Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi"

Transkript

1 Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi Fødevareministeriets Klagecenter c/o NaturErhvervsstyrelsen Nyropsgade København V Houvej 55, DK-9550 Mariager Dato: 18 h Klage vedrørende afslag på udbetaling af støtte til projekt Udvikling af Økologisk Fuldkorn j.nr U Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi har fået tilsagn om støtte til projektet Udvikling af Økologisk Fuldkorn (j.nr U ). I brev af 27. november 2013 afviser Center for Projekttilskud at udbetale støtte til foreningens dokumenterede udgifter i forbindelse med gennemførelsen af projekt. NaturErhvervsstyrelsen afviser udbetalingen med to begrundelser: 1. Tilsagnshaver har tilsidesat tilsagnets vilkår for viderefakturering, ved at konsulenten på projektet har faktureret projektudgifter til Tilsagnshaver. 2. Tilsagnshaver har skiftet CVR-nummer i løbet af projektperioden, og det er derfor ikke det samme CVR-nummer, der optræder i tilsagnsskrivelsen som i udbetalingsanmodningen. Ad 1) Vi mener ikke, at der i tilsagnsskrivelsen er formuleret nogen vilkår, der forhindrer viderefakturering af projektudgifter, og mener derfor ikke at have tilsidesat sådanne vilkår. Foreningen har gentagne gange forsøgt at få anvist, hvor i tilsagnsskrivelsen eller bekendtgørelserne det afslagsgivende vilkår om viderefakturering skulle fremgå. Senest har NaturErhvervsstyrelsen i mail af 16. december 2013 afvist at oplyse herom. Ad 2) Det er korrekt, at Tilsagnshaver blev momsregistreret i projektperioden og i den forbindelse er blevet tildelt et nyt CVR-nummer, da det ikke var muligt at beholde det oprindelige CVR-nummer. Det har vi udtrykkeligt informeret NaturErhvervsstyrelsen om allerede i 2012 uden at NaturErhvervsstyrelsen overfor os har oplyst, at dette udgør et problem. En fejl i CVR-registeret har gjort, at foreningen i en periode har haft to forskellige CVR-numre. Efter at vi i afslagsskrivelsen blev gjort opmærksom på fejlen, er den nu rettet. I projekt J.nr GV-UD forhindrede de præcis samme to forhold ikke udbetaling af tilskud. Årsagen til, at tilsagnshaver først blev momsregistreret langt inde i projektforløbet, og til at projektkonsulenten derfor i første omgang måtte lægge ud for udgifterne, og først senere fakturere dem videre til tilsagnshaver var usikkerhed om projektets finansiering. På grund af samfinansieringen med landbrugets fonde var projektet bundet til finansåret 2012 og til vækstsæsonen, og opstarten kunne derfor ikke afvente Tilsagnsskrivelsen, som først blev modtaget 5 måneder efter, at projektet startede, og kun få uger før høst af det korn, som projektet handlede om at dyrke. venlig hilsen Anders Borgen, Formand f. Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi

2 Uddybende sagsfremstilling Baggrund for punkt 1) Fakturering Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi er en lille forening, der er dannet i 2011 af 4 mindre økologiske møllerivirksomheder samt Ålborg Universitet og Agrologica. Alle aktiviteter i foreningen ligger indenfor oplysning om og udvikling af økologisk kornproduktion, bl.a. ved at gennemføre dette og lignende projekter. Projektets konstruktion bestod i, at foreningen bestilte konsulentfirmaet Agrologica til at gennemføre de projektaktiviteter, som er beskrevet i projektbeskrivelsen. Som beskrevet i ansøgningens budget optræder der ingen intern løn i projektet, og alle støtteberettigede aktiviteter i projektet udføres af Agrologica i samarbejde med de øvrige medlemmer. Undertegnede Anders Borgen er ejer af Agrologica og samtidig formand for Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi. Den valgte konstruktion er etableret for at sikre at projektet har tættest mulige ophæng i de små økologiske møllerier. Samtidig er projektets konstruktion etableret på denne måde, da det blev gennemført med støtte fra både Fonden for Økologisk Landbrug, og Erhvervsudviklingsordningen, hvorfor det skulle sikres, at projektets konstruktion kunne leve op til de administrative krav fra både Fonden for Økologisk Landbrug og fra Erhvervsudviklingsordningen. Foreningens og projekternes konstruktion er diskuteret i detaljer med NaturErhvervsstyrelsen både inden indsendelsen af ansøgningerne til Foreningens to landdistriktsprojekter, og igen i flere omgange under behandlingen af ansøgningerne. NaturErhvervsstyrelsen har således været fuldt oplyst om foreningens og projektets konstruktion, og i flere omgange er projektets konstruktion og foreningens vedtægter justeret efter NaturErhvervsstyrelsens ønsker for at leve op til kravene for Landdistriktsprogrammet. NaturErhvervsstyrelsens tilsagn er således givet på et veloplyst grundlag om konstruktionen. På intet tidspunkt under gennemførelse af projektet har vi haft den mindste mistanke om, at projektets konstruktion på nogen måde var i strid med reglerne for gennemførelse af projekter under Erhvervsudviklingsordningen. Først efter projektaktiviteternes afslutning blev vi i januar 2013 mundtligt informeret om, at der kunne være problemer i forhold til vilkårene for viderefakturering af materialeudgifter. I projektets regnskab optræder en regning, hvor Agrologica som konsulent på projektet fakturerer projektudgifterne til tilsagnshaveren, som er Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi således som det var beskrevet i ansøgningen, og således som det fremgår af tilsagnsskrivelsen. For at sikre fuld gennemskuelighed er budgetposten Materialer fuldt ud specificeret, således at Tilsagnshaver og Center for Projekttilskud kan se i detaljer, hvilke materialer Agrologica har haft udgifter til i forbindelse med gennemførelse af projektet. Fakturaen er fuldt detaljeret med alle oplysninger om, hvad fakturaen dækker over, og at de passer med projektets budget og at der ikke optræder renter eller avance i materialekontoen. Tilsagnhavers revisor har gennemgået Agrologicas samlede regnskab og attesteret, at ingen udgifter i projektregnskabet modtager støtte fra andre offentlige tilskudsordninger. Fakturaen er udstedt til og betalt af tilsagnshaveren i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og i overensstemmelse med tilsagnsskrivelsen. Alle fakturaer i regnskabet er således udstedt til og betalt af Tilsagnshaver, og der optræder ingen fakturaer i regnskabet, der ikke er udstedt til og betalt af Tilsagnshaver. Projektbeskrivelsen beskriver meget klart, at projektets aktiviteter består i, at Agrologica udfører nogle velbeskrevne aktiviteter for Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi. Tilsagnshaver har således udført projektet i overensstemmelse med tilsagnsskrivelsen ved at bestille Agrologica til at udføre de projektaktiviteter, som er beskrevet i projektbeskrivelsen.

3 Baggrund for punkt 2) Momsregistrering og ændring af CVR-nummer På ansøgningstidspunktet var Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi ikke momsregistreret, da foreningen før projektstart kun havde en begrænset momspligtig aktivitet. Projektets aktiviteter omhandlede dyrkning af korn, og Center for Projekttilskud var 5 måneder om at behandle ansøgningen, hvorfor projektet for størstedelens vedkommende blev gennemført før modtagelse af tilsagnsskrivelsen. Dette var nødvendigt, dels fordi korn nødvendigvis skal dyrkes i vækstsæsonen, og dels fordi projektet blev medfinansieret fra Fonden for Økologisk Landbrug, hvis bevilling var begrænset til finansåret For at gennemføre projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen var det derfor nødvendigt at opstarte projektet for egen risiko i overensstemmelse med kvitteringsbrevet. Center for Projekttilskud afgav først endeligt tilsagn i juli måned 2012, hvor størstedelen af projektaktiviteterne allerede var gennemført. I størstedelen af projektperioden vidste Tilsagnsmodtager derfor ikke præcis, hvordan projektet skulle finansieres. Den store usikkerhed, som den langsommelige sagsbehandling af ansøgningen udgjorde, krævede en betydelig fleksibilitet fra ansøgers side. Uden tilsagnsskrivelse havde ansøger ikke mulighed for at låne penge i banken til gennemførelse af projektet, og derfor lagde konsulenten ud for projektets udgifter. Foreningen blev først momsregistreret i løbet af projektperioden efter modtagelsen af tilsagnsskrivelsen. I forbindelse med momsregistreringen havde foreningen ikke mulighed for at beholde sit gamle CVR-nummer og blev i stedet tildelt et nyt CVR-nummer Der er ikke sket andre ændringer i foreningen, i hverken medlemmer, vedtægter eller andet i forbindelse med momsregistreringen. Det er præcis den samme forening, som blot har fået tildelt et nyt CVR-nummer som tegn på, at foreningen er blevet momsregistreret. Afslagsskrivelsen NaturErhvervsstyrelsen afviser anmodningen om udbetaling af tilsagnet med henvisning til, at udgifterne er betalt af Agrologica og ikke af Tilsagnshaver. Dette er ikke korrekt. Alle udgifter i projektregnskabet er faktureret til Tilsagnshaver og betalt af Tilsagnshaver. NaturErhvervsstyrelsen argumenterer afslaget med, at Tilskudshavers udgifter i regnskabet dækker over, at Agrologica har afholdt udgifter for Tilsagnshaver, og viderefakturerer disse udgifter til Tilsagnshaver. Det er delvis korrekt for så vidt angår budgetposten Køb af Materialer, men ikke budgetposterne Udgifter til ekstern bistand og Udgifter til revisor. Imidlertid fremgår det ingen steder, at dette er i strid med nogen regler i hverken 16 i Bekendtgørelsen 932 om Erhvervsstøtteordningen, eller i de generelle eller særlige vilkår i tilsagnsskrivelsen eller i den Vejledning for Erhvervsudviklingsordningen, som var gældende på tidspunktet for projektets gennemførelse. Heller ikke i afslagsskrivelsen er der nogen konkrete henvisninger til regler, der beskriver hvilke særlige vilkår, der er gældende om viderefakturering. Kravet om, at der ikke må forekomme viderefakturering af udgifter, er et nyt skærpet vilkår, som NaturErhvervsstyrelsen implementer som en ny skærpet fortolkning af Bekendtgørelsen, men det er sket efter, at det var givet tilsagn til projektet, og efter at projektaktiviteterne var gennemført. NaturErhvervsstyrelsen forsøger dermed at implementere en skærpelse af vilkårene med tilbagevirkende kraft i strid med god forvaltningsskik. NaturErhvervsstyrelsen har på intet tidspunkt i løbet af projektperioden oplyst tilsagnshaver om dette nye vilkår, og tilsagnshaver har ikke haft nogen mulighed for at justere budget eller projektgennemførelse efter dette skærpede vilkår. NaturErhvervsstyrelsen har gennem hele forløbet været fuldt oplyst om projektets konstruktion, herunder forholdet mellem Tilsagnshaver og konsulent og har givet tilsagn på dette grundlag, og Tilsagnshaver har på enhver anmodning efterkommet NaturErhvervsstyrelsens ønsker.

4 Viderefakturering af udgifter er en helt almindelige praksis i enhver erhvervsaktivitet. I regnskabet optræder der eksempelvis reparation af projektudstyr. Når en mekaniker reparerer en maskine for en kunde, er der naturligvis udgifter til reservedele m.v., som viderefaktureres til kunden. Og reservedelen er produceret af en leverandør, som under produktionen har haft udgifter til råvarer, som viderefaktureres til mekanikeren, evt. som en udgift indregnet i prisen på reservedelen. På denne måde vil alle udgifter til enhver kunde bygge på viderefaktureringer af udgifter i en lang produktionskæde af mange mere eller mindre gennemskuelige led. I det aktuelle tilfælde er der blot kommet et ekstra led ind i kæden af viderefaktureringer, men det ændrer ikke ved, at Tilsagnshaver har haft og har betalt de konkrete udgifter, som fremgår af tilsagnet og af regnskabet. Hvis NaturErhvervsstyrelsen vil have særlige regler for, hvilke udgifter, der kan viderefaktureres, og hvilke som ikke må, eller på hvilke vilkår der kan foregå viderefakturering, så må disse vilkår fremgå i detaljer i enten vejledninger eller i tilsagnsvilkårene, og dette må oplyses for Tilsagnshaver FØR udgifterne afholdes. Efter modtagelse af afslaget på udbetaling kan vi fortsat ikke se hvilke regler om viderefakturering i Vejledningen eller tilsagnskrivelse, som NaturErhvervsstyrelsen mener, at vi har forbrudt os imod. Vi har flere gange både mundtligt og skriftligt spurgt NaturErhvervsstyrelsen om hvilke vilkår, der er gældende, og hvilke vilkår vi ifølge afslagsskrivelse har tilsidesat. Gentagne gange og senesti af 16. december afviser NaturErhvervsstyrelsen at oplyse os herom, men henviser i stedet til, at vi kan indsende en klage, hvis vi er uenige i deres afgørelse. Vi ser derfor ingen anden mulighed for at komme videre i sagen end at gøre dette, idet vi må konkludere, at der alene tale om en fortolkning, som kun NaturErhvervsstyrelsen selv kender, og som de samtidigt har fortolket forskelligt i de to projekter, vi har gennemført. NaturErhvervsstyrelsen afviser endvidere anmodningen om udbetaling med henvisning til, at Tilsagnshaver har skiftet CVR-nummer i løbet af projektperioden. NaturErhvervsstyrelsen blev gjort udtrykkeligt opmærksom på ændringen af CVR-nummeret allerede i oktober 2012 i forbindelse med afslutningen af et andet projekt under Økologifremmeordningen (J.nr GV-UD ) som blev gennemført efter præcis samme konstruktion som nærværende projekt. I teksten blev netop ændringen af CVR-nummeret fremhævet så tydeligt, at ingen sagsbehandler har kunne overse det. Dette blev gentaget i forbindelse afrapporteringen af nærværende projekt. Også projektet under Økologifremmeordningen blev sagsbehandlet gennem længere tid, først med budgetændring af en mindre detalje fra august 2012 til oktober 2012, og herefter med selve udbetalingsanmodningen fra oktober 2012 til marts Igennem disse 7 måneders sagsbehandlingstid og efterfølgende i sagsbehandlingen af nærværende projekt, har vi naturligvis utallige gange både mundtligt og skriftligt henvendt os til Center for Projekttilskud for at få oplyst, hvorfor sagsbehandlingen var så langsommelig, og om der var noget, vi kunne gøre for at fremme processen. På intet tidspunkt er problemstillingen omkring momsregistreringen og det dermed ændrede CVR-nummer overhovedet blevet nævnt som et problem, heller ikke når vi direkte har spurgt om hvilke problemer, der trak sagsbehandlingen i langdrag. Det er først nu 13 måneder efter, at vi selv har informeret NaturErhvervsstyrrelsen om ændringen af CVR-nummeret, at vi ved modtagelse af afslaget på udbetaling bliver gjort opmærksomme på problemet og på, at Foreningen ved en fejl fortsat optræder i CVR-registeret under både det gamle og det nye CVR-nummer. Efter at vi i afslagsskrivelsen blev gjort opmærksom på fejlen, har vi rettet den, så Foreningen nu kun optræder i CVR-registeret med det momsregistrerede CVR-nummer Vi kan således konstatere, at NaturErvhervsstyrelsen i 13 måneder har betraget det ændrede CVR-nummer som en så ubetydelig detalje, at det ikke var værd at nævne for Tilsagnshaver, heller ikke når vi direkte har spurgt om det. At den samme forening har to forskellige CVR-numre i CVR-registeret er naturligvis en fejl, men fejlen er i denne forbindelse en administrativ detalje, som let kunne have været rettet tidligere, hvis vi under sagsbehandlingen var blevet gjort opmærksom på det. Fejlen i CVR-Registeret er yderst beklagelig, men efter vor vurdering

5 på ingen måde så alvorlig, at den med rimelighed kan begrunde et så radikalt skridt fra NaturErhvervsstyrelsens side, som en afvisning af slutudbetaling af hele projektregnskabet er. Det virker ude af proportion, at en lille forening skal påføres et økonomisk tab på kr på grund af en mindre ændring i CVR-registeret, som NaturErhvervsstyrelsen er blevet tydeligt informeret om. For at løse eventuelle problemer har Tilsagnshaver hele tiden været meget fleksibel og har gennem sagsbehandlingen efterkommet enhver henstilling og anbefaling fra Center for Projekttilskud. Efter projektaktiviteternes afslutning i december 2012 kunne vi have indsendt en udbetalingsanmodning, men efter aftale med Center for Projekttilskud ventede vi for at give Centeret mulighed for at finde løsninger på de eventuelle problemer, de måtte finde i sagen. Eksempelvis ansøgte vi på opfordring fra Centeret i af 12. marts om en projektoverdragelse af budgetposten Materialer fra Tilsagnshaver til Agrologica. Efter flere telefonsamtaler og s ændrede Center for Projekttilskud dog holdning og besluttede ikke at behandle vor ansøgning med henvisning til, at de ville finde en anden og bedre model for at løse problemet, hvis de fandt det nødvendigt. I af 12. juni bad Center for Projekttilskud os om at indsende udbetalingsanmodning uden projektoverdragelse e.lign. På det tidspunkt havde Center for Projekttilskud arbejdet med sagen i over 5 måneder, og vi gik derfor ud fra, at de havde fundet en tilfredsstillende løsning. Siden har vi intet hørt om, at der fortsat var problemer med projektkonstruktionen før modtagelsen af afslagsskrivelsen. Vi mener på denne baggrund, at det er uberettiget, når Center for Projekttilskud i afslagsskrivelsen kritiserer os for ikke at have ansøgt om projektoverdragelse, når virkeligheden er, at vi rent faktisk har ansøgt om projektoverdragelse, men at Center for Projekttilskud blot har skiftet holdning og valgt ikke at behandle vor ansøgning, og overfor os har givet meget klart indtryk af, dette alligevel ikke var nødvendigt. Også projektet under Økologifremmeordningen blev afsluttet med præcis samme forhold vedrørende ændring af CVR-nummer og med en langt mere omfattende viderefakturering af projektudgifter uden at projektoverdragelse i den sag var nødvendig for udbetaling af tilsagnet. Vi er en lille forening af små innovative virksomheder i landdistrikterne, som har gennemført et fagligt set rigtig godt og vellykket almennyttigt udviklingsprojekt. Vi har ikke stjålet, snydt, løjet eller på andet måde gjort noget for egen vinding, eller som vi vidste var forkert. Vi er måske ikke perfekte, men vi har gjort det så godt vi kunne, og vi har på intet tidspunkt tilbageholdt oplysninger men løbende oplyst de bevilgende myndigheder om alle relevante forhold og efterkommet enhver rådgivning under sagsbehandlingen. Centeret har under hele processen været klar over, at projektet omhandlede og blev gennemført af en forening af små overvejende enkeltmandsejede virksomheder med begrænset økonomi, og som sådan passer til Landdistriktsprogrammets målgruppe af ildsjæle i Landdistrikterne. Sagsbehandlingen må forventes at afspejle målgruppens generelle forudsætninger, og således udvise en vis fleksibilitet for at fremme innovationslysten i landdistrikterne. Centeret er løbende blevet gjort opmærksom på, at den langsommelige sagsbehandling gennem hele processen har været en alvorlig økonomisk belastning for Tilsagnshaver. Hvis der ikke er plads til sådan nogen som os i Landdistriktsprogrammet, fordi de administrative procedurer og fortolkninger i strid med legalitetsprincippet er vilkårlige, retroaktive eller simpelthen for uigennemskuelige for Landdistriktsprogrammets målgruppe, så forstår vi ikke meningen med programmet. Vi er på intet tidspunkt blevet gjort opmærksom på, at ændringen af CVR-nummeret udgjorde et administrativ problem, og vi kan fortsat ikke af vejledningen læse hvilke regler for viderefakturering, der er gældende eller som er overtrådt. Hvis vi i denne situation helt bogstaveligt risikerer at skulle gå fra hus og hjem med et tab på over en kvart million kroner for at have deltaget i et almennyttigt projekt, så må NaturErhvervsstyrelsen påtage sig et rådgivningsmæssigt medansvar for manglende information om vilkårene og om risikoen ved deltagelse i Landditriktsprogrammet.

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer?

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer? Klage over afgørelse Der er flere ukorrekte fakta i jeres afgørelse, samt et tidligere sagsforløb med AJKS, som jeg ikke havde troet skulle få betydning for sagen. Ikke desto mindre har DANA fra første

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere