MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk"

Transkript

1 EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. Bemærk Nærværende publikation indeholder en række grundlæggende oplysninger om momsreglerne i de enkelte medlemsstater og tiltrædelseslandene. Oplysningerne stammer fra de enkelte landes afgiftsmyndigheder. Oplysningerne vedrørende medlemsstaterne er ajourført i juli Oplysningerne fra tiltrædelseslandene er foreløbige. De er baseret på den forventede anvendelse af momsordningerne, når fællesskabslovgivningen er omsat. Kurserne for tiltrædelseslandene er dem, der var gældende pr. 1. oktober 2003, og de er hentet fra Den Europæiske Unions Tidende. Publikationen har udelukkende til formål at tjene som et arbejdsværktøj. Dette dokument afspejler på ingen måde Europa-Kommissionens synspunkter. Det er heller ikke udtryk for godkendelse af den relevante lovgivning. 1

2 FRANKRIG INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER...3 MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER...4 TÆRSKELBELØB...7 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER IKKE ER ETABLERET I EU...7 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER ETABLERET I EU...9 FAKTURERING...9 PERIODISKE MOMSANGIVELSER...11 LISTER...12 ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER...13 ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER...15 FRADRAGSRET...15 BILAG 1 TÆRSKELBELØB...17 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER...19 BILAG 3 FORKORTELSER

3 GENERELLE OPLYSNINGER 1. HVOR KAN EN UDENLANDSK VIRKSOMHED HENVENDE SIG, HVIS DEN ØNSKER OPLYSNINGER OM DET FRANSKE MOMSSYSTEM? (ADRESSE, TLF., FAX, E-POST) Udenlandske virksomheder etableret i udlandet, der ønsker oplysninger om det franske momssystem, kan skrive eller ringe til: Direction Générale des Impôts Département de la Communication 86-92, allée de Bercy F Paris Tlf. (+33-1) som kan give alle oplysninger (pjecer, brochurer m.v.). Man kan desuden henvende sig til skatteattacheen på de franske ambassader i London, Bonn, Bruxelles, Rom og Madrid. Hvis virksomheden er etableret i Frankrig, kan den henvende sig til momskontoret for den region, den henhører under. Hvis en virksomhed fra et andet EU-land ikke er etableret i Frankrig, kan den få oplysninger på følgende adresse: Centre des impôts des non-résidents (CINR) Inspection TVA 9 Rue d Uzès TSA PARIS cedex 02 Tlf. : (+33-1) (eller 08 eller 09) Fax: (+33-1) E-post Oplysninger om nyere skattemæssige foranstaltninger, såsom overgangen til euro, afskaffelsen af fiskal repræsentation for momspligtige i EU, der ikke er etableret i Frankrig, og elektroniske procedurer, kan fås på websiden under overskriften «professionnels». 2. HVAD ER ADRESSEN PÅ DE FRANSKE SKATTEMYNDIGHEDERS WEBSIDE? HVILKE FORMER FOR OPLYSNINGER OM MOMSSYSTEMET KAN FINDES PÅ DENNE ADRESSE (GENERELLE OPLYSNINGER, LOVGIVNING, KONTAKTSTEDER, BLANKETTER OSV.)? PÅ HVILKE SPROG? Webstedet som har oplysninger om alle Økonomi-, Finans- og Industriministeriets aktivitetsområder, har et link til ovennævnte websted 3

4 som mere specifikt indeholder oplysninger om beskatning, herunder moms. Nogle af disse oplysninger findes på engelsk, tysk, italiensk og spansk. 3. HVOR KAN MOMSLOVGIVNINGEN OG GENNEMFØRELSESREGLERNE FINDES? PÅ HVILKE SPROG FINDES DE? Momslovgivningen findes i Code général des impôts og dennes bilag og i Livre des procédures fiscales. Oplysninger herom kan findes på følgende webside: under overskriften Codes med underafsnittet Code général des impôts eller Livre des procédures fiscales. Officielle anvisninger fra generaldirektoratet for beskatning offentliggøres i de officielle skattebulletiner. Skattemyndighedernes afgørelser kan findes i dokumentationsserien 3 CA. Der er planer at lægge denne dokumentation ud på nettet. MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER 4. HVORNÅR ER MOMSREGISTRERINGEN OBLIGATORISK? Alle moms- eller afgiftspligtige i Frankrig skal momsregistreres. Udenlandske virksomheder har pligt til at lade sig momsregistrere i Frankrig, når de leverer varer eller ydelser i landet direkte eller via et fast forretningssted. Hvis en virksomhed fra et land uden for EU ikke har fast forretningssted, skal den udpege en fiskal repræsentant. Virksomheder, der er etableret i et andet EU-land end Frankrig, skal lade sig registrere direkte hos DRESG (Direction des Résidents à l Etranger et des Services Généraux), hvis de ikke allerede var registreret før den 1. januar 2002 gennem en fiskal repræsentant. Momspligtige EU-virksomheder, som havde en fiskal repræsentant før den 1. januar 2002, vil fortsat henhøre under det momskontor, som var ansvarlig for deres tidligere fiskale repræsentant. De vil imidlertid have mulighed for at udpege en agent til at handle på deres vegne. EUvirksomheden er fortsat den eneste momspligtige. Oplysninger om disse virksomheder kan fås på webadressen under overskriften "professionels". Der gælder visse fritagelser fra registreringspligten i henhold til artikel 22, stk. 1, litra c), i direktiv af 16. december 1991, som er kodificeret i artikel 286b i den franske skatte- og afgiftslov (Code général des impôts). Fritagelsen gælder for følgende: momspligtige, der kun lejlighedsvis foretager vareleverancer - bl.a. private, som lejlighedsvis leverer nye transportmidler - samt personer underlagt særordninger (ikke-momspligtige juridiske personer, momspligtige med grundfradrag, landbrugere under standardgodtgørelsesordningen), hvis indkøb i andre EF-lande ikke i det foregående år oversteg eller ikke i det løbende kalenderår overstiger et beløb på EUR på købstidspunktet. 4

5 Der gælder desuden særordninger for små virksomheder med grundfradrag. Efter denne ordning, der gælder for alle momspligtige, uanset retsform og skatteordning (undtagen landbrugere under den forenklede landbrugsordning), er virksomhederne fritaget for at betale moms, når deres omsætning i foregående kalenderår ikke har oversteget: EUR for leverancer af varer, salg til forbrug i virksomhedens lokaler og hotelydelser, EUR for andre ydelser. De, der normalt ikke skal betale moms (ikke-momspligtige juridiske personer, momsfritagne momspligtige, momspligtige med grundfradrag, landbrugere med standardgodtgørelse), får først tildelt et momsnummer, hvis de kommer over beløbsgrænsen for EF-indkøb i løbet af et år på EUR eller selv vælger at betale moms. De pågældende vil skriftligt få tilsendt nærmere oplysninger herom, enten efter anmodning eller på skattekontorets initiativ. 5. HVORNÅR SKAL VIRKSOMHEDER IKKE LADE SIG MOMSREGISTRERE, FORDI MODTAGERNE AF VARERNE ELLER TJENESTEYDELSER ER MOMSPLIGTIGE? KAN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER FRIVILLIGT LADE SIG REGISTRERE UNDER SÅDANNE OMSTÆNDIGHEDER? De tilfælde, hvor momsregistrering ikke er nødvendig, fordi den franske aftager er momspligtig, vedrører først og fremmest de ydelser, der er omtalt i artikel 259 A-3 o, 4 o a, 5 o og 6 o i den franske skatte- og afgiftslov, forudsat at visse betingelser er opfyldt. Det kan bl.a. afhænge af, hvor ydelsen præsteres, i hvilket land det EU-interne momsregistreringsnummer er udstedt, og om aftageren eller leverandøren har meddelt momsregistreringsnummeret. Det dreje sig om følgende ydelser: - transport af løsøregenstande inden for EU og ydelser præsteret af agenter, som optræder på andre personers vegne og i deres navn og er involveret i leveringen af sådanne ydelser, - arbejder på og vurdering af løsøregenstande, - ydelser i tilknytning til transport af løsøregenstande inden for EU og ydelser præsteret af agenter, som optræder på andre personers vegne og i deres navn og er involveret i leveringen af sådanne ydelser, - ydelser præsteret af agenter, som optræder på andre personers vegne og i deres navn og er involveret i andre transaktioner end dem, der omtalt i første og tredje afsnit ovf. vedrørende løsøregenstande. De øvrige tilfælde, hvor registrering ikke er obligatorisk, fordi aftageren af varerne eller ydelserne er momspligtig, er dem, hvor de ydelser, der er opført i artikel 259 B i den franske skatte- og afgiftslov, præsteres af en leverandør etableret uden for Frankrig, og hvor modtageren er en momspligtig, som har sit hovedforretningssted eller faste etablering i Frankrig. Her drejer det sig om immaterielle ydelser såsom reklame, rådgivning, bogføring, databehandling, informationsformidling, bankydelser, teletjenester osv. 5

6 Hvis leverandøren ikke udfører nogen momspligtige transaktioner i Frankrig, behøver vedkommende ikke at lade sig registrere i Frankrig. 6. HVOR SKAL VIRKSOMHEDERNE ANSØGE OM MOMSREGISTRERING? (ANGIV AFDELING, ADRESSE, TELEFON- OG FAXNUMRE OG E-POSTADRESSE. Udenlandske momspligtige kan anmode om et momsregistreringsnummer: - hvis de er etableret i Frankrig, skal de henvende sig til det kompetente Centre de Formalités des Entreprises, som kan være et handels- og industrikammer, håndværksråd eller handelsrettens justitskontor alt efter branche. De skal angive, på hvilken dato de agter at påbegynde virksomhed i landet. Momsregistreringsnummeret tildeles inden for to uger efter anmodningen. I hvert skattedirektorat (Direction des services fiscaux), hvoraf der findes et eller to i hvert departement, er der en kontaktperson for Centre de Formalités des Entreprises, som virksomheder kan rette henvendelse til for at få de for registreringen nødvendige oplysninger. - Hvis de er etableret i Frankrig, rettes der henvendelse til Centre des impôts des non résidents. Adresse og telefonnumre er angivet ovf. under spørgsmål 1. Dette center udsteder også et registreringsnummer og et EU-internt momsnummer. 7. GIV EN DETALJERET BESKRIVELSE AF DEN PROCEDURE, DER SKAL FØLGES (MED ANGIVELSE AF, HVILKE DOKUMENTER DER SKAL FORELÆGGES) MED HENBLIK PÅ UDSTEDELSE AF MOMSNUMRE TIL UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER. Proceduren afhænger af virksomhedens situation i Frankrig. Hvis den er fast etableret i Frankrig, skal den henvende sig til handels- og industrikammeret for underskrive en etableringserklæring nr. Mo eller Po, hvorved den registreres hos alle administrative departementer, især skattemyndighederne. Sidstnævnte vil derefter foretage de nødvendige formaliteter for at registrere virksomheden og give den et EU-internt momsnummer. Hvis virksomheden ikke er fast etableret i Frankrig, er proceduren som følger: - hvis virksomheden er etableret uden for EU, skal den udpege en fiskal repræsentant, der er momsregistreret i Frankrig, og som kan tage sig af formaliteterne på det relevante skattecentrum. -. hvis virksomheden er etableret i et andet EU-land end Frankrig, skal den pr. 1. januar 2002 lade sig registrere hos skattecentret for ikke-bosiddende på følgende adresse: Centre des impôts des non-résidents (CINR) Inspection TVA 9 Rue d Uzès TSA PARIS cedex 02 Tlf. : (+33-1) (eller 08 eller 09) 6

7 Fax: (+33-1) E-post Registreringsformaliterne omfatter udfyldelse af en registreringserklæring, der specificerer virksomhedens art og område. Virksomheden får derefter tildelt et registreringsnummer og et EU-internt momsnummer. De nødvendige oplysninger og registreringsblanketter fås hos ovennævnte afdelinger. TÆRSKELBELØB 8. HVAD ER TÆRSKELBELØBET FOR FJERNSALG INDEN FOR EU I HENHOLD TIL ARTIKEL 28B, PUNKT B, STK. 2, I DIREKTIV 91/388/EØF? Beløbsgrænsen (Artikel 258A og B i skatte- og afgiftsloven) for moms på fjernsalg af løsøregenstande til købere i Frankrig er på EUR, ekskl. moms. 9. HVILKET TÆRSKELBELØB ER FASTLAGT I HENHOLD TIL ARTIKEL 28A, STK. 1, I DIREKTIV 77/388/EØF (ERHVERVELSER FORETAGET AF PERSONER, DER KAN OPNÅ UNDTAGELSER)? Beløbsgrænsen er EUR i henhold skatte- og afgiftslovens artikel 256a I-2 o. UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER, DER IKKE ER ETABLERET I EU 10. I HVILKE TILFÆLDE SKAL DER UDPEGES EN FISKAL REPRÆSENTANT? Udenlandske virksomheder, der er etableret eller har hjemsted i et land uden for EU, og som skal betale moms i Frankrig, skal over for den myndighed, der har til opgave at inddrive momsen, udpege en i Frankrig bosiddende repræsentant. Denne forpligter sig til at opfylde de formaliteter, som påhviler den momspligtige, og til at erlægge momsen på vedkommendes vegne (artikel 289A i den franske skatte- og afgiftslov). Udenlandske virksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med nedenfor angivne transaktioner, som de er fritaget fra at betale moms af, men for hvilke de ikke desto mindre skal indsende visse erklæringer, skal også udpege en repræsentant. - transaktioner, som virksomhederne er fritaget for at betale moms af i henhold til skatte- og afgiftslovens artikel 277 A-II-4: eksportforretninger eller leverancer fritaget i henhold til skatte- og afgiftslovens artikel 262b I (EU-interne leverancer og overførsler sidestillet med sådanne leverancer) 7

8 - transaktioner fritaget i henhold til skatte- og afgiftslovens artikel 291 III-4 o (import af varer til et sted beliggende i et andet EU-land, hvis de angives at være leverancer med fritagelse i henhold til skatte- og afgiftslovens artikel 262b). For begge kategorier skal den uden for EU etablerede virksomhed som ad hoc repræsentant udpege en momspligtig person, der etableret i Frankrig og godkendt af skattevæsenet, til at udfærdige de for de pågældende transaktioner krævede erklæringer. 11. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? Disse regler findes i skatte- og afgiftslovens artikel 289 A i den pr. 1. januar 2002 gældende version. Repræsentanten skal være en momsregistreret person, der er etableret i Frankrig. Enhver momspligtig, også momsfritagne, kan blive udpeget til fiskal repræsentant. Dette hverv kan således udføres af advokater, konsulenter osv., hvis virksomhed har været momspligtig siden april 1991, og som siden januar 1992 har været underlagt samme momsordning (efter den juridiske sammenlægning af erhvervene juridisk konsulent og advokat, som fandt sted i Frankrig ved lov nr af 31. december 1992). 12. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN FISKAL REPRÆSENTANT? Den fiskale repræsentant påtager sig at udføre formaliteterne for den person, der har udpeget ham (udfærdigelse af etableringserklæringen, bogføring, underskrift af omsætningsangivelser og betaling af moms). Den fiskale repræsentant er juridisk ansvarlig for at opfylde disse forpligtelser og juridisk ansvarlig for den skyldige moms. Han har samme rettigheder som alle andre momspligtige. 13. HVILE FORANSTALTNINGER TRÆFFES DER, HVIS EN VIRKSOMHED ETABLERET I ET ANDET LAND UNDLADER AT UDPEGE EN FISKAL REPRÆSENTANT I FRANKRIG? Udenlandske virksomheder skal udpege én fiskal repræsentant for alle deres transaktioner i Frankrig. Heraf følger, at hvis den udenlandske virksomhed ikke opfylder sine forpligtelser, kan momskravene fremsættes over for denne. Hvis der ikke er udpeget en repræsentant, skal momsen og eventuelle bøder i forbindelse hermed erlægges af modtageren af den momspligtige vare eller ydelse, jf. den franske skatteog afgiftslovs artikel 289-A KRÆVES DER BANKGARANTI? Repræsentanten skal ikke stille sikkerhed. Vedkommende skal dog have et godt ry i skattemæssig henseende. 8

9 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER ETABLERET I EU Det skal bemærkes her, at fiskal repræsentation med virkning fra den 1. januar 2002 er afskaffet for virksomheder etableret i et EU-land. 15. KAN DER UDPEGES EN FISKAL REPRÆSENTANT ELLER AGENT? Virksomheder i EU har ikke længere lov til at udpege en fiskal repræsentant til at udfærdige momsangivelser eller betale den moms, de er pligtige at betale i Frankrig. De skal nu registreres direkte. De har imidlertid stadig mulighed for at udpege en agent til at handle på deres vegne, i hvilket tilfælde den bemyndigelsesskrivelse, der udpeger agenten, skal indsendes til skattevæsenet. 16. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSE AF AGENTER? Det er frivilligt at udpege en agent. Agenten skal have hjemsted i Frankrig eller i udlandet. En bemyndigelsesskrivelse, der udpeger agenten, skal indsendes til det skattedepartement, der er ansvarlig for EU-virksomheder i Frankrig, selv om virksomheden tidligere fiskale repræsentant er udpeget som agent for den i EU momspligtige person. (Indtil den 31. december 2001 skulle virksomheder i EU udpege en fiskal repræsentant). Bemyndigelsen skal være eksklusiv, udfærdiget på fransk, underskrevet af den person, der er bemyndiget til at handle på EU-virksomhedens vegne, og være accepteret af agenten. En model for bemyndigelseskrivelsen findes på den franske regerings webside på adressen under overskriften «professionnels», i afsnittet «vos impôts : TVA» under «suppression de la représentation fiscale», på sprogene engelsk, tysk, italiensk, spansk og fransk. 17. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN AGENT? I modsætning til en fiskal repræsentant optræder en agent udelukkende på vegne af den bemyndigende virksomhed, som alene er ansvarlig for momsen. 18. ER DER TILFÆLDE, HVOR EN BANKGARANTI ER PÅKRÆVET? Der kræves ikke sikkerhedsstillelse for agenten. FAKTURERING 19. HVILKE REGLER GÆLDER FOR FAKTURERING? Faktureringspligten påhviler alle afgiftspligtige (og ikke blot de momspligtige som i den tidligere skatte- og afgiftslovs artikel 289), dvs.: 9

10 - alle, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed - alle, der lejlighedsvis leverer et nyt transportmiddel, som afsendes eller transporteres til et andet EF-land. Sælger har normalt pligt til at udstede faktura, så snart salget har fundet sted, og køber skal forlange faktura. Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger: - parternes navn og adresse - datoen for salg af varen eller levering af ydelsen - varernes eller ydelsernes mængde og betegnelse - enhedspris - samlet pris uden moms, med særskilt angivelse af momsbeløbet, fordelt på de forskellige momssatser. - sælgerens og køberens momsregistreringsnumre, når der er tale om EU-interne leverancer omfattet af skatte- og afgiftslovens artikel 262b, med en særlig henvisning til momsfritagelsen i henhold til artikel 262b, stk. 1 - for EU-interne leverancer af tjenesteydelser: sælgers og købers momsregistreringsnumre, - ved EU-interne leverancer af nye transportmidler: nærmere oplysninger om det nye transportmiddel. Detaljerede bestemmelser om, hvilke oplysninger fakturaerne skal indeholde bl.a. en præcisering af, at fakturarene skal være daterede og nummererede, er indeholdt i statsrådsdekret nr af 27. november 1992 til gennemførelse af lov nr af 17. juli Såvel franske som udenlandske virksomheder, der driver virksomhed i Frankrig, skal i princippet udstede fakturaer på fransk 1. Er fakturaer, der udgør regnskabsbilag, jf. artikel L.102, afsnit B, i lov om skattemæssige procedurer, ikke desto mindre affattet på andre sprog, skal der på myndighedernes forlangende kunne fremlægges en oversættelse af dem til fransk, foretaget af en statsautoriseret translatør. Franske virksomheder kan som led i internationale kontrakter fakturere og betale transaktioner med udenlandske kunder i udenlandsk valuta. Det samme gælder visse transaktioner med indenlandske kunder. Dette har imidlertid indvirkninger på momsberegningen og momsopkrævningen, når der er tale om transaktioner, der skal momses i Frankrig. De nærmere regler herom er fastsat og nærmere præciseret i lovgivningen (skatte- og afgiftslovens artikel 266, stk. 1a) samt i myndighedernes administrative kendelser. 1 Se artikel 1 i lov nr af 31. december 1975 om anvendelse af det franske sprog. 10

11 20. FINDES DER UNDTAGELSER FRA FAKTURERINGSPLIGTEN? HVIS JA, FOR HVILKE KATEGORIER AF VIRKSOMHEDER GÆLDER DE DA? Ikke-momspligtige kan ikke udstede fakturaer. En momspligtig person er enhver person, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed PERIODISKE MOMSANGIVELSER 21. I HVILKE TILFÆLDE HAR VIRKSOMHEDER PLIGT TIL AT INDSENDE MOMSANGIVELSER? Alle virksomheder, der almindeligvis skal betale moms, har pligt til at angive deres omsætning, så snart det er fastslået, at de er betalingspligtige, også selv om de ikke har haft nogen momspligtig omsætning (nulangivelser). Virksomheder og personer, der kun lejlighedsvis skal svare moms, skal indgive angivelse, så snart de har foretaget en momspligtig transaktion. 22. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES MOMSANGIVELSE, OG HVORNÅR SKAL BETALING FORETAGES? Angivelsen indgives månedligt, kvartalsvis eller årligt, alt efter hvilken momsordning den pågældende er underlagt. Momspligtige, der er omfattet af den forenklede ordning, dvs. dem, hvis omsætning ligger inden for de grænser, der er angivet under punkt 23 nedenfor, og dem, der er omfattet af fritagelsesordningen, og som har valgt at være omfattet af ordningen, indsender en erklæring hvert kalender- eller regnskabsår (blanket nr. CA12/CA12E), som fastlægger den skyldige moms for denne periode og de kvartalsvise acontobetalinger, der skal foretages i løbet af det følgende regnskabsår. Disse momspligtige indsender erklæring og betaler kvartalsvise acontobetalinger i april, juli, oktober og december. Hver acontobetaling udgør en fjerdedel af det skyldige beløb for det foregående år eller regnskabsår før fradrag af moms på varer, der udgør faste aktiver, undtagen beløbet for december, som svarer til en femtedel af momsen. Momspligtige, som skal betale moms under standardordningen, dvs. dem, hvis årlige omsætning før moms ligger på over EUR eller EUR alt efter arten af deres virksomhed (se punkt 23 nedenfor), og dem, der har valgt at være omfattet af standardordningen - indender momsangivelser hver måned. De kan imidlertid indsende deres erklæringer hvert kvartal, hvis deres momstilsvar er under EUR. 23. FINDES DER SÆRLIGE ANGIVELSESREGLER FOR SMÅ VIRKSOMHEDER OG/ELLER BESTEMTE VIRKSOMHEDSKATEGORIER? I BEKRÆFTENDE FALD BEDES DISSE ANFØRT. Bortset fra momsfritagelsesordningen (jf. punkt 31) er den forenklede ordning velegnet for små virksomheder. 11

12 Den gælder for momspligtige med en årlig omsætning før moms på: mellem EUR og EUR, når der er tale om virksomheder, hvis hovederhverv består i salg af varer, genstande, udstyr og levnedsmidler, som køberen fortærer på stedet eller tager med hjem, eller i anvisning af boliger - mellem EUR og EUR for alle andre virksomheder. Virksomheder, som automatisk falder ind under fritagelsesordningen, kan vælge den forenklede standardordning. 24. ANVENDES DER FORENKLEDE METODER TIL BEREGNING AF MOMSTILSVAR? HVIS JA, HVILKE KRITERIER GÆLDER DA, HVEM ANVENDES DE FOR, OG HVORI BESTÅR FORENKLINGEN? Der findes en forenklet ordning for beregning og inddrivelse af moms, som er beskrevet under punkt 22 ovenfor, og som gælder for momspligtige, hvis omsætning falder inden for visse grænser (se punkt 23 ovenfor), eller som, selv om de automatisk falder ind under fritagelsesordningen (se punkt 31), har valgt at betale moms. Den eneste erklæringsforpligtelse er at indsende årlige angivelser af typen CA12/CA12E senest den 30. april hver år, når det drejer sig om momspligtige, som afslutter deres regnskaber den 31. december eller senest tre måneder efter regnskabsafslutningen for dem, som afslutter deres regnskaber i løbet af året og har valgt at indsende deres angivelser senest tre måneder efter afslutningen. Den skyldige moms beregnes efter standardmetoden under hensyntagen til de satser, der gælder for hver transaktion, og de fradrag, der kan foretage fra den inddrevne moms. Disse momspligtige betaler kvartalsvise acontobeløb i april, juli, oktober og december hvert år. Acontobetalingerne for juli og oktober svarer hver til 25% af den skyldige moms for det foregående år eller regnskabsår før fradrag af moms på varer, der udgør faste aktiver. Acontobetalingen for december svarer til 20% af samme beløb. Momspligtige skal således hvert år kun indsende et sæt angivelser i ordets egentlige forstand. LISTER 25. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES LISTER? Frankrig har valgt at inføre et system, der både tjener et afgiftsmæssigt og et statistisk formål. Listerne skal indsendes hver måned. De kan også indsendes af tredjemand, (revisorer, toldklarerere, speditører osv.) på vegne af virksomheden, og kan tillige vedrøre enkeltstående transaktioner. Myndighederne sørger selv for den nødvendige bearbejdning. 12

13 26. KRÆVES DER FLERE OPLYSNINGER END DEM, DER ER NÆVNT I ARTIKEL 22, STK. 2, I DIREKTIV 91/680/EØF? Alle de statistiske oplysninger, der kræves dels ved modtagelsen dels ved forsendelsen, skal gives ud over de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 6, i direktiv 91/680 EØF. De svarer til kravene i INTRASTAT-forordningen (EØF) nr. 3330/91 af 7. november 1991 om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne. 27. ANVENDER DE LEMPELSER MED HENSYN TIL DISSE LISTER, JF. ARTIKEL 22, STK. 12, I DIREKTIV 91/680/EØF? De i artikel 22, stk. 12, i direktiv 91/680/EØF omhandlede forenklede og valgfrie procedurer kan ikke iværksættes i forbindelse med lister, der tjener både afgiftsmæssige og statistiske formål, idet fristen for indsendelse af statistiske oplysninger er meget kort (inden for de første 10 dage i måneden efter den måned, hvor transaktionerne fandt sted), ligesom den er ens for alle virksomheder uanset omfanget af deres handel. ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER 28. ER ELEKTRONISK FAKTURERING TILLADT? I BEKRÆFTENDE FALD PÅ HVILKE BETINGELSER OG MED HVILKE PROCEDURER? Fakturaer kan overføres elektronisk på følgende betingelser: - de sendte og modtagne oplysninger skal være identiske, og det skal være muligt at foretage en udskrift i klarskrift. - virksomhederne skal anvende et overførelsessystem, der opfylder de normer, der er fastsat i budgetministerens dekret, jf. artikel 41f i bilag IV til skatte- og afgiftsloven. Procedurerne for en sådan fakturering fremgår af artikel 41g i bilag IV til skatte- og afgiftsloven. 29. KAN MOMSANGIVELSERNE SENDES ELEKTRONISK? I BEKRÆFTENDE FALD HVORDAN OG MED HVILKEN TEKNOLOGI? HVORTIL SKAL ANSØGNINGER OM ELEKTRONISK FREMSENDELSE AF ANGIVELSER SENDES? Udenlandske virksomheder er, uanset om de har fiskal repræsentation eller ej, og uanset om de er EU-virksomheder, ikke forpligtede til at indsende angivelser eller betale moms ved hjælp af elektronisk teknologi. Hvis de ønsker det, kan de imidlertid benytte de herfor gældende procedurer, som franske virksomheder har adgang til; de kan gøre dette via deres agent eller fiskale repræsentant. Hvis de ønsker at betale moms elektronisk, skal de åbne en konto i Frankrig. Der findes to procedurer for dem, der ønsker at indsende deres angivelser og betale moms ad elektronisk vej: - elektronisk udveksling af blanketter (EFI) - internettet, og 13

14 - elektronisk datoudveksling (EDI). Disse to procedurer udelukker hinanden. Elektronisk udveksling af blanketter (EFI) kan foretages over internettet via regeringens webside for skat på adressen: under overskriften «e-services» i afsnittet «télétva». Denne løsning er særlig velegnet for individuelle angivelser, idet den giver den momspligtige mulighed for at udfylde sine angivelser on-line med onlinehjælp. Udvekslingen af oplysninger er sikret ved anvendelse af elektroniske underskrifter. Den elektroniske dataudveksling (EDI) er mere rettet mod liberale erhverv (f.eks. regnskabsvirksomheder), som skal udfylde et stort antal angivelser. En EDI-partner, som er godkendt at generaldirektoratet for skat, skal optræde som teknisk mellemled. Nærmere specifikationer kan downloades fra webstedet som der er adgang til via finansministeriets hjemmeside. Uanset hvilken procedure, der benyttes, skal momspligtige lade sig registrere på det momskontor, de henhører under. Dette gøres ved at indsende en registreringsblanket, som kan fås hos: - momskontoret, receptionen i et skattecenter eller direkte fra skattegeneraldirektoratets server (adgang via finansministeriets webside), hvis den momspligtige ønsker at benytte EDI. - skattegeneraldirektoratets server, hvis den momspligtige ønsker at benytte EFI Elektronisk betaling er kun tilladt, hvis der indsendes elektroniske angivelser. Alle oplysninger om den elektroniske procedure for moms findes på websiden under overskriften "e-services" i afsnittet "TéléTVA". Det er også muligt at få adgang til forskellige tekniske dossierer på dette websted. 30. KAN LISTERNE SENDES ELEKTRONISK? I BEKRÆFTENDE HVORDAN OG MED HVILKEN TEKNOLOGI? HVORTIL SKAL ANSØGNINGER OM ELEKTRONISK FREMSENDELSE AF LISTER SENDES? Med forudgående tilladelse fra toldvæsenet og som led i en specifik aftale underskrevet med toldvæsenet kan den momspligtige overføre data vedrørende DEB (Déclaration d'échanges de biens - erklæring om varehandel) elektronisk og direkte. Denne procedure er hjemlet i dekret af 19. december 1994, som blev offentliggjort i den franske statstidende af hhv. 26. og 27 december. Den momspligtige kan også efter registrering på websiden « under overskriften «Téléprocédures DEB» benhytte sig af onlineproceduren: «DEB sur le WEB». 14

15 ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER 31. OPERERER DE MED STANDARDSATSORDNINGER? Artikel 7 i finansloven for 1999 afskaffede standardsatsordningen fra den 1. januar Siden er momspligtige med en omsætning på - ikke over EUR for virksomheder, som beskæftiger sig med køb og videresalg, salg til forbrug i virksomheden lokaler og boligformidling, EUR for momspligtige, der præsterer ydelser. automatisk omfattet af fritagelsesordningerne. De kan imidlertid vælge at betale moms, og i så fald falder de automatisk ind under den forenklede ordning, eller de kan vælge den almindelige ordning. 32. FINDES DER ANDRE ADMINISTRATIVE LEMPELSER END DE ALLEREDE NÆVNTE? I BEKRÆFTENDE FALD BEDES DISSE ANFØRT. Den forenklede ordning er beskrevet under punkt PÅ HVILKE(T) SPROG SKAL BLANKETTERNE (PERIODISKE MOMSANGIVELSER OG OVERSIGTER) FORELIGGE, OG HVILKE(T) SPROG SKAL DE OVERSÆTTES TIL? Momsangivelserne findes for tiden ikke på andre sprog end fransk. Imidlertid findes ansøgningerne om momsrefusion (som indsendes af momspligtige, der er etableret i udlandet, som ikke har forretningslokaler eller fast forretningssted i Frankrig og som ikke har foretaget momspligtige transaktioner i Frankrig, men som dog regelmæssigt er faktureret med henblik på moms i Frankrig) på alle EU-landenes sprog. Disse kan fås hos den afdeling, der tager sig af momsrefusioner til udenlandske momspligtige, ved telefonisk henvendelse på (+33-1) (eller 25 41). FRADRAGSRET 34. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER KAN DER IKKE FRATRÆKKES INDGÅENDE MOMS? Varer og ydelser, for hvilke der ikke kan fradrages indgående moms, er nævnt i artikel i skatte- og afgiftsloven og punkt i denne lovs bilag II. Det drejer sig om: - udgifter til logi for ledere og funktionærer, - køretøjer og andet motordrevet udstyr til transport af mennesker eller til blandet brug, - transport af personer og hermed beslægtet, 15

16 - varer, der leveres uden beregning (eller til en pris, der ligger langt under den normale pris), - udgifter til forbudt reklame, - ydelser i forbindelse med varer, for hvilke der ikke kan fradrages indgående moms, - visse olieprodukter. 35. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER ER DER DELVIS FRADRAGSRET? DE BEDES ANGIVE PROCENTDEL. 20% af afgiften på dieselolie, der anvendes til fremdrift af køretøjer, for hvilke der ikke kan fradrages indgående moms, kan ikke fradrages. 50% af afgiften på jordoliegas og andre kulbrinter i flydende form samt petroleum kan ikke fradrages, hvis disse produkter anvendes til køretøjer eller andet former for udstyr, for hvilke der ikke kan fradrages indgående moms. Momsen kan kun fradrages for varer og ydelser, der bruges til driftsmæssige formål. Den momspligtige skal måske derfor beregne den procentdel, der kan fradrages. 16

17 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Medlemsstat Loft for anvendelse af særordningen for erhvervelser foretaget af momspligtige personer uden fradragsret og af ikke-momspligtige juridiske personer 2 Loft for anvendelse af særordningen for Fritagelse for små virksomheder 4 fjernsalg 3 National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR Belgien EUR EUR EUR Tjekkiet Danmark DKK DKK DKK Tyskland EUR Estland EEK EEK Grækenland EUR EUR eller EUR Spanien EUR EUR Ingen Frankrig EUR EUR eller EUR Irland EUR EUR eller EUR Italien EUR EUR Ingen Ingen Cypern CYP CY Pounds Letland LVL LVL Litauen LTL LTL Luxembourg EUR EUR EUR Ungarn Malta Se artikel 28a, stk. 1, andet punktum, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 28b, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 24, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Denne ordning er forbeholdt momspligtige personer, der er etableret i landet. 17

18 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Nederlandene EUR EUR Ingen Ingen Østrig EUR EUR EUR Polen Portugal EUR EUR eller EUR Slovenien Slovakiske Republik Finland EUR EUR EUR Sverige SEK SEK Ingen Ingen Forenede Kongerige GBP GBP GBP EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af varer, EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af ydelser med lav værditilvækst (højt input) og EUR i andre tilfælde, navnlig ydelser med høj værditilvækst (lavt input). 18

19 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER BE le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer CZ DK momsregistreringsnummer DE EE EL ES FR IE IT Umsatzsteuer - Identifikationsnummer käibemaksukohustuslasena registreerimise number Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ Arithmos Forologikou Mitroou FPA el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée value added tax identification no. il numero di registrazione IVA CY Αριθµός Εγγραφής Φ.Π.Α. Arithmos Egrafis FPA LV LT LU pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs PVM mokėtojo kodas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée HU MT numru ta l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud value added tax identification number NL AT BTW - identificatienummer Umsatzsteuer - Identifikationsnummer PL PT o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado 19

20 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER SI SK FI SE identifikacijska številka za DDV identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) arvonlisãverorekisterõintinumero Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) GB value added tax (VAT) registration no. 20

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles TAXUD/D/1 Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE,

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Vejledning om mini one stop-shoppen på momsområdet

Vejledning om mini one stop-shoppen på momsområdet EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION Afgifter og skattemyndigheder Moms Bruxelles, den 23. oktober 2013 Vejledning om mini one stop-shoppen på momsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet kan rekvireres gratis

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere