Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 15 OVERENSKOMST MELLEM FÆRØERNE OG GRØNLAND TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMST- OG FORMUE-SKATTER. Kapitel I Overenskomstens anvendelsesområde Artikel 1 De af overenskomsten omfattede personer Denne overenskomst skal finde anvendelse på personer, som er bosat på Færøerne, i Grønland eller i begge de kontraherende lande. Artikel 2 De af overenskomstens omfattede skatter 1. Denne overenskomst skal finde anvendelse på indkomst- og formueskatter, der pålignes på en af de kontraherende landes, deres politiske underafdelingers eller lokale myndigheders vegne uden hensyn til, hvorledes de opkræves. 2. Uanset bestemmelserne i andre artikler i overenskomsten finder denne ikke anvendelse på indkomst og formue vedrørende foretagender, som driver virksomhed i henhold til koncession efter lov om mineralske råstoffer i Grønland eller Løgtingslóg um kolvetnisvirksemi (Kulbrintevirksomhedsloven). 3. Som indkomst- og formueskatter skal anses alle skatter, der pålignes hele indkomsten, hele formuen eller dele af indkomsten eller formuen, herunder skatter af fortjeneste ved afhændelse af løsøre eller fast ejendom, skatter på det samlede beløb af gager eller lønninger udbetalt af foretagender, såvel som skatter på formueforøgelse. 4. De pågældende skatter, på hvilke overenskomsten finder anvendelse, er især: (a) på Færøerne: skatten til landskassen, skatten til kommunerne, kirkeskatten, udbytteskatten, royaltyskatten, renteskatten og skatterne i henhold til kulbrinteskatteloven. (b) i Grønland: landsskat, særlig landsskat, kommuneskat,

2 Side 2 af 15 fælleskommunal skat, selskabsskat, udbytteskat og kulbrinteskat. 5. Overenskomsten skal finde anvendelse også på alle skatter af samme eller væsentlig samme art, der måtte blive pålagt efter datoen for underskrivelsen af overenskomsten som tillæg til eller i stedet for de gældende skatter. Ved slutningen af hvert år skal de kompetente myndigheder i de kontraherende lande give hinanden underretning om ændringer, som er blevet foretaget i deres respektive skattelove. Kapitel II Definitioner Artikel 3 Almindelige definitioner 1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har i denne overenskomst følgende udtryk den nedenfor angivne betydning: udtrykket "Færøerne" forstås som det færøske territorium, herunder territorialfarvand og kontinentalsokkel; udtrykket "Grønland" forstås som det grønlandske territorium, herunder territorialfar-vand og kontinentalsokkel; udtrykket "land" forstås som Færøerne eller Grønland, alt efter hvad sammenhængen kræver; udtrykket "person" omfatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer; udrykket "selskab" betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person; udtrykkene "foretagende i et kontraherende land" og "foretagende i det andet kontraherende land" betyder henholdsvis et foretagende, som drives af en person, der er bosat i et kontraherende land, og et foretagende, som drives af en person, der er bosat i det andet kontraherende land; udtrykket "international trafik" betyder enhver transport med et skib eller fly, der anvendes af et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i et kontraherende land, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem pladser i det andet kontraherende land; udtrykket "kompetent myndighed" betyder: 1) på Færøerne: Landsstyremanden for Skatteanliggender, 2) i Grønland: Landsstyremedlemmet for Økonomi, eller den myndighed i de to lande, som bemyndiges til at behandle spørgsmål vedrørende denne overenskomst. 2. Ved anvendelsen af overenskomsten til enhver tid af et kontraherende land skal ethvert udtryk, som ikke er defineret heri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som

3 Side 3 af 15 det har på dette tidspunkt i henhold til dette lands lovgivning om de skatter, på hvilke overenskomsten finder anvendelse. Enhver betydning i de skattelove, der anvendes i dette land, skal gå forud for den betydning, dette udtryk måtte være tillagt i dette lands anden lovgivning. Artikel 4 Skattemæssigt hjemsted 1. I denne overenskomst anvendes udtrykket "bosat i et af de kontraherende lande" på enhver person, som i henhold til lovgivningen i dette land er fuldt skattepligtig dér på grund af hjemsted, bopæl, ledelsens sæde eller et andet lignende kriterium. Udtrykket omfatter tillige hjemmestyret, enhver politisk underafdeling og lokal myndighed. Dog omfatter udtrykket ikke en person, som er skattepligtig til det pågældende land udelukkende af indkomst fra kilder i dette land, eller formue, der befinder sig dér. 2. Hvor en fysisk person efter bestemmelserne i stk. 1 anses for bosat i begge de kontraherende lande, skal følgende regler gælde: han skal anses for kun at være bosat i det land, i hvilket han har en fast bolig til rådighed. Såfremt han har en fast bolig til rådighed i begge lande, skal han anses for kun at være bosat i det land, med hvilket han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser; kan det ikke afgøres, i hvilket af de to lande han har midtpunkt for sine livsinteresser, eller har han ikke en fast bolig til sin rådighed i nogen af landene, skal han anses for kun at være bosat i det land, i hvilket han sædvanligvis opholder sig; kan det ikke afgøres, i hvilket af de kontraherende lande han sædvanligvis opholder sig, vil de kompetente myndigheder i de to kontraherende lande afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale. 3. Hvor en ikke-fysisk person efter bestemmelserne i stk. 1 anses for bosat i begge de kontraherende lande, skal vedkommende anses for kun at være bosat i det land, i hvilken den virkelige ledelse har sit sæde. 4. Dødsboer anses for at være bosat i det kontraherende land, hvor afdøde i henhold til stk. 1 og 2 i denne artikel skal anses for at have været bosat ved dødsfaldet. Artikel 5 Fast driftssted 1. I denne overenskomst betyder udtrykket "fast driftssted" et fast forretningssted, hvor foretagendets virksomhed helt eller delvis udøves. 2. Udtrykket "fast driftssted" skal navnlig indbefatte: et sted, hvorfra foretagendet ledes; en filial; et kontor; en fabrik; et værksted;

4 Side 4 af 15 en grube, en olie- eller gaskilde, et stenbrud eller et sted, hvor naturforekomster, herunder is og vand, udvindes eller forsøges udvundet; stedet for et bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde af mere end 3 måneders varighed i sammenhæng; udøvelse af tilsynsvirksomhed i mere end 3 måneder i sammenhæng ved et bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde. 3. Udtrykket "fast driftssted" skal ikke indbefatte: anvendelsen af indretninger udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering af varer tilhørende foretagendet; opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering; opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til bearbejdning eller forædling hos et andet foretagende; opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at foretage indkøb af varer eller fremskaffe oplysninger til foretagendet; opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende i reklameøjemed, til indsamling af oplysninger, til videnskabelig forskning eller til udøvelse af lignende virksomhed, der for foretagendet er af forberedende eller hjælpende art. 4. Såfremt en person udfører virksomhed i det ene kontraherende land for et foretagende i det andet kontraherende land, bortset fra en sådan uafhængig repræsentant, som omfattes af stk. 6, skal dette anses for et fast driftssted for foretagendet i det førstnævnte land, såfremt: han i dette land har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, medmindre hans virksomhed er begrænset til indkøb af varer for foretagendet, eller han ikke har nogen sådan fuldmagt, men i dette førstnævnte land har et varelager, som tilhører foretagendet, af hvilket han regelmæssigt effektuerer bestillinger på foretagendets vegne. 5. Et forsikringsforetagende i det ene kontraherende land skal anses for at have et fast driftssted i det andet kontraherende land, hvis det opkræver præmier i dette andet land eller forsikrer risici i dette gennem en der bosat medarbejder eller repræsentant. 6. Et foretagende i det ene kontraherende land anses ikke for at have et fast driftssted i det andet kontraherende land, blot fordi det driver forretning i dette land gennem en mægler, en kommissionær eller en anden uafhængig repræsentant, som handler inden for rammerne af sin sædvanlige forretningsvirksomhed. Hvor imidlertid en sådan repræsentants virksomhed helt eller i alt væsentligt er knyttet til ovennævnte foretagende, skal han ikke anses for en uafhængig repræsentant af førnævnte art. 7. Den omstændighed, at et selskab, bosat i det ene kontraherende land, behersker eller beherskes af et selskab, som er bosat i det andet kontraherende land, eller som (enten gennem et fast driftssted eller på anden måde) udøver forretningsvirksomhed i det andet kontraherende land, skal ikke i sig selv bevirke, at ét af de to selskaber anses for fast driftssted for det andet. 8. Et kreditforeningsforetagende i det ene kontraherende land skal anses for at have fast driftssted i det andet kontraherende land, hvis det foretager udlån i dette andet land gennem en der bosat

5 Side 5 af 15 medarbejder eller repræsentant. Kapitel III Beskatning af indkomst Artikel 6 Indkomst af fast ejendom 1. Indtægter af fast ejendom (herunder indkomster fra landbrug), der oppebæres af en person, bosat i et kontraherende land, der er beliggende i det andet kontraherende land, kan beskattes i dette andet land. 2. Udtrykket "fast ejendom" skal tillægges den betydning, som det har i henhold til lovgivningen i det af de kontraherende lande, i hvilken ejendommen er beliggende. Udtrykket skal i alle tilfælde omfatte tilbehør til fast ejendom, besætning og redskaber, der anvendes i landbrug, rettigheder på hvilke den almindelige lovgivning om fast ejendom finder anvendelse, brugsrettigheder til fast ejendom, såvel som rettigheder til varierende eller faste ydelser, der betales for udnyttelsen af eller retten til at udnytte mineralforekomster, kilder og andre naturforekomster; skibe og fly anses ikke som fast ejendom. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på indkomst, der hidrører fra direkte brug, udlejning, bortforpagtning eller enhver anden form for udnyttelse af fast ejendom. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 3 finder også anvendelse på indkomst af fast ejendom, der tilhører et foretagende, og på indkomst af fast ejendom, der anvendes ved udøvelsen af frit erhverv. Artikel 7 Fortjeneste ved forretningsvirksomhed 1. Fortjeneste indvundet af et foretagende i et kontraherende land kan kun beskattes i dette land, medmindre foretagendet driver erhvervsvirksomhed i det andet kontraherende land gennem et dér beliggende fast driftssted. Såfremt foretagendet driver sådan virksomhed, kan dets fortjeneste beskattes i det andet land, men dog kun for så vidt angår den del deraf, som kan henføres til det faste driftssted. 2. Under iagttagelse af bestemmelserne i stk. 3 skal der, når et foretagende i det ene kontraherende land driver erhvervsvirksomhed i det andet kontraherende land gennem et dér beliggende fast driftssted, i hver af de kontraherende lande til dette faste driftssted henføres den fortjeneste, som det kunne forventes at have opnået, hvis det havde været et uafhængigt foretagende, der udøvede den samme eller lignende virksomhed på samme eller lignende betingelser, og som under fuldstændigt frie forhold afsluttede forretninger med det foretagende, hvis faste driftssted det er. 3. Ved ansættelse af et fast driftssteds fortjeneste skal det være tilladt at fradrage udgifter, som er afholdt til gavn for det faste driftssted, herunder udgifter til ledelse og almindelig administration i øvrigt, hvad enten de afholdes i det land, hvor det pågældende faste driftssted er beliggende eller

6 Side 6 af 15 andre steder. 4. I det omfang, det har været sædvane i et kontraherende land at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på basis af en fordeling af foretagendets samlede fortjeneste mellem dets forskellige afdelinger, skal intet i stk. 2 udelukke det pågældende kontraherende land fra at fastsætte den skattepligtige fortjeneste på basis af en sådan sædvanemæssig fordeling. Den anvendte fordelingsmetode skal imidlertid være af en sådan art, at den fører til resultater, der er i overensstemmelse med de principper, der er indeholdt i denne artikel. 5. Ingen fortjeneste skal kunne henføres til et fast driftssted, blot fordi det faste driftssted har foretaget vareindkøb for foretagendet. 6. Ved anvendelsen af de foregående stykker skal den fortjeneste, der skal henføres til det faste driftssted, fastsættes efter samme metode år for år, medmindre der er gode og fyldestgørende grunde for en anden fremgangsmåde. 7. Hvor en fortjeneste indeholder indkomster, som er omhandlet særskilt i andre artikler i denne overenskomst, skal bestemmelserne i disse andre artikler ikke berøres af bestemmelserne i denne artikel. Artikel 8 Indkomst ved skibs- og luftfart 1. Indkomst ved skibs- og luftfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i det kontraherende land, i hvilket foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. 2. Indkomst ved skibs- og luftfartsvirksomhed, der udøves udelukkende i det andet kontraherende land, kan beskattes i dette andet kontraherende land. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder også anvendelse på indkomst, som oppebæres gennem deltagelse i en pool, i et konsortium eller i en international driftsorganisation. Artikel 9 Associerede foretagender 1. I tilfælde, hvor et foretagende i det ene kontraherende land direkte eller indirekte deltager i ledelsen, kontrollen eller finansieringen af et foretagende i det andet kontraherende land, eller samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen, kontrollen eller finansieringen af såvel et foretagende i det ene kontraherende land som et foretagende i det andet kontraherende land og der i nogle af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende deres kommercielle eller finansielle forbindelser, som afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være tilfaldet et af disse foretagender, medregnes til dette foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse hermed. 2. I tilfælde, hvor et kontraherende land til indkomsten for et foretagende i dette land medregner - og i overensstemmelse hermed beskatter - indkomst, som et foretagende i det andet kontraherende land

7 Side 7 af 15 er blevet beskattet af i dette andet land, og den således medregnede indkomst er indkomst, som ville være tilfaldet foretagendet i det førstnævnte land, hvis de vilkår, der er aftalt mellem foretagenderne, havde været de samme, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, skal dette andet land foretage en dertil svarende regulering af det skattebeløb, som er beregnet dér af indkomsten, hvis dette andet land anser reguleringen for at være berettiget såvel i princippet som i spørgsmålet om beløbet. Ved reguleringen skal der tages hensyn til de øvrige bestemmelser i denne overenskomst, og de kompetente myndigheder i de kontraherende lande skal om nødvendigt rådføre sig med hinanden. Artikel 10 Udbytte 1. Udbytte, som udbetales af et selskab, der er bosat i det ene kontraherende land, til en person, som er bosat i det andet kontraherende land, kan beskattes i begge de kontraherende lande. 2. Udtrykket "udbytte" betyder i denne artikel indkomst af aktier, andelsbeviser eller - bortset fra gældsfordringer - andre rettigheder til andel i fortjeneste, såvel som indkomst fra andre selskabsrettigheder, som ifølge skattelovgivningen i det kontraherende land, hvori det udbetalende selskab er bosat, beskattes på samme måde som indkomst fra aktier. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan de kompetente myndigheder i de to kontraherende lande aftale, at udbytte, som tilfalder en i aftalen navngiven institution, der i medfør af lovgivningen i det kontraherende land, hvor institutionen er bosat, er fritaget for beskatning af udbytte, skal være fritaget for den i det andet kontraherende land gældende beskatning af udbytte fra selskaber i dette andet land. 4. Uanset artikel 4, stk. 3, kan udbytte fra et selskab, der er registreret i det ene kontraherende land, beskattes i dette land. Hvis udbyttemodtageren er bosat i det kontraherende land, hvor selskabet er registreret, kan udbyttet kun beskattes i dette land. Det udbetalende selskab er kun indeholdelsespligtig til det kontraherende land, hvor det er registreret. Artikel 11 Renter 1. Renter, der hidrører fra et kontraherende land, og som betales til en i et andet kontraherende land bosat person, kan kun beskattes i dette andet land, hvis denne person er den retmæssige ejer af renterne. 2. Såfremt renternes retmæssige ejer er bosat i et kontraherende land og har et fast driftssted eller et fast sted i det andet kontraherende land end det, i hvilken han er bosat, og den fordring, der ligger til grund for den udbetalte rente, har direkte forbindelse med erhvervsvirksomhed, som drives fra det faste driftssted, respektive frit erhverv, som udøves fra det faste sted, skal, uanset bestemmelserne i stk. 1, renter, som hidrører fra et kontraherende land og betales til en sådan retmæssig ejer, beskattes i overensstemmelse med bestemmelserne henholdsvis i artikel 7 eller i artikel 14 i det kontraherende

8 Side 8 af 15 land, hvori det faste driftssted, henholdsvis det faste sted, er beliggende. 3. Udtrykket "rente" betyder i denne artikel indkomst af gældsfordringer af enhver art, som ikke er udbytte i henhold til art. 10, stk. 2, hvad enten de er sikrede ved pant i fast ejendom eller ikke. Udtrykket omfatter især indkomst af statsgældsbeviser og indkomst af obligationer eller forskrivninger, herunder agiobeløb og gevinster, der knytter sig til sådanne gældsbeviser, obligationer eller forskrivninger. Straftillæg som følge af for sen betaling skal ikke anses for renter i denne artikel. 4. Såfremt en særlig forbindelse mellem den, der betaler renten, og den retmæssige ejer af renten, eller mellem disse og en tredje person, har bevirket, at renten set i forhold til den gældsfordring, for hvilken den er betalt, overstiger det beløb, som ville være blevet aftalt mellem skyldneren og den retmæssige ejer af renten, såfremt den nævnte forbindelse ikke havde foreligget, skal bestemmelserne i denne artikel alene finde anvendelse på det sidstnævnte beløb. I så fald skal det overskydende beløb kunne beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i hvert af de kontraherende lande under hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne overenskomst. Artikel 12 Royalties 1. Royalties, der hidrører fra det ene kontraherende land, og betales til en person der er bosat i det andet kontraherende land, kan beskattes i dette andet land. 2. Sådanne royalties kan imidlertid også beskattes i det kontraherende land, hvorfra de hidrører, og i overensstemmelse med lovgivningen i dette land, men den skat, der pålægges, må ikke overstige 25 pct. af bruttobeløbet af royaltybeløbet. 3. Udtrykket "royalties" betyder i denne artikel betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm og film og bånd til radio- eller fjernsynsudsendelser, ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller hemmelig fremstillingsmetode, eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer. 4. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor royalties oppebæres af en person, der er bosat i det ene kontraherende land, og som i det andet kontraherende land, hvorfra nævnte royalties hidrører, udøver erhvervsvirksomhed gennem et dér beliggende fast driftssted eller udøver frit erhverv i dette andet land fra et dér beliggende fast sted, og den rettighed eller ejendom, som ligger til grund for de udbetalte royalties, har direkte forbindelse med sådant fast driftssted eller fast sted. I så fald skal bestemmelserne henholdsvis i artikel 7 og artikel 14 finde anvendelse. 5. Royalties skal anses for at hidrøre fra det ene kontraherende land, hvis de betales af landsstyret, af lokale myndigheder eller af en person, der er bosat i dette kontraherende land. Hvor den person, der betaler royalties, hvad enten han er bosat i den ene kontraherende land eller ej, imidlertid i det ene kontraherende land har et fast driftssted eller udøver frit erhverv fra et fast sted, i forbindelse med hvilket forpligtelsen til at betale royalties er stiftet, og sådanne royalties afholdes af det faste

9 Side 9 af 15 driftssted eller det faste sted, skal de anses for at hidrøre fra det kontraherende land, hvor det faste driftssted eller det faste sted er beliggende. 6. I tilfælde, hvor en særlig forbindelse mellem den, der erlægger, og den, der modtager nævnte royalties, eller mellem disse og en tredje person, har bevirket, at de erlagte royalties, når hensyn tages til den anvendelse, rettighed eller oplysning, for hvilken de erlægges, overstiger det beløb, som ville være blevet aftalt, såfremt den nævnte forbindelse ikke havde foreligget, skal bestemmelserne i denne artikel alene finde anvendelse på det sidstnævnte beløb. I så fald skal det overskydende beløb kunne beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i hvert af de kontraherende lande under behørig hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne aftale. Artikel 13 Fortjeneste ved afståelse af formuegenstande 1. Fortjeneste, der oppebæres af en person, bosat i det ene kontraherende land, ved afståelse af fast ejendom beliggende i det andet kontraherende land - som omtalt i art. 6, stk. 2 - kan beskattes i dette andet land. 2. Fortjeneste ved afståelse af aktiver, der ikke består af fast ejendom, og som udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, som et foretagende i det ene kontraherende land har i det andet kontraherende land, eller ved afståelse af aktiver, der ikke består i fast ejendom, og som hører til et fast sted, som en person bosat i det ene kontraherende land anvender til udøvelse af frit erhverv i det andet kontraherende land, herunder også fortjeneste ved afståelse af selve det faste driftssted (særskilt eller sammen med hele foretagendet), eller af et sådant fast sted, kan beskattes i det andet kontraherende land. 3. Fortjeneste ved afståelse af skibe og fly i international trafik eller aktiver, der ikke består i fast ejendom, og som hører til driften af sådanne skibe og fly, kan kun beskattes i det kontraherende land, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. 4. Fortjeneste ved afståelse af alle andre aktiver end de i stk. 1, 2 og 3 nævnte kan kun beskattes i det kontraherende land, hvori afhænderen er bosat. Artikel 14 Frit erhverv 1. Indkomst ved frit erhverv eller ved anden selvstændig virksomhed oppebåret af en fysisk person, der er bosat i et kontraherende land, kan kun beskattes i dette land. Sådan indkomst kan imidlertid beskattes i det andet kontraherende land, såfremt han i dette andet land har et fast sted, som regelmæssigt står til rådighed for ham med henblik på udøvelse af hans virksomhed, men kun i det omfang den kan henføres til dette faste sted; eller b) han opholder sig i dette andet land i en periode eller i perioder, der tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12 måneders periode, som begynder eller slutter i løbet af det pågældende skatteår, men kun for så stor en del af indkomsten, som kan henføres til virksomhed, som er udøvet i dette andet

10 Side 10 af 15 land i denne periode eller i disse perioder. 2. Udtrykket "frit erhverv" omfatter især selvstændig videnskabelig, litterær, kunstnerisk, uddannende eller undervisende virksomhed samt selvstændig virksomhed som læge, advokat, ingeniør, arkitekt, tandlæge og revisor. Artikel 15 Personlige tjenesteydelser 1. Såfremt bestemmelserne i art. 16, 18 og 19 ikke finder anvendelse, kan gage, løn og andet vederlag for personligt arbejde, oppebåret af en person, som er bosat i et af de kontraherende lande, kun beskattes i dette land, medmindre arbejdet er udført i det andet kontraherende land. Er arbejdet udført der, kan det vederlag, der hidrører derfra, beskattes i dette andet land. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan vederlag, som en person, der er bosat i et kontraherende land, oppebærer for personligt arbejde i tjenesteforhold, udført i det andet kontraherende land, kun beskattes i det førstnævnte land, såfremt: modtageren opholder sig i det andet land i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i nogen 12-månedersperiode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår, og vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der ikke er bosat i det andet land, og vederlaget ikke udredes af et fast driftssted eller et fast sted, som arbejdsgiveren har i det andet land, og at der ikke er tale om udleje af arbejdskraft. 3. Uanset de forestående bestemmelser kan vederlag for arbejde, som udføres ombord på skibe eller fly, beskattes i det kontraherende land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Artikel 16 Bestyrelseshonorarer Bestyrelseshonorarer og lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er bosat i det ene kontraherende land, i hans egenskab af medlem af en bestyrelse eller andet lignende organ i et selskab, der er bosat i det andet kontraherende land, kan beskattes i dette andet kontraherende land. Uanset artikel 4, stk. 3 kan honorarer m.v., som nævnt i 1. punktum, til en person, der er bosat i det ene kontraherende land, fra et selskab, der er registreret i det andet kontraherende land, beskattes i det andet kontraherende land. Hvis modtageren af honoraret m.v. er bosat i det kontraherende land, hvor selskabet er registreret, kan honoraret m.v. kun beskattes i dette kontraherende land. Det udbetalende selskab er kun indeholdelsespligtig til det kontraherende land, hvor det er registreret. Artikel 17 Kunstnere og sportsudøvere 1. Uanset bestemmelserne i artiklerne 14 og 15 kan indkomst, som en person, der er bosat i det ene

11 Side 11 af 15 kontraherende land, oppebærer som optrædende kunstner, såsom teater-, film-, radio- eller fjernsynskunstner, eller musiker eller i egenskab af sportsudøver, ved hans i denne egenskab i det andet kontraherende land udøvede virksomhed, beskattes i dette andet land. 2. I tilfælde hvor indkomst ved den virksomhed, som udøves af en optrædende kunstner eller en sportsudøver i hans egenskab som sådan, ikke tilfalder kunstneren eller sportsudøveren selv, men en anden person, kan denne indkomst, uanset bestemmelserne i artiklerne 7, 14 og 15, beskattes i det kontraherende land, i hvilket kunstnerens eller sportsudøverens virksomhed udøves. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på indkomst oppebåret ved virksomhed, som en kunstner eller en sportsudøver, der er bosat i det ene kontraherende land, udfører i det andet kontraherende land i tilfælde, hvor besøget i dette andet land hovedsageligt betales af offentlige midler fra det førstnævnte land. I dette tilfælde kan indkomsten kun beskattes i det førstnævnte land. Artikel 18 Pensioner Pensioner, som udbetales fra et kontraherende land, og udbetaling fra et kontraherende land i henhold til sociallovgivningen i dette land til en person, der er bosat i det andet kontraherende land, kan beskattes i begge lande. Artikel 19 Studerende Beløb, som en studerende eller lærling, som er eller umiddelbart før besøget i det ene kontraherende land var bosat i det andet kontraherende land, modtager til underhold, undervisning eller uddannelse, medens han udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed opholder sig i det førstnævnte land, beskattes ikke i dette land, for så vidt sådanne beløb hidrører fra kilder uden for dette land. Artikel 20 Andre indkomster 1. Indkomst, der oppebæres af en i et af de kontraherende lande bosat person, og som ikke er omtalt i de forudgående artikler i denne overenskomst, kan - uanset hvorfra den hidrører - kun beskattes i dette land. 2. Bestemmelserne i stk. l skal ikke finde anvendelse, såfremt erhververen af indkomsten er bosat i et kontraherende land og har et fast driftssted eller et fast sted i det andet kontraherende land, og den rettighed eller ejendom, hvorfra indkomsten hidrører, har direkte forbindelse med den virksomhed, som drives fra det faste driftssted, henholdsvis det frie erhverv, som udøves fra det faste sted. I sådanne tilfælde skal bestemmelserne i artikel 7, henholdsvis artikel 14, finde anvendelse. I tilfælde, hvor der til et fast driftssted eller et fast sted hører en fast ejendom, beskattes indkomst af sådan ejendom dog i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 6.

12 Side 12 af 15 Kapitel IV Formuebeskatning Artikel 21 Formue 1. Formue, bestående af fast ejendom - som omtalt i art. 6 - ejet af en person bosat i et kontraherende land og beliggende i det andet kontraherende land, kan beskattes i dette andet land. 2. Formue, bestående af aktiver, bortset fra fast ejendom, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, som et foretagende i et kontraherende land har i det andet kontraherende land, eller i aktiver, der hører til et fast sted, der er til rådighed for en i et kontraherende land bosat person i det andet kontraherende land til udøvelse af frit erhverv, kan beskattes i dette andet land. 3. Formue, bestående af skibe og fly, der benyttes i international trafik, og af aktiver - bortset fra fast ejendom - som anvendes ved driften af sådan skibs- og luftfartsvirksomhed, kan kun beskattes i det kontraherende land, i hvilket foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. 4. Alle andre arter af formue, tilhørende en person, som er bosat i et af de kontraherende lande, kan kun beskattes i dette land. Artikel 22 Dødsbo Indtægter, som erhverves fra et dødsbo, der er bosat i det ene kontraherende land, af en modtager, der er bosat i det andet kontraherende land, kan kun beskattes i førstnævnte land. Kapitel V Ophævelse af dobbeltbeskatning Artikel 23 Creditmetode 1. I tilfælde, hvor en person, der er bosat i et kontraherende land, oppebærer indkomst fra eller ejer formue i det andet kontraherende land, og sådan indkomst eller formue i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i sidstnævnte land, skal det førstnævnte land tillade: som et fradrag i den pågældende bosatte persons indkomstskat et beløb lig med den i det andet land erlagte indkomstskat; som et fradrag i den pågældende bosatte persons formueskat et beløb lig med den i det andet land erlagte formueskat. 2. Sådanne fradrag skal imidlertid ikke kunne overstige den del af indkomst- eller formueskatten -

13 Side 13 af 15 således som disse skatter er beregnet inden indrømmelsen af fradraget - som forholdsmæssigt falder på henholdsvis den indkomst eller den formue, som kan beskattes i det andet land. Kapitel VI Særlige bestemmelser Artikel 24 Ikke-diskriminering 1. Bosatte i et kontraherende land skal ikke i det andet kontraherende land kunne undergives nogen beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefulde end den beskatning og dermed forbundne krav, som bosatte i det andet kontraherende land under samme forhold, især med hensyn til hjemsted, er eller måtte blive undergivet. 2. Beskatning af et fast driftssted, som et foretagende i et kontraherende land har i det andet kontraherende land, må ikke være ugunstigere i dette andet land end beskatningen af foretagender i dette andet land, der udøver samme virksomhed. Denne bestemmelse skal ikke kunne fortolkes som forpligtende et af de kontraherende lande til at tilstå personer, som er bosat i det andet kontraherende land, de personlige skattemæssige begunstigelser, lempelser, som det indrømmer de personer, der er bosat inden for dens eget område som følge af personlig stilling eller forsørgerpligt over for familie. 3. Undtagen i tilfælde, hvor bestemmelserne i art. 9, stk. 1, art. 11, stk. 4, eller art. 12, stk. 6, finder anvendelse, skal renter, royalties og andre betalinger fra et foretagende i et kontraherende land til en person, bosat i det andet kontraherende land, ved opgørelsen af sådanne foretagenders skattepligtige indkomster være fradragsberettiget på samme vilkår, som hvis de var blevet betalt til en person, som er bosat i det førstnævnte land. På samme måde skal enhver gæld, som et foretagende i et kontraherende land har til en person, bosat i det andet kontraherende land, ved opgørelsen af sådanne foretagenders skattepligtige formue, være fradragsberettiget på samme vilkår, som hvis gælden var blevet stiftet over for en person, bosat i det førstnævnte land. 4. Foretagender i et kontraherende land, hvis formue helt eller delvis ejes eller kontrolleres, direkte eller indirekte, af en eller flere i det andet kontraherende land bosatte personer, skal ikke i det førstnævnte land kunne underkastes nogen beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefulde end den beskatning og dermed forbundne krav, som alle tilsvarende foretagender i det førstnævnte land er eller måtte blive underkastet. 5. Uanset bestemmelserne i art. 2 skal begrænsningerne i denne artikel finde anvendelse på skatter af enhver art og betegnelse. Artikel 25 Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler 1. Såfremt en person mener, at foranstaltninger truffet af en eller begge de kontraherende lande, for ham medfører eller vil medføre beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i

14 Side 14 af 15 denne overenskomst, kan han - uanset hvilke retsmidler, der måtte være fastsat i de kontraherende landes interne lovgivning - indbringe sin sag for den kompetente myndighed i det kontraherende land, i hvilket han er bosat. Sagen skal indgives inden 3 år efter den første meddelelse om de foranstaltninger, der resulterer i beskatning, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst. 2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen synes at være begrundet, og hvis den ikke selv kan nå til en tilfredsstillende løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i det andet land med henblik på at undgå en beskatning, der ikke er i overensstemmelse med overenskomsten. Enhver indgået aftale skal gennemføres uanset enhver tidsfrist i den interne lovgivning i de kontraherende lande. 3. De kompetente myndigheder i de kontraherende lande skal ved gensidig aftale søge at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af overenskomsten. De kan også rådføre sig med hinanden for at undgå dobbeltbeskatning i tilfælde, der ikke omhandles i overenskomsten. 4. De kontraherende landes kompetente myndigheder kan træde i direkte kontakt med hinanden, herunder gennem fælles kommission, der består af dem selv eller deres repræsentanter, med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de foregående stykker. Kapitel VII Slutbestemmelser Artikel 26 Ikrafttræden 1. Denne overenskomst skal have virkning fra 1. januar Fra det i stk. 1 nævnte tidspunkt skal protokol mellem de to lande af 4. februar 1992 ophøre med at have virkning. Artikel 27 Opsigelse Overenskomsten skal forblive i kraft, indtil den opsiges af et af de kontraherende lande. Ethvert af de kontraherende lande kan opsige overenskomsten ved at give meddelelse om opsigelse mindst 6 måneder før udgangen af et kalenderår. Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtiget, underskrevet denne overenskomst. Udfærdiget i et eksemplar på færøsk, grønlandsk og dansk, hvilke tekster har lige gyldighed.

15 Side 15 af 15 Igaliku, den 30. august For Færøernes Landsstyre For Grønlands Landsstyre

Side 1 af 19 OVERENSKOMST MELLEM ISLAND OG GRØNLAND TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMST- OG FORMUESKATTER. Island og Grønland, der ønsker at

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana LOV nr 1471 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2015 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 10-0214295 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien 1. Overenskomst

Læs mere

O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE Republikken Østrig og Kongeriget Danmark, der ønsker at afslutte en overenskomst vedrørende

Læs mere

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern LOV nr 377 af 02/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0036 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til 2007/2 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0006 Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern 1. Bestemmelserne i aftale

Læs mere

Artikel 4. Skattemæssigt hjemsted

Artikel 4. Skattemæssigt hjemsted Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel 1. Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Overenskomst. mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter Overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island,

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn 1.

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Dobbeltbeskatningsaftale Danmark - Tyskland

Dobbeltbeskatningsaftale Danmark - Tyskland Dobbeltbeskatningsaftale Danmark - Tyskland Indholdsfortegnelse 1. Kapitel I Almindelige bestemmelser 2. Kapitel II Beskatning af indkomst og formue 3. Kapitel III Beskatning af dødsboer, arv og gave 4.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 132 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 132 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 132 Offentligt OVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGERING OG REPUBLIKKEN AZERBAIJANS REGERING TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE

Læs mere

INDHOLD. Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark. Copyright Die Steuerberater - DanRevision

INDHOLD. Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark. Copyright Die Steuerberater - DanRevision INDHOLD Kapitel I Almindelige bestemmelser Artikel 1 Formålet med overenskomsten Artikel 2 Overenskomstens anvendelsesområde Artikel 3 Almindelige definitioner Artikel 4 Skattemæssigt hjemsted Artikel

Læs mere

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait. Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kuwait. Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 2010/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0007 Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man 1. Aftale

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina LOV nr 1096 af 28/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 09-0217808 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig LOV nr 86 af 20/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0015 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Til lovforslag nr. L 121 Folketinget

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Til lovforslag nr. L 121 Folketinget Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn 1. Bestemmelserne

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien LOV nr 87 af 20/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2626 26- forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst..

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008.

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008. 2007/2 LSV 115 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0023 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt AFTALE MELLEM FOLKEREPUBLIKKEN KINAS SÆRLIGE ADMINISTRATIVE REGION HONG KONG OG KONGERIGET DANMARKS REGERING OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt AFTALE MELLEM DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS OG KONGERIGET DANMARKS REGERING REGERING OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER De Forenede Arabiske

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Side 1 af 10 Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige, der ønsker at indgå en overenskomst om bistand i skattesager,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK REGERINGEN I FYRSTENDØMMET ANDORRA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER

AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK REGERINGEN I FYRSTENDØMMET ANDORRA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 171 Offentligt AFTALE MELLEM REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK OG REGERINGEN I FYRSTENDØMMET ANDORRA OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER - 2 - Kongeriget

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 14 Folketinget 2009-10. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 14 Folketinget 2009-10. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009. til Til lovforslag nr. L 14 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba, Bermuda, De

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 51 Offentligt Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatarsregering,

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt. Lagtingslov nr. 118 af 29. december 1983 om overgangsbestemmelser ved indførelse af kildeskat, som senest ændret ved lagtingslov nr. 109 af 15. november 1984 Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 15 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november til

Forslag. Til lovforslag nr. L 15 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november til Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Maj 2012 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009.

L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater). Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 2. november 2009. Skatteudvalget 2009-10 L 23 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0034 Dato: 26. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE ISLANDS REGERING på den ene side og DANMARKS REGERING og FÆRØERNES LANDSSTYRE på den anden

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland 2014/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0216196 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes - 1 Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mit spørgsmål er af skattemæssigt karakter:

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) LBK nr 862 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662433 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

INDLEDNING. 5. Opsigelsen af Overenskomsten har forskellig virkning alt efter beskatningen og de omhandlede indkomster:

INDLEDNING. 5. Opsigelsen af Overenskomsten har forskellig virkning alt efter beskatningen og de omhandlede indkomster: INDLEDNING 1. Gennem en diplomatisk meddelelse af 10. juni 2008, meddelte Danmark over for Frankrig sin beslutning om opsigelsen af overenskomsten, underskrevet i Paris d. 8. februar 1957 af de to stater

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere