Lønstatistik for freelancere for indkomståret Specialudgave for specialforeningen PF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF"

Transkript

1 for indkomståret Specialudgave for specialforeningen PF Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: Bank: Aarhus Lokalbank CVR: Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A Reg: 7220 IBAN: DK Risskov 2100 København Ø Konto: SWIFT: HASTDK22

2 Lønstatistik for freelancere for indkomståret Specialudgave for specialforeningen PF Side Titel Indledning Metode Svarprocenter Repræsentativitet Sådan skal løn-statistikken læses og forstås Tabeller baggrundsoplysninger Tabeller indkomstoplysninger Ugentlig arbejdstid Fakturerbar arbejdstid Ferie

3 Indledning Lønstatistikken for indkomståret 2007 er udarbejdet af Dansk Journalistforbund, FreelanceGruppen og. Denne rapport er en version, der fokuserer på svar fra medlemmer af specialforeningen PF. Oplysninger om andre freelancere samt uddybende oplysninger om fremgangsmåde mv. kan findes i øvrige rapporter fra undersøgelsen. Metode Denne lønstatistik kombinerer en rundspørge med data købt i Danmarks Statistik. Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet. I rundspørgen indsamles freelancernes egne oplysninger om bløde emner. Fra Danmarks Statistik købes herefter oplysninger om freelancernes indtægtsforhold. Det sker ved, at medlemmers cpr-numre afleveres til Danmarks Statistik, hvor de bliver sammenkoblet med medlemmernes egne skatteoplysninger, som Danmarks Statistik ligger inde med. Materialet, der returneres fra Danmarks Statistik, indeholder ikke oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold. For at undgå, at enkeltpersoner kan genkendes, er der i denne rapport derfor undergrupper, der ikke er opgivet diverse indtægtsforhold for. Der blev udsendt en invitation 23. oktober 2008 og en rykker til de, der ikke havde svaret 11. november. Endelig blev der 17. november i et FLG-nyhedsbrev igen udsendt en reminder om rundspørgen. Rundspørgen lukkede 9. januar Herefter blev det registreret, hvor mange der havde reageret på invitationen. 3 Svarprocenter Svarprocenten med hensyn til personer, der formodes at være freelancere, er 54%. I analysen er frasorteret 87 svar fra respondenter, der ikke har fuldført rundspørgen, og der er manuelt fjernet 6 svar, hvor det i en bemærkning fremgår, at vedkommende trods gennemført besvarelse ikke anså sig for freelancer i Dermed er antallet af personer i analysen 888 heraf 118 medlemmer af specialforeningen PF. For PF-medlemmer alene er svarprocenten 44 pct. Repræsentativitet En bortfalds-analyse viser, at de indkomne svar fordeler sig repræsentativt i forhold til baggrundsvariablerne køn, specialgruppe, specialforening og kreds. Det giver et godt grundlag for at generalisere fra undersøgelsen til den samlede medlemsskare. Hvis undergrupper er små, frarådes det dog at generalisere. En svarprocent på 44 er i underkanten af det ønskværdige for PF s vedkommende, og da det trods alt kun er 118 personer, der har svaret, skal man være forsigtig med at generalisere alt for voldsomt ud fra svarene.

4 Sådan skal løn-statistikken læses og forstås For at kunne undersøge freelancernes indkomstforhold er der i Danmarks Statistik købt oplysninger om de pågældende 888 freelanceres skatteforhold. De 888 freelancere er i tabellerne opdelt i tre kategorier. Henholdsvis lønmodtagere, selvstændige og lønmodtagere med selvstændige bierhverv samt selvstændige med lønmodtagerindtægter. Disse tre puljers indkomstforhold er analyseret hver for sig. Selvstændige er opdelt i to undergrupper alt efter om den enkelte har udfyldt rubrik 320 på selvangivelsen eller ej. Rubrik 320 er kun udfyldt, hvis den pågældendes omsætning er kr. eller derover. Hvilken af de førnævnte puljer den enkelte freelancer tilhører, er bestemt af, hvordan den pågældendes svarede i rundspørgens spørgsmål: Hvilken af følgende fire kategorier passede i 2007 bedst på dig? Dette svarer til, hvordan man i tidligere år har bedt freelancerne om at kategorisere sig selv for at målrette spørgsmålene bedst muligt til dem. For at forenkle statistikken bygger denne rapport hovedsagelig på en enkelt variabel (et beregnet nøgletal) fra Danmarks Statistik, nemlig Erhvervsindkomst. Erhvervsindkomst definerer Danmarks Statistik således: Løn (Skattepligtig løn inkl. frynsegoder, skattefri løn, jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelser samt værdi af aktieoptioner) + Nettooverskud (Nettooverskud af selvstændig virksomhed incl. udenlandsk virksomhed, nettoindtægt som medarbejdende ægtefælle samt honoraraflønning der er arbejdsmarkedsbidragspligtig - vederlag for foredragsvirksomhed mv.) Erhvervsindkomsten er før kapitalindtægter og udgifter (herunder renter) i selvstændiges virksomhed I tabellerne er der angivet 25%, 50%, 75% og 90% fraktilen for variablen Erhvervsindkomst. Fraktilerne skal forstås således: Hvis fx 25% fraktilen beregnes til kr. for en gruppe, betyder det, at 25% i gruppen har en Erhvervsindkomst på kr. eller derunder). I tabellerne optræder der flere steder koden diskr., hvilket angiver, at der i en konkret undergruppe har været for få personer til, at Danmarks Statistik må oplyse tallet. 4 Når man læser løntabellerne, skal man være opmærksom på, at de indtægtstal, Danmarks Statistik trækker ud af medlemmernes selvangivelser, ikke justeres eller på anden måde omregnes. Der tages ikke hensyn til, at en freelancer måske har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i en del af året, eller måske kun har arbejdet i gennemsnit 20 timer pr. uge. Statistikken afspejler de samlede reelle indtægter, freelancerne har haft i 2007, uanset om indtægterne stammer fra freelancearbejde, fastansættelse, dagpenge, taxakørsel eller andet.

5 Tabeller - baggrundsoplysninger Deltagerne i rundspørgen er blevet bedt om at oplyse nogle få faktuelle ting vedrørende deres arbejde i De følger herunder og opsat, så svarene fra medlemmer af PF holdes op mod svarene fra samtlige 888 freelancere, der indgår i undersøgelsen. Tabel 1A Hvilken af følgende fire kategorier passede i 2007 bedst på dig? PF Procent Alle Procent Jeg var lønmodtager 6 5% % Jeg var lønmodtager, men jeg havde også bierhverv 3 3% 65 7% Jeg var selvstændig 99 84% % Jeg var selvstændig, men jeg havde også lønindtægt 10 8% % Hovedtotal % % Tabel 1B Havde du i 2007 indtægter fra ikke-journalistisk arbejde? (Vi tænker her på fx taxa-kørsel eller lignende arbejde) PF Procent Antal Procent Ja 12 10% % Nej % % (Tom) % Hovedtotal % % 5 Tabel 1C Cirka hvor stor en andel af din samlede indtægt stammer fra dit ikke-journalistiske arbejde? PF Procent Antal Procent Mindre end 25 procent 5 4% 52 6% Mellem 25 og 50 procent 1 1% 30 3% Over 50 procent 5 4% 30 3% Ved ikke 1 1% 5 1% (Tom) (Er ikke blevet stillet spørgsmålet) % % Hovedtotal % %

6 Tabel 1D Jeg havde i 2007 min hovedtager/hovedaftagere inden for følgende område: (Med hovedaftager mener vi den type aftager, du afsatte den største del af din produktion til) PF Procent Antal Procent Dagblade, nyhedsbureauer, distriktsblade o.l % 95 11% Fag- og organisationsblade 10 8% 95 11% Forlagsvirksomhed 1 1% 19 2% Fotografisk virksomhed 15 13% 29 3% Grafisk virksomhed % Ingen/Andet 26 22% % Magasiner og ugeblade 13 11% 99 11% Netmedier % Private virksomheder (erhvervsvirksomheder, interesseorg. mv.) 15 13% % Statslige og kommunale og halvoffentlige virksomheder 3 3% 42 5% TV og radio (DR, TV2, produktionsselskaber, andre) 8 7% % Uddannelsesinstitutioner/ kursusvirksomhed % Hovedtotal % % 6 Tabel 1E Jeg arbejdede i 2007 primært som: PF Procent Antal Procent Andet 7 6% 55 6% Bladtegner/ tegner % Fotograf 39 33% 83 9% Informationsmedarb./ kommunikationsrådgiver/ PR/reklame % Journalist/ redigerende/ redaktør mv % Layouter/ nyhedsgrafiker/ visualizer 1 1% 29 3% Pressefotograf/ billedjournalist 63 53% 67 8% Tekster/ oversætter/ versionist % Tilrettelægger/ producer/ instruktør 2 2% 49 6% TV/radio: Lyd, lys, fotografering 6 5% 49 6% Undervisning % Web-master/ web-designer % Hovedtotal % %

7 Tabeller indkomstoplysninger Herunder sammenlignes den gennemsnitlige Erhvervsindkomst for medlemmer af specialforeningen PF med samtlige freelancere. Fraktilerne skal forstås således: Hvis fx 25% fraktilen beregnes til kr. for en gruppe, betyder det, at 25% i gruppen har en Erhvervsindkomst på kr. eller derunder. Tabel 2A Erhvervsindkomst for alle PF er sammenlignet med alle andre i undersøgelsen Antal personer Både lønmodtagere og selvstændig Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil Kun PF Alle andre Herunder sammenlignes medlemmerne af specialforeningen PF med medlemmer af specialgruppen Fotograferne samt med gennemsnitstal for alle i undersøgelsen. Tabel 2B Erhvervsindkomst for lønmodtagere 7 Antal personer Erhvervsindkomst Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Kun PF disk. disk. Fotograferne 1 diskr. diskr. diskr. diskr. diskr. Alle Tabel 2C.1 Erhvervsindkomst for selvstændige med omsætning over kr. Antal personer Erhvervsindkomst Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Kun PF Fotograferne Alle Tabel 2C.2 Erhvervsindkomst for selvstændige med omsætning under kr. Antal personer Erhvervsindkomst Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Kun PF Fotograferne diskr. I alt

8 Tabel 2D Erhvervsindkomst for blandet gruppe (både lønmodtager og selvstændig) Antal personer Gennem- Erhvervsindkomst 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil snit Kun PF disk. Fotograferne diskr. diskr. diskr. diskr. I alt

9 Ugentlig arbejdstid I rundspørgen stillede vi alle freelancere følgende spørgsmål: Skriv her (med tal) hvor mange timer om ugen du i gennemsnit arbejdede i af de 118 medlemmer af PF har svaret på dette. Gennemsnittet for PF er 38 timer. Til sammenligning er gennemsnittet for specialgruppen Fotograferne en arbejdstid på 45 timer, og gennemsnittet af alle svar i undersøgelsen er 36. Medianen (den midterste værdi i talsættet) er for PF er 40. For Fotografernes medlemmer er den også 40, mens medianen for alle er timer må derfor antages at være et godt udtryk for den typiske arbejdstid for gennemsnits-freelancerne i 2007, hvorimod medlemmer af PF arbejder nogle timer mere om ugen. Grafik 1 Sammenligning af arbejdstid 9 Svarene kan deles yderligere op: Generelt er disse undergrupper dog små, og man skal være varsom med at generalisere ud fra tallene. Tabel 4A - Køn Skriv her (med tal) hvor mange timer om ugen du i gennemsnit arbejdede i 2007: Alle PF Kvinder Mænd Gennemsnit for alle Tabel 4B Kategorier Skriv her (med tal) hvor mange timer om ugen du i gennemsnit arbejdede i 2007: Alle PF Jeg var lønmodtager Jeg var lønmodtager, men jeg havde også bierhverv 31 9 Jeg var selvstændig Jeg var selvstændig, men jeg havde også lønindtægt Gennemsnit for alle 36 38

10 Fakturerbar arbejdstid I rundspørgen stillede vi alle freelancere følgende spørgsmål: Skriv her (med tal) hvor mange af disse timer du i gennemsnit kunne fakturere 115 af de 118 PF er har svaret på dette. Gennemsnittet er 24,2 for alle og 23 for medlemmer af PF (Samme tal for specialgruppen Fotograferne). Medianen (den midterste værdi i talsættet) er 25 for alle og 20 for PF (25 for Fotograferne). Mellem 24 og 25 timer må derfor antages at være et godt udtryk for antallet af timer, den typiske freelancer ugentligt kunne fakturere i Medlemmer af PF kan gennemsnitligt fakturere færre timer end den gennemsnitlige freelancer. Samtidig arbejder gennemsnits-medlemmet af PF flere timer end den gennemsnitlige freelancer. Gennemsnitsfreelanceren kan ifølge svarene fakturere ca. 67 procent af sin arbejdstid, mens medlemmer af PF ifølge de 15 besvarelser kun kan fakturere 60 procent af arbejdstiden. 39 af de 43 medlemmer af Fotograferne, der har deltaget i undersøgelsen, har givet troværdige svar på dette spørgsmål. Beregnes andelen for samtlige respondenter i begge grupper og sammenholdes disse, fås følgende resultat: Tabel 5A Fakturerbar arbejdstid pr. arbejdsuge Andel fakturerbar tid pr. arbejdsuge Alle - antal Alle - pct FOTO - antal FOTO - pct PF - antal PF - pct mindre end 33% 85 10% 9 23% 15 13% 33% og 50% 90 11% 8 21% 22 19% 50% og 66% % 7 18% 24 21% 66% og 100% % 11 28% 42 37% 100% % 4 10% 12 10% Over 100% 3 0,40% 0 0% Total % % % 10 En gennemsnitlig fakturerbar andel af arbejdstiden på 67 procent kan dække over store udsving. En femtedel af freelancerne kan ifølge svarene fakturere samtlige arbejdstimer, mens en anden femtedel kan fakturere under halvdelen af den forbrugte arbejdstid, og hver tiende freelancer kan højst fakturere hver tredje time, der bruges på arbejdet. 47 procent af PF s medlemmer kunne ifølge oplysningerne fakturere mindst 66 pct. i Herunder sammenlignes PF med Fotograferne samt alle. Fotografernes medlemmer er blandt de dårligst stillede freelancere, når det handler om at kunne fakturere den forbrugte tid. PF s medlemmer er som helhed bedre stillet end Fotograferne, men dårligere end gennemsnitsfreelanceren. Tabel 5B.1 Fakturer arbejdstid pr. uge sammenligning specialgruppe/-forening Specialgruppe/ -forening mindre end 33% 33% og 50% 50% og 66% 66% og 100% 100% Over 100 % Total PF FOTO Hovedtotal

11 Tabel 5B.2 (samme tal som ovenstående blot omregnet som procenter) Specialgruppe/ -forening mindre end 33% 33% og 50% 50% og 66% 66% og 100% 100% Over 100 % Total PF 13% 19% 21% 37% 10% 0% 100% FOTO 23% 21% 18% 28% 10% 0% 100% Hovedtotal 10% 11% 21% 39% 19% 0% 100% Ferie I rundspørgen stilles følgende spørgsmål: Hvor mange ugers ferie holdt du alt i alt i 2007? Du bedes lægge alle årets ferieperioder sammen og skrive ét samlet tal. 117 medlemmer af PF har givet brugbare svar. Blandt samtlige freelancere er gennemsnittet 5,6 uger og medianen (den midterste værdi i talsættet) er 5. For medlemmer af PF er de tilsvarende tal 5,3 og 5. (For Fotograferne er de tilsvarende tal 6,2 og 5). 11 Mellem 5 og 6 må derfor antages at være et godt udtryk for antallet af uger, den typiske freelancer holdt ferie i Det samme gælder medlemmer af specialforeningen PF. Tabel 6 Gennemsnitligt antal ferieuger i 2007 fordelt på specialgruppe/specialforening Specialgruppe ferieuger i snit antal PF 5,3 117 FOTO 6,2 41 Gennemsnit for alle 5,6 871

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 300 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 135,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse, oktober 2013 Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Studerende i SU-uddannelser

Studerende i SU-uddannelser A N A L Y S E Studerende i SU-uddannelser støtte- og studiemæssig adfærd 1989 1997 Oktober 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-21-7 Forord I denne rapport redegøres

Læs mere