen Flot svarprocent - læs mere om det videre forløb

2 Husk de obligatoriske arbejdsmiljøopgaver På det seneste møde i HovedMED-udvalget (HMU) fortalte Børn og Unges eksterne auditor Karsten Høj om resultaterne af årets eksterne audits. Karsten Høj kommer fra Det Norske Veritas (DNV), som to gange hvert år besøger udvalgte arbejdspladser i Børn og Unge som led i certificeringen af hele vores organisation. DNV giver ros og påviser udfordringer Overordnet roser DNV arbejdsmiljøgruppernes kompetencer og indsats på Børn og Unges mange arbejdspladser. Men nogle opgaver skal arbejdspladserne have bedre styr på. Det drejer sig om obligatoriske arbejdsmiljøopgaver særligt om at få gennemført to årlige gennemgange og om at sikre opdaterede APV-handleplaner. I Børn og Unge prioriterer vi arbejdet med et godt og sikkert arbejdsmiljø meget højt Vi skal alle på alle planer arbejde med at blive bedre. I HMU og i HovedArbejdsmiljøudvalget arbejder vi med de overordnede indsatser, men vil opfordre alle arbejdsmiljøgrupper til at prioritere de obligatoriske arbejdsmiljøopgaver på jeres egne arbejdspladser. Samtidig vil vi opfordre ledelseslinjerne til at følge systematisk op på disse opgaver. På den måde sikrer vi sammen det fortsatte fokus på det gode arbejdsmiljø og bevarer vores certificering. Læs mere om DNV s eksterne audit og kommentarer på side 8. En af de vigtige og store obligatoriske opgaver indenfor arbejdsmiljø er APV I den kommende tid arbejder vi med APV på den enkelte arbejdsplads og i alle MED udvalg, lokalt, områdevist og i HovedMED-udvalget. I vil blive tilbudt kompetenceudvikling i forhold til jeres lokale opgave med opfølgningen Det kan I læse mere om i APV-nyhedsbrevene, som i finder i Ugepakken. Her kan I også læse, hvordan HovedMEDudvalget vil følge op på Trivselsundersøgelsen gennem seminarer, der slås op i januar. Inden længe skal vi alle have en velfortjent juleferie. Vi ønsker jer god APV-proces og en rigtig glædelig jul. Med venlig hilsen Nils Petersen og Marianne Gilbert Formand og næstformand for HMU 2

3 Trivselsundersøgelsen 2015: flot svarprocent Dataindsamlingen til trivselsundersøgelsen blev afsluttet den 8. november. Den afslører, at hele 88 procent af Børn og Unges månedslønnede medarbejdere har svaret på spørgeskemaet om deres psykiske arbejdsmiljø. Svarprocenten er 4 procentpoint højere end svarprocenten i 2013 og 2014, og 11 procentpoint højere end svarprocenten i Det er en flot deltagelsesprocent for en undersøgelse med over deltagere det kan vi alle være stolte af. Relationer til nærmeste leder Relationer til arbejdspladsen som helhed Lodret social kapital Vandret social kapital Læs mere om trivselsundersøgelsen i APV nyhedsbrevet for december 2015 som du finder her: Relationer til kolleger Retfærdighed Jeres trivselsrapport I trivselsrapporten fremgår resultaterne i en oversigt og fordelt på de enkelte dimensioner og spørgsmål. Når I læser trivselsrapporten, er det vigtigt at have for øje, at farvemarkeringen angiver jeres egen udvikling siden den seneste trivselsundersøgelse. Det betyder helt konkret, at I sagtens kan have en negativ egenudvikling, mens I fortsat ligger på et højt niveau. På samme vis kan I kan have en positiv egen udvikling og fortsat have et lavt niveau. Når I læser rapporten og oversigten, skal I altså være opmærksomme på de yderste to kolonner til højre (på side 4), som angiver henholdsvis arbejdspladstypens resultater generelt og Børn og Unges gennemsnit. Eventuelle lokale spørgsmål er kun afrapporteret på laveste niveau, altså arbejdsmiljøgrupperne. Krænkende adfærd Der afrapporteres kun krænkende adfærd for større og sammenlagte enheder, for eksempel dagtilbud, skoler, fritidscenterniveau og lignende med mindst 15 besvarelser. Det svarer til niveauet over arbejdsmiljøgruppe-niveauet, hvilket oftest vil være på MED-udvalgsniveau. Kommentarrapport I kommentarrapporterne kan I læse de åbne besvarelser og kommentarer, som er angivet i trivselsundersøgelsen. Der udarbejdes kun kommentarrapporter på det laveste niveau, det vil sige på arbejdsmiljøgruppeniveauet. Husk: Rapporterne er et udgangspunkt for en dialog om arbejdspladsens arbejdsmiljø og trivsel. Det er ikke en facitliste. Rapporterne skal ses i forlængelse af det allerede igangværende arbejde med trivslen, og de initiativer og indsatser I arbejder med på nuværende tidspunkt. Prioriteringskort og inspirationsmateriale til social kapital I forbindelse med trivselsundersøgelsen er der som sidste ordinære trivselsundersøgelse udarbejdet et prioriteringskort, der er et hjælpeværktøj til arbejdsmiljøgruppen. Prioriteringskortet kan hjælpe med at prioritere indsatser for at forbedre jobtilfredsheden på arbejdspladsen. Som noget nyt er der i forbindelse med APV2015 udarbejdet et inspirationsmateriale til social kapital. Inspirationsmaterialet indgår i den samme rapport som prioriteringskortet. I inspirationsmaterialet til social kapital finder I et materiale til, hvordan man kan arbejde videre med at styrke og vedligeholde den sociale kapital på arbejdspladsen uanset hvilket niveau af social kapital man har på arbejdspladsen. Hvis der er fejl eller mangler i trivselsrapporterne, kan du kontakte Rambøll på telefon eller mail 3

4 Hovedrapport og tværgående rapporter Foruden rapporterne til hver enkelt arbejdsmiljøgruppe, MEDudvalg og ledergrupperne laves der en samlet hovedrapport for hele Børn og Unge. Hovedrapporten indeholder Børn og Unges samlede resultater siden den seneste måling og bearbejder de forskellige analyser. Samtidig præsenterer den forslag til fokusområder for trivselsarbejdet i den kommende periode. Hovedrapporten udarbejdes af Rambøll og offentliggøres den 15. december Hovedrapporten behandles i HMU i januar. Her vil HMU tage stilling til, hvilke overordnede initiativer der eventuelt skal sættes i værk som opfølgning på det samlede resultat for trivselsundersøgelsen. Tidsplan: APV2015 TIDSPUNKT 1.december AKTIVITET Arbejdsmiljøgrupperne har senest foretaget fysisk APV (dokumentation i arbejdsmiljødatabasen i LIS). ARBEJDSPLADSVURDERING 4. december kl Primo december Offentliggørelse af trivselsrapport, kommentarrapport samt prioriteringskort og inspirationsmateriale til social kapital i arbejdsmiljødatabasen i LIS. Arbejdsmiljøgruppen mødes og drøfter rapportens resutlater. Arbejdsmiljøgruppen gennemlæser kommentarrapport og aftaler, hvis afsnit skal anonymiseres. 15. december kl Offentliggørelse af hovedrapport. 1. marts 2016 Frist for indberetning af lokale handleplaner for trivselsundersøgelsen. 4

5 Seminarer: Hjælp og inspiration til opfølgningsarbejdet HR, Kommunikation og Trivsel (HRKT) er ved at planlægge en række arbejdsseminarer, der skal understøtte og inspirere arbejdsmiljøgruppernes arbejde med at følge op på årets APV. Seminarerne rummer både tilbud til nyetablerede arbejdsmiljøgrupper og til de mere erfarne. Alle arbejdsseminarer bliver bygget op omkring arbejdet med udvikling af arbejdsmiljøet lokalt. Det er ambitionen, at I som deltagere på arbejdsseminaret får taget nogle konkrete skridt videre som effekt af arbejdet på seminaret. Primo januar vil der blive lavet en samlet oversigt over alle arbejdsseminarer, og I vil få mulighed for at melde jer til det, der er relevant for jer. Arbejdsseminarerne vil blive udbudt fra begyndelsen af det nye år og et godt stykke ind i foråret. De vil blive annonceret i APV nyhedsbrev, Ugepakken og på Kursusportalen. APV for ledere og små arbejdsmiljøgrupper Der skal gennemføres APV for alle medarbejdere og ledere i Børn og Unge. Ligesom for alle andre medarbejdere skal der således også laves en APVhandleplan for ledere. Det kan for eksempel være for de pædagogiske ledere i et dagtilbud, en ledergruppe på en skole eller i et fritidscenter. I arbejdsmiljødatabasen i LIS dokumenteres væsentlige fokusområder og indsatser. For arbejdspladser med under fem besvarelser er der ikke dannet en rapport. Det betyder, at man må foretage en arbejdspladsvurdering for det psykiske arbejdsmiljø på anden vis. Det samme gør sig gældende for ledergrupper, hvor der heller ikke har været nok besvarelser til at danne en rapport. På AMBUonline findes en vejledning omkring APV for ledere, og der er materiale til, hvordan man kan gennemføre trivselsundersøgelse, når man har få medarbejdere eller ledere. 5

6 Så ruller arbejdsmiljøkaravanen De to første torsdage i november kom skolerne i område Randersvej godt op at køre. De var inviteret til en tur med arbejdsmiljøkaravanen, Børn og Unges nye forsøg med intern audit. I efteråret havde område Randersvej besøg af konsulenter fra Ledelse og Organisation i forbindelse med intern audit - også kendt som dialogbesøg eller obligatoriske arbejdsmiljøworkshops. Arbejdsmiljøgrupperne på henholdsvis Katrinebjergskolen, Skovvangsskolen og Samsøgades Skole brugte en hel dag sammen i arbejdsmiljøets tegn. I bus kørte arbejdsmiljøgrupperne rundt og besøgte hinanden. I løbet af én dag fik alle skoler foretaget arbejdsmiljøgennemgang/ fysisk APV og kunne samtidig sætte kryds ved intern audit. Ugen efter var det Lisbjergsskolen og Bakkegårdsskolen, der hoppede på arbejdsmiljøkaravanen. God feedback På forhånd var skolernes arbejdsmiljøgrupper blevet bedt om at lave en risikovurdering og udpege en eller to arbejdsmiljøudfordringer på deres arbejdsplads. Efter en kort intro blev arbejdsmiljøgrupperne inddelt i en TAP-, en SFOog en skolegruppe. Hver gruppe havde en gennemgående konsulent fra HRKT som tovholder. Den arbedsjmiljøgruppe, der var vært, uddybede de valgte arbejdsmiljøudfordringer og fik kvalificeret sparring og indspark fra den gæstende arbejdsmiljøgruppe. Dernæst gik grupperne på arbejdsmiljøgennemgang på værtsskolen. Efter to timer gik turen videre til næste skole. Feedbacken fra deltagerne var, at det var godt med et blik udefra til at stille nye spørgsmål til arbejdsmiljøarbejdet. Derudover mente de, at der var meget inspiration at hente ved at se, hvordan de forskellige skoler for eksempel havde indrettet pædagogiske forberedelsesarbejdspladser. Baggrund for karavanen Som en del af arbejdsmiljøledelsessystemet certificeringen skal alle arbejdspladser i Børn og Unge have besøg af vores certificeringsfirma DNV, kendt som ekstern audit. Derudover skal arbejdspladserne have en intern audit. En audit er en slags revision af arbejdspladsens arbejdsmiljøledels og skal besvare spørgsmål som: Har man styr på de krav og udfordringer, der er med arbejdsmiljøarbejde, og hvordan planlægges arbejdet i arbejdsmiljøgruppen/med-udvalget? Mens den eksterne audit foregår to gange årligt på cirka 100 stikprøveudvalgte arbejdspladser, så foregår den interne audit i ét område ad gangen. En del af audit er en rundering/arbejdsmiljøgennemgang på arbejdspladsen. På daginstitutionsområdet findes en metode, hvor arbejdspladserne kan besøge hinanden - den hedder AMIGOS og er en forkortelse for arbejdsmiljøgennemgang og områdesamtaler. To arbejdspladser aftaler at besøge hinanden for at udveksle viden og erfaringer i forhold til arbejdsmiljøarbejdet. Det er en måde at slå de obligatoriske halvårlige arbejdsmiljøgennemgange sammen med et input udefra. Det er denne metode, der har inspireret til at sætte arbejdsmiljøkaravanen i gang. Lige nu er planen at sende arbejdsmiljøkaravanen af sted endnu engang i efteråret

7 AMBU-online arbejdsmiljø i Børn og Unge På AMBU-online kan I finde relevant materiale til det opfølgende arbejde med trivselsundersøgelsen. I kan både finde hjælp til læsning af trivselsrapporten, katalog med procesværktøjer mv. Se eksempelvis på APV-siden, hvor der findes god hjælp under punktet Materialer. AMBU Online er Børn og Unges site for arbejdsmiljø. Sitet finder I på: Bemærk: Sitet er nu frit tilgængeligt, så der ikke længere kræves kode for at få adgang. I kan også finde sitet fra BU portalen ved at vælge arbejdsmiljø i menuen i venstre side. Ny pjece: Når teamsamarbejde lykkes Ny pjece fra Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning og Forskning: Potentialer og problemer i teamsamarbejde i uddannelsessektoren. Udgangspunktet for pjecen er, at teamsamarbejdet kan give mulighed for en endnu bedre løsning af kerneopgaven, hvilket typisk øger meningen, stoltheden og dermed trivslen i jobbet. Og hvis der er bedre trivsel i teamet, påvirker det positivt teamets evne til at løse den fælles opgave. Pjecens primære formål er derfor at inspirere den enkelte uddannelsesinstitution til at løfte teamsamarbejdet op på et højere niveau til gavn for både opgaveløsningen og det psykiske arbejdsmiljø. Undervejs i pjecen præsenteres blandt andet resultater og begreber fra nyere forskning inden for teamsamarbejde på uddannelsesinstitutioner. I hæftet beskrives teamorganiseringens potentielle gevinster, typiske faldgruber, forudsætninger for succes samt erfaringer fra velfungerende team i uddannelsessektoren. Når team trives Potentialer og problemer i teamsamarbejde i uddannelsessektoren Hent pjecen her: 7

8 Ekstern audit: Plads til forbedringer Børn og Unge er certificeret i forhold til arbejdsmiljøledelse og har som led heri to eksterne audits om året. Ved den seneste eksterne audit i september besøgte certificeringsfirmaet DNV GL cirka 50 arbejdspladser. Besøgene afslørede, at systematik og prioritering i højere grad skal være en central del af arbejdsmiljøledelsen. Det går godt: Kompetente arbejdsmiljøgrupper. Generelt god opfølgning på arbejdsmiljøaktiviteterne. Gode til modtage nye kolleger og bidrage til det rummelige arbejdsmarked. Det skal forbedres: Alle skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøgennemgang to gange om året. Det glipper for mange. Arbejdsmiljøgrupperne skal samtidig blive bedre til at registrere den obligatoriske arbejdsmiljøgennemgang i Arbejdsmiljødatabasen. Fremover indrapporteres arbejdsmiljøgennemgange direkte i Børn og Unges ledelsesinformationssystem, LIS. Arbejdsmiljøgruppernes skal proaktivt følge op på eftersyn af maskiner, håndtering af kemiske produkter og samtaler om indtrufne arbejdsulykker eller forebyggelse heraf. Der skal følges op på indsatser i forhold til vold og trusler. Råd fra DNV GL til Børn og Unge: Foretag en proaktiv risikovurdering, når der sættes nye aktiviteter i gang. Det skal ske for at forebygge pres på arbejdsmiljøet lokalt. Vær mere opmærksom på systematisk at registrere nærved-hændelser. En systematisk registrering skal samle viden og erfaring og betyde, at alle kan handle mere effektivt i forebyggelsen af hændelser. Pointér, at lederen har ansvaret for arbejdsmiljø-indsatsen, i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen. Flere arbejdspladser bør systematisk bruge APV-databasen til at dele viden, finde priser m.v. Find værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet på AMBU Online: 8

9 JANNE HARDER BREUM MIKKELSEN - KONTORCHEF Telefon: Overordnet ledelsesansvar for ledelse og organisation. RASMUS RUGAARD - CHEFKONSULENT Telefon: Projektledelse, ledelsesudvikling, arbejdsmiljø. LENE STEVN - ARBEJDSMILJØKONSULENT Telefon: Sparring til konkrete lokale arbejdsmiljøspørgsmål, og tværgående arbejdsmiljøindsatser særligt i det organisationspsykologiske og ergonomiske felt, MED-underviser. LASSE HOLM - ARBEJDSMILJØKONSULENT Telefon: Understøtte det lokale arbejdsmiljøarbejde, opfølgning på APV og trivsel, understøtte netværksdannelser indenfor arbejdsmiljø, MED-underviser. PIER MICHEL THORSØE LARSEN - ARBEJDSMILJØKONSULENT Telefon: Arbejdsmiljø og MED-underviser. BIRGITTE NØRBO - KONSULENT Telefon: Konsulentbistand i form af coaching, undervisning og processer, der har det organisationspsykologiske og arbejdsmiljøets perspektiv. MARIE STEGGER - KONSULENT Telefon: Konsulentbistand til rekruttering og udvælgelse af ledere på alle niveauer. Lederteamudvikling, talentsparring, outplacement og temadage. ELSEBETH NIELSEN - KONSULENT Telefon: Konsulentbistand til rekruttering, headhunting, test og udvælgelse af ledere på alle niveauer. BENTE STRØIER - KONSULENT Telefon: Lederrekruttering, ledelsesudvikling og -sparring, organisationsanalyser, procesbistand. ANNE VIBEKE BJERRE ANDERSEN - KONSULENT Telefon: Rekruttering og lederudvikling. 9

10 ANNETTE TOLSGAARD - KONSULENT Telefon: Coaching, lederudvikling og ledersparring. DORTHE DALL - HR PROJEKTKOORDINATOR Telefon: Administrative opgaver i fbm. rekruttering og ledelsesprojekt LOKE. KIRSTEN BISGAARD RAMLOW - HR-PROJEKTKOORDINATOR Telefon: Sekretær for HMU og administrative opgaver i forbindelse med rekruttering. PERNILLE GULDAGER - KONSULENT Telefon: Sygefravær, arbejdsmiljø, attraktive arbejdspladser, teamudvikling. HANNE LISE RASMUSSEN - KONSULENT Telefon: Ledelsesudvikling, Leadership Pipeline, diverse HR-udviklingsopgaver. MERETE THOMASSEN - KONSULENT Telefon: Arbejdsmiljøledelse, arbejdsmiljøportal, dialogbesøg, arbejdsmiljøorganisation /MED, Kompetenceudvikling for arbejdsmiljøgrupper. RASMUS MUNCH OVERGAARD - KONSULENT Telefon: Organisations- og ledelsesudvikling fx MED og arbejdsmiljøudvalg. ANN BRIX BJERREGAARD - KONSULENT Telefon: Lederudvikling, Offentlig Leadership Pipeline, kompetenceforløb for ledere og medarbejderrepræsentanter, diverse HR-udviklingsopgaver. SANNA LASSEN - KONSULENT Telefon: Projektledelse af ledelsesudvikling på skoleområdet. BETINA HOLK - KONSULENT Telefon: APV, sygefravær. 10

APV Nyhedsbrev nr. 5 - december 2015

APV Nyhedsbrev nr. 5 - december 2015 APV Nyhedsbrev nr. 5 - december 2015 INDHOLD Fysisk APV: Frist 1. december 2015 husk dokumentation i arbejdsmiljødatabasen i LIS Psykisk APV: Trivselsundersøgelsen er afsluttet svarprocent på 88 % Rapporterne

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 5 - januar 2016

APV Nyhedsbrev nr. 5 - januar 2016 APV Nyhedsbrev nr. 5 - januar 2016 INDHOLD Hovedrapporten er nu offentliggjort Handleplan og arbejdsseminarer Registrering af arbejdsmiljøgennemgange Opfølgningsmateriale på AMBU-online Fortsat mulighed

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 4 oktober 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse de sidste forberedelser o Husk at kommuniker tydeligt hvem der er nærmeste

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014. APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014. Indhold

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014. APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014. Indhold APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 Lokale spørgsmål indberettes i perioden 22. august

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 3 - september 2015

APV Nyhedsbrev nr. 3 - september 2015 APV Nyhedsbrev nr. 3 - september 2015 INDHOLD Lokale spørgsmål (frist den 13. september) Det fælles spørgeskema udvides med ekstra spørgsmål om social kapital Få de rigtige trivselsrapporter lav en grundig

Læs mere

APV Aaby Skole systematiserer den fysiske APV. Robusthed Pædagoger møder børns konflikter med overskud

APV Aaby Skole systematiserer den fysiske APV. Robusthed Pædagoger møder børns konflikter med overskud AMBU NR. 3 NYHEDSBREV OM ARBEJDSMILJØET I BØRN OG UNGE TEMA: APV 2015 APV Aaby Skole systematiserer den fysiske APV Robusthed Pædagoger møder børns konflikter med overskud Målet er 100 % Dagtilbud afsætter

Læs mere

Social kapital Nyhedsbrev nr. 1 November 2016 INDHOLD:

Social kapital Nyhedsbrev nr. 1 November 2016 INDHOLD: Social kapital 2017 Nyhedsbrev nr. 1 November INDHOLD: Formål med Social kapital 2017 Valg af leverandør til Social kapital 2017 Social kapital spørgeskema Social kapital 2017 på AMBUonline Kick-off møder

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 3 september 2014 Indhold Informationsmøde om APV og trivselsundersøgelse den 23. september 2014 (sidste tilmelding i morgen d.

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 INDHOLD Valg af leverandører til trivselsundersøgelsen 2015 Samme fælles spørgeskema som tidligere Mulighed for at tilføje lokale spørgsmål Sådan har andre brugt de lokale

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Valg til arbejdsmiljørepræsentant Læs om: vilkår, valgprocedure og uddannelse. APV 2013 Læs om: fysisk og psykisk APV

Valg til arbejdsmiljørepræsentant Læs om: vilkår, valgprocedure og uddannelse. APV 2013 Læs om: fysisk og psykisk APV Nyhedsbrev nr. 1 MARTS 2013 AMB U nr. 1 Nyhed rbejdsm sbrev om a iljøet i Bø rn og Ung e Valg til arbejdsmiljørepræsentant Læs om: vilkår, valgprocedure og uddannelse APV 2013 Læs om: fysisk og psykisk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis Enkelthed er godt - Om at gribe en strategisk bold i praksis Kirsten Bundgaard Chef for HR og Arbejdsmiljø (2010) HR chef - etablering af HRorganisation (2007) HR chefkonsulent i KMD A/S fra 1997 2006

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

HMU Sygefravær løses bedst i fællesskab. Sygefraværspuljen Hvordan kan din arbejdsplads søge økonomisk støtte til at nedbringe sygefraværet

HMU Sygefravær løses bedst i fællesskab. Sygefraværspuljen Hvordan kan din arbejdsplads søge økonomisk støtte til at nedbringe sygefraværet Nyhedsbrev nr. 2 JUNI 2015 AMBU nr. 2 Nyhedsbrev om arbejdsmiljøet i Børn og Unge tema: SYGEFRAVÆRsindsatsen HMU Sygefravær løses bedst i fællesskab Sygefraværspuljen Hvordan kan din arbejdsplads søge

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Baggrund Når vi trives i arbejdet, oplever vi balance mellem krav, behov, kompetencer og ressourcer. Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Arbejdsmiljødrøftelse for Odense Kommune Rapport trukket d. 18-03-2013 Kære arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende, hvor alle ansatte i Odense

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2015

Ledelsens Evaluering 2015 Ledelsens Evaluering 2015 1. Indledning. En arbejdsmiljøcertificering kræver et struktureret og godt arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsmiljøledelsessystemet har som hovedformål at udvikle og sikre et

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Social kapital 2017 INDHOLD:

Social kapital 2017 INDHOLD: Social kapital Nyhedsbrev nr. 2 Januar INDHOLD: Modtagelse af login-breve o Medarbejdere i dagplejen modtager login-brev i e-boks Rykkerbreve i e-boks Anonymitet i Social kapital Planlæg en høj svarprocent

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE GÅ-HJEM-MØDE, ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN FRA AMK DELTAGER Tobias Brøndsted, organisationskonsulent Line Halborg, organisationspsykolog Torben Kristensen,

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 VÆR PARAT TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE GÅ-HJEM-MØDE, ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN I FÅR: Inspiration fra andre Mulighed for at stille spørgsmål Tid til at påbegynde planlægningen Oplæg om:

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser gratis kan afdække skolens professionelle kapital enten i foråret eller i efteråret 2015.

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Magistratsafdelingen for Børn og Unge

Magistratsafdelingen for Børn og Unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Hovedrapport 2017 1 Indhold Baggrund for undersøgelsen... 3 Om undersøgelsen... 3 Hovedkonklusion på resultaterne af Social kapital 2017... 4 Resultater af Social

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

FRA RAPPORT TIL HANDLING TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

FRA RAPPORT TIL HANDLING TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 FRA RAPPORT TIL HANDLING TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE GÅ-HJEM-MØDE, ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN AMK S ROLLE I TU 2017 Trivselsundersøgelsen 2017 er besluttet i CSO (Centrale samarbejdsorgan)

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Social kapital målingen. BORGMESTERENS AFDE- LING HR og Jura Aarhus Kommune

Social kapital målingen. BORGMESTERENS AFDE- LING HR og Jura Aarhus Kommune Social kapital målingen Baggrund I Aarhus Kommune prioriteres det løbende at udvikle vores samarbejdsrelationer omkring at løfte kerneopgaven. Som et redskab i det arbejde har Fælles MED Udvalget besluttet

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere