Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )"

Transkript

1 KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling] CVR-nr. [XXXXXXXX] (i det følgende benævnt Kunden ) September 2015 [Skrift med rød udfyldes ved kontraktindgåelse[ Indkøb & Medicoteknik

2 1. HÅNDTERING AF KONSIGNATIONSLAGER Nærværende konsignationskontrakt har til formål at sikre, at Kunden til enhver tid har adgang til et tilstrækkeligt lager af varer til brug for sine plastikkirurgiske aktiviteter. Konsignationskontrakten indgås i henhold til de til enhver tid gældende leveringsaftaler mellem Kunden og Leverandøren. Konsignationskontrakten er som følge heraf underlagt de bestemmelser, der fremgår af disse leveringsaftaler og de udbudsbetingelser, der ligger til grund for indgåelse af leveringsaftalerne. Leverandøren forpligter sig til at oprette konsignationslagre på de af Kundens hospitaler, hvorpå der udføres plastikkirurgiske aktiviteter og der efterspørges konsignationslager. Konsignationslagrene skal indeholde de typer af varer, der leveres i henhold til den indgåede kontrakt vedr. brystimplantater. Leverandøren leverer frit de af konsignationsaftalen omfattede varer til konsignationslagrene. Leverandøren er ansvarlig for forsvarlig transport og tilstrækkelig indpakning af varerne Lagerbeholdning Konsignationslagrene består ved aftalens indgåelse af det af parterne i bilag A aftalte antal varer ( lagerbeholdning ). Konsignationslageret skal være konstant dækkende for den forventede daglige produktion. Parterne aftaler løbende behovet for at ændre størrelsen af konsignationslagrene. Leverandøren er berettiget til at reducere de aftalte lagerbeholdninger, hvis der sker væsentligt fald i det gennemsnitlige forbrug af varer. Væsentlige reduceringer af lagerbeholdningerne må dog ikke ske uden aftale med kunden. Ved enhver aftalt ændring i konsignationslagrenes sortiment og antal foretager Leverandøren en opdatering af de i bilag A vedlagte lister. Hver opdateret liste anføres dato for opdateringen tillige med placeringen af lageret. Listen fremsendes til den udbudsansvarlige indkøber hver 3. måned. Ved Leverandørens opfyldning eller genopfyldning af lagrene er Kunden alene forpligtet til at kontrollere antallet af leverede varer, samt kontrollere varerne for umiddelbart synlige skader. Kunden er således ikke ved leveringen til konsignationslagrene forpligtet til at kontrollere varernes nærmere beskaffenhed, herunder for skader, mangler eller funktionsdygtighed. Det skal afslutningsvist bemærkes, at Kunden ikke er forpligtet til at aftage en bestemt mængde varer fra konsignationslageret Opbevaringssted Konsignationslagrenes fysiske faciliteter stilles vederlagsfrit til rådighed af Kunden, som ligeledes vælger placeringen af konsignationslagrene. Konsignationslagrene kan placeres på ethvert sted på Region Midtjyllands hospitalers matrikler. Kunden er i kontraktperioden Indkøb & Medicoteknik

3 berettiget til at udpege en ny lokalitet for hvert konsignationslager mod at afholde omkostningerne til flytning af varerne mellem det gamle og det nye lager. Varerne skal opbevares tørt, under passende temperaturforhold og støvfrit. Endvidere skal varerne beskyttes med passende foranstaltninger mod uautoriseret adgang og opbevares adskilt fra andre leverandørers og Kundens egne varer Forsikring Kunden hæfter for enhver skade på varerne, så længe de befinder sig i konsignationslagerne på kundens adresse, samt er ansvarlig for at sikre, at varerne i konsignationslagrene er fuldt forsikret. Forsikringen skal dække alle varer, der er omfattet af den aftalte lagerbeholdning Udtræk af varer, lageropfyldning og fakturering Kunden skal udtrække varer af konsignationslagrene efter FIFO-princippet (ældste udløbsdato først) til at imødekomme sine behov. Når der er forbrugt varer fra konsignationslagrene, skal kunden sende oplysninger til leverandøren om antal forbrugte varer og datoen for udtrækning fra konsignationslagrene. Leverandøren vil herefter: sørge for, at konsignationslagrene bliver fyldt op til de aftalte lagerbeholdninger i henhold til bilag A, og fakturere kunden for de varer, der er udtrukket. Kunden skal senest 6 måneder inden en vares udløbsdato underrette leverandøren om, at udløbsdatoen nærmer sig. Leverandøren skal udskifte udløbne varer med nye varer. Hvis en vare ligger på lager frem til udløbsdatoen, fordi kunden har undladt at overholde FIFOprincippet, kan leverandøren fakturere kunden for erstatningsvaren. Ved fakturering af udløbne varer anvendes de gældende priser på det tidspunkt, hvor leverandøren blev underrettet. Betaling sker i henhold til parternes leveringsaftaler. Hvis retningslinjer i pkt. 1.1 og 1.4 ikke følges, vil Leverandøren blive pålagt en bod på kr for hver gang denne ikke handler i overensstemmelse med de anførte retningslinjer. Opkrævning af bod forudsætter, at Leverandøren forsætter med at fravige de aftalte retningslinjer, trods en skriftlig advarsel herom Garanti og mangler Garantiperioden og Leverandørens produktansvar for Leverandørens varer løber fra den dag, hvor Kunden udtrækker varen af konsignationslagrene. Fejl og mangler ved varer, der udtrækkes af konsignationslagrene, behandles i overensstemmelse med parternes leveringsaftaler Indkøb & Medicoteknik

4 For at sikre en optimal driftsmæssig adgang og udnyttelse af konsignationslagrene er Kunden berettiget til at udskifte en mangelbehæftet vare, hvad enten varen er købt direkte hos Leverandøren eller er udtrukket af konsignationslagrene, med en tilsvarende ny vare fra konsignationslagrene. Ved udtræk af konsignationslagrene i sådanne tilfælde er Kunden forpligtet til, udover at reklamere over manglen, uden ophold at oplyse Leverandøren, at en ny tilsvarende vare er udtrukket af konsignationslagrene. Leverandøren skal snarest muligt herefter genopfylde lagrene til det aftalte niveau. Fejl og mangler behandles i øvrigt i overensstemmelse med parternes leveringsaftaler og gældende ret Lageropgørelse Leverandøren er berettiget til på ethvert tidspunkt (herunder i weekender) med 7 dages varsel at foretage en lageroptælling, dvs. en optælling af de fysiske lagre. Der vil blive gennemført lageroptælling minimum en gang pr. år. I forbindelse med en lageroptælling skal Kunden samle hvert enkelt lager, der skal tælles, og udpege en person til at bistå Leverandøren med optællingen. Hvis det af lageroptællingen fremgår, at konsignationslagrenes beholdninger (med tillæg af allerede fakturerede og/eller ombyttede varer jf. pkt. 1.4 og 1.5 ovenfor) er mindre end den aftalte lagerbeholdning, er Leverandøren berettiget til omgående at fakturere Kunden for de manglende varer. Leverandøren skal herefter uden ugrundet ophold levere nye varer til konsignationslagrene, således at lagerbeholdningerne bringes op på det aftalte niveau Returnering af varer Ved opsigelse af denne kontrakt er Leverandøren berettiget til at tilbagetage alle varer fra konsignationslagrene. Leverandøren skal foretage en lageroptælling for at fastsætte det aktuelle antal varer i konsignationslagrene. Hvis lageroptællingen viser, at vareantallet er mindre end den aftalte lagerbeholdning, er Leverandøren berettiget til at fakturere kunden for det manglende antal varer. Der anvendes den gældende pris på det tidspunkt, hvor lageroptællingen finder sted. 2. EJENDOMSRET Ejendomsretten til alle varer i konsignationslagrene forbliver hos Leverandøren indtil den dato og det klokkeslæt, hvor varen udtrækkes fra konsignationslageret. Fra dette tidspunkt overgår ejendomsretten til Kunden. 3. SPORBARHED Som fastsat ved lov, skal Kunden etablere, dokumentere og opretholde en procedure for sporbarheden af alle varer leveret af Leverandøren til Kunden, herunder bl.a. de af konsignationslagrene omfattede varer. Kunden skal føre tilstrækkelige fortegnelser for til enhver tid at kunne lokalisere varerne. Hvis der sker tilbagekaldelse af varer, skal Leverandøren have adgang til at gennemgå disse optegnelser Indkøb & Medicoteknik

5 4. OPSIGELSE OG OPHÆVELSE Kontrakten træder i kraft den 1. September 2015 og gælder til den 31. august Kontrakten kan opsiges med samme varsel som leveringsaftalen for de produkter, aftalen omfatter. Endvidere kan Kunden opsige aftalen for enkelte produkter i forbindelse med kommende udbud af de pågældende produkter. Begge parter kan uden præjudice for øvrige rettigheder, som de måtte have, skriftligt hæve kontrakten med omgående virkning, hvis: a) den anden part væsentligt misligholder et aftalevilkår og (såfremt en sådan misligholdelse kan afhjælpes) undlader at afhjælpe misligholdelsen senest 30 dage efter underretning herom, b) den anden part bliver insolvent, underkastes eller accepterer en konkursbegæring eller får udpeget en bobestyrer for sine aktiver eller selv indgiver begæring om gennemførelse af retsforhandlinger i henhold konkurslovgivning eller anden lovgivning vedrørende insolvens eller beskyttelse af kreditorinteresser. Når en af parterne har opsagt eller hævet kontrakten, skal parterne uden ophold sammen fastsætte de nødvendige forholdsregler for tiden efter kontraktens udløb. 5. FORCE MAJEURE Ingen af parterne hæfter på nogen måde over for den anden part og kan ikke anses for at misligholde denne kontrakt som følge af forsinket eller manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, i det omfang en sådan forsinkelse eller manglende opfyldelse skyldes forhold, som den pågældende part ikke er herre over. 6. KONTRAKTENS HELHED Denne kontrakt udgør den fuldstændige aftale mellem parterne vedrørende kontraktens genstand og går forud for alle tidligere forhandlinger, overenskomster, erklæringer og aftaler vedrørende kontraktens genstand. 7. LOVVALG OG TVISTIGHEDER For denne kontrakt gælder dansk ret. Uoverensstemmelser i forbindelse med den indgåede kontrakt søges afgjort ved forhandling mellem Parterne. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab. Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved Kundens værneting Indkøb & Medicoteknik

6 8. KONTRAKTEKSEMPLARER Denne kontrakt er udfærdiget i to ens eksemplarer, hvoraf begge parter hver får et, som begge anses for at være et og samme originale dokument. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har parterne underskrevet denne kontrakt ved deres behørigt bemyndigede personer. For Leverandør For Region [XXXXXXX] Dato Dato Bilag A Aftalte varer og antal ved kontraktens indgåelse Indkøb & Medicoteknik

7 Lagerliste Hospital/afdeling X Bilag A til Konsignationskontrakt Varenummer Varebetegnelse Lev. varenr. Antal Stk. pris Total Indkøb & Medicoteknik

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere