MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk"

Transkript

1 EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. Bemærk Nærværende publikation indeholder en række grundlæggende oplysninger om momsreglerne i de enkelte medlemsstater og tiltrædelseslandene. Oplysningerne stammer fra de enkelte landes afgiftsmyndigheder. Oplysningerne vedrørende medlemsstaterne er ajourført i juli Oplysningerne fra tiltrædelseslandene er foreløbige. De er baseret på den forventede anvendelse af momsordningerne, når fællesskabslovgivningen er omsat. Kurserne for tiltrædelseslandene er dem, der var gældende pr. 1. oktober 2003, og de er hentet fra Den Europæiske Unions Tidende. Publikationen har udelukkende til formål at tjene som et arbejdsværktøj. Dette dokument afspejler på ingen måde Europa-Kommissionens synspunkter. Det er heller ikke udtryk for godkendelse af den relevante lovgivning. 1

2 FRANKRIG INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER...3 MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER...4 TÆRSKELBELØB...7 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER IKKE ER ETABLERET I EU...7 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER ETABLERET I EU...9 FAKTURERING...9 PERIODISKE MOMSANGIVELSER...11 LISTER...12 ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER...13 ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER...15 FRADRAGSRET...15 BILAG 1 TÆRSKELBELØB...17 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER...19 BILAG 3 FORKORTELSER

3 GENERELLE OPLYSNINGER 1. HVOR KAN EN UDENLANDSK VIRKSOMHED HENVENDE SIG, HVIS DEN ØNSKER OPLYSNINGER OM DET FRANSKE MOMSSYSTEM? (ADRESSE, TLF., FAX, E-POST) Udenlandske virksomheder etableret i udlandet, der ønsker oplysninger om det franske momssystem, kan skrive eller ringe til: Direction Générale des Impôts Département de la Communication 86-92, allée de Bercy F Paris Tlf. (+33-1) som kan give alle oplysninger (pjecer, brochurer m.v.). Man kan desuden henvende sig til skatteattacheen på de franske ambassader i London, Bonn, Bruxelles, Rom og Madrid. Hvis virksomheden er etableret i Frankrig, kan den henvende sig til momskontoret for den region, den henhører under. Hvis en virksomhed fra et andet EU-land ikke er etableret i Frankrig, kan den få oplysninger på følgende adresse: Centre des impôts des non-résidents (CINR) Inspection TVA 9 Rue d Uzès TSA PARIS cedex 02 Tlf. : (+33-1) (eller 08 eller 09) Fax: (+33-1) E-post Oplysninger om nyere skattemæssige foranstaltninger, såsom overgangen til euro, afskaffelsen af fiskal repræsentation for momspligtige i EU, der ikke er etableret i Frankrig, og elektroniske procedurer, kan fås på websiden under overskriften «professionnels». 2. HVAD ER ADRESSEN PÅ DE FRANSKE SKATTEMYNDIGHEDERS WEBSIDE? HVILKE FORMER FOR OPLYSNINGER OM MOMSSYSTEMET KAN FINDES PÅ DENNE ADRESSE (GENERELLE OPLYSNINGER, LOVGIVNING, KONTAKTSTEDER, BLANKETTER OSV.)? PÅ HVILKE SPROG? Webstedet som har oplysninger om alle Økonomi-, Finans- og Industriministeriets aktivitetsområder, har et link til ovennævnte websted 3

4 som mere specifikt indeholder oplysninger om beskatning, herunder moms. Nogle af disse oplysninger findes på engelsk, tysk, italiensk og spansk. 3. HVOR KAN MOMSLOVGIVNINGEN OG GENNEMFØRELSESREGLERNE FINDES? PÅ HVILKE SPROG FINDES DE? Momslovgivningen findes i Code général des impôts og dennes bilag og i Livre des procédures fiscales. Oplysninger herom kan findes på følgende webside: under overskriften Codes med underafsnittet Code général des impôts eller Livre des procédures fiscales. Officielle anvisninger fra generaldirektoratet for beskatning offentliggøres i de officielle skattebulletiner. Skattemyndighedernes afgørelser kan findes i dokumentationsserien 3 CA. Der er planer at lægge denne dokumentation ud på nettet. MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER 4. HVORNÅR ER MOMSREGISTRERINGEN OBLIGATORISK? Alle moms- eller afgiftspligtige i Frankrig skal momsregistreres. Udenlandske virksomheder har pligt til at lade sig momsregistrere i Frankrig, når de leverer varer eller ydelser i landet direkte eller via et fast forretningssted. Hvis en virksomhed fra et land uden for EU ikke har fast forretningssted, skal den udpege en fiskal repræsentant. Virksomheder, der er etableret i et andet EU-land end Frankrig, skal lade sig registrere direkte hos DRESG (Direction des Résidents à l Etranger et des Services Généraux), hvis de ikke allerede var registreret før den 1. januar 2002 gennem en fiskal repræsentant. Momspligtige EU-virksomheder, som havde en fiskal repræsentant før den 1. januar 2002, vil fortsat henhøre under det momskontor, som var ansvarlig for deres tidligere fiskale repræsentant. De vil imidlertid have mulighed for at udpege en agent til at handle på deres vegne. EUvirksomheden er fortsat den eneste momspligtige. Oplysninger om disse virksomheder kan fås på webadressen under overskriften "professionels". Der gælder visse fritagelser fra registreringspligten i henhold til artikel 22, stk. 1, litra c), i direktiv af 16. december 1991, som er kodificeret i artikel 286b i den franske skatte- og afgiftslov (Code général des impôts). Fritagelsen gælder for følgende: momspligtige, der kun lejlighedsvis foretager vareleverancer - bl.a. private, som lejlighedsvis leverer nye transportmidler - samt personer underlagt særordninger (ikke-momspligtige juridiske personer, momspligtige med grundfradrag, landbrugere under standardgodtgørelsesordningen), hvis indkøb i andre EF-lande ikke i det foregående år oversteg eller ikke i det løbende kalenderår overstiger et beløb på EUR på købstidspunktet. 4

5 Der gælder desuden særordninger for små virksomheder med grundfradrag. Efter denne ordning, der gælder for alle momspligtige, uanset retsform og skatteordning (undtagen landbrugere under den forenklede landbrugsordning), er virksomhederne fritaget for at betale moms, når deres omsætning i foregående kalenderår ikke har oversteget: EUR for leverancer af varer, salg til forbrug i virksomhedens lokaler og hotelydelser, EUR for andre ydelser. De, der normalt ikke skal betale moms (ikke-momspligtige juridiske personer, momsfritagne momspligtige, momspligtige med grundfradrag, landbrugere med standardgodtgørelse), får først tildelt et momsnummer, hvis de kommer over beløbsgrænsen for EF-indkøb i løbet af et år på EUR eller selv vælger at betale moms. De pågældende vil skriftligt få tilsendt nærmere oplysninger herom, enten efter anmodning eller på skattekontorets initiativ. 5. HVORNÅR SKAL VIRKSOMHEDER IKKE LADE SIG MOMSREGISTRERE, FORDI MODTAGERNE AF VARERNE ELLER TJENESTEYDELSER ER MOMSPLIGTIGE? KAN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER FRIVILLIGT LADE SIG REGISTRERE UNDER SÅDANNE OMSTÆNDIGHEDER? De tilfælde, hvor momsregistrering ikke er nødvendig, fordi den franske aftager er momspligtig, vedrører først og fremmest de ydelser, der er omtalt i artikel 259 A-3 o, 4 o a, 5 o og 6 o i den franske skatte- og afgiftslov, forudsat at visse betingelser er opfyldt. Det kan bl.a. afhænge af, hvor ydelsen præsteres, i hvilket land det EU-interne momsregistreringsnummer er udstedt, og om aftageren eller leverandøren har meddelt momsregistreringsnummeret. Det dreje sig om følgende ydelser: - transport af løsøregenstande inden for EU og ydelser præsteret af agenter, som optræder på andre personers vegne og i deres navn og er involveret i leveringen af sådanne ydelser, - arbejder på og vurdering af løsøregenstande, - ydelser i tilknytning til transport af løsøregenstande inden for EU og ydelser præsteret af agenter, som optræder på andre personers vegne og i deres navn og er involveret i leveringen af sådanne ydelser, - ydelser præsteret af agenter, som optræder på andre personers vegne og i deres navn og er involveret i andre transaktioner end dem, der omtalt i første og tredje afsnit ovf. vedrørende løsøregenstande. De øvrige tilfælde, hvor registrering ikke er obligatorisk, fordi aftageren af varerne eller ydelserne er momspligtig, er dem, hvor de ydelser, der er opført i artikel 259 B i den franske skatte- og afgiftslov, præsteres af en leverandør etableret uden for Frankrig, og hvor modtageren er en momspligtig, som har sit hovedforretningssted eller faste etablering i Frankrig. Her drejer det sig om immaterielle ydelser såsom reklame, rådgivning, bogføring, databehandling, informationsformidling, bankydelser, teletjenester osv. 5

6 Hvis leverandøren ikke udfører nogen momspligtige transaktioner i Frankrig, behøver vedkommende ikke at lade sig registrere i Frankrig. 6. HVOR SKAL VIRKSOMHEDERNE ANSØGE OM MOMSREGISTRERING? (ANGIV AFDELING, ADRESSE, TELEFON- OG FAXNUMRE OG E-POSTADRESSE. Udenlandske momspligtige kan anmode om et momsregistreringsnummer: - hvis de er etableret i Frankrig, skal de henvende sig til det kompetente Centre de Formalités des Entreprises, som kan være et handels- og industrikammer, håndværksråd eller handelsrettens justitskontor alt efter branche. De skal angive, på hvilken dato de agter at påbegynde virksomhed i landet. Momsregistreringsnummeret tildeles inden for to uger efter anmodningen. I hvert skattedirektorat (Direction des services fiscaux), hvoraf der findes et eller to i hvert departement, er der en kontaktperson for Centre de Formalités des Entreprises, som virksomheder kan rette henvendelse til for at få de for registreringen nødvendige oplysninger. - Hvis de er etableret i Frankrig, rettes der henvendelse til Centre des impôts des non résidents. Adresse og telefonnumre er angivet ovf. under spørgsmål 1. Dette center udsteder også et registreringsnummer og et EU-internt momsnummer. 7. GIV EN DETALJERET BESKRIVELSE AF DEN PROCEDURE, DER SKAL FØLGES (MED ANGIVELSE AF, HVILKE DOKUMENTER DER SKAL FORELÆGGES) MED HENBLIK PÅ UDSTEDELSE AF MOMSNUMRE TIL UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER. Proceduren afhænger af virksomhedens situation i Frankrig. Hvis den er fast etableret i Frankrig, skal den henvende sig til handels- og industrikammeret for underskrive en etableringserklæring nr. Mo eller Po, hvorved den registreres hos alle administrative departementer, især skattemyndighederne. Sidstnævnte vil derefter foretage de nødvendige formaliteter for at registrere virksomheden og give den et EU-internt momsnummer. Hvis virksomheden ikke er fast etableret i Frankrig, er proceduren som følger: - hvis virksomheden er etableret uden for EU, skal den udpege en fiskal repræsentant, der er momsregistreret i Frankrig, og som kan tage sig af formaliteterne på det relevante skattecentrum. -. hvis virksomheden er etableret i et andet EU-land end Frankrig, skal den pr. 1. januar 2002 lade sig registrere hos skattecentret for ikke-bosiddende på følgende adresse: Centre des impôts des non-résidents (CINR) Inspection TVA 9 Rue d Uzès TSA PARIS cedex 02 Tlf. : (+33-1) (eller 08 eller 09) 6

7 Fax: (+33-1) E-post Registreringsformaliterne omfatter udfyldelse af en registreringserklæring, der specificerer virksomhedens art og område. Virksomheden får derefter tildelt et registreringsnummer og et EU-internt momsnummer. De nødvendige oplysninger og registreringsblanketter fås hos ovennævnte afdelinger. TÆRSKELBELØB 8. HVAD ER TÆRSKELBELØBET FOR FJERNSALG INDEN FOR EU I HENHOLD TIL ARTIKEL 28B, PUNKT B, STK. 2, I DIREKTIV 91/388/EØF? Beløbsgrænsen (Artikel 258A og B i skatte- og afgiftsloven) for moms på fjernsalg af løsøregenstande til købere i Frankrig er på EUR, ekskl. moms. 9. HVILKET TÆRSKELBELØB ER FASTLAGT I HENHOLD TIL ARTIKEL 28A, STK. 1, I DIREKTIV 77/388/EØF (ERHVERVELSER FORETAGET AF PERSONER, DER KAN OPNÅ UNDTAGELSER)? Beløbsgrænsen er EUR i henhold skatte- og afgiftslovens artikel 256a I-2 o. UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER IKKE ER ETABLERET I EU 10. I HVILKE TILFÆLDE SKAL DER UDPEGES EN FISKAL REPRÆSENTANT? Udenlandske virksomheder, der er etableret eller har hjemsted i et land uden for EU, og som skal betale moms i Frankrig, skal over for den myndighed, der har til opgave at inddrive momsen, udpege en i Frankrig bosiddende repræsentant. Denne forpligter sig til at opfylde de formaliteter, som påhviler den momspligtige, og til at erlægge momsen på vedkommendes vegne (artikel 289A i den franske skatte- og afgiftslov). Udenlandske virksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med nedenfor angivne transaktioner, som de er fritaget fra at betale moms af, men for hvilke de ikke desto mindre skal indsende visse erklæringer, skal også udpege en repræsentant. - transaktioner, som virksomhederne er fritaget for at betale moms af i henhold til skatte- og afgiftslovens artikel 277 A-II-4: eksportforretninger eller leverancer fritaget i henhold til skatte- og afgiftslovens artikel 262b I (EU-interne leverancer og overførsler sidestillet med sådanne leverancer) 7

8 - transaktioner fritaget i henhold til skatte- og afgiftslovens artikel 291 III-4 o (import af varer til et sted beliggende i et andet EU-land, hvis de angives at være leverancer med fritagelse i henhold til skatte- og afgiftslovens artikel 262b). For begge kategorier skal den uden for EU etablerede virksomhed som ad hoc repræsentant udpege en momspligtig person, der etableret i Frankrig og godkendt af skattevæsenet, til at udfærdige de for de pågældende transaktioner krævede erklæringer. 11. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? Disse regler findes i skatte- og afgiftslovens artikel 289 A i den pr. 1. januar 2002 gældende version. Repræsentanten skal være en momsregistreret person, der er etableret i Frankrig. Enhver momspligtig, også momsfritagne, kan blive udpeget til fiskal repræsentant. Dette hverv kan således udføres af advokater, konsulenter osv., hvis virksomhed har været momspligtig siden april 1991, og som siden januar 1992 har været underlagt samme momsordning (efter den juridiske sammenlægning af erhvervene juridisk konsulent og advokat, som fandt sted i Frankrig ved lov nr af 31. december 1992). 12. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN FISKAL REPRÆSENTANT? Den fiskale repræsentant påtager sig at udføre formaliteterne for den person, der har udpeget ham (udfærdigelse af etableringserklæringen, bogføring, underskrift af omsætningsangivelser og betaling af moms). Den fiskale repræsentant er juridisk ansvarlig for at opfylde disse forpligtelser og juridisk ansvarlig for den skyldige moms. Han har samme rettigheder som alle andre momspligtige. 13. HVILE FORANSTALTNINGER TRÆFFES DER, HVIS EN VIRKSOMHED ETABLERET I ET ANDET LAND UNDLADER AT UDPEGE EN FISKAL REPRÆSENTANT I FRANKRIG? Udenlandske virksomheder skal udpege én fiskal repræsentant for alle deres transaktioner i Frankrig. Heraf følger, at hvis den udenlandske virksomhed ikke opfylder sine forpligtelser, kan momskravene fremsættes over for denne. Hvis der ikke er udpeget en repræsentant, skal momsen og eventuelle bøder i forbindelse hermed erlægges af modtageren af den momspligtige vare eller ydelse, jf. den franske skatteog afgiftslovs artikel 289-A KRÆVES DER BANKGARANTI? Repræsentanten skal ikke stille sikkerhed. Vedkommende skal dog have et godt ry i skattemæssig henseende. 8

9 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER ETABLERET I EU Det skal bemærkes her, at fiskal repræsentation med virkning fra den 1. januar 2002 er afskaffet for virksomheder etableret i et EU-land. 15. KAN DER UDPEGES EN FISKAL REPRÆSENTANT ELLER AGENT? Virksomheder i EU har ikke længere lov til at udpege en fiskal repræsentant til at udfærdige momsangivelser eller betale den moms, de er pligtige at betale i Frankrig. De skal nu registreres direkte. De har imidlertid stadig mulighed for at udpege en agent til at handle på deres vegne, i hvilket tilfælde den bemyndigelsesskrivelse, der udpeger agenten, skal indsendes til skattevæsenet. 16. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSE AF AGENTER? Det er frivilligt at udpege en agent. Agenten skal have hjemsted i Frankrig eller i udlandet. En bemyndigelsesskrivelse, der udpeger agenten, skal indsendes til det skattedepartement, der er ansvarlig for EU-virksomheder i Frankrig, selv om virksomheden tidligere fiskale repræsentant er udpeget som agent for den i EU momspligtige person. (Indtil den 31. december 2001 skulle virksomheder i EU udpege en fiskal repræsentant). Bemyndigelsen skal være eksklusiv, udfærdiget på fransk, underskrevet af den person, der er bemyndiget til at handle på EU-virksomhedens vegne, og være accepteret af agenten. En model for bemyndigelseskrivelsen findes på den franske regerings webside på adressen under overskriften «professionnels», i afsnittet «vos impôts : TVA» under «suppression de la représentation fiscale», på sprogene engelsk, tysk, italiensk, spansk og fransk. 17. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN AGENT? I modsætning til en fiskal repræsentant optræder en agent udelukkende på vegne af den bemyndigende virksomhed, som alene er ansvarlig for momsen. 18. ER DER TILFÆLDE, HVOR EN BANKGARANTI ER PÅKRÆVET? Der kræves ikke sikkerhedsstillelse for agenten. FAKTURERING 19. HVILKE REGLER GÆLDER FOR FAKTURERING? Faktureringspligten påhviler alle afgiftspligtige (og ikke blot de momspligtige som i den tidligere skatte- og afgiftslovs artikel 289), dvs.: 9

10 - alle, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed - alle, der lejlighedsvis leverer et nyt transportmiddel, som afsendes eller transporteres til et andet EF-land. Sælger har normalt pligt til at udstede faktura, så snart salget har fundet sted, og køber skal forlange faktura. Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger: - parternes navn og adresse - datoen for salg af varen eller levering af ydelsen - varernes eller ydelsernes mængde og betegnelse - enhedspris - samlet pris uden moms, med særskilt angivelse af momsbeløbet, fordelt på de forskellige momssatser. - sælgerens og køberens momsregistreringsnumre, når der er tale om EU-interne leverancer omfattet af skatte- og afgiftslovens artikel 262b, med en særlig henvisning til momsfritagelsen i henhold til artikel 262b, stk. 1 - for EU-interne leverancer af tjenesteydelser: sælgers og købers momsregistreringsnumre, - ved EU-interne leverancer af nye transportmidler: nærmere oplysninger om det nye transportmiddel. Detaljerede bestemmelser om, hvilke oplysninger fakturaerne skal indeholde bl.a. en præcisering af, at fakturarene skal være daterede og nummererede, er indeholdt i statsrådsdekret nr af 27. november 1992 til gennemførelse af lov nr af 17. juli Såvel franske som udenlandske virksomheder, der driver virksomhed i Frankrig, skal i princippet udstede fakturaer på fransk 1. Er fakturaer, der udgør regnskabsbilag, jf. artikel L.102, afsnit B, i lov om skattemæssige procedurer, ikke desto mindre affattet på andre sprog, skal der på myndighedernes forlangende kunne fremlægges en oversættelse af dem til fransk, foretaget af en statsautoriseret translatør. Franske virksomheder kan som led i internationale kontrakter fakturere og betale transaktioner med udenlandske kunder i udenlandsk valuta. Det samme gælder visse transaktioner med indenlandske kunder. Dette har imidlertid indvirkninger på momsberegningen og momsopkrævningen, når der er tale om transaktioner, der skal momses i Frankrig. De nærmere regler herom er fastsat og nærmere præciseret i lovgivningen (skatte- og afgiftslovens artikel 266, stk. 1a) samt i myndighedernes administrative kendelser. 1 Se artikel 1 i lov nr af 31. december 1975 om anvendelse af det franske sprog. 10

11 20. FINDES DER UNDTAGELSER FRA FAKTURERINGSPLIGTEN? HVIS JA, FOR HVILKE KATEGORIER AF VIRKSOMHEDER GÆLDER DE DA? Ikke-momspligtige kan ikke udstede fakturaer. En momspligtig person er enhver person, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed PERIODISKE MOMSANGIVELSER 21. I HVILKE TILFÆLDE HAR VIRKSOMHEDER PLIGT TIL AT INDSENDE MOMSANGIVELSER? Alle virksomheder, der almindeligvis skal betale moms, har pligt til at angive deres omsætning, så snart det er fastslået, at de er betalingspligtige, også selv om de ikke har haft nogen momspligtig omsætning (nulangivelser). Virksomheder og personer, der kun lejlighedsvis skal svare moms, skal indgive angivelse, så snart de har foretaget en momspligtig transaktion. 22. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES MOMSANGIVELSE, OG HVORNÅR SKAL BETALING FORETAGES? Angivelsen indgives månedligt, kvartalsvis eller årligt, alt efter hvilken momsordning den pågældende er underlagt. Momspligtige, der er omfattet af den forenklede ordning, dvs. dem, hvis omsætning ligger inden for de grænser, der er angivet under punkt 23 nedenfor, og dem, der er omfattet af fritagelsesordningen, og som har valgt at være omfattet af ordningen, indsender en erklæring hvert kalender- eller regnskabsår (blanket nr. CA12/CA12E), som fastlægger den skyldige moms for denne periode og de kvartalsvise acontobetalinger, der skal foretages i løbet af det følgende regnskabsår. Disse momspligtige indsender erklæring og betaler kvartalsvise acontobetalinger i april, juli, oktober og december. Hver acontobetaling udgør en fjerdedel af det skyldige beløb for det foregående år eller regnskabsår før fradrag af moms på varer, der udgør faste aktiver, undtagen beløbet for december, som svarer til en femtedel af momsen. Momspligtige, som skal betale moms under standardordningen, dvs. dem, hvis årlige omsætning før moms ligger på over EUR eller EUR alt efter arten af deres virksomhed (se punkt 23 nedenfor), og dem, der har valgt at være omfattet af standardordningen - indender momsangivelser hver måned. De kan imidlertid indsende deres erklæringer hvert kvartal, hvis deres momstilsvar er under EUR. 23. FINDES DER SÆRLIGE ANGIVELSESREGLER FOR SMÅ VIRKSOMHEDER OG/ELLER BESTEMTE VIRKSOMHEDSKATEGORIER? I BEKRÆFTENDE FALD BEDES DISSE ANFØRT. Bortset fra momsfritagelsesordningen (jf. punkt 31) er den forenklede ordning velegnet for små virksomheder. 11

12 Den gælder for momspligtige med en årlig omsætning før moms på: mellem EUR og EUR, når der er tale om virksomheder, hvis hovederhverv består i salg af varer, genstande, udstyr og levnedsmidler, som køberen fortærer på stedet eller tager med hjem, eller i anvisning af boliger - mellem EUR og EUR for alle andre virksomheder. Virksomheder, som automatisk falder ind under fritagelsesordningen, kan vælge den forenklede standardordning. 24. ANVENDES DER FORENKLEDE METODER TIL BEREGNING AF MOMSTILSVAR? HVIS JA, HVILKE KRITERIER GÆLDER DA, HVEM ANVENDES DE FOR, OG HVORI BESTÅR FORENKLINGEN? Der findes en forenklet ordning for beregning og inddrivelse af moms, som er beskrevet under punkt 22 ovenfor, og som gælder for momspligtige, hvis omsætning falder inden for visse grænser (se punkt 23 ovenfor), eller som, selv om de automatisk falder ind under fritagelsesordningen (se punkt 31), har valgt at betale moms. Den eneste erklæringsforpligtelse er at indsende årlige angivelser af typen CA12/CA12E senest den 30. april hver år, når det drejer sig om momspligtige, som afslutter deres regnskaber den 31. december eller senest tre måneder efter regnskabsafslutningen for dem, som afslutter deres regnskaber i løbet af året og har valgt at indsende deres angivelser senest tre måneder efter afslutningen. Den skyldige moms beregnes efter standardmetoden under hensyntagen til de satser, der gælder for hver transaktion, og de fradrag, der kan foretage fra den inddrevne moms. Disse momspligtige betaler kvartalsvise acontobeløb i april, juli, oktober og december hvert år. Acontobetalingerne for juli og oktober svarer hver til 25% af den skyldige moms for det foregående år eller regnskabsår før fradrag af moms på varer, der udgør faste aktiver. Acontobetalingen for december svarer til 20% af samme beløb. Momspligtige skal således hvert år kun indsende et sæt angivelser i ordets egentlige forstand. LISTER 25. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES LISTER? Frankrig har valgt at inføre et system, der både tjener et afgiftsmæssigt og et statistisk formål. Listerne skal indsendes hver måned. De kan også indsendes af tredjemand, (revisorer, toldklarerere, speditører osv.) på vegne af virksomheden, og kan tillige vedrøre enkeltstående transaktioner. Myndighederne sørger selv for den nødvendige bearbejdning. 12

13 26. KRÆVES DER FLERE OPLYSNINGER END DEM, DER ER NÆVNT I ARTIKEL 22, STK. 2, I DIREKTIV 91/680/EØF? Alle de statistiske oplysninger, der kræves dels ved modtagelsen dels ved forsendelsen, skal gives ud over de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 6, i direktiv 91/680 EØF. De svarer til kravene i INTRASTAT-forordningen (EØF) nr. 3330/91 af 7. november 1991 om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne. 27. ANVENDER DE LEMPELSER MED HENSYN TIL DISSE LISTER, JF. ARTIKEL 22, STK. 12, I DIREKTIV 91/680/EØF? De i artikel 22, stk. 12, i direktiv 91/680/EØF omhandlede forenklede og valgfrie procedurer kan ikke iværksættes i forbindelse med lister, der tjener både afgiftsmæssige og statistiske formål, idet fristen for indsendelse af statistiske oplysninger er meget kort (inden for de første 10 dage i måneden efter den måned, hvor transaktionerne fandt sted), ligesom den er ens for alle virksomheder uanset omfanget af deres handel. ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER 28. ER ELEKTRONISK FAKTURERING TILLADT? I BEKRÆFTENDE FALD PÅ HVILKE BETINGELSER OG MED HVILKE PROCEDURER? Fakturaer kan overføres elektronisk på følgende betingelser: - de sendte og modtagne oplysninger skal være identiske, og det skal være muligt at foretage en udskrift i klarskrift. - virksomhederne skal anvende et overførelsessystem, der opfylder de normer, der er fastsat i budgetministerens dekret, jf. artikel 41f i bilag IV til skatte- og afgiftsloven. Procedurerne for en sådan fakturering fremgår af artikel 41g i bilag IV til skatte- og afgiftsloven. 29. KAN MOMSANGIVELSERNE SENDES ELEKTRONISK? I BEKRÆFTENDE FALD HVORDAN OG MED HVILKEN TEKNOLOGI? HVORTIL SKAL ANSØGNINGER OM ELEKTRONISK FREMSENDELSE AF ANGIVELSER SENDES? Udenlandske virksomheder er, uanset om de har fiskal repræsentation eller ej, og uanset om de er EU-virksomheder, ikke forpligtede til at indsende angivelser eller betale moms ved hjælp af elektronisk teknologi. Hvis de ønsker det, kan de imidlertid benytte de herfor gældende procedurer, som franske virksomheder har adgang til; de kan gøre dette via deres agent eller fiskale repræsentant. Hvis de ønsker at betale moms elektronisk, skal de åbne en konto i Frankrig. Der findes to procedurer for dem, der ønsker at indsende deres angivelser og betale moms ad elektronisk vej: - elektronisk udveksling af blanketter (EFI) - internettet, og 13

14 - elektronisk datoudveksling (EDI). Disse to procedurer udelukker hinanden. Elektronisk udveksling af blanketter (EFI) kan foretages over internettet via regeringens webside for skat på adressen: under overskriften «e-services» i afsnittet «télétva». Denne løsning er særlig velegnet for individuelle angivelser, idet den giver den momspligtige mulighed for at udfylde sine angivelser on-line med onlinehjælp. Udvekslingen af oplysninger er sikret ved anvendelse af elektroniske underskrifter. Den elektroniske dataudveksling (EDI) er mere rettet mod liberale erhverv (f.eks. regnskabsvirksomheder), som skal udfylde et stort antal angivelser. En EDI-partner, som er godkendt at generaldirektoratet for skat, skal optræde som teknisk mellemled. Nærmere specifikationer kan downloades fra webstedet som der er adgang til via finansministeriets hjemmeside. Uanset hvilken procedure, der benyttes, skal momspligtige lade sig registrere på det momskontor, de henhører under. Dette gøres ved at indsende en registreringsblanket, som kan fås hos: - momskontoret, receptionen i et skattecenter eller direkte fra skattegeneraldirektoratets server (adgang via finansministeriets webside), hvis den momspligtige ønsker at benytte EDI. - skattegeneraldirektoratets server, hvis den momspligtige ønsker at benytte EFI Elektronisk betaling er kun tilladt, hvis der indsendes elektroniske angivelser. Alle oplysninger om den elektroniske procedure for moms findes på websiden under overskriften "e-services" i afsnittet "TéléTVA". Det er også muligt at få adgang til forskellige tekniske dossierer på dette websted. 30. KAN LISTERNE SENDES ELEKTRONISK? I BEKRÆFTENDE HVORDAN OG MED HVILKEN TEKNOLOGI? HVORTIL SKAL ANSØGNINGER OM ELEKTRONISK FREMSENDELSE AF LISTER SENDES? Med forudgående tilladelse fra toldvæsenet og som led i en specifik aftale underskrevet med toldvæsenet kan den momspligtige overføre data vedrørende DEB (Déclaration d'échanges de biens - erklæring om varehandel) elektronisk og direkte. Denne procedure er hjemlet i dekret af 19. december 1994, som blev offentliggjort i den franske statstidende af hhv. 26. og 27 december. Den momspligtige kan også efter registrering på websiden «www.minefi.gouv.fr», under overskriften «Téléprocédures DEB» benhytte sig af onlineproceduren: «DEB sur le WEB». 14

15 ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER 31. OPERERER DE MED STANDARDSATSORDNINGER? Artikel 7 i finansloven for 1999 afskaffede standardsatsordningen fra den 1. januar Siden er momspligtige med en omsætning på - ikke over EUR for virksomheder, som beskæftiger sig med køb og videresalg, salg til forbrug i virksomheden lokaler og boligformidling, EUR for momspligtige, der præsterer ydelser. automatisk omfattet af fritagelsesordningerne. De kan imidlertid vælge at betale moms, og i så fald falder de automatisk ind under den forenklede ordning, eller de kan vælge den almindelige ordning. 32. FINDES DER ANDRE ADMINISTRATIVE LEMPELSER END DE ALLEREDE NÆVNTE? I BEKRÆFTENDE FALD BEDES DISSE ANFØRT. Den forenklede ordning er beskrevet under punkt PÅ HVILKE(T) SPROG SKAL BLANKETTERNE (PERIODISKE MOMSANGIVELSER OG OVERSIGTER) FORELIGGE, OG HVILKE(T) SPROG SKAL DE OVERSÆTTES TIL? Momsangivelserne findes for tiden ikke på andre sprog end fransk. Imidlertid findes ansøgningerne om momsrefusion (som indsendes af momspligtige, der er etableret i udlandet, som ikke har forretningslokaler eller fast forretningssted i Frankrig og som ikke har foretaget momspligtige transaktioner i Frankrig, men som dog regelmæssigt er faktureret med henblik på moms i Frankrig) på alle EU-landenes sprog. Disse kan fås hos den afdeling, der tager sig af momsrefusioner til udenlandske momspligtige, ved telefonisk henvendelse på (+33-1) (eller 25 41). FRADRAGSRET 34. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER KAN DER IKKE FRATRÆKKES INDGÅENDE MOMS? Varer og ydelser, for hvilke der ikke kan fradrages indgående moms, er nævnt i artikel i skatte- og afgiftsloven og punkt i denne lovs bilag II. Det drejer sig om: - udgifter til logi for ledere og funktionærer, - køretøjer og andet motordrevet udstyr til transport af mennesker eller til blandet brug, - transport af personer og hermed beslægtet, 15

16 - varer, der leveres uden beregning (eller til en pris, der ligger langt under den normale pris), - udgifter til forbudt reklame, - ydelser i forbindelse med varer, for hvilke der ikke kan fradrages indgående moms, - visse olieprodukter. 35. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER ER DER DELVIS FRADRAGSRET? DE BEDES ANGIVE PROCENTDEL. 20% af afgiften på dieselolie, der anvendes til fremdrift af køretøjer, for hvilke der ikke kan fradrages indgående moms, kan ikke fradrages. 50% af afgiften på jordoliegas og andre kulbrinter i flydende form samt petroleum kan ikke fradrages, hvis disse produkter anvendes til køretøjer eller andet former for udstyr, for hvilke der ikke kan fradrages indgående moms. Momsen kan kun fradrages for varer og ydelser, der bruges til driftsmæssige formål. Den momspligtige skal måske derfor beregne den procentdel, der kan fradrages. 16

17 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Medlemsstat Loft for anvendelse af særordningen for erhvervelser foretaget af momspligtige personer uden fradragsret og af ikke-momspligtige juridiske personer 2 Loft for anvendelse af særordningen for Fritagelse for små virksomheder 4 fjernsalg 3 National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR Belgien EUR EUR EUR Tjekkiet Danmark DKK DKK DKK Tyskland EUR Estland EEK EEK Grækenland EUR EUR eller EUR Spanien EUR EUR Ingen Frankrig EUR EUR eller EUR Irland EUR EUR eller EUR Italien EUR EUR Ingen Ingen Cypern CYP CY Pounds Letland LVL LVL Litauen LTL LTL Luxembourg EUR EUR EUR Ungarn Malta Se artikel 28a, stk. 1, andet punktum, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 28b, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 24, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Denne ordning er forbeholdt momspligtige personer, der er etableret i landet. 17

18 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Nederlandene EUR EUR Ingen Ingen Østrig EUR EUR EUR Polen Portugal EUR EUR eller EUR Slovenien Slovakiske Republik Finland EUR EUR EUR Sverige SEK SEK Ingen Ingen Forenede Kongerige GBP GBP GBP EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af varer, EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af ydelser med lav værditilvækst (højt input) og EUR i andre tilfælde, navnlig ydelser med høj værditilvækst (lavt input). 18

19 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER BE le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer CZ DK momsregistreringsnummer DE EE EL ES FR IE IT Umsatzsteuer - Identifikationsnummer käibemaksukohustuslasena registreerimise number Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ Arithmos Forologikou Mitroou FPA el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée value added tax identification no. il numero di registrazione IVA CY Αριθµός Εγγραφής Φ.Π.Α. Arithmos Egrafis FPA LV LT LU pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs PVM mokėtojo kodas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée HU MT numru ta l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud value added tax identification number NL AT BTW - identificatienummer Umsatzsteuer - Identifikationsnummer PL PT o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado 19

20 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER SI SK FI SE identifikacijska številka za DDV identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) arvonlisãverorekisterõintinumero Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) GB value added tax (VAT) registration no. 20

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

Forretninger i Tyskland

Forretninger i Tyskland Forretninger i Tyskland Udarbejdet af advokat og Rechtsanwalt Stefan Reinel, Bang + Regnarsen Udgivet af Danske Bank Forord Forretninger i Tyskland er tænkt som en introduktion til de retlige spørgsmål,

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALE OM OPRETTELSE AF ET PARTNERSKAB MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere